EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0953-20220630

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/953 rendelete (2021. június 14.) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/2022-06-30

02021R0953 — HU — 30.06.2022 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/953 RENDELETE

(2021. június 14.)

a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 211, 2021.6.15., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2288 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. december 21.)

  L 458

459

22.12.2021

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/256 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. február 22.)

  L 42

4

23.2.2022

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/503 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 29.)

  L 102

8

30.3.2022

►M4

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/1034 RENDELETE (2022. június 29.)

  L 173

37

30.6.2022


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 072, 7.3.2022, o 7 (2021/953)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/953 RENDELETE

(2021. június 14.)

a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (a továbbiakban: uniós digitális Covid-igazolvány) kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó keretet azzal a céllal, hogy megkönnyítse a birtokosai számára a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását a Covid19-világjárvány idején. Ez a rendelet hozzájárul továbbá a szabad mozgásra vonatkozó, a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban a tagállamok által bevezetett korlátozások fokozatos és koordinált módon történő feloldásának megkönnyítéséhez.

Ez a rendelet jogalapot biztosít az ilyen igazolványok kiállításához szükséges személyes adatok kezelésére, valamint az ilyen igazolványok hitelességének és érvényességének ellenőrzéséhez és megerősítéséhez szükséges információk kezelésére, az (EU) 2016/679 rendelettel teljes összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. 

„birtokos”: olyan személy, aki számára e rendelettel összhangban az adott személy Covid19-oltására, -teszteredményére vagy Covid19-ből való felgyógyultságára vonatkozó információkat tartalmazó interoperábilis igazolványt állítottak ki;

2. 

„uniós digitális Covid-igazolvány”: a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben kiállított, a birtokos oltására, teszteredményére vagy gyógyultságára vonatkozó információkat tartalmazó interoperábilis igazolványok;

3. 

„Covid19-oltóanyag”: a SARS-CoV-2 által okozott Covid19 megelőzését célzó, aktív immunizálásra javallt immunológiai gyógyszer;

4. 

„NAAT-teszt”: a SARS-CoV-2 ribonukleinsav (RNS) jelenlétének kimutatására használt molekuláris nukleinsav-amplifikációs teszt, például reverz transzkripciós polimeráz láncreakciós (RT-PCR), hurokközvetített izotermikus amplifikációs (LAMP) és transzkripcióközvetített amplifikációs (TMA) technikák;

▼M4

5. 

„antigénteszt”: a SARS-CoV-2 jelenlétének kimutatását célzó, az alábbi tesztkategóriák egyikébe tartozó vizsgálat, amely vírusfehérjék (antigének) kimutatásán alapul:

a) 

antigén gyorstesztek, például laterális immunpróba alkalmazásával, amelyek 30 percnél rövidebb idő alatt adnak eredményt;

b) 

laboratóriumi antigén vizsgálatok, például enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálatok vagy antigének kimutatására szolgáló automatizált immunvizsgálatok;

▼B

6. 

„antitest-teszt”: olyan laboratóriumi vizsgálat, amelynek célja annak kimutatása, hogy egy személy szervezete termelt-e antitesteket a SARS-CoV-2 ellen, jelezve ezáltal, hogy a birtokos SARS-CoV-2-nek volt kitéve, és antitesteket termelt, függetlenül attól, hogy az adott személynek voltak-e tünetei vagy sem;

7. 

„interoperabilitás”: valamely tagállam ellenőrzési rendszereinek képessége egy másik tagállam által kódolt adatok használatára;

8. 

„vonalkód”: adatok vizuális, géppel olvasható formátumban történő tárolására és megjelenítésére szolgáló módszer;

9. 

„elektronikus bélyegző”: a 910/2014/EU 3. cikkének 25. pontjában meghatározott elektronikus bélyegző;

10. 

„egyedi igazolványazonosító”: az e rendelettel összhangban kiállított mindegyik igazolványhoz egységes szerkezet szerint hozzárendelt egyedi azonosító;

11. 

„biztonsági keretrendszer”: az igazolványok megbízható és biztonságos kiállítását és ellenőrzését szabályozó és lehetővé tévő szabályok, szabályzatok, előírások, protokollok, adatformátumok és digitális infrastruktúrák, amelyek biztosítják az igazolványok megbízhatóságát azok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének elektronikus bélyegzők használatával történő megerősítése révén.

3. cikk

Uniós digitális Covid-igazolvány

(1)  

Az uniós digitális Covid-igazolvány kerete lehetővé teszi a következő igazolványok bármelyikének kiállítását, határokon átnyúló ellenőrzését és elfogadását:

a) 

azt megerősítő igazolvány, hogy a birtokos az igazolványt kiállító tagállamban Covid19-oltóanyagot kapott (oltási igazolvány);

▼M4

b) 

azt megerősítő igazolvány, hogy a birtokoson egészségügyi szakember vagy képzett tesztelőszemélyzet által az igazolványt kiállító tagállamban NAAT-tesztet vagy a Covid19 antigén teszteknek az Egészségügyi Biztonsági Bizottság által jóváhagyott közös uniós jegyzékében felsorolt antigén tesztet végeztek, és amely feltünteti a teszt típusát, azt a napot, amikor a tesztet elvégezték és a teszt eredményét (a továbbiakban: tesztigazolvány);

c) 

azt megerősítő igazolvány, hogy egészségügyi szakember vagy képzett tesztelőszemélyzet által elvégzett NAAT-teszt vagy a Covid19 antigén teszteknek az Egészségügyi Biztonsági Bizottság által jóváhagyott közös uniós jegyzékében felsorolt antigén teszt pozitív eredményét követően az igazolvány birtokosa a SARS-CoV-2-fertőzésből felgyógyult (a továbbiakban: gyógyultsági igazolvány).

