EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0650-20240328

Consolidated text: A Bizottság 650/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 4.) az illetékes hatóságok által a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalma és éves nyilvánosságrahozatali időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/650/2024-03-28

02014R0650 — HU — 28.03.2024 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 650/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 4.)

az illetékes hatóságok által a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalma és éves nyilvánosságrahozatali időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 185, 2014.6.25., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/912 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE  (2019. május 28.)

  L 146

3

5.6.2019

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/796 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE  (2024. március 4.)

  L 796

1

8.3.2024
▼B

A BIZOTTSÁG 650/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 4.)

az illetékes hatóságok által a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalma és éves nyilvánosságrahozatali időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Jogszabályok, rendeletek, közigazgatási előírások és általános útmutatások

A 2013/36/EU irányelv 143. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok a prudenciális szabályozás terén a tagállamukban elfogadott jogszabályok, rendeletek, közigazgatási előírások és általános útmutatások szövegével kapcsolatos információkat az I. melléklet 1–8. részében megadott formanyomtatványokat használva hozzák nyilvánosságra.

2. cikk

Választási lehetőségek és mérlegelési jogkör

A 2013/36/EU irányelv 143. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok az uniós jogban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásának módjával kapcsolatos információkat a II. melléklet 1–12. részében megadott formanyomtatványokat használva hozzák nyilvánosságra.

3. cikk

A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során alkalmazott általános kritériumok és módszertanok

A 2013/36/EU irányelv 143. cikke (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok az irányelv 97. cikkében említett felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során az általuk alkalmazott általános kritériumokkal és módszerekkel kapcsolatos információkat a III. mellékletben megadott formanyomtatványt használva hozzák nyilvánosságra.

4. cikk

Összesített statisztikai adatok

A 2013/36/EU irányelv 143. cikke (1) bekezdése d) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok a prudenciális keretszabályozás végrehajtásának kulcsfontosságú vetületeire vonatkozó összesített statisztikai adatokkal kapcsolatos információkat a IV. melléklet 1–6. részében megadott formanyomtatványokat használva hozzák nyilvánosságra.

5. cikk

Éves nyilvánosságrahozatali időpont

Az illetékes hatóságok a 2013/36/EU irányelv 143. cikkének (1) bekezdésében felsorolt információkat egyetlen elektronikus felületen, első alkalommal 2014. július 31-ig hozzák nyilvánosságra.

▼M2

Az illetékes hatóságok minden évben június 30-ig aktualizálják az említett irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat. Ezek az információk az előző naptári évre vonatkoznak.

Az illetékes hatóságok a prudenciális felügyeletük alá tartozó intézményekre vonatkozóan rendszeresen, de legkésőbb minden év június 30-ig aktualizálják az említett irányelv 143. cikke (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett információkat, kivéve, ha a legutóbb közzétett információk nem változtak.

▼B

6. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M2
I. MELLÉKLET

Szabályok és iránymutatás

Táblajegyzék

1. rész

A 2013/36/EU irányelv átültetése a nemzeti jogba

2. rész

Modellek jóváhagyása

3. rész

Speciális hitelezési kitettségek

4. rész

Hitelkockázat-mérséklés

5. rész

Az intézményekre alkalmazott speciális nyilvánosságrahozatali követelmények

6. rész

A prudenciális követelmények alkalmazása alóli mentességek

7. rész

Befolyásoló részesedés hitelintézetben

8. rész

Szabályozói és pénzügyi adatszolgáltatás

1. rész

A 2013/36/EU irányelv átültetése a nemzeti jogba 

A 2013/36/EU irányelv rendelkezéseinek átültetése

A 2013/36/EU irányelv rendelkezései

A nemzeti jogszabályra mutató internetes hivatkozások (1)

Hivatkozás(ok) a nemzeti rendelkezésekre (2)

Angolul rendelkezésre áll (Igen/Nem)

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

 

(nn/hh/éééé)

020

I.  Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1–3. cikk

 

 

 

030

II.  Illetékes hatóságok

4–7. cikk

 

 

 

040

III.  A hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférés követelményei

8–27. cikk

 

 

 

050

1.  A hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférés általános követelményei

8–21b. cikk

 

 

 

060

2.  Befolyásoló részesedés hitelintézetben

22–27. cikk

 

 

 

080

V.  A letelepedés szabadságára és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezések

33–46. cikk

 

 

 

090

1.  Általános elvek

33–34. cikk

 

 

 

100

2.  A hitelintézetek letelepedési joga

35–38. cikk

 

 

 

110

3.  A szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlása

39. cikk

 

 

 

120

4.  A fogadó tagállam illetékes hatóságainak hatáskörei

40–46. cikk

 

 

 

130

VI.  Kapcsolatok harmadik országokkal

47–48. cikk

 

 

 

140

VII.  Prudenciális felügyelet

49–142. cikk

 

 

 

150

1.  A prudenciális felügyelet elvei

49–72. cikk

 

 

 

160

1.1.  A székhely szerinti és a fogadó tagállam hatásköre és feladatai

49–52. cikk

 

 

 

170

1.2.  Információcsere és szakmai titoktartás

53–62. cikk

 

 

 

180

1.3.  Az éves és összevont beszámolók jogi ellenőrzéséért felelős személyek feladatai

63. cikk

 

 

 

190

1.4.  Felügyeleti hatáskörök, szankcionálási hatáskör és jogorvoslathoz való jog

64–72. cikk

 

 

 

200

2.  Felülvizsgálati eljárások

73–110. cikk

 

 

 

210

2.1.  A tőkemegfelelés belső értékelési eljárása

73. cikk

 

 

 

220

2.2.  Az intézmények rendszerei, eljárásai és mechanizmusai

74–96. cikk

 

 

 

230

2.3.  Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás

97–101. cikk

 

 

 

240

2.4.  Felügyeleti intézkedések és hatáskörök

102–107. cikk

 

 

 

250

2.5.  Az alkalmazás szintje

108–110. cikk

 

 

 

260

3.  Összevont alapú felügyelet

111–127. cikk

 

 

 

270

3.1.  Az összevont alapú felügyelet végzésének elvei

111–118. cikk

 

 

 

280

3.2.  Pénzügyi holdingtársaságok, vegyes pénzügyi holding társaságok és vegyes tevékenységű holding társaságok

119–127. cikk

 

 

 

290

4.  Tőkepufferek

128–142. cikk

 

 

 

300

4.1.  Pufferek

128–134. cikk

 

 

 

310

4.2.  Anticiklikus tőkepufferek meghatározása és kiszámítása

135–140. cikk

 

 

 

320

4.3.  Tőkefenntartási intézkedések

141–142. cikk

 

 

 

330

VIII.  Az illetékes hatóságok általi nyilvánosságra hozatal

143–144. cikk

 

 

 

340

IX.  A 2002/87/EK irányelv módosításai

150. cikk

 

 

 

350

X.  Átmeneti és záró rendelkezések

151–165. cikk

 

 

 

360

1.  A letelepedési szabadságot és a szolgáltatásnyújtás szabadságát gyakorló intézmények felügyeletére vonatkozó átmeneti rendelkezések

151–159. cikk

 

 

 

361

1a.  A pénzügyi holdingtársaságokra és a vegyes pénzügyi holding társaságokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

159a. cikk

 

 

 

370

2.  A tőkepufferekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

160. cikk

 

 

 

380

3.  Záró rendelkezések

161–165. cikk

 

 

 

(1)   

A szóban forgó uniós rendelkezést átültető nemzeti szöveget tartalmazó honlapra mutató internetes hivatkozás(ok).

(2)   

A nemzeti rendelkezésekre való részletes hivatkozások, például a vonatkozó cím, fejezet, bekezdés stb.

2. rész

Modellek jóváhagyása010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

 

 

A módszer leírása

 

A belső minősítésen alapuló (IRB) módszer hitelkockázati minimális tőkekövetelmények kiszámításához történő használatának jóváhagyására vonatkozó felügyeleti megközelítés

020

Az IRB-módszer alkalmazásának jóváhagyását kérő intézmények által minimálisan benyújtandó dokumentumok

[szabad szöveg]

030

Az illetékes hatóság által végzett értékelési eljárás ismertetése (önértékelés, külső könyvvizsgálók és helyszíni vizsgálatok alkalmazása) és az értékelés során alkalmazott főbb kritériumok

[szabad szöveg]

040

Az illetékes hatóság által hozott határozatok formája és a kérelmezők tájékoztatásának módja

[szabad szöveg]

 

A belső modellen alapuló módszer (IMA-módszer) piaci kockázati minimális tőkekövetelmények kiszámításához történő használatának jóváhagyására vonatkozó felügyeleti megközelítés

050

Az IMA-módszer alkalmazásának jóváhagyását kérő intézmények által minimálisan benyújtandó dokumentumok

[szabad szöveg]

060

Az illetékes hatóság által végzett értékelési eljárás ismertetése (önértékelés, külső könyvvizsgálók és helyszíni vizsgálatok alkalmazása) és az értékelés során alkalmazott főbb kritériumok

[szabad szöveg]

070

Az illetékes hatóság által hozott határozatok formája és a kérelmezők tájékoztatásának módja

[szabad szöveg]

 

A belső modellen alapuló módszer (IMM-módszer) partnerkockázati minimális tőkekövetelmények kiszámításához történő használatának jóváhagyására vonatkozó felügyeleti megközelítés

080

Az IMM-módszer alkalmazásának jóváhagyását kérő intézmények által minimálisan benyújtandó dokumentumok

[szabad szöveg]

090

Az illetékes hatóság által végzett értékelési eljárás ismertetése (önértékelés, külső könyvvizsgálók és helyszíni vizsgálatok alkalmazása) és az értékelés során alkalmazott főbb kritériumok

[szabad szöveg]

100

Az illetékes hatóság által hozott határozatok formája és a kérelmezők tájékoztatásának módja

[szabad szöveg]

 

A fejlett mérési módszer (AMA-módszer) működési kockázati minimális tőkekövetelmények kiszámításához történő használatának jóváhagyására vonatkozó felügyeleti megközelítés

110

Az AMA-módszer alkalmazásának jóváhagyását kérő intézmények által minimálisan benyújtandó dokumentumok

[szabad szöveg]

120

Az illetékes hatóság által végzett értékelési eljárás ismertetése (önértékelés, külső könyvvizsgálók és helyszíni vizsgálatok alkalmazása) és az értékelés során alkalmazott főbb kritériumok

[szabad szöveg]

130

Az illetékes hatóság által hozott határozatok formája és a kérelmezők tájékoztatásának módja

[szabad szöveg]

3. rész

Speciális hitelezési kitettségek 

575/2013/EU rendelet

Rendelkezések

Az illetékes hatóság által nyújtandó információ

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

020

153. cikk (5) bekezdés

Közzétettek-e az illetékes hatóságok útmutatót arra vonatkozóan, hogy az intézményeknek hogyan kell figyelembe venniük a 153. cikk (5) bekezdésében említett tényezőket a kockázati súlyok speciális hitelezési kitettségekhez való hozzárendelésekor?

[Igen/Nem]

030

Amennyiben igen, kérjük adja meg a nemzeti útmutató elérhetőségét.

[tagállami dokumentum hivatkozása]

040

Elérhető-e a nemzeti útmutató angolul?

[Igen/Nem]

4. rész

Hitelkockázat-mérséklés 

575/2013/EU rendelet

Rendelkezések

Leírás

Az illetékes hatóság által nyújtandó információ

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

020

201. cikk (2) bekezdés

Az előre rendelkezésre nem bocsátott hitelkockázati fedezet elismert nyújtóit felsoroló jegyzék vagy az ezek azonosítására vonatkozó iránymutató kritériumok közzététele

Az illetékes hatóságok kötelesek közzétenni és frissíteni az 575/2013/EU rendelet 201. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet elismert nyújtóinak minősülő pénzügyi vállalkozások jegyzékét vagy az ilyen elismert nyújtók azonosítására vonatkozó iránymutató kritériumokat

A pénzügyi vállalkozások jegyzéke vagy az ezek azonosítására vonatkozó iránymutató kritériumok

[szabad szöveg – megadható az illetékes hatóság megfelelő weboldalára mutató hiperhivatkozás]

030

Az alkalmazandó prudenciális követelmények leírása

Az illetékes hatóságok az elismert pénzügyi vállalkozások jegyzékével vagy az ezek azonosítására vonatkozó iránymutató kritériumokkal együtt kötelesek közzétenni az alkalmazandó prudenciális követelmények leírását

Az illetékes hatóság által alkalmazott prudenciális követelmények részletes ismertetése

[szabad szöveg]

040

227. cikk (2) bekezdés e) pont

A 0 %-os volatilitási korrekciós tényező alkalmazásának feltétele

A pénzügyi biztosítékok összetett módszere szerint az intézmények 0 %-os volatilitási korrekciós tényezőt alkalmazhatnak, ha az ügylet elszámolása az adott ügylettípushoz bizonyítottan alkalmas elszámolási rendszerben történik

Annak részletes ismertetése, hogy az illetékes hatóság milyen alapon tekint alkalmasnak valamely elszámolási rendszert

[szabad szöveg]

050

227. cikk (2) bekezdés f) pont

A 0 %-os volatilitási korrekciós tényező alkalmazásának feltétele

A pénzügyi biztosítékok összetett módszere szerint az intézmények 0 %-os volatilitási korrekciós tényezőt alkalmazhatnak, ha a megállapodáshoz vagy ügylethez kapcsolódó okmányok az adott értékpapírokkal kapcsolatos repoügyletek vagy értékpapír-kölcsönzési és értékpapír-kölcsönvételi ügyletek esetében előírt szabványos piaci okmányok

Annak meghatározása, hogy mely okmányok tekinthetők szabványos piaci okmányoknak

[szabad szöveg]

060

229. cikk (1) bekezdés

Ingatlanbiztosítékok értékelési elvei az IRB-módszer szerint

Az ingatlant a független értékbecslő a jelzálog-hitelbiztosítéki értéken vagy annál alacsonyabb értéken értékelheti azon tagállamokban, ahol a jogszabályi vagy rendeleti előírásokban szigorú kritériumokat határoztak meg a jelzálog-hitelbiztosítéki érték meghatározására vonatkozóan

A nemzeti előírásokban a jelzálog-hitelbiztosítéki érték meghatározása tekintetében megállapított kritériumok

[szabad szöveg]

5. rész

Az intézményekre alkalmazott speciális nyilvánosságrahozatali követelmények 

2013/36/EU irányelv

575/2013/EU rendelet

Rendelkezések

Az illetékes hatóság által nyújtandó információ

 

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

 

(nn/hh/éééé)

020

106. cikk (1) bekezdés a) pont

 

Az illetékes hatóságok kötelezhetik az intézményeket arra, hogy az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében említett információkat évente többször nyilvánosságra hozzák, és a nyilvánosságra hozatal határidejét meghatározzák

Az intézmények által teljesítendő nyilvánosságra hozatal gyakorisága és határideje

[szabad szöveg]

030

106. cikk (1) bekezdés b) pont

 

Az illetékes hatóságok kötelezhetik az intézményeket arra, hogy a pénzügyi kimutatásoktól eltérő nyilvánosságra hozatalokra külön kommunikációs eszközt és helyszínt vegyenek igénybe

Az intézmények által használandó külön kommunikációs eszközök típusai

[szabad szöveg]

6. rész

A prudenciális követelmények alkalmazása alóli mentességek 

575/2013/EU rendelet

Rendelkezések

Leírás

Az illetékes hatóság által nyújtandó információ

 

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

020

7. cikk (1) és (2) bekezdés (Leányvállalatoknak egyedi alapon biztosított mentesség)

Mentesség az 575/2013/EU rendelet második, harmadik, negyedik, hetedik, hetedik A. és nyolcadik részében, valamint az (EU) 2017/2402 rendelet 2. fejezetében meghatározott prudenciális követelmények egyedi alapon történő alkalmazása alól

A mentesség az intézmény bármely leányvállalatának megadható, ha mind a leányvállalat, mind az intézmény az érintett tagállam általi engedélyezés és felügyelet hatálya alá tartozik, és a leányvállalat az anyavállalatnak minősülő intézmény összevont alapú felügyelete alá tartozik, és ha a 7. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt összes feltétel teljesül.

