EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0764-20211123

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2018/764 végrehajtási rendelete (2018. május 2. ) az Európai Unió Vasúti Ügynöksége részére fizetendő díjakról és a díjfizetésre vonatkozó feltételekről (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/2021-11-23

02018R0764 — HU — 23.11.2021 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/764 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 2. )

az Európai Unió Vasúti Ügynöksége részére fizetendő díjakról és a díjfizetésre vonatkozó feltételekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 129, 2018.5.25., 68. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1903 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. október 29.)

  L 387

126

3.11.2021




▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/764 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 2. )

az Európai Unió Vasúti Ügynöksége részére fizetendő díjakról és a díjfizetésre vonatkozó feltételekről

(EGT-vonatkozású szöveg)



1. cikk

Tárgy és hatály

▼M1

(1)  
Ez a rendelet megállapítja az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) részére az (EU) 2016/796 rendelet 14., 20., 21. és 22. cikke alapján benyújtott kérelmek feldolgozása (ideértve a szóban forgó rendelet 12. cikke szerinti egyablakos ügyintézési rendszernek a kérelmezők általi igénybevételét a kérelmek Ügynökséghez történő benyújtásához), illetve az Ügynökség rendeltetése szerint általa nyújtott egyéb szolgáltatások fejében megfizetendő díjakat. Emellett közelebbről meghatározza az említett díjak kiszámítása céljából alkalmazandó módszert és a fizetési feltételeket.

▼B

(2)  
Ez a rendelet megállapítja továbbá az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az uniós jogban foglalt egyéb alapelvek érvényesülését biztosító eljárásokat a nemzeti biztonsági hatóságok által az (EU) 2016/796 rendelet 14., 20. és 21. cikke alapján az Ügynökség hatáskörébe tartozó kérelmek nemzeti részének feldolgozásához kapcsolódó költségek tekintetében.
(3)  

Ez a rendelet nem alkalmazandó a nemzeti biztonsági hatóságok által az alábbi tevékenységekért felszámított díjakra:

a) 

egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek feldolgozása az (EU) 2016/798 irányelv ( 1 ) 10. cikkének (8) bekezdése alapján, valamint az (EU) 2018/763 bizottsági végrehajtási rendeletben ( 2 ) előírt, kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalási eljárás;

b) 

forgalombahozatali járműengedélyek vagy járművek típusengedélye iránti kérelmek feldolgozása az (EU) 2016/797 irányelv ( 3 ) 21. cikkének (8) bekezdése és 24. cikkének (1) bekezdése alapján, valamint az (EU) 2018/545 bizottsági végrehajtási rendeletben ( 4 ) előírt, kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalási eljárás;

c) 

az ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezések jóváhagyása iránti kérelemről a kérelmező kérésére az (EU) 2016/797 irányelv 19. cikke (3) bekezdésének utolsó albekezdése alapján kiadott vélemény;

d) 

ideiglenes engedélyek kiadása próbaüzemek végzésére az (EU) 2016/797 irányelv 21. cikkének (3) és (5) bekezdése alapján.

▼M1

2. cikk

Az Ügynökség által felszámított díjak típusai

(1)  

Az Ügynökség díjakat számít fel:

a) 

a kérelmeknek az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül az Ügynökséghez történő benyújtásáért, amennyiben ezt a tételt nem foglalja magában a kérelmek feldolgozására vonatkozó rögzített összegű díj;

b) 

az Ügynökséghez benyújtott kérelmek feldolgozásáért, ideértve a 4. cikkben említett becslés készítését vagy azt az esetet, amikor a kérelmező visszavonja kérelmét;

c) 

amikor az Ügynökség megújítja, korlátozza, módosítja vagy felülvizsgálja az (EU) 2016/798 irányelvvel vagy az (EU) 2016/797 irányelvvel összhangban hozott határozatot.

