EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1163-20200101

Consolidated text: Az Európai Központi Bank 1163/2014/EU rendelete (2014. október 22.) a felügyeleti díjakról (EKB/2014/41)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/2020-01-01

02014R1163 — HU — 01.01.2020 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1163/2014/EU RENDELETE

(2014. október 22.)

a felügyeleti díjakról

(EKB/2014/41)

(HL L 311, 2014.10.31., 23. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/2155 RENDELETE (2019. december 5.)

  L 327

70

17.12.2019


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 330, 20.12.2019, o 106  (2155/2019)
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1163/2014/EU RENDELETE

(2014. október 22.)

a felügyeleti díjakról

(EKB/2014/41)I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  E rendelet rögzíti:

a) 

a felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok vonatkozásában kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének kiszámítására vonatkozó szabályokat;

b) 

az egyes felügyelt szervezetek és az egyes felügyelt csoportok által viselendő éves felügyeleti díj összegének kiszámítására vonatkozó módszertant és kritériumokat;

c) 

az éves felügyeleti díjak EKB általi beszedésére vonatkozó eljárást.

(2)  Az éves felügyeleti díjak teljes összege magában foglalja az éves felügyeleti díjat valamennyi jelentős felügyelt szervezet vagy csoport és valamennyi kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet vagy csoport tekintetében, és azt az EKB a konszolidációnak a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli legmagasabb szintjén számítja ki.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában eltérő rendelkezés hiányában az 1024/2013/EU rendeletben, valamint a 468/2014/EU rendeletben (EKB/2014/17) szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, az alábbi fogalommeghatározásokkal együtt:

1.

„éves felügyeleti díj” : a minden egyes felügyelt szervezet és minden egyes felügyelt csoport tekintetében fizetendő, a 10. cikk (6) bekezdésében rögzített szabályoknak megfelelően kiszámított díj;

2.

„éves költségek” : az EKB által valamely meghatározott díjfizetési időszak tekintetében az éves felügyeleti díjon keresztül beszedendő, a 5. cikk rendelkezéseivel összhangban meghatározott összeg;

3.

„díjfizetésre kötelezett” : a 4. cikkel összhangban meghatározott díjfizető hitelintézet vagy díjfizető fióktelep, amely a díjfizetési felhívás címzettje;

4.

„díjtényezők” : a felügyelt szervezetre vagy a felügyelt csoportra vonatkozó, a 10. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott, az éves felügyeleti díj kiszámításához felhasznált adatok;

5.

„díjfizetési felhívás” : az e rendelettel összhangban az érintett díjfizetésre kötelezett részére kibocsátott, és általa megfizetendő éves felügyeleti díjat megjelölő felhívás;

6.

„díjfizető hitelintézet” : a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet;

7.

„díjfizető fióktelep” : a mechanizmusban részt nem vevő valamely tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban létrehozott fióktelepe;

8.

„díjfizetési időszak” : egy naptári év;

▼M1 —————

▼B

10.

„díjfizető szervezetek csoportja” : i. egy felügyelt csoport, és ii. számos díjfizető fióktelep, amelyek a 3. cikk (3) bekezdésének értelmében egy fióktelepnek minősülnek;

11.

„tagállam” : az Unió egy tagállama;

▼M1

12.

„teljes eszközállomány” :

a) 

felügyelt csoport esetében az eszközök teljes értéke a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 51. cikkében meghatározottaknak megfelelően, kizárva a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok eszközeit, kivéve, ha a felügyelt csoport másként dönt a 10. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján;

b) 

díjfizető fióktelep esetében az eszközök prudenciális célokra jelentett teljes értéke. Ha az eszközök teljes értékét nem kell jelenteni prudenciális célokra, akkor a teljes eszközállomány az eszközök teljes értéke a legutolsó auditált, az az Unión belül az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 1 ) összhangban alkalmazandó nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves beszámoló alapján, és ha ilyen éves beszámoló nem áll rendelkezésre, akkor az irányadó nemzeti számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített éves beszámoló alapján. Azon díjfizető fióktelepek esetében, amelyek nem készítenek éves beszámolót, a teljes eszközállomány az eszközök teljes értéke a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 51. cikkének (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően;

c) 

két vagy több olyan díjfizető fióktelep esetében, amelyek a 3. cikk (3) bekezdésének értelmében egy fióktelepnek minősülnek, az eszközök teljes értékének az egyes díjfizető fióktelepek tekintetében megfelelően meghatározott összege;

d) 

minden egyéb esetben az eszközök teljes értéke a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 51. cikkében meghatározottaknak megfelelően;

13.

„teljes kockázati kitettség” :

a) 

felügyelt csoport esetében a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 92. cikke (3) bekezdésének alkalmazásával kiszámított érték, kizárva a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok kockázati kitettségének összegét, kivéve, ha a felügyelt csoport másként dönt a 10. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján;

b) 

díjfizető fióktelep és két vagy több olyan díjfizető fióktelep esetében, amelyek a 3. cikk (3) bekezdésének értelmében egy fióktelepnek minősülnek, nulla;

c) 

minden egyéb esetben az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (3) bekezdésének alkalmazásával kiszámított érték.

▼B

3. cikk

Az éves felügyeleti díj fizetésére vonatkozó általános kötelezettség

(1)  Az EKB az éves felügyeleti díjat miden egyes díjfizetési időszakban minden egyes felügyelt szervezet és minden egyes felügyelt csoport vonatkozásában megállapítja.

(2)  Az egyes felügyelt szervezetekre és felügyelt csoportokra vonatkozó éves felügyeleti díj a díjfizetésre kötelezett részére megküldött és az általa fizetendő díjfizetési felszólításban kerül meghatározásra. A díjfizetésre kötelezett lesz a díjfizetési felszólítás, valamint az EKB által a felügyeleti díjak vonatkozásában megküldött bármely felszólítás vagy tájékoztatás címzettje. A díjfizetésre kötelezett felel az éves felügyeleti díj megfizetéséért.

(3)  Ugyanazon hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő ugyanazon tagállamban található két vagy több díjfizető fióktelepe egy fióktelepnek tekintendő. Ugyanazon hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő különböző tagállamokban székhellyel rendelkező díjfizető fióktelepei nem tekintendők egy fióktelepnek.

(4)  E rendelet alkalmazásában a díjfizető fióktelepek az ugyanazon hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő ugyanazon tagállamban található díjfizető leányvállalataitól elkülönültnek tekintendők.

4. cikk

Díjfizetésre kötelezett

(1)  Az éves felügyeleti díj tekintetében a díjfizetésre kötelezett:

a) 

a felügyelt csoporthoz nem tartozó díjfizető hitelintézet esetében a díjfizető hitelintézet;

b) 

más díjfizető fiókteleppel össze nem vont díjfizető fiók esetében a díjfizető fiók;

▼M1

c) 

díjfizető szervezetek csoportja esetében a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kerül megállapításra.

(2)  A díjfizető szervezetek csoportján belüli, a költségek elosztására vonatkozó megállapodások sérelme nélkül a díjfizető szervezetek csoportját egy egységként kell kezelni. A díjfizető szervezetek valamennyi csoportja kijelöli a csoport egésze tekintetében díjfizetésre kötelezettet, és értesíti az EKB-t a díjfizetésre kötelezett személyéről. A díjfizetésre kötelezett székhelyének a mechanizmusban részt vevő tagállamban kell lennie. Az értesítés csak akkor minősül érvényesnek, ha:

a) 

tartalmazza az értesítés hatálya alá tartozó csoport nevét;

b) 

a díjfizetésre kötelezett aláírta a csoport valamennyi felügyelt szervezete nevében;

c) 

legkésőbb minden év szeptember 30-áig beérkezik az EKB-hoz annak érdekében, hogy a díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítás kibocsátása során figyelembevételre kerülhessen.

Amennyiben a díjfizető szervezetek csoportjára vonatkozóan egynél több értesítés érkezik be időben az EKB-hoz, a szeptember 30-ig az EKB-hoz beérkezett utolsó értesítés az irányadó. Amennyiben valamely felügyelt szervezet azt követően válik a felügyelt csoport részévé, hogy az EKB megkapta a díjfizetésre kötelezettről szóló érvényes értesítést, azt az értesítést e szervezet nevében is aláírtnak kell tekinteni, kivéve, ha írásban ettől eltérően tájékoztatják az EKB-t.

▼B

(3)  Az EKB – a (2) bekezdés sérelme nélkül – fenntartja a jogot a díjfizetésre kötelezett meghatározására.II. RÉSZ

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

5. cikk

Éves költségek

(1)  Az éves felügyeleti díjak meghatározásának alapját az éves költségek képezik, amelyek ezen éves felügyeleti díjak fizetésén keresztül kerülnek beszedésre.

(2)  Az éves költségek összege az éves kiadások összege alapján kerül meghatározásra, amely az EKB-nál az adott díjfizetési időszakban felmerült, a felügyeleti feladataival közvetlenül vagy közvetetten összefüggő bármely kiadásokból áll.

▼M1 —————

▼B

(3)  Az éves költségek meghatározása során az EKB figyelembe veszi:

a) 

a korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegeit;

b) 

a 14. cikkel összhangban befolyt kamatfizetéseket;

c) 

a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegeket.

▼M1

(4)  A díjfizetési időszak végétől számított négy hónapon belül a felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok egyes kategóriáira vonatkozó éves felügyeleti díjak adott díjfizetési időszakra vonatkozó teljes összegét közzéteszik az EKB honlapján.

▼M1 —————

▼BIII. RÉSZ

AZ ÉVES FELÜGYELETI DÍJ MEGHATÁROZÁSA

7. cikk

▼M1

Új felügyelt szervezetek, már nem felügyelt szervezetek vagy a jogállás megváltozása

▼B

(1)  Amennyiben valamely felügyelt szervezet vagy egy felügyelt csoport csak a díjfizetési időszak egy részében minősül felügyelt szervezetnek, az éves felügyeleti díjat a díjfizetési időszak azon teljes hónapjainak száma alapján kell kiszámítani, amelyek alatt a felügyelt szervezet vagy a felügyelt csoport felügyelet alatt áll.

▼M1

(2)  Amennyiben az EKB erre vonatkozó határozata következtében az EKB átveszi a közvetlen felügyeletet valamely felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport felett a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 45. cikke szerint, vagy valamely felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport EKB általi közvetlen felügyelete megszűnik a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 46. cikke szerint, az éves felügyeleti díjat azon hónapok száma alapján kell kiszámítani, amelyek utolsó napján a felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport az EKB közvetlen vagy közvetett felügyelete alá tartozott.

▼B

(3)  Amennyiben a kivetett éves felügyeleti díj összege eltér az (1) vagy a (2) bekezdéssel összhangban kiszámított díj összegétől, az EKB-nak a díjfizetésre kötelezett részére visszatérítést kell nyújtania, vagy a díjfizetésre kötelezett által megfizetendő kiegészítő számlát kell kibocsátania.

8. cikk

Az éves költségek megosztása a jelentős és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek között

(1)  Az egyes felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok vonatkozásában fizetendő éves felügyeleti díj összegének kiszámítása érdekében az éves költségeket két részre kell osztani, a felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok két kategóriájának megfelelően, az alábbiak szerint:

a) 

a jelentős felügyelt szervezetektől beszedendő éves költségek;

b) 

a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetektől beszedendő éves költségek.

(2)  Az éves költségek (1) bekezdés szerinti megosztására az EKB vonatkozó funkcióihoz rendelt költségek alapján kerül sor, amelyek a jelentős felügyelt szervezetek közvetlen felügyeletét és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek közvetett felügyeletét ellátják.

▼M1 —————

▼B

10. cikk

A felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díj

(1)  Az egyes jelentős felügyelt szervezetek vagy jelentős felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjat oly módon kell megállapítani, hogy a jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok kategóriájára kiszabandó összeget a díjtényezőik alapján hozzá kell rendelni az egyes jelentős felügyelt szervezetekhez és jelentős felügyelt csoportokhoz.

(2)  Az egyes kevésbé jelentős felügyelt szervezetek vagy kevésbé jelentős felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjat oly módon kell megállapítani, hogy a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek és a kevésbé jelentős felügyelt csoportok kategóriájára kiszabandó összeget a díjtényezőik alapján hozzá kell rendelni az egyes kevésbé jelentős felügyelt szervezetekhez és a kevésbé jelentős felügyelt csoportokhoz.

(3)  A díjtényezők a konszolidációnak a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli legmagasabb szintjén, a következő alapon kerülnek kiszámításra.

▼M1

a) 

Az egyes felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díj kiszámításához használt díjtényezők a referencia-időpontban a következők összegének felelnek meg:

i. 

teljes eszközállomány; és

ii. 

teljes kockázati kitettség.

▼M1 —————

▼M1

ba) 

A díjtényezőket az egyes díjfizetési időszakok tekintetében a felügyelt szervezetek által prudenciális célokra jelentett adatok alapján kell kiszámítani, ahol a referencia-időpont az előző díjfizetési időszak december 31-e.

bb) 

Amennyiben valamely felügyelt szervezet a naptári évtől eltérő számviteli év alapján állítja össze az éves beszámolót, ideértve a konszolidált éves beszámolót is, a teljes eszközállomány vonatkozásában a referencia-időpont az előző díjfizetési időszaknak megfelelő számviteli év vége.

bc) 

Amennyiben valamely felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport a ba) vagy bb) pontban meghatározott vonatkozó referencia-időpont után, de azon díjfizetési időszak október 1-je előtt jön létre, amelyre a díjat megállapították és ennek következtében a referencia-időpontra nincsenek díjtényezők, a díjtényezők referencia-időpontja a ba) vagy bb) pontban meghatározott vonatkozó referencia-időponthoz legközelebbi negyedév vége.

bd) 

Azon felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok tekintetében, amelyekre nem vonatkozik prudenciális célú adatszolgáltatási kötelezettség, vagy azon felügyelt csoportok tekintetében, amelyek a c) ponttal összhangban kizárják a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok eszközállományát és/vagy kockázati kitettségének összegét, a díjtényezőket az általuk külön a felügyeleti díj kiszámítása céljából szolgáltatott információ alapján kell meghatározni. A díjtényezőket egy EKB határozatnak megfelelően a ba), bb) vagy bc) pont szerint meghatározott vonatkozó referencia-időponttal kell az érintett illetékes nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátani.

▼M1

c) 

A díjtényezők kiszámítása érdekében a felügyelt csoportoknak főszabály szerint ki kell zárniuk a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok eszközállományát és kockázati kitettségének összegét. A felügyelt csoportok dönthetnek akként is, hogy a díjtényezők megállapítása érdekében nem zárják ki ezeket az eszközállományokat és/vagy a kockázati kitettségek összegét.

▼B

d) 

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdése alapján kevésbé jelentősnek minősített felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok esetében a teljes eszközállományra vonatkozó díjtényező nem haladhatja meg a 30 milliárd eurót.

e) 

A díjtényezők tekintetében használt relatív súlyozás a következő:

i. 

teljes eszközállomány: 50 %;

ii. 

teljes kockázati kitettség: 50 %.

▼M1

(4)  Az összes díjfizetésre kötelezett teljes eszközállományának összege és az összes díjfizetésre kötelezett teljes kockázati kitettségének összege közzétételre kerül az EKB honlapján.

(5)  Amennyiben egy díjfizetésre kötelezett nem bocsátja rendelkezésre a díjtényezőket, úgy az EKB egy EKB határozatnak megfelelően határozza meg a díjtényezőket.

▼B

(6)  Az egyes díjfizetésre kötelezettek által fizetendő éves felügyeleti díj kiszámítását az alábbiakban vázoltaknak megfelelően kell elvégezni.

a) 

Az éves felügyeleti díj a minimális díjösszetevő és a változó díjösszetevő összege.

▼M1

b) 

A minimális díjösszetevő a felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok adott kategóriája éves felügyeleti díjai teljes összegének rögzített százalékaként számítandó ki a 8. cikkben foglaltaknak megfelelően meghatározva.

i. 

A jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok kategóriája esetében a rögzített százalék 10 %. Ez az összeg egyenlően kerül elosztásra a díjfizetésre kötelezettek között. A 10 milliárd EUR, vagy ennél kevesebb összes eszközzel rendelkező jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában a minimális díjösszetevő megfelezésre kerül.

ii. 

A kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és a kevésbé jelentősek minősülő felügyelt csoportok kategóriája esetében a rögzített százalék 10 %. Ez az összeg egyenlően kerül elosztásra a díjfizetésre kötelezettek között. Az 1 milliárd EUR, vagy ennél kevesebb összes eszközzel rendelkező kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok vonatkozásában a minimális díjösszetevő megfelezésre kerül.

▼B

c) 

A változó díjösszetevő az egyes felügyelt szervezetek adott kategóriájára vonatkozó, ►M1  a 8. cikkben ◄ foglaltaknak megfelelően meghatározott éves felügyeleti díjak teljes összegének és az ugyanazon kategória minimális díjösszetevőjének a különbsége. A változó díjösszetevőt az egyes díjfizetésre kötelezetteknek az összes díjfizetésre kötelezett (3) bekezdés alapján kiszámított súlyozott díjtényezői összegében való részesedése alapján rendelik az adott kategória egyes díjfizetésre kötelezettjeihez.

▼M1

Az e bekezdésnek megfelelően elvégzett számítások alapján, valamint az ezen cikk alapján meghatározott díjtényezőkkel összhangban az EKB dönt az egyes díjfizetésre kötelezettek által fizetendő éves felügyeleti díjról. A fizetendő éves felügyeleti díjról a díjfizetési felszólításban adnak tájékoztatást a díjfizetésre kötelezettnek.

▼BIV. RÉSZ

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOKKAL

11. cikk

Együttműködés az illetékes nemzeti hatóságokkal

(1)  Az EKB a végső díj szintjének meghatározása előtt megbeszéléseket folytat az illetékes nemzeti hatósággal annak biztosítása érdekében, hogy a felügyelet valamennyi érintett hitelintézet és fióktelep számára költséghatékony és ésszerű legyen. Ennek érdekében az EKB az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködésben kialakítja és megvalósítja a kapcsolattartás megfelelő csatornáját.

(2)  Az illetékes nemzeti hatóságok az EKB kérésére segítséget nyújtanak az EKB-nak a díjak kivetését illetően.

(3)  A mechanizmusban részt nem vevő olyan tagállamokban található hitelintézetek esetében, amely tagállamoknak az EKB-val folytatott szoros együttműködése nem került felfüggesztésre vagy megszüntetésre, az EKB utasításokat ad az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságának a díjtényezők összegyűjtését és az éves felügyeleti díj számlázását illetően.V. RÉSZ

SZÁMLÁZÁS

12. cikk

Díjfizetési felszólítás

▼M1

(1)  Az EKB évente díjfizetési felszólítást bocsát ki minden díjfizetésre kötelezett részére, a következő díjfizetési időszak kezdetét követő hat hónapon belül.

▼B

(2)  A díjfizetési felszólítás meghatározza az éves felügyeleti díj megfizetésének módját. A díjfizetésre kötelezettnek eleget kell tennie a díjfizetési felszólításban az éves felügyeleti díj megfizetése tekintetében meghatározott követelményeknek.

(3)  A díjfizetési felszólítás alapján esedékes összeget a díjfizetésre kötelezettnek a díjfizetési felszólítás kibocsátásától számított 35 napon belül kell megfizetnie.

13. cikk

A díjfizetési felszólítás közlése

(1)  A díjfizetésre kötelezett felelős a díjfizetési felszólítás benyújtására vonatkozó kapcsolattartási adatok naprakész nyilvántartásáért, és tájékoztatja az EKB-t minden, a kapcsolattartási adatokban (név, beosztás, szervezeti egység, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám), bekövetkezett változásról. ►M1  ————— ◄

(2)  Az EKB a díjfizetési felszólítást az alábbi módok egyikének megfelelően közli: a) elektronikus úton vagy egyéb hasonló távközlési eszköz útján, b) faxon, c) futárszolgálat útján, d) tértivevényes ajánlott levélben, e) nyomtatott példány kézbesítése vagy személyes átadása útján. A díjfizetési felszólítás aláírás nélkül is hiteles.

14. cikk

Nemfizetés esetén fizetendő kamat

Az EKB rendelkezésére álló egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül a részleges fizetés, nemfizetés vagy a díjfizetési felszólításban meghatározott fizetési feltételek nemteljesítése esetén az éves felügyeleti díj fennmaradó összege után a fizetés esedékessége napjától napi szinten számított, az EKB fő refinanszírozási műveleteinek kamatlába plusz 8 százalék mértékű kamatot kell fizetni.VI. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Szankciók

E rendelet megsértése esetén az EKB a 468/2014/EU rendelettel (EKB/2014/17) kiegészített 2532/98/EK tanácsi rendelettel ( 3 ) összhangban szankciókat róhat ki a felügyelt szervezetekre.

▼M1 —————

▼B

17. cikk

▼M1

Jelentés

▼B

(1)  Az 1024/2013/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EKB minden évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának, az Európai Bizottságnak és az eurocsoportnak az éves felügyeleti díjak szerkezetének és összegének tervezett alakulásáról.

▼M1

(2)  A díjfizetési időszak kezdetétől számított négy hónapon belül a díjfizetési időszakra vonatkozó becsült éves költség összegét közzéteszik az EKB honlapján.

▼M1

17a. cikk

A 2020-as díjfizetési időszakra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)  A 2020-as díjfizetési időszakra minden egyes felügyelt szervezet és minden egyes felügyelt csoport tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjat az érintett díjfizetésre kötelezett részére 2021-ben kibocsátott díjfizetési felhívás jelöli meg.

(2)  A 2019-es díjfizetési időszakból származó esetleges többletet vagy hiányt, amely a hivatkozott díjfizetési időszak tekintetében felmerült tényleges éves költségeknek a hivatkozott díjfizetési időszakban kivetett becsült éves költségekből történő levonása útján kerül kiszámításra, figyelembe kell venni a 2020-as díjfizetési időszak éves költségeinek meghatározása során.

▼B

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

( 3 ) A Tanács 2532/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (HL L 318., 1998.11.27., 4. o.).

Top