A 7. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt feltételek teljesülésének értékelésére az illetékes hatóság által alkalmazandó kritériumok.

[szabad szöveg]

030

7. cikk (3) bekezdés (Anyaintézményeknek egyedi alapon biztosított mentesség)

Mentesség az 575/2013/EU rendelet második, harmadik, negyedik, hetedik, hetedik A. és nyolcadik részében, valamint az (EU) 2017/2402 rendelet 2. fejezetében meghatározott prudenciális követelmények egyedi alapon történő alkalmazása alól

A tagállami anyaintézménynek akkor adható mentesség, ha az intézmény az érintett tagállam általi engedélyezés és felügyelet hatálya alá tartozik, és az összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozik, feltéve, hogy teljesülnek a 7. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek.

Az illetékes hatóság által annak értékelésére alkalmazandó kritériumok, hogy nincs akadálya a szavatolótőke haladéktalan átadásának vagy a kötelezettségek visszafizetésének, valamint annak, hogy az összevont alapú felügyelet szempontjából releváns kockázatértékelési, -mérési és -kontroll eljárások kiterjednek a tagállami anyavállalatra.

[szabad szöveg]

040

8. cikk (1) és (2) bekezdés (Leányvállalatoknak biztosított mentesség a likviditási követelmények alkalmazása alól)

Az 575/2013/EU rendelet hatodik részében meghatározott likviditási követelmények egyedi alapon történő alkalmazása alóli mentesség, amennyiben a 8. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt valamennyi feltétel teljesül

A mentesség egy adott alcsoportba tartozó intézmények számára is megadható, feltéve, hogy ezek az intézmények megfelelnek a 8. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott feltételeknek. A 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében ezen feltételek egyike az a követelmény, hogy az adott alcsoportba tartozó intézmények olyan, az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelő szerződéseket kötöttek, amelyek biztosítják közöttük a pénzeszközök szabad mozgását annak érdekében, hogy lehetővé váljon számukra egyedi és közös kötelezettségeik teljesítése, amikor azok esedékessé válnak.

A 8. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt feltételek teljesülésének értékelésére az illetékes hatóság által alkalmazandó kritériumok.

[szabad szöveg]

 

8. cikk (3) bekezdés (Határokon átnyúló likviditási mentességek)

Az 575/2013/EU rendelet hatodik részében meghatározott likviditási követelmények alkalmazása alóli mentesség, ha az adott likviditási alcsoportba tartozó intézményeket különböző tagállamokban engedélyezték.

A mentesség az adott alcsoportba tartozó azon intézmények számára adható meg a 21. cikkben meghatározott eljárást követően, amelyek illetékes hatóságai megállapodnak a 8. cikk (3) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott feltételekről.

A 8. cikk (3) bekezdésének a)–f) pontjában foglalt feltételek teljesülésének értékelésére az illetékes hatóság által alkalmazandó kritériumok.

[szabad szöveg]

050

9. cikk (1) bekezdés (Az egyedi konszolidáció módszere)

Az anyaintézmények számára arra vonatkozóan adott engedély, hogy az 575/2013/EU rendelet második, harmadik, negyedik, hetedik, hetedik A. és nyolcadik részében, valamint az (EU) 2017/2402 rendelet 2. fejezetében meghatározott prudenciális követelmények kiszámítása során a leányvállalatokat is figyelembe vegyék.

Az engedély csak abban az esetben adható meg, ha az anyaintézmény teljeskörűen bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy a 9. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a szavatolótőke haladéktalan átadásának vagy az esedékessé vált kötelezettségeknek a követelmények kiszámítása során figyelembe vett leányvállalat által az anyaintézménye számára történő visszafizetésének jelentős fizikai, gyakorlati vagy jogi akadálya nincs és nem is várható.

Az illetékes hatóság által annak értékelésére alkalmazandó kritériumok, hogy a szavatolótőke haladéktalan átadásának vagy a kötelezettségek visszafizetésének nincs akadálya

[szabad szöveg]

060

10. cikk (Központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetek)

Mentesség az 575/2013/EU rendelet második–nyolcadik részében, valamint az (EU) 2017/2402 rendelet 2. fejezetében meghatározott prudenciális követelmények egyedi alapon történő alkalmazása alól

A tagállamok érvényben tarthatják és alkalmazhatják a mentesség alkalmazására vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályokat, amennyiben azok nem ellentétesek az 575/2013/EU rendelet vagy a 2013/36/EU irányelv rendelkezéseivel

A mentesség alkalmazására vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok/rendelkezések

[tagállami dokumentum hivatkozása]

7. rész

Befolyásoló részesedés hitelintézetben 

2013/36/EU irányelv

A hitelintézetben részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságának és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságának értékeléséhez szükséges információk és értékelési kritériumok

Az illetékes hatóság által nyújtandó információ

 

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

020

23. cikk (1) bekezdés a) pont

A részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve

Annak ismertetése, hogy az illetékes hatóság milyen módon értékeli a részesedést szerezni kívánó személy feddhetetlenségét

[szabad szöveg]

030

Annak ismertetése, hogy az illetékes hatóság milyen módon értékeli a részesedést szerezni kívánó személy szakmai kompetenciáját

[szabad szöveg]

040

A 2013/36/EU irányelv 24. cikke szerinti, illetékes hatóságok közötti együttműködési folyamat gyakorlati részletei

[szabad szöveg]

050

23. cikk (1) bekezdés b) pont

A hitelintézet üzleti tevékenységét irányító vezető testületi tag jó hírneve, szaktudása, képességei és tapasztalata

Annak ismertetése, hogy az illetékes hatóság milyen módon értékeli a vezető testületi tagok jó hírnevét, szaktudását, képességeit és tapasztalatát

[szabad szöveg]

060

23. cikk (1) bekezdés c) pont

A részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatósága

Annak ismertetése, hogy az illetékes hatóság milyen módon értékeli a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatóságát

[szabad szöveg]

070

A 2013/36/EU irányelv 24. cikke szerinti, illetékes hatóságok közötti együttműködési folyamat gyakorlati részletei

[szabad szöveg]

080

23. cikk (1) bekezdés d) pont

A hitelintézet prudenciális követelményeknek való megfelelése

Annak ismertetése, hogy az illetékes hatóság milyen módon értékeli, hogy a hitelintézet képes lesz-e megfelelni a prudenciális követelményeknek

[szabad szöveg]

090

23. cikk (1) bekezdés e) pont

Pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja

Annak ismertetése, hogy az illetékes hatóság milyen módon értékeli, hogy észszerűen feltételezhető-e a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás

[szabad szöveg]

100

A 2013/36/EU irányelv 24. cikke szerinti, illetékes hatóságok közötti együttműködési folyamat gyakorlati részletei

[szabad szöveg]

110

23. cikk (4) bekezdés

A bejelentés időpontjában az illetékes hatóságok számára nyújtandó információk listája

A bejelentés időpontjában a részesedést szerezni kívánó személy által nyújtandó, a részesedést szerezni kívánó személy és a szándékolt részesedésszerzés illetékes hatóság általi értékeléséhez szükséges információk listája

[szabad szöveg]

8. rész

Szabályozói és pénzügyi adatszolgáltatás010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

020

A pénzügyi információkra vonatkozó adatszolgáltatás végrehajtása a 2021/451/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően

030

Kiterjed-e az 575/2013/EU rendelet 430. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelmény azokra az intézményekre, amelyek nem alkalmazzák az 1606/2002/EK rendelet szerinti nemzetközi számviteli standardokat?

[Igen/Nem]

040

Amennyiben igen, milyen számviteli szabályozások vonatkoznak ezekre az intézményekre?

[szabad szöveg]

050

Amennyiben igen, milyen szinten kell teljesíteni az adatszolgáltatást? (egyedi/konszolidált/szubkonszolidált)

[szabad szöveg]

060

Kiterjed-e az 575/2013/EU rendelet 430. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelmény a hitelintézetektől és befektetési vállalkozásoktól eltérő pénzügyi szervezetekre?

[Igen/Nem]

070

Amennyiben igen, milyen típusú pénzügyi szervezetekre (pl. pénzügyi vállalkozások) vonatkoznak ezek az adatszolgáltatási követelmények?

[szabad szöveg]

080

Amennyiben igen, mérlegfőösszegük szerint milyen méretűek ezek a pénzügyi szervezetek (egyedi alapon)?

[szabad szöveg]

090

Az illetékes hatóságnak történő adatszolgáltatás az XBRL standard használatával történik-e?

[Igen/Nem]

100

A szavatolótőkére és a tőkekövetelményekre vonatkozó adatszolgáltatás végrehajtása a 2021/451/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően

110

Kiterjed-e az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelmények alkalmazása a hitelintézetektől és befektetési vállalkozásoktól eltérő pénzügyi szervezetekre?

[Igen/Nem]

120

Amennyiben igen, milyen számviteli szabályozások vonatkoznak ezekre a pénzügyi szervezetekre?

[szabad szöveg]

130

Amennyiben igen, milyen típusú pénzügyi szervezetekre (pl. pénzügyi vállalkozások) vonatkoznak ezek az adatszolgáltatási követelmények?

[szabad szöveg]

140

Amennyiben igen, mérlegfőösszegük szerint milyen méretűek ezek a pénzügyi szervezetek (egyedi alapon)?

[szabad szöveg]

150

Az illetékes hatóságnak történő adatszolgáltatás az XBRL standard használatával történik-e?

[Igen/Nem]
II. MELLEKLET

Választási lehetőségek és mérlegelési jogkör

Táblajegyzék

1. rész

A 2013/36/EU irányelvben, az 575/2013/EU rendeletben és a likviditásfedezeti követelményekről szóló (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök

2. rész

A 2013/36/EU irányelvben és az 575/2013/EU rendeletben meghatározott átmeneti választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök

3. rész

A javadalmazás változó elemei (a 2013/36/EU irányelv 94. cikke)

1. rész

A 2013/36/EU irányelvben, az 575/2013/EU rendeletben és a likviditásfedezeti követelményekről szóló (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök 

2013/36/EU irányelv

575/2013/EU rendelet

A likviditásfedezeti követelményekről szóló (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet

Címzett

Megnevezés

A választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör leírása

Éltek vele (Igen/Nem/NA) (1)

Nemzeti jogszabály (2)

Hivatkozás(ok) (3)

Elérhető-e angolul? (I/N)

Részletek / Megjegyzések

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

 

020

9. cikk (2) bekezdés

 

 

Tagállamok

Mentesség a betétek vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközök nyilvánosságtól történő gyűjtésének személyekre és nem hitelintézeti vállalkozásokra vonatkozó tilalma alól

A betétek vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközök nyilvánosságtól történő gyűjtésére irányuló üzletszerű tevékenység személyekre és nem hitelintézeti vállalkozásokra vonatkozó tilalma nem alkalmazandó tagállamra vagy annak regionális vagy helyi hatóságaira, illetve olyan nemzetközi szervezetekre, amelyeknek egy vagy több tagállam tagja, valamint olyan esetekre, amelyeket nemzeti vagy uniós jog kifejezetten szabályoz, feltéve, hogy a szóban forgó tevékenységek a betétesek és a befektetők védelmét szolgáló szabályozás és ellenőrzés alá tartoznak.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

030

12. cikk (3) bekezdés

 

 

Tagállamok

Indulótőke

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy azok a hitelintézetek, amelyek nem felelnek meg az elkülönített szavatolótőkére vonatkozó feltételeknek, de 1979. december 15-én már működtek, tovább folytathatják üzleti tevékenységüket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

040

12. cikk (3) bekezdés

 

 

Tagállamok

Indulótőke

Azokat a hitelintézeteket, amelyek esetében a tagállamok a 2013/36/EU irányelv 12. cikkének (3) bekezdése alapján úgy döntöttek, hogy folytathatják üzleti tevékenységüket, a tagállamok mentesíthetik a 2013/36/EU irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében foglalt követelmények teljesítése alól.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

050

12. cikk (4) bekezdés

 

 

Tagállamok

Indulótőke

A tagállamoknak jogukban áll engedélyt adni adott hitelintézeti kategóriák számára, amelyeknek indulótőkéje nem éri el az 5 millió EUR-t, amennyiben az indulótőke legalább 1 millió EUR és az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és az EBH-t azon indokairól, amelyek alapján él ezzel a lehetőséggel.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

060

21. cikk (1) bekezdés

 

 

Illetékes hatóságok

Központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetek mentessége

Az illetékes hatóságok a központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézeteket mentesíthetik a 2013/36/EU irányelv 10. és 12. cikkében, valamint 13. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelmények alól.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

090

40. cikk

 

 

