EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0216-20220204

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/216 rendelete (2019. január 30.) az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/216/2022-02-04

02019R0216 — HU — 04.02.2022 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/216 RENDELETE

(2019. január 30.)

az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

(HL L 038, 2019.2.8., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/111 RENDELETE (2022. január 25.)

  L 19

1

28.1.2022


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 085I, 27.3.2019, o 69  (216/2019)

►C2

Helyesbítés, HL L 010, 15.1.2020, o 3  (216/2019)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/216 RENDELETE

(2019. január 30.)

az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról1. cikk

(1)  

Az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez (GATT 1994) mellékelt, az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat tartalmazó listájában szereplő vámkontingenseket az Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) között a következő módszertannal kell arányosan felosztani:

a) 

meg kell határozni az import uniós felhasználási arányát százalékban, minden egyes vámkontingens esetében, egy közelmúltbeli reprezentatív hároméves időszak során;

b) 

az import százalékban kifejezett uniós felhasználási arányát kell alkalmazni a lista szerinti teljes vámkontingens-mennyiségre annak megállapításához, hogy egy adott vámkontingens mekkora részaránya esik az Unióra;

c) 

azon egyedi vámkontingensek esetében, amelyekre vonatkozóan az a) pontban megállapított reprezentatív időszak során nem került sor kereskedelmi forgalomra, az Unióra eső részt ehelyett a b) pontban megállapított eljárást követve kell megállapítani, az Unió egy másik, teljesen megegyező árumeghatározású vámkontingensbeli behozatala, vagy a megfelelő tarifacsoportba tartozó termékek vámkontingensen kívüli behozatala százalékban kifejezett felhasználási arányának alapján.

(2)  

Az (1) bekezdésben említett – az ugyanazon bekezdésben említett módszertan alkalmazásával kiszámított – vámkontingensek az Unióra eső része a következő:

a) 

a mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek esetében a melléklet A. részében meghatározottak szerint;

b) 

a halászati termékre, ipari termékre és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek esetében a melléklet B. és C. részében meghatározottak szerint.

2. cikk

Biztosítva az 1. cikk (1) bekezdésében említett módszertannal való összhangot és különösen azt, hogy az Egyesült Királyság kilépése után az uniós piachoz való hozzáférés ne haladja meg azt a mértéket, amelyet a reprezentatív időszak során folytatott kereskedelmi forgalom aránya tükröz, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 3. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet A. és C. részének az alábbiak figyelembevétele érdekében történő módosítására vonatkozóan:

a) 

a GATT 1994 XXVIII. cikke értelmében az Unió által kötött, a melléklet említett részeiben említett vámkontingenseket érintő nemzetközi megállapodások; és

b) 

a GATT 1994 XXVIII. cikke értelmében folytatott tárgyalásokkal összefüggésben vagy egy bizonyos vámkontingenshez fűződő érdekkel rendelkező egyéb forrásból tudomására jutó releváns információk.

3. cikk

(1)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  
A Bizottságnak a 2. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt éves időtartamra szól 2019. február 9-én kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( 1 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  
A 2. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

4. cikk

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy e rendelet mellékletének C. részével összhangban kiigazítsa a 847/2006/EK rendelet által megnyitott és kezelt vámkontingensek mennyiségét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

5. cikk

(1)  
A Bizottságot a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 285. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)  
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

6. cikk

A 32/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. 

A szöveg a következő 10a. és 10b. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

Az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat tartalmazó listájában szereplő vámkontingensek az Egyesült Királyság kilépése után történő arányos felosztásának céljából, valamint biztosítva az (EU) 2019/216 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *1 ) 1. cikkének (1) bekezdésében említett módszertannal való összhangot és különösen azt, hogy az Egyesült Királyság kilépése után az uniós piachoz való hozzáférés ne haladja meg azt a mértéket, amelyet a reprezentatív időszak során folytatott kereskedelmi forgalom aránya tükröz, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I. mellékletének az alábbiak figyelembevétele érdekében történő módosítására vonatkozóan:

a) 

a GATT 1994. XXVIII. cikke értelmében az Unió által kötött, az e rendelet I. mellékletében említett vámkontingenseket érintő nemzetközi megállapodások; továbbá

b) 

a GATT 1994 XXVIII. cikke értelmében folytatott tárgyalásokkal összefüggésben vagy egy bizonyos vámkontingenshez fűződő érdekkel rendelkező egyéb forrásból tudomására jutó releváns információk.