Az Ügynökség díjat számíthat fel a forgalombahozatali engedély visszavonásakor az (EU) 2016/797 irányelv 26. cikke szerinti használatban lévő járműre vagy járműtípusra vonatkozó alapvető követelményeknek való, később megállapított meg nem felelés miatt, vagy azért, mert az egységes biztonsági tanúsítvány jogosultja már nem teljesíti az (EU) 2016/798 irányelv 17. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti tanúsítási feltételeket.

(2)  

Az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett kérelmek a következőkre terjednek ki:

a) 

az (EU) 2016/796 rendelet 20. és 21. cikke szerinti, az e bekezdés b) pontjában meghatározottaktól eltérő járművek és járműtípusok forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyek;

b) 

az (EU) 2016/797 irányelv 25. cikkének (1) bekezdése alapján engedélyezett járműtípusnak megfelelő jármű vagy járműsorozat forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyek;

c) 

az (EU) 2016/796 rendelet 14. cikke szerinti, egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek;

d) 

az (EU) 2016/796 rendelet 22. cikke szerinti, az ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezések műszaki megoldásai vonatkozó ÁME-val való megfelelésének jóváhagyása iránti kérelmek;

e) 

az (EU) 2018/545 bizottsági végrehajtási rendelet 22. cikke és a 2018/763 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkének (3) bekezdése és 4. cikkének (5) bekezdése szerinti, előzetes kötelezettségvállalás iránti kérelmek;

f) 

az e rendelet 7. cikke szerinti, az (EU) 2016/796 rendelet 58. cikkében említett fellebbezések.

(3)  
Az Ügynökség díjat számít fel a kérelmező vagy bármely más személy vagy szervezet kérésére az (1) bekezdésben említetteken kívül nyújtott szolgáltatásokért is.
(4)  
Az Ügynökség a honlapján közzéteszi a szolgáltatások jegyzékét.

3. cikk

Az Ügynökség által felszámított díjak és rögzített összegű díjak kiszámítása

(1)  
A 2. cikk (2) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában említett kérelmeknek az Ügynökséghez történő benyújtásakor az egyablakos ügyintézési rendszer használatáért fizetendő díj összege a melléklet 2. pontjának A. táblázatában meghatározott rögzített összeg. Ez a rögzített összegű díj a kérelem benyújtásának időpontjában fizetendő.
(2)  

A 2. cikk (2) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában említett kérelmek feldolgozásáért – többek között a 2. cikk (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában és második albekezdésében említett tevékenységekért – fizetendő díjak összege a következő tételekből tevődik össze:

a) 

az Ügynökség személyzete és a külső szakértők által a kérelem feldolgozására fordított órák száma, szorozva az Ügynökség által a melléklet 1. pontjában meghatározott óradíjjal;

b) 

az Ügynökség által felszámított díjak összege megnövelendő a nemzeti biztonsági hatóságok által benyújtott, a kérelem nemzeti részének feldolgozási költségeiből adódó releváns összeggel.

(3)  
A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett megfelelő kérelmek benyújtásáért és feldolgozásáért, valamint az engedélyek kiadásáért fizetendő díj összege a melléklet 3. pontjának B. táblázatában meghatározott rögzített összeg, amely tartalmazza az (1) bekezdésben említett egyablakos ügyintézési rendszer használatának díját. Ez a rögzített összegű díj a kérelem benyújtásának időpontjában fizetendő.
(4)  
A 2. cikk (3) bekezdésében említett szolgáltatások díjának összege az Ügynökség személyzete és a külső szakértők által ledolgozott órák számának és az Ügynökségnek a melléklet 1. pontjában meghatározott óradíjának szorzata.
(5)  
Mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a kérelmező kérésére az Ügynökség által a kérelemért felszámított összeget 20 %-kal csökkenteni kell. Ezt a kérést rögzített összegű díj alkalmazása esetén kérelmezéskor, minden más esetben legkésőbb azt megelőzően kell előterjeszteni, hogy az Ügynökség számlát állít ki.