A Bizottság közzéteszi a Covid19 antigén teszteknek az Egészségügyi Biztonsági Bizottság által jóváhagyott közös uniós jegyzékét, beleértve annak minden frissítését.

▼B

(2)  
A tagállamok vagy a tagállamok nevében eljáró kijelölt szervek az e cikk (1) bekezdésében említett igazolványokat digitális vagy papíralapú formátumban, vagy mindkét formában kiállítják. A leendő birtokosok jogosultak arra, hogy az igazolványokat az általuk választott formában kapják meg. Az említett igazolványok felhasználóbarátak, és interoperábilis vonalkódot tartalmaznak, amely lehetővé teszi hitelességük, érvényességük és sértetlenségük ellenőrzését. A vonalkód megfelel a 9. cikk alapján megállapított technikai előírásoknak. Az igazolványokban szereplő információkat ember által is olvasható formátumban és legalább a kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein és angolul kell feltüntetni.
(3)  
Minden oltáshoz, teszteredményhez vagy gyógyuláshoz külön igazolványt kell kiállítani. Az ilyen igazolvány nem tartalmazhat korábbi igazolványból származó adatot, kivéve, ha e rendelet másképp nem rendelkezik.
(4)  
Az (1) bekezdésben említett igazolványok kiállítása térítésmentes. A birtokos jogosult új igazolvány kiállítását kérni, ha az eredeti igazolványban szereplő személyes adatok nem vagy már nem pontosak, illetve nem naprakészek, beleértve a birtokos beoltottságát, teszteredményét vagy gyógyultságát, vagy ha az eredeti igazolvány már nem áll a birtokos rendelkezésére. Ismételt elveszítés esetén megfelelő díjat lehet felszámítani az új igazolvány kiállításáért.
(5)  

Az (1) bekezdésben említett igazolványon szerepelnie kell a következő szövegnek:

„Ez az igazolvány nem úti okmány. A Covid19-oltással, -teszteléssel és a Covid19-ből való felgyógyultsággal kapcsolatos tudományos bizonyítékok folyamatosan alakulnak, figyelembe véve az új, aggodalomra okot adó vírusvariánsokat is. Utazás előtt kérjük, nézzen utána az úti cél helyén alkalmazandó közegészségügyi intézkedéseknek és kapcsolódó korlátozásoknak.”

A tagállamok egyértelmű, átfogó és időben történő tájékoztatást nyújtanak a birtokos számára az oltási igazolványok, a tesztigazolványok vagy a gyógyultsági igazolványok e rendelet alkalmazásában történő kiadásáról és céljáról.

(6)  
Az (1) bekezdésben említett igazolványok birtoklása nem lehet a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának előfeltétele.
(7)  
Az e cikk (1) bekezdése szerinti igazolványok kiállítása nem vezethet az 5., a 6. vagy a 7. cikkben említett valamely egyedi igazolványkategória birtoklásán alapuló hátrányos megkülönböztetéshez.
(8)  
Az (1) bekezdésben említett igazolványok kiállítása nem érinti semmilyen más oltási, teszteredmény- vagy gyógyultsági igazolás érvényességét, amelyeket 2021. július 1. előtt vagy más – különösen egészségügyi – céllal állítottak ki.
(9)  
A nemzeti jog által a Covid19-világjárvány idején bizonyos közegészségügyi intézkedések végrehajtására kötelezett, határokon átnyúló személyszállítási szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az (1) bekezdésben említett igazolványok ellenőrzése adott esetben beépüljön a határokon átnyúló közlekedési infrastruktúra – például repülőterek, kikötők, valamint vasúti és autóbusz-állomások – üzemeltetésébe.
(10)  
A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben megállapítja, hogy egy olyan harmadik ország által kiállított Covid19-igazolványok, amellyel az Unió és a tagállamok a személyek szabad mozgásáról szóló olyan megállapodást kötöttek, amely lehetővé teszi a szerződő felek számára, hogy közegészségügyi okokból megkülönböztetésmentes módon korlátozzák az ilyen szabad mozgást, és amely nem tartalmaz uniós jogi aktusok beépítésére vonatkozó mechanizmust, egyenértékűek azokkal az igazolványokkal, amelyeket e rendelettel összhangban állítottak ki. Amennyiben a Bizottság ilyen végrehajtási jogi aktusokat fogad el, az érintett igazolványokat az 5. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (5) bekezdésében és a 7. cikk (8) bekezdésében említett feltételek szerint el kell fogadni.

