EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2072-20220714

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2022-07-14

02019R2072 — HU — 14.07.2022 — 009.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 28.)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(HL L 319, 2019.12.10., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1199 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. augusztus 13.)

  L 267

3

14.8.2020

 M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1292 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. szeptember 15.)

  L 302

20

16.9.2020

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1825 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 2.)

  L 406

58

3.12.2020

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2210 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 22.)

  L 438

28

28.12.2020

 M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2211 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 22.)

  L 438

41

28.12.2020

►M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/759 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. május 7.)

  L 162

18

10.5.2021

 M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/901 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. június 3.)

  L 197

75

4.6.2021

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2069 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. november 25.)

  L 421

28

26.11.2021

►M9

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2285 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 14.)

  L 458

173

22.12.2021

►M10

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/853 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. május 31.)

  L 150

62

1.6.2022

►M11

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/959 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. június 16.)

  L 165

30

21.6.2022
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 28.)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az (EU) 2016/2031 rendeletet hajtja végre az uniós zárlati károsítók, a védett zónás zárlati károsítók és az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jegyzékbe vétele, valamint a növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó, a károsítóik jelentette kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében hozott intézkedések tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  
E rendelet alkalmazásában az I. mellékletben előírt fogalommeghatározások alkalmazandók.
(2)  

Emellett az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) 

„károsítóktól gyakorlatilag mentes”: az uniós zárlati károsítóktól, illetve a védett zónás zárlati károsítóktól eltérő károsítóknak az ültetésre szánt növényeken vagy gyümölcstermő növényeken való jelenlétének mértéke, amely kellően alacsony az adott növények elfogadható minőségének és hasznosíthatóságának biztosításához;

b) 

„hatósági nyilatkozat”: az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány, az ugyanezen rendelet 78. cikkében előírt növényútlevél, a fa csomagolóanyag, faanyag és egyéb anyagok ugyanezen rendelet 96. cikkében említett jelölése, vagy az ugyanezen rendelet 99. cikkében említett hatósági tanúsítványok;

c) 

„rendszerszemléletű megközelítés”: a különböző kockázatkezelési intézkedések egybefoglalása, amelyek közül legalább kettő egymástól függetlenül érvényesül, és amelyekkel – együttes alkalmazás esetén – megvalósul az uniós zárlati károsítókkal, a védett övezeti zárlati károsítókkal, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikke alapján elfogadott intézkedések hatálya alá tartozó károsítókkal szembeni megfelelő szintű védelem;

▼M9

d) 

„pollen”: az (EU) 2016/2031 rendelet 2. cikke 1. k) pontja értelmében vett, ültetésre szánt pollen.

▼B

3. cikk

Az uniós zárlati károsítók jegyzéke

Az uniós zárlati károsítóknak az (EU) 2016/2031 rendelet 5. cikkében említett jegyzékét e rendelet II. melléklete határozza meg.

Az Unió területén az ismeretek szerint elő nem forduló uniós zárlati károsítók jegyzékét a II. melléklet A. része, az Unió területén ismerten előforduló uniós zárlati károsítók jegyzékét pedig a II. melléklet B. része állapítja meg.

4. cikk

A védett zónák és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítók jegyzéke

A védett zónáknak és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítóknak az (EU) 2016/2031 rendelet 32. cikke (3) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet III. melléklete állapítja meg.

5. cikk

Az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik jegyzéke

Az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítóknak és meghatározott, ültetésre szánt növényeknek, valamint a kategóriáiknak és a küszöbértékeiknek az (EU) 2016/2031 rendelet 37. cikke (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet IV. melléklete állapítja meg. Ezek az ültetésre szánt növények nem hozhatók be az Unió területére, illetve nem szállíthatók az Unió területén belül, ha a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jelenléte vagy az azok által az ültetésre szánt növényeken okozott tünetek meghaladják a küszöbértékeket.

A behozatalra és a szállításra vonatkozóan az első bekezdésben előírt tilalom kizárólag a IV. mellékletben meghatározott, ültetésre szánt növények kategóriáira alkalmazandó.

6. cikk

A vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók meghatározott, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

(1)  
A meghatározott, ültetésre szánt növények Unión belüli szállítása, valamint az Unióba történő behozatala tekintetében a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók megjelenésének megelőzését célzó, az (EU) 2016/2031 rendelet 37. cikkének (4) bekezdésében említett intézkedéseket e rendelet V. melléklete állapítja meg.
(2)  

Az e rendelet IV. mellékletében meghatározott jegyzék és e rendelet V. melléklete az alábbiak tekintetében nem érinti a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK és a 2008/90/EK irányelv alapján elfogadott intézkedéseket:

a) 

az érintett, ültetésre szánt növények vagy a származási növényeik ellenőrzése, mintavétele és laboratóriumi vizsgálata;

b) 

az érintett, vizsgálatköteles nem-zárlati károsítóktól mentes vagy fizikailag védett területekről vagy telephelyekről származó érintett, ültetésre szánt növények származása;

c) 

az érintett, ültetésre szánt növények vagy a származási növényeik kezelése;

d) 

az ültetésre szánt növények termesztése.

(3)  

Ezen túlmenően az e rendelet IV. mellékletében meghatározott jegyzék és e rendelet V. melléklete nem érinti a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK, a 2008/90/EK irányelv alapján elfogadott, ültetésre szánt növényekre vonatkozó, az említett irányelvek által megállapított kivételeket, beleértve a következőket:

a) 

az ültetésre szánt növényeknek a hatósági laboratóriumi vizsgálatot végző és az ellenőrző szerveknek történő beszállítására vonatkozó kivételek;

b) 

az ültetésre szánt növényeknek a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltatóknak történő beszállítására vonatkozó kivételek, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így beszállított növényekre, és a növények azonossága biztosított;

c) 

az ültetésre szánt növényeknek bizonyos, ipari célra szánt mezőgazdasági nyersanyagok előállításához vagy erre a célra szánt vetőmag-szaporításhoz szolgáltatók részére történő – bizonyos feltételek melletti – beszállítására vonatkozó kivételek;

d) 

a tudományos célra, szelekcióra, vagy egyéb laboratóriumi vizsgálati vagy kísérleti célra szánt, ültetésre szánt növényekre vonatkozó kivételek;

e) 

a nem véglegesen tanúsított, ültetésre szánt növényekre vonatkozó forgalmazási követelmények alóli kivételek;

f) 

az (EU) 2017/478 végrehajtási határozat rendelkezéseiben meghatározott forgalmazási követelmények alóli kivételek;

g) 

a harmadik országokba történő kivitelre szánt, ültetésre szánt növényekre vonatkozó forgalmazási követelmények alóli kivételek.

7. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos harmadik országokból az Unióba történő behozatala tilos

Az uniós területre be nem hozható növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint a behozatali tilalom hatálya alá tartozó harmadik országoknak, harmadik országok csoportjainak vagy meghatározott területeinek az (EU) 2016/2031 rendelet 40. cikke (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VI. melléklete állapítja meg.

▼M3

Az első bekezdés az (EU) 2016/2031 rendelet 40. cikkének (2) bekezdése, 42. cikkének (3) bekezdése vagy 49. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott, bizonyos növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területére történő behozatalára vonatkozó, átmeneti jellegű tilalmakat meghatározó egyéb jogi aktusok sérelme nélkül alkalmazandó, amelyek célja bizonyos, még nem teljeskörűen értékelt növényegészségügyi kockázatok kezelése.

▼B

8. cikk

Harmadik országokból vagy az Unió területéről származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint az Unió területére történő behozatalukra és az Unió területén belüli szállításukra vonatkozó különleges előírások jegyzéke

(1)  
A harmadik országokból származó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VII. melléklete állapítja meg.

▼M3

Az első albekezdés az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése, 42. cikkének (4) bekezdése vagy 49. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott, bizonyos növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területére történő behozatalára vonatkozó, átmeneti jellegű különleges előírásokat meghatározó egyéb jogi aktusok sérelme nélkül alkalmazandó, amelyek célja bizonyos, még nem teljeskörűen értékelt növényegészségügyi kockázatok kezelése.

▼B

(2)  
Az Unió területéről származó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint az Unió területén belüli szállításukra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VIII. melléklete állapítja meg.

▼M3

Az első albekezdés az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése, 30. cikkének (1) bekezdése, 41. cikkének (2) bekezdése, 42. cikkének (4) bekezdése vagy 49. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott, bizonyos növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unión területén belüli szállítására vonatkozó, átmeneti jellegű különleges előírásokat meghatározó egyéb jogi aktusok sérelme nélkül alkalmazandó, amelyek célja bizonyos, még nem teljeskörűen értékelt növényegészségügyi kockázatok kezelése.

▼B

9. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatala tilos

A harmadik országokból vagy az Unió területéről származó, bizonyos védett zónákba be nem hozható növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet IX. melléklete állapítja meg.

10. cikk

A védett zónákba történő behozatalra vagy ott történő szállításra szánt növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint a védett zónákra vonatkozó különleges előírások jegyzéke

A növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, az érintett védett zónáknak, valamint a védett zónákra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet X. melléklete állapítja meg.

11. cikk

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint származási, illetve feladó harmadik országok, amelyek esetében növényegészségügyi bizonyítvány szükséges

(1)  
Az Unió területére történő behozatalhoz előírt növényegészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmény hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, illetve a származás vagy a feladás helye szerinti érintett harmadik országoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 72. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XI. mellékletének A. része állapítja meg.
(2)  
Az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének második albekezdésében előírt növényegészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmény alóli kivétel hatálya alá tartozó növények jegyzékét e rendelet XI. mellékletének C. része határozza meg.
(3)  
Az (1) és (2) bekezdésben említett növényektől eltérő valamennyi növény csak abban az esetben hozható be az Unióba, ha azokat az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének első albekezdésével összhangban növényegészségügyi bizonyítvány kíséri. Az említett növényekesetében rendelkezésre álló KN-kódokat e rendelet XI. mellékletének B. része sorolja fel.

12. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyek esetében bizonyos származási vagy feladás helye szerinti harmadik országokból védett zónába történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges

A bizonyos származási vagy feladás helye szerinti harmadik országokból bizonyos védett zónákba történő behozatalhoz előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelményének hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 74. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XII. melléklete állapítja meg.

13. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek az Unió területén belüli szállításához növényútlevél szükséges

(1)  
Azon növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét, amelyeknek az Unió területén belüli szállításához növényútlevél szükséges, e rendelet XIII. melléklete állapítja meg.
(2)  

Az (1) bekezdéstől eltérve nem szükséges növényútlevél azon vetőmagok Unión belüli szállításához, amelyek mindkét alábbi feltételt teljesítik:

a) 

a 6. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek vonatkoznak rájuk; és

▼M6

b) 

nem vonatkoznak rájuk e rendelet VIII. mellékletének vagy X. mellékletének különleges követelményei, illetve az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése, 30. cikkének (1) bekezdése vagy 49. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok különleges követelményei.

▼B

14. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatalához és azokon belüli szállításához „PZ” megjelölésű növényútlevél szükséges

A bizonyos védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevélre vonatkozó követelmény hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 80. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XIV. melléklete állapítja meg.

Az első bekezdésben említett növényútleveleken fel kell tüntetni a „PZ” megjelölést.

15. cikk

A 690/2008/EK rendelet módosítása

A 690/2008/EK rendelet hatályát veszti.

16. cikk

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. 

A 2. cikket el kell hagyni;

2. 

A II. mellékletet el kell hagyni.

17. cikk

Átmeneti intézkedések

A 2019. december 14. előtt a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK és a 2008/90/EK irányelveknek a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jelenlétére az említett időpontot megelőzően alkalmazandó követelményei szerint az Unió területére behozott, az Unió területén belül szállított vagy előállított vetőmagok és egyéb, ültetésre szánt növények 2020. december 14-ig az Unió területére behozhatók vagy az Unió területén belül szállíthatók, amennyiben megfelelnek az említett követelményeknek. 2020. december 14-től az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ültetésre szánt növény esetében az 5. és a 6. cikk alkalmazandó.

Az e rendelet által a vetőmagok és egyéb, ültetésre szánt növények Unión belüli, az e cikk (1) bekezdésében megállapított átmeneti időszak alatt történő szállításához előírt növényútlevelek 2020. december 14-ig azoknak csak az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra vonatkozó szabályoknak, vagy az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikke alapján elfogadott intézkedéseknek való megfelelését tanúsítják.

18. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az A. részben felsorolt kifejezések jelentése az e rendelet mellékleteiben való használatuk során megegyezik a B. rész második oszlopában felsorolt irányelvekben meghatározott jelentésükkel.