10b. cikk

(1)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  
A Bizottságnak a 10a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt éves időtartamra szól 2019. február 9-én kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( *2 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  
A 10a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
2. 

Az I. melléklet helyébe az e rendelet mellékletének B. részében szereplő szöveg lép.

7. cikk

(1)  
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  
Az 1. cikk (2) bekezdését és a 6. cikk (2) bekezdését az azon napot követő naptól kell alkalmazni, amelyen a 32/2000/EK rendelet az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban már nem alkalmazandó.
(3)  
A (2) bekezdésben említettektől eltérő cikkeket e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

A. RÉSZÁrumegnevezés

Mértékegység

Tervezett mennyiség (EU28)

Ország (1)

Rendelésszám

Az EU27 aránya a kvóta felhasználásából (2)

EU27-vámkontingens nagysága

Élő szarvasmarhafélék

egyed

710

EO (3)

090114

100  %

710

Élő szarvasmarhafélék

egyed

711

EO

090115

100  %

711

Élő szarvasmarhafélék

egyed

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Szarvasmarhafélék húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (termék tömege)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Kiváló minőségű hús, csontos vagy csontozott

t (termék tömege)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Szarvasmarhafélék kiváló minőségű húsa csont nélkül, frissen vagy hűtve

t (termék tömege)

12 500

99,6  %

12 453

Kiváló minőségű hús, csontos vagy csontozott

t (termék tömege)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Szarvasmarhafélék kiváló minőségű húsa csont nélkül, frissen vagy hűtve

t (termék tömege)

4 076

87,9  %

3 584

Szarvasmarhafélék húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (termék tömege)

11 500

USA/CAN

094002

99,8  %

11 481

▼M1 —————

▼B

Szarvasmarhafélék kiváló minőségű húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Szarvasmarhafélék húsa csont nélkül, frissen, hűtve vagy fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t (tömeg csont nélkül)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Kicsontozott bivalyhús fagyasztva

t (csont nélkül)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Kicsontozott bivalyhús fagyasztva

Kicsontozott bivalyhús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (csont nélkül)

200

ARG

094004

100  %

200

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t (tömeg csonttal együtt)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t (tömeg csonttal együtt)

EO

094058

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t

800

OTH (4)

094020

100  %

800

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t

700

ARG

094460

100  %

700

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

— Egész és fél házisertés, frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

— Darabolt házi sertés, frissen, hűtve vagy fagyasztva, csontos vagy csontozott, kivéve a külön vám elé állított szűzpecsenyét

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

— Darabolt házi sertés, frissen, hűtve vagy fagyasztva, csontos vagy csontozott, kivéve a külön vám elé állított szűzpecsenyét

t

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

— Tarja, karaj és részei házi sertésből, frissen vagy hűtve

— Oldalas és dagadó és részei házi sertésből, fagyasztva

t

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

— Házisertés-csontozottkaraj, -tarja és -comb, frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

— Házisertés-csontozottkaraj, -tarja és -comb, frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

4 922

USA

094170

36  %

1 770

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

— Házisertés-szűzpecsenye, frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Házi sertés elkészített vagy konzervált húsa

t

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül

Más kolbász

t

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Élő juh és kecske, kivéve a fajtatiszta tenyészállatokat

t (a hasított test tömege)

105

OTH

092019

100  %

105

Élő juh és kecske, kivéve a fajtatiszta tenyészállatokat

t (a hasított test tömege)

215

MKD

 

100  %

215

Élő juh és kecske, kivéve a fajtatiszta tenyészállatokat

t (a hasított test tömege)

91

EO

092019

100  %

91

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

850

BIH

 

48,3  %

410

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

200

OTH

092015

100  %

200

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

200

EO

092016

89,2  %

178

Bontott csirke, frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Csirkedarabok frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Kicsontozott darabok a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, fagyasztva

t

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Darabok a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, fagyasztva

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Darabok a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, fagyasztva

t

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Darabok a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, fagyasztva

t

094412

Pulykahús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Pulykadarabok fagyasztva

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Pulykadarabok fagyasztva

t

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Pulykadarabok fagyasztva

t

094422

Baromfihús és baromfi élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Sózott baromfihús

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Sózott baromfihús

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Sózott baromfihús

t

828

OTH

094213

99,5  %

824

Elkészített pulykahús

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Elkészített pulykahús

t

11 596

OTH

094218

97,5  %

11 301

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok húsa főzve

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok húsa főzve

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok húsa főzve

t

11 443

OTH

094216

74  %

8 471

Feldolgozott csirkehús, főzés nélkül, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Feldolgozott csirkehús, főzés nélkül, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