Az ilyen végrehajtási jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság értékeli, hogy az adott harmadik ország az e rendeletnek megfelelően kiállított igazolványokkal egyenértékű igazolványokat állít-e ki, és hivatalos biztosítékokat nyújtott-e arra nézve, hogy elfogadja a tagállamok által kiállított igazolványokat.

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

▼M4

(11)  
Amennyiben szükséges, a Bizottság felkéri az Egészségügyi Biztonsági Bizottságot, az ECDC-t vagy az EMA-t, hogy adjon ki iránymutatást az (1) bekezdésben említett igazolványokban dokumentált egészségügyi események hatásairól rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokról, különösen a SARS-CoV-2 új, aggodalomra okot adó variánsai tekintetében, és a tagállami klinikai vizsgálatok tárgyát képező Covid19-oltóanyagok elfogadásáról.

▼B

4. cikk

Az uniós digitális Covid-igazolvány biztonsági keretrendszere

(1)  
A Bizottság és a tagállamok egy biztonsági keretrendszert hoznak létre és tartanak fenn az uniós digitális Covid-igazolvány tekintetében.

▼M4

(2)  
A biztonsági keretrendszernek nyilvános kulcsú infrastruktúrán kell alapulnia, és lehetővé kell tennie a 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok megbízható és biztonságos kiállítását, valamint hitelességük, érvényességük és sértetlenségük ellenőrzését. A biztonsági keretrendszernek lehetővé kell tennie a csalás, különösen a hamisítás felderítését. A biztonsági keretrendszernek emellett lehetővé kell tennie a visszavont igazolványok – a visszavont igazolványok egyedi igazolványazonosítóit tartalmazó – jegyzékeinek cseréjét is. A visszavont igazolványok ilyen jegyzékei nem tartalmazhatnak semmilyen más személyes adatot. A 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok és adott esetben a visszavont igazolványok jegyzékeinek ellenőrzése nem eredményezheti a kiállítónak az ellenőrzésről való értesítését.

▼B

(3)  
A biztonsági keretrendszer törekszik a nemzetközi szinten létrehozott technológiai rendszerekkel való interoperabilitás biztosítására.

5. cikk

Oltási igazolvány

(1)  
Minden tagállam automatikusan vagy az érintett személyek kérésére kiállítja a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett oltási igazolványokat azon személyek számára, akiknek Covid19-oltóanyagot adtak be. E személyeket tájékoztatni kell az oltási igazolványhoz való jogukról.
(2)  

Az oltási igazolvány a személyes adatok következő kategóriáit tartalmazza:

a) 

a birtokos személyazonossága;

▼M4

b) 

a birtokosnak beadott Covid19-oltóanyagra, valamint a dózisok számára vonatkozó információk, függetlenül attól, hogy az említett dózisokat melyik tagállamban adták be;

▼B

c) 

az igazolvány metaadatai, például az igazolvány kiállítója vagy az egyedi igazolványazonosító.

A személyes adatokat a melléklet 1. pontjában meghatározott konkrét adatmezőknek megfelelően kell feltüntetni az oltási igazolványban.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az adatmezők módosítása vagy törlése révén, vagy az e bekezdés első albekezdésének b) és c) pontjában említett személyesadat-kategóriákba tartozó adatmezők hozzáadása révén módosítsa a melléklet 1. pontját, amennyiben ilyen módosításra van szükség az oltási igazolvány hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzéséhez vagy megerősítéséhez, a Covid19-világjárvány megfékezésében elért tudományos előrelépés esetén vagy a nemzetközi szabványokkal való interoperabilitás biztosítása érdekében.

(3)  
Az oltási igazolványt a 3. cikk (2) bekezdéssel összhangban előírt biztonságos és interoperábilis formátumban, az egyes dózisok beadását követően kell kiállítani, és abban egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az oltási sorozat lezárult-e vagy sem.
(4)  
Amennyiben újonnan felmerülő tudományos bizonyítékok esetén vagy a nemzetközi szabványokkal és technológiai rendszerekkel való interoperabilitás biztosítása érdekében az rendkívül sürgős okból szükséges, a 13. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni az e cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.
(5)  
Ha a tagállamok a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban bevezetett, a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások feloldásához elfogadnak oltási igazolást, azonos feltételek mellett el kell fogadniuk a más tagállamok által e rendeletnek megfelelően kiállított azon Covid19-oltóanyagra vonatkozó oltási igazolványokat is, amelyre a 726/2004/EK rendelet értelmében forgalombahozatali engedélyt adtak ki.

A tagállamok ugyanezen célból továbbá elfogadhatnak más tagállamok által e rendeletnek megfelelően kiállított oltási igazolványokat olyan Covid19-oltóanyagra vonatkozóan, amelyre valamely tagállam illetékes hatósága a 2001/83/EK irányelv értelmében forgalombahozatali engedélyt adott ki, olyan Covid19-oltóanyagra vonatkozóan, amelynek forgalmazását az említett irányelv 5. cikkének (2) bekezdése értelmében ideiglenesen engedélyezték vagy olyan Covid19-oltóanyagra vonatkozóan, amely szerepel a WHO vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján.

Ha a tagállamok elfogadják a második albekezdésben említett valamely Covid19-oltóanyagra vonatkozó oltási igazolványokat, azonos feltételek mellett el kell fogadniuk a más tagállamok által ugyanazon Covid19-oltóanyagra vonatkozóan e rendeletnek megfelelően kiállított oltási igazolványokat is.

