EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020H1475-20210202

Consolidated text: A Tanács (EU) 2020/1475 ajánlása (2020. október 13.) a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1475/2021-02-02

02020H1475 — HU — 02.02.2021 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (EU) 2020/1475 AJÁNLÁSA

(2020. október 13.)

a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 337, 2020.10.14., 3. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (EU) 2021/119 AJÁNLÁSA (2021. február 1.)

  L 36I

1

2.2.2021
▼B

A TANÁCS (EU) 2020/1475 AJÁNLÁSA

(2020. október 13.)

a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről

(EGT-vonatkozású szöveg)Általános elvek

Amikor a tagállamok a Covid19-világjárvány miatt a közegészség védelmét szolgáló intézkedéseket fogadnak el vagy alkalmaznak, lehetőség szerint koordinálniuk kell lépéseiket a következő elvek alapján:

1. A személyek Unión belüli szabad mozgására vonatkozó, a Covid19 terjedésének megfékezése érdekében bevezetett korlátozásoknak konkrét és korlátozott közérdeken – nevezetesen a közegészség védelmén – kell alapulniuk. Az ilyen korlátozásokat az uniós jog általános elveivel összhangban kell alkalmazni, különös tekintettel az arányosságra és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó elvekre. A meghozott intézkedések tehát nem terjedhetnek túl a közegészség védelméhez feltétlenül szükséges mértéken.

2. Minden bevezetett korlátozást fel kell oldani, amint azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

3. A tagállamoknak azonos bánásmódot kell tanúsítaniuk minden tagállammal szemben, például nem alkalmazhatnak nagyvonalúbb szabályokat a valamely szomszédos tagállamba/tagállamból történő utazások tekintetében, mint amilyeneket az azonos járványügyi helyzetben lévő többi tagállamba/tagállamból történő utazások esetében alkalmaznak.

4. A korlátozások nem alapulhatnak az érintett személy állampolgárságán, hanem azok alkalmazásakor azt kell figyelembe venni, hogy az adott személy hol tartózkodott az érkezését megelőző 14 napban.

5. A tagállamoknak minden esetben lehetővé kell tenniük saját állampolgáraik hazatérését, valamint a területükön lakóhellyel rendelkező uniós polgárok és családtagjaik visszatérését az országba, és meg kell könnyíteniük a területükön való gyors átutazást.

6. A tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a határrégiók, a legkülső régiók, az exklávék és a földrajzilag elszigetelt területek sajátosságaira, valamint a helyi és regionális szintű együttműködés szükségességére.

7. A tagállamoknak rendszeresen információt kell cserélniük az ezen ajánlás hatálya alá tartozó valamennyi kérdésről.

Közös kritériumok

8. A Covid19-világjárvány megfékezését célzó, a szabad mozgás korlátozásával járó intézkedések bevezetésének mérlegelése során a tagállamoknak az alábbi fő kritériumokat kell figyelembe venniük:

a) 

„a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített aránya”, azaz az előző 14 napban regionális szinten regisztrált új Covid19-esetek teljes száma 100 000 főre vetítve;

b) 

„a pozitív teszteredmények aránya”, azaz az előző héten elvégzett összes Covid19-tesztből a pozitív eredményt hozó tesztek százalékos aránya;

c) 

„tesztelési arány”, azaz az előző héten elvégzett Covid19-tesztek száma 100 000 főre vetítve.

A közös kritériumokra vonatkozó adatok

9. Annak biztosítása érdekében, hogy átfogó és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre, a tagállamoknak a 8. pontban említett kritériumokra vonatkozó, rendelkezésre álló adatokat hetente meg kell küldeniük az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak.

A tagállamoknak regionális szinten is rendelkezésre kell bocsátaniuk ezeket az adatokat annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedések azokra a régiókra irányulhassanak, ahol azokra feltétlenül szükség van.

A tagállamoknak információt kell cserélniük egymással az általuk követett tesztelési stratégiákról.