340

OTH

094261

69,4  %

236

Feldolgozott csirkehús, legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Feldolgozott csirkehús, legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Feldolgozott csirkehús, legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

2 800

OTH

094260

59,6  %

1 669

Feldolgozott csirkehús, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Feldolgozott csirkehús, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Feldolgozott csirkehús, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

470

OTH

094262

55,3  %

260

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzés nélkül, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

10

THA

094257

0  %

0

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

220

OTH

094263

72,1  %

159

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, legalább 25, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal.

t

600

THA

094258

50  %

300

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, legalább 25, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal.

t

148

OTH

094264

0  %

0

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal.

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal.

t

125

OTH

094265

46,4  %

58

Étkezési baromfitojás héjában

t

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Tojássárgája,

madártojás héj nélkül:

t (héjastojás-egyenértékben)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Tojásfehérje

t (héjastojás-egyenértékben)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Sovány tejpor

t

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj

t (vaj- egyenértékben)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Legalább hat hétig érlelt vaj, amelynek zsírtartalma legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék, és amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből állítottak elő, tárolt anyag felhasználása nélkül, egyfázisú, zárt és megszakítás nélküli folyamatban.

Legalább hat hétig érlelt vaj, amelynek zsírtartalma legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék, és amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből állítottak elő, tárolt anyag felhasználása nélkül, egyfázisú, zárt és megszakítás nélküli folyamatban; az előállítási folyamat a tejszín esetében magában foglalhat egy olyan szakaszt, amelyben a vajzsírt koncentrálják és/vagy frakcionálják (az úgynevezett „Ammix” és „Spreadable” eljárások).

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Legalább hat hétig érlelt vaj, amelynek zsírtartalma legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék, és amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből állítottak elő, tárolt anyag felhasználása nélkül, egyfázisú, zárt és megszakítás nélküli folyamatban.

Legalább hat hétig érlelt vaj, amelynek zsírtartalma legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék, és amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből állítottak elő, tárolt anyag felhasználása nélkül, egyfázisú, zárt és megszakítás nélküli folyamatban; az előállítási folyamat a tejszín esetében magában foglalhat egy olyan szakaszt, amelyben a vajzsírt koncentrálják és/vagy frakcionálják (az úgynevezett „Ammix” és „Spreadable” eljárások).

t

 

NZL

094195

 

 

Sajt és túró:

— Pizzasajt, fagyasztva, egyenként legfeljebb 1 grammos darabokra vágva, 5 kg vagy annál nagyobb nettó tömegű csomagolásban, legalább 52 tömegszázalék víztartalommal, és szárazanyagra számítva legalább 38 tömegszázalék zsírtartalommal

t

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Sajt és túró:

— Ementáli, beleértve az ömlesztett ementálit

t

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Sajt és túró:

— Gruyère, sbrinz, beleértve az ömlesztett gruyère-t

t

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Sajt és túró:

— Feldolgozásra szánt sajt

t

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Feldolgozásra szánt sajt

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Feldolgozásra szánt sajt

t

500

AUS

094522

100  %

500

Sajt és túró:

— Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Más sajtok

t

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Burgonya, frissen vagy hűtve, január 1-jétől május 15-ig

t

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Paradicsom

t

472

EO

090094

98,2  %

464

Fokhagyma

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Fokhagyma

t

ARG

094099

Fokhagyma

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Fokhagyma

t

CHN

094100

Fokhagyma

t

6 023

OTH

094106

61,6  %

3 711

Fokhagyma

t

OTH

094102

Sárgarépa és fehérrépa, frissen vagy hűtve

t

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Uborka, frissen vagy hűtve, november 1-jétől május 15-ig

t

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Más zöldség, frissen vagy hűtve (édes paprika)

t

500

EO

090057

100  %

500

Szárított vöröshagyma

t

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Manióka (kasszava)

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Manióka (kasszava), kivéve a lisztből és darából előállított labdacsokat (pellet)

Nyílgyökér, szálepgyökér és magas keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Manióka (kasszava), kivéve a lisztből és darából előállított labdacsokat (pellet)

Nyílgyökér, szálepgyökér és magas keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Manióka (kasszava), kivéve a lisztből és darából előállított labdacsokat (pellet)