A. RÉSZ

Kifejezések jegyzéke

— 
Szuperelit vetőmag
— 
Elit vetőmag
— 
Tanúsított vetőmag
— 
Standard vetőmag
— 
Szőlő
— 
Prebázis szaporítóanyag
— 
Bázis szaporítóanyag
— 
Prebázis szaporítóanyag
— 
Bázis szaporítóanyag
— 
Tanúsított szaporítóanyag
— 
Standard szaporítóanyag
— 
Dísznövény-szaporítóanyag
— 
Erdészeti szaporítóanyag
— 
Zöldségszaporító és -ültetési anyag
— 
Gyümölcstermő növények szaporítóanyagai és gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagok
— 
Prebázisanyanövény-jelölt
— 
Prebázis anyanövény
— 
Bázis anyanövény
— 
Tanúsított anyanövény
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) kategóriájú szaporítóanyag
— 
Takarmánynövény-vetőmag
— 
Gabonavetőmag
— 
Zöldségvetőmag
— 
Vetőburgonya
— 
Olaj- és rostnövények vetőmagja

B. RÉSZ

Irányelvek és mellékletek jegyzéke1.  E RENDELET MELLÉKLETEI

2.  IRÁNYELVEK

IV. MELLÉKLET, A. rész

(A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, A. rész

(A takarmánynövény-vetőmagra vonatkozó intézkedések)

66/401/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, B. rész

(A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, B. rész

(A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések)

66/402/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, C. rész

(A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

68/193/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, D. rész

(A dísznövény-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, C. rész

(A dísznövényekre vonatkozó intézkedések)

98/56/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, E. rész

(A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, D. rész

(A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó intézkedések)

1999/105/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, F. rész

(A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, E. rész

(A zöldségvetőmagokra vonatkozó intézkedések)

2002/55/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, G. rész

(A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, F. rész

(A vetőburgonyára vonatkozó intézkedések)

2002/56/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, H. rész

(Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, G. rész

(Az olaj- és rostnövények vetőmagjaira vonatkozó intézkedések)

2002/57/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, I. rész

(A zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, H. rész

(A zöldségszaporító és -ültetési anyagokra vonatkozó intézkedések)

2008/72/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, J. rész

(A gyümölcsszaporító anyagokat és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

2008/90/EK irányelv

►M9  
XIII. MELLÉKLET, 5. pont
Gabonavetőmagok  ◄

66/402/EGK irányelv

►M9  
XIII. MELLÉKLET, 6. pont
Zöldségvetőmagok  ◄

2002/55/EK irányelv

►M9  
XIII. MELLÉKLET, 9. pont
Olaj- és rostnövények vetőmagjai  ◄

2002/57/EK irányelv

▼M9
II. MELLÉKLET

Az uniós zárlati károsítók és kódjaik jegyzéke

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész: Károsítók, amelyek előfordulása az Unió területén nem ismert

1.

Baktériumok

2.

Gombák és petespórás gombák

3.

Rovarok és atkák

4.

Fonálférgek

5.

Parazita növények

6.

Vírusok, viroidok és fitoplazmák

B. rész: Az Unió területén előforduló károsítók

1.

Baktériumok

2.

Gombák és petespórás gombák

3.

Rovarok és atkák

4.

Puhatestűek

5.

Fonálférgek

6.

Vírusok, viroidok és fitoplazmák

A. RÉSZKárosítók, amelyek előfordulása az Unió területén nem ismert

Zárlati károsítók és EPPO-kódjuk

1.  Baktériumok

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Gombák és petespórás gombák

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], a Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], a Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] és a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI] kivételével

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], kivéve:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (nem uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Rovarok és atkák

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andeszi burgonya-ormányosbogár komplex

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk), amelyek vírusok vektoraként ismeretesek [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, amelyek a Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA] vektoraiként ismeretesek:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (nem európai populációk) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (non-European) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG] except Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], a Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA] kivételével

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock and Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], a következők kivételével: Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], a Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., kivéve Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Fonálférgek

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], a következők kivételével:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] ésHirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA ]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (nem európai populációk) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Parazita növények

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], kivéve a következőket:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] és Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomovírusok, kivéve a következőket:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-referenciatörzs [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  Citrus strain of OFV [OFV00] (citrus strain)

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (nem uniós izolátumok) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – 16SrIV-C alcsoport

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F alcsoportok

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Candidatus Phytoplasma palmicola-rokon 16SrXXII-B törzs

12.5.  A pálma letális sárgaságát okozó új Candidatus Phytoplasma a 16SrIV csoportból – „Bogia coconut syndrome”

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

A Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. vírusai, viroidjai és fitoplazmái:

22.1.  American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Apple necrotic mosaic virus

22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia-rokontörzsek (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (referenciatörzs)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (referenciatörzs) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenciatörzs) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Candidatus Phytoplasma pruni-rokontörzs (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Candidatus Phytoplasma pyri-rokontörzs (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (referenciatörzs) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.  Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.  Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

23.

A Solanum tuberosum L. és más gumóképző Solanum-fajok vírusai, viroidjai és fitoplazmái:

23.1.  Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia–related strains (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.  Candidatus Phytoplasma fragariae-rokontörzsek (YN-169, YN-10G)

23.7.  Candidatus Phytoplasma pruni-rokontörzsek (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.  Potato virus B [PVB000]

23.11.  Potato virus H [PVH000]

23.12.  Potato virus P [PVP000]

23.13.  Potato virus T [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.  A Potato virus S, Potato virus X, valamint a Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] és [PLRV00] burgonyavírusok nem uniós izolátumai

B. RÉSZAz Unió területén ismerten előforduló károsítók

Zárlati károsítók és EPPO-kódjuk

1.  Baktériumok

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Gombák és petespórás gombák

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Rovarok és atkák

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Puhatestűek

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Fonálférgek

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
III. MELLÉKLET

A védett zónák és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítók jegyzéke és kódjaik

Az alábbi táblázat harmadik oszlopában felsorolt védett zónák értelemszerűen a következők valamelyikére vonatkoznak:

a) 

a jegyzékbe vett tagállam ( 1 ) teljes területe;

b) 

a jegyzékbe vett tagállam területe a zárójelben megadott kivételekkel;

c) 

a tagállam területének kizárólag a zárójelben megadott része.Védett zónás zárlati károsítók

EPPO-kód

Védett zónák

a)  Baktériumok

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Észtország;
b)  Spanyolország (Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások [Katalónia autonóm közösség], továbbá a Valencia tartománybeli Alborache és Turís önkormányzatai, valamint az Alicante tartománybeli Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások [Comunidad Valenciana] kivételével);
c)  Franciaország (Korzika); ►M6  
d)  Olaszország (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (kivéve Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte és Vico Equense települések Nápoly megyében, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala és Tramonti települések Salerno megyében), Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Milánó, Mantove, Sondrio és Varese megyék és Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo községek Monza Brianza megyében), Marche (kivéve Colli al Metauro, Fano, Pesaro és San Costanzo községek Pesaro e Urbino megyében), Molise, Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò település Messina megyében, Maniace, Bronte, Adrano Catania megyében és Centuripe, Regalbuto és Troina Enna megyében), Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megyék, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és Vescovana községek Padova megyében és Albaredo d’Adige,Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella községekVerona megyében));  ◄
e)  Lettország;
f)  Finnország; ►M6  
g)  Írország (Galway város kivételével);
h)  Litvánia (kivéve Kėdainiai település [Kaunas megye]);
i)  Szlovénia (a következők kivételével: Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió, továbbá Dol pri Ljubljani, Lendva [Lendava], Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana és Žužemberk községek, Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések);
j)  Szlovákia (a következők kivételével: Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás – Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás – Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás – Poltár], Felsővály [Valice], Feled [Jesenské] és Rimaszombat [Rimavská Sobota] [Rimaszombati járás – Rimavská Sobota] Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás – Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás – Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás – Trebišov]).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

2023. április 30-ig: Egyesült Királyság (Észak-Írország)

b)  Gombák és petespórás gombák

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Görögország

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Csehország;

b)  Írország;

c)  Svédország;

d)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers és Ju

HYPOMA

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Írország

c)  Rovarok és atkák

1.

Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)

BEMITA

a)  Írország;

b)  Svédország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Görögország;

b)  Portugália (Azori-szigetek, a Terceira-sziget kivételével).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Írország;

b)  Ciprus;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Írország;

b)  Spanyolország (Ibiza és Menorca);

c)  Ciprus;

d)  Málta;

e)  Portugália (Azori-szigetek és Madeira);

f)  Finnország (Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa körzet);

g)  Svédország (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar és Skåne megye);

h)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Írország;

b)  2023. április 30-ig: Egyesült Királyság (Észak-Írország).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Írország;

b)  2023. április 30-ig: Egyesült Királyság (Észak-Írország).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Írország;

b)  Málta;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Írország;

b)  Portugália (Azori-szigetek);

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Spanyolország (Granada és Málaga);

b)  Portugália (Alentejo, Algarve és Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  2023. április 30-ig: Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Írország;

b)  2023. április 30-ig: Egyesült Királyság (Észak-Írország).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Ciprus.

d)  Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Répa nekrotikus érsárgulás vírus

BNYVV0

a)  Írország;

b)  Franciaország (Bretagne);

c)  Portugália (Azori-szigetek);

d)  Finnország;

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Egyesült Királyság (Észak-Írország)

3.

Citrus tristeza vírus (uniós izolátumok)

CTV000

Málta

▼B
IV. MELLÉKLET

Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik 5. cikk szerinti jegyzéke

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész:

A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

B. rész:

A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

C. rész:

A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

D. rész:

A dísznövény-szaporítóanyagokat és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeket érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

E. rész:

A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

F. rész:

A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

G. rész:

A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

H. rész:

Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

I. rész:

A vetőmagoktól eltérő zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

J. rész:

A gyümölcstermő növények szaporítóanyagait és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

K. rész:

A Solanum tuberosum L. vetőgumóit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

L. rész:

A Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényeit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

▼M9

M. rész:

Az Actinidia Lindl. gyümölcstermő növényeinek vetőmagoktól eltérő szaporítóanyagait és gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

▼B

A. RÉSZ

A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókVizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B. RÉSZ

A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókFonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Gombák

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

C. RÉSZ

A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Nem oltott Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., a nem oltott Vitis vinifera L. kivételével

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Arabis mozaik vírus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő fertőző leromlás vírus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő látens foltosság vírus [GFKV00]

A Vitis vinifera L. kivételével a Vitis spp. és hibridjeik alanyai

A prebázis szaporítóanyag esetében 0 %

A bázis szaporítóanyagra és a tanúsított szaporítóanyagra nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Szőlő levélsodródással társultvírus, 1. típus [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő levélsodródással társultvírus, 3. típus [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D. RÉSZ

A dísznövény-szaporítóanyagokat és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeket érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Ültetésre szánt növények a pollen és a vetőmagok kivételével

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. az R. simsii L. kivételével, Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Vetőmagok

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Chrysanthemum L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Palmae, a következő nemzetségek és fajok tekintetében: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien,Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Lavandula L.

0 %

Krizantém törpülés viroid [CSVD00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza vírus [CTV000] (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., és hibridjeik

0 %

Impatiens nekrotikus foltosság vírus [INSV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. új-guineai hibridek

0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Szilvahimlő vírus [PPV000]

A Prunus L. alábbi fajainak ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., a szilvahimlő vírusra fogékony, egyéb Prunus L. fajok

0 %

Paradicsom bronzfoltosság vírus [TSWV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. új-guineai hibridek, Pelargonium L.

0 %

▼M9

E. RÉSZ

A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókGombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó küszöbérték

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Ültetésre szánt növények, a pollen és a vetőmagok kivételével

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

F. RÉSZ

A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Pepino mozaik vírus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G. RÉSZ

A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókVizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

Az elit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

A minősített vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

PBTC

PB

Vírusfertőzés tünetei

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

Az elit vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

A minősített vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

PBTC

PB

Feketerothadás (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] okozta burgonyahimlő

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

5,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

5,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] okozta burgonyahimlő

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

3,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

3,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

Vírusok okozta mozaik tünetek

továbbá

a levélsodródás vírus [PLRV00] okozta tünetek

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H. RÉSZ

Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókGombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len

1 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

1 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

1 %

5% érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lenmag

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

Fusarium (anamorf nemzetség) Link [1FUSAG], a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] kivételével

Linum usitatissimum L.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szklerócium-töredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

I. RÉSZ

A zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Fusarium (anamorf nemzetség) [1FUSAG], a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] kivételével

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Póréhagyma sárga csíkos vírus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Hagyma sárga törpülés vírus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Paradicsom bronzfoltosság vírus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J. RÉSZ

A gyümölcstermő növények szaporítóanyagait és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Ültetésre szánt növények a pollen és a vetőmagok kivételével

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Alma klorotikus levélfoltosság vírus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Alma gyümölcsgöndörödés viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Alma áglaposodás kórokozó [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Alma mozaik vírus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Alma csillagszerű repedés ágens [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Alma fapuhulás kórokozó [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. és Pyrus L.