A kockázati területek térképen való megjelenítése

10. A tagállamok által szolgáltatott adatok alapján az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak régiók szerinti bontásban közzé kell tennie az uniós tagállamok térképét a tagállami döntéshozatal támogatása érdekében. Ennek a térképnek magában kell foglalnia az Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára, és – amint a feltételek lehetővé teszik ( 1 ) – a Svájci Államszövetségre vonatkozó adatokat is. A térképen a területeket a következő színekkel kell jelölni:

a) 

zöld, ha a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített aránya 25-nél kevesebb, és az összes Covid19-tesztből a pozitív teszteredmények aránya kevesebb mint 4 %;

b) 

narancssárga, ha a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített aránya 50-nél kevesebb, de az összes Covid19-tesztből a pozitív teszteredmények aránya legalább 4 %, vagy ha a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített aránya 25 és 150 között van, de az összes Covid19-tesztből a pozitív teszteredmények aránya kevesebb mint 4 %;

▼M1

c) 

piros, ha a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített száma 50 és 150 között van, és az összes Covid19-tesztből a pozitív teszteredmények aránya legalább 4 %, vagy ha a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített száma több mint 150, de kevesebb, mint 500,

▼M1

ca) 

sötétpiros, ha a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített száma 500 vagy annál magasabb;

▼B

d) 

szürke, ha nem áll rendelkezésre elegendő információ az a)–c) pontban említett kritériumok értékeléséhez, vagy ha az elvégzett Covid19-tesztek aránya 100 000 főre vetítve legfeljebb 300.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak emellett külön térképeken kell közzétennie az összesített térképhez felhasználandó minden egyes kulcsfontosságú mutatót, azaz a 14 nap alatt regisztrált esetek arányát regionális szinten, illetve a tesztelési arányt és a pozitív tesztek arányát az előző hétre vonatkozóan tagállami szinten. Amint rendelkezésre állnak a regionális szintű adatok, minden térképnek ezeken az adatokon kell alapulnia.

11. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak hetente közzé kell tennie a térképek frissített változatát és az azok alapjául szolgáló adatokat.

Közös küszöbértékek a szabad mozgás népegészségügyi okokból való korlátozásának mérlegeléséhez

12. A tagállamok nem korlátozhatják más tagállamoknak a 10. pont szerinti „zöld” besorolású területeire beutazó vagy onnan kiutazó személyek szabad mozgását.

13. Annak mérlegelésekor, hogy a 10. pont szerinti „zöldtől” eltérő besorolású területeken alkalmazzanak-e korlátozásokat,

▼M1

a) 

A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a „narancssárga”, a „piros” és a „sötétpiros” besorolású területek járványügyi helyzete közötti különbségeket, és arányosan kell eljárniuk;

▼B

b) 

a tagállamok figyelembe vehetnének további kritériumokat és tendenciákat is. Ezért az ECDC heti rendszerességgel adatokkal fog szolgálni a népesség nagyságáról, a kórházi ápolásra szorulók arányáról, az intenzív osztályra felvettek arányáról és a mortalitási arányról, amennyiben rendelkezésre áll;

c) 

a tagállamoknak figyelembe kell venniük a saját területükön fennálló járványügyi helyzetet, beleértve a tesztelési szabályokat, az elvégzett tesztek számát és a pozitív teszteredmények arányát, valamint az egyéb járványügyi mutatókat;

▼M1

d) 

A tagállamoknak figyelembe kell venniük a tesztelési stratégiákat és különös figyelmet kell fordítaniuk a magas tesztelési aránnyal rendelkező területek helyzetére;

▼M1

e) 

A tagállamoknak figyelembe kell venniük a SARS-CoV-2 új, aggodalomra okot adó variánsainak prevalenciáját – különösen azokat a variánsokat, amelyek növelik a fertőzőképességet és a halálozási arányt –, valamint az elvégzett genomszekvenálás szintjét, az érintett terület besorolásától függetlenül.

▼B

A tagállamok közötti koordináció

14. Azoknak a tagállamoknak, amelyek saját döntéshozatali eljárásaik alapján korlátozásokat kívánnak alkalmazni a 10. pont szerinti „zöldtől” eltérő besorolású területre beutazó vagy onnan kiutazó személyekre, erről a szándékukról elsőként az érintett tagállamot kell tájékoztatniuk, a hatálybalépés előtt. Különös figyelmet kell fordítani a határokon átnyúló együttműködésre, a legkülső régiókra, az exklávékra és a földrajzilag elszigetelt területekre. A hatálybalépés előtt a többi tagállamot és a Bizottságot is tájékoztatni kell erről a szándékról. Lehetőség szerint a tájékoztatást 48 órával korábban kell nyújtani.

A többi tagállam és a Bizottság tájékoztatására a tagállamoknak a meglévő kommunikációs hálózatokat, így például a politikai szintű integrált válságelhárítási mechanizmus (a továbbiakban: IPCR) hálózatát kell használniuk. Az IPCR kapcsolattartóinak biztosítaniuk kell, hogy az információkat haladéktalanul továbbítsák az illetékes hatóságaiknak.