Illetékes hatóságok

A fogadó tagállamok illetékes hatóságai felé teljesítendő adatszolgáltatási követelmények

A fogadó tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatási, statisztikai vagy felügyeleti célból előírhatják, hogy minden hitelintézet, amely a területükön fiókteleppel rendelkezik, rendszeresen adatszolgáltatást teljesítsen a fogadó tagállamban folytatott tevékenységeiről, különösen annak érdekében, hogy értékelhessék, egy adott fióktelep a 2013/36/EU irányelv 51. cikkének (1) bekezdése szerint jelentősnek minősül-e.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

121

133. cikk (1) bekezdés

 

 

Tagállamok

Rendszerkockázati tőkepuffer kötelező tartása

A tagállamok elsődleges alapvető tőkéből álló rendszerkockázati tőkepuffert vezethetnek be a pénzügyi ágazat vagy annak egy vagy több alcsoportja tekintetében a kitettségek egészére vagy egy részhalmazára vonatkozóan.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

130

134. cikk (1) bekezdés

 

 

Tagállamok

A rendszerkockázati tőkepufferráta elismerése

Más tagállamok elismerhetik a 133. cikk szerint megállapított rendszerkockázati tőkepufferrátát, és ezt a pufferrátát alkalmazhatják a tagállamban engedélyezett intézményekre a pufferrátát megállapító tagállamban található kitettségek tekintetében.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

140

152. cikk, első bekezdés

 

 

Tagállamok

A fogadó tagállamok illetékes hatóságai felé teljesítendő adatszolgáltatási követelmények

A fogadó tagállamok illetékes hatóságai statisztikai célokból előírhatják, hogy minden hitelintézet, amely a területükön fiókteleppel rendelkezik, rendszeresen adatszolgáltatást teljesítsen a fogadó tagállamban folytatott tevékenységeiről.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

150

152. cikk, második bekezdés

 

 

Tagállamok

A fogadó tagállamok illetékes hatóságai felé teljesítendő adatszolgáltatási követelmények

A fogadó tagállamok előírhatják, hogy a más tagállamokból származó hitelintézetek fióktelepei bocsássák rendelkezésre ugyanazokat az információkat, mint amelyeket ugyanebből a célból a fogadó tagállambeli hitelintézetektől igényelnek.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

155

131. cikk (5) bekezdés

 

 

Illetékes hatóságok

Pufferek

Az illetékes hatóság vagy a kijelölt hatóság – figyelembe véve az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására vonatkozó kritériumokat – valamennyi egyéb rendszerszinten jelentős intézmény számára előírhatja – az esettől függően összevont, szubkonszolidált vagy egyedi alapon – az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (3) bekezdésének megfelelően számított teljes kockázatikitettség-érték legfeljebb 3 %-ának megfelelő, egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer tartását. E tőkepuffernek elsődleges alapvető tőkeelemekből kell állnia.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

156

160. cikk (6) bekezdés

 

 

Illetékes hatóságok

A tőkepufferekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

A tagállamok a 160. cikk (1)–(4) bekezdésében meghatározottnál rövidebb átmeneti időszakot is meghatározhatnak a tőkepufferekre. A rövidebb időszakot más tagállamok is elismerhetik.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

165

 

4. cikk (1) bekezdés 145. pont b) alpont

 

Tagállamok

A kis méretű és nem összetett intézmények besorolása

A tagállamok az 5 milliárd EUR-s küszöbértéket az intézmények eszközeinek az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv szerinti, egyedi alapon vagy adott esetben összevont alapon számított összértékének az aktuális éves adatszolgáltatási időszakot közvetlenül megelőző négyéves időszak átlagára csökkenthetik.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

170

 

4. cikk (2) bekezdés

 

Tagállamok vagy illetékes hatóságok

A közvetett ingatlantulajdon kezelése

A tagállamok, illetve illetékes hatóságaik engedélyezhetik az egyenértékű közvetett ingatlantulajdont megtestesítő részesedések közvetlen ingatlantulajdonként való kezelését, feltéve, hogy a közvetett tulajdont a tagállam nemzeti joga külön szabályozza, és hogy annak biztosítékként való felhasználása esetén egyenértékű védelmet biztosít a hitelezők számára.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

190

 

24. cikk (2) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Adatszolgáltatás és az IFRS kötelező alkalmazása

Az illetékes hatóságok előírhatják, hogy az intézmények az eszközök és a mérlegen kívüli tételek értékelését, valamint a szavatolótőke megállapítását az 1606/2002/EK rendelet alapján alkalmazandó nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően végezzék el.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

200

 

89. cikk (3) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés kockázati súlyozása és tiltása

Az illetékes hatóságok a következő követelményeket alkalmazzák az intézmények (1) és (2) bekezdésben említett befolyásoló részesedéseire:

az e rendelet harmadik részében előírt tőkekövetelmény kiszámításához az intézményeknek 1 250  %-os kockázati súlyt kell alkalmazniuk a következők közül a nagyobbra:

i.  az (1) bekezdésben említett, a szavatolótőke számítása során figyelembe vehető tőke 15 %-át meghaladó, befolyásoló részesedések összege;

ii.  a befolyásoló részesedéseknek a (2) bekezdésben említett, az intézmény szavatolótőke számítása során figyelembe vehető tőkéjének 60 %-át meghaladó teljes összege;

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

201

 

89. cikk (3) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés kockázati súlyozása és tiltása

Az illetékes hatóságok a következő követelményeket alkalmazzák az intézmények (1) és (2) bekezdésben említett befolyásoló részesedéseire: az illetékes hatóságok megtiltják az intézményeknek, hogy az (1) és (2) bekezdésben említett olyan befolyásoló részesedéssel rendelkezzenek, amelynek összege meghaladja a szavatolótőke számítása során figyelembe vehető tőkének az említett bekezdésekben meghatározott százalékát.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

220

 

430. cikk (4) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

A szavatolótőke-követelményre és pénzügyi információkra vonatkozó adatszolgáltatás

Az illetékes hatóságok előírhatják, hogy a szavatolótőkéjüket összevont alapon, a 24. cikk (2) bekezdése alapján a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően megállapító hitelintézetek e cikkel összhangban pénzügyi információkat szolgáltassanak.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

230

 

124. cikk (2) bekezdés

 

Illetékes vagy kijelölt hatóságok

Az ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségre alkalmazott kockázati súlyok és kritériumok

Az e cikk (1a) bekezdésével összhangban kijelölt hatóság az e bekezdés negyedik albekezdésében meghatározott tartományokon belül növelheti az e kitettségekre alkalmazandó kockázati súlyokat, vagy a 125. cikk (2) bekezdésében vagy a 126. cikk (2) bekezdésében meghatározottaknál szigorúbb kritériumokat írhat elő.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

240

 

129. cikk (1) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek

Az illetékes hatóságok az EBH-val folytatott konzultációt követően részben eltekinthetnek az első albekezdés c) pontjának alkalmazásától és engedélyezhetik a kibocsátó intézmény fennálló fedezett kötvényállománya névértékének legfeljebb 10 %-áig a 2. hitelminőségi besorolást, feltéve, hogy az első albekezdés c) pontjában említett 1. hitelminőségi besorolás előírás alkalmazása bizonyíthatóan jelentős koncentrációs problémákhoz vezethet az érintett tagállamokban.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

241

 

129. cikk (1a) bekezdés c) pont

 

Illetékes hatóságok

Hitelintézetekkel szembeni, a 3. hitelminőségi besorolásnak megfelelő, származtatott ügyletek formájában lévő kitettségek

Az (EU) 2019/2162 irányelv 18. cikkének (2) bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóságok az EBH-val folytatott konzultációt követően engedélyezhetik a hitelintézetekkel szembeni, származtatott ügyletek formájában lévő, a 3. hitelminőségi besorolásnak megfelelő kitettségeket, feltéve, hogy dokumentálhatók az érintett tagállamokban az e bekezdésben említett 1. és 2. hitelminőségi besorolásra vonatkozó követelmények alkalmazásából eredő jelentős potenciális koncentrációs problémák.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

242

 

129. cikk (3a) bekezdés

 

Tagállamok

A fedezett kötvények túlfedezetének minimális szintje

A tagállamok 5 %-nál alacsonyabb minimális túlfedezeti szintet is megállapíthatnak a fedezett kötvényekre vonatkozóan, vagy engedélyezhetik illetékes hatóságaik számára, hogy ilyen szintet állapítsanak meg, feltéve, hogy az ezen albekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesülnek.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

250

 

164. cikk (6) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

A kitettséggel súlyozott átlagos nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) minimumértékei az ingatlannal fedezett kitettségeknél

Az e cikk (5) bekezdésével összhangban kijelölt hatóságoknak a 430a. cikk értelmében gyűjtött adatok és bármely egyéb releváns mutató alapján, valamint figyelembe véve az ingatlanpiac jövőbeli alakulását, rendszeresen és legalább évente értékelniük kell, hogy az adott hatóság tagállama területének egy vagy több részén elhelyezkedő lakó-, illetve kereskedelmi ingatlanokra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségekre vonatkozó, az e cikk (4) bekezdésében említett minimális LGD-értékek megfelelőek-e. Amennyiben az e bekezdés első albekezdésében említett értékelés alapján az (5) bekezdéssel összhangban kijelölt hatóság arra a következtetésre jut, hogy a (4) bekezdésben említett minimális LGD-értékek nem megfelelőek, és amennyiben úgy véli, hogy a nem megfelelő LGD-értékek kedvezőtlenül befolyásolhatják az érintett tagállam jelenlegi vagy jövőbeli pénzügyi stabilitását, akkor az adott hatóság magasabb minimális LGD-értékeket határozhat meg a tagállama területének egy vagy több részén található érintett kitettségek vonatkozásában. Ezek a magasabb minimális értékek az ingatlanfedezet helye szerint meghatározott egy vagy több szegmenssel szemben fennálló kitettségekre is alkalmazhatók. Az (5) bekezdéssel összhangban kijelölt hatóságnak az ebben a bekezdésben említett határozat meghozatalát megelőzően értesítenie kell az EBH-t és az ERKT-t. Az említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül az EBH és az ERKT megküldi véleményét az érintett tagállamnak. Az EBH és az ERKT közzéteszi ezeket az LGD-értékeket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

260

 

178. cikk (1) bekezdés b) pont

 

Illetékes hatóságok

A kötelezett nemteljesítése

Az illetékes hatóságok a lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó, lakóingatlannal vagy kkv kereskedelmi ingatlanával biztosított kitettségek esetében, valamint a közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek esetében a 90 napos időtartamot 180 nappal helyettesíthetik.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

261

 

178. cikk (2) bekezdés d) pont

 

Illetékes hatóságok

Lényegességi küszöb

Az illetékes hatóságok meghatározzák a késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékelésére szolgáló küszöbértéket. Ennek a küszöbértéknek tükröznie kell az illetékes hatóság által elfogadhatónak tartott kockázat szintjét.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

270

 

284. cikk (4) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Kitettségérték

Az illetékes hatóságok 1,4-nél magasabb α értéket írhatnak elő, vagy engedélyezhetik az intézmények számára, hogy a 284. cikk (9) bekezdésével összhangban saját becsléseiket használják.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

280

 

284. cikk (9) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Kitettségérték

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik az intézmények számára, hogy saját becsléseik szerinti alfa-értéket alkalmazzanak

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

290

 

327. cikk (2) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Nettósítás az átváltható értékpapír és az annak alapjául szolgáló eszköz kiegyenlítő pozíciója között

Az illetékes hatóságok elfogadhatnak olyan módszert, amelynek értelmében egy adott átváltható értékpapír átváltásának valószínűsége figyelembe vehető, vagy előírhatnak olyan szavatolótőke-követelményt, amely fedezi az átváltással járó esetleges veszteségeket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

300

 

395. cikk (1) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek intézményekkel szembeni kitettség esetén

Intézményekkel szembeni kitettség esetén az illetékes hatóságok 150 000 000  EUR-nál alacsonyabb határértéket is megállapíthatnak a nagykockázat-vállalásokra.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

310

 

400. cikk (2) bekezdés a) pont, 493. cikk (3) bekezdés a) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a 129. cikk (1), (3) és (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő fedezett kötvényeket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

320

 

400. cikk (2) bekezdés b) pont és 493. cikk (3) bekezdés b) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az olyan eszköztételeket, amelyek egy tagállam regionális kormányzataival vagy helyi hatóságaival szembeni követeléseket testesítenek meg.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

330

 

400. cikk (2) bekezdés c) pont és 493. cikk (3) bekezdés c) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az intézménynek az anyavállalatával, az anyavállalat más leányvállalataival vagy saját leányvállalataival szembeni kitettségeit és az ezekben lévő befolyásoló részesedéseket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

340

 

400. cikk (2) bekezdés d) pont és 493. cikk (3) bekezdés d) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az olyan regionális vagy központi hitelintézetekkel szembeni kitettségeket, amelyekkel a hitelintézet hálózati kapcsolatban áll, és amelyek a hálózaton belül a készpénz-elszámolási műveletekért felelősek.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

350

 

400. cikk (2) bekezdés e) pont és 493. cikk (3) bekezdés e) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az olyan hitelintézetek hitelintézetekkel szemben fennálló kitettségeit, amely intézetek egyike nem versenyfeltételek mellett működik, és meghatározott gazdasági ágazatok ösztönzése céljából jogalkotási programok vagy az alapszabálya keretében – valamilyen állami felvigyázás és a hitelek felhasználási céljainak korlátozása mellett – hiteleket nyújt vagy garantál, feltéve, hogy a vonatkozó kitettségek ilyen, a kedvezményezetteknek hitelintézeteken keresztül biztosított hitelekből vagy e hitelek garanciáiból erednek.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

360

 

400. cikk (2) bekezdés f) pont és 493. cikk (3) bekezdés f) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az intézményekkel szemben fennálló kitettségeket, feltéve hogy ezek a kitettségek nem képezik részét a szóban forgó intézmények szavatolótőkéjének, legfeljebb a következő munkanapig állnak fenn és nem valamely jelentős kereskedési pénznemben denomináltak.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

370

 

400. cikk (2) bekezdés g) pont és 493. cikk (3) bekezdés g) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a központi bankokkal szembeni kitettségeket, amelyek az említett központi bankoknál kötelező tartalékok formájában állnak fenn, és amelyeket nemzeti pénznemükben denomináltak.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

380

 