0 %

Alma gyümölcshegesedés viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Alma törzsbarázdáltság vírus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Alma törzsgödrösödés vírus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Kajszi látens vírus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mozaik vírus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Az aukuba mozaik kórokozó és a ribiszke sárgaság kórokozó együttes jelenléte

Ribes L.

0 %

Fekete málna nekrózis vírus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Ribiszke atavizmus vírus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Áfonya mozaik társított vírus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya vörös gyűrűsfoltosság vírus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya virág- és levélszáradás vírus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya átmeneti hajtás-pusztulás vírus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya levélelkeskenyedés vírus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cseresznye zöld gyűrűsfoltosság vírus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye levélsodródás vírus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye levélfoltosság vírus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye nekrotikus rozsdaszínű foltosság vírus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Gesztenye mozaik kórokozó

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis kórokozó [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura kórokozó [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus levélfoltosság vírus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis vírus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza vírus [CTV000] (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Citrus tarkaság vírus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Here virágelzöldülés fitoplazma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Tőzegáfonya álvirágzás fitoplazma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Uborka mozaik vírus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Füge mozaik ágens [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

A gyümölcs betegségei: apró termés [APCF00], zöld ráncosodás [APGC00], a Ben Davis fajta gyümölcsének egyenetlen felszíne [APRSK0], csillagszerű repedés, vörösesbarna gyűrűk [APLP00], vörösesbarna szemölcsszerű foltok

Malus Mill.

0 %

Köszméte érszalagosodás víurs [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Komló törpülés viroid [CSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cseresznye aprógyümölcsűség vírus 1 és 2 [LCHV10], [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Mirabolán látens gyűrűsfoltosság vírus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olajfa levélsárgulással társult vírus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olajfa érsárgulással társult vírus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olajfa sárga foltossággal és pusztulással társult vírus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Őszibarack látens mozaik viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Körte kéregnekrózis kórokozó [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte kéreghasadás kórokozó [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte terméshólyagosodás viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte kéregrepedezettség kórokozó [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Szilvahimlő vírus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Olyan Prunus hibridek esetében, amelyeknél a szaporítóanyagot gyökértörzsre oltották, illetve a szilvahimlő vírusra fogékony, egyéb Prunus L. fajok esetében.

0 %

Szilva törpülés vírus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Birsalma sárga foltosodás kórokozó [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Málna bokros törpeség vírus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Málna levélfoltosság vírus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Málna gyűrűsfoltosság vírus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Málna érklorózis vírus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Málna sárga foltosodás [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus sárga érhálósodás vírus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Szamóca göndörödés vírus [SCRV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus [SMYEV0]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Szamóca foltosság vírus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Szamóca érszalagosodás vírus [SVBV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Paradicsom fekete gyűrűs vírus [TBRV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K. RÉSZ

A Solanum tuberosum L. vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókVírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Ültetésre szánt növények

A vetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L. RÉSZ

A Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényeit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókGombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az ültetésre szánt növényre vonatkozó küszöbérték

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Ültetésre szánt növények a pollen és a vetőmagok kivételével

Humulus lupulus L.

0 %

M. RÉSZ

Az Actinidia Lindl. gyümölcstermő növényeinek vetőmagoktól eltérő szaporítóanyagait és gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0%

▼B
V. MELLÉKLET

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók meghatározott, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók takarmánynövény-vetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

A takarmánynövény-vetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Bizonyos növényfajokra vonatkozó kiegészítő intézkedések

B. rész:

A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

A gabonavetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Az Oryza sativa L. vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

C. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók dísznövény-szaporítóanyagokon és díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

D. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

E. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók zöldségvetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

F. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőburgonyán való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

G. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók olaj- és rostnövényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

Olaj- és rostnövények vetőmagjainak mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Az olaj- és rostnövények vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

H. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő zöldségszaporító és -ültetési anyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

I. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Solanum tuberosum L. vetőmagjain való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

J. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényein való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

▼M9

K. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak az Actinidia Lindl. gyümölcstermő növényeinek vetőmagoktól eltérő szaporítóanyagain és gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagain való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

▼B

A. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók takarmánynövény-vetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.    A növénykultúra ellenőrzése

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az e táblázatban meghatározott küszöbértékeket, az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók megjelenése tekintetében szántóföldi ellenőrzésnek veti alá azt a növénykultúrát, amelyből a takarmánynövény-vetőmagot előállítja.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Az illetékes hatóság a vállalkozóktól eltérő ellenőröket felhatalmazhatja arra, hogy a hatóság nevében és felügyelete mellett elvégezzék a szántóföldi ellenőrzéseket.

(2) A szántóföldi ellenőrzéseket akkor kell elvégezni, amikor a növénykultúra állapota és fejlettségi szakasza megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé. Évente legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell végezni az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban.

(3) Az illetékes hatóság meghatározza a megfelelő módszerek szerint ellenőrizendő szántóföldrészek méretét, számát és eloszlását.

Az illetékes hatóság általi vizsgálatnak alávetendő vetőmagok előállítására szánt növénykultúrák aránya legalább 5 %.

2.    A takarmánynövény-vetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

(1) Az illetékes hatóság:

a) 

hivatalosan mintát vesz a takarmánynövény-vetőmagokat tartalmazó tételekből;

b) 

vetőmag-mintavevőket hatalmaz fel annak érdekében, hogy a nevében és a hatósági felügyelete mellett elvégezzék a mintavételt;

c) 

összehasonlítja az általa vett vetőmagmintákat azokkal a vetőmagmintákkal, amelyeket a vetőmag-mintavevők a b) pontban foglaltak szerint hatósági felügyelet mellett ugyanazon vetőmagtételből vettek;

d) 

felügyeli a (2) pontban foglalt vetőmag-mintavevők teljesítményét.

(2) Az illetékes hatóság vagy a hatósági felügyelet alá tartozó vállalkozó mintát vesz a takarmánynövény-vetőmagokból, és azokat naprakész nemzetközi módszerek szerinti laboratóriumi vizsgálatnak veti alá.

Az automatikus mintavétel kivételével az illetékes hatóság a hatósági tanúsításra beadott vetőmagtételek legalább 5 %-án ellenőrző mintavételt végez. Ezt a mennyiséget a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-tanúsításra vetőmagot beadó természetes és jogi személyek, valamint a beadott fajok között, ugyanakkor konkrét kétségek kizárását is célozhatja.

(3) Az automatikus mintavételhez megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, és azt hatósági felügyelet mellett kell végezni.

A tanúsítás céljából végzett vetőmagvizsgálat esetében a mintákat homogén tételekből kell venni. A tételek és a minták tömege tekintetében a 66/401/EGK irányelv III. mellékletében található táblázat alkalmazandó.

3.    Bizonyos növényfajokra vonatkozó kiegészítő intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozók elvégzik a következő további ellenőrzéseket, illetve bizonyos növényfajok tekintetében minden egyéb intézkedést megtesznek a következők biztosítása érdekében:

(1) a Medicago sativa L. szuperelit, elit és tanúsított vetőmagjai esetében a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus megjelenésének megelőzése, valamint a következőkről való meggyőződés érdekében:

a) 

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus károsítótól mentesek; vagy

b) 

a növénykultúrát olyan földterületen termesztették, ahol a vetést megelőző legutóbbi három évben a Medicago sativa L. növénykultúra korábban nem volt jelen, és a termőhelyen végzett szántóföldi ellenőrzés során nem észleltek a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus okozta tüneteket, vagy a szomszédos Medicago sativa L. növénykultúrában nem észleltek a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során; vagy

c) 

a növénykultúra a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus károsítónak kifejezetten ellenállóként elismert fajtához tartozik, és az inertanyag-tartalom nem haladja meg a 0,1 tömegszázalékot;

(2) a Medicago sativa L. szuperelit, elit és tanúsított vetőmagjai esetében a Ditylenchus dipsaci megjelenésének megelőzése, valamint a következőkről való meggyőződés érdekében:

a) 

a termőhelyen nem észleltek a Ditylenchus dipsaci okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során, és a termőhelyen az előző két évben nem termesztettek fő gazdanövényeket, továbbá megfelelő higiéniai intézkedéseket hoztak a termőhely megfertőződésésnek megelőzése érdekében; vagy

b) 

a termőhelyen nem észleltek a Ditylenchus dipsaci okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során, és azt reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokkal a Ditylenchus dipsaci károsítótól mentesnek találták; vagy

c) 

a vetőmagokat a Ditylenchus dipsaci elleni megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és azokat reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően e károsítótól mentesnek találták.

B. RÉSZ

A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések

1.    A növénykultúra ellenőrzése

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az e táblázatban meghatározott küszöbértékeket, az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók megjelenése tekintetében szántóföldi ellenőrzésnek veti alá azt a növénykultúrát, amelyből a gabonavetőmagot előállítja.Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

200 m2-es területen legfeljebb két olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

200 m2-es területen legfeljebb két olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

Az első generációból származó tanúsított vetőmag (C1):

200 m2-es területen legfeljebb négy olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

A második generációból származó tanúsított vetőmag (C2):

200 m2-es területen legfeljebb nyolc olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Az illetékes hatóság a vállalkozóktól eltérő ellenőröket felhatalmazhatja arra, hogy a hatóság nevében és a felügyelete mellett elvégezzék a szántóföldi ellenőrzéseket.

(2) A szántóföldi ellenőrzéseket akkor kell elvégezni, amikor a növénykultúra állapota és fejlettségi szakasza megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé.

Évente legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell végezni az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban.

(3) Az illetékes hatóság meghatározza a megfelelő módszerek szerint ellenőrizendő szántóföldrészek méretét, számát és eloszlását.

Az illetékes hatóság általi vizsgálatnak alávetendő vetőmagok előállítására szánt növénykultúrák aránya legalább 5 %.

2.    A gabonavetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

(1) Az illetékes hatóság:

a) 

hivatalosan mintát vesz a gabonavetőmagokat tartalmazó tételekből;

b) 

vetőmag-mintavevőket hatalmaz fel annak érdekében, hogy a nevében és a hatósági felügyelete mellett elvégezzék a mintavételt;

c) 

összehasonlítja az általa vett vetőmagmintákat azokkal a vetőmagmintákkal, amelyeket a vetőmag-mintavevők a b) pontban foglaltak szerint hatósági felügyelet mellett ugyanazon vetőmagtételből vettek;

d) 

felügyeli a (2) pontban foglalt vetőmag-mintavevők teljesítményét.

(2) Az illetékes hatóság vagy a hatósági felügyelet alá tartozó vállalkozó mintát vesz gabonavetőmagokból, és azokat naprakész nemzetközi módszerek szerinti laboratóriumi vizsgálatnak veti alá.

Az automatikus mintavétel kivételével az illetékes hatóság a hatósági tanúsításra beadott vetőmagtételek legalább 5 %-án ellenőrző mintavételt végez. Ezt a mennyiséget a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-tanúsításra vetőmagot beadó természetes és jogi személyek, valamint a beadott fajok között, ugyanakkor konkrét kétségek kizárását is célozhatja.

(3) Az automatikus mintavételhez megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, és azt hatósági felügyelet mellett kell végezni.

A tanúsítás céljából végzett vetőmagvizsgálat esetében a mintákat homogén tételekből kell venni. A tételek és a minták tömege tekintetében a 66/402/EGK irányelv III. mellékletében található táblázatban foglalt rendelkezések alkalmazandóak.

3.    Az Oryza sativa L. vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó elvégzi az alábbi kiegészítő ellenőrzéseket, vagy bármely egyéb intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az Oryza sativa L. vetőmagja megfeleljen a következő követelmények valamelyikének:

a) 

az Aphelenchoides besseyi károsítótól mentesként ismert területről származik;

b) 

azt az illetékes hatóság minden egyes tételből vett reprezentatív mintán végzett megfelelő nematológiai vizsgálatokkal hatóságilag ellenőrizte, és az az Aphelenchoides besseyi károsítótól mentesnek bizonyult;

c) 

azt megfelelő forró vizes kezelésnek vagy az Aphelenchoides besseyi elleni egyéb megfelelő kezelésnek vetették alá.

C. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók dísznövény-szaporítóanyagokon és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és ültetésre szánt növények tekintetében az alábbi intézkedéseket kell meghozni:

az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázatban foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi vegetációs időszakban megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és a károsító okozta tüneteket mutató növényeket, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Actinidia Lindl.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítótól mentesnek nyilvánított; vagy

b)  

i.  a Pseudomonas syringae pv. actinidiae tüneteit a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a növényeken; vagy

ii.  a termesztési helyen a Pseudomonas syringae pv. actinidiae által okozott tüneteket legfeljebb a növények 1 %-án észlelték, és az érintett növényeket, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá

a fennmaradó tünetmentes növények reprezentatív hányadát mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a Pseudomonas syringae pv. actinidiae tekintetében, és a károsítótól mentesnek találták;

és

a növényeket a piaci értékesítést megelőzően szúrópróbaszerű mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a Pseudomonas syringae pv. actinidiae tekintetében, és a károsítótól mentesnek találták.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól mentesek;

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

c)  a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Spiroplasma citri Saglio

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

A növények a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesek; vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesnek találtak; vagy

c)  a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban végzett vizuális vizsgálat során, és valamennyi fertőzött növényt azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítettek.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

a)  a növényeket olyan területen termesztették, amelyről ismert, hogy a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. károsítótól mentes; vagy

b)  a növényeket a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. károsítótól mentesnek talált termőhelyen nevelték, és a közvetlen közelében lévő, tüneteket mutató növényeket, illetve a szomszédos növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, kivéve, ha azokat a tüneteket mutató növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a tüneteket nem a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta; vagy

c)  a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a termőhelyen és annak közvetlen közelében lévő, tüneteket mutató növényeket és a szomszédos növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, kivéve, ha a tüneteket mutató növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá azokat, és a laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy a tüneteket nem a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta; vagy

d)  örökzöld fajok esetében a növényeket a szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és azokat a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta tünetektől mentesnek találták;

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Vetőmagok esetében:

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)  Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)  a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Vetőmagok esetében:

a)  a vetőmagok területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)  Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)  a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Vetőmagok esetében:

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)  Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)  a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Vetőmagok esetében:

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)  Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)  a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Intézkedések

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket;

vagy

c)  a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították, és a fennmaradó növényeket hetente ellenőrzésnek vetették alá, és a termőhelyen a szállítás előtt legalább három hétig nem észleltek tüneteket.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  a növények olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet és a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vagy a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow okozta tűlevél-elhalás tüneteit;

vagy

c)  megfelelő kezeléseket végeztek a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vagy a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow okozta tűlevél-elhalás ellen, a növényeket a szállítás előtt ellenőrzésnek vetették alá, és azokat a tűlevél-elhalás tüneteitől mentesnek találták.

▼M9

Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., az R. simsii L. kivételével, Viburnum L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) károsítótól mentesnek nyilvánított; vagy

b)  a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a gazdanövényeken a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket; vagy

c)  

i.  a termesztési helyen a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket mutató növényeket, valamint a tüneteket mutató anyag 2 méteres körzetében található összes növényt gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, beleértve a hozzátapadt talajt is;

és

ii.  a tüneteket mutató növények 10 méteres körzetében található valamennyi gazdanövény és az érintett tételből fennmaradó növények esetében:

— a tüneteket mutató növények észlelését követő három hónapon belül az említett növényeken nem figyeltek meg a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket legalább két, a károsító kimutatásához megfelelő időpontban végzett ellenőrzés során, és e három hónapos időszak alatt nem végeztek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket csökkentő kezeléseket, és

— az említett három hónapos időszak után:

— a termesztési helyen az említett növényeken nem észleltek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket, vagy

— a szállításra szánt növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) károsítótól mentesnek találták;

és

iii.  a termőhelyen minden más növény esetében:

— a termesztési helyen az említett növényeken nem észleltek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket, vagy

— a szállításra szánt növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) károsítótól mentesnek találták.

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

A Helianthus annuus L. vetőmagjai

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni károsítótól mentesek;

vagy

b)  a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett legalább két ellenőrzés során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

c)  

i.  a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább két ellenőrzést végeztek;

továbbá

ii.  ezen ellenőrzések során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket a növényeknek legfeljebb 5 %-a mutatott, és a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették;

továbbá

iii.  a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak;

vagy

d)  

i.  a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább két ellenőrzést végeztek;

továbbá

ii.  a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették;

továbbá

iii.  a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak, illetve minden egyes tétel reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni károsítótól mentesnek találták;

vagy

e)  a vetőmagokat a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni valamennyi ismert törzsével szemben bizonyítottan hatékony, megfelelő kezelésnek vetették alá.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys károsítótól mentesek;

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett legalább két vizuális vizsgálat során a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

c)  a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett legalább két vizuális vizsgálat során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató egyéb növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  a növények olyan anyanövényektől származnak, amelyeket az elmúlt három hónap során legalább havonta ellenőriztek, és a termőhelyen tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  a tüneteket mutató anyanövényeket, valamint az azok 1 méter sugarú körzetében lévő növényeket eltávolították és megsemmisítették, és a szállítás előtt ellenőrzött és tünetmentesnek talált növényeken megfelelő fizikai vagy kémiai kezelést alkalmaztak.

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Aculops fuchsiae Keifer

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fuchsia L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Aculops fuchsiae Keifer károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen az előző vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok során sem a növényeken, sem az anyanövényeiken nem észleltek tüneteket;

vagy

c)  megfelelő kémiai vagy fizikai kezelést alkalmaztak a szállítás előtt, ezt követően a növényeket ellenőrizték, és a károsító okozta tüneteket nem találtak.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Opogona sacchari Bojer károsítótól mentesek;

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, ahol a szállítást megelőző legalább hat hónapos időszakban legalább háromhavonta végzett vizuális vizsgálatok során nem észleltek az Opogona sacchari Bojer károsítóra utaló tüneteket vagy jeleket;

vagy

c)  a termőhelyen az Opogona sacchari Bojer populációjának nyomon követését és felszámolását, valamint a fertőzött növények eltávolítását célzó programot alkalmaznak, továbbá a szállítás előtt a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban minden egyes tételt vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és azokat az Opogona sacchari Bojer okozta tünetektől mentesnek találták.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

A termés és a mag kivételével a pálmafélék (Palmae) olyan, ültetésre szánt növényei, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, és amelyek az alábbi nemzetségekhez vagy fajokhoz tartoznak:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
a)  „a növényeket teljes életük során olyan területen nevelték, amelyről az illetékes hivatalos szerv a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban megállapította, hogy mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól; vagy
b)  a növényeket a szállításukat megelőző két évben az Unión belül olyan termesztési helyen nevelték, amelyet a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) behurcolása ellen fizikailag teljesen elszigeteltek, vagy az Unión belül olyan termőhelyen nevelték, ahol az említett károsító tekintetében megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak; és
c)  a növényeket legalább négyhavonta vizuális vizsgálatnak vetették alá, amely igazolta, hogy az adott anyag a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól mentes.  ◄

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium spp. L.

a)  a növényeket vagy a magnövényeket ellenőrzésnek vetették alá, és a tételen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket; vagy

b)  a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok alapján a hagymákat a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tünetektől mentesnek találták, és azokat a végső fogyasztónak történő értékesítés céljából becsomagolták.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  a növényeket, illetve a magnövényeket ellenőrzésnek vetették alá, és a tételen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket; vagy

b)  a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok alapján a hagymákat a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tünetektől mentesnek találták, és azokat a végső fogyasztónak történő értékesítés céljából becsomagolták.

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

a)  a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesek;

vagy

ii.  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

iii.  a termőhelyen a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeit, és azokat a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

a)  a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesek;

vagy

ii.  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

iii.  a termőhelyen a növényeknek legfeljebb 1 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeit, és azokat a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

►M9  
a)  a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak; és b)  
i.  a növényeket olyan területen termesztették, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek nyilvánított; vagy
ii.  a növényeket olyan termesztési helyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a károsítótól mentesnek találtak, és annak közvetlen közelében a tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;
vagy
c)  a legutóbbi három vegetációs időszakban megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a termesztés helyén és annak közvetlen közelében a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider tünetit mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Lavandula L.

a)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól mentes;

vagy

b)  a legutóbbi teljes vegetációs ciklusban a tétel vizuális vizsgálatai során nem észleltek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. okozta tüneteket;

vagy

c)  a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. okozta tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, majd a tételt a fennmaradó növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt a károsítótól mentesnek találták.

Krizantém törpülés viroid

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

A növények három szaporított nemzedéken belül olyan állományból származnak, amelyet laboratóriumi vizsgálatok során a krizantém törpülés viroidtól mentesnek találtak.

Citrus exocortis viroid

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L.

a)  a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Citrus exocortis viroidtól mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a károsítótól mentesnek találtak.

Citrus tristeza vírus (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

a)  a növények az elmúlt három évben vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Citrus tristeza vírustól mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Citrus tristeza vírustól mentesek;

vagy

ii.  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a Citrus tristeza vírustól mentesnek találtak;

vagy

iii.  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a vektoroktól fizikai védelemmel láttak el, és azt a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban a növények véletlenszerű laboratóriumi vizsgálatával a Citrus tristeza vírustól mentesnek találták;

vagy

iv.  olyan esetekben, ha valamely tételben a Citrus tristeza vírus előfordulása tekintetében pozitív laboratóriumi vizsgálati eredmény van, minden növényt egyenként megvizsgáltak, és azoknak legfeljebb 2 %-át találták pozitívnak, és a laboratóriumi vizsgálatnak alávetett és a károsítóval fertőzöttnek talált növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Impatiens nekrotikus foltosság vírus

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. új-guineai hibridek

a)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet az érintett tripsz-vektorok (Frankliniella occidentalis Pergande) tekintetében nyomon követtek, és azok kimutatásakor megfelelő kezeléseket végeztek a populációik eredményes kiirtásának biztosítása érdekében;

továbbá

b)  

i.  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen lévő növényeken nem észlelték az Impatiens nekrotikus foltosság vírus tüneteit; vagy

ii.  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen az Impatiens nekrotikus foltosság vírus tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították, a szállítandó növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt az Impatiens nekrotikus foltosság vírustól mentesnek találták.

Burgonyagumó orsósodás viroid

Capsicum annuum L.

a)  a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

b)  a növények reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt e laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

Szilvahimlő vírus

A Prunus L. alábbi fajainak ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., a szilvahimlő vírusra fogékony Prunus L. fajok

a)  az előző 5 évben mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak alávetett, és a szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől származó, vegetatív szaporítású Prunus alanyok; továbbá

b)  

i.  a növényi szaporítóanyagot olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a szilvahimlő vírustól mentesek; vagy

ii.  a termőhelyen a növényi szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az év legmegfelelőbb időszakában – az éghajlati viszonyokat, valamint a növény fejlődési feltételeit és a szilvahimlő vírus biológiáját figyelembe véve – nem észlelték a szilvahimlő vírus tüneteit, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; vagy

iii.  a termőhelyen – az éghajlati viszonyokat, valamint a növény fejlődési feltételeit és a szilvahimlő vírus biológiáját figyelembe véve – a növényeknek legfeljebb 1 %-án észleltek szilvahimlőre utaló tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban az év legmegfelelőbb időszakában, a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeinek reprezentatív mintáját, és azt a károsítótól mentesnek találták. A vizuális vizsgálat során a szilvahimlő vírus tüneteit nem mutató növények reprezentatív hányadán mintavétel és laboratóriumi vizsgálat végezhető a károsító megjelenése tekintetében az adott növények megfertőződési kockázatának értékelése alapján.

Paradicsom bronzfoltosság vírus

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. új-guineai hibridek, Pelargonium L.

a)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet az érintett tripsz-vektorok (Frankliniella occidentalis és Thrips tabaci) tekintetében nyomon követtek, és azok kimutatásakor megfelelő kezeléseket végeztek a populációik eredményes kiirtásának biztosítása érdekében;

továbbá

b)  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen lévő növényeken nem észlelték a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit; vagy

c)  az aktuális vegetációs időszakban a termelőüzem területén a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították, a szállítandó növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt a paradicsom bronzfoltosság vírustól mentesnek találták.