Nyílgyökér, szálepgyökér és magas keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó

t

145 590

OTH

090128

85,5  %

124 552

Manióka (kasszava), kivéve a lisztből és darából előállított labdacsokat (pellet)

Nyílgyökér, szálepgyökér és magas keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Manióka (kasszava), kivéve a lisztből és darából előállított labdacsokat (pellet)

Nyílgyökér, szálepgyökér és magas keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Nem emberi fogyasztásra szánt édesburgonya

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Nem emberi fogyasztásra szánt édesburgonya

t

5 000

OTH

090131

99,7  %

4 985

Az Agaricus nemhez tartozó, elkészített, tartósított vagy ideiglenesen tartósított gomba

t

33 980

EO

 

100  %

33 980

Az Agaricus nemhez tartozó, elkészített, tartósított vagy ideiglenesen tartósított gomba

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Mandula, a keserűmandula kivételével

t

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Édes narancs frissen

t

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Más citrushibridek

t

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Citrom, január 15-től június 14-ig

t

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Csemegeszőlő frissen, július 21-től október 31-ig

t

1 500

EO

090060

59  %

885

Alma frissen, április 1-jétől július 31-ig

t

696

EO

090061

95,7  %

666

Körte frissen, az ömlesztett ipari körte (borkörte) kivételével, augusztus 1-jétől december 31-ig

t

1 000

EO

090062

81  %

810

Kajszibarack frissen, augusztus 1-jétől május 31-ig

t

500

EO

090058

14,9  %

74

Kajszibarack frissen, június 1-jétől július 31-ig

t

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Cseresznye frissen, a meggy kivételével, május 21-től július 15-ig

t

800

EO

090040

13,1  %

105

Tartósított ananász, citrusgyümölcs, körte, kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack és eper

t

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Narancslé fagyasztva, 20 °C-on legfeljebb 1,33 g/cm3 sűrűséggel

t

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Gyümölcslevek

t

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is)

t

14 029

EO

090067

0  %

0

Durumbúza

t

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Minőségi búza

t

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Közönséges búza (közepes és gyenge minőségű)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Közönséges búza (közepes és gyenge minőségű)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Közönséges búza (közepes és gyenge minőségű)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4  %

2 285 665

Közönséges búza (közepes és gyenge minőségű)

t

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Árpa

t

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Sörárpa

t

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

A malátázási folyamat előtt álló malátacsíra és árpa rostamaradékból (lehetőség szerint a magjaival együtt), valamint a malátázási folyamat utáni árpatisztítási maradékból álló készítmények, 12,5 vagy annál több tömegszázalék fehérjetartalommal

A malátázási folyamat előtt álló malátacsíra és árpa rostamaradékból (lehetőség szerint más magokkal együtt), valamint a malátázási folyamat utáni árpatisztítási maradékból álló készítmények, 12,5 vagy annál több tömegszázalék fehérjetartalommal és legfeljebb 28 tömegszázalék keményítővel

t

20 000

EO

092905

100  %

20 000

A malátázási folyamat előtt álló malátacsíra és árpa rostamaradékból (lehetőség szerint más magokkal együtt), valamint a malátázási folyamat utáni árpatisztítási maradékból álló készítmények, 15,5 vagy annál több tömegszázalék fehérjetartalommal

A malátázási folyamat előtt álló malátacsíra és árpa rostamaradékból (lehetőség szerint más magokkal együtt), valamint a malátázási folyamat utáni árpatisztítási maradékból álló készítmények, 15,5 vagy annál több tömegszázalék fehérjetartalommal és legfeljebb 23 tömegszázalék keményítővel

t

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Kukorica

t

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Kukorica

t

500 000

EO

Nincs rendelésszám

100  %

500 000

Kukorica

t

2 000 000

EO

Nincs rendelésszám

100  %

2 000 000

Kukoricaglutén

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Cirokmag

t

300 000

EO

Nincs rendelésszám

100  %

300 000

Köles

t

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Megmunkált zab, a durván darált kivételével

t

10 000

EGYSÉG

090043

2,3  %

231

Maniókakeményítő

t

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Maniókakeményítő

t

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálásuk során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is

t

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Hántolatlan rizs

t

7

EO

090083

66,7  %

5

Előmunkált (barna) rizs

t

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Félig vagy teljesen hántolt rizs

t

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Félig vagy teljesen hántolt rizs

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Félig vagy teljesen hántolt rizs

t

9 187

OTH

 