E rendelet alkalmazásában a mikro-, kis- vagy középvállalkozás olyan önálló vasúti társaság, pályahálózat-működtető vagy gyártó, amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, és amely megfelel a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban ( 5 ) meghatározott feltételeknek.

A kérelmezőnek az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül bizonyítania kell, hogy mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül. Az Ügynökség értékeli a benyújtott bizonyítékot, és kétes esetben vagy indokoltság hiányában elutasítja a mikro-, kis- vagy középvállalkozási jogállás iránti kérelmet.

▼B

4. cikk

A díjak mértékének becslése

(1)  
Az Ügynökség a kérelmező kérésére nem kötelező érvényű becslést ad a kérelemmel vagy a kérelmezett szolgáltatással kapcsolatos díjak összegéről, valamint közli a számlák kiállításának várható időpontját.

A kérelem feldolgozásában részt vevő nemzeti biztonsági hatóságok a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően nem kötelező érvényű becslést készítenek saját költségeikről, amelyet bele kell foglalni az Ügynökség által adott becslésbe.

(2)  
A kérelem feldolgozása során az Ügynökség és a nemzeti biztonsági hatóságok folyamatosan nyomon követik költségeiket. Amennyiben a kérelmező igényli, az Ügynökség tájékoztatja a kérelmezőt arról, ha a költségkockázat több mint 15 %-kal meghaladja az előzetes becslést.
(3)  
Amennyiben a kérelem feldolgozása vagy az egyéb szolgáltatás nyújtása egy évnél tovább tart, a kérelmező új költségbecslést kérhet az Ügynökségtől.
(4)  
Ha a kérelmező költségbecslést vagy annak felülvizsgálatát igényli, az (EU) 2016/797 irányelv 19. cikkének (4) bekezdésében és 21. cikkének (6) bekezdésében, valamint az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidők legfeljebb tíz munkanapra felfüggeszthetők.

5. cikk

Fizetési feltételek

▼M1

(1)  

Az Ügynökség a fizetendő díjakról számlát állít ki a következő időponttól számított 30 naptári napon belül:

a) 

határozatának dátuma, kivéve, ha a rögzített díjszabási rendszer hatálya vagy a 6. cikk (3) bekezdésének hatálya alá tartozó határozatokról van szó;

b) 

a fellebbezési tanács határozatának dátuma;

c) 

a nyújtott szolgáltatás befejezése;

d) 

a kérelem visszavonása;

e) 

bármely olyan esemény, amely a kérelem feldolgozásának lezárását vonja maga után.

A kérelemnek az Ügynökség általi feldolgozását megelőzően a 3. cikk (1) és (3) bekezdésében említett kérelem benyújtásakor esedékessé váló rögzített összegű díj tekintetében az Ügynökség megállapodhat az egyes kérelmezőkkel egy másik esedékességi időpontról, valamint külön számlázási megállapodást is köthet.

(2)  

A számlán adott esetben a következő elemeket kell feltüntetni:

a) 

a díjak megkülönböztetése;

b) 

a rögzített összegű díjak;

c) 

rögzített összegű díj hiányában az Ügynökség felelősségére ledolgozott órák száma és az alkalmazott óradíj;

d) 

adott esetben a felelős nemzeti biztonsági hatóság által kiszámlázott költségek. Ezeket a feladatok és a ráfordított idő vonatkozásában vagy a nemzeti biztonsági hatóság által a kérelem nemzeti részének feldolgozására alkalmazott rögzített összegű díjtételek formájában kell meghatározni.

▼B

(3)  
A nemzeti biztonsági hatóságok legkésőbb az Ügynökség által kért időpontra kimutatást készítenek az Ügynökség részére az általa kiállított számlába belefoglalandó hozzájárulásuk költségeiről. A költségkimutatásnak részletesen ismertetnie kell a költségek kiszámításának módját.
(4)  
A fizetendő díjakat euróban kell kifejezni és felszámítani.

