EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1304-20190616

Consolidated text: A Bizottság 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a járművek – zaj alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1304/2019-06-16

02014R1304 — HU — 16.06.2019 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1304/2014/EU RENDELETE

(2014. november 26.)

a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 356, 2014.12.12., 421. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/774 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 16.)

  L 139I

89

27.5.2019
▼B

A BIZOTTSÁG 1304/2014/EU RENDELETE

(2014. november 26.)

a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

E rendelet melléklete megállapítja az Unió vasúti rendszerének „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásait.

2. cikk

Az átjárhatósági műszaki előírás az 1302/2014/EU bizottsági rendelet ( 1 ) és a 321/2013/EU bizottsági rendelet ( 2 ) hatálya alá eső vasúti járművekre vonatkoznak.

3. cikk

A rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül a tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan megállapodásról, amely a zajkibocsátási határértékekre vonatkozó követelményeket tartalmaz, feltéve, hogy még nem tettek eleget ezen kötelezettségüknek a 2006/66/EK bizottsági határozat ( 3 ) vagy a 2011/229/EU határozat értelmében.

A következő megállapodásokról kell értesítést küldeni:

a) nemzeti megállapodások a tagállamok és a vasúttársaságok vagy pályahálózat-működtetők között, amelyek állandó vagy ideiglenes jellegűek, és amelyeket a tervezett szállítási szolgáltatás egyedi vagy helyi jellege tesz indokolttá;

b) kétoldalú vagy többoldalú megállapodások vasúti vállalkozások, pályahálózat-működtetők vagy biztonsági hatóságok között, amelyek helyi vagy regionális szinten jelentős mértékben biztosítják a kölcsönös átjárhatóságot;

c) nemzetközi megállapodások egy vagy több tagállam és legalább egy harmadik ország között, illetve tagállamok vasúttársaságai vagy pályahálózat-működtetői és valamely harmadik ország legalább egy vasúttársasága vagy pályahálózat-működtetője között, amelyek helyi vagy regionális szinten jelentős mértékben biztosítják a kölcsönös átjárhatóságot.

4. cikk

E rendelet mellékletének 6. szakaszában meghatározott, a megfelelőség és a használatra való alkalmasság értékelésére és az EK-hitelesítésre vonatkozó eljárások alapját a 2010/713/EU bizottsági határozatban ( 4 ) meghatározott modulok képezik.

5. cikk

▼M1

(1)  A melléklet 7.3.2. pontjában felsorolt különleges esetek vonatkozásában a melléklet 7.3.2. pontjában vagy az e rendelet hatálya alá tartozó járművek alkalmazási területe szerinti tagállamban hatályos nemzeti szabályokban meghatározott feltételek tekintendők az (EU) 2016/797 irányelv III. mellékletében meghatározott alapvető követelmények ellenőrzése tekintetében teljesítendő feltételeknek.

▼B

(2)  E rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a következőkről:

a) az (1) bekezdésben említett műszaki szabályok;

b) az (1) bekezdésben említett műszaki szabályok alkalmazása során elvégzendő megfelelőségértékelési és hitelesítési eljárások;

▼M1

c) a melléklet 7.3.2. pontjában szereplő különleges esetekre vonatkozó nemzeti szabályokkal kapcsolatos megfelelőségértékelési és hitelesítési eljárások elvégzésére kijelölt szervezetek.

▼M1

5a. cikk

2024. december 8-tól a 321/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, az e rendelet melléklete 7.2.2.2. pontjának hatálya alá nem tartozó teherkocsik nem üzemeltethetők csendesebb útvonalakon.

5b. cikk

„Csendesebb útvonal”: a vasúti infrastruktúra olyan, legalább 20 km hosszú szakasza, amelyen a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ( 5 ) átültető nemzeti jogszabályokban meghatározott éjszakai időszakban üzemeltetett tehervonatok számának napi átlaga több volt 12-nél. Az említett átlagértéket a 2015-ös, 2016-os és 2017-es áruforgalom alapján kell kiszámítani. Amennyiben az áruforgalom egy adott évben rendkívüli körülmények miatt több mint 25 %-kal eltér az átlagtól, az érintett tagállam a fennmaradó két év alapján is kiszámíthatja az átlagértéket.

5c. cikk

(1)  A tagállamok az 5b. cikknek és a melléklet D.1. függelékében meghatározott eljárásnak megfelelően csendesebb útvonalakat jelölnek ki. A tagállamok legkésőbb az e rendelet kihirdetését követő hat hónapon belül az Európai Unió Vasúti Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) rendelkezésére bocsátják a csendesebb útvonalak jegyzékét. Az Ügynökség e jegyzékeket közzéteszi a honlapján.

(2)  A tagállamok 2024. december 8. után legalább ötévente frissítik a csendesebb útvonalak jegyzékét a melléklet D.2. függelékében meghatározott eljárás szerint.

5d. cikk

A Bizottság 2028. december 31-ig értékeli a csendesebb útvonalak megvalósítását, különös tekintettel a teherkocsik utólagos átalakításának előrehaladására, valamint a csendesebb útvonalak bevezetése által a lakosságot érő általános zajterhelésre és a vasúti árufuvarozási ágazat versenyképességére gyakorolt hatásra.

5e. cikk

A Bizottság – az Ügynökség, a nemzeti biztonsági hatóságok és a vasúttársaságok által gyűjtött bizonyítékok alapján – 2020. június 30-ig jelentést ad ki a műanyag féktuskókkal felszerelt teherkocsikkal az északi országokban jellemző téli időjárási viszonyok mellett végzett műveletekről. Ennek a jelentésnek ki kell terjednie különösen az ilyen kocsik biztonsági és fékezési teljesítményének, valamint az északi országokban jellemző téli időjárási viszonyok estében alkalmazandó meglévő vagy lehetséges üzemeltetési és műszaki intézkedéseknek az értékelésére. A jelentést közzé kell tenni.

Amennyiben a jelentés bizonyítékkal szolgál arra nézve, hogy az ilyen teherkocsiknak az északi országokban jellemző téli időjárási viszonyok mellett történő használata olyan biztonsági problémákkal jár, amelyek üzemeltetési és műszaki intézkedésekkel nem orvosolhatók a vasúti árufuvarozási műveletekre gyakorolt súlyos negatív hatás nélkül, a Bizottság javaslatot tesz ezen ÁME módosítására e problémák oly módon történő kezelése érdekében, hogy fenntartható legyen az érintett északi régiókba irányuló, illetve onnan kiinduló, határokon átnyúló árufuvarozási forgalom. A javaslat szükség esetén tartalmazhat különösen olyan mentességet, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen jellegű, határokon átnyúló áruszállítási forgalomban gyakran használt teherkocsik korlátozott számban továbbra is üzemeljenek az Unió területén található csendesebb útvonalakon, valamint bármilyen, az ilyen teherkocsik használata által a csendesebb útvonalakra gyakorolt hatás korlátozására irányuló olyan üzemeltetési korlátozást, amely összeegyeztethető a fent említett, határokon átnyúló árufuvarozási forgalom fenntartásának célkitűzésével.

Amennyiben sor kerül a fenti bekezdésben meghatározott felülvizsgálatra, a Bizottság azt követően évente jelentést tesz a teherkocsik téli időjárási viszonyok mellett történő üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és üzemeltetési megoldások tekintetében elért előrehaladásról. A Bizottság becslést készít az északi régiókba irányuló és onnan kiinduló, határokon átnyúló forgalom további fenntartásához szükséges, öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik számáról annak érdekében, hogy a mentesség legkésőbb 2028-ban megszüntethető legyen.

▼B

6. cikk

A 2003/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) 3. cikkében meghatározott alacsonyabb expozíciós beavatkozási határértéknek való megfelelést az e rendelet mellékletének 4.2.4. pontjában meghatározott, a vezetőfülke belső zajszintjére előírtaknak való megfelelése, valamint a vasúttársaság által meghatározandó üzemi feltételek révén kell biztosítani.

7. cikk

(1)  A műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében a gyártó vagy meghatalmazott képviselője javasolhat olyan innovatív megoldásokat, amelyek nem felelnek meg a melléklet előírásainak, és/vagy amelyek esetében nem alkalmazhatóak a mellékletben előirányzott értékelési módszerek.

(2)  Az innovatív megoldások kapcsolódhatnak a jármű-alrendszerhez, annak részeihez és a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeihez.

