EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0196-20190501

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/196 rendelete (2018. február 7.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról (kodifikált szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/2019-05-01

02018R0196 — HU — 01.05.2019 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/196 RENDELETE

(2018. február 7.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról

(kodifikált szöveg)

(HL L 044, 2018.2.16., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/632 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. február 19.)

  L 105

3

25.4.2018

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/673 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. február 27.)

  L 114

5

30.4.2019
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/196 RENDELETE

(2018. február 7.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról

(kodifikált szöveg)1. cikk

Az Uniónak az 1994. évi GATT hatálya alá tartozó vámkedvezményei és vonatkozó kötelezettségei ezennel felfüggesztésre kerülnek az Egyesült Államokból származó, e rendelet I. mellékletében felsorolt termékek tekintetében.

▼M2

2. cikk

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alapján alkalmazandó vámtételen felül 0,001 %-os értékvámot kell alkalmazni az Egyesült Államokból származó, e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan.

▼B

3. cikk

(1)  A Bizottság évente kiigazítja a felfüggesztés mértékét az Egyesült Államok folyamatos dömping- és támogatás-ellentételezésről szóló törvénye (a továbbiakban: CDSOA) alapján, az abban az időben az Unióval szemben alkalmazott hatálytalanítás vagy gyengítés mértékének megfelelően. A Bizottság a kiegészítő behozatali vám mértékét vagy az I. mellékletben foglalt listát a következő feltételek mellett módosítja:

a) a hatálytalanítás vagy gyengítés mértéke megfelel az Unióból érkező behozatalra vonatkozó dömpingellenes és kiegyenlítő vámok utáni CDSOA-kifizetések 72 %-ának azon legutóbbi évre, amely tekintetében abban az időben az Egyesült Államok hatóságai által közzétett adatok rendelkezésre állnak;

b) a módosítás úgy történik, hogy az Egyesült Államokból származó kiválasztott termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok egy évre vonatkozó hatása által képviselt kereskedelmi érték ne lépje túl a hatálytalanítás vagy gyengítés mértékét;

c) az e) pontban foglalt körülmények kivételével, ha a felfüggesztés mértéke nő, a Bizottság az I. mellékletben foglalt listát termékekkel egészíti ki; ezeket a termékeket a II. mellékletben foglalt listáról választja ki a lista szerinti sorrendben;

d) az e) pontban foglalt körülmények kivételével, ha a felfüggesztés mértéke csökken, az I. mellékletben foglalt listáról termékeket kell törölni; a Bizottság először azokat a termékeket távolítja el, amelyek 2005. május 1-jén a II. mellékletben foglalt listán szerepeltek, és amelyekkel később az I. mellékletben foglalt lista kiegészült; a Bizottság ezt követően eltávolítja a 2005. május 1-jén az I. mellékletben foglalt listán szereplő termékeket, a lista szerinti sorrendben;

e) a Bizottság akkor módosítja a kiegészítő behozatali vám mértékét, ha az I. mellékletben foglalt lista termékekkel történő kiegészítésével vagy az arról való termékeltávolítással nem lehet a felfüggesztés mértékét a hatálytalanítás vagy gyengítés mértékéhez igazítani.

(2)  Amennyiben az I. mellékletben foglalt lista termékekkel egészül ki, a Bizottság ezzel egy időben módosítja a II. mellékletben foglalt listát azáltal, hogy az adott termékeket eltávolítja az említett listáról. A II. mellékletben foglalt listán maradó termékek sorrendje nem változik.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett kiigazítások és módosítások céljából.

Amennyiben az Egyesült Államok által teljesített kifizetések összegére vonatkozó információt az év késői szakaszában bocsátják rendelkezésre, olyan módon, hogy a 4. cikkben meghatározott eljárás alkalmazásával nem lehetséges a WTO által, valamint a jogszabályban előírt határidők betartása, és amennyiben a mellékletek kiigazítása és módosítása esetén az rendkívül sürgős okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra az 5. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

4. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. február 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

5. cikk

(1)  Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 4. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

6. cikk

Az e rendelet hatálya alá tartozó bármely termék származását a 952/2013/EU rendelettel összhangban kell megállapítani.

7. cikk

(1)  Az I. mellékletben felsorolt azon termékekre, amelyekre 2005. április 30. előtt nulla vámtétellel vagy vámcsökkentéssel adtak ki behozatali engedélyt, nem vonatkozik a kiegészítő behozatali vám.

(2)  Az I. mellékletben felsorolt azon termékre, amelyek az 1186/2009/EK tanácsi rendelet ( 2 ) értelmében vámmentesen kerülnek behozatalra, nem vonatkozik a kiegészítő behozatali vám.

8. cikk

A 673/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M2
I. MELLÉKLET

A kiegészítő behozatali vám hatálya alá tartozó termékeket nyolcjegyű KN-kódjuk azonosítja. Az e kódok alá besorolt termékek megnevezése a 2658/87/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) I. mellékletében található.

0710 40 00

ex 9003 19 00 „Keret és szerelék nem nemesfémből”

8705 10 00

6204 62 31

▼B
II. MELLÉKLET

Az e mellékletben szereplő termékeket nyolcjegyű KN-kódjaik azonosítják. Az e kódok alá besorolt termékek leírása a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében található.
III. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításai jegyzékeA Tanács 673/2005/EK rendelete

(HL L 110., 2005.4.30., 1. o.)

 

A Bizottság 632/2006/EK rendelete

(HL L 111., 2006.4.25., 5. o.)

 

A Bizottság 409/2007/EK rendelete

(HL L 100., 2007.4.17., 16. o.)

 

A Bizottság 283/2008/EK rendelete

(HL L 86., 2008.3.28., 19. o.)

 

A Bizottság 317/2009/EK rendelete

(HL L 100., 2009.4.18., 6. o.)

 

A Bizottság 305/2010/EU rendelete

(HL L 94., 2010.4.15., 15. o.)

 

A Bizottság 311/2011/EU végrehajtási rendelete

(HL L 86., 2011.4.1., 51. o.)

 

A Bizottság 349/2013/EU végrehajtási rendelete

(HL L 108., 2013.4.18., 6. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 11. pontja

Az Európai Parlament és a Tanács 38/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 52. o.)

Kizárólag a melléklet 4. pontja

A Bizottság 303/2014/EU végrehajtási rendelete

(HL L 90., 2014.3.26., 6. o.)

 

A Bizottság (EU) 2015/675 felhatalmazáson alapuló rendelete

(HL L 111., 2015.4.30., 16. o.)

 

A Bizottság (EU) 2016/654 felhatalmazáson alapuló rendelete

(HL L 114., 2016.4.28., 1. o.)

 

A Bizottság (EU) 2017/750 felhatalmazáson alapuló rendelete

(HL L 113., 2017.4.29., 12. o.)

 
IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat673/2005/EK rendelet

E rendelet

1–4. cikk

1–4. cikk

4a. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

8. cikk

8. cikk

9. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet( 1 ) HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

( 2 ) A Tanács 1186/2009/EK rendelete (2009. november 16.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról (HL L 324., 2009.12.10., 23. o.).

( 3 ) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

Top