400. cikk (2) bekezdés h) pont és 493. cikk (3) bekezdés h) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a központi kormányzatokkal szembeni azon kitettségeket, amelyek törvényben előírt likviditási követelmények teljesítése érdekében tartott, továbbá nemzeti pénznemben denominált és finanszírozott állampapírok formáját öltik, ha az érintett központi kormányzatok az illetékes hatóságok által kijelölt külső hitelminősítő intézet szerint befektetési fokozatúak.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

390

 

400. cikk (2) bekezdés i) pont és 493. cikk (3) bekezdés i) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az I. mellékletben említett közepes/alacsony kockázatú mérlegen kívüli okmányos meghitelezések és közepes/alacsony kockázatú mérlegen kívüli le nem hívott hitelkeretek 50 %-át, valamint az illetékes hatóságok egyetértésének függvényében a hitelgaranciáktól eltérő jogi vagy szabályozási alappal rendelkező olyan garanciák 80 %-át, amelyeket a kölcsönös garanciarendszerek nyújtanak hitelintézeti jogállású tagjaiknak.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

400

 

400. cikk (2) bekezdés j) pont és 493. cikk (3) bekezdés j) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a jogilag előírt garanciákat, amelyeket akkor vesznek igénybe, ha a jelzálogkölcsön felvevője számára a jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történő végleges bejegyzését megelőzően folyósítanak jelzálogkötvények kibocsátásával finanszírozott jelzáloghitelt, feltéve, hogy a garanciát nem használják fel a kockázat csökkentésére a kockázattal súlyozott kitettségértékek számításánál.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

410

 

400. cikk (2) bekezdés k) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a lakáshitelek fedezetének vagy garanciájának formájában fennálló kitettséget képező eszköztételeket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

411

 

493. cikk (3) bekezdés k) pont

 

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

A tagállamok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az elismert tőzsdével szembeni követeléseket és más kitettségeket megtestesítő eszköztételeket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

412

 

400. cikk (2) bekezdés l) pont

 

Illetékes hatóságok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a hivatalosan támogatott exporthitelekre vonatkozó garancia formájában fennálló kitettségeket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

420

 

412. cikk (5) bekezdés

 

Tagállamok

Likviditásfedezeti követelmény

A tagállamok a likviditási követelmények területén fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti rendelkezéseket azt megelőzően, hogy a 460. cikknek megfelelően az Unióban kötelező likviditásfedezeti minimumkövetelmények megállapítására és teljes körű bevezetésére sor kerülne.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

430

 

412. cikk (5) bekezdés

 

Tagállamok vagy illetékes hatóságok

Likviditásfedezeti követelmény

A tagállamok vagy az illetékes hatóságok előírhatják a tagállami szinten engedélyezett intézmények vagy azok valamely alcsoportja számára, hogy a kötelező likviditásfedezeti minimumkövetelményeknek a 460. cikkel összhangban történő, teljes körű és 100 %-os szinten való bevezetéséig is tartsanak be egy magasabb, legfeljebb 100 %-os likviditásfedezeti követelményt.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

460

 

420. cikk (2) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Likviditáskiáramlási arány

Az illetékes hatóságok meghatározzák a rendelet hatálya alá nem tartozó termékekhez és szolgáltatásokhoz rendelendő kiáramlásokat, amennyiben a likviditáskiáramlás valószínűsége és potenciális volumene lényeges. Az illetékes hatóságok a 429. cikkben és az I. mellékletben említett, mérlegen kívüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékek esetében legfeljebb 5 %-os kiáramlási arányt alkalmazhatnak.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

461

 

428p. cikk (10) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Előírt stabil forrásellátottsági tényezők

Az illetékes hatóságok meghatározhatják a CRR-ben nem meghatározott mérlegen kívüli kitettségekre alkalmazandó előírt stabil forrásellátottsági tényezőket.

 

 

 

 

 

462

 

428q. cikk (2) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Előírt stabil forrásellátottsági tényezők

Az illetékes hatóságok meghatározhatják az elkülönített eszközök megterhelésének időtartamát.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

463

 

428aq. cikk (10) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Előírt stabil forrásellátottsági tényezők

Az illetékes hatóságok meghatározhatják a CRR-ben a nettó stabil forrásellátottsági ráta egyszerűsített számításával összefüggésben nem említett mérlegen kívüli kitettségekre alkalmazandó előírt stabil forrásellátottsági tényezőket.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

464

 

428ar. cikk (2) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Előírt stabil forrásellátottsági tényezők

Az illetékes hatóságok meghatározhatják a nettó stabil forrásellátottsági ráta egyszerűsített számításával összefüggésben elkülönített eszközök megterhelésének időtartamát.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

510

 

471. cikk (1) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek az elsődleges alapvető tőkeelemekből való levonása alól

A 49. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 2018. december 31-től 2024. december 31-ig tartó időszak alatt az intézmények dönthetnek úgy, hogy nem vonják le a biztosítókban, viszontbiztosítókban és biztosítási holdingtársaságokban meglévő tulajdoni részesedésüket, amennyiben teljesülnek a 471. cikk (1) bekezdésében rögzített feltételek.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

520

 

473. cikk (1) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Az IAS 19 nemzetközi számviteli standard módosításainak bevezetése

A 481. cikktől eltérve a 2014. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszak alatt az illetékes hatóságok engedélyezhetik azoknak az intézményeknek, amelyek a beszámolójukat az 1606/2002/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében rögzített eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően készítik el, hogy az elsődleges alapvető tőkéjükhöz hozzáadják a 473. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerinti alkalmazandó összeg és a 473. cikk (4) bekezdése szerinti tényező szorzatát. (4)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

530

 

478. cikk (3) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Az elsődleges alapvető tőkeelemekből, a kiegészítő alapvető tőkeelemekből, valamint a járulékos tőkeelemekből való átmeneti levonások

Az illetékes hatóságok meghatározzák és közzéteszik a 478. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített tartományokon belüli, alkalmazandó százalékos arányt az alábbi levonások mindegyike vonatkozásában:

a)  a 36. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontja alapján előírt egyedi levonások, kivéve a jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetekből eredő halasztott adóköveteléseket;

b)  a jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adóköveteléseknek, valamint a 36. cikk (1) bekezdésének i) pontjában említett tételeknek a 48. cikk értelmében levonandó aggregált összege;

c)  az 56. cikk b)–d) pontja alapján előírt levonások;

d)  a 66. cikk b)–d) pontja alapján előírt levonások.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

540

 

479. cikk (4) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

A kisebbségi részesedésnek nem minősülő instrumentumok és tételek átmeneti figyelembevétele a konszolidált elsődleges alapvető tőkében

Az illetékes hatóságok meghatározzák és közzéteszik az alkalmazandó százalékos arányt a 479. cikk (3) bekezdésében rögzített tartományokon belül. (4)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

550

 

480. cikk (3) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

A kisebbségi részesedések és a kiegészítő alapvető tőkébe beszámítható tőkeelemek, illetve a járulékos tőkébe beszámítható tőkeelemek átmeneti figyelembevétele

Az illetékes hatóságok meghatározzák és közzéteszik az alkalmazandó tényezőt a 480. cikk (2) bekezdésében rögzített tartományokon belül. (4)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

560

 

481. cikk (5) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

További átmeneti szűrők és levonások

Az illetékes hatóságok a 481. cikk (1) és (2) bekezdésében említett minden egyes szűrő és levonás tekintetében meghatározzák és közzéteszik az említett cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített tartományokon belül az alkalmazandó százalékos arányokat. (4)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

570

 

486. cikk (6) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

Az elsődleges alapvető tőkébe, a kiegészítő alapvető tőkébe, valamint a járulékos tőkébe való beszámítás tekintetében a szerzett jogokra vonatkozó korlátok

Az illetékes hatóságok meghatározzák és közzéteszik az alkalmazandó százalékos arányt a 486. cikk (5) bekezdésében rögzített tartományokon belül. (4)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

580

 

495. cikk (1) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

A részvénykitettségek átmeneti kezelése a belső minősítésen alapuló módszer (IRB-módszer) szerint

A harmadik rész 3. fejezetétől eltérve az illetékes hatóságok 2017. december 31-ig mentességet adhatnak a belső minősítésen alapuló módszer alkalmazása alól az intézményeknél, valamint az adott tagállambeli intézmények unióbeli leányvállalatainál 2007. december 31-én lévő részvénykitettségek bizonyos kategóriái tekintetében. (4)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

590

 

496. cikk (1) bekezdés

 

Illetékes hatóságok

A fedezett kötvények formájában fennálló kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény számítására vonatkozó átmeneti rendelkezések

Az illetékes hatóságok 2017. december 31-ig részben vagy teljes egészében eltekinthetnek a francia Fonds Communs de Créances által vagy a Fonds Communs de Créances-szal egyenrangú értékpapírosítási szervezetek által kibocsátott elsőbbségi részjegyekre vonatkozó, a 129. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontja szerinti 10 %-os felső határ alkalmazásától, feltéve, hogy a 496. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek. (4)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

600

 

 

10. cikk (1) bekezdés b) pont, iii. alpont

Illetékes hatóságok

Likviditásfedezeti követelmények – Likvid eszközök

A hitelintézet központi banknál elhelyezett likviditási tartaléka elismerhető 1. szintű eszközként, feltéve, hogy stresszidőszak során lehívható. Az illetékes hatóság és az EKB vagy a központi bank közötti megállapodásban kell rögzíteni, hogy e cikk alkalmazásában mely célokra hívhatók le a központi banki tartalékok.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

610

 

 

10. cikk (2) bekezdés

Illetékes hatóságok

Likviditásfedezeti követelmények – Likvid eszközök

Az (1) bekezdés f) pontjában említett rendkívül magas minőségű fedezett kötvények piaci értékére legalább 7 %-os haircutot kell alkalmazni. A többi 1. szintű eszköz értékére – a kollektív befektetési formák részvényei és befektetési jegyei vonatkozásában a 15. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározottak kivételével – nem kell haircutot alkalmazni. Azon esetek, amelyekben a magasabb haircutokat egy teljes eszközosztályra állapították meg (a likviditásfedezeti követelményekről szóló felhatalmazáson alapuló rendeletben minden eszközre egyedi és differenciált haircut vonatkozik) (például minden 1. szintű fedezett kötvény stb.).

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

620

 

 

12. cikk (1) bekezdés c) pont i. alpont

Illetékes hatóságok

Likviditásfedezeti követelmények – 2B. szintű eszközök

A részvények a 2B. szintű eszközökhöz tartozhatnak, feltéve, hogy valamely tagállam vagy harmadik ország valamely olyan jelentős tőzsdeindexének részét alkotják, amelyet az adott tagállam illetékes hatósága vagy adott harmadik ország érintett állami hatósága ilyennek ismer el.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

630

 

 

12. cikk (3) bekezdés

Illetékes hatóságok

Likviditásfedezeti követelmények – 2B. szintű eszközök

Azon hitelintézetek esetében, amelyek alapító okiratukkal összhangban vallási szokásból eredő okokból nem tarthatnak kamatozó eszközt, az illetékes hatóság engedélyezheti az e cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontjától való eltérést, feltéve, hogy bizonyítható az e követelményeket teljesítő nem kamatozó eszközök elégtelen rendelkezésre állása, és az érintett nem kamatozó eszközök megfelelően likvidek a magánpiacokon.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

640

 

 

24. cikk (6) bekezdés

Illetékes hatóságok

Likviditásfedezeti követelmények – Stabil betétek kiáramlásai a 3 %-os arány alkalmazására jogosult harmadik országban

A hitelintézet számára illetékes hatósága engedélyezheti, hogy 3 %-os szorzót alkalmazzon harmadik országbeli, az (1) bekezdésben említett rendszerrel egyenértékű betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó lakossági betétek összegére, ha a harmadik országban engedélyezett ez a kezelésmód.

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

 

(1)   

Az „Igen” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam élt azzal. A „Nem” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam nem élt azzal. A „NA” (nem alkalmazható) azt jelenti, hogy a választási lehetőség gyakorlása nem lehetséges, vagy nem létezik a mérlegelési jogkör.

(2)   

A nemzeti jogszabálybeli rendelkezés szövege.

(3)   

Hivatkozás a nemzeti jogszabályban és a szóban forgó uniós rendelkezést átültető nemzeti szöveget tartalmazó honlapra mutató hiperhivatkozás(ok).

(4)   

A rendelkezés mostanra hatályát vesztette, így a mérlegelési jogkör gyakorlására vonatkozó információk visszatekintve csak a lejárat napjáig tartó időszakra vonatkoznak.