74,7  %

6 859

Félig vagy teljesen hántolt rizs

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

▼C1

Félig vagy teljesen hántolt rizs

t

25 516

EO

094166

88  %

22 442

▼B

Az 1901 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó élelmiszerek előállítására szánt tört rizs

t

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Törmelék rizs

t

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Törmelék rizs

t

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Finomításra szánt nyers nádcukor

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Finomításra szánt nyers nádcukor

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Finomításra szánt nyers nádcukor

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Finomításra szánt nyers nádcukor

t

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

▼C2

Nád- vagy répacukor

t (fehércukor- egyenérték)

10 000

IND

094321

58,4  %

5 841

▼B

Nád- vagy répacukor

t (fehércukor-egyenérték)

1 294 700

ACP

Tárgytalan

71,2  %

921 707

Állatok etetésére szolgáló más készítmények:

Tejtermék-tartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék-tartalommal

t

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Állatok etetésére szolgáló más készítmények:

Tejtermék-tartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék-tartalommal

t

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Kutya- és macskaeledel

t

2 058

EO

090089

67,7  %

1 393

Bor friss szőlőből (a pezsgő, továbbá a meghatározott régióban termelt minőségi bor kivételével), legfeljebb 2 literes palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék alkoholtartalommal alkoholtartalommal

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Bor friss szőlőből (a pezsgő, továbbá a meghatározott régióban termelt minőségi bor kivételével), több mint 2 literes palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék alkoholtartalommal

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve, több mint 2 literes palackban (tartályban), legfeljebb 18 térfogatszázalék alkoholtartalommal

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

(1)   

A hivatalos országkódok felsorolása az alábbi címen érhető el: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)   

Formázási okokból az EU-27-nek a vámkontingens felhasználásából való részesedésére vonatkozó százalékok egy tizedesjegyre vannak kerekítve. Az EU27 vámkontingens nagysága azonban a pontos százalékos érték alapján került kiszámításra.

(3)   

EO = erga omnes

(4)   

OTH = egyéb

B. RÉSZ

A GATT-ban előírt közösségi vámkontingensek listája

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, a termékek megnevezése csupán jelzésértékűnek tekintendõ, e melléklet összefüggésében az elsőbbségben részesítés rendjét a KN-kódok érvényességi területe határozza meg. Ahol ex KN-kódok vannak feltüntetve, az elsőbbségben részesítés rendje együttesen a KN-kódok alkalmazásából és a kapcsolódó megnevezésből határozható meg.Rendelésszám

KN-kód

TARIC-albontás

Árumegnevezés

A kontingens alkalmazásának ideje

Kontingensmennyiség

Vámtétel (%)

09.0006

0302 41 00

 

Hering

Június 16-tól február 14-ig

31 888 tonna

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

A Gadus morhua és a Gadus ogac fajokhoz tartozó tőkehal és a Boreogadus saida fajhoz tartozó hal:

Január 1-jétől december 31-ig

24 998 tonna

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

— szárított, sózott is, de nem füstölt

— sózott, de nem szárított vagy füstölt, sós lében tartósított

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

A Thunnus nemzetségbe tartozó tonhalak és az Euthynnus nemzetségbe tartozó halak, konzervipari feldolgozásra (1)

Január 1-jétől december 31-ig

17 221  t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Szürke tőkehal (Merluccius bilinearis), frissen, hűtve vagy fagyasztva

Január 1-jétől december 31-ig

1 999 tonna

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Rétegelt lemez tűlevelű fából, más anyagok hozzáadása nélkül:

— 8,5 mm-nél vastagabb, külső felületei legfeljebb kérgezési eljárással előkészítve

— vagy csiszolva, 18,5 mm-nél vastagabb

Január 1-jétől december 31-ig

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferroszilícium

Január 1-jétől december 31-ig

12 600 tonna

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferroszilíciumos mangán

Január 1-jétől december 31-ig

18 550 tonna

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferrokróm legfeljebb 0,10 tömegszázalék széntartalommal és 30 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 90 tömegszázalék krómtartalommal (szuperfinomított ferrokróm)

Január 1-jétől december 31-ig

2 804 tonna

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Hal, fagyasztott, a Coregonus nemhez tartozó

Január 1-jétől december 31-ig

1 000 tonna

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Édesvízi rák kaporral főzve, fagyasztott

Január 1-jétől december 31-ig

2 965 tonna

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Garnélarák és a Pandalus borealis fajhoz tartozó és fűrészes garnélarák, páncél nélkül, főzve és fagyasztva, de más módon nem elkészítve

