EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018D1544-20231011

Consolidated text: A Tanács (KKBP) 2018/1544 határozata (2018. október 15.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/2023-10-11

Előfordulhat, hogy az egységes szerkezetbe foglalt szöveg nem tartalmazza a következő módosításokat:

Módosító jogszabály Módosítás típusa Érintett szövegrész Hatálybalépés időpontja
32024D1964 módosította: cikk 3 bekezdés 9 17/07/2024
32024D1964 módosította: cikk 3 bekezdés 7 17/07/2024
32024D1964 módosította: cikk 3 bekezdés 10 17/07/2024
32024D1964 módosította: cikk 3 bekezdés 8 17/07/2024
32024D1964 módosította: cikk 8 számozatlan bekezdés 17/07/2024

02018D1544 — HU — 11.10.2023 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (KKBP) 2018/1544 HATÁROZATA

(2018. október 15.)

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

(HL L 259, 2018.10.16., 25. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (KKBP) 2019/86 HATÁROZATA  (2019. január 21.)

  L 18I

10

21.1.2019

 M2

A TANÁCS (KKBP) 2019/1722 HATÁROZATA  (2019. október 14.)

  L 262

66

15.10.2019

►M3

A TANÁCS (KKBP) 2020/1466 HATÁROZATA  (2020. október 12.)

  L 335

16

13.10.2020

►M4

A TANÁCS (KKBP) 2020/1482 HATÁROZATA  (2020. október 14.)

  L 341

9

15.10.2020

 M5

A TANÁCS (KKBP) 2021/1799 HATÁROZATA   2021. október 11-i

  L 361

51

12.10.2021

►M6

A TANÁCS (KKBP) 2022/1944 HATÁROZATA  (2022. október 13.)

  L 268

24

14.10.2022

►M7

A TANÁCS (KKBP) 2022/2232 HATÁROZATA  (2022. november 14.)

  L 293I

32

14.11.2022

►M8

A TANÁCS (KKBP) 2023/2129 HATÁROZATA  (2023. október 9.)

  L 

1

10.10.2023
▼B

A TANÁCS (KKBP) 2018/1544 HATÁROZATA

(2018. október 15.)

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről1. cikk

„Vegyi fegyverek”: a vegyifegyver-tilalmi egyezmény (CWC) II. cikkében meghatározott vegyi fegyverek.

2. cikk

(1)  

A tagállamok meghozzák az annak megakadályozásához szükséges intézkedéseket, hogy a területükre belépjenek vagy azon átutazzanak:

a) 

azon természetes személyek, akiket felelősség terhel az alábbiakért, akik pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak az alábbiakhoz, vagy más módon közreműködnek az alábbiakban:

i. 

vegyi fegyverek gyártása, beszerzése, birtoklása, kifejlesztése, szállítása, felhalmozása vagy átadása;

ii. 

vegyi fegyverek használata;

iii. 

vegyi fegyverek használata céljából történő bármilyen előkészületben való részvétel;

b) 

azon természetes személyek, akik segítenek, ösztönöznek vagy felbujtanak természetes személyeket vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, hogy közreműködjenek az e bekezdés a) pontjában említett bármely tevékenységben és ezáltal az említett tevékenységek következtében esetlegesen fellépő veszélyt okoznak vagy ahhoz hozzájárulnak; valamint

c) 

az a) és a b) pontban felsorolt természetes személyekkel kapcsolatban álló természetes személyek;

a mellékletben felsoroltak szerint.

(2)  
Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraik esetében megtagadják a területükre való belépést.
(3)  

Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor valamely tagállamot nemzetközi jogi kötelezettség terhel, nevezetesen:

a) 

egy nemzetközi kormányközi szervezetnek helyet adó országként;

b) 

az Egyesült Nemzetek által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferenciának helyet adó országként;

c) 

kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d) 

az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni egyezmény) alapján.

(4)  
A (3) bekezdést azokra az esetekre is alkalmazandónak kell tekinteni, amikor egy tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) ad otthont.
(5)  
A Tanácsot megfelelően értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.
(6)  
A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdés alapján előírt intézkedések alól, ha az utazás indoka sürgős humanitárius szükséghelyzet vagy olyan – kormányközi vagy az Unió által támogatott vagy a területén tartott, vagy az EBESZ soros elnökségét betöltő tagállamban tartott – ülésen való részvétel, amelyen a korlátozó intézkedések politikai célját – így többek között a vegyi fegyverek jogi tiltásának végrehajtását és a vegyi fegyverek leszerelésének megvalósítását – közvetlenül előmozdító politikai párbeszéd zajlik. A tagállamok szintén mentességet adhatnak az (1) bekezdés alapján előírt intézkedések alól, ha a belépés vagy az átutazás bírósági eljárás lefolytatása miatt szükséges.
(7)  
A (6) bekezdésben említett mentességeket megadni kívánó tagállam erről írásban értesíti a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül nem emel írásban kifogást. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.
(8)  
Amennyiben a (3), a (4), a (6) vagy a (7) bekezdésnek megfelelően egy adott tagállam engedélyezi a mellékletben felsorolt személyeknek a területére való belépést vagy az azon történő átutazást, az engedélynek szigorúan a megadását indokló célra és a közvetlenül érintett személyekre kell korlátozódnia.

3. cikk

(1)  

Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az alábbiakhoz tartozik, az alábbiak tulajdonában vagy birtokában van, vagy ellenőrzése alatt áll:

a) 

azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, akiket, illetve amelyeket felelősség terhel az alábbiakért, akik, illetve amelyek pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak az alábbiakhoz, vagy más módon közreműködnek az alábbiakban:

i. 

vegyi fegyverek gyártása, beszerzése, birtoklása, kifejlesztése, szállítása, felhalmozása vagy átadása;

ii. 

vegyi fegyverek használata;

iii. 

vegyi fegyverek használata céljából történő bármilyen előkészületben való részvétel;

b) 

azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, akik illetve amelyek bármilyen módon segítenek, ösztönöznek vagy felbujtanak természetes személyeket vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, hogy közreműködjenek az e bekezdés a) pontjában említett bármely tevékenységben és ezáltal az említett tevékenységek következtében esetlegesen fellépő veszélyt okoznak vagy ahhoz hozzájárulnak; valamint

c) 

az e bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

a mellékletben felsoroltak szerint.

(2)  
A mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek részére vagy javára semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás sem közvetve, sem közvetlenül nem bocsátható rendelkezésre.
(3)  

Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) 

a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és ezen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, a bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, a gyógyszerekre és orvosi kezelésre, az adókra, a biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra fordított kifizetéseket;

b) 

kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak és jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) 

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, vagy szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) 

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a konkrét engedély megadásának alapjául szolgáló indokokról; vagy

e) 

diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezet számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(4)  

Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) 

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választott bírósági határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) 

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése érdekében történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) 

a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) 

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(5)  
Az (1) bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy az adott természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a mellékletbe való felvételét megelőzően szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, ha az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv kapja.
(6)  

A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) 

kamatokra vagy e számlákkal kapcsolatos egyéb hozamokra;

b) 

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett számlák az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá kerültek; vagy

c) 

az Unióban meghozott vagy az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetésekre,

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozam és kifizetés továbbra is az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik.

4. cikk

(1)  
A Tanács valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára egyhangú határozattal létrehozza és módosítja a mellékletben foglalt jegyzéket.
(2)  
A Tanács közli az (1) bekezdésben említett határozatot – ideértve a jegyzékbe vétel indokolását – az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, amennyiben a cím ismert közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján, lehetővé téve az ilyen személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket tegyen.
(3)  
Amennyiben észrevétel vagy új érdemi bizonyíték benyújtására kerül sor, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatot, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

5. cikk

(1)  
A mellékletnek tartalmaznia kell a 2. és a 3. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indokolását.
(2)  
A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a névváltozatokat is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a lakcím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet az elnevezés, a nyilvántartásba vétel helye és ideje, a nyilvántartásba vétel száma és a székhely.

6. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos követelések, amelyek teljesítését az e határozat alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, így például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – mindenekelőtt pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) 

a mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) 

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

7. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik államokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban megállapítottakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M8

8. cikk

Ezt a határozatot 2026. október 16-ig kell alkalmazni. Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. A 2. és a 3. cikkben meghatározott intézkedéseket a mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek tekintetében 2024. október 16-ig kell alkalmazni.

▼B

9. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
MELLÉKLET

A 2. ÉS A 3. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

▼M1

A.   TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNév

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

1.  Tariq YASMINA

Más néven: Tarq Yasminaimage

Neme: férfi

Rangja: ezredes;

Állampolgársága: szíriai

Tariq Yasmina (Tarak Jászmína) a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] és az Elnöki Palota összekötő tisztje, és mint ilyen, részt vesz a vegyi fegyverek szíriai rezsim általi használatában és azok használatának az előkészítésében.

2019.1.21.

2.  Khaled NASRI

Más néven: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Neme: férfi

Beosztása: az SSRC „Institute 1000” néven ismert részlegének igazgatója;

Állampolgársága: szíriai

Khaled Nasri (Háled Naszri) az „Institute 1000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének az igazgatója, amely a szíriai vegyifegyver-program számítógépes és elektronikai rendszereinek kifejlesztéséért és létrehozásáért felel.

2019.1.21.

3.  Walid ZUGHAIB

Más néven: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Beosztása: doktor, az SSRC „Institute 2000” néven ismert részlegének igazgatója;

Neme: férfi

Állampolgársága: szíriai

Walid Zughaib (Válíd Zgíb) az „Institute 2000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének az igazgatója, amely a szíriai vegyifegyver-programban a mechanikai fejlesztésért és gyártásért felel.

2019.1.21.

4.  Firas AHMED

Más néven: Ahmad;image

Rangja: ezredes, az SSRC „Institute 1000” néven ismert részlegének biztonsági vezetője;

Neme: férfi

Születési ideje: 1967. január 21.;

Állampolgársága: szíriai

Firas Ahmed (Ferász Ahmed) az „Institute 1000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének a biztonsági vezetője, amely a szíriai vegyifegyver-program számítógépes és elektronikai rendszereinek kifejlesztéséért és létrehozásáért felel. Részt vett vegyi fegyverekhez kapcsolódó anyagok átadásában és elrejtésében azt követően, hogy Szíria csatlakozott a vegyifegyver-tilalmi egyezményhez.

2019.1.21.

▼M3

5.  Said SAID

Más néven: Saeed, Sa’id Sa’id,image

Titulusa: doktor, az SSRC „Institute 3000” (más néven: „Institute 6000”) néven ismert részlegének tagja

Nem: férfi

Születési idő: 1955. december 11.

Said Said az „Institute 3000”-nek (más néven: „Institute 6000”-nek), azaz a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) azon részlegének egyik meghatározó alakja, amely Szíria vegyi fegyvereinek fejlesztéséért és gyártásáért felel.

2019.1.21.

▼M1

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Más néven: Ruslan BOSHIROV, Анатолий Владимирович Чепига

Neme: férfi

Születési idejei: 1979. április 5., 1978. április 12.

Születési helyei: Nikolaevka, Amur Oblast, Oroszország; Dushanbe, Tádzsikisztán

Anatoliy Chepiga (Anatolij Csepiga) (más néven: Ruslan Boshirov [Ruszlan Bosirov]), a GRU tisztje, idegmérget („novicsok”) birtokolt és szállított, amelyet később, a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben felhasznált. 2018. szeptember 5-én az Egyesült Királyság Királyi Ügyészsége vádat emelt Ruslan Boshirov ellen a következők miatt: emberölés előkészülete Sergei Skripal (Szergej Szkripal) ellen; gyilkossági kísérlet elkövetése Sergei Skripal (Szergej Szkripal), Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen; novicsok használata és birtoklása; valamint szándékos súlyos testi sértés elkövetése Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen.

2019.1.21.

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, más néven: Alexander PETROV

Neme: férfi

Születési ideje: 1979. július 13.

Születési helyei: Loyga, Oroszország; Kotlas, Oroszország

Alexander Mishkin (Alexander Miskin) (más néven: Alexander Petrov), a GRU tisztje, idegmérget („novicsok”) birtokolt és szállított, amelyet később, a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben felhasznált. 2018. szeptember 5-én az Egyesült Királyság Királyi Ügyészsége vádat emelt Alexander Petrov ellen a következők miatt: emberölés előkészülete Sergei Skripal (Szergej Szkripal) ellen; gyilkossági kísérlet elkövetése Sergei Skripal (Szergej Szkripal), Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen; novicsok használata és birtoklása; valamint szándékos súlyos testi sértés elkövetése Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen.

2019.1.21.

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Neme: férfi

Beosztása: a GRU első vezetőhelyettese; a GRU vezetője

Vladimir Stepanovich Alexseyev (Vlagyimir Sztyepanovics Alekszejev) a GRU (más néven: GU) első vezetőhelyettese. A GRU-nál betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Alexseyev (Alekszejev) felelős a novicsok idegméregnek a GRU tisztjei általi birtoklásáért, szállításáért és a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben való felhasználásáért.

2019.1.21.

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Más néven: Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Neme: férfi

Beosztása: a GRU vezetője

Igor Olegovich Kostyukov, a GRU-nál (más néven: GU-nál) az említett időben betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Kostyukov (Kosztyukov) felelős a novicsok idegméregnek a GRU tisztjei általi birtoklásáért, szállításáért és a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben való felhasználásáért.

2019.1.21.

▼M4

10.  Andrei Veniaminovich YARIN

(Андрей Вениаминович ЯРИН)

Neme: férfi

Születési idő: 1970.2.13.

Születési hely: Nizhny Tagil

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Elnöki Hivatal Belpolitikai Igazgatóságának (Presidential Domestic Policy Directorate) vezetője

Andrei Yarin az Oroszországi Föderáció Elnöki Végrehajtó Hivatala (Presidential Executive Office) Belpolitikai Igazgatóságának vezetője. E minőségében felelősségi körébe tartozik a belpolitikai iránymutatások kidolgozása és végrehajtása. Andrei Yarint kijelölték az Elnöki Végrehajtó Hivatalon belül működő azon munkacsoportban való részvételre is, amelynek feladata Alekszej Navalnijnak az orosz társadalomban gyakorolt befolyásával szembeni fellépés volt – többek között a Navalnij diszkreditálását célzó műveletek révén.

Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.

Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A fenti körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal beleegyezésével kerülhetett sor. Ennélfogva Andrei Yarin – tekintettel az említett hivatalban betöltött magas rangú vezetői tisztségére – felelős azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

11.  Sergei Vladilenovich KIRIYENKO

Сергей Владиленович КИРИЕНКО

Neme: férfi

Születési idő: 1962.7.26.

Születési hely: Sukhumi

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) első kabinetfőnök-helyettese

Sergei Kiriyenko az Oroszországi Föderáció Elnöki Végrehajtó Hivatalának (Presidential Executive Office) első kabinetfőnök-helyettese. E minőségében belpolitikai ügyekért – többek között képviselőcsoportokért és politikai tevékenységekért – felelős.

Alexej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.

Alexej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A fenti körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal beleegyezésével kerülhetett sor. Ennélfogva Sergei Kiriyenko – tekintettel az említett hivatalban betöltött magas rangú vezetői tisztségére – felelős azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

▼M6

12.  Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Nem: férfi

Születési idő: 1960. augusztus 22.

Születési hely: Alagir

Állampolgárság: orosz

Beosztás: North Ossetia-Alania vezetője

Sergei Menyailo Észak-Oszétia–Alánia (North Ossetia-Alania) vezetője. 2016 és 2021 áprilisa között az Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője volt a Szibériai Szövetségi Körzetben (Siberian Federal District). E minőségében felelősséggel tartozott az elnök alkotmányos jogköre érvényesítésének biztosításáért, amibe az állam bel- és külpolitikájának végrehajtása is beletartozott. Sergei Menyailo 2021 augusztusáig az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) tagja volt.

Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.

2020.10.15.

 

 

Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Omsk) (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető. A fent említett körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) beleegyezésével kerülhetett sor.

 

 

 

Az említett hivatal Szibériai Szövetségi Körzeten belüli korábbi képviselőjeként betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Sergei Menyailót felelősség terheli azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

 

▼M4

13.  Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Neme: férfi

Születési idő: 1951.11.15.

Születési hely: Perm

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (Federal Security Service) igazgatója

Aleksandr Bortnikov az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (Federal Security Service) igazgatója, és e minőségében ő felel Oroszország fő biztonsági hivatalának tevékenységeiért.

Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.

Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata szorosan figyelemmel kísérte a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A fenti körülmények alapján és figyelembe véve, hogy Alekszej Navalnij a megmérgezése idején megfigyelés alatt állt, megalapozott az a következtetés, hogy a megmérgezésére csak a Szövetségi Biztonsági Szolgálat közreműködésével kerülhetett sor.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálaton belül betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Aleksandr Bortnikovot felelősség terheli azoknak a személyeknek a támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

14.  Pavel Anatolievich POPOV

(Павел Анатольевич ПОПОВ)

Neme: férfi

Születési idő: 1957.1.1.

Születési hely: Krasnoyarsk

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese

Pavel Popov az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese, és e minőségében általános felelősséggel tartozik a kutatási tevékenységekért. Ez magában foglalja a minisztérium tudományos és technikai képességei feletti felügyeletet és e képességek fejlesztését, amibe a potenciális fegyverek és katonai felszerelések kifejlesztése, valamint a meglévő fegyverek és katonai felszerelések korszerűsítése is beletartozik.

Az orosz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) vállalta azt a feladatot, hogy a megsemmisítésük befejeződéséig gondoskodik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek biztonságos tárolásáról.

Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

Mivel a vegyi fegyverek biztonságos tárolásáról és megsemmisítéséről a Védelmi Minisztériumnak kell gondoskodnia, ezen vegyi fegyverek használata az Oroszországi Föderáció területén kizárólag a Védelmi Minisztérium és annak politikai vezetése szándéka vagy hanyagsága nyomán történhet meg.

Tekintettel arra, hogy Pavel Popov az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának magas rangú tisztviselője, felelősséggel tartozik azoknak a személyeknek a segítéséért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezéséts elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

15.  Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO

(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

Neme: férfi

Születési idő: 1975.7.17.

Születési hely: Stavropol

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese

Aleksei Krivoruchko az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese, és e minőségében általános felelősséggel tartozik a fegyverekért. Ez magában foglalja a minisztérium fegyverkészleteinek és katonai felszereléseinek felügyeletét is. Emellett felelősséggel tartozik e készleteknek és felszereléseknek a Védelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó nemzetközi egyezmények végrehajtása keretében történő megsemmisítéséért is.

Az orosz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) vállalta azt a feladatot, hogy a megsemmisítésük befejeződéséig gondoskodik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek biztonságos tárolásáról.

Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

Mivel a vegyi fegyverek biztonságos tárolásáról és megsemmisítéséről a Védelmi Minisztériumnak kell gondoskodnia, ezen vegyi fegyverek használata az Oroszországi Föderáció területén kizárólag a Védelmi Minisztérium és annak politikai vezetése szándéka vagy hanyagsága nyomán történhet meg.

Tekintettel arra, hogy Aleksei Krivoruchko az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának magas rangú tisztviselője, felelősséggel tartozik azoknak a személyeknek a segítéséért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

▼M7

16.  Alexey Alexandrovich ALEXANDROV

(Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВ)

más néven: Alexey Andreevich FROLOV

(Алексей Андреевич ФРОЛОВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1981.6.16. vagy 1980.6.16.

Állampolgárság: orosz

Alexey Alexandrov az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Russian Federal Security Service, FSB) ügynöke, a Kriminalisztikai Intézet (Criminalistics Institute) titkosügynöke.

E minőségében közvetlenül részt vett Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án Tomszkban, novicsok típusú idegméreggel történő megmérgezésének előkészítésében és végrehajtásában, ami a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján vegyi fegyver használatának minősül.

Ezért Alexey Alexandrov részt vett vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben és vegyi fegyverek használatában.

2022.11.14.

17.  Vladimir Alexandrovich PANYAEV

(Владимир Александрович ПАНЯЕВ)

más néven: Vladimir ALEXEEV

(Владимир АЛЕКСЕЕВ)

más néven: Vladimir ALEXEYEV

(Владимир АЛЕКСЕЕВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1980.11.25.

Születési hely: Serdobsk, Russian Federation

Állampolgárság: orosz

Vladimir Panyaev az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Russian Federal Security Service, FSB) ügynöke, a Kriminalisztikai Intézet (Criminalistics Institute) titkosügynöke.

E minőségében közvetlenül részt vett Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án Tomszkban, novicsok típusú idegméreggel történő megmérgezésének előkészítésében és végrehajtásában, ami a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján vegyi fegyver használatának minősül.

Ezért Vladimir Panyaev részt vett vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben és vegyi fegyverek használatában.

2022.11.14.

18.  Ivan Vladimirovich OSIPOV

(Иван Владимирович ОСИПОВ)

más néven: Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV

(Иван Васильевич СПИРИДОНОВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1976.8.21. vagy 1975.8.21.

Állampolgárság: orosz

Ivan Osipov az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Russian Federal Security Service, FSB) ügynöke, a Kriminalisztikai Intézet (Criminalistics Institute) titkosügynöke.

E minőségében közvetlenül részt vett Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án Tomszkban, novicsok típusú idegméreggel történő megmérgezésének előkészítésében és végrehajtásában, ami a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján vegyi fegyver használatának minősül.

Ezért Ivan Osipov részt vett vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben és vegyi fegyverek használatában.

2022.11.14.

19.  Artur Aleksandrovich ZHIROV

(Артур Александрович ЖИРОВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1961.7.6.

Állampolgárság: orosz

Artur Zhirov vegyifegyver-szakértő és az SC Signal igazgatója, amely az orosz vegyifegyver-programhoz kapcsolódó kutatóintézet.

Az SC Signal igazgatójaként Artur Zhirov technikai támogatást nyújtott a Julia Navalnaja és Alekszej Navalnij elleni, 2020. július 6-án Kalinyingrádban sorra került műveletekhez, valamint Alekszej Navalnij ezt követő, 2020. augusztus 20-án Tomszkban, novicsok típusú idegméreggel történő megmérgezésének megtervezéséhez, ami a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján vegyi fegyver használatának minősül.

Ezért Artur Zhirov részt vett vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben, valamint technikai és anyagi támogatást nyújtott vegyi fegyverek használatához.

2022.11.14.

20.  Kirill Yurievich VASILIEV

(Кирилл Юрьевич ВАСИЛЬЕВ)

más néven: Kirill VASILYEV

(Кирилл ВАСИЛЬЕВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1973.2.22.

Állampolgárság: orosz

Adóazonosító szám: 773721109701 (Russia)

Kirill Vasiliev vezérezredes az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat Kriminalisztikai Intézetének (Criminalistics Institute of the Russian Federal Security Service, FSB) igazgatója, amely műveleteket hajtott végre Alekszej Navalnij tevékenységeinek hosszú távú, szoros nyomon követése céljából, többek között amikor Navalnij Tomszkba utazott, ahol 2020. augusztus 20-án novicsok típusú idegméreggel megmérgezték. Az említett mérgezés a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján vegyi fegyver használatának minősül.

Kirill Vasiliev az FSB Kriminalisztikai Intézetének igazgatójaként biztosította az operatív keretet és az irányítást az Alekszej Navalnij elleni megfigyelés és gyilkossági kísérlet lefolytatásához.

Ezért Kirill Vasiliev részt vett vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben, felelősség terheli vegyi fegyverek használatáért, valamint technikai és anyagi támogatást nyújtott vegyi fegyverek használatához.

2022.11.14.

21.  Konstantin Borisovich KUDRYAVTSEV

(Константин Борисович КУДРЯВЦЕВ)

más néven: Konstantin Yevgenievich SOKOLOV

(Константин Евгеньевич СОКОЛОВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1980.4.28. vagy 1981.4.28.

Állampolgárság: orosz

Konstantin Kudryavtsev vegyifegyver-szakértő és az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Russian Federal Security Service, FSB) ügynöke, aki a Kriminalisztikai Intézet (Criminalistics Institute) titkosügynökeként működik.

E minőségében közvetlenül részt vett Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án Tomszkban, novicsok típusú idegméreggel történő megmérgezésének előkészítésében és a bizonyítékok eltüntetésében, ami a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján vegyi fegyver használatának minősül. Továbbá elismerte legalább egy másik, Navalnij elleni mérgezési kísérletben való részvételét 2017-ben.

Ezért Konstantin Kudryavtsev részt vett vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben és vegyi fegyverek használatában.

2022.11.14.

22.  Stanislav Valentinovich MAKSHAKOV

(Станислав Валентинович МАКШАКОВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1966

Állampolgárság: orosz

Stanislav Makshakov katonai tudós, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat Kriminalisztikai Intézetének (Criminalistics Institute of the Russian Federal Security Service, FSB) igazgatóhelyettese, amely műveleteket hajtott végre Alekszej Navalnij tevékenységeinek hosszú távú, szoros nyomon követése céljából. A Kriminalisztikai Intézet igazgatóhelyetteseként Stanislav Makshakov volt a parancsnoka azon titkosügynökökből álló csoportnak, akik részt vettek az Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án Tomszkban, novicsok típusú idegméreggel történő megmérgezésének előkészítésében és végrehajtásában, ami a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján vegyi fegyver használatának minősül.

Ezért Stanislav Makshakov részt vett vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben, felelősség terheli vegyi fegyverek használatáért, valamint technikai és anyagi támogatást nyújtott vegyi fegyverek használatához.

2022.11.14.

23.  Vladimir Mikhaylovich BOGDANOV

(Владимир Михайлович БОГДАНОВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1958.7.17.

Születési hely: Moscow, Russian Federation

Állampolgárság: orosz

Vladimir Bogdanov az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat Különleges Technológiai Központjának (Special Technology Centre of the Russian Federal Security Service, FSB), a Kriminalisztikai Intézet (Criminalistics Institute) anyaszervezetének a vezetője. E minőségében Vladimir Bogdanov felügyeli és ellenőrzi e szervezetek tevékenységeit.

Az FSB műveleteket hajtott végre Alekszej Navalnij tevékenységeinek hosszú távú, szoros nyomon követése céljából, többek között amikor Navalnij Tomszkba utazott, ahol 2020. augusztus 20-án novicsok típusú idegméreggel megmérgezték. Az említett mérgezés a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján vegyi fegyver használatának minősül.

Vladimir Bogdanov az FSB Különleges Technológiai Központjának vezetőjeként biztosította az operatív keretet és az irányítást az Alekszej Navalnij ellleni megfigyelés és gyilkossági kísérlet lefolytatásához.

Ezért Vladimir Bogdanov részt vett vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben, felelősség terheli vegyi fegyverek használatáért, valamint technikai és anyagi támogatást nyújtott vegyi fegyverek használatához.

2022.11.14.

24.  Chadi HOURANIEH

Nem: férfi

Születési idő: 1979.5.29.

Születési hely: Damascus, Syria

Állampolgárság: kanadai

Chadi Houranieh az MHD Nazier Houranieh & Sons Co vállalat társtulajdonosa, amely a fémiparban folytat tevékenységet, és vegyi fegyverek hordozóeszközeinek gyártásához használt anyagokat szállít a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Studies and Research Centre, SSRC) számára.

Ezért Chadi Houraniehet felelősség terheli vegyi fegyverek gyártásához történő anyagi támogatás nyújtásáért, valamint részt vesz vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben, és így hozzájárul azon fennálló fenyegetéshez, amit a vegyi fegyverek elterjedése és használata jelent.

2022.11.14.

25.  Mohammad Nazier HOURANIEH

Nem: férfi

Születési idő: 1976.5.6.

Születési hely: Damascus, Syria

Állampolgárság: kanadai

Mohammad Nazier Houranieh az MHD Nazier Houranieh & Sons Co vállalat társtulajdonosa, amely a fémiparban folytat tevékenységet, és vegyi fegyverek hordozóeszközeinek gyártásához használt anyagokat szállít a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Studies and Research Centre, SSRC) számára.

Ezért Mohammad Nazier Houraniehet felelősség terheli vegyi fegyverek gyártásához történő anyagi támogatás nyújtásáért, valamint részt vesz vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben, és így hozzájárul azon fennálló fenyegetéshez, amit a vegyi fegyverek elterjedése és használata jelent.

2022.11.14.

▼M1

B.   JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEKElnevezés

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

1.  Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Más néven: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Cím:

Barzeh utca

Postafiók: 4470

Damaszkusz

A „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] a szír rezsimnek a vegyi fegyverek fejlesztéséért felelős fő szervezete.

A Szírián belül több telephelyen működő SSRC felel a vegyi fegyverek, valamint az azokhoz szükséges hordozórakéták fejlesztéséért és gyártásáért.

2019.1.21.

▼M4

2.  State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT)

(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)

Cím: Shosse Entuziastov 23, 11124 Moscow, Moscow Oblast, Russia

Telefon: +7 (495) 673 7530

Telefax: +7 (495) 673 2218

Honlap: http://gosniiokht.ru

E-mail-cím: dir@gosniiokht.ru

Az Állami Szerveskémiai és Technológiai Kutatóintézet (The State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology [GosNIIOKhT]) állami kutatóintézet, melynek feladatkörébe tartozik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek megsemmisítése.

Az intézet eredeti hatáskörében – 1994 előtt – részt vett vegyi fegyverek, többek között a „novicsok” néven ismert idegméreg kifejlesztésében és gyártásában. Ugyanez a létesítmény 1994 után részt vett a kormány által indított, a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek megsemmisítésére irányuló programban.

Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A novicsok csoportba tartozó idegméreg bevetése ezért csak akkor lehetséges, ha az intézet nem tesz eleget a vegyifegyver-készletek megsemmisítése tekintetében viselt felelősségének.

15.10.2020

▼M7

3.  MHD Nazier Houranieh & Sons Co

Cím: Zoukak Al Jin Abed Al Rahman Bn Al Kassem Street. Damascus, Syria

Telefon: (+963) 11-2210758,

(+963) 11-2224349

Fax: (+963) 11-2235892

Honlap: https://houranieh.com/

E-mail-cím: info@houranieh.com

Az MHD Nazier Houranieh & Sons Co a fémiparban tevékenységet folytató vállalat, amely vegyi fegyverek hordozóeszközeinek gyártásához használt anyagokat szállít a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Studies and Research Centre, SSRC) számára.

Ezért az MHD Nazier Houranieh & Sons Co anyagi támogatást nyújt vegyi fegyverek gyártásához, valamint részt vesz vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben, és így hozzájárul azon fennálló fenyegetéshez, amit a vegyi fegyverek elterjedése és használata jelent.

2022.11.14.

Top