▼M9

D. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázat harmadik oszlopában foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Castanea sativa Mill.

a)  az erdészeti szaporítóanyag olyan területekről származik, amelyet az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított; vagy

b)  a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket; vagy

c)  a termesztési helyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket mutató erdészeti szaporítóanyagot gyökerestől eltávolították, a fennmaradó szaporítóanyagokat hetenként ellenőrizték, és a termesztési helyen a szaporítóanyag szállítása előtti legalább három hétben nem észleltek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

a)  az erdészeti szaporítóanyag olyan területekről származik, amelyet az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet és Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow károsítótól mentesnek nyilvánított; vagy

b)  a termesztési helyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vagy Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow okozta tűlevél-elhalás tüneteit; vagy

c)  a termesztési helyen megfelelő kezeléseket végeztek a Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vagy Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow okozta tűlevél-elhalás ellen, a növényeket a szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és azokat a tűlevél-elhalás tüneteitől mentesnek találták.

Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Ültetésre szánt növények, a pollen és a vetőmagok kivételével

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

a)  az erdészeti szaporítóanyag olyan területekről származik, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) károsítótól mentesnek nyilvánított; vagy

b)  az erdészeti szaporítóanyagon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a termesztési helyen nem észleltek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket; vagy

c)  

i.  a termesztési helyen a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) tüneteit mutató erdészeti szaporítóanyagokat, valamint a tüneteket mutató anyagok 2 méteres körzetében található összes, tapadó talajjal rendelkező erdészeti szaporítóanyagot gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, beleértve a hozzátapadt talajt is;

és

ii.  a tüneteket mutató növények 10 méteres körzetében található valamennyi erdészeti szaporítóanyag és az érintett tételből fennmaradó erdészeti szaporítóanyagok esetében:

— a tüneteket mutató erdészeti szaporítóanyagok észlelését követő három hónapon belül az említett erdészeti szaporítóanyagon nem figyeltek meg a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket legalább két, a károsító kimutatásához megfelelő időpontban végzett ellenőrzés során, és e három hónapos időszak alatt nem végeztek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket csökkentő kezeléseket, és

— az említett három hónapos időszak után:

— 

— a termesztési helyen az említett erdészeti szaporítóanyagon nem észleltek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket, vagy

— a szállításra szánt erdészeti szaporítóanyag reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) károsítótól mentesnek találták;

— és

iii.  a termőhelyen minden más erdészeti szaporítóanyag esetében:

— a termesztési helyen az említett erdészeti szaporítóanyagon nem észleltek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) okozta tüneteket, vagy

— a szállításra szánt erdészeti szaporítóanyag reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) károsítótól mentesnek találták

▼B

E. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók zöldségvetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és ültetésre szánt növények tekintetében az alábbi intézkedéseket kell meghozni: Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázat harmadik oszlopában foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel vagy azzal egyenértékű módszerrel nyerték ki;

továbbá

b)  

i.  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. károsítótól mentesek;

vagy

ii.  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

iii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták;

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  azt a növénykultúrát, amelyből a vetőmagokat betakarították, a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták;

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  azt a növénykultúrát, amelyből a vetőmagokat betakarították, a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek; továbbá

vagy

c)  

i.  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  a vetőmagok területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)  

i.  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)  

i.  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)  

i.  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és

b)  a vetőmagokat az Acanthoscelides obtectus (Say) károsítótól mentesnek találták.

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

a)  a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá; és

b)  a vetőmagokat a Bruchus pisorum (Linnaeus) károsítótól mentesnek találták.

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

a)  a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá; és

b)  a vetőmagokat a Bruchus rufimanus Boheman károsítótól mentesnek találták.

▼B

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  a növénykultúrát a legutóbbi vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  a betakarított vetőmagokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  az ültetési anyagot a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev elleni megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és a vetőmagokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően e károsítótól mentesnek találták.

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Pepino mozaik vírus

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel vagy azzal egyenértékű módszerrel nyerték ki, és:

b)  

i.  a vetőmagok olyan területekről származnak, ahol a pepino mozaik vírus közismerten nem fordul elő; vagy

ii.  a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a pepino mozaik vírus okozta betegség tüneteit; vagy

iii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a pepino mozaik vírus tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták;

Burgonyagumó orsósodás viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i.  a vetőmagok olyan területekről származnak, ahol a burgonyagumó orsósodás viroid közismerten nem fordul elő; vagy

ii.  a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

iii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

F. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőburgonyán való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az illetékes hatóság vagy – előírás esetén – az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázatban foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Feketerothadás (Dickeya Samson et al. spp. ; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  a szuperelit vetőburgonya esetében:

hatósági vizsgálatok igazolják, hogy azok a Dickeya Samson et al. spp. és a Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. károsítóktól mentes anyanövényektől származnak;

b)  minden kategória esetében:

a fejlődő növényeken az illetékes hatóságok hatósági szántóföldi ellenőrzést végeztek.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  a szuperelit vetőburgonya esetében:

hatósági vizsgálatok szerint azok a Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. károsítótól mentes anyanövényektől származnak.

b)  minden kategória esetében:

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy – a vektorok lehetséges jelenlétére tekintettel – a Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. károsítótól mentesek;

vagy

ii.  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta az illetékes hatóságok által a fejlődő növényeken az illetékes hatóság által végzett vizsgálatok során nem észleltek a Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. okozta tüneteket.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  A szuperelit vetőburgonya esetében:

hatósági vizsgálatok igazolják, hogy azok a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól mentes anyanövényektől származnak.

(b)  Minden kategória esetében:

i.  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta végzett hatósági vizsgálatok során nem észleltek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. okozta tüneteket;

vagy

ii.  a termőhelyen a tüneteket mutató növényeket, valamint azok utódgumóit gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, valamint bármely olyan állomány esetében, amelynél tüneteket észleltek a fejlődő növénykultúrában, a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. hiányának megerősítése érdekében minden egyes tétel esetében betakarítás utáni hatósági laboratóriumi vizsgálatot végeztek a gumókon.

Vírusok okozta mozaik tünetek és

az alábbi okozta tünetek:

— burgonya levélsodródás vírus

Solanum tuberosum L.

(a)  A szuperelit vetőburgonya esetében:

a burgonya A-vírustól, a burgonya M-vírustól, a burgonya S-vírustól, a burgonya X-vírustól, a burgonya Y-vírustól és a burgonya levélsodródás vírustól mentes anyanövényektől származik.

Amennyiben mikroszaporítási módszereket alkalmaznak, az e pontnak való megfelelést az anyanövény hatósági laboratóriumi vizsgálatával vagy hatósági felügyelet alatti laboratóriumi vizsgálatával kell megállapítani.

Amennyiben klónszelekciós módszereket alkalmaznak, az e pontnak való megfelelést a klónállomány hatósági laboratóriumi vizsgálatával vagy hatósági felügyelet alatti laboratóriumi vizsgálatával kell megállapítani.

(b)  Minden kategória esetében:

a fejlődő növényeken az illetékes hatóságok vizsgálatot végeztek.

Burgonyagumó orsósodás viroid

Solanum tuberosum L.

(a)  Klónállomány esetében:

hatósági laboratóriumi vizsgálatok vagy hatórási felügyelet alatti laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az állomány a burgonyagumó orsósodás viroidtól mentes anyanövényektől származik.

(b)  A szuperelit és az elit vetőburgonya esetében:

a burgonyagumó orsósodás viroid okozta tüneteket nem találtak,

vagy

az egyes tételek esetében a gumókat betakarítás utáni laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a gumókat a burgonyagumó orsósodás viroidtól mentesnek találták.

(c)  Minősített vetőburgonya esetében:

hatósági vizuális vizsgálat kimutatta, hogy a károsítótól mentesek, és laboratóriumi vizsgálatra kerül sor, ha a károsító okozta bármely tünetet észlelnek.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Vírusfertőzés tünetei

Solanum tuberosum L.

A közvetlen utódnemzedék hatósági vizsgálata során a tüneteket mutató növények száma nem haladhatja meg a IV. mellékletben feltüntetett százalékos arányt.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Az illetékes hatóság a tételeket hatósági vizsgálatnak vetette alá, és megerősítette, hogy eleget tesznek a IV. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek, kivéve, ha a tételt az V. melléklet F. részének első táblázata második sorának harmadik oszlopa b) pontjának i. alpontjában foglaltaknak megfelelő növényekből állították elő.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Az illetékes hatóság a tételeket vizsgálatnak vetette alá, és megerősíti, hogy eleget tesznek a IV. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek.

A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk okozta burgonyahimlő a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti.

Solanum tuberosum L

Az illetékes hatóság a tételeket vizsgálatnak vetette alá, és megerősíti, hogy eleget tesznek a IV. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek.

A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. okozta poros varasodás a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti.

Solanum tuberosum L.

Az illetékes hatóság a tételeket vizsgálatnak vetette alá, és megerősíti, hogy eleget tesznek a IV. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek.

Az illetékes hatóságok ezenfelül vizsgálatot végeznek annak biztosítása érdekében, hogy a fejlődő növényeken a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeket:Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőburgonya fejlődő növényeire vonatkozó küszöbérték

Az elit vetőburgonya fejlődő növényeire vonatkozó küszöbérték

A minősített vetőburgonya fejlődő növényeire vonatkozó küszöbérték

PBTC

PB

Feketerothadás (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Vírusok okozta mozaik tünetek

továbbá

a burgonya levélsodródás vírus [PLRV00] okozta tünetek

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

G. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók olaj- és rostnövényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.    A növénykultúra ellenőrzése

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeket, az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók megjelenése tekintetében szántóföldi ellenőrzésnek veti alá azt a növénykultúrát, amelyből az olaj- és rostnövények vetőmagjait előállítja.Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Az illetékes hatóság a vállalkozóktól eltérő ellenőröket felhatalmazhatja arra, hogy a hatóság nevében és a felügyelete mellett elvégezzék a szántóföldi ellenőrzéseket.

(2) A szántóföldi ellenőrzéseket akkor kell elvégezni, amikor a növénykultúra állapota és fejlettségi szakasza megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé.

Évente legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell végezni az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban.

(3) Az illetékes hatóság meghatározza a megfelelő módszerek szerint ellenőrizendő szántóföldrészek méretét, számát és eloszlását.

Az illetékes hatóság általi vizsgálatnak alávetendő vetőmagok előállítására szánt növénykultúrák aránya legalább 5 %.

2    Olaj- és rostnövények vetőmagjainak mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

(1) Az illetékes hatóság:

a) 

hatóságilag mintát vesz az olaj- és rostnövények vetőmagjait tartalmazó tételekből;

b) 

vetőmag-mintavevőket hatalmaz fel annak érdekében, hogy a nevében és a hatósági felügyelete mellett elvégezzék a mintavételt;

c) 

összehasonlítja az általa vett vetőmagmintákat azokkal a vetőmagmintákkal, amelyeket a vetőmag-mintavevők hatósági felügyelet mellett ugyanazon vetőmagtételből vettek;

d) 

felügyeli a b) pontban foglalt vetőmag-mintavevők teljesítményét.

(2) Az illetékes hatóság vagy a hatósági felügyelet alá tartozó vállalkozó mintát vesz az olaj- és rostnövények vetőmagjaiból, és azokat naprakész nemzetközi módszerek szerinti laboratóriumi vizsgálatnak veti alá.

Az automatikus mintavétel kivételével az illetékes hatóság a tanúsításra beadott vetőmagtételek legalább 5 %-án ellenőrző mintavételt végez. Ezt a mennyiséget a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-tanúsításra vetőmagot beadó természetes és jogi személyek, valamint a beadott fajok között, ugyanakkor konkrét kétségek kizárását is célozhatja.

(3) Az automatikus mintavételhez megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, és azt hatósági felügyelet mellett kell végezni.

(4) A tanúsítás céljából végzett vetőmagvizsgálat esetében és a kereskedelmi vetőmagok vizsgálata esetében a mintákat homogén tételekből kell venni. A tételek és a minták tömege tekintetében a 2002/57/EK irányelv III. mellékletében található táblázat alkalmazandó.

3.    Az olaj- és rostnövények vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó elvégzi az alábbi kiegészítő ellenőrzéseket, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében:

(1) 

A Helianthus annuus L. vetőmagjai esetében a Plasmopora halstedii megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Helianthus annuus L. vetőmagjai olyan terüetekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Plasmopara halstedii károsítótól mentesek;

vagy

b) 

a termőhelyen a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban végzett legalább két ellenőrzés során a Plasmopara halstedii okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

c) 
i. 

a termőhelyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább két szántóföldi ellenőrzést végeztek; továbbá

ii. 

a szántóföldi ellenőrzés során a Plasmopara halstedii okozta tüneteket a növényeknek legfeljebb 5 %-a mutatott, és a Plasmopara halstedii okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették; továbbá

iii. 

a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak;

vagy

d) 
i. 

a termőhelyen a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban legalább két szántóföldi ellenőrzést végeztek; továbbá

ii. 

a Plasmopara halstedii okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették; továbbá

iii. 

a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak, valamint minden egyes tétel reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Plasmopara halstedii károsítótól mentesnek találták; vagy a vetőmagokat a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni valamennyi ismert törzsével szemben bizonyítottan hatékony, megfelelő kezelésnek vetették alá.

