EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018D1544-20211013

Consolidated text: A Tanács (KKBP) 2018/1544 határozata (2018. október 15.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/2021-10-13

02018D1544 — HU — 13.10.2021 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (KKBP) 2018/1544 HATÁROZATA

(2018. október 15.)

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

(HL L 259, 2018.10.16., 25. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (KKBP) 2019/86 HATÁROZATA (2019. január 21.)

  L 18I

10

21.1.2019

 M2

A TANÁCS (KKBP) 2019/1722 HATÁROZATA (2019. október 14.)

  L 262

66

15.10.2019

►M3

A TANÁCS (KKBP) 2020/1466 HATÁROZATA (2020. október 12.)

  L 335

16

13.10.2020

►M4

A TANÁCS (KKBP) 2020/1482 HATÁROZATA (2020. október 14.)

  L 341

9

15.10.2020

►M5

A TANÁCS (KKBP) 2021/1799 HATÁROZATA 2021. október 11-i

  L 361

51

12.10.2021
▼B

A TANÁCS (KKBP) 2018/1544 HATÁROZATA

(2018. október 15.)

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről1. cikk

„Vegyi fegyverek”: a vegyifegyver-tilalmi egyezmény (CWC) II. cikkében meghatározott vegyi fegyverek.

2. cikk

(1)  

A tagállamok meghozzák az annak megakadályozásához szükséges intézkedéseket, hogy a területükre belépjenek vagy azon átutazzanak:

a) 

azon természetes személyek, akiket felelősség terhel az alábbiakért, akik pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak az alábbiakhoz, vagy más módon közreműködnek az alábbiakban:

i. 

vegyi fegyverek gyártása, beszerzése, birtoklása, kifejlesztése, szállítása, felhalmozása vagy átadása;

ii. 

vegyi fegyverek használata;

iii. 

vegyi fegyverek használata céljából történő bármilyen előkészületben való részvétel;

b) 

azon természetes személyek, akik segítenek, ösztönöznek vagy felbujtanak természetes személyeket vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, hogy közreműködjenek az e bekezdés a) pontjában említett bármely tevékenységben és ezáltal az említett tevékenységek következtében esetlegesen fellépő veszélyt okoznak vagy ahhoz hozzájárulnak; valamint

c) 

az a) és a b) pontban felsorolt természetes személyekkel kapcsolatban álló természetes személyek;

a mellékletben felsoroltak szerint.

(2)  
Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraik esetében megtagadják a területükre való belépést.
(3)  

Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor valamely tagállamot nemzetközi jogi kötelezettség terhel, nevezetesen:

a) 

egy nemzetközi kormányközi szervezetnek helyet adó országként;

b) 

az Egyesült Nemzetek által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferenciának helyet adó országként;

c) 

kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d) 

az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni egyezmény) alapján.

(4)  
A (3) bekezdést azokra az esetekre is alkalmazandónak kell tekinteni, amikor egy tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) ad otthont.
(5)  
A Tanácsot megfelelően értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.
(6)  
A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdés alapján előírt intézkedések alól, ha az utazás indoka sürgős humanitárius szükséghelyzet vagy olyan – kormányközi vagy az Unió által támogatott vagy a területén tartott, vagy az EBESZ soros elnökségét betöltő tagállamban tartott – ülésen való részvétel, amelyen a korlátozó intézkedések politikai célját – így többek között a vegyi fegyverek jogi tiltásának végrehajtását és a vegyi fegyverek leszerelésének megvalósítását – közvetlenül előmozdító politikai párbeszéd zajlik. A tagállamok szintén mentességet adhatnak az (1) bekezdés alapján előírt intézkedések alól, ha a belépés vagy az átutazás bírósági eljárás lefolytatása miatt szükséges.
(7)  
A (6) bekezdésben említett mentességeket megadni kívánó tagállam erről írásban értesíti a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül nem emel írásban kifogást. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.
(8)  
Amennyiben a (3), a (4), a (6) vagy a (7) bekezdésnek megfelelően egy adott tagállam engedélyezi a mellékletben felsorolt személyeknek a területére való belépést vagy az azon történő átutazást, az engedélynek szigorúan a megadását indokló célra és a közvetlenül érintett személyekre kell korlátozódnia.

3. cikk

(1)  

Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az alábbiakhoz tartozik, az alábbiak tulajdonában vagy birtokában van, vagy ellenőrzése alatt áll:

a) 

azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, akiket, illetve amelyeket felelősség terhel az alábbiakért, akik, illetve amelyek pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak az alábbiakhoz, vagy más módon közreműködnek az alábbiakban:

i. 

vegyi fegyverek gyártása, beszerzése, birtoklása, kifejlesztése, szállítása, felhalmozása vagy átadása;

ii. 

vegyi fegyverek használata;

iii. 

vegyi fegyverek használata céljából történő bármilyen előkészületben való részvétel;

b) 

azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, akik illetve amelyek bármilyen módon segítenek, ösztönöznek vagy felbujtanak természetes személyeket vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, hogy közreműködjenek az e bekezdés a) pontjában említett bármely tevékenységben és ezáltal az említett tevékenységek következtében esetlegesen fellépő veszélyt okoznak vagy ahhoz hozzájárulnak; valamint

c) 

az e bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

a mellékletben felsoroltak szerint.

(2)  
A mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek részére vagy javára semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás sem közvetve, sem közvetlenül nem bocsátható rendelkezésre.
(3)  

Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) 

a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és ezen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, a bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, a gyógyszerekre és orvosi kezelésre, az adókra, a biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra fordított kifizetéseket;

b) 

kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak és jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) 

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, vagy szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) 

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a konkrét engedély megadásának alapjául szolgáló indokokról; vagy

e) 

diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezet számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(4)  

Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) 

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választott bírósági határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) 

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése érdekében történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) 

a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) 

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(5)  
Az (1) bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy az adott természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a mellékletbe való felvételét megelőzően szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, ha az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv kapja.
(6)  

A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) 

kamatokra vagy e számlákkal kapcsolatos egyéb hozamokra;

b) 

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett számlák az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá kerültek; vagy

c) 

az Unióban meghozott vagy az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetésekre,

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozam és kifizetés továbbra is az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik.

4. cikk

(1)  
A Tanács valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára egyhangú határozattal létrehozza és módosítja a mellékletben foglalt jegyzéket.
(2)  
A Tanács közli az (1) bekezdésben említett határozatot – ideértve a jegyzékbe vétel indokolását – az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, amennyiben a cím ismert közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján, lehetővé téve az ilyen személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket tegyen.
(3)  
Amennyiben észrevétel vagy új érdemi bizonyíték benyújtására kerül sor, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatot, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

5. cikk

(1)  
A mellékletnek tartalmaznia kell a 2. és a 3. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indokolását.
(2)  
A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a névváltozatokat is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a lakcím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet az elnevezés, a nyilvántartásba vétel helye és ideje, a nyilvántartásba vétel száma és a székhely.

6. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos követelések, amelyek teljesítését az e határozat alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, így például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – mindenekelőtt pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) 

a mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) 

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

7. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik államokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban megállapítottakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M5

8. cikk

Ezt a határozatot 2022. október 16-ig kell alkalmazni. Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani vagy adott esetben módosítani kell.

▼B

9. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
MELLÉKLET

A 2. ÉS A 3. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

▼M1

A.   TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNév

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

1.  Tariq YASMINA

Más néven: Tarq Yasminaimage

Neme: férfi

Rangja: ezredes;

Állampolgársága: szíriai

Tariq Yasmina (Tarak Jászmína) a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] és az Elnöki Palota összekötő tisztje, és mint ilyen, részt vesz a vegyi fegyverek szíriai rezsim általi használatában és azok használatának az előkészítésében.

2019.1.21.

2.  Khaled NASRI

Más néven: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Neme: férfi

Beosztása: az SSRC „Institute 1000” néven ismert részlegének igazgatója;

Állampolgársága: szíriai

Khaled Nasri (Háled Naszri) az „Institute 1000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének az igazgatója, amely a szíriai vegyifegyver-program számítógépes és elektronikai rendszereinek kifejlesztéséért és létrehozásáért felel.

2019.1.21.

3.  Walid ZUGHAIB

Más néven: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Beosztása: doktor, az SSRC „Institute 2000” néven ismert részlegének igazgatója;

Neme: férfi

Állampolgársága: szíriai

Walid Zughaib (Válíd Zgíb) az „Institute 2000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének az igazgatója, amely a szíriai vegyifegyver-programban a mechanikai fejlesztésért és gyártásért felel.

2019.1.21.

4.  Firas AHMED

Más néven: Ahmad;image

Rangja: ezredes, az SSRC „Institute 1000” néven ismert részlegének biztonsági vezetője;

Neme: férfi

Születési ideje: 1967. január 21.;

Állampolgársága: szíriai

Firas Ahmed (Ferász Ahmed) az „Institute 1000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének a biztonsági vezetője, amely a szíriai vegyifegyver-program számítógépes és elektronikai rendszereinek kifejlesztéséért és létrehozásáért felel. Részt vett vegyi fegyverekhez kapcsolódó anyagok átadásában és elrejtésében azt követően, hogy Szíria csatlakozott a vegyifegyver-tilalmi egyezményhez.

2019.1.21.

▼M3

5.  Said SAID

Más néven: Saeed, Sa’id Sa’id,image

Titulusa: doktor, az SSRC „Institute 3000” (más néven: „Institute 6000”) néven ismert részlegének tagja

Nem: férfi

Születési idő: 1955. december 11.

Said Said az „Institute 3000”-nek (más néven: „Institute 6000”-nek), azaz a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) azon részlegének egyik meghatározó alakja, amely Szíria vegyi fegyvereinek fejlesztéséért és gyártásáért felel.

2019.1.21.

▼M1

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Más néven: Ruslan BOSHIROV, Анатолий Владимирович Чепига

Neme: férfi

Születési idejei: 1979. április 5., 1978. április 12.

Születési helyei: Nikolaevka, Amur Oblast, Oroszország; Dushanbe, Tádzsikisztán

Anatoliy Chepiga (Anatolij Csepiga) (más néven: Ruslan Boshirov [Ruszlan Bosirov]), a GRU tisztje, idegmérget („novicsok”) birtokolt és szállított, amelyet később, a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben felhasznált. 2018. szeptember 5-én az Egyesült Királyság Királyi Ügyészsége vádat emelt Ruslan Boshirov ellen a következők miatt: emberölés előkészülete Sergei Skripal (Szergej Szkripal) ellen; gyilkossági kísérlet elkövetése Sergei Skripal (Szergej Szkripal), Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen; novicsok használata és birtoklása; valamint szándékos súlyos testi sértés elkövetése Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen.

2019.1.21.

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, más néven: Alexander PETROV

Neme: férfi

Születési ideje: 1979. július 13.

Születési helyei: Loyga, Oroszország; Kotlas, Oroszország

Alexander Mishkin (Alexander Miskin) (más néven: Alexander Petrov), a GRU tisztje, idegmérget („novicsok”) birtokolt és szállított, amelyet később, a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben felhasznált. 2018. szeptember 5-én az Egyesült Királyság Királyi Ügyészsége vádat emelt Alexander Petrov ellen a következők miatt: emberölés előkészülete Sergei Skripal (Szergej Szkripal) ellen; gyilkossági kísérlet elkövetése Sergei Skripal (Szergej Szkripal), Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen; novicsok használata és birtoklása; valamint szándékos súlyos testi sértés elkövetése Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen.

2019.1.21.

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Neme: férfi

Beosztása: a GRU első vezetőhelyettese; a GRU vezetője

Vladimir Stepanovich Alexseyev (Vlagyimir Sztyepanovics Alekszejev) a GRU (más néven: GU) első vezetőhelyettese. A GRU-nál betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Alexseyev (Alekszejev) felelős a novicsok idegméregnek a GRU tisztjei általi birtoklásáért, szállításáért és a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben való felhasználásáért.

2019.1.21.

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Más néven: Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Neme: férfi

Beosztása: a GRU vezetője

Igor Olegovich Kostyukov, a GRU-nál (más néven: GU-nál) az említett időben betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Kostyukov (Kosztyukov) felelős a novicsok idegméregnek a GRU tisztjei általi birtoklásáért, szállításáért és a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben való felhasználásáért.

2019.1.21.

▼M4

10.  Andrei Veniaminovich YARIN

(Андрей Вениаминович ЯРИН)

Neme: férfi

Születési idő: 1970.2.13.

Születési hely: Nizhny Tagil

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Elnöki Hivatal Belpolitikai Igazgatóságának (Presidential Domestic Policy Directorate) vezetője

Andrei Yarin az Oroszországi Föderáció Elnöki Végrehajtó Hivatala (Presidential Executive Office) Belpolitikai Igazgatóságának vezetője. E minőségében felelősségi körébe tartozik a belpolitikai iránymutatások kidolgozása és végrehajtása. Andrei Yarint kijelölték az Elnöki Végrehajtó Hivatalon belül működő azon munkacsoportban való részvételre is, amelynek feladata Alekszej Navalnijnak az orosz társadalomban gyakorolt befolyásával szembeni fellépés volt – többek között a Navalnij diszkreditálását célzó műveletek révén.

Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.

Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A fenti körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal beleegyezésével kerülhetett sor. Ennélfogva Andrei Yarin – tekintettel az említett hivatalban betöltött magas rangú vezetői tisztségére – felelős azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

11.  Sergei Vladilenovich KIRIYENKO

Сергей Владиленович КИРИЕНКО

Neme: férfi

Születési idő: 1962.7.26.

Születési hely: Sukhumi

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) első kabinetfőnök-helyettese

Sergei Kiriyenko az Oroszországi Föderáció Elnöki Végrehajtó Hivatalának (Presidential Executive Office) első kabinetfőnök-helyettese. E minőségében belpolitikai ügyekért – többek között képviselőcsoportokért és politikai tevékenységekért – felelős.

Alexej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.

Alexej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A fenti körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal beleegyezésével kerülhetett sor. Ennélfogva Sergei Kiriyenko – tekintettel az említett hivatalban betöltött magas rangú vezetői tisztségére – felelős azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

12.  Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Neme: férfi

Születési idő: 1960.8.22.

Születési hely: Alagir

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője a Szibériai Szövetségi Körzetben

Sergei Menyailo az Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője a Szibériai Szövetségi Körzetben, és e minőségében felelősséggel tartozik az elnök alkotmányos jogköre érvényesítésének biztosításáért, amibe az állam bel- és külpolitikájának végrehajtása is beletartozik. Sergei Menyailo emellett az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) nem állandó tagja.

Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.

Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A fenti körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) beleegyezésével kerülhetett sor.

Az említett hivatal Szibériai Szövetségi Körzeten belüli képviselőjeként betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Sergei Menyailót felelősség terheli azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

13.  Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Neme: férfi

Születési idő: 1951.11.15.

Születési hely: Perm

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (Federal Security Service) igazgatója

Aleksandr Bortnikov az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (Federal Security Service) igazgatója, és e minőségében ő felel Oroszország fő biztonsági hivatalának tevékenységeiért.

Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.

Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata szorosan figyelemmel kísérte a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A fenti körülmények alapján és figyelembe véve, hogy Alekszej Navalnij a megmérgezése idején megfigyelés alatt állt, megalapozott az a következtetés, hogy a megmérgezésére csak a Szövetségi Biztonsági Szolgálat közreműködésével kerülhetett sor.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálaton belül betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Aleksandr Bortnikovot felelősség terheli azoknak a személyeknek a támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

14.  Pavel Anatolievich POPOV

(Павел Анатольевич ПОПОВ)

Neme: férfi

Születési idő: 1957.1.1.

Születési hely: Krasnoyarsk

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese

Pavel Popov az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese, és e minőségében általános felelősséggel tartozik a kutatási tevékenységekért. Ez magában foglalja a minisztérium tudományos és technikai képességei feletti felügyeletet és e képességek fejlesztését, amibe a potenciális fegyverek és katonai felszerelések kifejlesztése, valamint a meglévő fegyverek és katonai felszerelések korszerűsítése is beletartozik.

Az orosz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) vállalta azt a feladatot, hogy a megsemmisítésük befejeződéséig gondoskodik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek biztonságos tárolásáról.

Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

Mivel a vegyi fegyverek biztonságos tárolásáról és megsemmisítéséről a Védelmi Minisztériumnak kell gondoskodnia, ezen vegyi fegyverek használata az Oroszországi Föderáció területén kizárólag a Védelmi Minisztérium és annak politikai vezetése szándéka vagy hanyagsága nyomán történhet meg.

Tekintettel arra, hogy Pavel Popov az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának magas rangú tisztviselője, felelősséggel tartozik azoknak a személyeknek a segítéséért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezéséts elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

15.  Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO

(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

Neme: férfi

Születési idő: 1975.7.17.

Születési hely: Stavropol

Állampolgársága: orosz

Beosztása: az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese

Aleksei Krivoruchko az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese, és e minőségében általános felelősséggel tartozik a fegyverekért. Ez magában foglalja a minisztérium fegyverkészleteinek és katonai felszereléseinek felügyeletét is. Emellett felelősséggel tartozik e készleteknek és felszereléseknek a Védelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó nemzetközi egyezmények végrehajtása keretében történő megsemmisítéséért is.

Az orosz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) vállalta azt a feladatot, hogy a megsemmisítésük befejeződéséig gondoskodik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek biztonságos tárolásáról.

Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

Mivel a vegyi fegyverek biztonságos tárolásáról és megsemmisítéséről a Védelmi Minisztériumnak kell gondoskodnia, ezen vegyi fegyverek használata az Oroszországi Föderáció területén kizárólag a Védelmi Minisztérium és annak politikai vezetése szándéka vagy hanyagsága nyomán történhet meg.

Tekintettel arra, hogy Aleksei Krivoruchko az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának magas rangú tisztviselője, felelősséggel tartozik azoknak a személyeknek a segítéséért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

15.10.2020

▼M1

B.   JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEKElnevezés

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

1.  Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Más néven: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Cím:

Barzeh utca

Postafiók: 4470

Damaszkusz

A „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] a szír rezsimnek a vegyi fegyverek fejlesztéséért felelős fő szervezete.

A Szírián belül több telephelyen működő SSRC felel a vegyi fegyverek, valamint az azokhoz szükséges hordozórakéták fejlesztéséért és gyártásáért.

2019.1.21.

▼M4

2.  State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT)

(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)

Cím: Shosse Entuziastov 23, 11124 Moscow, Moscow Oblast, Russia

Telefon: +7 (495) 673 7530

Telefax: +7 (495) 673 2218

Honlap: http://gosniiokht.ru

E-mail-cím: dir@gosniiokht.ru

Az Állami Szerveskémiai és Technológiai Kutatóintézet (The State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology [GosNIIOKhT]) állami kutatóintézet, melynek feladatkörébe tartozik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek megsemmisítése.

Az intézet eredeti hatáskörében – 1994 előtt – részt vett vegyi fegyverek, többek között a „novicsok” néven ismert idegméreg kifejlesztésében és gyártásában. Ugyanez a létesítmény 1994 után részt vett a kormány által indított, a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek megsemmisítésére irányuló programban.

Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.

A novicsok csoportba tartozó idegméreg bevetése ezért csak akkor lehetséges, ha az intézet nem tesz eleget a vegyifegyver-készletek megsemmisítése tekintetében viselt felelősségének.

15.10.2020

Top