▼M1

(4a)  
Amennyiben a 6. cikk (3) bekezdése vonatkozik a kérelmezőkre, az Ügynökség jogosult arra, hogy a kérelem már feldolgozott részeinek részleges kifizetését előíró fizetési felszólításokat adjon ki. Amennyiben a kért kifizetés az Ügynökség által meghatározott határidőn belül, de legalább 10 naptári napon belül nem történik meg, az Ügynökség felfüggesztheti a kérelem feldolgozását, és erről tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben a felfüggesztésről szóló értesítést követő 20 naptári napon belül sor kerül a kért kifizetésre, az Ügynökség folytatja a kérelem feldolgozását. Amennyiben a felfüggesztésről szóló értesítést követő 20 naptári napon belül nem kerül sor kifizetésre, az Ügynökségnek jogában áll elutasítani a kérelmet.

▼B

(5)  
Az Ügynökség az (EU) 2016/796 rendelet 12. cikkében említett egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül értesíti a kérelmezőket a határozatról, és állítja ki a számlát.
(6)  
Az Ügynökség hat havonta időközi számlát állíthat ki.
(7)  
A díjakat az Ügynökség e célra megjelölt bankszámlájára, átutalással kell megfizetni.
(8)  
A kérelmezők biztosítják, hogy az Ügynökség részére esedékes összegek, a számla kifizetéséhez kapcsolódó banki költségekkel együtt, a számláról szóló értesítéstől számított 60 naptári napon belül megfizetésre kerüljenek.

▼M1

(9)  
Amennyiben a kérelmező mikro-, kis- vagy középvállalkozás, az Ügynökség köteles figyelembe venni a fizetési határidő észszerű mértékű meghosszabbítására, illetve a részletfizetésre irányuló kérést.

▼B

(10)  
A nemzeti biztonsági hatóságoknak a (8) és (9) bekezdésben említett határidőn belül kézhez kell kapniuk a kérelmek nemzeti részének feldolgozásához kapcsolódó költségek visszatérítését.

6. cikk

A fizetés elmulasztása

▼M1

(1)  
Az esedékes összegek kifizetésének elmaradása esetén az Ügynökség minden késedelmes naptári napra kamatot számíthat fel, és alkalmazhatja az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet első része IV. címe 6. fejezetének 5. szakaszában (és különösen annak 101. cikkében) az európai ügynökségekre vonatkozó, valamint az Ügynökségnek az (EU) 2016/796 rendelet 66. cikkével összhangban elfogadott pénzügyi szabályaiban előírt beszedési szabályokat.

▼B

(2)  
Az alkalmazandó kamat mértékét úgy kell megállapítani, hogy az Európai Központi Bank által a tőke-refinanszírozási ügyletek esetén alkalmazott, az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában közzétett és az esedékesség napja szerinti hónap első naptári napján érvényes kamatot nyolc százalékponttal kell növelni.

▼M1

(3)  
Amennyiben az Ügynökségnek bizonyítéka van arról, hogy a kérelmező fizetőképessége veszélyben van, vagy ha a kérelmező székhelye nem az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, előírhatja a kérelmező számára, hogy a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújtson bankgaranciát vagy biztosítéki letétet. Amennyiben a kérelmező ezt nem teszi meg, az Ügynökség elutasíthatja kérelmét.
(4)  
Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az Ügynökség elutasíthatja az új kérelmet vagy felfüggesztheti a folyamatban lévő kérelem feldolgozását, ha a kérelmező vagy jogutódja nem teljesítette az Ügynökség által korábban végzett engedélyezési, tanúsítási vagy jóváhagyási feladatokból vagy szolgáltatásokból eredő fizetési kötelezettségeit, kivéve, ha a kérelmező minden esedékes összeget megfizet. Amennyiben egy folyamatban lévő kérelmet fel kell függeszteni, az 5. cikk (4a) bekezdésében említett eljárás megfelelően alkalmazandó.