▼M4

A tagállamok az oltási igazolványokat a Covid19-oltóanyagra vonatkozó, a tagállamok etikai bizottságai és illetékes hatóságai által jóváhagyott klinikai vizsgálatokban részt vevő személyek számára is kiállíthatják, függetlenül attól, hogy a résztvevő Covid19-oltóanyagot vagy a kontrollcsoportnak beadott dózist kapott. A Covid19-oltóanyagra vonatkozó, a melléklet 1. pontjában meghatározott konkrét adatmezőknek megfelelően az oltási igazolványban feltüntetendő információk nem veszélyeztethetik a klinikai vizsgálat integritását.

A tagállamok elfogadhatják a más tagállamok által a negyedik albekezdéssel összhangban kiállított oltási igazolványokat annak érdekében, hogy eltekintsenek a szabad mozgásra vonatkozóan a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban bevezetett korlátozásoktól, kivéve, ha az elfogadási időszakuk lejárt vagy a klinikai vizsgálat befejezését követően visszavonásra kerültek, különösen azon okból, hogy a Covid19-oltóanyagra ezt követően nem adtak ki forgalombahozatali engedélyt vagy, hogy az oltási igazolványokat vakvizsgálat részeként a kontrollcsoportnak beadott placebo oltás alapján állították ki.

▼B

6. cikk

Tesztigazolvány

(1)  
Minden tagállam automatikusan vagy az érintett személyek kérésére kiállítja a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett tesztigazolványokat azon személyek számára, akiket SARS-CoV-2 fertőzésre teszteltek. E személyeket tájékoztatni kell a tesztigazolványhoz való jogukról.
(2)  

A tesztigazolvány a személyes adatok következő kategóriáit tartalmazza:

a) 

a birtokos személyazonossága;

▼M4

b) 

a birtokoson elvégzett NAAT-tesztre vagy antigén tesztre vonatkozó információk;

▼B

c) 

az igazolvány metaadatai, például az igazolvány kiállítója vagy az egyedi igazolványazonosító.

A személyes adatokat a melléklet 2. pontjában meghatározott konkrét adatmezőknek megfelelően kell feltüntetni a tesztigazolványban.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az adatmezők módosítása vagy törlése révén, vagy az e bekezdés első albekezdésének b) és c) pontjában említett személyesadat-kategóriákba tartozó adatmezők hozzáadása révén módosítsa a melléklet 2. pontját, amennyiben ilyen módosításra van szükség a tesztigazolvány hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzéséhez vagy megerősítéséhez, a Covid19-világjárvány megfékezésében elért tudományos előrelépés esetén vagy a nemzetközi szabványokkal való interoperabilitás biztosítása érdekében.

(3)  
A tesztigazolványt a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően biztonságos és interoperábilis formátumban kell kiállítani.
(4)  
Amennyiben újonnan felmerülő tudományos bizonyítékok esetén vagy a nemzetközi szabványokkal és technológiai rendszerekkel való interoperabilitás biztosítása érdekében az rendkívül sürgős okból szükséges, a 13. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni az e cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.
(5)  
Ha a tagállamok a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban bevezetett, a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások feloldása érdekében – és figyelembe véve a határmenti közösségek sajátos helyzetét is – a SARS-CoV-2 fertőzés kimutatására szolgáló teszt elvégzésének igazolását írják elő, azonos feltételek mellett elfogadják a más tagállamok által e rendeletnek megfelelően kiállított, negatív eredményt mutató tesztigazolványokat is.

7. cikk

Gyógyultsági igazolvány

▼M4

(1)  
Kérésre minden tagállam kiállítja a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett gyógyultsági igazolványokat az egészségügyi szakember vagy képzett tesztelőszemélyzet által elvégzett NAAT-teszt pozitív eredményét követően.

Ezenkívül kérésre a tagállamok a Covid19 antigén teszteknek az Egészségügyi Biztonsági Bizottság által jóváhagyott közös uniós jegyzékében felsorolt, egészségügyi szakember vagy képzett tesztelőszemélyzet által elvégzett antigén teszt pozitív eredményét követően is kiállíthatják a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett gyógyultsági igazolványt.

A tagállamok egészségügyi szakember vagy képzett tesztelőszemélyzet által 2021. október 1-jén vagy azt követően elvégzett antigén tesztek alapján kiállíthatnak gyógyultsági igazolványt, feltéve, hogy az alkalmazott antigén teszt a pozitív teszteredmény elkészülésének napján szerepelt a Covid19 antigén teszteknek az Egészségügyi Biztonsági Bizottság által jóváhagyott közös uniós jegyzékében.

A gyógyultsági igazolványokat legkorábban 11 nappal azt követően állítják ki, hogy az adott személyen első alkalommal végeztek pozitív eredményű NAAT-tesztet vagy antigén tesztet.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak módosítása céljából, hogy hányadik nap után állítandó ki gyógyultsági igazolvány, a 3. cikk (11) bekezdésével összhangban az Egészségügyi Biztonsági Bizottságtól kapott iránymutatás vagy az ECDC által felülvizsgált tudományos bizonyítékok alapján.