(3)  Amennyiben innovatív megoldás alkalmazására érkezik javaslat, a gyártó vagy annak az Unióban bejegyzett hivatalos képviselője köteles nyilatkozni arról, hogy a szóban forgó megoldás hogyan tér el ezen ÁME vonatkozó rendelkezéseitől, illetve hogyan egészíti ki azokat, és köteles az eltérésekről szóló információkat elemzésre benyújtani a Bizottsághoz. A Bizottság a javasolt innovatív megoldásról kikérheti az Ügynökség véleményét.

(4)  A Bizottság véleményt nyilvánít a javasolt innovatív megoldásról. Kedvező vélemény esetén az innovatív megoldás alkalmazása érdekében az Ügynökségnek ki kell dolgoznia az ÁME-be felveendő, a rendszerelemek működésére és kapcsolódási pontjaira vonatkozó megfelelő előírásokat, valamint értékelési módszert, amelyeknek a későbbiekben, ►M1  az (EU) 2016/797 irányelv 5. cikke ◄ szerinti felülvizsgálati folyamat során be kell épülniük az ÁME-be. Ha a vélemény kedvezőtlen, a javasolt innovatív megoldás nem alkalmazható.

(5)  Az ÁME felülvizsgálatáig a Bizottság kedvező véleményét elfogadható eszköznek kell tekinteni ►M1  az (EU) 2016/797 irányelv ◄ alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására, és ezért fel lehet használni az alrendszer értékeléséhez.

8. cikk

A 2011/229/EU határozatnak megfelelően kiállított, új járműre vonatkozó hitelesítési nyilatkozat és/vagy típusmegfelelőségi nyilatkozat érvényesnek tekintendő:

 a 2011/291/EU határozat hatálya alá tartozó mozdonyokra, villamos és dízel motorvonatokra és kocsikra a típus- vagy konstrukcióvizsgálati tanúsítványnak a határozat szerinti megújítási időpontig, egyéb esetekben 2017. május 31-ig,

 teherkocsikra pedig 2016. április 13-ig.

A 2008/232/EK határozatnak megfelelően kiállított, új járműre vonatkozó hitelesítési nyilatkozatot és/vagy típusmegfelelőségi nyilatkozatot mindaddig érvényesnek kell tekinteni, amíg nem kell e határozat értelmében a típus- vagy konstrukcióvizsgálati tanúsítványt megújítani.

9. cikk

(1)  A 2011/229/EU határozat 2015. január 1-jén hatályát veszti.

(2)  A 2008/232/EK határozat mellékletének 4.2.6.5., 4.2.7.6. és 7.3.2.15. pontjai 2015. január 1-jei hatállyal törlésre kerülnek.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezéseket azonban továbbra is alkalmazni kell a szóban forgó határozatok mellékletében található ÁME értelmében engedélyezett projektekre, valamint – amennyiben a kérelmező nem kéri e rendelet alkalmazását – olyan új, felújított vagy korszerűsített járművekkel kapcsolatos projektekre, amelyek e rendelet kihirdetésekor előrehaladott állapotban vannak, vagy valamely végrehajtás alatt lévő szerződés tárgyát képezik, illetve az e rendelet 8. cikkében meghatározott esetekre.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Ugyanakkor üzembehelyezési engedély már 2015. január 1-je előtt is kiadható az e rendelet mellékletében meghatározott ÁME alapján.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.
MELLÉKLET

Tartalomjegyzék

1.

BEVEZETÉS

1.1.

Műszaki hatály

1.1.1.

Járművekre vonatkozó hatály

1.1.2.

Üzemeltetési szempontokra vonatkozó hatály

1.2.

Területi hatály

2.

AZ ALRENDSZER MEGHATÁROZÁSA

3.

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

4.

AZ ALRENDSZER JELLEMZÉSE

4.1.

Bevezetés

4.2.

Az alrendszerek működési és műszaki előírásai

4.2.1.

Az állóhelyzeti zaj határértékei

4.2.2.

Az indítási zaj határértékei

4.2.3.

Az elhaladási zaj határértékei

4.2.4.

A vezetőfülke belső zajszintjének határértékei

4.3.

A kapcsolódási pontok működési és műszaki előírásai

4.4.

Üzemeltetési szabályok

4.4.1.

A teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetésének különös szabályai korlátozott üzemmód esetére

4.4.2.

A teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetésének különös szabályai infrastrukturális munkálatok és kocsikarbantartás esetére

4.5.

Karbantartási szabályok

4.6.

Szakmai képesítések

4.7.

Egészségvédelmi és biztonsági feltételek

4.8.

Engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartása

5.

KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK

6.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS ÉS EK-HITELESÍTÉS

6.1.

Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek

6.2.

A járművek alrendszer a járművek által kibocsátott zaj tekintetében

6.2.1.

Modulok

6.2.2.

EK-hitelesítési eljárások

6.2.3.

Egyszerűsített értékelés

7.

VÉGREHAJTÁS

7.1.

Az ÁME alkalmazása új alrendszerekre

7.2.

Az ÁME alkalmazása a meglévő alrendszerekre

7.2.1.

A meglévő járművek vagy járműtípusok módosítása esetén alkalmazandó rendelkezések

7.2.2.

Az ezen ÁME meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó kiegészítő rendelkezések

7.3.

Különleges esetek

7.3.1.

Bevezetés

7.3.2.

A különleges esetek felsorolása

▼M1

7.4.

Különös végrehajtási szabályok

7.4.1.

Az ezen ÁME meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó különös végrehajtási szabályok (7.2.2. pont)

7.4.2.

A csendesebb útvonalakon üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok (7.2.2.2. pont)

▼B

1.   BEVEZETÉS

A vasúti rendszer átjárhatóságának biztosítása érdekében az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME) általánosságban minden alrendszerre (vagy annak egy bizonyos részére) vonatkozóan meghatározzák a harmonizált előírások optimális szintjét. Az ÁME-k ezért kizárólag az átjárhatóság szempontjából döntő fontosságú paraméterekre (alapparaméterekre) vonatkozó előírásokat harmonizálják. Az ÁME-k előírásainak meg kell felelniük ►M1  az (EU) 2016/797 irányelv ◄ irányelv III. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek.

Ez az ÁME az arányosság elvével összhangban megállapítja az 1.1. szakaszban meghatározása szerinti járművek alrendszerre vonatkozó, az uniós vasúti rendszer zajkibocsátásának korlátozására hivatott előírások optimális harmonizációs szintjét.

▼M1

1.1.    Műszaki hatály

1.1.1.    Járművekre vonatkozó hatály

Ez az ÁME az 1302/2014/EU rendelet (mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME) és a 321/2013/EU rendelet (teherkocsikra vonatkozó ÁME) hatálya alá tartozó járművekre vonatkozik.

1.1.2.    Üzemeltetési szempontokra vonatkozó hatály

A 2012/757/EU bizottsági határozattal ( 7 ) (üzemeltetésre vonatkozó ÁME) együtt ez az ÁME a vasúti infrastruktúra „csendesebb útvonalként” kijelölt szakaszain használt teherkocsik üzemeltetésére vonatkozik.

▼B

1.2.    Területi hatály

Ezen ÁME területi hatálya megegyezik az 1302/2014/EU rendelet 1.2. szakaszában, valamint a 321/2013/EU rendelet 1.2. szakaszában az adott járművek vonatkozásában meghatározott területi hatállyal.

▼M1

2.   AZ ALRENDSZER MEGHATÁROZÁSA

Egység : az ezen ÁME alkalmazási hatálya alá tartozó, és emiatt EK-hitelesítési eljáráshoz kötött vasúti járművet jelenti. Az 1302/2014/EU rendelet mellékletének 2. fejezete, valamint a 321/2013/EU rendelet mellékletének 2. fejezete meghatározza, hogy egy egység miből állhat.