(2) 

A Helianthus annuus L. és a Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében a Botrytis cinerea megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Botrytis cinerea elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(3) 

A Glycine max (L.) Merryl vetőmagjai esetében a Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(4) 

A Glycine max (L.) Merryl vetőmagjai esetében a Diaporthe var. sojae megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Diaporthe var. sojae elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(5) 

A Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében az Alternaria linicola megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

az Alternaria linicola elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(6) 

A Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében a Boeremia exigua var. linicola megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Boeremia exigua var. linicola elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(7) 

A Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében a Colletotrichum lini megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Colletotrichum lini elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(8) 

A Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével a Fusarium (anamorf nemzetség) megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével a Fusarium (anamorf nemzetség) elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

H. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő zöldségszaporító és -ültetési anyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Vizuális vizsgálat

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve minden egyéb intézkedést megtesz a következők biztosítása érdekében:

a) 

a növényeknek a vizuális vizsgálat során legalább azt a látszatot kell kelteniük, hogy az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mentesek az e pontban található táblázatban felsorolt károsítóktól.

b) 

az e pontban található táblázatokban felsorolt károsítók előfordulására utaló látható jeleket vagy tüneteket mutató növényeket a fejlődő növénykultúra szakaszában azokat a megjelenésükkor azonnal megfelelően kezelték, vagy adott esetben eltávolították.

c) 

a salottahagyma és a fokhagyma hagymái esetében a növények közvetlenül olyan szaporítóanyagból származnak, amelyet a fejlődő növénykultúra szakaszában ellenőrzésnek vetettek alá, és amelyet az e pontban felsorolt károsítóktól gyakorlatilag mentesnek találtak.

Ezenfelül az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázatban foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

A növényeket olyan vetőmagokból nevelték, amelyek eleget tesznek az V. melléklet E. részében megállapított követelményeknek, és azokat megfelelő higiéniai intézkedésekkel fertőzésmentes állapotban tartották.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a csíranövényeket a zöldségvetőmagokra vonatkozó E. részben foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték; továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a csíranövényeket a zöldségvetőmagokra vonatkozó E. részben foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték; továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a csíranövényeket a zöldségvetőmagokra vonatkozó E. részben foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték; továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a csíranövényeket a zöldségvetőmagokra vonatkozó E. részben foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték; továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Fusarium (anamorf nemzetség), a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

Asparagus officinalis L.

a)  

i.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, a növények reprezentatív mintáját gyökerestől eltávolították, és a Fusarium Link okozta tüneteket nem észleltek; vagy

ii.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább kétszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Fusarium Link okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, a fejlődésben lévő növénykultúra végső vizsgálatakor nem észleltek tüneteket; továbbá

b)  a spárgasípokat szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Fusarium Link okozta tüneteket nem észleltek.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, a növények reprezentatív mintáját gyökerestől eltávolították, és a Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk okozta tüneteket nem észleltek; vagy

ii.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább kétszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, a fejlődésben lévő növénykultúra végső vizsgálatakor azonban nem észleltek tüneteket; és

b)  a spárgasípokat szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk okozta tüneteket nem észleltek.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  a növények a Stromatinia cepivora Berk. károsítótól mentes termesztőközegben nevelt, tápkockás palánták;

vagy

b)  

i.  

— a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket nem észleltek; vagy

— a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, a fejlődésben lévő növénykultúra újabb végső vizsgálatakor azonban nem észleltek tüneteket;

továbbá

ii.  a növényeket szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket nem észleltek.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket nem észleltek; vagy

ii.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, a fejlődésben lévő növénykultúra újabb végső vizsgálatakor azonban nem észleltek tüneteket;

továbbá

b)  a növényeket vagy a készleteket szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket nem észleltek.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  az anyanövények patogén vizsgált szaporítóanyagból származnak; továbbá

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelynek a termesztési előtörténete ismert, és amelyen a Verticillium dahliae Kleb. előfordulását nem regisztrálták; továbbá

c)  a növényeket a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta megfelelő időpontokban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és azokat a Verticillium dahliae Kleb. okozta tünetektől mentesnek találták.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

A kereskedelmi növénykultúra termesztésére szánt növényektől eltérő növények esetében:

a)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  

i.  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatta a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta fertőzés tüneteit;

ii.  a károsítóval fertőzöttnek talált növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, és

iii.  a növényeket egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálatai során a károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  a növényeket a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev elleni megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és azokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően e károsítótól mentesnek találták.

A kereskedelmi növénykultúra termesztésére szánt növények esetében:

a)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  

i.  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá;

ii.  a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, és

iii.  a növényeket egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően a károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  a növényeket megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és azokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev károsítótól mentesnek találták.

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Póréhagyma sárga csíkos vírus

Allium sativum L.

a)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a póréhagyma sárga csíkos vírus okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, melynek során a növények legfeljebb 10 %-a mutatott póréhagyma sárga csíkos vírus okozta tüneteket, az érintett növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, és a végső vizsgálat során legfeljebb 1 % arányban észleltek tüneteket mutató növényeket.

Hagyma sárga törpülés vírus

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta legalább egy megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a hagyma sárga törpülés vírus okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  

i.  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a növényeknek legfeljebb 10 %-a mutatott hagyma sárga törpülés vírus okozta tüneteket; továbbá

ii.  a károsítóval fertőzöttnek talált növényeket azonnal gyökerestől eltávolították; továbbá

iii.  a végső vizsgálat során a növényeknek legfeljebb 1 %-a mutatott a károsító okozta tüneteket.

Burgonyagumó orsósodás viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

b)  a növények reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt e laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

Paradicsom bronzfoltosság vírus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet az érintett tripsz-vektorok (Frankliniella occidentalis Pergande és Thrips tabaci Lindeman) tekintetében monitoringrendszerbe vontak, és a vektorok kimutatásakor megfelelő kezeléseket végeztek a populációk eredményes kiirtásának biztosítása érdekében; továbbá

b)  

i.  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen lévő növényeken nem észlelték a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit; vagy

ii.  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították, a szállítandó növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt a károsítótól mentesnek találták.

Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus

Solanum lycopersicum L.

a)  a növényeken nem észlelték a paradicsom sárga levélgöndörödés vírus tüneteit;

vagy

b)  a termőhelyen nem észlelték a paradicsom sárga levélgöndörödés vírus tüneteit.

I. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Solanum tuberosum L. vetőgumóin való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Solanum tuberosum L. vetőgumóin való megjelenése tekintetében az alábbi követelmények teljesüljenek:

a) 

a vetőgumók olyan területekről származnak, ahol a burgonyagumó orsósodás viroid közismerten nem fordul elő; vagy

b) 

a) a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

c) 

a növények reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt e laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

J. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényein való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázat harmadik oszlopában foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.►M9  Gombák és petespórás gombák  ◄

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  az ültetésre szánt növények a legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Verticillium dahliae károsítótól mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Verticilium dahliae károsítótól mentes; vagy

ii.  

— az ültetésre szánt növényeket elkülönítették a termesztésre szánt Humulus lupulus L.-növénykultúráktól; továbbá

— a termőhelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszak során a legmegfelelőbb időpontokban végzett vizuális levélzet-vizsgálattal a Verticillium dahliae károsítótól mentesnek találták; továbbá

— a szántóföldek termesztési előtörténetét és a talajban terjedő betegségek előtörténetét nyilvántartották, és a Verticillium dahliae előfordulásának megállapítása és a következő ültetések között legalább négy évig gazdanövények nélküli nyugalmi időszak volt.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  az ültetésre szánt növények a legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Verticillium nonalfalfae károsítótól mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)  

i.  az ültetésre szánt növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Verticillium nonalfalfae károsítótól mentes; vagy

ii.  

— az ültetésre szánt növényeket elkülönítették a termesztésre szánt Humulus lupulus L.-növénykultúráktól; továbbá

— a termőhelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszak során a legmegfelelőbb időpontokban végzett vizuális levélzet-vizsgálattal a Verticillium nonalfalfae károsítótól mentesnek találták; továbbá

— a szántóföldek termesztési előtörténetét és a talajban terjedő betegségek előtörténetét nyilvántartották, és a Verticillium nonalfalfae előfordulásának megállapítása és a következő ültetések között legalább négy évig gazdanövények nélküli nyugalmi időszak volt.

▼M9Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Citrus bark cracking viroid károsítótól mentesnek nyilvánított; vagy

b)  

i.  a termőhelyet az utolsó két teljes vegetációs időszakban Citrus bark cracking viroidtól mentesnek találták a növényeknek a károsító kimutatásához legmegfelelőbb időpontban történő vizuális vizsgálatával, és a mechanikai átvitel megakadályozása érdekében a termőhelyen megfelelő higiéniai intézkedéseket alkalmaztak; és

ii.  az ültetésre szánt növények olyan anyanövényektől származnak, amelyeket a Citrus bark cracking viroidtól mentesnek találtak, és

— az olyan anyanövények esetében, amelyeket egy termesztési helyen a Citrus bark cracking viroiddal való fertőzöttség forrásaival szembeni fizikai védelem mellett neveltek, az anyanövényeket évente vizuális vizsgálatnak, mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a Citrus bark cracking viroid kimutatásához legmegfelelőbb időpontban annak érdekében, hogy minden anyanövény laboratóriumi vizsgálatára 5 évente sor kerüljön, vagy

— olyan anyanövények esetében, amelyeket olyan termesztési helyen neveltek, ahol nem biztosítottak fizikai védelmet a Citrus bark cracking viroiddal való fertőzöttség forrásaival szemben, az anyanövényeket az utolsó öt teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatásához legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálat során a Citrus bark cracking viroidtól mentesnek találták; és

— az anyanövények reprezentatív mintáját a károsító kimutatásához az előző12 hónap során a legmegfelelőbb időpontban végzett laboratóriumi vizsgálat során a Citrus bark cracking viroidtól mentesnek találták; és

— az anyanövényeket a szomszédos termőhelyeken termeszetett Humulus lupulus L. növénykultúráktól legalább 20 m távolságra elkülönítették; és

iii.  a szállítandó ültetésre szánt gyökeres növények termesztése esetén a gyökereztetésre használt termesztési helyet

— a Humulus lupulus L. növénykultúráktól legalább 20 m távolságra elkülönítették; vagy

— a Citrus bark cracking viroiddal való fetrőzöttség forrásaitól fizikailag védték.

K. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak az Actinidia Lindl. gyümölcstermő növényeinek vetőmagoktól eltérő szaporítóanyagain és gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagain való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázat harmadik oszlopában foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

a)  a szaporítóanyagok és az ültetvényanyagok olyan területekről származnak, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítótól mentesnek nyilvánított; vagy

b)  a szaporítóanyagok és az ültetvényanyagok olyan anyanövényektől származnak, amelyeket évente kétszer vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítótól mentesnek találták;

és

c)  

i.  az olyan anyanövények esetében, amelyeket olyan létesítményekben neveltek, amelyek aPseudomonas syringae pv. actinidiae károsítóval való fertőzöttséggel szembeni fizikai védelmet biztosítottak, az anyanövények reprezentatív hányadát négyévente mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a Pseudomonas syringae pv. actinidiae jelenlétének kimutatása tekintetében annak érdekében, hogy minden anyanövény laboratóriumi vizsgálatára 8 évente sor kerüljön; vagy

ii.  az olyan anyanövények esetében, amelyeket nem a fent említett létesítményekben neveltek, az anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a Pseudomonas syringae pv. actinidiae jelenlétének kimutatása tekintetében annak érdekében, hogy minden anyanövény laboratóriumi vizsgálatára 3 évente sor kerüljön;

és

d)  

i.  a fent említett létesítményekben tartott szaporítóanyagok és ültetvényanyagok esetében a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a Pseudomonas syringae pv. actinidiae tüneteiet nem észlelték az említett szaporítóanyagokon és ültetvényanyagokon; vagy

ii.  a nem a fent említett létesítményekben tartott növényi szaporítóanyagok és ültetvényanyagok esetében nem észlelték a Pseudomonas syringae pv. actinidiae tüneteit a termesztési helyen található növényi szaporítóanyagokon és ültetvényanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak során, továbbá ezeket a szaporítóanyagokat és ültetvényanyagokat a piaci értékesítést megelőzően szúrópróbaszerű mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a Pseudomonas syringae pv. actinidiae tekintetében, és az érintett károsítótól mentesnek találták; vagy

iii.  a nem a fent említett létesítményekben tartott növényi szaporítóanyagok és ültetvényanyagok esetében a Pseudomonas syringae pv. actinidiae tünetit a termesztési helyen található növényi szaporítóanyagok és ültetvényanyagok legfeljebb 1 %-án észlelték, továbbá ezeket a szaporítóanyagokat és ültetvényanyagokat, illetve a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató szaporítóanyagokat és ültetvényanyagokat azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá a fennmaradó szaporítóanyagok és ültetvényanyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a Pseudomonas syringae pv. actinidiae tekintetében, és az érintett károsítótól mentesnek találták.