▼B

(2)  

A gyógyultsági igazolvány a személyes adatok következő kategóriáit tartalmazza:

a) 

a birtokos személyazonossága;

b) 

a birtokos korábbi SARS-CoV-2 fertőzésére vonatkozó információk pozitív teszteredményt követően;

c) 

az igazolvány metaadatai, például az igazolvány kiállítója vagy az egyedi igazolványazonosító.

A személyes adatokat a melléklet 3. pontjában meghatározott konkrét adatmezőknek megfelelően kell feltüntetni a gyógyultsági igazolványban.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az adatmezők módosítása vagy törlése révén, vagy az e bekezdés első albekezdésének b) és c) pontjában említett személyesadat-kategóriákba tartozó adatmezők hozzáadása révén módosítsa a melléklet 3. pontját, amennyiben ilyen módosításra van szükség a gyógyultsági igazolvány hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzéséhez vagy megerősítéséhez, a Covid19-világjárvány megfékezésében elért tudományos előrelépés esetén, vagy a nemzetközi szabványokkal való interoperabilitás biztosítása érdekében.

(3)  
A gyógyultsági igazolványt a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően biztonságos és interoperábilis formátumban kell kiállítani.

▼M4

(4)  
A 3. cikk (11) bekezdése értelmében kapott iránymutatás alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy módosítsa e cikk (1) bekezdését és a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontját, lehetővé téve a gyógyultsági igazolvány pozitív antigén teszt, antitest teszt – ideértve a SARS-CoV-2-vel szembeni antitestek szerológiai vizsgálatát is –, vagy bármely egyéb, tudományosan igazolt módszer alapján történő kiállítását. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az e cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett személyesadat-kategóriákat tartalmazó adatmezők hozzáadása, módosítása vagy törlése révén módosítják a melléklet 3. pontját is.

▼B

(5)  
A (4) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását követően a Bizottság az esetleges frissítésekkel együtt közzéteszi az Egészségügyi Biztonsági Bizottság által összeállítandó azon antitest-tesztek jegyzékét, amelyek alapján kiállítható a gyógyultsági igazolvány.
(6)  
A Bizottság a 16. cikk (1) bekezdésében előírt jelentésben a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok fényében értékeli az e cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának megfelelőségét és megvalósíthatóságát. Mielőtt e jelentést benyújtja, a Bizottság a 3. cikk (11) bekezdése szerint rendszeres iránymutatást kér a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokról és a szabványosítás szintjéről a gyógyultsági igazolványoknak az antitest-teszteken – ideértve a SARS-CoV-2-vel szembeni antitestek szerológiai vizsgálatát is – alapuló lehetséges kiállítása tekintetében, figyelembe véve az ilyen tesztek rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét.
(7)  
Amennyiben újonnan felmerülő tudományos bizonyítékok esetén vagy a nemzetközi szabványokkal és technológiai rendszerekkel való interoperabilitás biztosítása érdekében az rendkívül sürgős okból szükséges, a 13. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni az e cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.
(8)  
Ha a tagállamok a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban bevezetett, a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások feloldása érdekében elfogadják a SARS-CoV-2 fertőzésből való gyógyultságra vonatkozó igazolást, azonos feltételek mellett el kell fogadniuk a más tagállamok által e rendeletnek megfelelően kiállított gyógyultsági igazolványokat is.

8. cikk

Harmadik országok által kiállított Covid19-igazolványok és egyéb okmányok

(1)  
Ha egy harmadik országban az 5. cikk (5) bekezdésében említett valamelyik Covid19-oltóanyagnak megfelelő oltóanyagra állítottak ki oltási igazolványt, és a tagállam hatóságai az összes szükséges információt – ideértve az oltás beadásának megbízható igazolását is – megkapták, az említett hatóságok az érintett személy számára kérésre kiállíthatják a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett oltási igazolványt. A tagállamok nem kötelesek oltási igazolványt kiállítani a területükön felhasználásra nem engedélyezett Covid19-oltóanyagra vonatkozóan.
(2)  
A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy egy harmadik ország által kiállított, az uniós digitális Covid-igazolványra vonatkozó biztonsági keretrendszerrel interoperábilis szabványoknak és technológiai rendszereknek megfelelő, és az igazolvány hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését lehetővé tévő, valamint a mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó Covid19-igazolványokat a tagállamok által e rendeletnek megfelelően kiállított igazolványokkal egyenértékűeknek kell tekinteni abból a célból, hogy megkönnyítsék a birtokosok számára az Unión belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását.

Egy ilyen végrehajtási jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság értékeli, hogy a harmadik ország által kiállított Covid19-igazolványok megfelelnek-e az első albekezdésben meghatározott feltételeknek.

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktust a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen bekezdés alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok jegyzékét.