15. A tagállamoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a többi tagállamot és a Bizottságot a korábban bevezetett korlátozó intézkedések megszüntetéséről vagy enyhítéséről, amelynek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

A szabad mozgásra vonatkozó korlátozásokat fel kell oldani, ha valamely terület ismét a 10. pont szerinti „zöld” besorolást kap, feltéve, hogy legalább 14 nap telt el a korlátozások bevezetése óta.

16. A tagállamoknak legkésőbb 7 nappal ezen ajánlás elfogadását követően fokozatosan meg kell szüntetniük a 10. pont szerinti „zöld” besorolású területekre ezen ajánlás hatálybalépése előtt alkalmazott korlátozásokat.

A magasabb kockázatú területekről érkező utazók esetében alkalmazható intézkedések közös kerete

▼M1

16a. A tagállamoknak erőteljesen szorgalmazniuk kell minden, „sötétpiros” besorolású területre irányuló és onnan kiinduló, nem alapvetően szükséges utazás elhalasztását, és szorgalmazniuk kell minden, a 10. pont szerinti „piros” besorolású területre irányuló és onnan kiinduló, nem alapvetően szükséges utazás elhalasztását.

Ugyanakkor a tagállamoknak törekedniük kell arra is, hogy elkerüljék egyrészt a fennakadást az alapvetően szükséges utazások terén, hogy a szállítási forgalom áramlása a „zöld sávok” rendszerével összhangban fennmaradjon, másrészt az ellátási láncban és a szakmai vagy üzleti okokból utazó munkavállalók és önálló vállalkozók mozgásában bekövetkező zavarokat.

▼B

17. A tagállamok alapvetően nem tagadhatják meg a más tagállamokból érkező személyek beutazását.

Azok a tagállamok, amelyek szükségesnek vélik, hogy saját döntéshozatali eljárásaik alapján a szabad mozgás korlátozásával járó intézkedéseket vezessenek be, a 10. pont szerinti „zöldtől” eltérő besorolású területekről érkező személyeket

▼M1

a) 

Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság ajánlásának ( 2 ) megfelelően karantén/önkéntes karantén alá helyezhetik; és/vagy

b) 

az érkezésüket megelőzően és/vagy azt követően a Covid19-fertőződés kimutatását célzó teszt elvégeztetésére kötelezhetik. Ez a nemzeti egészségügyi hatóságok által meghatározottaknak megfelelően lehet RT-PCR-teszt vagy olyan antigén gyorsteszt, amely szerepel a Covid19 antigén gyorstesztek közös, az antigén gyorstesztek alkalmazására és validálására, valamint a Covid19-tesztek eredményének az Unióban történő kölcsönös elismerésére vonatkozó közös keretről szóló, 2021. január 21-i tanácsi ajánlás ( 3 ) alapján összeállított, frissített jegyzékében.

▼M1 —————

▼B

A tagállamoknak fokozottabb koordinációra kell törekedniük a karantén/önkéntes karantén hosszát és az ezek helyett alkalmazható megoldásokat illetően. Lehetőség szerint és a tagállamok által választott stratégiákkal összhangban ösztönözni kell a tesztelés fejlesztését.

▼M1

A tagállamoknak elegendő tesztelési kapacitást kell biztosítaniuk és el kell fogadniuk a digitális teszteredményeket, ugyanakkor gondoskodniuk kell arról, hogy ez ne hátráltassa az alapvető népegészségügyi szolgáltatások nyújtását, különösen a laboratóriumi kapacitás tekintetében.

17a. A tagállamoknak a 10. pont ca) alpontja szerinti „sötétpiros” besorolású területről utazó személyeket az érkezésüket megelőzően a Covid19-fertőződés kimutatását célzó teszt elvégeztetésére kell kötelezniük és az Egészségügyi Biztonsági Bizottság ajánlásának megfelelően karantén/önkéntes karantén alá kell helyezniük. Hasonló intézkedések vezethetők be azon területek tekintetében is, ahol magas az aggodalomra okot adó variánsok prevalenciája.

A tagállamoknak – különösen a „sötétpiros” besorolású területeken – közösségi kockázatcsökkentő intézkedéseket kell elfogadniuk, fenntartaniuk vagy meg kell erősíteniük azokat, fokozniuk kell a tesztelést és a kontaktkövetést, valamint a Covid19-esetek közösségen belüli reprezentatív mintájának szekvenálását és felügyeletét a SARS-CoV-2 újonnan megjelenő, nagyobb fertőzőképességű variánsai terjedésének és hatásainak megfékezése érdekében.