▼B
VI. MELLÉKLET

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos harmadik országokból az Unióba történő behozatala tilos 

Árumegnevezés

KN-kód

Harmadik ország, harmadik országok csoportja vagy valamely harmadik ország meghatározott területe

1.

Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (1), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna. ◄

2.

Castanea Mill. és Quercus L. növények, levelekkel, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (1), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna. ◄

3.

Populus L. növények, levelekkel, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Egyesült Államok, Kanada, Mexikó

▼M9

3.1.

Az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. és Taxus brevifolia Nutt. hántolt kérge.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Kanada, Egyesült Királyság (1), Egyesült Államok, Vietnám

▼B

4.

Castanea Mill. hántolt kérge

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Valamennyi harmadik ország

▼M9

5.

Quercus L. fajok hántolt kérge, a Quercus suber L. kivételével

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Mexikó

▼B

6.

Acer saccharum Marsh. hántolt kérge

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Egyesült Államok, Kanada, Mexikó

7.

Populus L. hántolt kérge

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Az amerikai kontinens országai

8.

Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. és Rosa L. ültetésre szánt növényei, a levelektől, virágoktól és terméstől mentes nyugalmi állapotú növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (1), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna. ◄

9.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. fajok és hibridjeik, valamint a Fragaria L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Ausztrália, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Államok Hawaii kivételével, Egyesült Királyság (1), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanada, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia, Ukrajna és Új-Zéland. ◄

10.

Vitis L. növények, a termés kivételével

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Svájcon kívüli harmadik országok

11.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Valamennyi harmadik ország

12.

A Photinia Ldl. ültetésre szánt növényei, a levelektől, virágoktól és terméstől mentes nyugalmi állapotú növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Egyesült Államok, Japán, Kína, Koreai Köztársaság és Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

13.

A Phoenix spp. fajhoz tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algéria, Marokkó

14.

A Poaceae családba tartozó, ültetésre szánt növények, a Bambusoideae és Panicoideae alcsaládokba, valamint a Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L. nemzetséghez tartozó évelő díszfüvek kivételével, valamint a vetőmag kivételével

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (1), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna. ◄

15.

Solanum tuberosum L. gumói, vetőburgonyák

0701 10 00

Svájcon kívüli harmadik országok

16.

A Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt növények, a 15. tételnél meghatározott Solanum tuberosum L. gumók kivételével

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Svájcon kívüli harmadik országok

17.

A Solanum L. fajok és hibridjeik gumói, a 15. és 16. tételnél meghatározottak kivételével

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
A következőktől eltérő harmadik országok vagy régiók:
a)  Algéria, Egyiptom, Izrael, Líbia, Marokkó, Svájc, Szíria, Tunézia és Törökország,
vagy
b)  az alábbi rendelkezéseket teljesítő országok:
i.  legalább az alábbiak egyike:
Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Kanári-szigetek, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Észak-Macedónia, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), San Marino és Ukrajna;
és
ii.  megfelel az alábbiak egyikének:

— az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Nouioui et al. károsítótól mentesnek ismerték el, vagy

— jogszabályát a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Nouioui et al. károsító elleni védekezésre vonatkozó uniós joggal egyenértékűnek ismerték el az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban,


vagy
c)  Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia és az Egyesült Királyság (1), amennyiben a következő feltétel teljesül: az említett harmadik országok minden év április 30-ig benyújtják a Bizottságnak a felmérés eredményeit, amelyek megerősítik, hogy a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Nouioui et al. károsító az előző évben nem fordult elő a területükön.  ◄

18.

A Solanaceae ültetésre szánt növényei, a vetőmagok és a 15., 16. vagy 17. tételben foglalt növények kivételével

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (1), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna. ◄

19.

Talaj mint olyan, amely részben szilárd szerves anyagokból áll

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Svájcon kívüli harmadik országok

20.

Korábban növénytermesztésre vagy más mezőgazdasági célra nem használt termesztőközeg, a talaj kivételével, amely teljes egészében vagy részben szerves anyagokból áll, kivéve a teljes egészében tőzegből vagy a Cocos nucifera L. faj rostjából álló olyan termesztőközeget,

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Svájcon kívüli harmadik országok

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. és Citrus sinensis (L.) Osbeck (2021. április 30-ig)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentína

▼B

(1)   

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e melléklet alkalmazásában az Egyesült Királyságra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok nem foglalják magukban Észak-Írországot.
VII. MELLÉKLET

A harmadik országokból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó különleges előírások 

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

KN-kódok

Származási hely

Különleges előírások

1.

A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg, az in-vitro növények steril közegének kivételével

nem alkalmazandó (1)

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a termesztőközeg a hozzá kapcsolódó növények ültetésekor:

i.  talajtól és szerves anyagtól mentes volt, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra,

vagy

ii.  teljes egészében tőzegből vagy a Cocos nucifera L. faj vagy rostjából készült, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra,

vagy

iii.  a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében hatékony gázosításon vagy hőkezelésen esett át, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

iv.  a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében hatékony kezelésen esett át, és ez az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel;

továbbá

az i–iv. pontban említett összes fenti esetben az uniós zárlati károsítóktól való mentességhez szükséges megfelelő feltételek mellett tárolták és tartották karban;

továbbá

b)  az elültetés óta:

i.  megfelelő intézkedéseket tettek a termesztőközeg uniós zárlati károsítóktól mentes állapotban való fenntartásának biztosítására, többek között legalább a következőket:

— a termesztőközeg fizikai elszigetelése a talajtól és egyéb lehetséges szennyezési forrásoktól,

— higiéniai intézkedések,

— uniós zárlati károsítóktól mentes víz használata;

vagy

ii.  a kivitelt megelőző két héten belül a termesztőközeget – beleértve adott esetben a talajt – uniós zárlati károsítóktól mentes víz használatával teljesen eltávolították. Az átültetés olyan termesztőközegben végezhető, amely megfelel az a) pontban megállapított követelményeknek. A b) pontban foglalt rendelkezések szerint megfelelő feltételeket kell fenntartani az uniós zárati károsítóktól való mentesség megőrzése érdekében.

2.

Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett gépek és járművek

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gépeket vagy járműveket megtisztították, és azok talajtól és növényi maradványoktól mentesek.

▼M9

2.1.

Ültetésre szánt növények, a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok, gumók és a szövettenyészetben levő növények kivételével

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket:

a)  olyan szaporítóiskolában nevelték, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel,

és

b)  megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrzésnek vetették alá.

▼B

3.

Ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a termőhelyről ismert, hogy a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. és Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival károsítótól mentes,

továbbá

b)  a növények a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens károsítótól mentes tábláról származnak.

4.

Ültetésre szánt növények, a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok, gumók és aszövettenyészetben levő növények kivételével

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket szaporítóiskolában nevelték, valamint:

a)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában;

vagy

b)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és a termőhelyet a kivitel előtti három hónapban legalább havonta végzett hatósági vizsgálatok alapján a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek nyilvánították;

vagy

c)  a növényeket közvetlenül a kivitel előtt a Thrips palmi Karny ellen megfelelően kezelték, a kezelés részleteit az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában feltüntették, a növényeket hatósági vizsgálatnak vetették alá, és a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek találták.

▼M9

4.2.

Ültetésre szánt növények a növény életképességének fenntartását célzó termesztőközeggel, a szövettenyészetben levő növények és a vízi növények kivételével

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Egyesült Államok, India, Japán, Kanada, Kína, Oroszország és Svájc

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények(et):

a)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – Popillia japonica Newman károsítótól mentesnek nyilvánított. A terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványban.

vagy

b)  olyan, a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által a Popillia japonica Newman károsítótól – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – mentesnek nyilvánított termőhelyről származnak, ahol:

i.  évente hatósági ellenőrzést és legalább a kivitelt megelőző három hónapban havonta egy vizsgálatot végeztek a Popillia japonica Newman bármely jelének kimutatása céljából az érintett károsító jelenlétének kimutatására megfelelő időpontokban, legalább az összes növény – beleértve a gyomokat is – vizuális vizsgálatával és a növények termesztésére használt termesztőközegek mintavételével,

és

ii.  olyan, legalább 100 m-es pufferzóna veszi körül a termőhelyet, amelyben nincs jelen a Popillia japonica Newman, és ezt évente, megfelelő időpontokban végzett hatósági felderítések megerősítették,

és

iii.  a növényeket és a termesztőközegeket közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági ellenőrzésnek vetették alá, beleértve a termesztőközegek mintavételét is, és a Popillia japonica Newman károsítótól mentesnek találták,

és

iv.  a növények:

— kezelése és csomagolása vagy szállítása a termőhely elhagyását követően a Popillia japonica Newman károsítóval való megfertőződés meggátolására alkalmas módon történik,

— vagy

— szállításukra a Popillia japonica Newman károsító rajzási idején kívül kerül sor,

vagy

c)  egész életük során olyan termesztési helyen nevelték, amelyet a Popillia japonica Newman behurcolása ellen fizikailag teljesen elszigeteltek, és a növények

i.  kezelésük és csomagolásuk vagy szállításuk a termőhely elhagyását követően a Popillia japonica Newman károsítóval való megfertőződés meggátolására alkalmas módon történik,

vagy

ii.  szállításukra a Popillia japonica Newman károsító rajzási idején kívül kerül sor,

vagy

d)  termesztése a Popillia japonica Newman károsítótól való mentesség biztosítása érdekében az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott rendszerszemléletű megközelítés szerint történt.

▼B

5.

Ültetésre szánt, egynyári és kétnyári növények a Poaceae családba tartozó növények és vetőmagok kivételével

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (2), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna. ◄

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket szaporítóiskolában nevelték,

b)  a növények növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől mentesek,

c)  a növényeket megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrzésnek vetették alá,

d)  a növényeket károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől mentesnek találták, továbbá

e)  a növényeket károsító fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől mentesnek találták, vagy e szervezetek eltávolítása érdekében azokat megfelelő kezelésnek vetették alá.

6.

A Poaceae családba tartozó évelő díszfüveknek a Bambusoideae, Panicoideae alcsaládba tartozó, valamint a Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (2), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna. ◄

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket szaporítóiskolában nevelték,

b)  a növények növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől mentesek,

c)  a növényeket megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrzésnek vetették alá,

d)  a növényeket károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől mentesnek találták, továbbá

e)  a növényeket károsító fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől mentesnek találták, vagy e szervezetek eltávolítása érdekében azokat megfelelő kezelésnek vetették alá.

7.

Ültetésre szánt növények, a nyugalmi állapotú növények, szövettenyészetben lévő növények, vetőmagok, hagymák, gumók, hagymagumók és rizómák kivételével

Az érintett uniós zárlati károsítók a következők:

— A Begomovirus nemzetségbe tartozó, a következőktől eltérő vírusok: selyemmályva mozaik vírus, édesburgonya levélgöndörödés vírus, paradicsom sárga levélgöndörödés vírus, paradicsom sárga levélgöndörödés Szardínia vírus, paradicsom sárga levélgöndörödés Malaga vírus, paradicsom sárga levélgöndörödés Axarquia vírus,

— tehénborsó enyhe foltosság vírus,

— saláta fertőző sárgaság vírus,

— dinnye sárgulással társult vírus,

— tök érsárgulás vírus,

— édesburgonya klorotikus törpülés vírus,

— édesburgonya enyhe foltosság vírus,

— paradicsom enyhe foltosság vírus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Azok a harmadik országok, ahol az érintett uniós zárlati károsítók ismerten előfordulnak

 

 

 

 

a)  Ahol a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) vagy az uniós zárlati károsítók más vektorainak előfordulása nem ismert

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeken a teljes vegetációs időszakuk során nem észleltek az érintett uniós zárlati károsítók okozta tüneteket.

