EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 17.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — HU — 19.01.2023 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG ►C1  (EU) 2019/815 ◄ FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 17.)

a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 143, 2019.5.29., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2100 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. szeptember 30.)

  L 326

1

16.12.2019

 M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1989 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. november 6.)

  L 429

1

18.12.2020

 M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/352 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. november 29.)

  L 77

1

7.3.2022

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2553 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. szeptember 21.)

  L 339

1

30.12.2022


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 145, 4.6.2019, o 85  (815/2019)
▼B

A BIZOTTSÁG ►C1  (EU) 2019/815 ◄ FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 17.)

a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében említett, a kibocsátók éves pénzügyi beszámolóinak elkészítéséhez használandó egységes elektronikus beszámolási formátumot határozza meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)

„alaptaxonómia” :

a VI. mellékletben meghatározott taxonómiaelemek, valamint az alábbi hivatkozásgyűjtemények együttese:

a) 

bemutatási linkbázis, amely a taxonómiaelemeket csoportosítja;

b) 

számítási linkbázis, amely a taxonómiaelemek közötti számtani kapcsolatokat fejezi ki;

c) 

címkelinkbázis, amely az egyes taxonómiaelemeket írja le;

d) 

definíciós linkbázis, amely az alaptaxonómia elemei közötti dimenzionális kapcsolatokat tükrözi;

(2)

„bővítő taxonómia” :

a kibocsátó által létrehozott taxonómiaelemek, valamint alábbi hivatkozásgyűjtemények együttese:

a) 

bemutatási linkbázis, amely a taxonómiaelemeket csoportosítja;

b) 

számítási linkbázis, amely a taxonómiaelemek közötti számtani kapcsolatokat fejezi ki;

c) 

címkelinkbázis, amely az egyes taxonómiaelemeket írja le;

d) 

definíciós linkbázis, amely a bővítő taxonómiához viszonyítva biztosítja az eredményül kapott XBRL példánydokumentum dimenzionális érvényességét;

(3)

„IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatás” : az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal vagy a 2008/961/EK határozat 1. cikke első albekezdésének a) pontjában említett IFRS-ekkel összhangban elkészített konszolidált pénzügyi kimutatás.

3. cikk

Egységes elektronikus beszámolási formátum

A kibocsátók teljes egészében XHTML formátumban készítik el az éves pénzügyi beszámolójukat.

4. cikk

Az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások megjelölése

(1)  
Az éves pénzügyi beszámolóban a kibocsátók megjelölik az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat.
(2)  
A kibocsátók legalább a II. mellékletben meghatározott közzétételeket megjelölik, amennyiben azok szerepelnek az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban.
(3)  
A kibocsátók megjelölhetnek az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban prezentált, a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő közzétételeket is.
(4)  
Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott jelölésekhez a kibocsátók az XBRL jelölőnyelvet használják, és olyan taxonómiát alkalmaznak, amelynek elemei megegyeznek az alaptaxonómiában meghatározott elemekkel. Ahol a IV. melléklet 4. pontjával összhangban az alaptaxonómia elemei nem használhatók, a kibocsátók a IV. melléklet rendelkezéseinek megfelelően bővítő taxonómiaelemeket hoznak létre.

5. cikk

Az éves pénzügyi beszámolók egyéb elemeinek megjelölése

(1)  
A tagállamokban bejegyzett kibocsátók az éves pénzügyi beszámolójuk 4. cikkben meghatározott részei mellett annak valamennyi egyéb részét is megjelölhetik, ha ehhez az XBRL jelölőnyelvet, valamint kifejezetten az e részekre vonatkozó, az adott kibocsátó bejegyzése szerinti tagállam által rendelkezésre bocsátott taxonómiát használják.
(2)  
A harmadik országban bejegyzett kibocsátók az éves pénzügyi beszámolójukban kizárólag az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat jelölhetik meg.

6. cikk

A jelölésekre vonatkozó közös szabályok

A 4. és 5. cikkel összhangban elvégzett jelölések esetében a kibocsátók megfelelnek az alábbi előírásoknak:

a) 

a kibocsátók XHTML formátumú éves pénzügyi beszámolóiban a jelöléseknek a III. mellékletben meghatározott Inline XBRL specifikációk használatával történő beágyazása;

b) 

a IV. mellékletben meghatározott jelölési és benyújtási szabályok.

7. cikk

XBRL taxonómiaállományok

Az ESMA az alaptaxonómiára épülő, géppel olvasható és letölthető XBRL taxonómiaállományokat tehet közzé. Ezen állományoknak meg kell felelniük az V. mellékletben meghatározott követelményeknek.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2020. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolók esetében kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M4
I. MELLÉKLET

Magyarázat a II., IV. és VI. melléklet táblázataihozADAT/ATTRIBÚTUM TÍPUS/ELŐTAG

MEGHATÁROZÁS

text block

azt jelzi, hogy az elemtípus szövegtörzs; nagyobb információegységek, például megjegyzések, számviteli politikák, táblázatok megjelölésére szolgál; a szövegtörzsek nemnumerikus tételsorok

text

azt jelzi, hogy az elemtípus szöveg (alfanumerikus karaktersorozat); rövidebb magyarázó információegységek megjelölésére szolgál; a szövegelemek nemnumerikus tételsorok

yyyy-mm-dd

azt jelzi, hogy az elemtípus dátum; ezek az elemek tételsorok és nemnumerikusak

X

azt jelzi, hogy az elemtípus monetáris (megadott pénznemben kifejezett szám); ezek az elemek numerikus tételsorok

X.XX

azt jelzi, hogy az elemtípus értéke tizedes tört (például százalékos arány vagy egy részvényre jutó érték); ezek az elemek numerikus tételsorok

shares

azt jelzi, hogy az elemtípus bizonyos számú részvény; ezek az elemek numerikus tételsorok

table

olyan táblázatos formában megjelenő struktúra kezdetét jelzi, amelyben a sorok és oszlopok metszéspontja pénzügyi fogalmat határoz meg

axis

táblázatos struktúrán belüli dimenzionális jellemzőt jelez

member

egy tengely mentén meghatározott dimenzió elemét jelzi

guidance

a taxonómia tartalmának böngészését támogató elemet jelez

role

egy taxonómia szakaszának, például a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásnak, az eredménykimutatásnak, vagy az egyedi megjegyzéseknek megfelelő elemet jelez

abstract

csoportosító elemet, fejlécet jelez

instant vagy duration

azt jelzi, hogy a monetáris érték állományt (pillanatnyi állapotot) vagy áramlást (időtartamot) testesít meg

credit vagy debit

a közzététel „természetes” egyenlegét jelzi

esef_cor

a IV. és a VI. melléklet táblázataiban a https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag

esef_all

a VI. melléklet táblázatában a https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag

esma_technical

a VI. melléklet táblázatában a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag

ifrs-full

a IV. és a VI. melléklet táblázataiban a https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag

Az IFRS Taxonómia anyagaihoz fűződő szerzői jog és adatbázisjog az IFRS Alapítványt illeti meg. Az IFRS Taxonómia anyagai az XBRL International engedélyével használt XBRL nyelven készülnek. Az IFRS Alapítvány az IFRS szerinti, címkézett pénzügyi kimutatásoknak az IFRS-standardok alkalmazása keretében való összeállítása és használata tekintetében az EGT-n belül nem érvényesítheti az IFRS Taxonómia anyagaira vonatkozó jogait. Az IFRS Alapítvány fenntart minden egyéb – többek között EGT-n kívüli – jogot. A kereskedelmi felhasználás, beleértve a többszörözést is, szigorúan tilos. További tájékoztatásért kérjük, forduljon az IFRS Alapítványhoz a www.ifrs.org címen.
II. MELLÉKLET

Kötelező jelölések

1. A kibocsátók a megadott pénznemben kifejezett valamennyi olyan számadatot megjelölik, amelyet az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban közzétesznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, az eredményre és az egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban, a saját tőke változásainak kimutatásában, valamint a cash flow-k kimutatásában.

2. A kibocsátók megjelölnek minden olyan, az e melléklet táblázatában foglalt elemeknek megfelelő közzétételt, amelyet a 2023. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan teljesítenek az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások részeként, vagy a kimutatásokban az éves pénzügyi beszámoló más részeire történő kereszthivatkozás formájában.Táblázat

Az alaptaxonómia 2023. január 1-jén és azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan kötelezően megjelölendő elemei

Címke

Típus

IFRS-hivatkozások

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai

text

IAS 1 51 a

Beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző beszámolási időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázata

text

IAS 1 51 a

Gazdálkodó egység székhelye

text

IAS 1138 a

Gazdálkodó egység jogi formája

text

IAS 1138 a

Bejegyzés szerinti ország

text

IAS 1138 a

Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címe

text

IAS 1138 a

Tevékenység elsődleges helye

text

IAS 1138 a

Gazdálkodó egység működései és főbb tevékenységei jellegének ismertetése

text

IAS 1138 b

Anyavállalat neve

text

IAS 1138 c, IAS 24 13

Csoport legfőbb anyavállalatának neve

text

IAS 24 13, IAS 1138 c

Határozott időre létrehozott gazdálkodó egység időtartama

text

IAS 1138 d

Nyilatkozat az IFRS-eknek való megfelelésről [text block]

text block

IAS 1 16

IFRS-től való eltérés magyarázata

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

IFRS-től való eltérés pénzügyi hatásának magyarázata

text

IAS 1 20 d

Gazdálkodó egység vállalkozás folytatására vonatkozó képességének bizonytalanságaira vonatkozó közzététel [text block]

text block

IAS 1 25

Ha az alapfeltételezés nem a vállalkozás folytatása, ennek a ténynek, valamint a pénzügyi kimutatások készítésére vonatkozó alapnak a magyarázata

text

IAS 1 25

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység miért nem minősül folytatható vállalkozásnak

text

IAS 1 25

Hosszabb vagy rövidebb beszámolási időszak alkalmazására vonatkozó ok ismertetése

text

IAS 1 36 a

Azon tény ismertetése, hogy a pénzügyi kimutatásokban prezentált összegek nem teljes mértékben összehasonlíthatóak

text

IAS 1 36 b

Átsorolások és bemutatásban történt változások közzététele [text block]

text block

IAS 1 41

Becslési bizonytalanság olyan forrásainak magyarázata, amelyek esetében a lényeges módosítás jelentős kockázata áll fenn

text

IFRIC 14 10, IAS 1125

Lényeges módosítás jelentős kockázatával érintett eszközök és kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1125

Tulajdonosok közötti felosztásként megjelenített, egy részvényre jutó osztalék

X, duration

IAS 1107

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott osztalék, amelyet nem jelenítettek meg a tulajdonosok közötti felosztásként

X duration

IAS 10 13, IAS 1137

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott olyan osztalék egy részvényre jutó értéke, amelyet nem jelenítettek meg a tulajdonosok közötti felosztásként

X.XX duration

IAS 1137 a

Számviteli mérlegelések és becslések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Elhatárolt ráfordítások és egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Hitelezési veszteségek miatti értékvesztés közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Társult vállalkozások közzététele [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Könyvvizsgáló díjazásának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi kimutatások jóváhagyásának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Értékesíthető pénzügyi eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Konszolidáció alapjának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi kimutatások elkészítési alapjának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Biológiai eszközök, mezőgazdasági termékek betakarításkori értéke és biológiai eszközökhöz kapcsolódó állami támogatások közzététele [text block]

text block

IAS 41, Közzététel

Hitelfelvételi költségek közzététele [text block]

text block

IAS 23, Közzététel

Hitelfelvételek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Üzleti kombinációk közzététele [text block]

text block

IFRS 3, Közzétételek

Pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeinek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Cash flow kimutatás közzététele [text block]

text block

IAS 7, A cash flow-k kimutatásának prezentálása

Számviteli politikák változásainak közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák közzététele [text block]

text block

IAS 8, Számviteli politikák

Biztosítékok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kárigények és kifizetett juttatások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Elkötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Elkötelezettségek és függő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Függő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 37 86

Értékesítési költségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Hitelkockázat közzététele [text block]

text block

IFRS 7, Hitelkockázat, IAS 1 10 e

Adósságinstrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Halasztott bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Halasztott adók közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bankoktól származó betétállomány közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ügyfelektől származó betétállomány közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Értékcsökkenési és amortizációs leírás közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Származékos pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Megszűnt tevékenységek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Osztalék közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egy részvényre jutó eredmény közzététele [text block]

text block

IAS 33, Közzététel

Közzététel az átváltási árfolyamok változásainak hatásáról [text block]

text block

IAS 21, Közzététel

Munkavállalói juttatások közzététele [text block]

text block

IAS 19, Hatókör

Gazdálkodó egység működési szegmenseinek közzététele [text block]

text block

IFRS 8, Közzététel

Beszámolási időszak vége utáni események közzététele [text block]

text block

IAS 10, Közzététel

Ráfordítások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ráfordítások közzététele jellegük szerint [text block]

text block

IAS 1 10 e

Feltárási és felmérési eszközök közzététele [text block]

text block

IFRS 6, Közzététel

Valós értéken történő értékelés közzététele [text block]

text block

IFRS 13, Közzététel

Pénzügyi instrumentumok valós értékének közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Díjbevétel (-ráfordítás) és jutalékbevétel (-ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi ráfordítások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi bevétel (költség) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IFRS 7, Hatókör