(3)  
Az e cikkben említett igazolványok tagállamok általi elfogadására az 5. cikk (5) bekezdésére, a 6. cikk (5) bekezdésére és a 7. cikk (8) bekezdésére figyelemmel kerül sor.
(4)  
Ha a tagállamok elfogadják egy harmadik állam által kiállított, az 5. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében említettek szerinti Covid19-oltóanyagra vonatkozó oltási igazolványt, akkor azonos feltételek mellett el kell fogadniuk az ugyanazon Covid19-oltóanyagra vonatkozóan más tagállamok által e rendelettel összhangban kiállított oltási igazolványokat is.
(5)  
Ez a cikk az EUMSZ 355. cikkének (2) bekezdésében említett és annak II. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek, valamint a Feröer szigetek által kiállított Covid19-igazolványokra és egyéb okmányokra alkalmazandó. Ez a cikk az EUMSZ 355. cikkének (2) bekezdésében említett és annak II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokban és területeken, valamint a Feröer szigeteken egy tagállam nevében kiállított Covid19-igazolványokra és egyéb okmányokra nem alkalmazandó.

9. cikk

Technikai előírások

(1)  

Az e rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszer végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek technikai előírásokat és szabályokat tartalmaznak a következők céljából:

a) 

a 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok biztonságos kiállítása és ellenőrzése;

b) 

a személyes adatok biztonságának biztosítása, figyelembe véve az adatok jellegét;

c) 

a 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok kitöltése, beleértve a kódrendszert és minden más lényeges elemet;

d) 

az egyedi igazolványazonosító egységes szerkezetének meghatározása;

e) 

érvényes, biztonságos és interoperábilis vonalkód kiállítása;

f) 

a nemzetközi szabványokkal és technológiai rendszerekkel való interoperabilitás biztosítására törekvés;

g) 

a felelősségi körök megosztása az adatkezelők között és az adatfeldolgozók tekintetében az (EU) 2016/679 rendelet IV. fejezetével összhangban;

h) 

a fogyatékossággal élő személyek hozzáférésének biztosítása a digitális igazolványban és a papíralapú igazolványban szereplő, ember által olvasható információkhoz, az uniós jogban foglalt akadálymentességi követelményekkel összhangban.

(2)  
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(3)  
Különösen a biztonsági keretrendszer időben történő végrehajtása érdekében, kellően indokolt, rendkívül sürgős okok esetén a Bizottság a 14. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el. Az e bekezdés alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok e rendelet alkalmazási időszaka alatt hatályban maradnak.

10. cikk

A személyes adatok védelme

(1)  
Az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó a személyes adatok e rendelet végrehajtása során történő kezelésére.
(2)  
E rendelet alkalmazásában az e rendelet alapján kiállított igazolványokban szereplő személyes adatokat csak az igazolványban szereplő információkhoz a Covid19-világjárvány idején az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának megkönnyítése érdekében történő hozzáférés és azok ellenőrzése céljából szabad kezelni. E rendelet alkalmazási időszakának vége után további adatkezelésre nem kerül sor.
(3)  
A 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványokban szereplő személyes adatokat a rendeltetési hely vagy a tranzit helye szerinti tagállam illetékes hatóságai vagy a nemzeti jog által a Covid19-világjárvány idején bizonyos közegészségügyi intézkedések végrehajtására kötelezett, határokon átnyúló személyszállítási szolgáltatók kezelik, csak a birtokos oltása, teszteredménye vagy gyógyultsága ellenőrzésére vagy megerősítésére. E célból a személyes adatokat a feltétlenül szükségesre kell korlátozni. Nem őrizhetők meg azok a személyes adatok, amelyekhez e bekezdés alapján fértek hozzá.
(4)  
A 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok kiállítása– többek között az új igazolványok kiállítása – céljából kezelt személyes adatokat a kiállító nem őrizheti meg a céljuk eléréséhez feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig, és annál semmi esetre sem hosszabb ideig, mint ameddig az igazolványok felhasználhatók a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásához.

▼M4

(5)  
A visszavont igazolványok 4. cikk (2) bekezdése alapján kicserélt jegyzékei nem őrizhetők meg e rendelet alkalmazási időszakának vége után.

▼B

(6)  
A 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok kiállításáért felelős hatóságokat vagy más kijelölt szerveket az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 7. pontjában meghatározott adatkezelőknek kell tekinteni.
(7)  
Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, aki vagy amely beadott egy Covid19-oltóanyagot, vagy elvégezte azt a tesztet, amelyre vonatkozóan igazolványt kell kiállítani, továbbítja az igazolványok kiállításáért felelős hatóságoknak vagy más kijelölt szerveknek a mellékletben meghatározott adatmezők kitöltéséhez szükséges személyes adatokat.
(8)  
Amennyiben a (6) bekezdésben említett adatkezelő az (EU) 2016/679 rendelet 28. cikkének (3) bekezdésében említett célból adatfeldolgozót vesz igénybe, az adatfeldolgozó nem továbbíthat személyes adatokat harmadik országba.