 

 

 

b)  Ahol a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) vagy az uniós zárlati károsítók más vektorainak előfordulása ismert

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeken a teljes vegetációs időszakuk során nem észleltek az érintett uniós zárlati károsítók okozta tüneteket,

továbbá

a)  a növények olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Bemisia tabaci Genn. károsítótól és az uniós zárlati károsítók más vektoraitól mentesek,

vagy

b)  a termőhelyet a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett hatósági vizsgálatok során a Bemisia tabaci Genn. károsítótól és az érintett uniós zárlati károsítók más vektoraitól mentesnek találták,

vagy

c)  a növényeket olyan hatékony kezelésnek vetették alá, amely biztosítja a Bemisia tabaci Genn. károsító és az uniós zárlati károsítók más vektorainak felszámolását, és a kivitel előtt azokat a károsítóktól mentesnek találták.

▼M9

8.

Lágyszárúakhoz tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a hagymák, a hagymagumók, a Poaceae családba tartozó növények, a rizómák, a vetőmagok, a gumók és a szövettenyészetben lévő növények kivételével

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Olyan harmadik országok, ahol a Liriomyza sativae (Blanchard) és a Nemorimyza maculosa (Malloch) ismerten előfordul.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények(et):

a)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete a Liriomyza sativae (Blanchard) és a Nemorimyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban. A terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványban.

vagy

b)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – a Liriomyza sativae (Blanchard) és a Nemorimyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, továbbá a termőhelyet a kivitelt megelőző három hónapban legalább havonta végzett hatósági vizsgálatok során a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek nyilvánították;

vagy

c)  közvetlenül a kivitel előtt megfelelően kezelték a Liriomyza sativae (Blanchard) és a Nemorimyza maculosa (Malloch) ellen, azokat hatósági vizsgálatnak vetették alá, és a Liriomyza sativae (Blanchard) és a Nemorimyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek nyilvánították.

A c) pontban említett kezelés részleteit fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványban.

▼B

9.

A Caryophyllaceae (except Dianthus L.), a Compositae (a Chrysanthemum L. kivételével), a Cruciferae, Leguminosae és Rosaceae (a Fragaria L. kivételével) családokhoz tartozó, ültetésre szánt, lágyszárú évelő növények, a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (2), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna. ◄

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket szaporítóiskolában nevelték,

b)  a növények növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől mentesek,

c)  a növényeket megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrzésnek vetették alá,

d)  a növényeket károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől mentesnek találták, továbbá

e)  a növényeket károsító fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől mentesnek találták, vagy e szervezetek eltávolítása érdekében azokat megfelelő kezelésnek vetették alá.

10.

Ültetésre szánt fák és cserjék, a vetőmag és a szövettenyészetben levő növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (2), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna. ◄

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények tiszták (vagyis növénymaradványoktól mentesek), valamint virágoktól és termésektől mentesek,

b)  a növényeket szaporítóiskolában nevelték,

c)  a növényeket megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrizték, és azokat károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől mentesnek találták, illetve azokat káros fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől mentesnek találták, vagy e szervezetek eltávolítása érdekében azokat megfelelő kezelésnek vetették alá.

11.

Ültetésre szánt lombhullató fák és cserjék, a vetőmag és a szövettenyészetben levő növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Harmadik országok, kivéve: Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Királyság (2), Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna. ◄

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények nyugalmi állapotban vannak és levelektől mentesek.

12.

Gyökeres és gyökérgumós zöldségek, a Solanum tuberosum L. gumói kivételével

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több talajt és termesztőközeget.

13.

Ültetésre szánt hagymák, hagymagumók, rizómák és gumók,a Solanum tuberosum gumói kivételével

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több talajt és termesztőközeget.

14.

A Solanum tuberosum L. gumói

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több talajt és termesztőközeget.

15.

A Solanum tuberosum L. gumói

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók:

a)  olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Tecia solanivora (Povolný) ott nem fordul elő,

vagy

b)  olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Tecia solanivora (Povolný) károsítótól mentes területnek nyilvánított.

16.

A Solanum tuberosum L. gumói

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gumók olyan országokból származnak, amelyekről ismert, hogy a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a származási országban az uniós jog Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseivel egyenértékűnek elismert rendelkezéseket az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban betartották.

17.

A Solanum tuberosum L. gumói

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Olyan harmadik országok, amelyekről ismert, hogy a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival ott előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gumók olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival károsítótól (annak minden rasszától, az 1. rassz, az európai közönséges rassz kivételével) mentesek, valamint arról, hogy egy megfelelő hosszúságú időszakban sem a termőhelyen, sem annak közvetlen közelében nem észleltek a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival okozta tüneteket;

vagy

b)  a származási országban az uniós jog Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseivel egyenértékűnek elismert rendelkezéseket az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban betartották.

18.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

0701 10 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és a Globodera pallida (Stone) Behrens károsítótól mentes tábláról származnak.

19.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

0701 10 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gumók olyan területekről származnak, ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása nem ismert;

vagy

b)  azokon a területeken, ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. vagy a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása ismert, a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. károsítótól mentesnek találtak, vagy a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. felszámolása érdekében és az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban hozott intézkedések következtében e károsítóktól mentesnek minősülnek.

▼M9

20.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

0701 10 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók:

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback és Meloidogyne fallax Karssen károsítótól mentesnek ismertek el,

vagy

b)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete a Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback és Meloidogyne fallax Karssen károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban. A terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványban.

vagy

c)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete a Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback és Meloidogyne fallax Karssen károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a gazdanövények évenkénti felderítése során, amely a gazdanövények megfelelő időpontokban történő vizuális vizsgálatából és a termőhelyen termesztett burgonya betakarítását követő külső és a gumók felvágásával végzett megszemléléséből áll,

vagy

d)  a betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek, és azt vagy megvizsgálták tünetek jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszerrel, vagy annak laboratóriumi vizsgálatát elvégezték, valamint a gumókat külső és a felvágással végzett vizuális vizsgálatnak vetették alá megfelelő időpontokban, valamint a csomagok vagy tartályok zárásakor minden esetben, és nem találtak a Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback és Meloidogyne fallax Karssen okozta tüneteket.

▼B

21.

A Solanum tuberosum L. gumói, az ültetésre szántak kivételével

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Harmadik országok

a) Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók olyan területekről származnak, ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása nem ismert.

▼M9

21.1.

A Cucurbitaceae Juss. és a Solanaceae Juss ültetésre szánt növényei, a hagymák, hagymagumók, rizómák, pollen, vetőmagok, gumók, valamint szövettenyészetben levő növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények(et):

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratothripoides claratris (Shumsher) károsítótól mentesnek ismertek el,

vagy

b)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete a Ceratothripoides claratris (Shumsher) károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban. A terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványban.

vagy

c)  egész életük során olyan termesztési helyen nevelték, amelyet a Ceratothripoides claratris (Shumsher) behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el, és ahol a kivitelt megelőző három hónapban legalább havonta egy vizsgálatot végeztek a Ceratothripoides claratris (Shumsher) jelenlétének kimutatása céljából.

21.2.

Az alábbiak ültetésre szánt növényei:

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

és Tagetes L., a hagymák, hagymagumók, a szövettenyészetben lévő növények, rizómák, vetőmagok és gumók kivételével.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolivia, Ecuador, Egyesült Államok, Kolumbia és Peru

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények(et):

a)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – Prodiplosis longifila Gagné károsítótól mentesnek nyilvánított. A terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványban.

vagy

b)  legalább a kivitelt megelőző két hónapban, vagy a két hónapnál fiatalabb növények esetében egész életük során a származási országban teljes fizikai védelmet biztosító termesztési helyen nevelték, amelyet az egész életük során vagy a kivitelt megelőző két hónapban végzett hatósági vizsgálatok alapján a Prodiplosis longifila Gagné károsítótól mentesnek nyilvánítottak.

▼B

22.

A Capsicum annuum L., a Solanum lycopersicum L., a Musa L., a Nicotiana L. és a Solanum melongena L. ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

a) Olyan harmadik országok, ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. vagy a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása ismert.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területekről származnak, amelyeket a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása nem ismert;

vagy

b)  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a növényeken a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. okozta tüneteket.

23.

A Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek ismertek el,

vagy

b)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

24.

A Beta vulgaris L. ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a répa levélcsúcs fodrosodás vírus okozta tüneteket.

▼M9

24.1.

Az Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. és Rubus L. ültetésre szánt növényei a szövettenyészetben levő növények, pollen és vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Eotetranychus lewisi (McGregor) károsítótól mentesnek ismertek el,

vagy

b)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete az Eotetranychus lewisi (McGregor) károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban. A terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványban.

vagy

c)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete az Eotetranychus lewisi (McGregor) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban.

▼B

25.

A Chrysanthemum L., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szervezet – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – a Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith és a Spodoptera litura (Fabricius) károsítótól mentesnek nyilvánított,

vagy

b)  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a Spodoptera eridania (Cramer), a Spodoptera frugiperda Smith, és a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulására utaló jeleket,

vagy

c)  a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá az érintett károsítóktól való védelmük érdekében.

26.

A Chrysanthemum L. és a Solanum lycopersicum L., ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket egész életciklusuk alatt az alábbi helyeken nevelték:

a)  a chrysanthemum szárnekrózis vírustól mentes ország,

vagy

b)  olyan terület, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete a chrysanthemum szárnekrózis vírustól mentes területnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban,

vagy

c)  olyan termőhely, amely a chrysanthemum szárnekrózis vírustól mentesnek bizonyult, és hatósági vizsgálatokkal, valamint adott esetben laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták.

27.

A Pelargonium L'Herit. ex Ait. ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Olyan harmadik országok, ahol paradicsom gyűrűsfoltosság vírus előfordulása ismert:

 

 

 

a)  ahol a Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, a Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, a Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, a Xiphinema inaequale Khan et Ahmad, a Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, a Xiphinema rivesi (nem uniós populációk) Dalmasso és a Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo vagy a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus más vektorainak előfordulása nem ismert.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  közvetlenül olyan termőhelyekről származnak, amelyekről ismert, hogy a paradicsom gyűrűsfoltosság vírustól mentesek,

vagy

b)  virológiai vizsgálati módszerek hatóságilag jóváhagyott rendszere keretében a paradicsom gyűrűsfoltosság vírustól mentesnek talált anyanövényektől származó, nem több mint negyedik generációs állományt alkotnak.

 

 

b)  ahol a Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, a Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, a Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, a Xiphinema inaequale Khan et Ahmad, a Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, a Xiphinema rivesi (nem uniós populációk) Dalmasso és a Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo vagy a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus más vektorainak előfordulása ismert.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  közvetlenül olyan termőhelyekről származnak, amelyeknek a talaja vagy a növényei a paradicsom gyűrűsfoltosság vírustól mentesek,

vagy

b)  virológiai vizsgálati módszerek hatóságilag jóváhagyott rendszere keretében a paradicsom gyűrűsfoltosság vírustól mentesnek talált anyanövényektől származó, nem több mint második generációs állományt alkotnak.

▼M9

28.

A Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. és Solidago L. fajhoz tartozó vágott virágok, valamint az Apium graveolens L. és Ocimum L. fajhoz tartozó levélzöldségek

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vágott virágok és a levélzöldségek:

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Liriomyza sativae (Blanchard) és a Nemorimyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek ismertek el,

vagy

b)  a közvetlenül a kivitelük előtt végzett hatósági vizsgálat során a Liriomyza sativae (Blanchard) és a Nemorimyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek bizonyultak.

29.

Az Orchidaceae családba tartozó vágott virágok

0603 13 00

Thaiföldön kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vágott virágok:

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek ismertek el,

vagy

b)  a közvetlenül a kivitelük előtt végzett hatósági vizsgálat során a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek bizonyultak.

29.1.

Az Orchidaceae családba tartozó vágott virágok

0603 13 00

Thaiföld

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vágott virágok:

a)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a kivitel előtti három hónapban legalább havonta végzett hatósági vizsgálatok alapján a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek találtak;

vagy

b)  gázosítással történő megfelelő fertőtlenítésen estek át a Thrips palmi Karny károsítótól való mentesség biztosítása érdekében, és a kezelés részletei szerepelnek növényegészségügyi bizonyítványban.

▼B

30.

Természetes vagy mesterséges módon törpenövésű, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47