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi kockázat kezelésének közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Első alkalmazás közzététele [text block]

text block

IFRS 1, Bemutatás és közzététel

Általános és igazgatási ráfordítás közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Általános információk közzététele a pénzügyi kimutatásokról [text block]

text block

IAS 1 51

Vállalkozás folytatásának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Goodwill közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Állami támogatások közzététele [text block]

text block

IAS 20, Közzététel

Hiperinflációs beszámolásra vonatkozó közzététel [text block]

text block

IAS 29, Közzététel

Eszközök értékvesztésének közzététele [text block]

text block

IAS 36, Közzététel

Nyereségadó közzététele [text block]

text block

IAS 12, Közzététel

Információk közzététele a munkavállalókról [text block]

text block

IAS 1 10 e

Információk közzététele a kulcspozíciókban lévő vezetőkről [text block]

text block

IAS 1 10 e

Biztosítási szerződések közzététele [text block]

text block

IFRS 4, Közzététel

Biztosítási díjból származó bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Immateriális javak közzététele [text block]

text block

IAS 38, Közzététel

Immateriális javak és goodwill közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kamatráfordítás közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kamatbevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kamatbevétel (-ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele [text block]

text block

IFRS 12.1, Közzététel

Évközi pénzügyi beszámolás közzététele [text block]

text block

IAS 34, Az évközi pénzügyi beszámoló tartalma

Készletek közzététele [text block]

text block

IAS 2, Közzététel

Befektetési szerződésből eredő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Befektetési célú ingatlan közzététele [text block]

text block

IAS 40, Közzététel

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Jegyzett tőke közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Közös vállalkozások közzététele [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Lízingdíjelőlegek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lízingek közzététele [text block]

text block

IFRS 16, Bemutatás, IFRS 16, Közzététel

Likviditási kockázat közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Piaci kockázat közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lényeges számviteli politikai információk közzététele [text block]

text block

(Hatályba lép: 2023.1.1.) IAS 1.117, Közzététel:

Befektetési jegyek tulajdonosaihoz rendelhető nettó eszközérték közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Nem ellenőrző részesedések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek közzététele [text block]

text block

IFRS 5, Bemutatás és közzététel

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tőkekezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások közzététele [text block]

text block

IAS 1134

Egyéb eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb forgóeszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb befektetett eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb működési költség közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb működési bevétel (költség) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb működési bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések közzététele [text block]

text block

IAS 37, Közzététel

Előlegek és egyéb eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Működési tevékenységek eredményének közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ingatlanok, gépek és berendezések közzététele [text block]

text block

IAS 16, Közzététel

Céltartalékok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi instrumentumok átsorolásának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Hatósági halasztott számlák közzététele [text block]

text block

IFRS 14, Közzététel, IFRS 14, Bemutatás

Viszontbiztosítás közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kapcsolt fél közzététele [text block]

text block

IAS 24, Közzétételek

Visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kutatási és fejlesztési ráfordítások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Saját tőkében kimutatott tartalékok közzététele [text block]

text block

IAS 1 79 b

Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Vevői szerződésekből származó bevétel közzététele [text block]

text block

IFRS 15, Közzététel, IFRS 15, Bemutatás

Egyedi pénzügyi kimutatások közzététele [text block]

text block

IAS 27, Közzététel, IFRS 12, Cél

Szolgáltatási koncessziós megállapodások közzététele [text block]

text block

SIC 29, Konszenzus

Részvénytőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedések közzététele [text block]

text block

IAS 1 79

Részvényalapú kifizetési megállapodások közzététele [text block]

text block

IFRS 2 44

Hátrasorolt kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Leányvállalatok közzététele [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Jelentős számviteli politikák közzététele [text block]

text block

IAS 1117

Adókövetelések és fizetendő adók közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Szállítói és egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Vevő- és egyéb követelések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kereskedési bevétel (ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Saját részvények közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Értékesíthető pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Biológiai eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Hitelfelvételi költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Hitelfelvételekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Üzleti kombinációkra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Üzleti kombinációkra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Cash flow-kra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Biztosítékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Befejezetlen beruházásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Függő kötelezettségekre és függő követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Ügyfélszerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Ügyfélhűségprogramokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Halasztott nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Értékcsökkenési leírásra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi instrumentumok kivezetésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Származékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Származékos pénzügyi instrumentumokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőinek meghatározására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 7 46

Megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Engedményekre és visszatérítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Osztalékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Egy részvényre jutó eredményre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Kibocsátási jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Munkavállalói juttatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Környezethez kapcsolódó ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Rendkívüli tételekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Feltárási és felmérési kiadásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Valós értéken történő értékelésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Díjbevételre és díjráfordításra, valamint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi bevételekre és költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi garanciákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Külföldi pénznem átszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Franchise-díjakra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Funkcionális pénznemre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Állami támogatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 20 39 a

Fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Lejáratig tartandó befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Nem pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Biztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Immateriális javakra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Immateriális javakra vonatkozó számviteli politika ismertetése, a goodwill kivételével [text block]

text block

IAS 1117 b

Kamatbevételre és kamatráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Társult vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Társult és közös vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Befektetési célú ingatlanra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése, a tőkemódszerrel elszámolt befektetések kivételével [text block]

text block

IAS 1117 b

Jegyzett tőkére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Lízingekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Kölcsönökre és követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Készletek értékelésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 2 36 a

Bányászati eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Bányászati jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra, valamint megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi instrumentumok beszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Olaj- és gázeszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Programozási eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi instrumentumok átsorolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti különbség eredményben történő elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Bevétel elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Hatósági halasztott számlákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Viszontbiztosításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Javításra és karbantartásra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1117 b

Visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Kutatási és fejlesztési ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Korlátozás alatt álló pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Szegmensek szerinti jelentésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Szolgáltatási koncessziós megállapodásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Részvényalapú kifizetési ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Meddőeltakarítási költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Leányvállalatokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Nyereségadótól eltérő adókra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1117 b

Végkielégítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Szállítói és egyéb kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Vevő- és egyéb követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Kereskedésből származó bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Nem ellenőrző részesedésekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Saját részvényekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

Warrantokra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1117 b

Pénzügyi kimutatások megértéséhez releváns egyéb számviteli politikák ismertetése [text block]

text block

IAS 1117 b

▼B
III. MELLÉKLET

Alkalmazandó Inline XBRL specifikációk

1. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum az Inline XBRL 1.1 specifikáció tekintetében érvényes legyen, és megfeleljen az XBRL egységleíró adatbázisának (Units Registry).

2. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy XBRL bővítő taxonómiaállományaik az XBRL 2.1, valamint az XBRL Dimensions 1.0 specifikáció tekintetében érvényesek legyenek.

3. Az egyes kibocsátók az Inline XBRL példánydokumentumot, valamint XBRL bővítő taxonómiaállományaikat egyetlen beszámolócsomagban nyújtják be, amely a taxonómiacsomagokra vonatkozó specifikációnak megfelelően csomagolt formátumban tartalmazza az XBRL taxonómiaállományokat.

4. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum, valamint bővítő taxonómiájuk megfeleljen a IV. mellékletben meghatározott jelölési és benyújtási szabályoknak.
IV. MELLÉKLET

Jelölési és benyújtási szabályok

1. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy minden Inline XBRL példánydokumentum egy kibocsátó adatait tartalmazza, így a különböző összefüggésekben valamennyi jogalany-azonosító azonos tartalmú legyen.

2. A kibocsátók az Inline XBRL példánydokumentumban úgy azonosítják magukat, hogy az XBRL-hez kapcsolódó jogalany-azonosítókban és sémákban az ISO 17442 szerinti jogalany-azonosítót adják meg.

3. A közzétételek megjelölésekor a kibocsátók az alaptaxonómia azon elemét használják, amelynek számviteli jelentése a legközelebb áll a megjelölendő közzétételéhez. Ha az alaptaxonómia több eleme is megfelelő, akkor a kibocsátók a legszűkebb számviteli jelentésű és/vagy terjedelmű elemet választják.

4. Ha az alaptaxonómia legközelebbi eleme tévesen mutatná be a 3. pont előírása szerint megjelölendő közzététel számviteli jelentését, a kibocsátók bővítő taxonómiaelemet hoznak létre, és azt használják az adott közzététel megjelöléséhez. A létrehozott bővítő taxonómiaelem:

(1) 

nem kettőzheti meg az alaptaxonómia egyetlen elemének jelentését és terjedelmét sem;

(2) 

azonosítja az elem létrehozóját;

(3) 

megfelelő egyenleg-attribútumhoz kapcsolódik;

(4) 

az éves pénzügyi beszámoló nyelvén megadott szabványos címkékkel rendelkezik. Ajánlott további nyelveken is megadni a címkéket. Minden címke megfelel az által leírt mögöttes gazdasági fogalom számviteli jelentésének és terjedelmének.

5. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az éves pénzügyi beszámolóban szereplő közzététel megjelöléséhez használt valamennyi bővítő taxonómiaelemet a bővítő taxonómia bemutatási linkbázisában és definíciós linkbázisában legalább egy hierarchia tartalmazza.

6. A kibocsátók saját bővítő taxonómiájuk számítási linkbázisa segítségével dokumentálják az alap- és/vagy a bővítő taxonómia numerikus elemei közötti aritmetikai kapcsolatokat, így különösen az alap- és/vagy a bővítő taxonómia azon elemei közötti aritmetikai kapcsolatokat, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, a saját tőke változásainak kimutatásából, valamint a cash flow-k kimutatásából származnak.

7. Annak azonosításához, hogy a jelölések a pénzügyi kimutatások melyik részére vonatkoznak, a kibocsátók a bővítő taxonómiájuk bemutatási linkbázisában külön gyökérelemeket alkalmaznak a pénzügyi kimutatások megfelelő részeihez kapcsolódó kiindulópontként. A gyökérelemek megnevezését, címkéit és gyökérelemek előtagjait az 1. táblázat határozza meg.Táblázat

A gyökérelemek megnevezése, címkéi és előtagjai

Előtag

Megnevezés

Címke

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Az eredménykimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem az eredménykimutatás kiindulópontjaként az eredménykimutatás elkülönített közzététele esetén

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként annak elkülönített közzététele esetén, vagy ha az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást összevont kimutatásban teszik közzé

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

A cash flow-k kimutatásának helyőrzője – kötelezően használandó elem a cash flow-k kimutatásának kiindulópontjaként

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

A saját tőke változásaira vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem a saját tőke változásaira vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

A megjegyzések, a számviteli politikák és a kötelező alaptaxonómia-elemek helyőrzője – kötelezően használandó elem a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzésekben foglalt közzétételek jelöléseinek kiindulópontjaként

A taxonómia külön gyökérelemeit az ESMA által készített XBRL taxonómiaállományok is tartalmazzák.

8. A kibocsátók a bővítő taxonómiájukban is az alaptaxonómia elemeinek címkéit és hivatkozásait használják. Az alaptaxonómia elemei kiegészíthetők kibocsátóspecifikus címkékkel.

9. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy azok a bővítő taxonómiaelemek, amelyekkel az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásban a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatást, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást, a saját tőke változásainak kimutatását és a cash flow-k kimutatását jelölik meg, az alaptaxonómia egy vagy több eleméhez kapcsolódjanak. Így különösen:

(a) 

a kibocsátó a bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia azon eleméhez kapcsolja, amelynek tágabb számviteli jelentése és/vagy terjedelme a legközelebb áll a kibocsátó adott bővítő taxonómiaeleméhez. A kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelem és az alaptaxonómia adott eleme közötti kapcsolatot saját bővítő taxonómiájának definíciós linkbázisában határozza meg. A bővítő taxonómiaelemet a kapcsolat céljaként kell feltüntetni;

(b) 

a kibocsátó a bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia azon eleméhez vagy elemeihez kapcsolhatja, amelynek, illetve amelyeknek szűkebb számviteli jelentése és/vagy terjedelme a legközelebb áll az adott bővítő taxonómiaelemhez. A kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelem és az alaptaxonómia adott eleme vagy elemei közötti kapcsolatot saját bővítő taxonómiájának definíciós linkbázisában határozza meg. A bővítő taxonómiaelemet a kapcsolat vagy kapcsolatok forrásaként kell feltüntetni. Ahol a bővítő taxonómiaelem az alaptaxonómia több elemét egyesíti, a kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia valamennyi érintett elemével összekapcsolja az alaptaxonómia azon elemeinek kivételével, amelyek indokoltan jelentéktelennek tekinthetők.

10. A 9. pont ellenére a kibocsátóknak nem szükséges az alaptaxonómia más eleméhez kapcsolniuk azt a bővítő taxonómiaelemet, amelyet a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban, a saját tőke változásaira vonatkozó kimutatásban vagy a cash flow-k kimutatásában olyan közzététel megjelölésére használnak, amely az adott kimutatáson belül más közzététel részösszegeként szerepel.

11. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy egy közzététel megjelöléséhez használt taxonómiaelem adattípusa és időszaktípusa tükrözze a megjelölt közzététel számviteli jelentését. A kibocsátók nem határozhatnak meg és nem alkalmazhatnak egyedi típust egy taxonómiaelemhez, ha az XBRL specifikáció vagy az XBRL adattípusleíró adatbázisa (Data Types Registry) már tartalmaz megfelelő típust.