▼M4

11. cikk

A szabad mozgásra vonatkozó korlátozások és információcsere

(1)  
A szabad mozgás közegészségügyi okokból történő korlátozásának bevezetésére vonatkozó tagállami hatáskör sérelme nélkül, amennyiben a tagállamok elfogadnak oltási igazolványokat, negatív eredményt mutató tesztigazolványokat vagy gyógyultsági igazolványokat, tartózkodniuk kell a szabad mozgásra vonatkozó további korlátozások előírásától, kivéve, ha az ilyen korlátozások a rendelkezésre álló legújabb tudományos bizonyítékok – többek között az ECDC által az (EU) 2022/107 tanácsi ajánlás ( 1 ) alapján közzétett járványügyi adatok – alapján és az elővigyázatosság elvével összhangban megkülönböztetésmentesek, valamint szükségesek és arányosak a közegészség védelme érdekében.
(2)  

Amennyiben egy tagállam az uniós joggal összhangban – beleértve az e cikk (1) bekezdésében meghatározott elveket is – további korlátozásokat ír elő a 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok birtokosai számára – különösen egy aggodalomra okot adó vagy figyelmet érdemlő SARS-CoV-2-variáns miatt –, lehetőség szerint 48 órával az ilyen új korlátozások bevezetése előtt megfelelően tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. E célból a tagállam megadja az alábbi információkat:

a) 

az ilyen korlátozások okai, beleértve az említett korlátozásokat alátámasztó, az adott szakaszban rendelkezésre álló és elérhető valamennyi releváns járványügyi adatot és tudományos bizonyítékot;

b) 

az ilyen korlátozások hatálya, megjelölve, hogy mely igazolványok birtokosai tartoznak az ilyen korlátozások hatálya alá vagy mentesülnek azok alól;

c) 

az ilyen korlátozások dátuma és időtartama.

(2a)  
Amennyiben egy tagállam az (1) és a (2) bekezdéssel összhangban korlátozásokat vezet be, különös figyelmet kell fordítania az ilyen korlátozásoknak a határon átnyúló régiókra valószínűleg gyakorolt hatására, valamint a legkülső régiók, az exklávék és a földrajzilag elszigetelt területek sajátosságaira.
(3)  
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok kiállításáról és elfogadásának feltételeiről, beleértve azt is, hogy az 5. cikk (5) bekezdésének második albekezdése alapján mely Covid19-oltóanyagokat fogadják el.
(4)  
A tagállamok egyértelmű, átfogó és időben történő tájékoztatást nyújtanak a nyilvánosság számára az (1), a (2) és a (3) bekezdés tekintetében. A tagállamoknak ezt a tájékoztatást főszabályként az új korlátozások hatálybalépése előtt 24 órával kell nyilvánosan hozzáférhetővé tenniük, figyelembe véve, hogy a járványügyi veszélyhelyzetek esetén némi rugalmasságra van szükség. Emellett a tagállamok által nyújtott tájékoztatást a Bizottság központosított módon nyilvánosan hozzáférhetővé teheti.

▼B

12. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

▼M4

(2)  
A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 24 hónapos időtartamra szól, 2021. július 1-től kezdődő hatállyal.

▼B

(3)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megállapított elvekkel összhangban konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  
Az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése vagy a 7. cikk (1) vagy (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

13. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  
Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

▼C1

(2)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács a 12. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a jogi aktust.

▼B

14. cikk

A bizottsági eljárás

(1)  
A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)  
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

15. cikk

Fokozatos bevezetés

(1)  
A 2021. július 1. előtt valamely tagállam által kiállított Covid19-igazolványokat a többi tagállam az 5. cikk (5) bekezdésével, a 6. cikk (5) bekezdésével és a 7. cikk (8) bekezdésével összhangban 2021. augusztus 12-ig elfogadja, amennyiben azok tartalmazzák a mellékletben meghatározott adatokat.
(2)  
Amennyiben 2021. július 1-jétől egy tagállam nem képes kiállítani a 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványokat az e rendelet követelményeinek megfelelő formátumban, erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A többi tagállam az 5. cikk (5) bekezdésével, a 6. cikk (5) bekezdésével és a 7. cikk (8) bekezdésével összhangban 2021. augusztus 12-ig elfogadja az ilyen tagállam által az e rendelet követelményeinek nem megfelelő formátumban kiállított Covid19-igazolványokat, amennyiben azok tartalmazzák a mellékletben meghatározott adatokat.

16. cikk

Bizottsági jelentések

(1)  

A Bizottság 2021. október 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés a következők áttekintését tartalmazza:

a) 

az e rendelet alapján kiállított igazolványok száma;

b) 

a 3. cikk (11) bekezdése alapján kért iránymutatás a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokról és a szabványosítás szintjéről a gyógyultsági igazolványok antitest-teszteken – ideértve a SARS-CoV-2-vel szembeni antitestek szerológiai vizsgálatát is – alapuló lehetséges kiállítása tekintetében, figyelembe véve az ilyen vizsgálatok rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét; valamint

c) 

a 11. cikk alapján kapott tájékoztatás.

(2)  
2022. március 31-ig a Bizottság e rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A jelentés különösen arra vonatkozó értékelést tartalmaz, hogy e rendelet milyen hatást gyakorol a szabad mozgás megkönnyítésére – többek között az utazásokra és a turizmusra –, valamint a különböző típusú oltóanyagok elfogadására, az alapvető jogokra és a megkülönböztetésmentességre, valamint a személyes adatok védelmére a Covid19-világjárvány idején.