▼B

(5)  
Az Ügynökség megtesz minden szükséges jogi lépést a számlák maradéktalan kiegyenlítésének biztosítására. A visszatérítés céljából költségkimutatást benyújtó nemzeti biztonsági hatóságok minden támogatást megadnak ehhez az Ügynökségnek.

7. cikk

Fellebbezés és fellebbezési költségek

(1)  
Az Ügynökség díjat számít fel az elutasított vagy visszavont fellebbezésekért.
(2)  
A fellebbezés díja 10 000  EUR vagy a fellebbezéssel megtámadott határozatért kiszabott díj összege, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb.
(3)  
A fellebbezési tanács hivatalvezetője tájékoztatja a fellebbező felet a fizetés feltételeiről. A fellebbezést benyújtó félnek a számláról való értesítéstől számítva 30 naptári napot kell biztosítani a díj megfizetésére.
(4)  
A fellebbező fél a kiszámlázott díjakkal szemben a fellebbezési tanácshoz nyújthat be fellebbezést.

8. cikk

A díjak közzététele és felülvizsgálata

▼M1

(1)  
Az Ügynökség a honlapján közzéteszi a 3. cikkben említett óradíjat és rögzített díjszabást.
(2)  
A nemzeti biztonsági hatóság a honlapján közzéteszi az Ügynökségnek kiszámlázott, a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti költségek megállapításához alkalmazott díjszabást. Amennyiben a nemzeti biztonsági hatóság átalánydíjat alkalmaz, megjelöli, hogy az átalánydíj mely engedélyezési és tanúsítási ügyekben alkalmazandó. A nemzeti biztonsági hatóság az Ügynökség rendelkezésére bocsátja a honlapjára mutató linket, amely információkat tartalmaz díjairól.

▼B

(3)  
Az Ügynökség a honlapján közzéteszi az ezen információkra mutató hivatkozást.
(4)  
Az Ügynökség az (EU) 2016/796 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett éves jelentésébe belefoglalja az óradíj alapjául szolgáló költségelemeket, valamint pénzügyi eredményeit és előrejelzéseit.

9. cikk

Az Ügynökség eljárásai

(1)  

Az Ügynökség a bevételek és kiadások, illetve az 1. cikk (1) bekezdése szerinti, díjköteles tevékenységek szétválasztása érdekében:

a) 

a díjakból származó bevételeit külön bankszámlán szedi be és gyűjti;

b) 

évente jelentést készít a díjköteles tevékenységekhez rendelhető bevételekről és kiadásokról, valamint költségstruktúráról és teljesítményről.

(2)  
Amennyiben az év végén a díjakból származó bevételek összege meghaladja a díjköteles tevékenységek összköltségét, a bevételtöbbletet költségvetési tartalékba kell helyezni, és az Ügynökség költségvetési szabályzatának megfelelően a többletek és deficitek kezelésére kell fordítani.
(3)  
Az Ügynökség biztosítja a díjköteles tevékenységekből származó bevételek fenntarthatóságát.

10. cikk

Értékelés és felülvizsgálat

(1)  
Az Ügynökség minden pénzügyi évben értékelést készít a díjak kivetésének rendszeréről. Az értékelés alapját az Ügynökség korábbi pénzügyi eredményei, valamint a kiadásokra és bevételekre vonatkozó becslések képezik. Ugyanakkor kapcsolódik az Ügynökség egységes programozási dokumentumához is.