12. A közzétételek megjelölésekor a kibocsátók nem használhatnak numerikus taxonómiaelemet az adott összefüggés (gazdálkodó egység, időszak és dimenzió szerinti alábontás) különböző értékeinek megjelölésére, kivéve akkor, ha a különbözet azzal kapcsolatos kerekítés eredménye, hogy ugyanazt az információt más nagyságrendben az adott éves pénzügyi beszámolón belül több helyen is bemutatják.

13. A közzétételek megjelölésekkor a kibocsátók a nemnumerikus taxonómiaelemeket úgy alkalmazzák, hogy a vonatkozó elem meghatározásának megfelelő valamennyi közzétételt megjelöljék. A kibocsátók nem alkalmazhatnak részleges vagy szelektív megjelölést.

14. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum ne tartalmazzon végrehajtható kódot.
V. MELLÉKLET

XBRL taxonómiaállományok

Az ESMA által kiadott XBRL taxonómiaállományok:

(a) 

XBRL elem formájában azonosítják az alaptaxonómia minden elemét;

(b) 

az I. melléklet szerinti típuselőírásnak megfelelően megadják az alaptaxonómia elemeinek jellemzőit;

(c) 

megadják az alaptaxonómia elemeit dokumentáló, a VI. melléklet táblázatában meghatározott, ember által olvasható címkéket, valamint a rájuk vonatkozó hivatkozásokat;

(d) 

olyan struktúrákat határoznak meg, amelyek megkönnyítik a taxonómia tartalmának böngészését, valamint az egyes alaptaxonómia-elemek meghatározásának az alaptaxonómia más elemeivel összefüggő értelmezését;

(e) 

olyan kapcsolatokat határoznak meg, amelyek segítségével a kibocsátók az alaptaxonómia elemeihez kapcsolhatják a bővítő taxonómiaelemeket;

(f) 

az Inline XBRL 2.1, valamint az XBRL Dimensions 1.0 specifikáció tekintetében érvényesek, továbbá a III. mellékletben meghatározott módon a taxonómiacsomagokra vonatkozó specifikációnak megfelelően csomagolt formátumban állnak rendelkezésre;

(g) 

tartalmazzák azokat a technikai információkat, amelyek szükségesek a harmonizált éves pénzügyi beszámolók előállítását támogató információtechnológiai megoldások kifejlesztéséhez;

(h) 

meghatározzák a vonatkozási időszakokat.

▼M4
VI. MELLÉKLET

Az alaptaxonómia sémájaTáblázat

Az alaptaxonómia sémája az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások megjelöléséhez a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évek vonatkozásában

Előtag

Az elem megnevezéséhez / szerepéhez tartozó URI

Az elem típusa és attribútumai

A címke típusa

A címke tartalma

Hivatkozások

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Szokásostól eltérően nagy mértékű változások az eszközök árában, vagy az átváltási árfolyamokban [member]

Példa: IAS 10.22

documentation

Ez az elem a szokásostól eltérően nagy mértékű változásokat jelöli az eszközök árában, vagy az átváltási árfolyamokban.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Számviteli becslések [axis]

Közzététel: IAS 8.39

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Számviteli becslések [member]

Közzététel: IAS 8.39

documentation

Hatályát veszti 2023.1.1-jén: Ez az elem egy eszköz, egy kötelezettség, vagy egy eszköz időszaki felhasználásának az értékét jelöli, amely az eszközök és kötelezettségek jelenlegi helyzetének értékelése, valamint az azokhoz kapcsolódó várható jövőbeni hasznok és kötelmek mérlegelése alapján módosulhat. Egyéb elemek hiányában a „Számviteli becslések” tengely alapértékét is jelöli. Hatályba lép 2023.1.1-jén: Ez az elem a pénzügyi kimutatásokban szereplő azon monetáris összegeket jelöli, amelyekre értékelési bizonytalanság vonatkozik. Egyéb elemek hiányában a „Számviteli becslések” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Számviteli eredmény

Közzététel: IAS 12.81 c (i), Közzététel: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Az időszakra vonatkozó, adóráfordítás levonása előtti eredmény. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Elhatárolások

Általános gyakorlat: IAS 1.78

documentation

Olyan áruk és szolgáltatások megfizetésére szóló kötelezettségek összege, amelyeket leszállítottak vagy teljesítettek, de amelyek kifizetése, leszámlázása vagy a szállítóval való formális egyeztetése még nem történt meg, beleértve a munkavállalóknak járó összegeket.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Elhatárolások és halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek)

Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78

documentation

Az elhatárolások és halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) összege. [Hivatkozás: Elhatárolások; Halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek)]

totalLabel

Elhatárolások és halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) összesen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Elhatárolások és halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Rövid lejáratúként besorolt elhatárolások

Általános gyakorlat: IAS 1.78

documentation

A rövid lejáratúként besorolt elhatárolások összege. [Hivatkozás: Elhatárolások]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások

Általános gyakorlat: IAS 1.78

documentation

A hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások összege. [Hivatkozás: Elhatárolások]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök)

Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78

documentation

A megszolgált, de követelésnek még nem minősülő, bevételt megtestesítő eszközök (köztük szerződéses eszközök) összege. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]

totalLabel

Elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) összesen

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek

Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78

documentation

A szerződéses eszközöket nem tartalmazó megszolgált, de követelésnek még nem minősülő, bevételt megtestesítő eszközök összege. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés), a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható érték

Közzététel: IFRS 7.9 c

documentation

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázatában bekövetkezett változásnak tulajdonítható növekedése (csökkenése), amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]; Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés)

Közzététel: IFRS 7.9 d

documentation

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés); Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Pénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható

Közzététel: IFRS 7.10A a, Közzététel: IFRS 7.10 a

documentation

Pénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]; Pénzügyi kötelezettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Kölcsön vagy követelés valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.9 c

documentation

Kölcsönök vagy követelések valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható, és amely meghatározható: a) a valós értékükben bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének halmozott növekedése (csökkenése)

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.9 d

documentation

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének összevont növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

Közzététel: IAS 16.73 d, Közzététel: IAS 16.75 b, Közzététel: IAS 38.118 c, Közzététel: IAS 40.79 c, Közzététel: IAS 41.54 f

documentation

Ez az elem a halmozott értékcsökkenést, amortizációt és értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Általános gyakorlat: IAS 16.73 d, Közzététel: IAS 16.75 b, Általános gyakorlat: IAS 38.118 c, Általános gyakorlat: IAS 40.79 c, Általános gyakorlat: IAS 41.54 f

documentation

Ez az elem a halmozott értékcsökkenést és amortizációt jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Valósérték-fedezeti ügylet halmozott módosítása a könyv szerinti értékben szereplő fedezett tételhez kapcsolódóan – eszközök

Közzététel: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

A valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban eszközként megjelenített tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Valósérték-fedezeti ügylet halmozott módosítása a könyv szerinti értékben szereplő fedezett tételhez kapcsolódóan – kötelezettségek

Közzététel: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

A valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban kötelezettségként megjelenített tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel – eszközök

Közzététel: IFRS 7.24B a (v)

documentation

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszköz, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök; Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel – kötelezettségek

Közzététel: IFRS 7.24B a (v)

documentation

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettség, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek; Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Halmozott értékvesztés [member]

Általános gyakorlat: IAS 16.73 d, Általános gyakorlat: IAS 38.118 c, Általános gyakorlat: IAS 40.79 c, Általános gyakorlat: IAS 41.54 f, Közzététel: IFRS 3.B67 d, Közzététel: IFRS 7.35H, Példa: IFRS 7.35N, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG29 b

documentation

Ez az elem a halmozott értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

A bevételi és ráfordítási tételek halmozott összege (ideértve az átsorolás miatti módosításokat is), amelyeket – az egyéb IFRS-ekben előírt vagy megengedett módon – nem jelenítenek meg az eredményben. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

totalLabel

Halmozott egyéb átfogó jövedelem összesen

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Halmozott egyéb átfogó jövedelem [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Halmozott egyéb átfogó jövedelem [member]

Általános gyakorlat: IAS 1.108

documentation

Ez az elem a halmozott egyéb átfogó jövedelmet jelöli. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költség

Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.85

documentation

A biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költség összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke

Közzététel: IFRS 3.B64 p (i)

documentation

Egy szakaszokban megvalósuló üzleti kombinációban a közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Átadott ellenérték, akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéken

Közzététel: IFRS 3.B64 f

documentation

Az üzleti kombináció során átadott ellenérték valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

totalLabel

Átadott ellenérték, akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéken összesen

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Átadott teljes ellenérték akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Olyan ügylethez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Közzététel: IFRS 3.B64 m

documentation

Az olyan ügyletekhez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Olyan ügylethez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Közzététel: IFRS 3.B64 m

documentation

Az olyan ügyletekhez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – biológiai eszközök

Közzététel: IAS 41.50 e

documentation

A biológiai eszközök üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e

documentation

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – immateriális javak és goodwill

Általános gyakorlat: IAS 38.118 e (i)

documentation

Az immateriális javak és goodwill üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak és goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – immateriális javak a goodwill kivételével

Közzététel: IAS 38.118 e (i)

documentation

A goodwilltől eltérő immateriális javak üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – befektetési célú ingatlan

Közzététel: IAS 40.76 b, Közzététel: IAS 40.79 d (ii)

documentation

A befektetési célú ingatlan üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e

documentation

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – egyéb céltartalékok

Általános gyakorlat: IAS 37.84

documentation

Az egyéb céltartalékok üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – ingatlanok, gépek és berendezések

Közzététel: IAS 16.73 e (iii)

documentation

Az ingatlanok, gépek és berendezések üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – viszontbiztosítási eszközök

Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e

documentation

A viszontbiztosítási eszközök üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszközök]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő tényleges kárigények

Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.130

documentation

IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő tényleges kárigények összege.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése

Általános gyakorlat: IAS 19.144

documentation

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt diszkontráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése [member]

Általános gyakorlat: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt diszkontrátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Várható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése

Általános gyakorlat: IAS 19.144

documentation

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható inflációs ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Várható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése [member]

Általános gyakorlat: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható inflációs rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Nyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése

Általános gyakorlat: IAS 19.144

documentation

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható nyugdíjemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Nyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]

Általános gyakorlat: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható nyugdíjemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése

Általános gyakorlat: IAS 19.144

documentation

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható fizetésemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]

Általános gyakorlat: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható fizetésemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Nyugdíjazás utáni várható élettartam aktuáriusi feltételezése

Általános gyakorlat: IAS 19.144

documentation

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazás utáni várható élettartam. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Nyugdíjazás utáni várható élettartam aktuáriusi feltételezése [member]

Általános gyakorlat: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazás utáni várható élettartamot jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Egészségügyi költségek tendenciáinak aktuáriusi feltételezése

Általános gyakorlat: IAS 19.144

documentation

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt egészségügyiköltség-tendencia. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Egészségügyi költségek tendenciáinak aktuáriusi feltételezése [member]

Általános gyakorlat: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt egészségügyiköltség-tendenciákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Halálozási arányok aktuáriusi feltételezése

Általános gyakorlat: IAS 19.144

documentation

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt halálozási arány. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Halálozási arányok aktuáriusi feltételezése [member]

Általános gyakorlat: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt halálozási arányokat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Nyugdíjazási kor aktuáriusi feltételezése

Általános gyakorlat: IAS 19.144

documentation

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazási kor. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Nyugdíjazási kor aktuáriusi feltételezése [member]

Általános gyakorlat: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazási kort jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Aktuáriusi feltételezések [axis]

Közzététel: IAS 19.145

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Aktuáriusi feltételezések [member]

Közzététel: IAS 19.145

documentation

Ez az elem az összes aktuáriusi feltételezést jelöli. Az aktuáriusi feltételezések egy gazdálkodó egység elfogulatlan és kölcsönösen összeegyeztethető legjobb becslései azokról a demográfiai és pénzügyi változókról, amelyek a munkaviszony megszűnése utáni juttatások végső költségét meg fogják határozni. Egyéb elemek hiányában az „Aktuáriusi feltételezések” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Meghatározott juttatási programok demográfiai feltételezések változásaiból származó, adózás előtti aktuáriusi nyeresége (vesztesége)

Általános gyakorlat: IAS 19.135 b

documentation

Az egyéb átfogó jövedelem demográfiai feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás előtti összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográfiai feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás, munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya; c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavállalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelkezésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)

Közzététel: IAS 19.141 c (ii)

documentation

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográfiai feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás, munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya; c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavállalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelkezésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

negatedLabel

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi veszteségek (nyereségek) miatti növekedése (csökkenése)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Meghatározott juttatási programok demográfiai feltételezések változásaiból származó, adózás utáni aktuáriusi nyeresége (vesztesége)

Általános gyakorlat: IAS 19.135 b

documentation

Az egyéb átfogó jövedelem demográfiai feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás utáni összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográfiai feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás, munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya; c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavállalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelkezésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás után – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Meghatározott juttatási programok pénzügyi feltételezések változásaiból származó, adózás előtti aktuáriusi nyeresége (vesztesége)