2. rész

A 2013/36/EU irányelvben és az 575/2013/EU rendeletben meghatározott átmeneti választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök 

2013/36/EU irányelv

575/2013/EU rendelet

Címzett

Megnevezés

A választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör leírása

Az alkalmazás éve(i) és az érték %-ban (ha alkalmazható)

Éltek vele (Igen/Nem/NA)

Nemzeti jogszabály

Hivatkozások

Elérhető-e angolul? (I/N)

Részletek / Megjegyzések

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

 

011

160. cikk (6) bekezdés

 

Tagállamok

A tőkepufferekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

A tagállamok a 160. cikk (1)–(4) bekezdésében meghatározottnál rövidebb átmeneti időszakot is meghatározhatnak a tőkepufferekre. A rövidebb átmeneti időszakot más tagállamok is elismerhetik.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

012

 

493. cikk (3) bekezdés a) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a 129. cikk (1), (3) és (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő fedezett kötvényeket.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

013

 

493. cikk (3) bekezdés b) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az olyan eszköztételeket, amelyek egy tagállam regionális kormányzataival vagy helyi hatóságaival szembeni követeléseket testesítenek meg.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

014

 

493. cikk (3) bekezdés c) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az intézménynek az anyavállalatával, az anyavállalat más leányvállalataival vagy saját leányvállalataival szembeni kitettségeit és az ezekben lévő befolyásoló részesedéseket.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

015

 

493. cikk (3) bekezdés d) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az olyan regionális vagy központi hitelintézetekkel szembeni kitettségeket, amelyekkel a hitelintézet hálózati kapcsolatban áll, és amelyek a hálózaton belül a készpénz-elszámolási műveletekért felelősek.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

016

 

493. cikk (3) bekezdés e) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az olyan hitelintézetek hitelintézetekkel szemben fennálló kitettségeit, amely intézetek egyike nem versenyfeltételek mellett működik, és meghatározott gazdasági ágazatok ösztönzése céljából jogalkotási programok vagy az alapszabálya keretében – valamilyen állami felvigyázás és a hitelek felhasználási céljainak korlátozása mellett – hiteleket nyújt vagy garantál, feltéve, hogy a vonatkozó kitettségek ilyen, a kedvezményezetteknek hitelintézeteken keresztül biztosított hitelekből vagy e hitelek garanciáiból erednek.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

017

 

493. cikk (3) bekezdés f) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az intézményekkel szemben fennálló kitettségeket, feltéve hogy ezek a kitettségek nem képezik részét a szóban forgó intézmények szavatolótőkéjének, legfeljebb a következő munkanapig állnak fenn és nem valamely jelentős kereskedési pénznemben denomináltak.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

018

 

493. cikk (3) bekezdés g) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a központi bankokkal szembeni kitettségeket, amelyek az említett központi bankoknál kötelező tartalékok formájában állnak fenn, és amelyeket nemzeti pénznemükben denomináltak.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

019

 

493. cikk (3) bekezdés h) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a központi kormányzatokkal szembeni azon kitettségeket, amelyek törvényben előírt likviditási követelmények teljesítése érdekében tartott, továbbá nemzeti pénznemben denominált és finanszírozott állampapírok formáját öltik, ha az érintett központi kormányzatok az illetékes hatóságok által kijelölt külső hitelminősítő intézet szerint befektetési fokozatúak.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

020

 

493. cikk (3) bekezdés i) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az I. mellékletben említett közepes/alacsony kockázatú mérlegen kívüli okmányos meghitelezések és közepes/alacsony kockázatú mérlegen kívüli le nem hívott hitelkeretek 50 %-át, valamint az illetékes hatóságok egyetértésének függvényében a hitelgaranciáktól eltérő jogi vagy szabályozási alappal rendelkező olyan garanciák 80 %-át, amelyeket a kölcsönös garanciarendszerek nyújtanak hitelintézeti jogállású tagjaiknak.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

021

 

493. cikk (3) bekezdés j) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik a jogilag előírt garanciákat, amelyeket akkor vesznek igénybe, ha a jelzálogkölcsön felvevője számára a jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történő végleges bejegyzését megelőzően folyósítanak jelzálogkötvények kibocsátásával finanszírozott jelzáloghitelt, feltéve, hogy a garanciát nem használják fel a kockázat csökkentésére a kockázattal súlyozott kitettségértékek számításánál.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

022

 

493. cikk (3) bekezdés k) pont

Tagállamok

Mentesség vagy részleges mentesség a nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek alól

Az illetékes hatóságok teljesen vagy részlegesen mentesíthetik az elismert tőzsdével szembeni követeléseket és más kitettségeket megtestesítő eszköztételeket.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

023

 

412. cikk (5) bekezdés

Tagállamok

Likviditásfedezeti követelmény

A tagállamok a likviditási követelmények területén fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti rendelkezéseket azt megelőzően, hogy a 460. cikknek megfelelően az Unióban kötelező likviditásfedezeti minimumkövetelmények megállapítására és teljes körű bevezetésére sor kerülne.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

024

 

412. cikk (5) bekezdés

Tagállamok vagy illetékes hatóságok

Likviditásfedezeti követelmény

A tagállamok vagy az illetékes hatóságok előírhatják a tagállami szinten engedélyezett intézmények vagy azok valamely alcsoportja számára, hogy a kötelező likviditásfedezeti minimumkövetelményeknek a 460. cikkel összhangban történő, teljes körű és 100 %-os szinten való bevezetéséig is tartsanak be egy magasabb, legfeljebb 100 %-os likviditásfedezeti követelményt.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

025

 

413. cikk (4) bekezdés

Tagállamok

Stabil forrásellátottsági követelmény

A tagállamok a stabil forrásellátottsági követelmények területén fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti rendelkezéseket azt megelőzően, hogy a 413. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelező nettó stabil forrásellátottsági minimumkövetelmények alkalmazandóvá válnának. (1)

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

036

 

471. cikk (1) bekezdés

Illetékes hatóságok

Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek az elsődleges alapvető tőkeelemekből való levonása alól

A 49. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 2018. december 31-től 2024. december 31-ig tartó időszak alatt az intézmények dönthetnek úgy, hogy nem vonják le a biztosítókban, viszontbiztosítókban és biztosítási holdingtársaságokban meglévő tulajdoni részesedésüket, amennyiben teljesülnek a 471. cikk (1) bekezdésében rögzített feltételek.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

037

 

473. cikk (1) bekezdés

Illetékes hatóságok

Az IAS 19 nemzetközi számviteli standard módosításainak bevezetése

A 481. cikktől eltérve a 2014. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszak alatt az illetékes hatóságok engedélyezhetik azoknak az intézményeknek, amelyek a beszámolójukat az 1606/2002/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében rögzített eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően készítik el, hogy az elsődleges alapvető tőkéjükhöz hozzáadják a 473. cikk (2), illetve (3) bekezdése szerinti alkalmazandó összeg és a 473. cikk (4) bekezdése szerinti tényező szorzatát. (1)

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

038

 

478. cikk (2) bekezdés

Illetékes hatóságok

A 2014. január 1. előtt már létező halasztott adóköveteléseknek az elsődleges alapvető tőkeelemekből levonandó összege

Az alkalmazandó százalékos arány, amennyiben alternatív százalékos arányt alkalmaznak (a 478. cikk (2) bekezdésében rögzített tartományokon belüli százalékos arány)

2014 (0 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

039

2015 (10 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

040

2016 (20 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

041

2017 (30 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

042

2018 (40 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

043

2019 (50 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

044

2020 (60 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

045

2021 (70 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

046

2022 (80 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

047

2023 (90 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

048

 

478. cikk (3) bekezdés a) pont

Illetékes hatóságok

Az elsődleges alapvető tőkeelemekből, a kiegészítő alapvető tőkeelemekből, valamint a járulékos tőkeelemekből való átmeneti levonások

Az illetékes hatóságok meghatároznak és közzétesznek egy alkalmazandó százalékos arányt a 478. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített tartományokon belül a) a 36. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontja alapján előírt egyedi levonásokra vonatkozóan, kivéve a jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetekből eredő halasztott adóköveteléseket; (1)

2014 (20 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

049

2015 (40 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

050

2016 (60 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

051

2017 (80 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

052

 

478. cikk (3) bekezdés b) pont

Illetékes hatóságok

Az elsődleges alapvető tőkeelemekből, a kiegészítő alapvető tőkeelemekből, valamint a járulékos tőkeelemekből való átmeneti levonások

Az illetékes hatóságok meghatároznak és közzétesznek egy alkalmazandó százalékos arányt a 478. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített tartományokon belül b) a jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adóköveteléseknek, valamint a 36. cikk (1) bekezdésének i) pontjában említett tételeknek a 48. cikk értelmében levonandó aggregált összegére vonatkozóan; (1)

2014 (20 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

053

2015 (40 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

054

2016 (60 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

055

2017 (80 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

056

 

478. cikk (3) bekezdés c) pont

Illetékes hatóságok

Az elsődleges alapvető tőkeelemekből, a kiegészítő alapvető tőkeelemekből, valamint a járulékos tőkeelemekből való átmeneti levonások

Az illetékes hatóságok meghatároznak és közzétesznek egy alkalmazandó százalékos arányt a 478. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített tartományokon belül c) az 56. cikk b)–d) pontja alapján előírt levonások mindegyikére vonatkozóan. (1)

2014 (20 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

057

2015 (40 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

058

2016 (60 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

059

2017 (80 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

060

 

478. cikk (3) bekezdés d) pont

Illetékes hatóságok

Az elsődleges alapvető tőkeelemekből, a kiegészítő alapvető tőkeelemekből, valamint a járulékos tőkeelemekből való átmeneti levonások

Az illetékes hatóságok meghatároznak és közzétesznek egy alkalmazandó százalékos arányt a 478. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített tartományokon belül d) a 66. cikk b)–d) pontja alapján előírt levonások mindegyikére vonatkozóan. (1)

2014 (20 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

061

2015 (40 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

062

2016 (60 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

063

2017 (80 %–100 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

064

 

479. cikk (4) bekezdés

Illetékes hatóságok

A kisebbségi részesedésnek nem minősülő instrumentumok és tételek átmeneti figyelembevétele a konszolidált elsődleges alapvető tőkében

Az illetékes hatóságok meghatározzák és közzéteszik az alkalmazandó százalékos arányt a 479. cikk (3) bekezdésében rögzített tartományokon belül. (1)

2014 (0 %–80 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

065

2015 (0 %–60 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

066

2016 (0 %–40 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

067

2017 (0 %–20 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

068

 

480. cikk (3) bekezdés

Illetékes hatóságok

A kisebbségi részesedések és a kiegészítő alapvető tőkébe beszámítható tőkeelemek, illetve a járulékos tőkébe beszámítható tőkeelemek átmeneti figyelembevétele

Az illetékes hatóságok meghatározzák és közzéteszik az alkalmazandó tényezőt a 480. cikk (2) bekezdésében rögzített tartományokon belül. (1)

2014 (0,2–1,0)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

069

2015 (0,4–1,0)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

070

2016 (0,6–1,0)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

071

2017 (0,8–1,0)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

072

 

481. cikk (1) bekezdés

Illetékes hatóságok

 

Az alkalmazandó százalékos arány, amennyiben egységes százalékos arányt alkalmaznak (a 481. cikk (3) bekezdésében rögzített tartományokon belüli százalékos arány). (1)

2014 (0 %–80 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

073

2015 (0 %–60 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

074

2016 (0 %–40 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

075

2017 (0 %–20 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

076

 

481. cikk (5) bekezdés

Illetékes hatóságok

További átmeneti szűrők és levonások

Az illetékes hatóságok a 481. cikk (1) és (2) bekezdésében említett minden egyes szűrő és levonás tekintetében meghatározzák és közzéteszik az említett cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített tartományokon belül az alkalmazandó százalékos arányokat. (1)

2014 (0 %–80 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

077

2015 (0 %–60 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

078

2016 (0 %–40 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

079

2017 (0 %–20 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

080

 

486. cikk (6) bekezdés

Illetékes hatóságok

Az elsődleges alapvető tőkébe, a kiegészítő alapvető tőkébe, valamint a járulékos tőkébe való beszámítás tekintetében a szerzett jogokra vonatkozó korlátok

Az elsődleges alapvető tőkébe való beszámítás tekintetében a szerzett jogokra vonatkozó korlátok megállapításához a 486. cikk (2) bekezdése szerint alkalmazandó százalékos arány (az említett cikk (5) bekezdésében rögzített tartományokon belüli százalékos arány)

2014 (60 %–80 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

081

2015 (40 %–70 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

082

2016 (20 %–60 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

083

2017 (0 %–50 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

084

2018 (0 %–40 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

085

2019 (0 %–30 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

086

2020 (0 %–20 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

087

2021 (0 %–10 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

088

A kiegészítő alapvető tőkébe való beszámítás tekintetében a szerzett jogokra vonatkozó korlátok megállapításához a 486. cikk (3) bekezdése szerint alkalmazandó százalékos arány (az említett cikk (5) bekezdésében rögzített tartományokon belüli százalékos arány)

2014 (60 %–80 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

089

2015 (40 %–70 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

090

2016 (20 %–60 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

091

2017 (0 %–50 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

092

2018 (0 %–40 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

093

2019 (0 %–30 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

094

2020 (0 %–20 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

095

2021 (0 %–10 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

096

A járulékos tőkébe való beszámítás tekintetében a szerzett jogokra vonatkozó korlátok megállapításához a 486. cikk (4) bekezdése szerint alkalmazandó százalékos arány (az említett cikk (5) bekezdésében rögzített tartományokon belüli százalékos arány)

2014 (60 %–80 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

097

2015 (40 %–70 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

098

2016 (20 %–60 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

099

2017 (0 %–50 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

100

2018 (0 %–40 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

101

2019 (0 %–30 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

102

2020 (0 %–20 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

103

2021 (0 %–10 %)

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

104

 

495. cikk (1) bekezdés

Illetékes hatóságok

A részvénykitettségek átmeneti kezelése a belső minősítésen alapuló módszer (IRB-módszer) szerint

A harmadik rész 3. fejezetétől eltérve az illetékes hatóságok 2017. december 31-ig mentességet adhatnak a belső minősítésen alapuló módszer alkalmazása alól az intézményeknél, valamint az adott tagállambeli intézmények unióbeli leányvállalatainál 2007. december 31-én lévő részvénykitettségek bizonyos kategóriái tekintetében. (1)

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

105

 

496. cikk (1) bekezdés

Illetékes hatóságok

A fedezett kötvények formájában fennálló kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény számítására vonatkozó átmeneti rendelkezések

Az illetékes hatóságok 2017. december 31-ig részben vagy teljes egészében eltekinthetnek a francia Fonds Communs de Créances által vagy a Fonds Communs de Créances-szal egyenrangú értékpapírosítási szervezetek által kibocsátott elsőbbségi részjegyekre vonatkozó, a 129. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontja szerinti 10 %-os felső határ alkalmazásától, feltéve, hogy a 496. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek. (1)

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

106

 

500a. cikk (2) bekezdés

Illetékes hatóságok

Egy másik tagállam pénznemében kibocsátott államadósság ideiglenes kezelése

A 395. cikk (1) bekezdésétől és a 493. cikk (4) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben meghatározott határértékekig engedélyezhetik az intézmények számára az 500a. cikk (1) bekezdésében említett kitettségek vállalását.

[Év]

[Igen/Nem/NA]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

(1)   

A rendelkezés mostanra hatályát vesztette, így a mérlegelési jogkör gyakorlására vonatkozó információk visszatekintve csak a lejárat napjáig tartó időszakra vonatkoznak.

3. rész

A javadalmazás változó elemei (a 2013/36/EU irányelv 94. cikke) 

2013/36/EU irányelv

Címzett

Rendelkezések

Közzéteendő információ

Éltek vele (Igen/Nem/NA)

Hivatkozások

Elérhető-e angolul? (I/N)

Részletek / Megjegyzések

010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

 

020

94. cikk (1) bekezdés g) pont i. alpont

Tagállamok vagy illetékes hatóságok

A tagállamok alacsonyabb maximális arányt is meghatározhatnak a javadalmazás változó és rögzített összetevői között (a javadalmazás változó összetevőjének és rögzített összetevőjének hányadosaként számított, a nemzeti jogban rögzített %) (1).