▼M4 —————

▼M4

(3)  
2022. december 31-ig a Bizottság e rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A jelentésnek különösen a következőket kell tartalmaznia:

a) 

a tagállamok által a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében a szabad mozgásra vonatkozóan bevezetett korlátozásokra vonatkozó, a 11. cikk értelmében kapott információk áttekintése;

b) 

a 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok belföldi és nemzetközi felhasználásával kapcsolatos valamennyi fejleményt, valamint a harmadik országok által kiállított Covid19-igazolványokról szóló, a 8. cikk (2) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktusok elfogadását leíró áttekintés;

c) 

az e cikk (2) bekezdése értelmében benyújtott jelentésben szereplő, arra vonatkozó értékeléssel kapcsolatos lényeges frissítések, hogy e rendelet milyen hatást gyakorol a szabad mozgás megkönnyítésére – többek között az utazásokra és a turizmusra –, valamint a különböző típusú oltóanyagok elfogadására, az alapvető jogokra és a megkülönböztetésmentességre, továbbá a személyes adatok védelmére a Covid19-világjárvány idején;

d) 

annak értékelése, hogy e rendelet alkalmazásában megfelelő-e a 3. cikk (1) bekezdésében említett igazolványok további használata, figyelembe véve a járványügyi fejleményeket és a rendelkezésre álló legújabb tudományos bizonyítékokat.

A jelentés elkészítésekor a Bizottság iránymutatást kér az ECDC-től és az Egészségügyi Biztonsági Bizottságtól, amelyet csatolni kell a jelentéshez.

A jelentést jogalkotási javaslat kísérheti, különösen e rendelet alkalmazási időszakának lerövidítése céljából, figyelembe véve a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos járványügyi helyzet alakulását, valamint az ECDC és az Egészségügyi Biztonsági Bizottság e célból tett ajánlásait.

▼B

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

▼M4

Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől 2023. június 30-ig kell alkalmazni.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

AZ IGAZOLVÁNYOKON SZEREPLŐ ADATKÉSZLET

(1) 

Az oltási igazolványon a következő adatmezőket kell feltüntetni:

a) 

név: vezetéknév (vezetéknevek) és utónév (utónevek), ebben a sorrendben;

b) 

születési idő;

c) 

célzott betegség vagy kórokozó: Covid19 (SARS-CoV-2 vagy annak egyik variánsa);

d) 

Covid19-oltóanyag vagy profilaxis;

e) 

a Covid19-oltóanyagtermék neve;

f) 

a Covid19-oltóanyag forgalombahozatali engedélyének jogosultja vagy az oltóanyag gyártója;

g) 

több dózisból hányadik, valamint a dózisok teljes száma;

▼M3

h) 

az oltás időpontja, a legkésőbbi dózis beadásának dátumát feltüntetve (az alapoltási sorozat befejezését feltüntető, 18 és annál idősebb személyek által birtokolt oltási igazolványok csak akkor fogadhatók el, ha legfeljebb 270 nap telt el az említett sorozat legutolsó dózisának beadása óta);

▼B

i) 

az a tagállam vagy harmadik ország, amelyben az oltást beadták;

j) 

az igazolvány kiállítója;

k) 

az egyedi igazolványazonosító.

(2) 

A tesztigazolványon a következő adatmezőket kell feltüntetni:

a) 

név: vezetéknév (vezetéknevek) és utónév (utónevek), ebben a sorrendben;

b) 

születési idő;

c) 

célzott betegség vagy kórokozó: Covid19 (SARS-CoV-2 vagy annak egyik variánsa);

d) 

a teszt típusa;

e) 

a teszt neve (NAAT-teszt esetében nem kötelező);

f) 

a teszt gyártója (NAAT-teszt esetében nem kötelező);

g) 

a mintavétel dátuma és időpontja;

h) 

a teszt eredménye;

▼M4

i) 

a tesztközpont vagy a tesztet végző intézmény (antigén teszt esetében nem kötelező);

▼B

j) 

az a tagállam vagy harmadik ország, amelyben a tesztet elvégezték;

k) 

az igazolvány kiállítója;

l) 

az egyedi igazolványazonosító.

▼M2

(3) 

A gyógyultsági igazolványon a következő adatmezőket kell feltüntetni:

a) 

név: vezetéknév (vezetéknevek) és utónév (utónevek), ebben a sorrendben;

b) 

születési idő;

c) 

a betegség vagy kórokozó, amelyből a birtokos felgyógyult: Covid19 (SARS-CoV-2 vagy annak egyik variánsa);

d) 

az első pozitív teszteredmény dátuma;

e) 

az a tagállam vagy harmadik ország, amelyben a tesztet elvégezték;

f) 

az igazolvány kiállítója;

g) 

az igazolvány érvényességi idejének kezdőnapja;

h) 

az igazolvány érvényességi idejének utolsó napja (az első pozitív teszteredménytől számított legfeljebb 180 nap);

i) 

az egyedi igazolványazonosító.( 1 ) A Tanács (EU) 2022/107 ajánlása (2022. január 25.) a Covid19-világjárvány idején a biztonságos szabad mozgás megkönnyítésére vonatkozó koordinált megközelítésről és az (EU) 2020/1475 ajánlás felváltásáról (HL L 18., 2022.1.27., 110. o.).

Top