Általános gyakorlat: IAS 19.135 b

documentation

Az egyéb átfogó jövedelem pénzügyi feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás előtti összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) diszkontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatásoknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket, amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felmerülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő juttatásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)

Közzététel: IAS 19.141 c (iii)

documentation

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) diszkontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatásoknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket, amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felmerülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő juttatásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

negatedLabel

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi veszteségek (nyereségek) miatti növekedése (csökkenése)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Meghatározott juttatási programok pénzügyi feltételezések változásaiból származó, adózás utáni aktuáriusi nyeresége (vesztesége)

Általános gyakorlat: IAS 19.135 b

documentation

Az egyéb átfogó jövedelem pénzügyi feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás utáni összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) diszkontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatásoknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket, amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felmerülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő juttatásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás után – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Meghatározott juttatási programok tapasztalati módosításokból származó, adózás előtti aktuáriusi nyeresége (vesztesége)

Általános gyakorlat: IAS 19.135 b

documentation

Az egyéb átfogó jövedelem olyan tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás előtti összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosítások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival foglalkoznak. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)

Általános gyakorlat: IAS 19.141 c

documentation

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) olyan tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosítások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival foglalkoznak. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

negatedLabel

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi veszteségek (nyereségek) miatti növekedése (csökkenése)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Meghatározott juttatási programok tapasztalati módosításokból származó, adózás utáni aktuáriusi nyeresége (vesztesége)

Általános gyakorlat: IAS 19.135 b

documentation

Az egyéb átfogó jövedelem olyan tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás utáni összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosítások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival foglalkoznak. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás után – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértéke

Közzététel: IAS 26.35 d

documentation

Egy nyugdíjazási juttatási programnak a jelenlegi és a korábbi munkavállalók részére a letöltött szolgálat után járó várható kifizetéseinek a jelenértéke.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Eredményben megjelenített további értékvesztés – pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.16

documentation

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeihez kapcsolódóan az eredményben megjelenített további veszteség összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája]

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

További közzétételek a megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjainak az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összegeiről [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

További közzétételek a hatósági halasztott számlákkal kapcsolatban [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

További információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről

Közzététel: IFRS 7.35

documentation

További információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről, ha a közzétett számszerűsített adatok nem reprezentatívak.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

További információk a biztosítási szerződésekről [text block]

Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.94

documentation

Az IFRS 17 közzétételi követelményei céljának teljesítéséhez szükséges további információk a biztosítási szerződésekről. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

További információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásáról

Közzététel: IFRS 3.63

documentation

Az IFRS 3 standard céljai teljesítéséhez szükséges további információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásáról. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

További információk a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól [text block]

Közzététel: IFRS 12.B25

documentation

További információk közzététele a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

További információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról [text block]

Közzététel: IFRS 2.52

documentation

Az IFRS 2 közzétételi követelményeinek teljesítéséhez szükséges további információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

További információk [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

További kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek

Közzététel: IFRS 3.B67 c

documentation

Az üzleti kombinációkból származó további függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]; Függő kötelezettségek [member]]

totalLabel

További kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek összesen

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

További kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

További befizetett tőke

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

A gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a névértéken felül kapott vagy járó összeg, valamint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő egyéb ügyletekből kapott összegek.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

További befizetett tőke [member]

Általános gyakorlat: IAS 1.108

documentation

Ez az elem a gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a névértéken felül kapott vagy járó összeget, valamint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő egyéb ügyletekből kapott összegeket jelöli.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

További céltartalékok – egyéb céltartalékok

Közzététel: IAS 37.84 b

documentation

A megképzett további egyéb céltartalékok összege. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

totalLabel

További céltartalékok – egyéb céltartalékok összesen

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

További céltartalékok – egyéb céltartalékok [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

További megjelenítés – goodwill

Közzététel: IFRS 3.B67 d (ii)

documentation

A megjelenített további goodwill összege, kivéve az olyan elidegenítési csoport részét képező goodwillt, amely az akvizíciókor megfelel az értékesítésre tartott minősítésnek az IFRS 5 standard szerint. [Hivatkozás: Goodwill; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Növekedések akvizíciókból – befektetési célú ingatlan

Közzététel: IAS 40.76 a, Közzététel: IAS 40.79 d (i)

documentation

A befektetési célú ingatlanok akvizíciókból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Növekedések vásárlásokból, biológiai eszközök

Közzététel: IAS 41.50 b

documentation

A biológiai eszközök vásárlásokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Növekedések az eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból, biológiai eszközök

Általános gyakorlat: IAS 41.50

documentation

A biológiai eszközök eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Növekedések az eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból – befektetési célú ingatlan

Közzététel: IAS 40.76 a, Közzététel: IAS 40.79 d (i)

documentation

A befektetési célú ingatlan eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Növekedések – befektetési célú ingatlan [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG37 b

documentation

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombinációkon kívüli növekedésekből adódó növekedése. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök

Általános gyakorlat: IAS 41.50

documentation

A biológiai eszközök növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]

totalLabel

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök összesen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – immateriális javak a goodwill kivételével

Közzététel: IAS 38.118 e (i)

documentation

A goodwilltől eltérő immateriális javak növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – befektetési célú ingatlan

Közzététel: IAS 40.76 a, Közzététel: IAS 40.79 d (i)

documentation

A befektetési célú ingatlan növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]

totalLabel

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – befektetési célú ingatlan összesen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – ingatlanok, gépek és berendezések

Közzététel: IAS 16.73 e (i)

documentation

Az ingatlanok, gépek és berendezések növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – viszontbiztosítási eszközök

Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e

documentation

A viszontbiztosítási eszközök növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszközök]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Befektetett eszközök növekedései a pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök, és a biztosítási szerződésekből eredő jogok kivételével

Közzététel: IFRS 8.24 b, Közzététel: IFRS 8.28 e

documentation

A pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök és a biztosítási szerződésekből eredő jogok kivételével a befektetett eszköz növekedéseinek összege. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Befektetett eszközök; Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Használatijog-eszközök növekedése

Közzététel: IFRS 16.53 h

documentation

A használatijog-eszközök növekedésének összege. [Hivatkozás: Használatijog-eszközök]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címe

Közzététel: IAS 1.138 a

documentation

Az a cím, amelyre a gazdálkodó egység székhelyét bejegyezték.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Konszolidált pénzügyi kimutatások elérhetősége

Közzététel: IAS 27.16 a

documentation

Annak a helynek a címe, ahol a gazdálkodó egység legfőbb anyavállalata vagy valamely közbenső szintű anyavállalata által készített IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások elérhetők. [Hivatkozás: Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Azon törzsrészvények számának súlyozott átlaga, amelyeket az egy részvényre jutó eredmény hígított értékének kiszámításához használnak

Közzététel: IAS 33.70 b

documentation

A forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlaga azon törzsrészvények számának súlyozott átlagával együtt, amelyeket akkor bocsátanának ki, ha valamennyi hígító hatású potenciális törzsrészvényt törzsrészvénnyé alakítanának át. [Hivatkozás: Törzsrészvény [member]; Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Helyesbítések amortizációs ráfordítás miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések amortizációs ráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.23 e

documentation

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti bekerülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

negatedLabel

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosítások

Példa: IAS 12.80 b

documentation

Az adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok tényleges adójára számoltak el.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések az elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések az elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök); Eredmény]

totalLabel

Helyesbítések az elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) csökkenése (növekedése) miatt összesen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Helyesbítések az elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) csökkenése (növekedése) miatt [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések a szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések a szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések szerződéses eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések szerződéses eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Helyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Helyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb forgóeszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Helyesbítések előre fizetett ráfordítások csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések előre fizetett ráfordítások csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Helyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Helyesbítések halasztott adóráfordítás miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések halasztott adóráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel); Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Helyesbítések az előző időszakok halasztott adója miatt

Általános gyakorlat: IAS 12.80

documentation

Az adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok halasztott adójára számoltak el.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 b

documentation

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Helyesbítések az eredményben megjelenített értékcsökkenési és amortizációs leírás és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések az értékcsökkenési és amortizációs leírás és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Helyesbítések értékcsökkenési leírás miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések értékcsökkenési leírás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Helyesbítések osztalékbevétel miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések osztalékbevétel miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Osztalékbevétel; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Helyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 b

documentation

Helyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 c

documentation

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi ráfordítások; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Helyesbítések pénzügyi bevételek miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések pénzügyi bevételek miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevételek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Helyesbítések pénzügyi bevétel (költség) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések pénzügyi bevétel (költség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevétel (költség); Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Helyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member]; Leányvállalatok [member]; Egyedi pénzügyi kimutatásokban szereplő, leányvállalatokban, valamint közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Helyesbítések elidegenítésből származó nyereség (veszteség) miatt – ingatlanok, gépek és berendezések

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések az ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok, gépek és berendezések; Elidegenítés – ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Helyesbítések értékesítési költségekkel csökkentett valós érték változásából származó nyereség (veszteség) miatt – biológiai eszközök

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett valós értékének változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Helyesbítések származékos termékek valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések származékos termékek valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Származékos termékek [member]; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Helyesbítések valósérték-korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) miatt – befektetési célú ingatlan

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések befektetési célú ingatlan valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan; Valósérték-korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) – befektetési célú ingatlan; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Helyesbítések eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt – goodwill

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések goodwill után elszámolt és az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Goodwill; Értékvesztés miatti veszteség; Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 b

documentation

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések az eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – feltárási és felmérési eszközök

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések feltárási és felmérési eszközök után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési eszközök [member]; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – készletek

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések készletek után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – kölcsönök és előlegek

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések kölcsönök és előlegek után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – ingatlanok, gépek és berendezések

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések ingatlanok, gépek és berendezések után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – vevő- és egyéb követelések

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Helyesbítések nyereségadó-ráfordítás miatt

Közzététel: IAS 7.35

documentation

Helyesbítések nyereségadó-ráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Helyesbítések szerződéses kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések szerződéses kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Helyesbítések a halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések a halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek); Eredmény]

totalLabel

Helyesbítések a halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) növekedése (csökkenése) miatt összesen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Helyesbítések a halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) növekedése (csökkenése) miatt [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Helyesbítések a szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések a szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Helyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Bankoktól származó betétállomány; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Helyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállomány; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Helyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Helyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Helyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési szerződésből eredő kötelezettségek; Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Helyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Helyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Helyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 a

documentation

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Helyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szállítói és egyéb kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Helyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Egyéb céltartalékok [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Helyesbítések kamatráfordítások miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések kamatráfordítások miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Kamatráfordítás; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Helyesbítések kamatbevételek miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések kamatbevételek miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek) miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.14

documentation

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetett eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Helyesbítések céltartalékok miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 b

documentation

Helyesbítések céltartalékok miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Céltartalékok; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez

Közzététel: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

totalLabel

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez összesen

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 b

documentation

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20 b

documentation

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Eredmény]

negatedLabel

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Helyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyeresége miatt

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyereségek) miatt

Példa: IAS 7 – Cash flow-k kimutatása pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek esetében; Általános gyakorlat: IAS 7.20 b

documentation

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyereségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Az eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvényektől és részesedő tőkeinstrumentumoktól eltérő tőkeinstrumentumok kamatai és osztalékai miatt

Általános gyakorlat: IAS 33.70 a

documentation

Az anyavállalathoz rendelhető eredmény és az elsőbbségi részvényektől és részesedő tőkeinstrumentumoktól eltérő tőkeinstrumentumok kamataiból és osztalékaiból származó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez szükséges helyesbítés.

negatedLabel

Az eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvényektől és részesedő tőkeinstrumentumoktól eltérő tőkeinstrumentumok kamatai és osztalékai miatt

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Helyesbítések az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető eredmény és az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez

Közzététel: IAS 33.70 a

documentation

Az anyavállalathoz rendelhető eredmény és az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez szükséges helyesbítés Az egy részvényre jutó eredmény alapértékét befolyásoló összes instrumentumosztály esetében szükséges egyeztetési összegek aggregátuma.

negatedTotalLabel

Helyesbítések az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető eredmény és az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez összesen

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez a működő tőke változásainak kivételével

Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

Helyesbítések a működő tőke változásainak kivételével az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Helyesbítések az eredmény és az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Helyesbítések az eredmény és az egy részvényre jutó eredmény kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Befektetések korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékeinek összesített helyesbítése

Közzététel: IFRS 1.31 c

documentation

A leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult vállalkozásokban lévő befektetéseknek a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékéhez kapcsolódó módosítások összesített összege a gazdálkodó egység első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Könyv szerinti érték [member]; Közös vállalkozások [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]; Leányvállalatok [member]; Egyedi pénzügyi kimutatásokban szereplő, leányvállalatokban, valamint közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; IFRS-ek [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Megegyezésen alapuló piaci középár módosítása, értékelési input [member]

Példa: IFRS 13.B36 c

documentation

Ez az elem a megegyezésen alapuló piaci középár értékelési inputként használt módosítását jelöli.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Az eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvények osztalékával