[Érték %-ban]

[Igen/Nem]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

030

94. cikk (1) bekezdés g) pont ii. alpont

Tagállamok vagy illetékes hatóságok

A tagállamok – adott esetben az intézmény részvényeseinek, tulajdonosainak vagy tagjainak jóváhagyásától függően – alacsonyabb maximális arányt is meghatározhatnak a javadalmazás változó és rögzített összetevői között (a javadalmazás változó összetevőjének és rögzített összetevőjének hányadosaként számított, a nemzeti jogban rögzített %) (1).

[Érték %-ban]

[Igen/Nem]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

040

94. cikk (1) bekezdés g) pont iii. alpont

Tagállamok vagy illetékes hatóságok

A tagállamok alacsonyabb értéket is meghatározhatnak a teljes változó javadalmazás azon részére vonatkozóan, amelyre a diszkontráta alkalmazható (a teljes változó javadalmazás %-a) (1) .

[Érték %-ban]

[Igen/Nem]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

050

94. cikk (1) bekezdés l) pont

Tagállamok vagy illetékes hatóságok

A változó javadalmazás biztosításának céljára használható eszközök típusaira és kialakítására vonatkozó korlátozások vagy az ilyen eszközökre vonatkozó tiltások leírása.

[Szabad szöveg/érték]

[Igen/Nem]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

060

94. cikk (4) bekezdés

Tagállamok

A (3) bekezdés a) pontjától eltérve a tagállamok csökkenthetik vagy növelhetik az abban említett értékhatárt, feltéve, hogy:

a)  azon intézmény, amelynek tekintetében a tagállam él ezzel a rendelkezéssel, nem egy, az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 146. pontjában meghatározott nagy méretű intézmény, és amennyiben az értékhatárt megemelik:

i.  az intézmény teljesíti az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 145. pontjának c), d) és e) alpontjában meghatározott kritériumokat;

ii.  az értékhatár nem haladja meg a 15 milliárd EUR-t;

b)  helyénvaló e bekezdésnek megfelelően módosítani az értékhatárt, figyelembe véve az intézmény tevékenységeinek jellegét, körét és összetettségét, belső szervezeti felépítését vagy adott esetben azon csoport sajátosságait, amelyhez tartozik.

[Szabad szöveg/érték]

[Igen/Nem]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

070

94. cikk (5) bekezdés

Tagállamok

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy tekintettel a nemzeti piacnak a javadalmazási gyakorlatok terén fennálló sajátosságaira vagy az érintett munkavállalók feladatainak vagy munkakörének jellegére, az említett pontban meghatározott mentesség nem alkalmazandó az abban említett értékhatárt és részesedést el nem érő, éves változó javadalmazásra jogosult munkavállalókra.

[Szabad szöveg/érték]

[Igen/Nem]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

080

109. cikk (6) bekezdés

Tagállamok

A tagállamok a 92., 94. és 95. cikket összevont alapon a leányvállalatok és alkalmazottaik szélesebb körére is alkalmazhatják.

[Szabad szöveg/érték]

[Igen/Nem]

Kötelező, ha igen

Kötelező, ha igen

 

(1)   

Ha a tagállamok nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy ezeket az alapértelmezett maximális százalékos arányokat i. a bónuszplafon esetében 100 % alá, ii. a részvényesek jóváhagyásával 100–200 %-os bónuszplafonra, vagy iii. 25 %-nál alacsonyabb diszkontrátára csökkentik, akkor az „Igen” helyett a „Nem” választ kell feltüntetniük.
III. MELLÉKLET

Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP)  ( 1 )010

A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma

(nn/hh/éééé)

020

A SREP alkalmazási köre

(A 2013/36/EU irányelv 108–110. cikke)

Az illetékes hatóság által a SREP alkalmazási körére vonatkozóan alkalmazott megközelítés ismertetése, amely többek között a következőkre terjed ki:

— milyen típusú intézmények tartoznak a SREP alkalmazási körébe, illetve melyek vannak kizárva, különösen, ha az alkalmazási kör eltér az 575/2013/EU rendeletben és a 2013/36/EU irányelvben meghatározottól;

— annak általános áttekintése, hogy az illetékes hatóság miként alkalmazza az arányosság elvét a SREP alkalmazási körének és a különböző SREP-elemek értékelési gyakoriságának mérlegelésekor (1).

[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hiperhivatkozás]

030

SREP-elemek értékelése

(A 2013/36/EU irányelv 74–96. cikke)

Az illetékes hatóság által az egyes SREP-elemek értékelésére vonatkozóan alkalmazott megközelítés ismertetése (a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra (SREP) vonatkozó közös eljárásokról és módszerekről szóló EBH-iránymutatásokban említettek szerint – EBA/GL/2022/03), amely többek között a következőkre terjed ki:

— a SREP-elemek értékelésére alkalmazott értékelési folyamat és módszerek általános áttekintése, beleértve a következőket: 1. üzletimodell-elemzés, 2. belső irányítás és intézményi kontrollmechanizmusok értékelése, 3. a tőkekockázatok értékelése, és 4. a likviditási és a finanszírozási kockázatok értékelése;

— annak általános áttekintése, hogy az illetékes hatóság miként veszi figyelembe az arányosság elvét az egyes SREP-elemek értékelésekor, többek között hogyan alkalmazta az intézmények kategorizálását (2).

[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hiperhivatkozás]

040

Az ICAAP és az ILAAP felülvizsgálata és értékelése

(a 2013/36/EU irányelv 73., 86., 97. és 98. cikke)

Az illetékes hatóság által a tőkemegfelelés belső értékelési eljárásának (ICAAP) és a likviditási megfelelés belső értékelési eljárásának (ILAAP) a SREP részeként történő felülvizsgálatára és értékelésére – és különösen a kiegészítő szavatolótőke- és a mennyiségi likviditási követelmények meghatározását szolgáló ICAAP és ILAAP tőke- és likviditásszámítások megbízhatóságának értékelésére – vonatkozóan alkalmazott megközelítés ismertetése, amely többek között a következőkre terjed ki (3):

— az intézményeknél végrehajtott ICAAP és ILAAP felülvizsgálatához az illetékes hatóság által alkalmazott módszertan áttekintése;

— az ICAAP-pal és az ILAAP-pal összefüggő információk/hivatkozások benyújtására vonatkozó illetékes hatósági követelményekre vonatkozó információk/hivatkozás, különösen arra kiterjedően, hogy mely információkat kell benyújtani;

— arra vonatkozó információ, hogy köteles-e az intézmény elvégeztetni az ICAAP és a ILAAP független felülvizsgálatát.

[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hiperhivatkozás]

050

Átfogó SREP értékelés és felügyeleti intézkedések

(a 2013/36/EU irányelv 102. és 104. cikke)

Az illetékes hatóság által az átfogó SREP-értékelésre vonatkozóan alkalmazott megközelítés (összefoglaló) és az átfogó SREP-értékelés alapján alkalmazott felügyeleti intézkedések ismertetése (4).

Annak ismertetése, hogy a SREP-eredmények hogyan kapcsolódnak a 2014/59/EU irányelv 27. cikke szerinti korai beavatkozási intézkedésekhez, valamint az említett irányelv 32. cikke szerinti azon feltételek megállapításához, amelyek teljesülésétől függően az intézmény úgy tekinthető, hogy csődhelyzetben van vagy valószínűleg csődbe jut (5).

[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hiperhivatkozás]

(1)   

A SREP alkalmazási körét mind az intézmény szintjén, mind annak saját forrásai tekintetében figyelembe kell venni.

(2)   

Az illetékes hatóságnak el kell magyaráznia, hogy milyen megközelítést alkalmaz az intézmények különböző kategóriákba való besorolásához a SREP céljára, ismertetve a mennyiségi és minőségi kritériumok használatát, valamint hogy az ilyen kategorizálás miként hat a pénzügyi stabilitásra vagy más általános felügyeleti célkitűzésekre.

(3)   

Az illetékes hatóságnak azt is el kell magyaráznia, hogy a kategorizálás gyakorlati megvalósításával miként tudja biztosítani a SREP-értékelésekben való legalább minimális szintű szerepvállalását, és ehhez ismertetnie kell azt is, hogy a különböző intézménykategóriák esetében milyen gyakran kerül sor az egyes SREP-elemek értékelésére.

(4)   

Beleértve az értékelésekhez használt olyan munkaeszközöket, mint a helyszíni ellenőrzések és a helyszínen kívüli vizsgálatok, minőségi és mennyiségi kritériumok és statisztikai adatok. Javasolt feltüntetni a weboldalon lévő esetleges útmutatókra mutató hiperhivatkozásokat.

(5)   

Az illetékes hatóságoknak azt is el kell magyarázniuk, hogy az ICAAP és az ILAAP értékelését hogyan fedik le a SREP-kategóriák alapján a szerepvállalás minimumszintjére vonatkozó, arányosság céljából alkalmazott modellek, valamint hogyan alkalmazzák az arányosságot az ICAAP-pal és ILAAP-pal szembeni felügyeleti elvárások meghatározásához, feltüntetve mindenekelőtt az ICAAP-ra és ILAAP-ra vonatkozóan az illetékes hatóságok által adott esetben kibocsátott iránymutatásokat vagy minimumkövetelményeket.

Az illetékes hatóságok által az átfogó SREP-értékeléshez való eljutáshoz és az értékelés intézményekkel való közléséhez alkalmazott megközelítés. Az illetékes hatóságok által végzett átfogó értékelés a 020–040. sorban említett összes elem felülvizsgálatán, továbbá az intézményre vonatkozó minden olyan egyéb lényeges információn alapul, amelyet az illetékes hatóság megszerezhet.

Az illetékes hatóságok közzétehetik azon szabályzatokat is, amelyek iránymutatást nyújtanak a (2013/36/EU irányelv 102. és 104. cikke szerinti) felügyeleti intézkedések és a (2014/59/EU irányelv 27. cikke szerinti) korai beavatkozási intézkedések meghozatalára vonatkozó döntéseikhez, amikor egy intézmény értékelése során felügyeleti beavatkozást megkívánó gyengeségeket vagy hiányosságokat állapítanak meg. Az ilyen közzétételek magukban foglalhatják belső iránymutatások vagy az általános felügyeleti gyakorlatokat bemutató egyéb dokumentumok nyilvánosságra hozását. Mindazonáltal a titoktartás elvének tiszteletben tartása érdekében nem kell közzétenni az egyedi intézményekre vonatkozó döntéseket.

Az illetékes hatóságok továbbá információkat adhatnak meg arról, hogy milyen következményekkel jár, ha egy intézmény megsérti a vonatkozó jogi rendelkezéseket vagy nem felel meg a SREP eredményei alapján elrendelt felügyeleti vagy korai beavatkozási intézkedéseknek, azaz felsorolhatják a meglévő jogérvényesítési eljárásokat (adott esetben).
IV. MELLÉKLET

Összesített statisztikai adatok

Táblajegyzék

1. rész

Az illetékes hatóság által szolgáltatandó konszolidált adatok

2. rész

Hitelkockázattal kapcsolatos adatok

3. rész

Piaci kockázattal kapcsolatos adatok

4. rész

Működési kockázattal kapcsolatos adatok

5. rész

Felügyeleti intézkedésekkel és közigazgatási szankciókkal kapcsolatos adatok

6. rész

Mentességekkel kapcsolatos adatok

Általános megjegyzések a IV. melléklet tábláinak kitöltéséhez

— 
Az illetékes hatóságok nem hozhatnak nyilvánosságra konkrét intézményekre irányuló felügyeleti intézkedéseket vagy határozatokat. Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatnak nyilvánosságra semmilyen, konkrét intézményekre irányuló felügyeleti intézkedést, függetlenül attól, hogy az egyetlen intézményre vagy intézmények csoportjára vonatkozik-e.
— 
A numerikus mezők csak számokat tartalmazhatnak. Nemzeti pénznemek nem tüntethetők fel. A használt pénznem az euro, az euroövezeten kívüli tagállamoknak pedig át kell váltaniuk nemzeti pénznemüket euróba az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában, vagyis a tárgyév utolsó napján érvényes EKB-árfolyamok használatával, millióban kifejezett összegek közzététele esetén egy tizedesjegy pontossággal.
— 
A pénzösszegeket millió euróban kell megadni (a továbbiakban: millió EUR).
— 
A százalékarányokat két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni.
— 
Ha bizonyos adatokat nem tesznek közzé, ennek okait az EBH-nómenklatúra használatával kell megadni: N/A (nem elérhető) vagy C (bizalmas).
— 
Az adatokat összesítve kell közzétenni, az – 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv hatálya alá tartozó – egyes hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások azonosítása nélkül.
— 
Az 1–4. részben hivatkozásul megadtuk az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti COREP-táblák megfelelő mezőit is, ahol lehetett.
— 
Az illetékes hatóságok a XXXX. évtől kezdődően konszolidált alapon kötelesek gyűjteni az adatokat. Ez biztosítani fogja a gyűjtött információk összhangját.
— 
E melléklet tábláit az adatszolgáltatási célú konszolidáció itt meghatározott körével összefüggésben kell értelmezni. A hatékony adatgyűjtés és a bizalmas adatkezelés biztosítása érdekében a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra („Class 1 minus” kategóriába sorolt, MiFID alá tartozó vállalkozások) vonatkozó információkat adott esetben összesítve kell megadni, de mindkét esetben a konszolidáció azonos szintjét kell alkalmazni.
— 
A megadott adatok koherenciájának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében az EKB kizárólag összesített statisztikai adatokat tesz közzé azon felügyelt szervezetekre vonatkozóan, amelyek esetében közvetlen felügyeletet végez és gyakorol a közzététel vonatkozási időpontjában, míg az illetékes nemzeti hatóságok csak az EKB által nem közvetlenül felügyelt hitelintézetekre vonatkozóan tesznek közzé összesített statisztikai adatokat.
— 
Az egységes felügyeleti mechanizmusban (EFM) részt nem vevő tagállamok illetékes hatóságai összesített adatokat tesznek közzé a joghatóságukban letelepedett intézményekről, beleértve az EFM-ben részt vevő tagállamokban letelepedett intézményeknek a joghatóságukban letelepedett leányvállalatait is.
— 
Az adatokat csak a 2013/36/EU irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások esetében kell összeállítani. A 2013/36/EU irányelv hatálya alá nem tartozó befektetési vállalkozások ki vannak zárva az adatgyűjtésből.