Január 1-jétől december 31-ig

474 tonna

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Halfilé, fagyasztott, az Allo-cyttus spp. és a Pseu-docyttus maculatus fajokhoz tartozó

Január 1-jétől december 31-ig

200 tonna

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Fehérítetlen lenfonal (a kócfonal kivételével), a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben, finomsági száma legalább 333,3 decitex (metrikus száma legfeljebb 30), többágú vagy cérnázott fonal előállítására a lábbeliipar számára vagy kábelkötöző zsineg gyártásához (1)

Január 1-jétől december 31-ig

400 tonna

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Hasonló apró üvegáru, nem üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat

Január 1-jétől december 31-ig

52 tonna

0

09.0052

1806 20

 

Csokoládé

Július 1-jétől június 30-ig

2 026 tonna

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül

Július 1-jétől június 30-ig

2 245 tonna

35

09.0054

1905 90

 

A ropogós kenyér („knäckebrot”), a mézeskalács és hasonló, az édes keksz (biscuit), a gofri és ostya, a kétszersült, a pirított kenyér és hasonló pirított termék kivételével

Július 1-jétől június 30-ig

409 tonna

40

09.0084

1702 50 00

 

Vegytiszta gyümölcscukor

Január 1-jétől december 31-ig

1 253 tonna

20

09.0085

1806

 

Csokoládé- és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmények

Január 1-jétől december 31-ig

81 tonna

43

09.0086

1902 11 00

 

Tészta, főzve, főzés nélkül vagy másképp elkészítve is, az 1902 20 10  és 1902 20 30 alszámba sorolt töltött tészták kivételével kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is.

Január 1-jétől december 31-ig

497 tonna

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Gabonatartalmú élelmiszer-készítmények

Január 1-jétől december 31-ig

191 tonna

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Másutt nem említett, más élelmiszer-készítmények

Január 1-jétől december 31-ig

702 tonna

18

09.0091

1702 50 00

 

Vegytiszta gyümölcscukor

Július 1-jétől június 30-ig

4 504 tonna

 (2)

09.0096

2106 90 98

 

Az Amerikai Egyesült Államoknak odaítélt, máshol nem említett más élelmiszerkészítmények

Július 1-jétől június 30-ig

831 tonna

EA (3)

(1)   

A vámtételek csökkentése az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott, az ilyen áruk használatának vámellenőrzése tekintetében megállapított feltételektől függ (lásd az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletének 254. cikkét (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.)).

(2)   

A külön vámtétel felfüggesztése 1995. július 1-jétől; a figyelembe veendő értékvám a vám- és statisztikai nómenklatúráról és a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) szereplő hatályos vámtétel.

(3)   

Az „EA” szimbólum azt jelzi, hogy az árukra a 2658/87/EGK rendeletnek megfelelően rögzített mezőgazdasági alkotóelem alkalmazandó.

C. RÉSZÁrumegnevezés

Egység

Tervezett mennyiség (EU28)

Ország

Rendelésszám

Az EU27 aránya a kvóta felhasználásából

Az EU27 vámkontingens mérete

A 32/2000/EK tanácsi rendeletben fel nem sorolt halászati termékek

Elkészített vagy konzervált hal (kivéve egész vagy darabolt): tonhalból, csíkoshasú tonhalból (skipjackból) vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Elkészített vagy konzervált hal (kivéve egész vagy darabolt): tonhalból, csíkoshasú tonhalból (skipjackból) vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból

t

742

EO

090705

100  %

742

Elkészített vagy konzervált hal (kivéve egész vagy darabolt): szardíniából, bonitóból, a Scomber scombrus és a Scomber japonicas fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Elkészített vagy konzervált hal (kivéve egész vagy darabolt): szardíniából, bonitóból, a Scomber scombrus és a Scomber japonicas fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból

t

865

EO

090707

72,9  %

631
A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság teljes mértékben betartja a minőségi jogalkotás elveit és a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt kötelezettségvállalásokat. Ezért arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb jogalkotási javaslatot terjesszen a Tanács és az Európai Parlament elé annak érdekében, hogy a 32/2000/EK rendelet összhangba kerüljön a Lisszaboni Szerződés által létrehozott jogi kerettel.( 1 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

( *1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/216 rendelete (2019. január 30.) az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL 38., 2019.2.8., 1. o.).

( *2 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

Top