Példa: IAS 33 –, Példa: 12, az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értékének kiszámítása és bemutatása (általános példa: ; példa: IAS 33.70 a

documentation

Az eredmény helyesbítése a nem részesedő elsőbbségi részvények osztaléka miatt az anyavállalat törzsrészvényeseihez rendelhető eredmény kiszámításához. [Hivatkozás: Elsőbbségi részvények [member]; Eredmény]

negatedLabel

Az eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvények osztalékával

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Meghatározott juttatási programok eszközeinek hozamában nem tükröződő igazgatási költségek

Általános gyakorlat: IAS 19.135 b

documentation

Meghatározott juttatási programok azon igazgatási költségeinek tárgyidőszaki összege, amelyek nem tükröződnek a programok eszközeinek hozamában. [Hivatkozás: Igazgatási ráfordítások; Meghatározott juttatási programok munkaviszony megszűnése utáni juttatással kapcsolatos ráfordításai az eredményben] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) növekedése (csökkenése) a program eszközeinek hozamában nem tükröződő igazgatási költségek miatt; Meghatározott juttatási programok eszközeinek hozama, kamatbevétel vagy -ráfordítás nélkül, adózás után; Meghatározott juttatási programok eszközeinek hozama, kamatbevétel vagy -ráfordítás nélkül, adózás előtt]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Igazgatási ráfordítások

Példa: IAS 1.103, Közzététel: IAS 1.99, Közzététel: IAS 26.35 b (vi)

documentation

A gazdálkodó egység által igazgatási célúként besorolt ráfordítások összege.

negatedLabel

Igazgatási ráfordítások

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Kapott előlegek, amelyek konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmekre vonatkozó szerződéses kötelezettségeket testesítenek meg

Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78

documentation

Azon kapott előlegek összege, amelyek konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmekre vonatkozó szerződéses kötelezettségeket testesítenek meg. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek; Konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmek [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Reklámkiadás

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A reklámtevékenységből eredő kiadások összege.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]

Közzététel: IFRS 1.30 b

documentation

Ez az elem a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékekhez kapcsolódó módosítások összesített összegét jelöli. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értéke [member]

Közzététel: IFRS 5 - Bemutatás és közzététel

documentation

Ez az elem a folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értékét jelöli. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Folytatódó tevékenységek [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet

Közzététel: IFRS 7.28 b

documentation

A pénzügyi instrumentumok kezdeti megjelenítéskori valós értéke és ügyleti ára közötti összesített különbözet, amelyet az eredményben még nem jelenítettek meg. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

periodStartLabel

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet az időszak kezdetén

periodEndLabel

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet az időszak végén

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Összesített, egyedileg nem lényeges társult vállalkozások [member]

Közzététel: IFRS 12.21 c (ii), Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39J b, Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39M b első alkalmazásától

documentation

Ez az elem az egyedileg nem lényeges társult vállalkozások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Összesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]

Közzététel: IFRS 3.B65

documentation

Ez az elem az egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk összesítését jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Összesített, egyedileg nem lényeges közös vállalkozások [member]

Közzététel: IFRS 12.21 c (i), Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39J b, Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39M b első alkalmazásától

documentation

Ez az elem az egyedileg nem lényeges közös vállalkozások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Összesített értékelés [member]

Közzététel: IAS 40.32A, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IFRS 13.93 a

documentation

Ez az elem az összes értékeléstípust jelöli. Egyéb elemek hiányában az „Értékelés” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Összesített idősávok [member]

Közzététel: IAS 1.61, Példa: IAS 19.147 c, Közzététel: IFRS 15.120 b (i), Közzététel: IFRS 16.94, Közzététel: IFRS 16.97, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.109, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.109A, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.120, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.132 b, Közzététel: IFRS 7.23B a, Példa: IFRS 7.B11, Példa: IFRS 7.B35

documentation

Ez az elem összesített idősávokat jelöl. Egyéb elemek hiányában a „Lejárat” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Olyan pénztermelő egységek összesített értéke, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős [member]

Közzététel: IAS 36.135

documentation

Ez az elem olyan pénztermelő egységek összesített értékét jelöli, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]; Goodwill; Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Valós értékek összesített összege [member]

Közzététel: IFRS 1.30 a

documentation

Ez az elem a valós értékek összesített összegét jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Valós érték vélelmezett bekerülési értékként” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Mezőgazdasági termék csoportonként [axis]

Általános gyakorlat: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Mezőgazdasági termék, csoport [member]

Általános gyakorlat: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Ez az elem a csoport szerint alábontott összes mezőgazdasági terméket jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Mezőgazdasági termék csoportonként” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Rövid lejáratú mezőgazdasági termék]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Repülőgép

Példa: IAS 16.37 e

documentation

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgépeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Repülőgép [member]

Példa: IAS 16.37 e

documentation

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgépeket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Repülőtér-használati jogok [member]

Általános gyakorlat: IAS 38.119

documentation

Ez az elem a repülőtér-használati jogokat jelöli.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

A valósérték-hierarchia összes szintje [member]

Közzététel: IAS 19.142, Közzététel: IFRS 13.93 b

documentation

Ez az elem a valósérték-hierarchia összes szintjét jelöli. Egyéb elemek hiányában „A valósérték-hierarchia szintjei” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Minden egyéb szegmens [member]

Közzététel: IFRS 15.115, Közzététel: IFRS 8.16

documentation

Ez az elem a be nem mutatandó üzleti tevékenységeket és működési szegmenseket jelöli.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.16

documentation

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesztésének nyilvántartására használt értékvesztési számla összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

periodStartLabel

Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája az időszak kezdetén

periodEndLabel

Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája az időszak végén

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Értékvesztés hitelezési veszteségek miatt [member]

Általános gyakorlat: IAS 12.81 g

documentation

Ez az elem a pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesztésének nyilvántartására használt értékvesztési számlát jelöli.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

A letéti igazolások összes típusa [member]

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Ez az elem a letéti igazolások összes típusát jelöli.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Biztosítási kárigények összes éve [member]

Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.130

documentation

Ez az elem a biztosítási kárigények összes évét jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biztosítási kárigények évei” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortizáció, vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök

Közzététel: IFRS 15.128 b

documentation

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök amortizációjának összege. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök; Amortizációs ráfordítás]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Amortizáció, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG39 c

documentation

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Biztosítási szerződések típusai [member]]

negatedLabel

Amortizáció, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Amortizációs ráfordítás

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Az amortizációs ráfordítás összege. Az amortizáció az immateriális eszközök értékcsökkenthető összegének szisztematikus elosztása az eszközök hasznos élettartamára.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Amortizáció – immateriális javak a goodwill kivételével

Közzététel: IAS 38.118 e (vi)

documentation

A goodwilltől eltérő immateriális javak amortizációjának összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Immateriális javak a goodwill kivételével]

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]

negatedLabel

Amortizáció – immateriális javak a goodwill kivételével

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Amortizációs módszer – immateriális javak a goodwill kivételével

Közzététel: IAS 38.118 b

documentation

A határozott hasznos élettartamú, goodwilltől eltérő immateriális javaknál alkalmazott amortizációs módszer. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Viszontbiztosítás vásárlásából származó veszteségek (nyereségek) amortizációja

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b (ii)

documentation

A viszontbiztosítás vásárlásával kapcsolatban keletkezett elhatárolt veszteségre (nyereségre) elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Viszontbiztosítás megvásárlásából származó, az eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek)]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Amortizációs kulcs – immateriális javak a goodwill kivételével

Közzététel: IAS 38.118 a

documentation

A goodwilltől eltérő immateriális javaknál alkalmazott amortizációs kulcs. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget.

Közzététel: IFRS 7.9 b

documentation

Az az összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member]; Származékos termékek [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Pénzügyi eszközök]

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.9 b

documentation

Az az összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Származékos termékek [member]]

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen visszaforgatandó

Közzététel: IFRS 14.36

documentation

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen visszaforgatandó. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen megtérülő

Közzététel: IFRS 14.36

documentation

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen megtérülő. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Összeg, amellyel az egység megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékét

Közzététel: IAS 36.134 f (i), Közzététel: IAS 36.135 e (i)

documentation

Az az összeg, amellyel egy pénztermelő egység (egységcsoport) megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékét. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével

Közzététel: IAS 36.134 f (iii), Közzététel: IAS 36.135 e (iii)

documentation

Az az összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összeg

Közzététel: IAS 24.18A

documentation

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összeg. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]; Vezetést ellátó különálló gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Átsorolások és bemutatásban történt változások összege

Közzététel: IAS 1.41 b

documentation

Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység átsorol a pénzügyi kimutatásain belüli besorolás vagy bemutatás megváltoztatásakor.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összeg

Közzététel: IFRS 7.10 d

documentation

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, az egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe való átsorolás összege átfedési megközelítés alkalmazásával

Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.35D a első alkalmazásától

documentation

Az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt, az eredményben külön soron bemutatott összeg.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, újonnan megjelölt pénzügyi eszközök

Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39Lf (i) első alkalmazásától

documentation

Az újonnan megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt összeg.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, adózás előtt

Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.35D b első alkalmazásától

documentation

Az eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás előtti összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, adózás után

Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.35D b első alkalmazásától

documentation

Az eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás utáni összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg

Példa: IFRS 5 -, Példa: 12, Közzététel: IFRS 5.38

documentation

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb tartalékok; Egyéb átfogó jövedelem; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg [member]

Példa: IFRS 5 -, Példa: 12, Közzététel: IFRS 5.38

documentation

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelzi, amely az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összegből adódik. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Beszámolási időszak eredményében a bérleti díjak azon változásai miatt megjelenített összeg, amelyek a Covid19-világjárvány közvetlen következményeként nyújtott olyan bérleti könnyítésekből erednek, amelyekre a lízingbe vevő az IFRS 16 standard 46A. bekezdése szerinti gyakorlati megoldást alkalmazta

Közzététel: IFRS 16.60A b

documentation

A beszámolási időszak eredményében a bérleti díjak azon változásai miatt megjelenített összeg, amelyek a Covid19-világjárvány közvetlen következményeként nyújtott olyan bérleti könnyítésekből erednek, amelyekre a lízingbe vevő az IFRS 16 standard 46A. bekezdése szerinti gyakorlati megoldást alkalmazta.

commentaryGuidance

A lízingfizetések csökkenésével járó változásoknak megfelelő összegeket pozitív XBRL-értékkel kell jelölni.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

Közzététel: IFRS 7.24E a, Közzététel: IFRS 9.6.5.11 d (i)

documentation

A cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek tartaléka]

negatedLabel

Cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

Közzététel: IFRS 9.6.5.16

documentation

A devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Devizafelárak értékváltozási tartaléka]

negatedLabel

Devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

Közzététel: IFRS 9.6.5.16

documentation

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartaléka]

negatedLabel

Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

Közzététel: IFRS 9.6.5.15 b (i)

documentation

Az opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Opciók időértékének értékváltozási tartaléka]

negatedLabel

Opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Az eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával bemutatott összeg – pénzügyi eszközök, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák

Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39L d (i) első alkalmazásától

documentation

Az eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával azon pénzügyi eszközök tekintetében bemutatott összeg, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Biztosítási szerződésekből származó összegek [axis]

Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4 - Közzététel

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Felmerült összegek, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG39 b

documentation

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségeknek az e költségek összegéből adódó növekedése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő látra szóló összegek

Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.132 c

documentation

Az IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő látra szóló összegek.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Fizetendő összegek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

Közzététel: IAS 24.18 b, Közzététel: IAS 24.20

documentation

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredően fizetendő összegek. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetett egyéb összegek

Közzététel: IFRS 7.42E d

documentation

Az átadott pénzügyi eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő összegek, kivéve azokat a diszkontálatlan pénzeszköz-kiáramlásokat, amelyekre a kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükség lenne vagy lehet (például a kötési ár egy opciós megállapodásban). [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Követelések – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

Közzététel: IAS 24.18 b, Közzététel: IAS 24.20

documentation

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredő követelések. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

A megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjainak az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összegei [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Közzététel: IFRS 3.B64 l (iii)

documentation

Az olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt

Közzététel: IFRS 9.5.6.5

documentation

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

negatedLabel

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után

Közzététel: IFRS 9.5.6.5

documentation

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

negatedLabel

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.23 e

documentation

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti bekerülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

negatedLabel

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben

Közzététel: IFRS 7.13C d

documentation

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

negatedTotalLabel

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben, összesen

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben

Közzététel: IFRS 7.13C d

documentation

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

negatedTotalLabel

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben, összesen

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Összeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének visszavonása nélkül az átfedési megközelítés alkalmazásával átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe

Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39L f (ii) első alkalmazásától

documentation

Összeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének az átfedési megközelítés köréből való visszavonása nélkül átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Összeg, amelyet bemutattak volna az eredményben, ha az IAS 39 standardot alkalmazták volna – pénzügyi eszközök, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák

Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39L d (ii) első alkalmazásától

documentation

Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység az átfedési megközelítéssel érintett pénzügyi eszközök tekintetében akkor mutatott volna be az eredményben, ha az IFRS 39 standardot alkalmazta volna.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése [text block]

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 a

documentation

A késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Hitelezési kitettségek elemzése külső hitelminősítési rendszer alkalmazásával [text block]

Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.36 c, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG23 a

documentation

A hitelezési kitettségekről külső hitelminősítési rendszer alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: Hitelezési kitettség; Külső hitelminősítések [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Hitelezési kitettségek elemzése belső hitelminősítési rendszer alkalmazásával [text block]

Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.36 c, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG23 a

documentation

A hitelezési kitettségekről belső hitelminősítési rendszer alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: Hitelezési kitettség; Belső hitelminősítések [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése [text block]

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b

documentation

Az egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése azon tényezőkre kiterjedően, amelyeket a gazdálkodó egység figyelembe vett az eszközök értékvesztettségének megállapításakor. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Bevétel és ráfordítás elemzése [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentése [member]

Példa: IAS 10.22 b

documentation

Ez az elem egy tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentését jelöli.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Jelentősebb átszervezés bejelentése vagy végrehajtásának megkezdése [member]

Példa: IAS 10.22 e

documentation

Ez az elem a jelentősebb átszervezés bejelentését vagy végrehajtásának megkezdését jelöli.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020, Az IAS 41 standard módosításai [member]

Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IAS 41.65

documentation

Ez az elem az IAS 41 standardnak a 2020 májusában kiadott „Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020” szerinti módosításait jelöli. A módosítás tárgya: Adóztatás a valós értéken történő értékelésben.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020, Az IFRS 1 standard módosításai [member]

Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IFRS 1.39AG

documentation

Ez az elem az IFRS 1 standardnak a 2020 májusában kiadott „Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020” szerinti módosításait jelöli. A módosítás tárgya: Leányvállalat mint első alkalmazó.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020, Az IFRS 9 standard módosításai [member]

Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IFRS 9.7.1.9

documentation

Ez az elem az IFRS 9 standardnak a 2020 májusában kiadott „Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020” szerinti módosításait jelöli. A módosítás tárgya: A pénzügyi kötelezettségek kivezetésére vonatkozó „10 %-os” teszt díjai.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020 [member]

Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IAS 41.65, Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IFRS 1.39AG, Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IFRS 9.7.1.9

documentation

Ez az elem a 2020 májusában kiadott „Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020” szerinti módosításokat jelöli.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Vonatkozó adókulcs

Közzététel: IAS 12.81 c (ii)

documentation

A vonatkozó nyereségadókulcs.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Mezőgazdasági tevékenységre használt földterület

Általános gyakorlat: IAS 41.46 b (i)

documentation

A gazdálkodó egység által mezőgazdasági tevékenységre használt földterület.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Tartott eszközalapú adósságinstrumentumok

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység által tartott olyan adósságinstrumentumok összege, amelyekre mögöttes eszközök nyújtanak fedezetet. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Eszközalapú finanszírozások [member]

Példa: IFRS 12.B23 b

documentation

Ez az elem az eszközalapú finanszírozásokat jelöli.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Eszközalapú értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege

Példa: IAS 19.142 g

documentation

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a mögöttes eszközökkel fedezett értékpapírok összege. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Eszközalapú értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés százalékos aránya

Általános gyakorlat: IAS 19.142 g

documentation

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a mögöttes eszközökkel fedezett értékpapírok százalékos aránya. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]] [Kontraszt: Eszközalapú értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Várható megtérülésként megjelenített eszköz – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek

Közzététel: IFRS 3.B64 j, Közzététel: IFRS 3.B67 c

documentation

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Várható megtérülés – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Várható megtérülésként megjelenített eszköz – egyéb céltartalékok

Közzététel: IAS 37.85 c

documentation

Az egyéb céltartalékok várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Várható megtérülés – egyéb céltartalékok; Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Eszközök

Közzététel: IAS 1.55, Közzététel: IFRS 13.93 a, Közzététel: IFRS 13.93 b, Közzététel: IFRS 13.93 e, Közzététel: IFRS 8.23, Közzététel: IFRS 8.28 c

documentation

A múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló meglévő gazdasági erőforrások összege. A gazdasági erőforrás olyan jog, amely gazdasági hasznokat teremthet.

totalLabel

Eszközök összesen

periodStartLabel

Eszközök az időszak kezdetén

periodEndLabel

Eszközök az időszak végén

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Eszközök [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Eszközök és kötelezettségek [axis]

Közzététel: IAS 1.125

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek [axis]

Közzététel: IFRS 5.38

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek [member]

Közzététel: IFRS 5.38

documentation

Ez az elem az értékesítésre tartottá minősített eszközöket és kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Eszközök és kötelezettségek [member]

Közzététel: IAS 1.125

documentation

Ez az elem az eszközöket és kötelezettségeket jelöli. Egyéb elemek hiányában az „Eszközök és kötelezettségek” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Eszközök; Kötelezettségek]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Értékesítésre tartottá nem minősített eszközök és kötelezettségek [member]

Közzététel: IFRS 5.38

documentation

Ez az elem az értékesítésre tartottá nem minősített eszközöket és kötelezettségeket jelöli. Egyéb elemek hiányában az „Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Eszközök és hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei

Közzététel: IFRS 14.21

documentation

Az eszközök és a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek összege. [Hivatkozás: Eszközök; Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó eszközök

Közzététel: IFRS 6.24 b

documentation

A következő tevékenységekből származó eszközök: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Biztosítási szerződésekből származó eszközök

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b

documentation

A biztosítási szerződésekből származó, megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

A biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközök

Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.105A, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.109A

documentation

Azon biztosítási akvizíciós cash flow-k összege, amelyeket a kapcsolódó biztosítási szerződéscsoport megjelenítése előtt eszközként megjelenítettek a kifizetett biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében (vagy az olyan biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében, amelyek tekintetében egy másik IFRS standard alapján kötelezettséget jelenítettek meg). A biztosítási akvizíciós cash flow-k a (kibocsátott vagy várhatóan kibocsátásra kerülő) biztosítási szerződéscsoport értékesítésének, megkötésének és megkezdésének költségeiből eredő olyan cash flow-k, amelyek közvetlenül annak a biztosítási szerződésportfóliónak tulajdoníthatók, amelyhez a csoport tartozik. Az ilyen cash flow-k magukban foglalják azokat a cash flow-kat is, amelyek közvetlenül nem tulajdoníthatók a portfólión belüli egyedi szerződéseknek vagy biztosítási szerződéscsoportoknak. [Hivatkozás: Eszközök; Biztosítási szerződések [member]]

periodStartLabel

A biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközök az időszak kezdetén

periodEndLabel

A biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközök az időszak végén

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték, valós értéken

Közzététel: IFRS 7.15 a

documentation

A biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek fedezeteként tartott eszközök [member]

Példa: IAS 7 – C „Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek egyeztetése”, példa: IAS 7.44C

documentation

Ez az elem a finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek fedezeteként tartott eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Eszközök; Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

Az eszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett összege.

netLabel

Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Juttatási program eszközei (kötelezettségei)

Közzététel: IAS 26.35 a

documentation

A nyugdíjazási juttatási program eszközeinek az ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékétől eltérő kötelezettségekkel csökkentett összege.

periodStartLabel

Juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök az időszak kezdetén

periodEndLabel

Juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök az időszak végén

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Biztosíték birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek lehívásán keresztül megszerzett eszközök

Közzététel: IFRS 7.38 a

documentation

A gazdálkodó egység által a fedezetként tartott biztosíték birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek (például garanciák) lehívásán keresztül megszerzett eszközök összege. [Hivatkozás: Garanciák [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Juttatási program eszközei

Közzététel: IAS 26.35 a (i)

documentation

A nyugdíjazási juttatási program által tartott eszközök összege. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Megszerzett vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközök

Közzététel: IAS 7.40 d

documentation

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközök összege, amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök

Közzététel: IFRS 15.128 a

documentation

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök összege. A vevői szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a szerződéskötés járulékos költségei, amelyek a szerződés megkötése nélkül nem merülnének fel a gazdálkodó egységnél. A vevői szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek közvetlenül kapcsolódnak egy olyan szerződéshez vagy várt szerződéshez, amelyet a gazdálkodó egység konkrétan azonosítani tud.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban strukturált gazdálkodó egységekkel kapcsolatosan megjelenített eszközök

Közzététel: IFRS 12.29 a

documentation

A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban megjelenített, strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeihez kapcsolódó eszközök összege. [Hivatkozás: Eszközök; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában értékesített vagy újra megterhelt biztosíték, valós értéken

Közzététel: IFRS 7.15 b

documentation

Az olyan értékesített vagy újra megterhelt biztosíték valós értéke, amely a biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető volt. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít

Közzététel: IFRS 7.42D e

documentation

Azon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra is megjelenít

Közzététel: IFRS 7.42D f

documentation

Azon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Eszközök, amelyekre jelentős korlátozások vonatkoznak

Közzététel: IFRS 12.13 c

documentation

A csoport konszolidált pénzügyi kimutatásokban található azon eszközeinek összege, amelyekre jelentős (például jogszabályon, szerződésen vagy felügyeleti intézkedésen alapuló) korlátozások vonatkoznak a gazdálkodó egység arra való képességét érintően, hogy hozzáférjen a csoport eszközeihez, illetve használja azokat.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Strukturált gazdálkodó egységeknek átadott eszközök az átadás időpontjában

Közzététel: IFRS 12.27 c

documentation

A szóban forgó strukturált gazdálkodó egységek részére átadott eszközök összege az átadás időpontjában fennálló értéken. [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök

Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.55, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG20 b

documentation

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Igénybe vett viszontbiztosításból származó eszközök

Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.55, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG20 c

documentation

Olyan viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök összege, amelyekben a gazdálkodó egység a kötvénytulajdonos.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Eszközök, amelyeknél fennáll a következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások jelentős kockázata

Közzététel: IAS 1.125 b

documentation

Az olyan feltételezéssel érintett eszközök összege, amelynél jelentős a kockázata annak, hogy lényeges módosítást idéz elő az eszközök értékében a következő pénzügyi év során.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít

Közzététel: IFRS 7.42D e

documentation

Az átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra is megjelenít

Közzététel: IFRS 7.42D f

documentation

Az átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Társult vállalkozások [member]

Közzététel: IAS 24.19 d, Közzététel: IAS 27.16 b, Közzététel: IAS 27.17 b, Közzététel: IFRS 12.B4 d, Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39J a, Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39M a első alkalmazásától

documentation

Ez az elem azokat a gazdálkodó egységeket jelöli, amelyek felett a befektető jelentős befolyással rendelkezik.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Bekerülési értéken [member]

Közzététel: IAS 40.32A, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IAS 41.55

documentation

Ez az elem a bekerülési értéken alapuló értékelést jelöli. A bekerülési érték egy eszköz megszerzéséért kifizetett pénzeszköz vagy pénzeszköz-egyenértékesek összege, vagy az eszköz megszerzéséért adott egyéb ellenérték valós értéke a megszerzés vagy a létrehozás időpontjában, vagy ahol alkalmazható, az eszközhöz a kezdeti megjelenítéskor más IFRS-ek konkrét előírásainak megfelelően hozzárendelt összeg.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Bekerülési értéken, vagy az IFRS 16 szerint valósérték-modellen belül [member]

Közzététel: IAS 40.78

documentation

Ez az elem az olyan értékelést jelöli, amelynek alapja a bekerülési érték, vagy az IFRS 16 standard olyan eszközcsoportoknál, amelyeket a gazdálkodó egység általánosan a valósérték-modellel értékel. [Hivatkozás: Bekerülési értéken [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Valós értéken [member]

Közzététel: IAS 40.32A, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IFRS 13.93 a

documentation

Ez az elem a valós értéken alapuló értékelést jelöli. A valós érték az az ár, amelyet egy eszköz értékesítésekor kapnának, illetve egy kötelezettség átruházásakor kifizetnének egy piaci szereplők között létrejött szabályos ügylet alapján az értékelés időpontjában.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

A ráfordítások funkciójukhoz való, jelleg szerinti hozzárendelése [axis]

Általános gyakorlat: IAS 1.104, Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

commentaryGuidance

Az e tengelyhez tartozó kiterjesztési elemek megnevezésének és szabványos címkéjének igazodnia kell az IFRS-taxonómia egyenértékű tételsorának elemnevéhez és címkéjéhez, ha van ilyen tételsor. Az egyetlen különbség, hogy a kiterjesztési elemek megnevezése és címkéi tartalmazzák a „member” kifejezést, míg a tételsorok neve és címkéi nem tartalmazzák ezt a kifejezést.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Könyvvizsgáló díjazása

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak fizetett vagy fizetendő díjak összege.

totalLabel

Könyvvizsgáló díjazása összesen

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Könyvvizsgáló díjazása [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Könyvvizsgáló díjazása könyvvizsgálati szolgáltatásokért

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak könyvvizsgálati szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Könyvvizsgáló díjazása egyéb szolgáltatásokért

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak olyan szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Könyvvizsgáló díjazása adózási szolgáltatásokért

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak adózási szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Engedélyezett tőkekötelezettségek, amelyekre nem kötöttek szerződést

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Azon tőkekötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység engedélyezett, de amelyekre nem kötött szerződést. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Értékesíthető pénzügyi eszközök [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Átlagos effektív adókulcs