1. rész

Az illetékes hatóság által szolgáltatandó konszolidált adatok (XXXX. év) 

Hivatkozás a COREP-táblára

Adatok

 

Hitelintézetek száma és mérete

 

 

010

Hitelintézetek száma

 

[érték]

020

Eszközök összesen a joghatóság szintjén (millió EUR) (1)

 

[érték]

030

Eszközök összesen a joghatóság szintjén (1) a GDP %-ában (2)

 

[érték]

 

Külföldi hitelintézetek száma és mérete (3)

 

 

040

Harmadik országból

Fióktelepek száma (4)

 

[érték]

050

Fióktelepek eszközei összesen (millió EUR)

 

[érték]

060

Leányvállalatok száma (5)

 

[érték]

070

Leányvállalatok eszközei összesen (millió EUR)

 

[érték]

 

Befektetési vállalkozások száma (6)

 

 

075

Befektetési vállalkozások száma

 

[érték]

 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások összes tőkéje és tőkekövetelménye (6)

 

 

080

Elsődleges alapvető tőke (CET 1) összesen a teljes tőke %-ában (7)

CA1 (0020. sor / 0010. sor)

[érték]

090

Kiegészítő alapvető tőke (AT 1) összesen a teljes tőke %-ában (8)

CA1 (0530. sor / 0010. sor)

[érték]

100

Járulékos tőke (T2) összesen a teljes tőke %-ában (9)

CA1 (0750. sor / 0010. sor)

[érték]

110

Tőkekövetelmények összesen (millió EUR) (10)

CA2 (0010. sor) * 8 %

[érték]

120

Teljestőke-megfelelési mutató (%) (11)

összeg (CA1 (0010. sor)) / összeg (CA2 (0010. sor))

[érték]

(1)   

Az összes eszközre vonatkozó számadat az illetékes nemzeti hatóságok tekintetében az ország teljes eszközértéke, csak a 020. és 030. sor esetében, míg az EKB tekintetében a jelentős intézmények teljes eszközértéke az egységes felügyeleti mechanizmus egészére vonatkozóan.

(2)   

GDP piaci áron; javasolt forrás – Eurostat/EKB.

(3)   

EGT-országok nélkül.

(4)   

Az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 17. pontjában meghatározott fióktelepek száma. Egy harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet által egyazon országban létesített valamennyi telephely egyetlen fióktelepnek tekintendő.

(5)   

Az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 16. pontjában meghatározott leányvállalatok száma. Egy leányvállalat bármely leányvállalatát azon anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni, amely ezen vállalkozások élén áll.

(6)   

Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások.

(7)   

Az 575/2013/EU rendelet 50. cikkében meghatározott elsődleges alapvető tőke és az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 118. pontjában és 72. cikkében meghatározott szavatolótőke aránya, százalékban (%) kifejezve.

(8)   

Az 575/2013/EU rendelet 61. cikkében meghatározott kiegészítő alapvető tőke és az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 118. pontjában és 72. cikkében meghatározott szavatolótőke aránya, százalékban (%) kifejezve.

(9)   

Az 575/2013/EU rendelet 71. cikkében meghatározott járulékos tőke és az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 118. pontjában és 72. cikkében meghatározott szavatolótőke aránya, százalékban (%) kifejezve.

(10)   

Az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének (3) bekezdésében meghatározott teljes kockázati kitettségérték 8 %-a.

(11)   

A szavatolótőke és a teljes kockázati kitettségérték aránya az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint, százalékban (%) kifejezve.

2. rész

Hitelkockázattal kapcsolatos adatok (XXXX. év) 

Hitelkockázati adatok

Hivatkozás a COREP-táblára

Adatok

 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások (1) : hitelkockázat szavatolótőke-követelménye

 

 

010

A hitelkockázat szavatolótőke-követelménye

a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában (2)

CA2 (0040. sor / 0010. sor)

[érték]

020

Módszer szerinti bontás

%, az összes hitelintézet és befektetési vállalkozás száma alapján (1) (3)

Sztenderd módszer (SA)

 

[érték]

030

IRB-módszer, amennyiben sem saját LGD-becslést, sem konverziós tényezőket nem használnak

 

[érték]

040

IRB-módszer LGD-becslések és/vagy konverziós tényezők használata esetén

 

[érték]

050

%, a hitelkockázat teljes szavatolótőke-követelménye alapján

SA

CA2 (0050. sor / 0040. sor)

[érték]

060

IRB-módszer, amennyiben sem saját LGD-becslést, sem konverziós tényezőket nem használnak

CR IRB, alap IRB (0010. sor, 0260. oszlop) / CA2 (0040. sor)

[érték]

070

IRB-módszer LGD-becslések és/vagy konverziós tényezők használata esetén

CR IRB, fejlett IRB (0010. sor, 0260. oszlop) / CA2 (0040. sor)

[érték]

080

IRB kitettségi osztály szerinti bontás

%, a teljes IRB kockázattal súlyozott kitettségérték alapján

IRB-módszer, amennyiben sem saját LGD-becslést, sem konverziós tényezőket nem használnak

CA2 (0250. sor / 0240. sor)

[érték]

090

Központi kormányzatok és központi bankok

CA2 (0260. sor / 0240. sor)

[érték]

100

Intézmények

CA2 (0270. sor / 0240. sor)

[érték]

110

Vállalkozások – kkv

CA2 (0280. sor / 0240. sor)

[érték]

120

Vállalkozások – speciális hitelezés

CA2 (0290. sor / 0240. sor)

[érték]

130

Vállalkozások – egyéb

CA2 (0300. sor / 0240. sor)

[érték]

140

IRB-módszer LGD-becslések és/vagy konverziós tényezők használata esetén

CA2 (0310. sor / 0240. sor)

[érték]

150

Központi kormányzatok és központi bankok

CA2 (0320. sor / 0240. sor)

[érték]

160

Intézmények

CA2 (0330. sor / 0240. sor)

[érték]

170

Vállalkozások – kkv

CA2 (0340. sor / 0240. sor)

[érték]

180

Vállalkozások – speciális hitelezés

CA2 (0350. sor / 0240. sor)

[érték]

190

Vállalkozások – egyéb

CA2 (0360. sor / 0240. sor)

[érték]

200

Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)

CA2 (0370. sor / 0240. sor)

[érték]

210

Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)

CA2 (0380. sor / 0240. sor)

[érték]

220

Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható

CA2 (0390. sor / 0240. sor)

[érték]

230

Lakosság – egyéb kkv

CA2 (0400. sor / 0240. sor)

[érték]

240

Lakosság – egyéb nem kkv

CA2 (0410. sor / 0240. sor)

[érték]

250

Részvényjellegű kitettségek (IRB)

CA2 (0420. sor / 0240. sor)

[érték]

270

Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök

CA2 (0450. sor / 0240. sor)

[érték]

 

Hitelkockázati adatok

Hivatkozás a COREP-táblára

Adatok

280

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások (1) : hitelkockázat szavatolótőke-követelménye

 

 

290

SA kitettségi osztály szerinti bontás*

%, a teljes SA kockázattal súlyozott kitettségérték alapján

Központi kormányzatok vagy központi bankok

CA2 (0070. sor / 0050. sor)

[érték]

300

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

CA2 (0080. sor / 0050. sor)

[érték]

310

Közszektorbeli intézmények

CA2 (0090. sor / 0050. sor)

[érték]

320

Multilaterális fejlesztési bankok

CA2 (0100. sor / 0050. sor)

[érték]

330

Nemzetközi szervezetek

CA2 (0110. sor / 0050. sor)

[érték]

340

Intézmények

CA2 (0120. sor / 0050. sor)

[érték]

350

Vállalkozások

CA2 (0130. sor / 0050. sor)

[érték]

360

Lakosság

CA2 (0140. sor / 0050. sor)

[érték]

370

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

CA2 (0150. sor / 0050. sor)

[érték]

380

Nemteljesítő kitettségek

CA2 (0160. sor / 0050. sor)

[érték]

390

Kiemelkedően magas kockázatú tételek

CA2 (0170. sor / 0050. sor)

[érték]

400

Fedezett kötvények

CA2 (0180. sor / 0050. sor)

[érték]

410

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

CA2 (0190. sor / 0050. sor)

[érték]

420

Kollektív befektetési formák

CA2 (0200. sor / 0050. sor)

[érték]

430

Részvényjellegű kitettségek

CA2 (0210. sor / 0050. sor)

[érték]

440

Egyéb tételek

CA2 (0211. sor / 0050. sor)

[érték]

455

Értékpapírosítás

 

Értékpapírosítási pozíciók

CA2 (0470. sor / 0010. sor)

[érték]

460

Hitelkockázat-mérséklési (CRM) módszer szerinti bontás

%, az összes hitelintézet és befektetési vállalkozás száma alapján (1) (4)

Pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere

 

[érték]

470

Pénzügyi biztosítékok összetett módszere

 

[érték]

 

 

Ingatlannal fedezett hitelezésből fakadó kitettségek és veszteségek (millió EUR) (5)

Hivatkozás a COREP-táblára

Adatok

550

Lakóingatlan biztosítékként való felhasználása

Lakóingatlannal fedezett kitettségek összege (6)

CR IP Losses (0010. sor, 0050. oszlop)

[érték]

560

A referenciaarányokig történő hitelezésből származó veszteségek összege (7)

CR IP Losses (0010. sor, 0010. oszlop)

[érték]

570

ebből: jelzálog-hitelbiztosítéki értéken értékelt ingatlan (8)

CR IP Losses (0010. sor, 0020. oszlop)

[érték]

580

A teljes veszteség összege (9)

CR IP Losses (0010. sor, 0030. oszlop)

[érték]

590

ebből: jelzálog-hitelbiztosítéki értéken értékelt ingatlan (8)

CR IP Losses (0010. sor, 0040. oszlop)

[érték]

600

Kereskedelmi ingatlan biztosítékként való felhasználása

Kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettségek összege (6)

CR IP Losses (0020. sor, 0050. oszlop)

[érték]

610

A referenciaarányokig történő hitelezésből származó veszteségek összege (7)

CR IP Losses (0020. sor, 0010. oszlop)

[érték]

620

ebből: jelzálog-hitelbiztosítéki értéken értékelt ingatlan (8)

CR IP Losses (0020. sor, 0020. oszlop)

[érték]

630

A teljes veszteség összege (9)

CR IP Losses (0020. sor, 0030. oszlop)

[érték]

640

ebből: jelzálog-hitelbiztosítéki értéken értékelt ingatlan (8)

CR IP Losses (0020. sor, 0040. oszlop)

[érték]

(1)   

Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások.

(2)   

Az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (3) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározottak szerinti hitelkockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények és az említett rendelet 92. cikkének (3) bekezdése szerinti teljes szavatolótőke aránya.

(3)   

Amennyiben az intézmény egynél több módszert használ, az intézményt mindegyik módszer alkalmazásakor figyelembe kell venni. Így a három módszernél feltüntetett százalékarányok összege magasabb lehet, mint 100 %.

(4)   

Azon kivételes esetekben, amikor az intézmény egynél több módszert használ, az intézményt mindegyik módszer alkalmazásakor figyelembe kell venni. Így a feltüntetett százalékarányok összege magasabb lehet, mint 100 %.

(5)   

A becsült veszteségek összegét az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban kell megadni.

(6)   

Az 575/2013/EU rendelet 430a. cikke (1) bekezdésének c) illetve f) pontjában meghatározottak szerint; az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 74. és 76. pontja szerinti piaci érték és jelzálog-hitelbiztosítéki érték; csak az említett rendelet 124. cikkének (1) bekezdése szerint teljes mértékben fedezettként kezelt kitettségrészre.

(7)   

az 575/2013/EU rendelet 430a. cikke (1) bekezdésének a) illetve d) pontjában meghatározottak szerint; az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 74. és 76. pontja szerinti piaci érték és jelzálog-hitelbiztosítéki érték.

(8)   

Ha a biztosíték értékét jelzálog-hitelbiztosítéki értékként számították ki.

(9)   

Az 575/2013/EU rendelet 430a. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározottak szerint; az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 74. és 76. pontja szerinti piaci érték és jelzálog-hitelbiztosítéki érték.

3. rész

Piaci kockázattal kapcsolatos adatok  ( 2 ) (XXXX. év) 

Piaci kockázattal kapcsolatos adatok

Hivatkozás a COREP-táblára

Adatok

 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások (1) : a piaci kockázat szavatolótőke-követelménye

 

 

010

A piaci kockázat szavatolótőke-követelménye

a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában (2)

CA2 (0520. sor / 0010. sor)

[érték]

020

Módszer szerinti bontás

%, az összes hitelintézet és befektetési vállalkozás száma alapján (1) (3)

Sztenderd módszer

 

[érték]

030

Belső modellek

 

[érték]

040

%, a teljes piaci kockázati szavatolótőke-követelmény alapján

Sztenderd módszer

CA2 (0530. sor / 0520. sor)

[érték]

050

Belső modellek

CA2 (0580. sor / 0520. sor)

[érték]

(1)   

Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások.

(2)   

Az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és c) pontjában, valamint 92. cikke (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott pozíciókockázatra, devizaárfolyam-kockázatra és árukockázatra vonatkozó teljes kockázati kitettségérték és az említett rendelet 92. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti teljes kockázati kitettségérték aránya (%-ban).

(3)   

Amennyiben az intézmény egynél több módszert használ, az intézményt mindegyik módszer alkalmazásakor figyelembe kell venni. Így a feltüntetett százalékarányok összege magasabb lehet, mint 100 %, de alacsonyabb is, mint 100 %, mivel a kis kereskedési portfólióval rendelkező szervezetek nem kötelesek piaci kockázatot meghatározni.

4. rész

Működési kockázattal kapcsolatos adatok (XXXX. év) 

Működési kockázattal kapcsolatos adatok

Hivatkozás a COREP-táblára

Adatok

 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások (1) : a működési kockázat szavatolótőke-követelménye

 

 

010

A működési kockázat szavatolótőke-követelménye

a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában (2)

CA2 (0590. sor / 0010. sor)

[érték]

020

Módszer szerinti bontás

%, az összes hitelintézet és befektetési vállalkozás száma alapján (1) (3)

Alapmutató módszere (BIA)

 

[érték]

030

Sztenderd módszer (TSA) /Alternatív sztenderd módszer (ASA)

 

[érték]

040

Fejlett mérési módszer (AMA)

 

[érték]

050

%, a teljes működési kockázati szavatolótőke-követelmény alapján

BIA

CA2 (0600. sor / 0590. sor)

[érték]

060

TSA/ASA

CA2 (0610. sor / 0590. sor)

[érték]

070

AMA

CA2 (0620. sor / 0590. sor)

[érték]

 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások (1) : működési kockázat miatti veszteségek

 

 

080

Teljes bruttó veszteség

Bruttó veszteség összesen a teljes bruttó jövedelem %-ában (4)

OPR részletes (0920. sor, 0080. oszlop) / OPR ((összeg (0010–0130. sor), 0030. oszlop)

[érték]

(1)   

Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások.

