Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0866-20140829

A Bizottság 866/2014/EU rendelete ( 2014. augusztus 8. ) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VI. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/866/2014-08-29

2014R0866 — HU — 29.08.2014 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 866/2014/EU RENDELETE

(2014. augusztus 8.)

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VI. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 238, 9.8.2014, p.3)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 254, 28.8.2014, o 39  (866/2014)
▼B

A BIZOTTSÁG 866/2014/EU RENDELETE

(2014. augusztus 8.)

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VI. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az alkil (C12–22)-trimetil-ammónium-bromid és -klorid elnevezésű anyagok tartósítószerek, melyek szabályozása az 1223/2009/EK rendelet V. mellékletének 44. bejegyzésében található, megengedett legnagyobb koncentrációjuk pedig 0,1 %.

(2)

A fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (FCTB), melyet a 2008/721/EK bizottsági határozat ( 2 ) értelmében a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) váltott fel, 2005-ben, 2007-ben és 2009-ben értékelte az alkil- (C16, C18, C22) trimetil-ammónium-klorid (cetrimonium chloride, steartrimonium chloride és behentrimonium chloride) nem tartósítószerként való felhasználásának biztonságosságát.

(3)

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság 2009. december 8-i véleményében ( 3 ) arra a következtetésre jutott, hogy – attól eltekintve, hogy a kvaterner ammóniumszármazékok bőrirritálók lehetnek, különösen a szóban forgó vegyületek keverékeinek alkalmazása esetén – a cetrimonium chloride, a steartrimonium chloride és a behentrimonium chloride alkalmazása bizonyos határok alatti koncentrációban nem jelent kockázatot a fogyasztók egészségére; ezek a koncentrációk kifejezetten szerepelnek az FBTB véleményében.

(4)

A Bizottság úgy véli, hogy noha a szóban forgó anyagok nem tartósítószerként való alkalmazását nagyobb koncentrációkban is engedélyezi, a fent említett kvaterner ammóniumszármazékok keverékeinek lehetséges bőrirritáló hatásának figyelembevétele érdekében az anyagok összegét az FBTB által az egyes anyagokra vonatkozóan megadott megengedett legnagyobb koncentrációra kell korlátozni.

(5)

Valamennyi nem leöblítendő termék esetében az FBTB által a nem leöblítendő arckrémekre vonatkozóan biztonságosként előírt megengedett legnagyobb koncentrációt kell alkalmazni, mivel semmi nem indokolja, hogy a szóban forgó anyagok engedélye a nem leöblítendő arckrémekre korlátozódjon.

(6)

Az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletét ezért a fenti megfontolásokat tükröző új bejegyzésekkel kell kiegészíteni, az V. melléklet 44. bejegyzésében pedig hivatkozni kell a III. melléklet új bejegyzéseire, a mellékleteknek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében.

(7)

Az FBTB értékelte a citric acid (és) silver citrate keverék biztonságosságát. 2009. október 13-i véleményében ( 4 ) a Bizottság megállapította, hogy a benyújtott adatok alapján a szóban forgó keverék kozmetikai termékekben, tartósítószerként, legfeljebb 0,2 %-os koncentrációban való alkalmazása (amely 0,0024 %-os ezüstkoncentrációnak felel meg) nem jelent kockázatot a felhasználók egészségére. A bizottság kifejtette, hogy az anyag biztonságos, amennyiben ugyanezen maximális koncentrációban kerül felhasználásra tartósítószerként és/vagy hatóanyagként dezodorokban vagy izzadásgátlókban. A száj- és szemápolási termékekben való alkalmazást azonban kifejezetten kizárták, tekintettel arra, hogy csak a bőrön keresztüli expozíció értékelésére került sor.

(8)

Az 1223/2009/EK rendelet V. mellékletét a fenti megfontolásokat tükröző új bejegyzéssel kell kiegészíteni a mellékleteknek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében.

(9)

Az FBTB értékelte a tris-biphenyl triazine-t, amely UV-filter és nanoanyag. 2011. szeptember 20-i véleményében ( 5 ) a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a 81 nm-es átlagos részecskeméretű (az elsődleges részecske méretének középértéke) tris-biphenyl triazine-t tartalmazó készítmények bőrön keresztüli expozíció esetén csak kismértékben szívódnak fel. A tris-biphenyl triazine felszívódása orális expozíció esetén is csak kismértékű. Legfeljebb 500 mg/testtömegkilogramm/nap szájon vagy bőrön keresztüli expozíció esetén nem figyelhetők meg szisztémás hatások. Az FBTB által elemzett adatok ahhoz a következtetéshez vezetnek, hogy a 10 %-os tris-biphenyl triazine – többek között nanoanyag formájában – kozmetikai termékekben UV-szűrőként való felhasználása bőrre történő felvitel esetén biztonságosnak tekinthető.