Ezen ÁME követelményei az (EU) 2016/797 irányelv I. mellékletének 2. pontjában meghatározott járművek alábbi kategóriáira alkalmazandók:

a) a mozdonyok és személyszállító járművek, köztük a dízel vagy villamos vontatójárművek, önjáró dízel vagy villamos személyvonatok és személyszállító kocsik. Ez a kategória az 1302/2014/EU rendelet mellékletének 2. fejezetében pontosabb meghatározásra kerül, és ezen ÁME a továbbiakban a „mozdonyok, villamos és dízel motorvonatok és személykocsik” megnevezéssel hivatkozik rá;

b) teherkocsik, ideértve a teljes vasúti hálózatra tervezett süllyesztett rakfelületű járműveket és a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket. Ez a kategória a 321/2013/EU rendelet mellékletének 2. fejezetében pontosabb meghatározásra kerül, és ezen ÁME a továbbiakban a „teherkocsi” megnevezéssel hivatkozik rá;

c) speciális járművek, köztük vasúti munkagépek. Ez a kategória az 1302/2014/EU rendelet mellékletének 2. fejezetében pontosabb meghatározásra kerül, és vasúti munkagépek (amelyekre ezen ÁME a továbbiakban a „vasúti munkagép” megnevezéssel hivatkozik), valamint kialakításuktól függően az a) vagy a b) pont szerinti kategóriákba tartozó felépítményvizsgáló járművek alkotják.

3.   ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

Az ezen ÁME-ben meghatározott alapparaméterek mindegyikének kapcsolódnia kell legalább egy, az (EU) 2016/797 irányelv III. mellékletében meghatározott alapvető követelményhez. A kapcsolódásokat az 1. táblázat tartalmazza.1. táblázat

Alapparaméterek és kapcsolódásuk az alapvető követelményekhez

Pont

Alapparaméter

Alapvető követelmények

Biztonság

Megbízhatóság és rendelkezésre állás

Egészségvédelem

Környezetvédelem

Műszaki összeegyeztethetőség

Akadálymentesítés

4.2.1.

Az állóhelyzeti zaj határértékei

 

 

 

1.4.4.

 

 

4.2.2.

Az indítási zaj határértékei

 

 

 

1.4.4.

 

 

4.2.3.

Az elhaladási zaj határértékei

 

 

 

1.4.4.

 

 

4.2.4.

A vezetőfülke belső zajszintjének határértékei

 

 

 

1.4.4.

 

 

▼B

4.   AZ ALRENDSZER JELLEMZÉSE

4.1.    Bevezetés

Ez a fejezet megállapítja a vasútijármű-alrendszerre vonatkozó, az uniós vasúti rendszer zajkibocsátásának korlátozására és az átjárhatóság megvalósítására hivatott előírások optimális harmonizációs szintjét.

4.2.    Az alrendszerek működési és műszaki előírásai

Az alábbi paraméterek az átjárhatóság szempontjából alapvető fontosságúnak minősülnek (alapparaméterek):

a) „állóhelyzeti zaj”;

b) „indítási zaj”;

c) „elhaladási zaj”;

d) „a vezetőfülke belső zajszintje”.

Ebben a szakaszban szerepelnek a különböző járműkategóriákra vonatkozó működési és műszaki előírások. A belsőégésű és villamos motorral egyaránt rendelkező egységeknél minden egyes rendes üzemmód esetén be kell tartani az arra az üzemmódra vonatkozó határértékeket. Ha ezen üzemmódok egyike esetén a belsőégésű és villamos motor rendeltetésszerűen egyszerre működik, a kevésbé megszorító határérték alkalmazandó. ►M1  Az (EU) 2016/797 irányelv 4. cikkének (5) bekezdésével és 2. cikkének (13) bekezdésével ◄ összhangban rendelkezni lehet különleges esetekről. Ezek a rendelkezések a 7.3. szakaszban találhatók.

Az e szakaszban megfogalmazott követelményekre vonatkozó értékelési eljárás meghatározása a 6. fejezet megadott pontjaiban és alpontjaiban szerepel.

4.2.1.    Az állóhelyzeti zaj határértékei

A 2. táblázat tartalmazza a határértékeket a jármű alrendszer egyes kategóriáihoz rendelt állóhelyzeti zajt jellemző, a jármű rendes állapotára vonatkozó alábbi hangnyomásszintekhez:

a) az egység egyenértékű A-súlyozott folytonos hangnyomásszintje (LpAeq,T[egység]);

b) a fő levegőkompresszorra vonatkozó, az (i) legközelebbi pontban mért egyenértékű A- súlyozott folytonos hangnyomásszint (Li pAeq,T); és

c) a légszárító kivezető szelepe lökésszerű zajszintjére vonatkozó, az (i) legközelebbi pontban mért AF-hangnyomásszint (Li pAFmax).

A határértékeket a vágány közepétől 7,5 m távolságra, sinkorona szint felett pedig 1,2 m magasan határozták meg.2. táblázat

Az állási zaj határértékei

A vasútijármű-alrendszer kategóriája

LpAeq,T [egység] [dB]

Li pAeq,T [dB]

Li pAFmax [dB]

Villamos mozdonyok és villamos meghajtású vasúti munkagépek

70

75

85

Dízelmozdonyok és dízelhajtású vasúti munkagépek

71

78

Villamos motorvonatok

65

68

Dízel motorvonatok

72

76

Személykocsik

64

68

Teherkocsik

65

Tárgytalan

Tárgytalan

A megfelelőségértékelésről a 6.2.2.1. pont rendelkezik.

4.2.2.    Az indulási zaj határértékei

A vasútijármű-alrendszer kategóriáihoz rendelt indulási zajra vonatkozóan az AF-súlyozott legnagyobb hangnyomásszintre (LpAF,max) megállapított határértékeket a 3. táblázat tartalmazza. A határértékeket a vágány közepétől 7,5 m távolságra, a sínkoronaszint felett pedig 1,2 m magasan határozzák meg.3. táblázat

Az indítási zaj határértékei

A jármű alrendszer kategóriája

LpAF,max [dB]

P < 4 500 kW vontatási teljesítményű villamos mozdonyok

81

P ≥ 4 500 kW vontatási teljesítményű villamos mozdonyok

villamos hajtásrendszerű vasúti munkagépek

84

P < 2 000 kW motor kihajtó tengelyénél leadott teljesítményű dízelmozdonyok

85

P ≥ 2 000 kW motor kihajtó tengelyénél leadott teljesítményű dízelmozdonyok

dízel hajtásrendszerű vasúti munkagépek

87

vmax < 250 km/h maximális sebességű villamos motorvonatok

80

vmax ≥ 250 km/h maximális sebességű villamos motorvonatok

83

P < 560 kW motor kihajtó tengelyénél mért teljesítményű dízel motorvonatok

82

P ≥ 560 kW motor kihajtó tengelyénél mért teljesítményű dízel motorvonatok

83

A megfelelőségértékelésről a 6.2.2.2. pont rendelkezik.

4.2.3.    Az elhaladási zaj határértékei

A vasútijármű-alrendszer kategóriáihoz rendelt, 80 km/h (LpAeq,Tp,(80 km/h)) és adott esetben 250 km/h sebességnél elhaladási zajfellépő A-súlyozott egyenértékű folytonos hangnyomásszintre (LpAeq,Tp,(80 km/h) illetve LpAeq,Tp,(250 km/h)) megállapított határértékeket a 4. táblázat tartalmazza. A határértékeket a vágány közepétől 7,5 m távolságra, a sínkoronaszint felett pedig 1,2 m magasan határozták meg.

Az EN ISO 3095:2013 szabvány 6. fejezete értelmében 250 km/h vagy azt meghaladó sebesség melletti méréseknél a szabvány szerinti további, a sínkoronaszint felett 3,5 m-rel elhelyezkedő mérési helyen is mérni kell, és ezeket az eredményeket is össze kell vetni a 4. táblázat vonatkozó határértékeivel.4. táblázat

Az elhaladási zaj határértékei

A jármű-alrendszer kategóriája

LpAeq,Tp (80 km/h) [dB]

LpAeq,Tp (250 km/h) [dB]

Villamos mozdonyok és villamos hajtásrendszerű vasúti munkagépek

84

99

Dízelmozdonyok és dízel hajtásrendszerű vasúti munkagépek

85

tárgytalan

Villamos motorvonatok

80

95

Dízel motorvonatok

81

96

Személykocsik

79

tárgytalan

Teherkocsik (APL = 0,225-ra normalizálva) (1)

83

tárgytalan

(*1)   Az „APL” a tengelyek számának és az ütközők fölötti hossz hányadosa [m–1].

A megfelelőségértékelésről a 6.2.2.3. pont rendelkezik.