17b. A tagállamoknak lehetővé kell tenniük a területükön lakóhellyel rendelkező személyek számára, hogy a 17. pont b) alpontjában és a 17a. pontban említett, az érkezést megelőzően végzendő tesztet az érkezést követően végzett Covid19-teszttel helyettesítsék az esetlegesen irányadó, karanténra/önkéntes karanténra vonatkozó követelményeken felül.

▼B

18. A tagállamoknak kölcsönösen el kell ismerniük a más tagállamokban tanúsított egészségügyi szervek által végzett Covid19-tesztek eredményeit. A tagállamoknak fokozniuk kell együttműködésüket a tesztelés különböző vonatkozásait – például a tesztek tanúsítványának ellenőrzését – illetően, figyelembe véve a kutatási eredményeket, a járványügyi szakértők tanácsát, valamint a legjobb gyakorlatokat.

19. Az alapvető feladatot ellátó és az olyan utazók, akiknek az utazása elengedhetetlen, nem kötelezhetők karanténra, ameddig az említett alapvető feladatot látják el. Ezek közé tartoznak különösen a következők:

a) 

kulcsfontosságú munkakörben foglalkoztatott munkavállalók vagy önálló vállalkozók – köztük az egészségügyi dolgozók –, határ menti és kiküldött munkavállalók, valamint idénymunkások, a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának a Covid19-járvány idején történő gyakorlására vonatkozó iránymutatásokkal ( 4 ) összhangban;

b) 

a közlekedési ágazatban dolgozók és az árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatók, beleértve az adott területen való felhasználásra szánt árut szállító, valamint a területen csak áthaladó tehergépjárművek vezetőit is;

c) 

kényszerítő egészségügyi okból utazó betegek;

d) 

naponta külföldre utazó tanulók, diákok és gyakornokok;

e) 

kényszerítő családi vagy üzleti okokból utazó személyek;

f) 

diplomaták, nemzetközi szervezetek személyzete és nemzetközi szervezetek által meghívott olyan személyek, akiknek a fizikai jelenléte szükséges e szervezetek megfelelő működéséhez, katonai személyzet és rendőrök, a humanitárius segítségnyújtásban dolgozók, valamint a polgári védelmi személyzet feladataik ellátása során;

g) 

tranzitutasok;

h) 

tengerészek;

i) 

munkájukat végző újságírók.

▼M1

19a. pont értelmében a „sötétpiros” besorolású területről érkező, alapvető feladatot ellátó és az olyan utazók, akiknek az utazása elengedhetetlen, kötelezhetők a tesztelésre és karantén/önkéntes karantén alá helyezhetők, feltéve, hogy ez nincs aránytalan hatással feladatuk ellátására vagy a szükséglet kielégítésére.

Ettől eltérve a 19. pont b) alpontja alá tartozó szállítási munkavállalók és szállítási szolgáltatók főszabály szerint nem kötelezhetők a 17. pont b) alpontja és a 17a. pont szerinti Covid19-teszt elvégeztetésére. Amennyiben egy tagállam a szállítási munkavállalókat és a szállítási szolgáltatókat Covid19-teszt elvégeztetésére kötelezi, antigén gyorsteszteket kell alkalmazni, és ez nem vezethet a szállítás zavaraihoz. A szállítási vagy az ellátási lánc zavarai esetén a tagállamoknak a „zöld sávok” működésének fenntartása érdekében haladéktalanul fel kell oldaniuk vagy hatályon kívül kell helyezniük az ilyen szisztematikus tesztelési követelményeket. A szállítási munkavállalók és a szállítási szolgáltatók nem kötelezhetők a 17. pont a) alpontja és a 17a. pont szerinti karanténra, ameddig az említett alapvető feladatot látják el.

19b. A 19a. pontban foglalt mentességeken túlmenően a tagállamok nem kötelezhetik a határrégiókban élő és munkavégzés, üzleti tevékenység, oktatásban való részvétel, családi látogatás, orvosi ellátás igénybevétele vagy más személy gondozása céljából a határt naponta vagy gyakran átlépő személyeket arra, hogy tesztet végeztessenek vagy karanténba/önkéntes karanténba vonuljanak, különös tekintettel az alapvető feladatot ellátó vagy a kritikus infrastruktúra szempontjából nélkülözhetetlen személyekre. Amennyiben ezekben a régiókban tesztelési követelményt vezetnek be a határátlépéssel járó utazások vonatkozásában, a tesztelés gyakoriságának az ilyen személyek esetében arányosnak kell lennie. Amennyiben a határ mindkét oldalán hasonló az epidemiológiai helyzet, utazáshoz kötött tesztelési kötelezettség nem írható elő. Azok a személyek, akik arra hivatkoznak, hogy helyzetük e pont hatálya alá tartozik, kötelezhetők lehetnek igazoló dokumentum bemutatására vagy erre vonatkozó nyilatkozat tételére.

▼B

20. A tagállamok megkövetelhetik a területükre beutazó személyektől, hogy az adatvédelmi követelményekkel összhangban nyújtsanak be közegészségügyi utasazonosító űrlapot. Közös európai közegészségügyi utasazonosító űrlapot kell kidolgozni a tagállamok általi lehetséges használat céljára. Amennyiben lehetséges, az eljárás egyszerűsítése érdekében az utasazonosítási adatok megadására digitális opciót kell alkalmazni, ugyanakkor egyenlő hozzáférést kell biztosítani valamennyi polgár számára.

▼M1

21. A 10. pont szerinti „sötétpiros”, „piros”, „narancssárga” vagy „szürke” besorolású területről érkező személyek esetében alkalmazott intézkedések nem lehetnek diszkriminatívak, azaz az érintett tagállam hazatérő állampolgáraira is ugyanazokat az intézkedéseket kell alkalmazni.

▼B

22. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a polgárokra és a vállalkozásokra vonatkozóan előírt hivatalos követelmények konkrét előnyökkel járjanak a világjárvány leküzdésére irányuló népegészségügyi erőfeszítések szempontjából, és ne jelentsenek indokolatlan és szükségtelen adminisztratív terheket.

23. Ha egy személynek az úti céljához való megérkezésekor tünetei jelentkeznek, az érintettet a helyi gyakorlatnak megfelelően tesztelésnek kell alávetni, fel kell állítani a diagnózist, el kell különíteni és kontaktkutatást kell végezni, de a beléptetését nem szabad megtagadni. Az érkezéskor észlelt esetekre vonatkozó információkat kontaktkutatás céljából haladéktalanul meg kell osztani a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszeren keresztül azon országok népegészségügyi hatóságaival, amelyekben az érintett személy az előző 14 napban tartózkodott.

24. A korlátozások nem történhetnek bizonyos szállítási szolgáltatások betiltásának formájában.

Kommunikáció és a nyilvánosság tájékoztatása

25. A tagállamoknak az új intézkedések hatálybalépése előtt a lehető leghamarabb egyértelmű, átfogó és időben történő tájékoztatást kell nyújtaniuk az érdekelt feleknek és a nyilvánosságnak a szabad mozgás korlátozásával járó intézkedésekről, a kapcsolódó követelményekről (például negatív Covid19-teszteredmény vagy közegészségügyi utasazonosító űrlap), valamint a kockázatos területekről érkező utasok esetében alkalmazott intézkedésekről. A tájékoztatást főszabályként az intézkedések hatálybalépése előtt 24 órával kell közzétenni, figyelembe véve, hogy a járványügyi veszélyhelyzetek esetén némi rugalmasságra van szükség.

Ezt a tájékoztatást a „Re-open EU” internetes platformon is elérhetővé kell tenni, amelynek tartalmaznia kell az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által a 10. és a 11. pont szerint rendszeresen közzétett térképre mutató kereszthivatkozást is.

Az intézkedések tartalmát, földrajzi hatályát és a hatályuk alá tartozó személyek kategóriáit egyértelműen ismertetni kell.

Felülvizsgálat

26. Ezt az ajánlást a Bizottságnak az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ támogatásával rendszeresen felül kell vizsgálnia. A Bizottságnak rendszeresen jelentést kell tennie a Tanácsnak.( 1 ) Az EU és a Svájci Államszövetség között a közegészségügyi együttműködésről – ezen belül a Svájci Államszövetségnek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központban való, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.) összhangban történő részvételéről – kötött megállapodás függvényében.

( 2 ) Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság 2021. január 11-én elfogadott ajánlásai a Covid19-betegek elkülönítésére, valamint a kontaktszemélyek és utazók karanténjára vonatkozó közös uniós megközelítésről, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf

( 3 ) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/hu/pdf

( 4 ) HL C 102I., 2020.3.30., 12. o.

Top