(10)

Az FBTB ugyanakkor leszögezte, hogy a kockázatértékelés idején, a lehetséges belégzési expozícióval kapcsolatos aggályok miatt túl nagy volt a bizonytalanság ahhoz, hogy a 10 %-os tris-biphenyl triazine permetként való alkalmazásának biztonságáról végleges következtetésre lehessen jutni. Az FBTB ezért azt a következtetést vonta le, hogy a tris-biphenyl triazine-t tartalmazó spray-ket addig nem lehet ajánlani, amíg nem áll rendelkezésre további információ arról, hogy mennyire biztonságos ismételt inhalációt követően.

(11)

Az FBTB véleményének tükrében, valamint figyelembe véve, hogy a nanoanyagok alkalmazása növelheti az UV-szűrők hatékonyságát, az 1223/2009/EK rendelet VI. mellékletét módosítani kell a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében.

(12)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Az 1223/2009/EK rendelet III., V. és VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼C1
MELLÉKLET

Az 1223/2009/EK rendelet III., V. és VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A III. melléklet a következő 286. és 287. bejegyzéssel egészül ki: 

Az anyag azonosítása

Korlátozások

 

Hivatkozási szám

Kémiai név/INN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„286

C16-alkil-trimetil-ammónium-klorid

Cetrimonium chloride (1)

112-02-7

203-928-6

a)  Leöblítendő hajápolási termékek

a)  2,5 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride egyedi koncentrációjára vagy egyedi koncentrációik összegére vonatkozóan

Nem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.

 

C18-alkil-trimetil-ammónium-klorid

Steartrimonium chloride (1)

112-03-8

203-929-1

b)  Nem leöblítendő hajápolási termékek

b)  1,0 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride egyedi koncentrációjára vagy egyedi koncentrációik összegére vonatkozóan

c)  Nem leöblítendő arcápolási termékek

c)  0,5 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride egyedi koncentrációira vagy egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan

287

C22-alkil-trimetil-ammónium-klorid

Behentrimonium chloride (1)

17301-53-0

241-327-0

a)  Leöblítendő hajápolási termékek

a)  5,0 % a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációjára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartrimonium chloride és a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatározott megengedett legnagyobb értéket.

Nem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.

 

b)  Nem leöblítendő hajápolási termékek

b)  3,0 % a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációjára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartrimonium chloride és a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatározott megengedett legnagyobb értéket.

c)  Nem leöblítendő arcápolási termékek

c)  3,0 % a behentrimónium-klorid egyedi koncentrációjára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartrimonium chloride és a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatározott megengedett legnagyobb értéket.

(1)   Tartósítószerként történő használatra, lásd: V. melléklet, 44. bejegyzés.”

2. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 44. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

Az anyag azonosítása

Feltételek

 

Hivatkozási szám

Kémiai név/INN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„44

Alkil (C12–22)-trimetil-ammónium-bromid és -klorid

Behentrimonium chloride (1),

17301-53-0,

241-327-0,

 

0,1 %

 
 

cetrimonium bromide,

57-09-0,

200-311-3,

cetrimonium chloride (2),

112-02-7,

203-928-6,

laurtrimonium bromide,

1119-94-4,

214-290-3,

laurtrimonium chloride,

112-00-5,

203-927-0,

steartrimonium bromide,

1120-02-1,

214-294-5,

steartrimonium chloride (2)

112-03-8

203-929-1

(1)   Nem tartósítószerként történő használatra, lásd: III. melléklet, 287. bejegyzés.

(2)   Nem tartósítószerként történő használatra, lásd: III. melléklet, 286. bejegyzés.”

b) a táblázat a következő 59. bejegyzéssel egészül ki: 

Az anyag azonosítása

Feltételek

 

Hivatkozási szám

Kémiai név/INN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„59

1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, monohidrát és 1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, ezüst(1+)-só, monohidrát

Citric acid (és) Silver citrate

460-890-5

 

0,2 %-os (amely 0,0024 %-os ezüstnek felel meg)

Száj- és szemápolási termékekben nem használható.”

 

3. A VI. melléklet a következő 29. bejegyzéssel egészül ki: 

Az anyag azonosítása

Feltételek

 

Hivatkozási szám

Kémiai név/INN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„29

1,3,5-Triazin, 2,4,6-trisz[1,1′-bifenil]-4-il-, többek között nanoanyagként is

Tris-biphenyl triazine

Tris-biphenyl triazine (nano)

31274-51-8

 

10 %

Spray-kben nem használható.

Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:

— az elsődleges részecske méretének középértéke > 80 nm,

— a tisztaság ≥ 98 %,

— nincs bevonata.”

 ( 1 ) HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

( 2 ) HL L 241., 2008.9.10., 21. o.

( 3 ) SCCS/1246/09, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_012.pdf

( 4 ) SCCS/1274/09, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_004.pdf

( 5 ) SCCS/1429/11, felülvizsgált változat, 2011. december 13.–14. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_070.pdf

Top