4.2.4.    A vezetőfülke belső zajszintjének határértékei

A villamos és dízelmozdonyok, vasúti munkagépek, villamos és dízel motorvonatok és vezérlőkocsik vezetőfülkével rendelkező kocsik vezetőfülkéjének zajszintjére vonatkozó A-súlyozott egyenértékű folytonos hangnyomásszintre (LpAeq,T) megállapított határértékeket az 5. táblázat tartalmazza. A határértékeket a mozdonyvezető füléhez közel határozzák meg.5. táblázat

A vezetőfülke belső zajszintjének határértékei

A vezetőfülkén belüli zaj

LpAeq,T [dB]

Álló helyzetben, kürt hangzása mellett

95

vmax maximális sebesség mellett, ha vmax < 250 km/h,

78

vmax maximális sebesség mellett, ha 250 km/h ≤ vmax < 350 km/h

80

A megfelelőségértékelésről a 6.2.2.4. pont rendelkezik.

▼M1

4.3.    A kapcsolódási pontok működési és műszaki előírásai

Ezen ÁME az alábbi pontokban kapcsolódik a járművek alrendszerhez:

A 2. fejezet a), b), c), és e) pontja szerinti alrendszerekkel fennálló kapcsolódási pontok (az 1302/2014/EU rendelet tárgyalja) a következő paraméterek tekintetében:

 állóhelyzeti zaj,

 indítási zaj (személykocsikra nem vonatkozik),

 elhaladási zaj,

 adott esetben a vezetőfülke belső zaja.

A 2. fejezet d) pontja szerinti alrendszerekkel fennálló kapcsolódási pontok (a 321/2013/EU rendelet tárgyalja) a következő paraméterek tekintetében:

 elhaladási zaj,

 állóhelyzeti zaj.

Ezen ÁME az alábbi pontban kapcsolódik a forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerhez (a 2012/757/EU határozat tárgyalja):

 elhaladási zaj.

4.4.    Üzemeltetési szabályok

A járművek alrendszer üzemeltetési szabályaira vonatkozó követelményeket az 1302/2014/EU rendelet mellékletének 4.4. pontja és a 321/2013/EU rendelet mellékletének 4.4. pontja határozza meg.

4.4.1.    A teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetésének különös szabályai korlátozott üzemmód esetére

A 2012/757/EU határozat mellékletének 4.2.3.6.3. pontjában meghatározott vészhelyzeti intézkedések a 7.2.2.2. pontnak meg nem felelő teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetésére is kiterjednek.

Ez az intézkedés a járművek meghibásodása, szélsőséges időjárási viszonyok, balesetek vagy váratlan események, valamint az infrastruktúra meghibásodása által okozott kapacitás- vagy működésbeli korlátozások kezelésére alkalmazható.

4.4.2.    A teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetésének különös szabályai infrastrukturális munkálatok és kocsikarbantartás esetére

Amennyiben kocsikarbantartási tevékenységek esetén a karbantartóüzem kizárólag csendesebb útvonalon közelíthető meg, lehetővé kell tenni a 7.2.2.2. pontnak meg nem felelő teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetését.

Azon infrastrukturális munkálatok esetében, amelyeknél egy csendesebb útvonal az egyetlen megfelelő alternatíva, a 4.4.1. pontban meghatározott vészhelyzeti intézkedéseket kell alkalmazni.

4.5.    Karbantartási szabályok

A járművek alrendszer karbantartási szabályaira vonatkozó követelményeket az 1302/2014/EU rendelet mellékletének 4.5. pontja és a 321/2013/EU rendelet mellékletének 4.5. pontja határozza meg.

▼B

4.6.    Szakmai képesítések

Tárgytalan.

4.7.    Egészségvédelmi és biztonsági feltételek

Lásd e rendelet 6. cikkét.

4.8.    Engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartása

A járműveknek az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásában rögzítendő adatait a 2011/665/EU határozat határozza meg.

5.   KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK

Ez az ÁME nem határoz meg kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemet.

6.   MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS ÉS EK–HITELESÍTÉS

6.1.    Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek

Tárgytalan.

6.2.    A járművek alrendszer a járművek által kibocsátott zaj tekintetében

6.2.1.    Modulok

Az EK-hitelesítést a 6. táblázatban megadott modullal (modulokkal) összhangban kell elvégezni.6. táblázat

Az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló modulok

SB

EK-típusvizsgálat

SD

A gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén alapuló EK-hitelesítés

SF

A termékellenőrzésen alapuló EK-hitelesítés

SH1

A teljes minőségirányítási rendszeren és tervvizsgálaton alapuló EK-hitelesítés

E modulokat a 2010/713/EU határozat írja le részletesen.

6.2.2.    EK-hitelesítési eljárások

A kérelmező kiválaszt egyet az alrendszer EK-hitelesítését szolgáló, egy modult vagy modulkombinációt tartalmazó alábbi hitelesítési eljárások közül:

 (SB+SD),

 (SB+SF),

 (SH1).

A kiválasztott modul vagy modulkombináció alkalmazása keretében az alrendszert a 4.2. pontban meghatározott követelmények tekintetében kell értékelni. Szükség esetén a következő pontokban az értékelés tekintetében további követelmények kerülnek meghatározásra.

6.2.2.1.    Állóhelyzeti zaj

Az állóhelyzeti zaj 4.2.1. pontban megállapított állóhelyzeti zaj határértékeinek való megfelelőség értékelését az EN ISO 3095:2013 szabvány 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5 (az 5.5.2. pont kivételével), 5.7. és 5.8.1. pontjában foglaltak szerint kell elvégezni.

A fő kompresszor által kibocsátott, az (i) legközelebbi mérési pontban mért zaj értékeléséhez az Li pAeq,T mutatót kell használni, ahol a T az EN ISO 3095:2013 szabvány 5.7. pontjában meghatározott egyik menetciklust jelöli. Ebben az esetben csak a levegőkompresszor normál üzemi körülmények melletti működéséhez szükséges fedélzeti berendezések használhatók. A zajmérés megzavarásának elkerülése érdekében a levegőkompresszor működéséhez nem szükséges rendszerek kikapcsolhatók. A határértékeknek való megfelelőség értékelését a fő levegőkompresszor legalacsonyabb fordulatszámon való működéséhez szükséges feltételek mellett kell elvégezni.

Az ütésszerű zajforrásoknak az (i) legközelebbi mérési pontban valóértékeléséhez Li pAFmax mutatót kell alkalmazni. A releváns zajforrás a légszárító kivezető szelepe.

6.2.2.2.    Indítási zaj

Az indítási zaj 4.2.2. pontban megállapított, az indulási zaj határértékeinek való megfelelőség értékelését az EN ISO 3095:2013 szabvány 7. fejezetében (kivéve a 7.5.1.2. pontot) foglaltak szerint kell elvégezni. Az EN ISO 3095:2013 szabvány 7.5. pontjában említett maximális szint módszer alkalmazandó. Az EN ISO 3095:2013 szabvány 7.5.3. pontjától eltérve, a vonat álló helyzetből 30 km/h sebességre felgyorsít, majd tartja ezt a sebességet.

Ezenkívül a vágány közepétől 7,5 m távolságra és a sín koronaszint felett 1,2 m magasan is kell mérni a zajszintet. Az EN ISO 3095:2013 szabvány 7.6. pontja és 7.5. pontja értelmében „az átlagos szint módszer” és a „maximális szint módszer” alkalmazandó, és a vonatot álló helyzetből 40 km/h sebességre kell felgyorsítani, majd ezt a sebességet kell tartani. A mért értékeket nem szükséges összevetni a határértékekkel, hanem rögzíteni kell a műszaki dokumentációban és továbbítani kell őket az Ügynökségnek.

Vasúti munkagépek esetében az indítást pótkocsi-terhelés nélkül kell végezni.

6.2.2.3.    Elhaladási zaj

Az elhaladási zaj 4.2.3. pontban megállapított határértékeinek való megfelelőség értékelését a 6.2.2.3.1. és a 6.2.2.3.2. pontban foglaltak szerint kell elvégezni.

6.2.2.3.1   A próbapályára vonatkozó feltételek

A próbákat az EN ISO 3095:2013 szabvány 6.2. szakasza szerinti referenciavágányon kell végezni.

Ugyanakkor, ha a 6.2.2.3.2. pont szerint mért zajszint nem haladja meg a 4.2.3. pontban meghatározott határértéket, lehetőség van olyan vágányon is elvégezni a próbát, amely az akusztikus sínegyenetlenség-szint és a vágányromlási mértékek tekintetében nem felel meg a referenciavágányra vonatkozó feltételeknek.

A próbavágány akusztikus sínegyenetlenségét és vágányromlási mértéket ugyanakkor minden esetben meg kell határozni. Amennyiben a vágány, amelyen a próbákat végzik megfelel a referenciavágányra vonatkozó feltételeknek, a mért zajszintek „összehasonlíthatónak”, illetve ellenkező esetben „nem összehasonlíthatónak” minősülnek. A műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy a mért zajszint „összehasonlítható” vagy „nem összehasonlítható”.

A próbapálya mért akusztikus sínegyenetlenségének a mérés befejezése előtti három hónaptól a mérés befejezése utáni három hónap elteltéig érvényesnek kell maradnia, feltéve, hogy ez idő alatt az akusztikus sínegyenetlenséget befolyásoló vágánykarbantartásra nem kerül sor.

A próbapályán mért vágányromlási sebességnek a mérés befejezése előtti egy évtől a mérés befejezése utáni egy év elteltéig érvényesnek kell maradnia, feltéve, hogy ez idő alatt a vágányromlási sebességet befolyásoló vágánykarbantartásra nem kerül sor.

A műszaki dokumentációban bizonyítani kell, hogy a típus elhaladási zajának méréséhez használt vágányadatok a vizsgálat napján (napjain) érvényesek voltak, például a zajra hatást gyakorló utolsó karbantartás napjának megadásával.

Továbbá betonlemezes vágány esetén 250 km/h vagy azt meghaladó sebesség mellett is lehet próbát végezni. Az ebben az esetben alkalmazandó határértékek a 4.2.3. pontban meghatározottak 2 dB-el megemelve.

6.2.2.3.2.   Eljárás

A próbát az EN ISO 3095:2013 szabvány 6.1., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. és 6.7. (kivéve a 6.7.2.) pontjaiban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. A mért értékeket egész decibelre kerekítve kell összevetni a határértékekkel. Az esetleges normalizálást (szabványosítást) a kerekítés előtt kell elvégezni. Az értékelési eljárás részleteiről a 6.2.2.3.2.1., 6.2.2.3.2.2. és a 6.2.2.3.2.3. pontok rendelkeznek.

6.2.2.3.2.1.   Villamos és dízel motorvonatok, mozdonyok és személykocsik

Villamos és dízel motorvonatok, mozdonyok és személykocsik esetén a legnagyobb üzemi sebesség három osztályát különböztetjük meg.

1. Ha az egység legnagyobb üzemi sebessége 80 km/h vagy annál kisebb, az elhaladási zajt a vmax legnagyobb sebesség mellett kell mérni. Ez az érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket.

2. Ha az egység vmax legnagyobb üzemi sebessége 80 km/h és 250 km/h között van, az elhaladási zajt 80 km/h és az egység legnagyobb sebessége mellett kell mérni. Mindkét mért LpAeq,Tp(vtest) elhaladási zajszintértéket az (1) képlet alkalmazásával kell a 80 km/h referenciasebességre normalizálni (LpAeq,Tp(80 km/h)). A normalizált érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket.

(1) képlet:

LpAeq,Tp(80 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) – 30 * log (vtest/80 km/h)

►M1  vtest  ◄ = Tényleges sebesség a mérés idején

3. Ha az egység vmax legnagyobb üzemi sebessége 250 km/h vagy annál nagyobb, az elhaladási zajt 80 km/h sebesség és az egység legnagyobb sebessége, de legfeljebb 320 km/h mellett kell mérni. A 80 km/h mellett mért LpAeq,Tp(vtest) elhaladási zajszintértéket az (1) képlet alkalmazásával kell a 80 km/h referenciasebességre normálni (LpAeq,Tp(80 km/h)). A normalizált érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket. Az LpAeq,Tp(vtest) maximális sebesség mellett mért elhaladási zajszintértéket a (2) képlet alkalmazásával kell a 250 km/h referenciasebességhez LpAeq,Tp(250 km/h) normálni. A normalizált érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(250 km/h) határértéket.

(2) képlet:

LpAeq,Tp(250 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) – 50 * log(vtest/250 km/h)

►M1  vtest  ◄ = Tényleges sebesség a mérés idején

6.2.2.3.2.2   Teherkocsik

Teherkocsik esetén a legnagyobb üzemi sebesség két osztályát különböztetjük meg.

1. Ha az egység vmax legnagyobb üzemi sebessége 80 km/h vagy annál kisebb, az elhaladási zajt az egység legnagyobb sebessége mellett kell mérni. A mért LpAeq,Tp(vtest)elhaladási zajszintértéket a (3) képlet alkalmazásával kell a 0,225 m– 1APL referenciaértékre normálni (LpAeq,Tp (APLref)) normálni. Ez az érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket.

(3) képlet:

LpAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log(APLwag/0,225 m– 1)

APLwag = a tengelyszám és az ütközők fölötti hossz hányadosa [m– 1]

►M1  vtest  ◄ = a tényleges sebesség a mérés idején

2. Ha az egység legnagyobb üzemi sebessége meghaladja a 80 km/h-t, az elhaladási zajt 80 km/h sebesség és az egység legnagyobb sebessége mellett kell mérni. Mindkét LpAeq,Tp(vtest) elhaladási zajszintértéket a (4) képlet alkalmazásával kell a 80 km/h referenciasebességre és a 0,225 m– 1APL referenciaértékekre nominálni (LpAeq,Tp(APL ref, 80 km/h)). A normalizált érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket.

(4) képlet:

LpAeq,Tp (APLref, 80 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log(APLwag/0,225 m– 1) – 30 * log(vtest/80 km/h)

Az „APL”wag = érték a tengelyek számának és az ütközők fölötti hosszúság hányadosa [m– 1]

►M1  vtest  ◄ = a tényleges sebesség a mérés idején

6.2.2.3.2.3.   Vasúti munkagépek

A vasúti munkagépekre a 6.2.2.3.2.1. pontban meghatározott értékelési eljárás vonatkozik. A mérést pótkocsi-terhelés nélkül kell végezni.

A vasúti munkagépeket az alábbi esetekben mérés nélkül megfelelőnek kell tekinteni a 4.2.3. pontban meghatározott, az elhaladási zajszintre vonatkozó követelményeknek:

 kizárólag műanyag féktuskókkal vagy tárcsafékekkel fékezett, vagy

 tisztítótuskóval felszerelt gépek esetén ha a tisztítótuskók anyaga műanyag.

6.2.2.4.    A vezetőfülke belső zajszintje

A 4.2.4. pontban megállapított, a vezetőfülke belső zajszintjére vonatkozó határértékeknek való megfelelőség értékelését az EN ISO 15892:2011 szabványban foglaltak szerint kell elvégezni. A vasúti munkagépek tekintetében a mérést további pótkocsi-terhelés nélkül kell végezni.

6.2.3.    Egyszerűsített értékelés

A 6.2.2. pontban meghatározott vizsgálatok némelyike vagy mindegyike helyettesíthető egyszerűsített értékeléssel. Az egyszerűsített értékelés során az értékelendő egységet egy dokumentált zajjellemzőkkel rendelkező meglévő típussal (a továbbiakban: referenciatípus) hasonlítják össze akusztikai szempontból.

Az egyszerűsített értékelés az „állóhelyzeti zaj”, az „indítási zaj”, az „elhaladási zaj” és a „vezetőfülke belső zajszintje” alapparaméterek bármelyike esetén egymástól függetlenül is alkalmazható, és az értékelés során bizonyítani kell, hogy az értékelt egység eltéréseinek hatásai nem eredményezik a 4.2. szakaszban meghatározott határértékek túllépését.

Az egyszerűsített értékelésnek alávetett egységek esetében a megfelelés bizonyításának tartalmaznia kell a referenciatípushoz viszonyított, zaj szempontjából jelentőséggel bíró módosítások részletes leírását is. Az egyszerűsített értékelésnek ezen a leíráson kell alapulnia. A becsült zajértékeknek tartalmaznia kell az alkalmazott értékelési módszerben rejlő bizonytalanságokat is. Az egyszerűsített értékelés lehet számítás és/vagy egyszerűsített mérés.

Egy egyszerűsített értékelés alapján hitelesített egység nem használható referenciaegységként egy későbbi értékelés során.

Az elhaladási zajra alkalmazott egyszerűsítési eljárás során a referenciatípusnak meg kell felelnie az alábbi kitételek közül legalább egynek:

 4. fejezet elhaladási zaj „összehasonlíthatónak” minősített elhaladási zajértékek,

 a 2011/229/EU határozat 4. fejezete és elhaladási zaj „összehasonlíthatónak” minősített elhaladási zajértékek,

 a 2006/66/EK határozat 4. fejezete

 a 2008/232/EK határozat 4. fejezete.

Az a teherkocsi, amelynek a referenciatípushoz viszonyított paraméterei a 7. táblázat megengedett értékein belül maradnak, további ellenőrzés nélkül is az elhaladási zajra a 4.2.3. pontban meghatározott elhaladási zajhatárértékeknek megfelelő egységnek tekintendő.7. táblázat

Ellenőrzés alóli mentességet adó megengedett eltérések teherkocsiknál

Paraméter

(A referenciaegységhez viszonyított) megengedett eltérés

Az egység legnagyobb sebessége

160 km/h-t meg nem haladó sebesség

Kerék típusa

Ha a zajszintje megegyezik vagy alacsonyabb (az EN 13979-1:2011 szabvány E. melléklete szerinti akusztikus jellemzés)

Önsúly

Kizárólag a + 20 %/– 5 % tartományban

Féktuskó

Ha az eltérés következtében nem növekszik a zajkibocsátás

7.   VÉGREHAJTÁS

7.1.    Az ÁME alkalmazása új alrendszerekre

Lásd e rendelet 8. cikkét.

▼M1

7.2.    Az ÁME alkalmazása a meglévő alrendszerekre

A kérelmezők és az engedélyező szervek által a meglévő járművek vagy járműtípusok módosítása esetén alkalmazandó elveket az 1302/2014/EU rendelet mellékletének 7.1.2. pontja, valamint a 321/2013/EU rendelet mellékletének 7.2. pontja határozza meg.

7.2.1.    A meglévő járművek vagy járműtípusok módosítása esetén alkalmazandó rendelkezések

A kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a módosítással érintett járművek zajszintje a jármű első engedélyezésének idején alkalmazott ÁME által meghatározott határértékeken belül legyen. Ha az első engedélyezés idején még nem volt érvényben ÁME, a kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a módosítással érintett járművek zajszintje vagy ne emelkedjen, vagy a 2006/66/EK vagy a 2002/735/EK határozatban meghatározott határértékeken belül maradjon.

Amennyiben értékelést kell végezni, annak a módosítás által érintett alapparaméterekre kell korlátozódnia.

Egyszerűsített eljárás alkalmazása esetén az eredeti egység a 6.2.3. pontban foglaltak értelmében referenciaegységként is szolgálhat.

Nem igényel a jelen ÁME szerinti megfelelőségértékelést egy teljes egység vagy egy (vagy több), az egység részét képező jármű cseréje (például súlyos károsodást követő csere), amennyiben az egység vagy jármű(vek) azonos(ak) a lecserélt egységgel vagy járműv(ekk)el.

7.2.2.    Az ezen ÁME meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó kiegészítő rendelkezések

Az e rendelet 5a. cikkében meghatározott üzemeltetési korlátozás nem vonatkozik a többnyire 40 ‰-nél nagyobb lejtésű vonalakon üzemeltetett, a 120 km/h-nál nagyobb maximális üzemi sebességű, a 22,5 tonnánál nagyobb maximális tengelyterhelésű, valamint a kizárólag infrastrukturális munkálatokra vagy mentési célú vonatok részeként használt teherkocsikra.

Ha egy teherkocsit a 7.2.2.1. pontban meghatározott csendesebb féktuskókkal látják el, és nem szerelik fel további zajforrásokkal, további vizsgálat nélkül azt kell feltételezni, hogy a 4.2.3. pontban meghatározott feltételek teljesülnek.

7.2.2.1.    Csendesebb féktuskók

Csendesebb féktuskók alatt a következő kategóriák valamelyikébe tartozó féktuskók értendők:

 a 321/2013/EU rendelet G. függelékében felsorolt féktuskók;

 az ezen ÁME F. függelékében meghatározott eljárás szerint értékelt féktuskók.

7.2.2.2.    Csendesebb útvonalakon üzemeltetett teherkocsik

Az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozó teherkocsik üzemeltethetők az alkalmazási területükön belüli csendesebb útvonalakon:

 a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/66/EK bizottsági határozat szerinti EK-hitelesítési nyilatkozattal rendelkező teherkocsik;

 a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2011/229/EU bizottsági határozat szerinti EK-hitelesítési nyilatkozattal rendelkező teherkocsik;

 az ezen ÁME szerinti EK-hitelesítési nyilatkozattal rendelkező teherkocsik;

 a 7.2.2.1. pontban meghatározott csendesebb féktuskókkal felszerelt vagy tárcsafékes üzemi fékkel rendelkező teherkocsik;

 az E. függelékben felsorolt műanyag féktuskókkal felszerelt üzemi fékkel rendelkező teherkocsik. E teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetése az e függelékben leírt feltételeknek megfelelően korlátozandó.

▼B

7.3.    Különleges esetek

7.3.1.    Bevezetés

A 7.3.2. pontban felsorolt különleges esetek kategóriái:

a)

„P” esetek : „állandó” („permanent”) esetek;

b)

„T” esetek : „átmeneti” („temporary”) esetek.

7.3.2.    A különleges esetek felsorolása

▼M1

7.3.2.1.    Különleges esetek

a) Észtország, Finnország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Szlovákia különleges esete

(„P”) A harmadik országokkal közösen használt olyan egységek esetében, amelyek nyomtávja eltér az Unión belüli fő vasúthálózat nyomtávjától, nemzeti műszaki szabályok is alkalmazhatók az ezen ÁME-ben rögzített követelmények helyett.

b) Finnország különleges esete

(„T”) Amíg nem születik a szélsőséges téli időjárási viszonyokra tekintettel alkalmas műszaki megoldás – de legkésőbb 2032. december 31-ig – a 2011/229/EU határozat továbbra is alkalmazható a kizárólag Finnország területén üzemeltetni kívánt teherkocsikra. Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy más tagállamokból származó teherkocsik üzemeljenek a finn hálózaton.

▼B

7.3.2.2.    Az állási zaj határértékei (4.2.1. pont)

a) Finnország különleges esete

(„T”) A 100 kW-nál nagyobb teljesítményű dízel áramfejlesztőkkel felszerelt, és kizárólag a finn vasúthálózaton üzemeltetni kívánt személy- és teherkocsik esetén az LpAeq,T [egység] állóhelyzeti zajra a 2. táblázatban meghatározott állóhelyzeti zaj határérték 72 dB-ig megemelhető.

▼M1 —————

▼B

b) Nagy-Britannia (Egyesült Királyság) különleges esete

(„P”) A kizárólag Nagy Britannia vasúthálózatán üzemeltetni kívánt dízel motorvonatok esetén az LpAeq,T [egység] állóhelyzeti zajra a 2. táblázatban meghatározott állóhelyzeti zaj határérték 77 dB-ig megemelhető.

Ez a különleges eset nem vonatkozik a kizárólag a High Speed 1 vasúthálózaton üzemeltetni kívánt dízel motorvonatokra.

c) Nagy-Britannia (Egyesült Királyság) különleges esete

(„T”) A kizárólag Nagy-Britannia vasúthálózatán üzemeltetni kívánt egységekre nem vonatkoznak a fő kompresszorra a 2. táblázatban meghatározott Li pAeq,T határértékek. A mért értékeket be kell mutatni az Egyesült Királyság Nemzeti Biztonsági Hatóságának (NSA).

Ez a különleges eset nem vonatkozik a kizárólag az 1. számú nagysebességű vasúthálózaton üzemeltetni kívánt egységekre.

7.3.2.3.    Az állóhelyzeti zaj határértékei (4.2.2. pont)

a) Svédország különleges esete

(„T”) Azon villamos mozdonyok esetén, amelyek vontatási teljesítménye meghaladja a 6 000 kW-t, legnagyobb tengelyterhelése pedig a 25 t-t, az LpAF,max indítási zajra a 3. táblázatban meghatározott indítási zaj határértékek 89 dB-ig megemelhetőek.

b) Nagy-Britannia (Egyesült Királyság) különleges esete

(„P”) A kizárólag Nagy Britannia vasúthálózatán üzemeltetni kívánt, a 8. táblázatban meghatározott egységek esetén az LpAF,max indítási zajra a 3. táblázatban meghatározott indításizaj-határérték a 8. táblázatban szereplő értékekig növelhető.8. táblázat

Az indítási zaj határértékei Nagy Britannia (Egyesült Királyság) különleges esetében

A jármű alrendszer kategóriája

LpAF,max [dB]

P < 4 500 kW vontatási teljesítményű villamos mozdonyok

83

P < 2 000 kW motor kihajtó tengelyénél leadott teljesítményű dízelmozdonyok

89

Dízel motorvonatok

85

Ez a különleges eset nem vonatkozik a kizárólag a High Speed 1 vasúthálózaton üzemeltetni kívánt egységekre.

▼M1

7.3.2.4.    Az elhaladási zaj határértékei (4.2.3. pont)

a) A Csatorna-alagút különleges esete

(„P”) A Csatorna-alagút esetében az elhaladási zaj határértékei nem vonatkoznak a nehéz tehergépjárművek Coquelles (Franciaország) és Folkestone (Egyesült Királyság) közötti szállítására használt teherkocsikra.

b) Svédország különleges esete

(„T”) Azon villamos mozdonyok esetében, amelyek vontatási teljesítménye meghaladja a 6 000 kW-t, legnagyobb tengelyterhelése pedig 25 t-t, az LpAeq,Tp (80 km/h) elhaladási zajra a 4. táblázatban meghatározott határértékek 85 dB-ig megemelhetők.

▼M1

7.4.    Különös végrehajtási szabályok

7.4.1.    Az ezen ÁME meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó különös végrehajtási szabályok (7.2.2. pont)

a) Az ezen ÁME-nek a Csatorna-alagútban üzemeltetett meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„P”) Az éjszaka üzemeltetett tehervonatok napi száma éves átlagának kiszámítása során nem kell figyelembe venni a kizárólag a Coquelles (Franciaország) és Folkestone (Egyesült Királyság) közötti vonalon üzemeltetett, nehéz tehergépjárművek szállítására szolgáló teherkocsikból álló tehervonatokat.

b) Az ezen ÁME-nek a Finnország és Svédország területén üzemeltetett meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„T”) A csendesebb útvonalak fogalma a műanyag féktuskók szélsőséges téli időjárási viszonyok melletti használatával összefüggő bizonytalanságok miatt 2032. december 31-ig nem alkalmazandó a finnországi és a svédországi hálózatra. Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy más tagállamokból származó teherkocsik üzemeljenek a finnországi és a svédországi hálózaton.

7.4.2.    A csendesebb útvonalakon üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok (7.2.2.2. pont)

a) A Belgium csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„T”) A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Belgium területén található csendesebb útvonalakon:

 az abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik 2026. december 31-ig;

 azok a teherkocsik, amelyeket inflexiós szeleppel kell felszerelni ahhoz, hogy az öntöttvas féktuskó műanyag féktuskóra legyen lecserélhető, 2026. december 31-ig;

 azok az öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik, amelyek kerekeit az EN 13979-1:2003+A2:2011 szabványban meghatározott követelményeknek megfelelő kerekekre kell lecserélni ahhoz, hogy utólag műanyag féktuskókkal legyenek felszerelhetők, 2026. december 31-ig.

b) A Csatorna-alagút csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„P”) A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Csatorna-alagútra vonatkozó koncessziós szerződés hatálya alá tartozó csendesebb útvonalakon:

nehéz tehergépjárművek Coquelles (Franciaország) és Folkestone (Egyesült Királyság) közötti szállítására szolgáló teherkocsik.

c) A Cseh Köztársaság csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„T”) A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Cseh Köztársaság területén található csendesebb útvonalakon:

 az abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik 2026. december 31-ig;

 az 59V típusú csapágyakkal rendelkező teherkocsik 2034. december 31-ig;

 azok a teherkocsik, amelyeket inflexiós szeleppel kell felszerelni ahhoz, hogy az öntöttvas féktuskó műanyag féktuskóra legyen lecserélhető, 2034. december 31-ig;

 az 1Bg vagy 1Bgu fékkonfigurációval rendelkező, öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik 2036. december 31-ig;

 azok az öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik, amelyek kerekeit az EN 13979-1:2003+A2:2011 szabványban meghatározott követelményeknek megfelelő kerekekre kell lecserélni ahhoz, hogy utólag műanyag féktuskókkal legyenek felszerelhetők, 2029. december 31-ig.

Ezen túlmenően nem kötelező a műanyag féktuskók csendesebb útvonalakon történő használata azon meglévő teherkocsik esetében, amelyek nem tartoznak a fenti öt pont szerinti kategóriákba, és amelyek esetében 2030. december 31-ig nem oldható meg az öntöttvas féktuskók egy az egyben történő lecserélése.

d) A Franciaország csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„T”) A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Franciaország területén található csendesebb útvonalakon:

 az 1Bg vagy 1Bgu fékkonfigurációval rendelkező, öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik 2030. december 31-ig;

 a kis méretű (920 mm-nél kisebb átmérőjű) kerekekkel felszerelt teherkocsik 2030. december 31-ig.

e) Az Olaszország csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„T”) A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők az Olaszország területén található csendesebb útvonalakon:

 az abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik 2026. december 31-ig;

 azok a teherkocsik, amelyeket inflexiós szeleppel kell felszerelni ahhoz, hogy az öntöttvas féktuskó műanyag féktuskóra legyen lecserélhető, 2026. december 31-ig;

 azok az öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik, amelyek kerekeit az EN 13979-1:2003+A2:2011 szabványban meghatározott követelményeknek megfelelő kerekekre kell lecserélni ahhoz, hogy utólag műanyag féktuskókkal legyenek felszerelhetők, 2026. december 31-ig.

Ezen túlmenően nem kötelező a műanyag féktuskók csendesebb útvonalakon történő használata azon meglévő teherkocsik esetében, amelyek nem tartoznak a fenti három pont szerinti kategóriákba, és amelyek esetében 2030. december 31-ig nem oldható meg az öntöttvas féktuskók egy az egyben történő lecserélése.

f) A Lengyelország csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„T”) A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők 2036. december 31-ig a Lengyelország területén található csendesebb útvonalakon:

 abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik;

 1Bg vagy 1Bgu fékkonfigurációval rendelkező, öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik;

 „S” típusú forgalomra tervezett, öntöttvas féktuskókkal felszerelt „SS” típusú fékkel rendelkező teherkocsik;

 öntöttvas féktuskókkal felszerelt, „SS” típusú forgalomra tervezett teherkocsik, amelyek „LL” típusú féktuskókkal való utólagos felszerelése az EN 13979-1:2003+A2:2011 szabványnak megfelelő kerekekkel, valamint inflexiós szeleppel történő felszerelést tenne szükségessé.

g) A Szlovákia csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„T”) A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Szlovákia területén található csendesebb útvonalakon:

 az abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik 2026. december 31-ig;

 a 26-2.8 típusú forgóvázzal rendelkező, P10 típusú öntöttvas féktuskóval felszerelt teherkocsik 2036. december 31-ig;

 azok a teherkocsik, amelyeket inflexiós szeleppel kell felszerelni ahhoz, hogy az öntöttvas féktuskó műanyag féktuskóra legyen lecserélhető, 2036. december 31-ig.

(„P”) Olyan, 2TS típusú forgóvázzal rendelkező teherkocsik, amelyeket Szlovákia és harmadik országok között közlekedtetnek a határállomáson történő forgóvázcserével.

h) A Nagy-Britannia (Egyesült Királyság) csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

(„P”) Azon, kizárólag a nagy-britanniai hálózaton üzemeltetett egységek, amelyek meglévő teherkocsijai a GMGN 2688-ban közzétett műanyag féktuskókkal rendelkeznek, üzemeltethetők a csendesebb útvonalakon.

(„T”) A nagy-britanniai hálózaton a következő, öntöttvas féktuskókkal felszerelt meglévő teherkocsik üzemeltethetők a csendesebb útvonalakon:

 olyan, nem a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) által jóváhagyott típusú fékrendszerrel rendelkező teherkocsik, amelyekhez nem áll rendelkezésre utólag felszerelhető, kompatibilis csendes féktuskó, 2030. december 31-ig;

 olyan teherkocsik, amelyek tervezett féktávolsága „G” fékezési üzemmódban (áruszállítás esetén) 60 mérföld/óra, „P” fékezési üzemmódban (személyszállítás esetén) pedig 75 mérföld/óra sebességről számítva 810 m vagy annál kisebb, feltéve, hogy a teherkocsikat olyan vonatok részeként használják, amelyekben a többi teherkocsi fékútja megfelel a vonatkozó egyesült királysági nemzeti műszaki szabályoknak, 2030. december 31-ig;

 a kizárólag nukleáris termékek szállítására használt teherkocsik 2050. december 31-ig.

▼B
A. függelék

Nyitott kérdések

▼M1A járművek alrendszer eleme

Ezen ÁME pontja

Az ÁME hatálya alá nem tartozó műszaki szempontok

Megjegyzések

Csendesebb féktuskó

7.2.2.1. pont és F. függelék

A féktuskók akusztikai jellemzőinek értékelése

Rendelkezésre álló alternatív műszaki megoldások (lásd a 7.2.2. pontot)

▼B
B. függelék

Az ebben az ÁME-ben említett szabványokÁME

Szabvány

Értékelendő jellemzők

Kötelező szabványokra való hivatkozás

Fejezet

Állóhelyzeti zaj

4.2.1.

6.2.2.1.

EN ISO 3095:2013

5

Indítási zaj

4.2.2.

6.2.2.2.

EN ISO 3095:2013

7

Elhaladási zaj

4.2.3.

EN ISO 3095:2013

6

6.2.2.3.

EN ISO 3095:2013

6

A vezetőfülke belső zajszintje

4.2.4

6.2.2.4

EN 15892:2011

mind

Egyszerűsített értékelés:

6.2.3.

EN 13979-1:2011

E. melléklet
C. függelék

A jármű alrendszer-értékeléseA 4.2. pontban meghatározott, értékelendő jellemzők

 

 

Vonatkozó értékelési eljárás

Tervezési felülvizsgálat

Típusvizsgálat

Rutinvizsgálat

A járművek alrendszer elemei

Pont

Pont

Állóhelyzeti zaj

4.2.1.

(1)

X

tárgytalan

6.2.2.1.

Indítási zaj

4.2.2.

(1)

X

tárgytalan

6.2.2.2.

Elhaladási zaj

4.2.3.

(1)

X

tárgytalan

6.2.2.3.

A vezetőfülke belső zajszintje

4.2.4.

(1)

X

tárgytalan

6.2.2.4.

(*1)   Kizárólag abban az esetben, ha a 6.2.3. pont értelmében az egyszerűsített értékelés kerül alkalmazásra.

▼M1
D. függelék

Csendesebb útvonalak

D.1.    A csendesebb útvonalak meghatározása

A tagállamok e rendelet 5c. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Vasúti Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) rendelkezésére bocsátják a csendesebb útvonalak jegyzékét olyan formátumban, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az informatikai eszközökkel történő további feldolgozást. A jegyzéknek legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 a csendesebb útvonalak kezdő- és végpontjai, valamint az ezekhez tartozó szakaszok a 2014/880/EU bizottsági végrehajtási határozatban ( 8 ) meghatározott nyilvántartás (infrastruktúra-nyilvántartás) szerinti földrajzi kódokkal megadva. Fel kell tüntetni, ha e pontok valamelyike a tagállam határán található;

 a csendesebb útvonalat alkotó szakaszok megjelölése.

A jegyzéket az alábbi sablon alapján kell elkészíteni:Csendesebb útvonal

Az útvonal szakaszai

Egyedi szakaszazonosító

A csendesebb útvonal a tagállam határánál kezdődik/ér véget

A. pont–E. pont

A. pont–B. pont

201

Igen

E. PONT (Y. ország)

B. pont–C. pont

202

C. pont–D. pont

203

D. pont–E. pont

204

F. pont–I. pont

F. pont–G. pont

501

Nem

G. pont–H. pont

502

H. pont–I. pont

503

Emellett a tagállamok önkéntes alapon a csendesebb útvonalakat ábrázoló térképeket is rendelkezésre bocsáthatnak. Minden jegyzéket és térképet legkésőbb 2019.5.27. után 9 hónapon belül közzé kell tenni az Ügynökség honlapján (http://www.era.europa.eu).

Az Ügynökség ugyanezen időpontig tájékoztatja a Bizottságot a csendesebb útvonalak jegyzékeiről és térképeiről. A Bizottság ennek megfelelően tájékoztatja a tagállamokat az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkében említett bizottság útján.

D.2.    A csendesebb útvonalak aktualizálása

A csendesebb útvonalak e rendelet 5c. cikkének (2) bekezdése szerinti aktualizálásához az aktualizálást megelőző utolsó három év áruforgalmi adatait kell felhasználni. Amennyiben az áruforgalom egy adott évben rendkívüli körülmények miatt több mint 25 %-kal eltér az átlagtól, az érintett tagállam a fennmaradó két év alapján is kiszámíthatja az átlagértéket. A tagállamok tájékoztatják az Ügynökséget az aktualizált csendesebb útvonalakról.

A csendesebb útvonalként kijelölt útvonalakat az aktualizálás után is meg kell tartani e minőségükben, kivéve, ha a szóban forgó időszakban a forgalom volumene több mint 50 %-kal csökkent, és az éjszaka üzemeltetett tehervonatok napi átlagos száma 12-nél kisebb.

Az új és korszerűsített vonalak esetében a csendesebb útvonalként történő kijelölés során a forgalom várható volumenét kell figyelembe venni.

Az Ügynökség az aktualizált csendesebb útvonalakat legkésőbb a bejelentésüket követő három hónapon belül közzéteszi a honlapján (http://www.era.europa.eu), és azok a közzétételüktől számított egy év eltelte utáni következő decemberi menetrendi váltástól alkalmazandók.

Az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot a csendesebb útvonalak esetleges változásairól. A Bizottság a változásokról az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkében említett bizottság útján tájékoztatja a tagállamokat.
E. függelék

Régi típusú műanyag féktuskók

E.1.    Nemzetközi használatra szánt régi típusú műanyag féktuskók

Az alább felsorolt féktuskókkal felszerelt meglévő teherkocsik az UIC 541-4. sz. tájékoztatójának N. függelékében meghatározott időpontig használhatók az alkalmazási területükön belül található csendesebb útvonalakon.A termék gyártója/neve:

A féktuskó megnevezése/típusa

A súrlódási együttható típusa

Valeo/Hersot

Wabco/Cobra

693

W554

K

Ferodo

I/B 436

K

Abex

229

K

(Fe – szinterezett)

Jurid

738

K

(Fe – szinterezett)

A fenti táblázatban nem szereplő, de a 2004/446/EK vagy a 2006/861/EK határozat rendelkezéseivel összhangban a nemzetközi forgalomban való használatra már engedélyezett régi típusú műanyag féktuskókkal felszerelt teherkocsik az engedély hatálya alá tartozó alkalmazási területen belül bármilyen határidő nélkül továbbra is használhatók.

E.2.    Nemzeti használatra szánt régi típusú műanyag féktuskók

Az alább felsorolt féktuskókkal felszerelt meglévő teherkocsik kizárólag az alkalmazási területükön belül található megfelelő tagállami vasúthálózatokon használhatók, beleértve a csendesebb útvonalakat.A termék gyártója/neve:

A féktuskó megnevezése/típusa

Tagállam

Megjegyzések

Cobra/Wabco

V133

Olaszország

 

Cofren

S153

Svédország

 

Cofren

128

Svédország

 

Cofren

229

Olaszország

 

ICER

904

Spanyolország, Portugália

 

ICER

905

Spanyolország, Portugália

 

Jurid

838

Spanyolország, Portugália

 
F. függelék

A féktuskók akusztikai teljesítményének értékelése

Ezen eljárás célja a műanyag féktuskók akusztikai teljesítményének a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek szintjén történő igazolása.

Az eljárás az (EU) 2016/797 irányelv 4. cikkének (6) bekezdése szerinti nyitott kérdésnek minősül.( 1 ) A Bizottság 2014. november 18-i 1302/2014/EU rendelete az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (lásd e Hivatalos Lap 228. oldalát.).

( 2 ) A Bizottság 2013. március 13-i 321/2013/EU rendelete az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 104., 2013.4.12., 1. o.).

( 3 ) A Bizottság 2005. december 23-i 2006/66/EK határozata a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 37., 2006.2.8., 1. o.).

( 4 ) A Bizottság 2010. november 9-i 2010/713/EU határozata az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól (HL L 319., 2010.12.4., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18., 12. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 6-i 2003/10/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 42., 2003.2.15., 38. o.).

( 7 ) A Bizottság 2012/757/EU határozata (2012. november 14.) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról (HL L 345., 2012.12.15., 1. o.).

( 8 ) A Bizottság 2014/880/EU végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 356., 2014.12.12., 489. o.).

Top