Közzététel: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Az adóráfordítás (-bevétel) és a számviteli eredmény hányadosa. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]

totalLabel

Átlagos effektív adókulcs összesen

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Átlagos átváltási árfolyam

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység által alkalmazott átlagos átváltási árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási aránya

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Munkavállalók átlagos létszáma

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység által adott időszakban foglalkoztatott munkavállalók átlagos száma.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Fedezeti instrumentum átlagára

Közzététel: IFRS 7.23B b

documentation

Egy fedezeti instrumentum átlagára. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Fedezeti instrumentum átlagos árfolyama

Közzététel: IFRS 7.23B b

documentation

Egy fedezeti instrumentum átlagos árfolyama. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Ügyfelek által folyószámlákon elhelyezett egyenlegek

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett folyószámlák egyenlegének összege.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Ügyfelek által látra szóló betétekben elhelyezett egyenlegek

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett látra szóló betétek egyenlegének összege.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Ügyfelek által elhelyezett egyéb betétek egyenlegei

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett azon egyéb betéti számlák egyenlegének összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Ügyfelek által elhelyezett lekötött betétek egyenlegei

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett lekötött betétek egyenlegének összege.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Banki egyenlegek

Általános gyakorlat: IAS 7.45

documentation

A banknál tartott pénzeszközök egyenlegeinek összege.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Bankelfogadvány – eszközök

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

Az eszközként megjelenített bankelfogadványok összege.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Bankelfogadvány – kötelezettségek

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

A kötelezettségként megjelenített bankelfogadványok összege.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Banki és hasonló díjak

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység által a banki és hasonló díjak ráfordításként elszámolt összege.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Központi banknál lévő banki egyenlegek, kivéve a kötelező tartalék értékét

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A központi banknál lévő banki egyenlegek összege a kötelező tartalék kivételével. [Hivatkozás: Központi bankoknál lévő kötelező tartalékok]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Banki hitelfelvételek, diszkontálatlan cash flow-k

Példa: IFRS 7.B11D, Példa: IFRS 7.IG31A

documentation

A banki hitelfelvételekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Tartott banki adósságinstrumentumok

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A bank által kibocsátott és a gazdálkodó egység által tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Egyéb banki megállapodások, pénzeszköz-egyenértékesként besorolva

Általános gyakorlat: IAS 7.45

documentation

Olyan banki megállapodások besorolása pénzeszköz-egyenértékesként, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Banki folyószámlahitelek

Általános gyakorlat: IAS 7.45

documentation

Egy számláról a rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlegén felül felvett összeg. Ez a bank által nyújtott rövid lejáratú hitelnek minősül. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

negatedLabel

Banki folyószámlahitelek

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Folytatódó tevékenységek egy instrumentumra jutó eredményének alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok

Általános gyakorlat: IAS 33.A14

documentation

A folytatódó tevékenységek egy instrumentumra jutó eredményének alapértéke olyan tőkeinstrumentum esetében, amely a törzsrészvényekkel együtt egy előre meghatározott képlet alapján részesedik a nyereségből. [Hivatkozás: Egy instrumentumra jutó eredmény alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok; Folytatódó tevékenységek [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Megszűnt tevékenységek egy instrumentumra jutó eredményének alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok

Általános gyakorlat: IAS 33.A14

documentation

A megszűnt tevékenységek egy instrumentumra jutó eredményének alapértéke olyan tőkeinstrumentum esetében, amely a törzsrészvényekkel együtt egy előre meghatározott képlet alapján részesedik a nyereségből. [Hivatkozás: Egy instrumentumra jutó eredmény alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok; Megszűnt tevékenységek [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Egy instrumentumra jutó eredmény alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok

Általános gyakorlat: IAS 33.A14

documentation

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke olyan tőkeinstrumentum esetében, amely a törzsrészvényekkel együtt egy előre meghatározott képlet alapján részesedik a nyereségből.

totalLabel

Egy instrumentumra jutó eredmény alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok összesen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke

Közzététel: IAS 33.66, Közzététel: IAS 33.67

documentation

Az anyavállalat törzsrészvényeseihez rendelhető eredmény összege (számláló) osztva az adott időszakban forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlagával (nevező).

commentaryGuidance

A jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind az „Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.

totalLabel

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke összesen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke

Közzététel: IAS 33.66, Közzététel: IAS 33.67

documentation

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Folytatódó tevékenységek [member]]

commentaryGuidance

A jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind a „Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének hígított értéke” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

Közzététel: IAS 33.67, Közzététel: IFRS 14.26

documentation

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Folytatódó tevékenységek [member]]

commentaryGuidance

A jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind a „Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke

Közzététel: IAS 33.67, Közzététel: IAS 33.68

documentation

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Megszűnt tevékenységek [member]]

commentaryGuidance

A jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind a „Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének hígított értéke” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

Közzététel: IAS 33.67, Közzététel: IFRS 14.26

documentation

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Megszűnt tevékenységek [member]]

commentaryGuidance

A jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind a „Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

Közzététel: IAS 33.67, Közzététel: IFRS 14.26

documentation

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása]

commentaryGuidance

A jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind az „Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

A külső vevőktől származó bevételek egyes országokhoz rendelésekor alkalmazott alap

Közzététel: IFRS 8.33 a

documentation

Annak ismertetése, hogy a külső vevőktől származó bevételeket milyen alapon rendelték hozzá az egyes országokhoz. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Termő biológiai eszközök [member]

Példa: IAS 41.43

documentation

Ez az elem a termő biológiai eszközöket jelöli. A termő biológiai eszközök a fogyasztható biológiai eszközöktől eltérő eszközök. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Fogyasztható biológiai eszközök [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Termő növények

Példa: IAS 16.37 i

documentation

A termő növényeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Termő növények [member]

Példa: IAS 16.37 i

documentation

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a termő növényeket foglalja magában. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Fizetett vagy fizetendő juttatások

Közzététel: IAS 26.35 b (v)

documentation

A nyugdíjazási juttatási program keretében fizetett vagy fizetendő juttatások összege.

negatedLabel

Fizetett vagy fizetendő juttatások

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Megszerzett követelésekre várhatóan nem behajtható szerződéses cash flow-k legjobb becslése az akvizíció időpontjában

Közzététel: IFRS 3.B64 h (iii)

documentation

Az akvizíció időpontjára vonatkozó legjobb becslés arra, hogy az üzleti kombináció során megszerzett követelésekből származó szerződéses cash flow-kból várhatóan mennyi lesz a nem behajtott. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biológiai eszközök

Közzététel: IAS 1.54 f, Példa: IAS 41.43, Közzététel: IAS 41.50

documentation

Az eszközként megjelenített élő állatok és növények összege.

periodStartLabel

Biológiai eszközök az időszak kezdetén

periodEndLabel

Biológiai eszközök az időszak végén

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biológiai eszközök, kor [member]

Példa: IAS 41.43

documentation

Ez az elem a kor szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biológiai eszközök kor szerint” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Biológiai eszközök [axis]

Általános gyakorlat: IAS 41.50

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biológiai eszközök kor szerint [axis]

Példa: IAS 41.43

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biológiai eszközök csoport szerint [axis]

Közzététel: IAS 41.41

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biológiai eszközök, típus szerint [axis]

Példa: IAS 41.43

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biológiai eszközök, csoport [member]

Közzététel: IAS 41.41

documentation

Ez az elem a csoport szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biológiai eszközök csoport szerint” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biológiai eszközök [member]

Általános gyakorlat: IAS 41.50

documentation

Ez az elem az élő állatokat és növényeket jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biológiai eszközök” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközök

Közzététel: IAS 41.49 a

documentation

A kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biológiai eszközök, típus [member]

Példa: IAS 41.43

documentation

Ez az elem a típus szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biológiai eszközök, típus szerint” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Korlátozott tulajdonjogú biológiai eszközök

Közzététel: IAS 41.49 a

documentation

A korlátozott tulajdonjogú biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Kibocsátott kötvények

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység által kibocsátott kötvények összege.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Kibocsátott kötvények, diszkontálatlan cash flow-k

Példa: IFRS 7.B11D, Példa: IFRS 7.IG31A

documentation

A kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kötvények]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Hitelfelvételi költségek [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Aktivált hitelfelvételi költségek

Közzététel: IAS 23.26 a

documentation

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatban felmerült kamat- és egyéb költségek, amelyek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, és amelyek az adott eszköz bekerülési értékének részét képezik.

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Felmerült hitelfelvételi költségek

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költségek.

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]

totalLabel

Felmerült hitelfelvételi költségek összesen

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Ráfordításként megjelenített hitelfelvételi költségek

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatban felmerült, ráfordításként elszámolt kamat- és egyéb költségek.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Hitelfelvételek

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

Azon pénzeszközök összege, amelyekkel kapcsolatban a gazdálkodó egységnek törlesztési kötelme áll fenn.

totalLabel

Hitelfelvételek összesen

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Hitelfelvételek [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Hitelfelvételek – a kamatláb alapja szerinti kiigazítás

Általános gyakorlat: IFRS 7.7

documentation

A hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe vett alap (referencia-kamatláb) szerinti kiigazítás. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Hitelfelvételek név szerint [axis]

Általános gyakorlat: IFRS 7.7

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Hitelfelvételek név szerint [member]

Általános gyakorlat: IFRS 7.7

documentation

Ez az elem a név szerint alábontott összes hitelfelvételt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Hitelfelvételek név szerint” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Hitelfelvételek, típus szerint [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Hitelfelvételek, kamatláb

Általános gyakorlat: IFRS 7.7

documentation

A hitelfelvételek kamatlába. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Hitelfelvételek – a kamatláb alapja

Általános gyakorlat: IFRS 7.7

documentation

A hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe vett alap (referencia-kamatláb). [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Hitelfelvételek, lejárat

Általános gyakorlat: IFRS 7.7

documentation

A hitelfelvételek lejárata. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Hitelfelvételek, eredeti pénznem

Általános gyakorlat: IFRS 7.7

documentation

Az a pénznem, amelyben a hitelfelvételeket denominálják. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített hitelfelvételek

Általános gyakorlat: IFRS 3.B64 i

documentation

Az üzleti kombinációban vállalt hitelfelvételnek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek; Üzleti kombinációk [member]]

negatedLabel

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített hitelfelvételek

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Tartomány alja [member]

Példa: IFRS 13.B6, Példa: IFRS 13.IE63, Közzététel: IFRS 14.33 b, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.120, Közzététel: IFRS 2.45 d, Általános gyakorlat: IFRS 7.7

documentation

Ez az elem egy tartomány alját jelöli.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Márkanevek

Példa: IAS 38.119 a

documentation

Az egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak értéke. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Márkanevek [member]

Példa: IAS 38.119 a

documentation

Ez az elem az egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak csoportját jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Közvetítési jogok [member]

Általános gyakorlat: IAS 38.119

documentation

Ez az elem a közvetítési jogokat jelöli.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Ügynöki díjakkal kapcsolatos ráfordítás

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egységnek felszámított, ráfordításként megjelenített ügynöki díjak összege.

negatedLabel

Ügynöki díjakkal kapcsolatos ráfordítás

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Ügynöki díjakból származó bevétel

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

A gazdálkodó egység által felszámított, bevételként megjelenített ügynöki díjak összege.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Épületek

Általános gyakorlat: IAS 16.37

documentation

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt értékcsökkenthető épületeket és hasonló építményeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Épületek [member]

Általános gyakorlat: IAS 16.37

documentation

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a tevékenységhez használt értékcsökkenthető épületeket és hasonló építményeket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Üzleti kombinációk [axis]

Közzététel: IFRS 3.B64

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Üzleti kombinációk [member]

Közzététel: IFRS 3.B64

documentation

Ez az elem olyan ügyleteket vagy más eseményeket jelöl, amelyek révén a felvásárló megszerzi egy vagy több üzleti tevékenység felett az ellenőrzést. Azok az ügyletek, amelyekre néha „igazi összeolvadások” vagy „egyenlők fúziója” megnevezéssel hivatkoznak, szintén üzleti kombinációk, abban az értelemben, ahogyan azt az IFRS 3 standard használja.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Saját részvények bevonása

Általános gyakorlat: IAS 1.106 d

documentation

Az időszak során bevont saját részvények összege. [Hivatkozás: Saját részvények]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Tőkekötelezettségek

Általános gyakorlat: IAS 1.112 c

documentation

Azon jövőbeli beruházások összege, amelyekre a gazdálkodó egység elkötelezettséget vállalt.

totalLabel

Tőkekötelezettségek összesen

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Tőkekötelezettségek [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Aktiválási ráta, értékelési input [member]

Példa: IFRS 13.93 d, Példa: IFRS 13.IE63

documentation

Ez az elem az értékelési inputként használt aktiválási rátát jelöli.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Aktiválható hitelfelvételi költségek aktiválási rátája

Közzététel: IAS 23.26 b

documentation

A gazdálkodó egység azon – pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos – hiteleihez kapcsolódó kamat- és egyéb költségek súlyozott átlaga, amelyek az időszakban fennálltak, és amelyek nem kimondottan egy minősített eszköz megszerzése céljából felvett hitelek. [Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]; Hitelfelvételek]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Aktivált fejlesztési ráfordítás [member]