▼M1

(1a)  

A mellékletben említett összegeket az Ügynökség először 2023-ban, majd azt követően minden pénzügyi évben január 1-jei hatállyal indexálja, a következők alapján:

a) 

az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az ezekre alkalmazott korrekciós együtthatóknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett éves aktualizálása, az Ügynökség igazgatótanácsa által elfogadandó számítási módszerrel összhangban, valamint az Ügynökség egységes programozási dokumentumában és konszolidált éves tevékenységi jelentéseiben használt vonatkozó éves pénzügyi adatok felhasználásával; és/vagy

b) 

az uniós inflációs ráta a melléklet 4. pontjában meghatározott módszer szerint.

▼B

(2)  
A Bizottság az Ügynökség pénzügyi eredményeinek értékelése és előrejelzései alapján szükség esetén felülvizsgálja az alkalmazandó díjakat.

▼M1

(3)  
Figyelembe véve az Ügynökség által az éves jelentésekben szolgáltatott információkat, ezt a rendeletet legkésőbb 2024. június 16-ig felül kell vizsgálni további rögzített összegű díjak fokozatos bevezetése céljából.

▼B

11. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az (EU) 2018/545 rendelet 55. cikkének (4) bekezdésében és az (EU) 2018/763 végrehajtási rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében említett esetekben az e rendelet szerinti díjak nem terjednek ki a kérelem Ügynökséghez történő benyújtását megelőzően elvégzett munkára, amelyekre a nemzeti jogszabályok alkalmazandók.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendelet 2019. február 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1




MELLÉKLET

1. 

Az Ügynökség 239 EUR-s óradíjat alkalmaz.

2. 

Az egyablakos ügyintézési rendszer használatáért az Ügynökségnek fizetendő rögzített összegű díjak a következők:



A. táblázat

 

Költségcsoport (egyablakos ügyintézés)

Összeg (EUR)

Kérelem benyújtása az Ügynökséghez a következőkre vonatkozóan:

1.

Egységes biztonsági tanúsítvány

400

2.

Járműtípus-engedély

400

3.

Típusmegfelelőségi engedélytől eltérő járműengedély

400

4.

ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezés jóváhagyása

400

5.

Előzetes kötelezettségvállalási folyamat

400

3. 

Az engedélyezett járműtípusnak megfelelő jármű vagy járműsorozat forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek benyújtásának és feldolgozásának rögzített összegű díja a következő:



B. táblázat

 

Költségcsoport

Összeg (EUR)

A típusnak megfelelő járművek engedélyezésére vonatkozó határozat iránti kérelem benyújtása és az Ügynökség általi feldolgozása:

1.

A 321/2013/EU bizottsági rendelet (1) mellékletének 2. pontjában említett teherkocsik és minden egyéb jármű

775

2.

a)  belső égésű vagy villamos vontatójárművek;

b)  személyszállító kocsik;

c)  a vasúti infrastruktúra építését és karbantartását szolgáló mobil berendezések

970

3.

önjáró belső égésű vagy villamos vonatok;

1 115

(1)   

A Bizottság 321/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 104., 2013.4.12., 1. o.).

4. 

A 10. cikk (1a) bekezdésében említett éves inflációs ráta a következőképpen kerül meghatározásra:



Alkalmazandó éves inflációs ráta:

„Eurostat HICP (minden tétel) – az Európai Unió valamennyi országa” (2015 = 100) százalékos változás/12 havi átlag

A figyelembe veendő ráta értéke:

a ráta értéke 3 hónappal a kiigazítás végrehajtása előtt



( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról (HL L 138., 2016.5.26., 102. o.).

( 2 ) A Bizottság (EU) 2018/763 végrehajtási rendelete (2018. április 9.) az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egységes biztonsági tanúsítványok vasúti társaságok részére történő kiadására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról, valamint a 653/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 49. oldalát).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 138., 2016.5.26., 44. o.).

( 4 ) A Bizottság (EU) 2018/545 végrehajtási rendelete (2018. április 4.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vasúti járművek és a vasúti járműtípusok engedélyezési eljárására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról (HL L 90., 2018.4.6., 66. o.).

( 5 ) A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Top