(2)   

Az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti, működési kockázatra vonatkozó teljes kockázati kitettségérték és az említett rendelet 92. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti teljes kockázati kitettségérték aránya (%-ban).

(3)   

Amennyiben az intézmény egynél több módszert használ, az intézményt mindegyik módszer alkalmazásakor figyelembe kell venni. Így a feltüntetett százalékarányok összege magasabb lehet, mint 100 %.

(4)   

Csak az AMA vagy TSA/ASA módszert használó szervezetek tekintetében; az összes üzletágra vonatkozó teljes veszteségösszeg és a TSA/ASA és AMA alá tartozó banki tevékenységekre vonatkozó tavalyi releváns mutató összegének aránya (%-ban).

5. rész

Felügyeleti intézkedésekkel és közigazgatási szankciókkal kapcsolatos adatok  ( 3 ) (XXXX. év) 

Felügyeleti intézkedések

Adatok

 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások (1):

 

010

A 102. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően tett felügyeleti intézkedések

A 2013/36/EU irányelv 104. cikke (1) bekezdésének megfelelően tett felügyeleti intézkedések teljes száma:

[érték]

011

a minimális tőkekövetelményeket meghaladó szavatolótőke tartása [104. cikk (1) bekezdés a) pont]

[érték]

012

az irányítási rendszereknek és a belső tőke irányításának megerősítése [104. cikk, (1) bekezdés b) pont]

[érték]

013

a felügyeleti követelményeknek való megfelelés helyreállítására irányuló terv benyújtása [104. cikk, (1) bekezdés c) pont]

[érték]

014

különleges tartalékképzési szabályzat vagy eszközkezelés alkalmazása [104. cikk, (1) bekezdés d) pont]

[érték]

015

az üzletvitel vagy az üzleti tevékenységek szigorúbb feltételekhez kötése / korlátozása [104. cikk, (1) bekezdés e) pont]

[érték]

016

az intézmények tevékenységeiben, termékeiben és rendszereiben rejlő kockázat csökkentése [104. cikk, (1) bekezdés f) pont]

[érték]

017

a javadalmazás változó összetevőjének korlátozása [104. cikk, (1) bekezdés g) pont]

[érték]

018

a nettó profit felhasználása a szavatolótőke megerősítésére [104. cikk, (1) bekezdés h) pont]

[érték]

019

osztalék- vagy kamatkifizetés korlátozása vagy megtiltása [104. cikk, (1) bekezdés i) pont]

[érték]

020

kiegészítő vagy gyakoribb adatszolgáltatási követelmények előírása [104. cikk, (1) bekezdés j) pont]

[érték]

021

egyedi likviditási követelmények előírása [104. cikk, (1) bekezdés k) pont]

[érték]

022

kiegészítő információközlés előírása [104. cikk, (1) bekezdés l) pont]

[érték]

023

Egyéb (a 2013/36/EU irányelv 104. cikkének (1) bekezdésében fel nem sorolt) végrehajtott felügyeleti intézkedések száma és jellege

[érték]

024

A 2013/36/EU irányelv 102. cikke (1) bekezdése b) pontjának és az irányelv, vagy az 575/2013/EU rendelet egyéb rendelkezéseinek megfelelően tett felügyeleti intézkedések

A 2013/36/EU irányelv 104. cikke (1) bekezdésének megfelelően tett felügyeleti intézkedések teljes száma:

[érték]

025

a minimális tőkekövetelményeket meghaladó szavatolótőke tartása [104. cikk, (1) bekezdés a) pont]

[érték]

026

az irányítási rendszereknek és a belső tőke irányításának megerősítése [104. cikk, (1) bekezdés b) pont]

[érték]

027

a felügyeleti követelményeknek való megfelelés helyreállítására irányuló terv benyújtása [104. cikk, (1) bekezdés c) pont]

[érték]

028

különleges tartalékképzési szabályzat vagy eszközkezelés alkalmazása [104. cikk, (1) bekezdés d) pont]

[érték]

029

az üzletvitel vagy az üzleti tevékenységek szigorúbb feltételekhez kötése / korlátozása [104. cikk, (1) bekezdés e) pont]

[érték]

030

az intézmények tevékenységeiben, termékeiben és rendszereiben rejlő kockázat csökkentése [104. cikk, (1) bekezdés f) pont]

[érték]

031

a javadalmazás változó összetevőjének korlátozása [104. cikk, (1) bekezdés g) pont]

[érték]

032

a nettó profit felhasználása a szavatolótőke megerősítésére [104. cikk, (1) bekezdés h) pont]

[érték]

033

osztalék- vagy kamatkifizetés korlátozása vagy megtiltása [104. cikk, (1) bekezdés i) pont]

[érték]

034

kiegészítő vagy gyakoribb adatszolgáltatási követelmények előírása [104. cikk, (1) bekezdés j) pont]

[érték]

035

egyedi likviditási követelmények előírása [104. cikk, (1) bekezdés k) pont]

[érték]

036

kiegészítő információközlés előírása [104. cikk, (1) bekezdés l) pont]

[érték]

037

Egyéb (a 2013/36/EU irányelv 104. cikkének (1) bekezdésében fel nem sorolt) végrehajtott felügyeleti intézkedések száma és jellege

[érték]

 

 

Közigazgatási szankciók (2)

Adatok

 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások (1):

 

065

Közigazgatási szankciók

(az engedélyezési követelmények és a befolyásoló részesedés szerzésére vonatkozó követelmények megsértése esetén)

A 2013/36/EU irányelv 66. cikke (2) bekezdése szerinti, összes alkalmazott közigazgatási szankció száma:

[érték]

066

nyilvános nyilatkozat, amely azonosítja a felelős természetes vagy jogi személyt, valamint a jogsértés természetét [66. cikk, (2) bekezdés a) pont]

[érték]

067

végzés, amely előírja a felelős természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon fel az adott magatartással, és tartózkodjon e magatartás megismétlésétől [66. cikk, (2) bekezdés b) pont]

[érték]

068

természetes vagy jogi személyre kivetett közigazgatási bírság [66. cikk, (2) bekezdés c)–e) pont]

[érték]

069

részvényesek szavazati jogának felfüggesztése [66. cikk, (2) bekezdés f) pont]

[érték]

070

Egyéb (a 2013/36/EU irányelv 66. cikkének (2) bekezdésében fel nem sorolt) alkalmazott közigazgatási szankciók száma és jellege

[szabad szöveg]

071

Közigazgatási szankciók (a 2013/36/EU irányelv vagy az 575/2013/EU rendelet által előírt követelmények egyéb megsértése miatt)

A 2013/36/EU irányelv 67. cikke (2) bekezdése szerinti, összes alkalmazott közigazgatási szankció száma:

[érték]

072

nyilvános nyilatkozat, amely azonosítja a felelős természetes vagy jogi személyt, valamint a jogsértés természetét [67. cikk, (2) bekezdés a) pont]

[érték]

073

végzés, amely előírja a felelős természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon fel az adott magatartással, és tartózkodjon e magatartás megismétlésétől [67. cikk, (2) bekezdés b) pont]

[érték]

074

a hitelintézet vagy a befektetési vállalkozás engedélyének visszavonása [67. cikk, (2) bekezdés c) pont]

[érték]

075

természetes személynek hitelintézetben vagy befektetési vállalkozásban ellátott funkciók gyakorlásától való ideiglenes eltiltása [67. cikk, (2) bekezdés d) pont]

[érték]

076

természetes vagy jogi személyre kivetett közigazgatási bírság [67. cikk, (2) bekezdés e)–g) pont]

[érték]

077

Egyéb (a 2013/36/EU irányelv 67. cikkének (2) bekezdésében fel nem sorolt) alkalmazott közigazgatási szankciók száma és jellege

[szabad szöveg]

(1)   

Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások.

(2)   

Az illetékes hatóságok által kiszabott közigazgatási szankciók. Az illetékes hatóságoknak minden olyan közigazgatási szankciót, amely esetében joghatóságukban nincs fellebbezési lehetőség, a közzététel vonatkozási időpontja szerint kell feltüntetniük. Az olyan tagállamok illetékes hatóságainak, ahol engedélyezett a nem jogerős közigazgatási szankciók közzététele, az ilyen közigazgatási szankciókat is fel kell tüntetniük, kivéve, ha a közigazgatási szankciót jogorvoslattal megsemmisítik.

Az illetékes hatóságok nem hozhatnak nyilvánosságra konkrét intézményekre irányuló felügyeleti intézkedéseket vagy határozatokat. Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatnak nyilvánosságra semmilyen, konkrét intézményekre irányuló felügyeleti intézkedést, függetlenül attól, hogy az egyetlen intézményre vagy intézmények csoportjára vonatkozik-e.

6. rész

A mentességekkel kapcsolatos adatok  ( 4 ) (XXXX. év) 

Mentesség az 575/2013/EU rendelet második, harmadik, negyedik, hetedik, hetedik A. és nyolcadik részében, valamint az (EU) 2017/2402 rendelet 2. fejezetében meghatározott prudenciális követelmények egyedi alapon történő alkalmazása alól

 

Jogi hivatkozás az 575/2013/EU rendeletben

7. cikk (1) és (2) bekezdés

(Leányvállalatoknak biztosított mentesség) (1)

7. cikk (3) bekezdés

(Anyaintézményeknek biztosított mentesség)

010

Megadott mentességek száma összesen

[érték]

[érték]

011

Azon anyaintézményeknek biztosított mentességek száma, amelyek harmadik országban létesített leányvállalatokkal rendelkeznek vagy részesedésük van harmadik országban létesített leányvállalatban

N/A

[érték]

012

Harmadik országokban létesített leányvállalatok konszolidált szavatolótőkéjének teljes összege (millió EUR)

N/A

[érték]

013

Harmadik országokban létesített leányvállalatokban tartott teljes konszolidált szavatolótőke aránya (%)

N/A

[érték]

014

Harmadik országokban létesített leányvállalatokra jutó konszolidált szavatolótőke-követelmény aránya (%)

N/A

[érték]

 

Az anyaintézmények számára arra vonatkozóan adott engedély, hogy az 575/2013/EU rendelet második, harmadik, negyedik, hetedik, hetedik A. és nyolcadik részében, valamint az (EU) 2017/2402 rendelet 2. fejezetében meghatározott prudenciális követelmények kiszámítása során a leányvállalatokat is figyelembe vegyék

 

Jogi hivatkozás az 575/2013/EU rendeletben

9. cikk (1) bekezdés

(Az egyedi konszolidáció módszere)

015

Megadott engedélyek száma összesen

[érték]

016

Harmadik országban létesített leányvállalatnak az anyaintézményre vonatkozó tőkekövetelmény kiszámítása során történő figyelembevételére az anyaintézmények számára adott engedélyek száma

[érték]

017

Harmadik országokban létesített leányvállalatok konszolidált szavatolótőkéjének teljes összege (millió EUR)

[érték]

018

Harmadik országokban létesített leányvállalatokban tartott teljes konszolidált szavatolótőke aránya (%)

[érték]

019

Harmadik országokban létesített leányvállalatokra jutó konszolidált szavatolótőke-követelmény aránya (%)

[érték]

 

Mentesség az 575/2013/EU rendelet hatodik részében meghatározott likviditási követelmények egyedi alapon történő alkalmazása alól

 

Jogi hivatkozás az 575/2013/EU rendeletben

8. cikk

(Leányvállalatoknak biztosított mentesség a likviditási követelmények alkalmazása alól)

020

Megadott mentességek száma összesen

[érték]

021

A 8. cikk (2) bekezdése szerint biztosított mentességek száma, amennyiben az adott likviditási alcsoportba tartozó intézményeket ugyanabban a tagállamban engedélyezték

[érték]

022

A 8. cikk (3) bekezdése szerint biztosított mentességek száma, amennyiben az adott likviditási alcsoportba tartozó intézményeket különböző tagállamokban engedélyezték

[érték]

023

A 8. cikk (4) bekezdése szerint biztosított mentességek száma olyan intézmények számára, amelyek ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagjai

[érték]

 

Mentesség az 575/2013/EU rendelet második–nyolcadik részében, valamint az (EU) 2017/2402 rendelet 2. fejezetében meghatározott prudenciális követelmények egyedi alapon történő alkalmazása alól

 

Jogi hivatkozás az 575/2013/EU rendeletben

10. cikk

(Központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetek)

024

Megadott mentességek száma összesen

[érték]

025

Központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézet számára megadott mentességek száma

[érték]

026

Központi szerv számára megadott mentességek száma

[érték]

(1)   

A mentességek számának meghatározásához azon intézmények számát kell alapul venni, amelyek megkapták a mentességet.( 1 ) Az illetékes hatóságok közzéteszik a 020–040. sorban és – az átfogó értékeléshez – a 050. sorban használt kritériumokat és módszertanokat. A magyarázatként közzéteendő információk típusát a második oszlop ismerteti.

( 2 ) A táblában minden intézményre vonatkozóan meg kell adni információkat, nem csak a piaci kockázati pozícióval rendelkezők esetében.

( 3 ) Az információkat a határozat dátuma alapján kell feltüntetni.

A nemzeti szabályozásoknak, valamint az illetékes hatóságok felügyeleti gyakorlatainak és megközelítéseinek eltérései miatt előfordulhat, hogy az ebben a táblában feltüntetett adatok nem teszik lehetővé a joghatóságok közötti érdemi összehasonlítást. E különbségek körültekintő figyelembevétele nélkül bármely következtetés félrevezető lehet.

( 4 ) Az illetékes hatóságnak a mentességgel kapcsolatos gyakorlatokra vonatkozó információkat az általa kiadott, még érvényes vagy hatályban lévő mentességek teljes száma alapján kell feltüntetnie. Információkat csak a mentességet kapott szervezetekről kell szolgáltatni. Ha nem elérhető az információ, azaz nem része a szokásos adatszolgáltatásnak, akkor „N/A” jelölést kell feltüntetni.

Top