Általános gyakorlat: IAS 38.119

documentation

Ez az elem a kereskedelmi gyártást vagy felhasználást megelőzően aktivált fejlesztési ráfordításból származó immateriális javak csoportját jelöli. Egy immateriális eszközt csak akkor kell megjeleníteni, ha a gazdálkodó egység az alábbiak mindegyikét bizonyítani tudja: a) az immateriális eszköz előállításának olyan műszaki kivitelezhetőségét, hogy az felhasználásra vagy értékesítésre alkalmas lesz; b) a gazdálkodó egység szándékát az immateriális eszköz befejezésére és felhasználására vagy értékesítésére; c) a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz felhasználására vagy értékesítésére; d) azt, hogy hogyan fog az immateriális eszköz jövőbeni gazdasági hasznokat keletkeztetni. Egyebek mellett, a gazdálkodó egységnek bizonyítania kell az immateriális eszközből származó termék piacának, vagy magának az immateriális eszköz piacának a létezését, vagy amennyiben az belsőleg kerül felhasználásra, az immateriális eszköz hasznosságát; e) megfelelő műszaki, pénzügyi és egyéb források elérhetőségét a fejlesztés befejezéséhez, és az immateriális eszköz felhasználásához vagy értékesítéséhez; valamint f) a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz fejlesztése során az eszköznek tulajdonítható ráfordítás megbízható mérésére.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Tőke-visszavásárlási tartalék

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

A saját tőke összetevője, amely a gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja magában.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Tőke-visszavásárlási tartalék [member]

Általános gyakorlat: IAS 1.108

documentation

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja magában.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Tőkekövetelmények [axis]

Közzététel: IAS 1.136

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Tőkekövetelmények [member]

Közzététel: IAS 1.136

documentation

Ez az elem a gazdálkodó egységre vonatkozó tőkekövetelményeket jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Tőkekövetelmények” tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Tőketartalék

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

A saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevője.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Tőketartalék [member]

Általános gyakorlat: IAS 1.108

documentation

Ez az elem a saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevőjét jelöli.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó könyv szerinti érték [axis]

Közzététel: IAS 16.73 d, Közzététel: IAS 16.73 e, Közzététel: IAS 38.118 c, Közzététel: IAS 38.118 e, Közzététel: IAS 40.76, Közzététel: IAS 40.79 c, Közzététel: IAS 40.79 d, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IAS 41.54 f, Közzététel: IFRS 3.B67 d, Közzététel: IFRS 7.35H, Közzététel: IFRS 7.35I, Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b, Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG29

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Könyv szerinti érték [member]

Közzététel: IAS 16.73 e, Közzététel: IAS 38.118 e, Közzététel: IAS 40.76, Közzététel: IAS 40.79 d, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IFRS 3.B67 d, Közzététel: IFRS 7.35H, Közzététel: IFRS 7.35I, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG29 a

documentation

Ez az elem azt az összeget jelöli, amelyen egy eszközt – a kapcsolódó halmozott értékcsökkenés vagy amortizáció és a halmozott értékvesztés miatti veszteség levonása után – kimutatnak. Egyéb elemek hiányában a „Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó könyv szerinti érték” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Pénzeszközök

Általános gyakorlat: IAS 7.45

documentation

A pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek összege. [Hivatkozás: Pénztári készpénzállomány]

totalLabel

Pénzeszközök összesen

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Pénzeszközök [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és -kölcsönök

Általános gyakorlat: IAS 7.17

documentation

A kapcsolt felektől kapott pénzelőlegekből és kölcsönökből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Egyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként besorolt pénzelőlegek és -kölcsönök

Példa: IAS 7.16 e

documentation

Az egyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként besorolt pénzelőlegek és -kölcsönök összege a pénzintézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével.

negatedTerseLabel

Egyéb feleknek nyújtott pénzelőlegek és -kölcsönök

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegek és -kölcsönök

Általános gyakorlat: IAS 7.16

documentation

A kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegekből és -kölcsönökből származó pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegei

Általános gyakorlat: IAS 1.55

documentation

A pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeinek összege.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Közzététel: IAS 1.54 i, Közzététel: IAS 7.45, Közzététel: IFRS 12.B13 a

documentation

A pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek, valamint az olyan rövid távú, magas likviditású befektetések együttes összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata. [Hivatkozás: Pénzeszközök; Pénzeszköz-egyenértékesek]

totalLabel

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összesen

periodStartLabel

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak kezdetén

periodEndLabel

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege

Példa: IAS 19.142 a

documentation

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Általános gyakorlat: IAS 7.45

documentation

Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Gazdálkodó egység által tartott olyan pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre

Közzététel: IAS 7.48

documentation

A gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összege, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól

Általános gyakorlat: IAS 7.45

documentation

A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege a cash flow-k kimutatásában, ha eltér a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő összegétől. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

totalLabel

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól összesen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Megszerzett vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Közzététel: IAS 7.40 c

documentation

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege, amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]; Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés százalékos aránya

Általános gyakorlat: IAS 19.142 a

documentation

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek százalékos aránya. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]] [Kontraszt: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Általános gyakorlat: IFRS 3.B64 i

documentation

Az üzleti kombinációban megszerzett pénzeszközöknek és pénzeszköz-egyenértékeseknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező adott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben

Példa: IFRS 7.13C d (ii), Példa: IFRS 7.IG40D

documentation

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező olyan adott készpénzbiztosíték összege, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

negatedLabel

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező adott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező, kapott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben

Példa: IFRS 7.13C d (ii), Példa: IFRS 7.IG40D

documentation

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező olyan kapott készpénzbiztosítékok összege, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

negatedLabel

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező, kapott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Pénzeszköz-egyenértékesek

Általános gyakorlat: IAS 7.45

documentation

Az olyan rövid távú, magas likviditású befektetések összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata.

totalLabel

Pénzeszköz-egyenértékesek összesen

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Pénzeszköz-egyenértékesek [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Cash flow-fedezeti ügyletek [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Cash flow-fedezeti ügyletek [member]

Közzététel: IAS 39.86 b, Közzététel: IFRS 7.24A, Közzététel: IFRS 7.24B, Közzététel: IFRS 7.24C

documentation

Ez az elem az olyan cashflow-változásoknak való kitettség fedezetét jelöli, amely a) egy megjelenített eszközhöz vagy kötelezettséghez (pl. egy változó kamatozású hitel jövőbeni kamatfizetéseinek összessége vagy egy része), vagy egy nagyon valószínű előre jelzett ügylethez kapcsolódó kockázatnak tulajdonítható; és b) hatással lehet az eredményre. [Hivatkozás: Fedezeti ügyletek [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Folytatódó és megszűnt tevékenységekből származó cash flow-k [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

Közzététel: IAS 7.39

documentation

A leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

terseLabel

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó cash flow-k

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

Általános gyakorlat: IAS 7.16

documentation

A korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

Általános gyakorlat: IAS 7.16

documentation

A rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

Közzététel: IFRS 6.24 b

documentation

A következő tevékenységekből származó (ezekben használt), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt), működési tevékenységként besorolt cash flow-k

Közzététel: IFRS 6.24 b

documentation

A következő tevékenységekből származó, (ezekben használt) működési tevékenységként besorolt cash flow-k: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Közzététel: IAS 7.10, Közzététel: IAS 7.50 d

documentation

Az olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, amelyek eredményeképpen változások állnak be a gazdálkodó egység saját tőkéjének és hitelfelvételeinek nagyságában és összetételében.

netLabel

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

Közzététel: IFRS 5.33 c

documentation

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

netLabel

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – folytatódó tevékenységek

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

Közzététel: IFRS 5.33 c

documentation

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

netLabel

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – megszűnt tevékenységek

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Rövid lejáratú hitelfelvételek növekedéséből (csökkenéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

Általános gyakorlat: IAS 7.17

documentation

A rövid lejáratú hitelfelvételek növekedéséből (csökkenéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Rövid lejáratú hitelfelvételek]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Működési kapacitás növekedéseiből származó (ezekben használt) cash flow-k

Példa: IAS 7.50 c

documentation

A gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási egységben mért) működési tevékenysége folytatására való képessége növekedését megtestesítő cash flow-k együttes összege.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b

documentation

A biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-k. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Közzététel: IAS 7.10, Közzététel: IAS 7.50 d

documentation

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, vagyis befektetett eszközök és olyan befektetések vásárlása és értékesítése, amelyeket a pénzeszköz-egyenértékesek nem tartalmaznak.

netLabel

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

Közzététel: IFRS 5.33 c

documentation

A gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

netLabel

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – folytatódó tevékenységek

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

Közzététel: IFRS 5.33 c

documentation

A gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

netLabel

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – megszűnt tevékenységek

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Működési kapacitás fenntartásából származó (ebben használt) cash flow-k

Példa: IAS 7.50 c

documentation

A gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási egységben mért) működési tevékenysége folytatására való jelenlegi képessége fenntartásához szükséges cash flow-k együttes összege.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Közzététel: IAS 7.10, Közzététel: IAS 7.50 d

documentation

Olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, amelyek a gazdálkodó egység fő bevételtermelő tevékenységei, valamint azon egyéb tevékenységei, amelyek nem befektetési vagy finanszírozási tevékenységek. [Hivatkozás: Bevételek]

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.

netLabel

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Működési tevékenységből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

Közzététel: IFRS 5.33 c

documentation

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.

netLabel

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – folytatódó tevékenységek

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

Közzététel: IFRS 5.33 c

documentation

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.

netLabel

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – megszűnt tevékenységek

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Példa: IAS 7 – Cash flow-k kimutatása pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek esetében; példa: IAS 7.20

documentation

A gazdálkodó egység tevékenységeiből származó (ezekben használt) cash flow-k.

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.

netLabel

Tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Működő tőke változásai előtti tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Példa: IAS 7 – Cash flow-k kimutatása pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek esetében; Általános gyakorlat: IAS 7.20

documentation

A gazdálkodó egység működő tőkéjében bekövetkezett változások előtti tevékenységéből származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.

commentaryGuidance

Ehhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-k

Általános gyakorlat: IAS 7.16

documentation

A feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-k.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzéséhez használt, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

Közzététel: IAS 7.39

documentation

A leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzéséhez használt, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

negatedTerseLabel

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzéséhez használt cash flow-k

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Pénztári készpénzállomány

Általános gyakorlat: IAS 7.45

documentation

A gazdálkodó egység által tartott készpénzállomány összege. Nem tartalmazza a látra szóló betéteket.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Lízingek pénzeszköz-kiáramlása

Közzététel: IFRS 16.53 g

documentation

A lízingek pénzeszköz-kiáramlása.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Kifizetett pénzeszközök, kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG37 c

documentation

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek csökkenése kifizetett pénzeszközök miatt. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]

negatedLabel

Kifizetett pénzeszközök, kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Futures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó, befektetési tevékenységként besorolt pénzkifizetések

Példa: IAS 7.16 g

documentation

Futures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó pénzeszköz-kiáramlás, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték, vagy ha a kifizetések finanszírozási tevékenységnek minősülnek.

negatedTerseLabel

Futures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó pénzkifizetések

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Futures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételek

Példa: IAS 7.16 h

documentation

Futures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó pénzbevételek, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték, vagy ha a bevételek finanszírozási tevékenységnek minősülnek.

terseLabel

Futures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó pénzbevételek

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételek

Példa: IAS 7.16 f

documentation

Az egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök (a pénzintézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével) visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevétel.

terseLabel

Pénzbevételek egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Pénzbevételek kapcsolt feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből

Általános gyakorlat: IAS 7.16

documentation

A kapcsolt feleknek nyújtott kölcsönök és előlegek gazdálkodó egység részére történő visszafizetéséből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök visszafizetése

Általános gyakorlat: IAS 7.17

documentation

A kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök visszafizetése miatti pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Átadott pénzeszközök

Közzététel: IFRS 3.B64 f (i)

documentation

Az üzleti kombináció során ellenértékként átadott pénzeszköz valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái [axis]

Közzététel: IFRS 15.128 a

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái [member]

Közzététel: IFRS 15.128 a

documentation

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó összes megjelenített eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Pénzügyi eszközök kategóriái [axis]

Közzététel: IFRS 7.8

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Pénzügyi kötelezettségek kategóriái [axis]

Közzététel: IFRS 7.8

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Befektetett pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Kapcsolt felek kategóriái [axis]

Közzététel: IAS 24.19

documentation

Egy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Akvizíció előtti halasztott adókövetelésként megjelenített összeg növekedése (csökkenése)

Közzététel: IAS 12.81 j

documentation

A felvásárló akvizíció előtti halasztott adókövetelésének növekedése (csökkenése) egy olyan üzleti kombináció eredményeként, amelynek hatására megváltozik annak valószínűsége, hogy a felvásárló realizálhatja az eszközt. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Devizafelárak értékváltozása [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozása [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Opciók időértékének értékváltozása [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet változásai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Változások a pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számláján [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Változások a biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközökben [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Biológiai eszközök növekedése (csökkenése)

Közzététel: IAS 41.50

documentation

A biológiai eszközök növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

totalLabel

Biológiai eszközök növekedése (csökkenése) összesen

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Biológiai eszközök változásai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek változásai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract