EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0452-20160805

Consolidated text: A Bizottság 452/2014/EU rendelete ( 2014. április 29. ) a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/2016-08-05

2014R0452 — HU — 05.08.2016 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 452/2014/EU RENDELETE

(2014. április 29.)

a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 133, 2014.5.6., 12. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1158 RENDELETE (2016. július 15.)

  L 192

21

16.7.2016
▼B

A BIZOTTSÁG 452/2014/EU RENDELETE

(2014. április 29.)

a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg a 216/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában hivatkozott légijárművek azon harmadik országbeli üzemeltetői tekintetében, akik a Szerződés hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő kereskedelmi légi járatot üzemeltetnek, és megállapítja az ilyen üzemeltetők engedélyeinek kibocsátására, fenntartására, módosítására, korlátozására, felfüggesztésére, illetve visszavonására vonatkozó feltételeket, az engedélyek jogosultjainak jogait és kötelezettségeit, továbbá azon feltételeket, amelyek alapján a biztonság érdekében az üzemeltetés megtiltható, korlátozható vagy bizonyos feltételekhez köthető.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „alternatív megfelelési mód”: a megfelelés elfogadható eszközeire (AMC) alternatívát kínáló, vagy amennyiben az Ügynökség nem fogadott el elfogadható megfelelési eszközt, a 216/2008/EK rendeletnek és annak végrehajtási szabályainak való megfelelésre új megoldást javasló megfelelési mód;

2. „kereskedelmi légiszállítási tevékenység”: légijármű üzemeltetése utasok, áru vagy postai küldemények szállítása céljából díjazás vagy egyéb ellenérték fejében;

3. „repülés”: meghatározott repülőtérről meghatározott célrepülőtérre irányuló út;

4. „harmadik országbeli üzemeltető”: egy harmadik ország által kiállított üzembentartási engedély jogosultja.

3. cikk

Engedélyek

Harmadik országbeli üzemeltetők a Szerződés hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló, illetve azon belüli kereskedelmi légiszállítási tevékenységet csak abban az esetben végezhetnek, ha megfelelnek az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek, és rendelkeznek az Ügynökség által e rendelet 2. mellékletének megfelelően kibocsátott engedéllyel.

4. cikk

Hatálybalépés

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik naptól alkalmazandó.

(2)  Az (1) bekezdés második albekezdésétől eltérve azok a tagállamok, amelyek e rendelet hatálybalépésekor nemzeti jogrendszerük alapján végzik az üzemeltetési engedélyek vagy azokkal egyenértékű dokumentumok kiadását, folytatják e gyakorlatot. A harmadik országbeli üzemeltetők mindaddig eleget tesznek az tagállam által kiadott engedélyben, illetve az azzal egyenértékű dokumentumban meghatározott jogoknak és kiváltságoknak, ameddig az Ügynökség határozatot nem hoz e rendelet 2. mellékletének megfelelően. A tagállamok kötelesek értesíteni az Ügynökséget az ilyen üzemeltetési engedélyek vagy az azokkal egyenértékű dokumentumok kiadásáról.

Attól fogva, hogy az Ügynökség egy adott harmadik országbeli üzemeltetőre vonatkozóan határozatot fogad el, illetve legfeljebb e rendelet hatálybalépését követő 30 hónap múltán egy tagállam a harmadik országbeli üzemeltető üzemeltetési engedélyének kibocsátásához szükséges biztonsági értékelést nem végezheti nemzeti jogrendszere alapján.

(3)  Azon harmadik országbeli üzemeltetők, akik üzemeltetési engedéllyel vagy azzal egyenértékű dokumentummal rendelkeznek a hatálybalépés napján, a hatálybalépéstől számított 6 hónapon belül engedély iránti kérelemért folyamodnak az Ügynökséghez. A kérelemnek tartalmaznia kell a valamely tagállam által kiadott üzemeltetési engedély(ek)re vonatkozó információkat.

(4)  A kérelem kézhezvételét követően az Ügynökség megvizsgálja a harmadik országbeli üzemeltető megfelelését az alkalmazandó követelményeknek. Ezt az értékelést az e rendelet hatálybalépését követő 30 hónapon belül el kell végezni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
1. MELLEKLET

TCO-RESZ

HARMADIK ORSZÁGBELI ÜZEMELTETŐK

I. SZAKASZ

Általános követelmények

TCO.100.    Hatály

Ez a melléklet (a továbbiakban: a TCO-rész) az olyan harmadik országbeli üzemeltetők számára állapít meg követelményeket, akik a Szerződés hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belüli kereskedelmi légiszállítási tevékenységet végeznek.

TCO.105.    A megfelelés módjai

a) Egy harmadik országbeli üzemeltető az Ügynökség által elfogadott AMC-től eltérő alternatív megfelelési módokat is alkalmazhat a 216/2008/EK rendeletnek ( 1 ) és a TCO-résznek való megfelelésre.

b) Ha egy harmadik országbeli engedélyköteles üzemeltető a 216/2008/EK rendeletnek és a TCO-résznek való megfelelés érdekében az Ügynökség által elfogadott AMC-től eltérő alternatív megfelelési módot kíván alkalmazni, annak bevezetése előtt tájékoztatnia kell erről az Ügynökséget, mellékelve az alternatív megfelelési mód részletes leírását. A leírásnak tartalmaznia kell minden releváns kézikönyv vagy eljárás módosítását, valamint egy olyan értékelést, amely bizonyítja, hogy a végrehajtási szabályok teljesülnek.

A harmadik országbeli üzemeltető az Ügynökség előzetes jóváhagyásával és a 2. melléklet (a továbbiakban: az ART-rész) ART.105. pontjában előírt értesítés kézhezvételét követően kezdheti alkalmazni az alternatív megfelelési módot.

TCO.110.    Kockázatcsökkentő intézkedések

a) Ha az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam értesítést küldött az Ügynökség által az ART.200. d) pontnak megfelelően azonosított, az ICAO-előírásoktól való eltérésekről, a harmadik országbeli üzemeltető a TCO-résznek való megfelelést szolgáló kockázatcsökkentő intézkedéseket javasolhat.

b) A harmadik országbeli üzemeltetőnek bizonyítania kell az Ügynökség felé, hogy ezek az intézkedések a kérdéses előírás által biztosítottal egyenértékű biztonsági szintet garantálnak.

TCO.115.    Hozzáférés

a) A harmadik országbeli üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az Ügynökség vagy azon tagállam által felhatalmazott személy, amelynek területén légijárműve leszállt, beléphessen a légijármű fedélzetére akár előzetes értesítést követően, akár anélkül a következők céljából:

1. a fedélzeten szállítandó dokumentumok és kézikönyvek ellenőrzése, a TCO-résznek való megfelelés vizsgálata; vagy

2. a 965/2012/EK bizottsági rendelet ( 2 ) II. melléklete szerinti földi ellenőrzés elvégzése.

b) A harmadik országbeli üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a TCO-résznek való megfelelés vizsgálata céljából az Ügynökség által felhatalmazott személy beléphessen a tevékenységével összefüggő bármely létesítménybe, illetve betekintést nyerjen dokumentumaiba, az alvállalkozásba kiadott tevékenységek kapcsán is.

II. SZAKASZ

Légiközlekedési tevékenység

TCO.200.    Általános követelmények

a) A harmadik országbeli üzemeltető köteles eleget tenni az alábbiaknak:

1. A nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény mellékleteiben, különösen 1. mellékletében (Személyi alkalmasság), 2. mellékletében (Repülési szabályok), 6. mellékletének (A légijármű üzemeltetése) I. (Nemzetközi kereskedelmi légiszállítás – Repülőgépek) vagy III. részében (Nemzetközi üzemeltetés – Helikopterek), 8. mellékletében (A légijármű légialkalmassága), 18. (Veszélyes áruk) és 19. mellékletében (Repülésbiztonság-menedzsment) szereplő előírások;

2. az Ügynökség által az ART.200. d) pontnak megfelelően elfogadott kockázatcsökkentő intézkedések;

3. a TCO-rész vonatkozó követelményei; valamint

4. az EU-ban alkalmazandó repülési szabályok.

b) A harmadik országbeli üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a Szerződés hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő légijármű üzemeltetése összhangban legyen az alábbiakkal:

1. az üzembentartási engedély (AOC) és a kapcsolódó műszaki előírások; valamint

2. az ezen rendelettel összhangban kiadott engedély és az ahhoz kapcsolódó előírásokban szereplő jogok és kiváltságok.

c) A harmadik országbeli üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az EU-ba érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő légijármű rendelkezzen olyan légialkalmassági bizonyítvánnyal (CofA), amelyet:

1. a nyilvántartó állam; vagy

2. amennyiben az üzemeltető állam és a nyilvántartó állam a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 83bis cikkének megfelelően megállapodást kötött arról, hogy a légijármű légialkalmassági bizonyítványa (CofA) kiadásának felelőssége átruházásra kerül, az üzemeltető állama bocsátott ki vagy érvényesített.

d) A harmadik országbeli üzemeltető kérésre köteles az Ügynökség rendelkezésére bocsátani a TCO-résznek való megfelelés ellenőrzéséhez releváns minden információt.

e) A 996/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) sérelme nélkül a harmadik országbeli üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni az Ügynökségnek az üzembentartási engedélye alapján üzemeltetett légijárművel kapcsolatos minden, az ICAO 13. mellékletében meghatározott repülési eseményt.

TCO.205.    Navigációs, kommunikációs és légtérellenőrző berendezések

A harmadik országbeli üzemeltető a Szerződés hatálya alá tartozó terület légterében csak olyan légijárművet üzemeltethet, amely fel van szerelve az említett légtérben megkövetelt navigációs, kommunikációs és légtérellenőrző berendezésekkel.

TCO.210.    A fedélzeten szállítandó dokumentumok, kézikönyvek és nyilvántartások

A harmadik országbeli üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a fedélzeten tartandó összes dokumentum, kézikönyv és nyilvántartás érvényes és naprakész legyen.

TCO.215.    A dokumentumok, kézikönyvek és nyilvántartások rendelkezésre bocsátása

Az Ügynökség vagy a légijármű érkezési helye szerinti tagállam illetékes hatósága által meghatalmazott személy kérésére a légijármű parancsnoka ésszerű időn belül rendelkezésre bocsátja a fedélzeten tartandó dokumentumokat, kézikönyveket és nyilvántartásokat.

III. SZAKASZ

A harmadik országbeli üzemeltetők engedélyezése

TCO.300.    Engedély iránti kérelem

a) Egy harmadik országbeli üzemeltető a TCO-rész szerinti kereskedelmi légiszállítási tevékenységet nem kezdheti meg addig, amíg kérelmezés útján meg nem szerezte az Ügynökség engedélyét.

b) Az engedély iránti kérelmet:

1. legalább 30 nappal a tevékenység tervezett megkezdése előtt, valamint

2. az Ügynökség által meghatározott formában és módon kell benyújtani.

c) A vonatkozó kétoldalú egyezmények sérelme nélkül a kérelmező köteles megadni az Ügynökségnek minden olyan információt, amely szükséges annak megítéléséhez, hogy a tervezett tevékenység a TCO.200. a) pontjának alkalmazandó követelményei szerint fog-e zajlani. Ezen információknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

1. a megfelelően kitöltött kérelem;

2. a kérelmező hivatalos neve, cégneve, címe és levelezési címe;

3. az üzemeltető állam által kibocsátott üzembentartási engedély másolata és a kapcsolódó műszaki előírások, vagy az azzal egyenértékű dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az engedélyes képes a tervezett tevékenység végzésére;

4. a kérelmező érvényes cégalapítási okirata vagy cégbejegyzése vagy más olyan dokumentum, amelyet a gazdasági tevékenység székhelye szerinti ország cégbírósága állított ki;

5. a tevékenység tervezett megkezdésének dátuma, típusa és földrajzi területe.

d) Szükség esetén az Ügynökség az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam által kibocsátott egyéb releváns dokumentumot, kézikönyvet, illetve egyedi engedélyt is bekérhet.

e) Olyan légijárművek esetében, amelyeket nem az üzemeltető állama tart nyilván, az Ügynökség bekérheti a következőket:

1. az így üzemeltetett összes légijármű bérleti szerződésének másolata; valamint

2. adott esetben a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 83a. cikkének megfelelően az üzemeltető állama és a nyilvántartó állam között létrejött, a légijárműre vonatkozó megállapodás másolata.

TCO.305.    Nem menetrend szerinti járatok – egyszeri értesítés

a) A TCO.300. a) ponttól eltérve a harmadik országbeli üzemeltető előre nem látható, működési szempontból közvetlenül szükséges és sürgős esetekben végezhet légimentést valamint menetrenden kívüli repülés(eke)t előzetes engedély nélkül is, amennyiben:

1. a tervezett első ilyen repülés előtt az Ügynökség által meghatározott formában és módon értesíti az Ügynökséget;

2. a kérelmezőre nem vonatkozik a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) szerinti működési tilalom; valamint

3. az értesítés időpontjától számított 10 napon belül engedélyt kér az Ügynökségtől a TCO.300. pontnak megfelelően.

b) Az a) 1. pontban említett járatokat az értesítés időpontjától számítva legfeljebb hat egymást követő héten keresztül vagy az Ügynökség által az ART-rész alapján hozott határozat keltéig lehet üzemeltetni, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

c) Ilyen értesítést egy üzemeltető 24 havonta egyszer nyújthat be.

TCO.310.    Az engedélyes kiváltságai

Az engedélyhez kapcsolódó előírások között fel kell sorolni az üzemeltető kiváltságait, amelyek nem léphetnek túl az üzemeltető állama által biztosított kiváltságokon.

TCO.315.    Módosítások

a) Az engedély vagy az ahhoz kapcsolódó előírások feltételeinek bármely módosításához, kivéve az ART.210. c) pont alapján végzetteket, szükséges az Ügynökség előzetes engedélye.

b) Az előzetes engedély iránti kérelmet a harmadik országbeli üzemeltető legalább 30 nappal a tervezett módosítás végrehajtása előtt benyújtja az Ügynökséghez.

A harmadik országbeli üzemeltető ellátja az Ügynökséget a TCO.300. pontban hivatkozott, a módosítás mértékére vonatkozó információval.

A módosítás iránti kérelem benyújtását követően a harmadik országbeli üzemeltető az Ügynökség által az ART.225. b) pontnak megfelelően előírt feltételek szerint folytatja az üzemeltetést.

c) Az ART.210. c) pont szerinti megállapodás alapján előzetes engedélyt nem igénylő módosításokat is be kell jelenteni az Ügynökségnek végrehajtásuk előtt.

TCO.320.    Folyamatos érvényesség

a) Az engedély mindaddig érvényes, amíg:

1. a harmadik országbeli üzemeltető folyamatosan megfelel a TCO-rész vonatkozó követelményeinek. A ténymegállapítások kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a TCO.325. pontban előírtak alapján szintén figyelembe veszik;

2. az üzemeltető állama által kibocsátott üzembentartási engedély vagy az azzal egyenértékű dokumentum és adott esetben a kapcsolódó üzemeltetési előírások érvényesek;

3. az Ügynökség a TCO.115. pontnak megfelelően hozzáfér a harmadik országbeli üzemeltető eszközeihez;

4. a harmadik országbeli üzemeltetőre nem vonatkozik a 2111/2005/EK rendelet szerinti működési tilalom;

5. az engedélyről nem mondtak le, azt nem függesztették fel és nem vonták vissza;

6. a harmadik országbeli üzemeltető minden 24 naptári hónapban legalább egy a Szerződés hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belüli repülést végrehajt.

b) Lemondás vagy visszavonás esetén az engedélyt vissza kell juttatni az Ügynökséghez.

TCO.325.    Ténymegállapítások

Az Ügynökség ART 230. pont szerinti ténymegállapításairól szóló értesítés kézhezvételét követően a harmadik országbeli üzemeltető köteles:

a) megállapítani a meg nem felelés alapvető okát;

b) elfogadható időn belül kidolgozni és benyújtani az Ügynökséghez a meg nem felelés alapvető okának orvoslására vonatkozó kiigazító intézkedési tervet;

c) az Ügynökséggel az ART.230. e) 1. pont szerint egyeztetett időn belül az Ügynökség számára kielégítő módon bizonyítani, hogy a kiigazító intézkedési tervet végrehajtotta.
2. MELLÉKLET

ART-RÉSZ

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÜZEMELTETŐK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS HIVATALOS ELJÁRÁSOK

I. SZAKASZ

Általános rész

ART.100.    Hatály

Ez a rész a tagállamok és az Ügynökség által követendő adminisztratív eljárások követelményeit határozza meg, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a kereskedelmi légiszállítási tevékenységet folytató harmadik országbeli üzemeltetők engedélyeinek kiadása, fenntartása, megváltoztatása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása; valamint

b) ezen üzemeltetők felügyelete.

ART.105.    Alternatív megfelelési módok

Az Ügynökség értékeli a harmadik országbeli üzemeltetők által a TCO.105. b) ponttal összhangban javasolt alternatív megfelelési módokat a beterjesztett dokumentumok vizsgálata és szükség esetén a harmadik országbeli üzemeltető ellenőrzése révén.

Ha az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy egy alternatív megfelelési mód összhangban áll a TCO-résszel, indokolatlan késedelem nélkül értesíti a kérelmezőt arról, hogy az alternatív megfelelési mód alkalmazható, és adott esetben ennek megfelelően módosítja a kérelmező engedélyét.

ART.110.    Információcsere

a) Az Ügynökség köteles tájékoztatni a Bizottságot és a tagállamokat a következőkről:

1. egy engedély iránti kérelem elutasítása;

2. egy engedély biztonsági aggály miatti korlátozása, egy engedély felfüggesztése vagy visszavonása.

b) Az Ügynökség a TCO.305. pont szerinti értesítés kézhezvételét követő egy munkanapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat.

c) Az Ügynökség köteles rendszeresen a tagállamok rendelkezésére bocsátani a kiadott, korlátozott, megváltoztatott, felfüggesztett vagy visszavont engedélyeket felsoroló naprakész listát.

d) A tagállamoknak értesíteniük kell az Ügynökséget, ha a 2111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti intézkedést szándékoznak foganatosítani.

ART.115.    Nyilvántartások vezetése

a) Az Ügynökség megfelelő tárolást, hozzáférést és megbízható nyomon követést biztosító rendszert hoz létre a következők nyilvántartására:

1. a személyzete képzésére, minősítésére és engedélyeire vonatkozó adatok;

2. a harmadik országbeli üzemeltetőknek kiadott engedélyek, a tőlük kapott értesítések;

3. az engedéllyel rendelkező harmadik országbeli üzemeltetők engedélyezési eljárásai és folyamatos ellenőrzése;

4. ténymegállapítások, közösen megállapított korrekciós intézkedések és az intézkedések lezárásának időpontja;

5. az alkalmazott végrehajtási intézkedések, beleértve az Ügynökség által a 216/2008/EK rendeletnek megfelelően kiszabott bírságokat;

6. a 216/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése alapján az Ügynökség által előírt kiigazító intézkedések végrehajtása; valamint

7. a 216/2008/EK rendelet 18. cikke d) pontja szerinti rugalmassági intézkedések alkalmazása.

b) Valamennyi nyilvántartást legalább 5 évig meg kell őrizni az alkalmazandó adatvédelmi jogra is figyelemmel.

II. SZAKASZ

Engedélyezés, ellenőrzés és végrehajtás

ART.200.    Első értékelési eljárás – általános rész

a) Egy a TCO.300. pontnak megfelelő engedély iránti kérelem kézhezvételét követően az Ügynökség értékeli a harmadik országbeli üzemeltető megfelelését a TCO-rész vonatkozó követelményeinek.

b) Az első értékelést a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül vagy a repülések tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal kell elvégezni, attól függően, melyik a későbbi időpont.

Ha az első értékelés további értékelést vagy vizsgálatot tesz szükségessé, az értékelési időszakot meg kell hosszabbítani a további értékelés vagy vizsgálat időtartamával.

c) Az első értékelés alapját a következők képezik:

1. a harmadik országbeli üzemeltető által benyújtott dokumentáció és adatok;

2. a harmadik országbeli üzemeltető repülésbiztonsági teljesítményére vonatkozó információk, beleértve a földi ellenőrzésekről szóló jelentéseket, az ARO.RAMP.145. c) pont alapján bejelentett információt, az elfogadott ipari szabványokat, a repülési események jegyzőkönyveit és a harmadik országbeli üzemeltető által foganatosított végrehajtási intézkedéseket;

3. az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam felügyeleti képességeire vonatkozó információk, beleértve a nemzetközi egyezmények vagy állami repülésbiztonság-értékelési programok alapján lefolytatott vizsgálatok eredményeit; valamint

4. a 2111/2005/EK rendelet szerinti határozatok és vizsgálatok, illetve a 473/2006/EK ( 5 ) rendelet szerinti közös konzultációk.

d) Az Ügynökség a tagállamokkal konzultálva azonosítja azon ICAO-előírásokat, amelyektől való, az üzemeltető állama, vagy a nyilvántartó állam által azonosított eltérés esetén elfogadható a kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása. Az Ügynökség akkor fogadja el a kockázatcsökkentő intézkedéseket, ha meggyőződött arról, hogy azok alkalmazása egyenértékű biztonsági szintet garantál azzal, amelyet a bejelentett eltéréssel érintett előírás biztosítana.

e) Ha az első értékelés során az Ügynökségben nem alakul ki megfelelő mértékű bizalom a harmadik országbeli üzemeltetővel és/vagy az üzemeltető államával szemben, akkor az Ügynökség:

1. elutasítja a kérelmet, ha az értékelés eredménye alapján valószínűsíthető, hogy a további értékelés sem vezetne az engedély kibocsátásához; vagy

2. a szükséges mértékben további értékeléseket végez annak megállapítása érdekében, hogy a tervezett üzemeltetés összhangban lesz-e a TCO-rész vonatkozó követelményeivel.

ART.205.    Első értékelési eljárás – működési tilalom alá eső harmadik országbeli üzemeltetők

a) Ha a 2111/2005/EK rendelet szerinti működési tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó üzemeltetőtől érkezik engedély iránti kérelem, az Ügynökség köteles elvégezni az ART.200. pontban leírt megfelelő értékelési eljárást.

b) Ha az üzemeltetőre azért vonatkozik működési tilalom, mert az üzemeltető állama nem gyakorolt megfelelő felügyeletet, az Ügynökség értesíti a Bizottságot arról, hogy az üzemeltető és az üzemeltető állama kapcsán további értékelést kell végezni a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően.

c) Az Ügynökség a következők teljesülése esetén végez vizsgálatot:

1. a harmadik országbeli üzemeltető hozzájárul a vizsgálathoz;

2. az a) és a b) pontban említett értékelések eredménye alapján valószínűsíthető, hogy a vizsgálat eredménye kedvező lesz; valamint

3. a vizsgálat elvégezhető a harmadik országbeli üzemeltető telephelyén oly módon, hogy az Ügynökség személyzetének biztonságát semmi sem veszélyezteti.

d) A harmadik országbeli üzemeltető vizsgálata magában foglalhatja az üzemeltető állama által gyakorolt felügyelet értékelését, ha bizonyított, hogy a kérelmező felügyeletében jelentős hiányosságok tapasztalhatók.

e) Az Ügynökségnek értesítenie kell a Bizottságot a vizsgálat eredményéről.

ART.210.    Az engedély kiadása

▼M1

a) Az Ügynökség kibocsátja az engedélyt, valamint a kapcsolódó előírásokat, amennyiben:

1. meggyőződött arról, hogy a harmadik országbeli üzemeltető az üzemeltető állama által kibocsátott érvényes üzembentartási engedéllyel vagy azzal egyenértékű dokumentummal és ahhoz kapcsolódó üzemeltetési előírásokkal rendelkezik;

2. meggyőződött arról, hogy az üzemeltető állama engedélyezte a harmadik országbeli üzemeltető számára az EU-t érintő járatok üzemeltetését;

3. meggyőződött arról, hogy a harmadik országbeli üzemeltető:

i. i. biztosítja a TCO-rész vonatkozó követelményeinek való megfelelést;

ii. biztosítja az átlátható, megfelelő és időszerű kommunikációt a további értékelés és/vagy adott esetben az Ügynökség által kezdeményezett vizsgálat érdekében; valamint

iii. egy megállapított meg nem felelés kapcsán megfelelő időn belül sikeres kiigazító intézkedést terjeszt elő;

4. az üzemeltető állama vagy adott esetben a nyilvántartó állam által az üzemeltető és/vagy a légi jármű felett gyakorolt, a vonatkozó ICAO-szabványoknak megfelelő tanúsításban és felügyeletben nincs bizonyíték jelentős hiányosságokra; valamint

5. a kérelmezőre nem vonatkozik a 2111/2005/EK rendelet szerinti működési tilalom.

▼B

b) Az engedély határozatlan időre szól.

Az engedélyhez csatolt előírások határozzák meg a harmadik országbeli üzemeltető jogosultságait és a számára engedélyezett tevékenységi kört.

c) Az Ügynökség megállapodik a harmadik országbeli üzemeltetővel a harmadik országbeli üzemeltetőt érintő, előzetes engedélyhez nem kötött módosítások köréről.

ART.215.    Ellenőrzés

a) Az Ügynökség köteles értékelni:

1. az általa engedélyezett harmadik országbeli üzemeltetőnek a TCO-rész vonatkozó előírásainak való folyamatos megfelelését;

2. adott esetben a 216/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Ügynökség által meghatározott kiigazító intézkedések végrehajtását.

b) Az értékelés során:

1. figyelembe kell venni a harmadik országbeli üzemeltető által benyújtott, biztonsági szempontból releváns dokumentációt és adatokat;

2. figyelembe kell venni a harmadik országbeli üzemeltető repülésbiztonsági teljesítményére vonatkozó információkat, beleértve a földi ellenőrzésekről szóló jelentéseket, az ARO.RAMP.145. c) pont alapján jelentett információt, az elfogadott ipari szabványokat, a repülési események jegyzőkönyveit és a harmadik ország által foganatosított végrehajtási intézkedéseket;

3. adott esetben figyelembe kell venni az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam felügyeleti képességeire vonatkozó lényeges információt, beleértve a nemzetközi egyezmények vagy állami repülésbiztonság-értékelési programok alapján lefolytatott vizsgálatok eredményeit;

4. figyelembe kell venni a 2111/2005/EK rendelet szerinti határozatokat és vizsgálatokat vagy a 473/2006/EK rendelet szerinti közös konzultációkat;

5. adott esetben figyelembe kell venni a korábban végzett értékeléseket vagy vizsgálatokat; valamint

6. az Ügynökség részére elegendő bizonyítékot kell gyűjteni arra az esetre, ha további intézkedésekre volna szükség, ideértve az ART.235. pontban említetteket is.

c) Az a) és a b) pontban meghatározott ellenőrzés körét a már kiadott engedélyek és/vagy elvégzett ellenőrzési tevékenységek alapján kell meghatározni.

d) Ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a harmadik országbeli üzemeltető biztonsági teljesítménye és/vagy az üzemeltető államának felügyeleti képessége a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény mellékleteiben meghatározott vonatkozó szintek alá csökken, az Ügynökség a szükséges mértékben további értékelést végez annak megállapítása érdekében, hogy a tervezett üzemeltetés a TCO-rész vonatkozó követelményeinek megfelelően fog-e zajlani.

e) Az Ügynökség köteles az ellenőrzés szempontjából lényeges minden biztonsági vonatkozású információt összegyűjteni és feldolgozni.

ART.220.    Ellenőrzési program

a) Az Ügynökség köteles ellenőrzési programot kidolgozni és fenntartani az ART.215. pontban és adott esetben az ARO.RAMP-alrészben előírt ellenőrzések elvégzésére.

b) Az ellenőrzési program kialakítása során figyelembe kell venni a már elvégzett engedélyezési és/vagy ellenőrzési tevékenységek eredményeit.

c) Az Ügynökség legfeljebb 24 hónapos időközönként felülvizsgálja a harmadik országbeli üzemeltetőket.

Ez az időköz csökkenthető, ha valami arra utal, hogy a harmadik országbeli üzemeltető biztonsági teljesítménye és/vagy az üzemeltető államának felügyeleti képessége a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény mellékleteiben meghatározott vonatkozó szintek alá csökkent.

Az Ügynökség az időszakot legfeljebb 48 hónapra hosszabbíthatja, ha megállapította, hogy az előző ellenőrzési időszak alatt:

1. nem volt arra utaló jel, hogy az üzemeltető államának felügyeleti hatósága ne látná el hatékonyan a felügyelete alá tartozó üzemeltetők felügyeletét;

2. a harmadik országbeli üzemeltető folyamatosan és időszerűen bejelentette a TCO.315. pontban említett módosításokat;

3. nem született az ART 230. b) pont szerinti 1. szintű megállapítás; valamint

4. minden kiigazító intézkedést végrehajtottak az Ügynökség által az ART.230. e) 1. pontnak megfelelően elfogadott, illetve meghosszabbított időszak alatt.

d) Az ellenőrzési programnak tartalmaznia kell az ellenőrzési tevékenységek időzítését, beleértve a találkozók időpontjait.

ART.225.    Módosítások

a) Amennyiben az Ügynökséghez egy módosítás előzetes engedélyezése iránti kérelem érkezik, az Ügynökség a módosítás tekintetében elvégzi az ART.200. pontban meghatározott megfelelő eljárást.

b) Az Ügynökség meghatározza a harmadik országbeli üzemeltető tevékenységére a módosítás során vonatkozó feltételeket, hacsak az engedély felfüggesztéséről nem határoz.

c) Az előzetes engedélyt nem igénylő módosítások esetében az Ügynökség az alkalmazandó követelményeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében értékeli a harmadik országbeli üzemeltető által a TCO.315. pontnak megfelelően tett bejelentésben szereplő információkat. Meg nem felelés esetén az Ügynökség:

1. értesíti a harmadik országbeli üzemeltetőt a meg nem felelésről, és módosított javaslatot kér a megfelelés érdekében; valamint

2. 1. vagy 2. szintű ténymegállapítás esetén az ART.230., illetve az ART.235. pontnak megfelelően jár el.

ART.230.    Ténymegállapítások és kiigazító intézkedések

a) Az Ügynökség köteles egy olyan rendszert alkalmazni, amellyel a ténymegállapítások biztonsági jelentőségük szerint osztályozhatók.

b) Az Ügynökség 1. szintű ténymegállapítást bocsát ki, ha a 216/2008/EK rendelet és a TCO-rész vonatkozó követelményeinek vagy az engedély feltételeinek való jelentős mértékű meg nem felelést állapít meg, amely a biztonságot csökkenti vagy a repülésbiztonságot nagy mértékben veszélyezteti.

1. szintű ténymegállapítást vonnak maguk után – többek között – az alábbiak:

1. az Ügynökség számára írásbeli kérést követően sem tették lehetővé rendes munkaidőben a TCO.115. b) pont rendelkezései szerint a harmadik országbeli üzemeltető létesítményeihez való hozzáférést;

2. előzetes engedélyt igénylő változtatásokat hajtottak végre az ART.210. pont szerinti engedély nélkül;

3. írásos bizonyíték meghamisításával szereztek engedélyt vagy tartották fenn annak érvényességét;

4. jogellenes gyakorlatra vagy az engedély csalárd felhasználására utaló bizonyítékot találtak.

c) Az Ügynökség 2. szintű ténymegállapítást bocsát ki, ha a 216/2008/EK rendelet és a TCO-rész vonatkozó követelményeinek vagy az engedély feltételeinek való olyan meg nem felelést állapít meg, amely a biztonságot csökkentheti vagy a repülésbiztonságot veszélyeztetheti.

d) Ha ténymegállapításra kerül sor egy ellenőrzés során, az Ügynökség a 216/2008/EK rendelet és annak végrehajtási szabályai által előírt további intézkedések sérelme nélkül írásban tájékoztatja a harmadik országbeli üzemeltetőt, és kiigazító intézkedést kér a hiányosság alapvető okának megszüntetésére vagy kezelésére annak érdekében, hogy a feltárt meg nem felelés(ek) megismétlődését megakadályozzák.

e) 2. szintű ténymegállapítás esetén az Ügynökség:

1. a harmadik országbeli üzemeltető számára a feltárt hiányosság jellegére tekintettel megfelelő időszakot biztosít a kiigazító intézkedés végrehajtására. Az időszak végén a hiányosság jellegétől függően az Ügynökség meghosszabbíthatja ezt az időszakot, ha újabb kiigazító intézkedési tervet fogadott el; valamint

2. értékeli a harmadik országbeli üzemeltető által javasolt kiigazító intézkedést és végrehajtási tervet. Ha az értékelés során azt állapítja meg, hogy ezek tartalmazzák az alapvető ok(ok) elemzését és azon intézkedés(eke)t, amely(ek) révén hatékonyan megakadályozható a meg nem felelés(ek) megismétlődése, akkor elfogadja a kiigazító intézkedést és a végrehajtási tervet.

Ha egy harmadik országbeli üzemeltető nem nyújt be az ART.230. e) 1. pontnak megfelelő elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy nem hajtja végre a kiigazító intézkedést az Ügynökség által meghatározott illetve meghosszabbított időszakon belül, a ténymegállapítás súlyosságát 1. szintűre kell emelni, és az ART.235. a) pontban meghatározottak szerint kell eljárni.

f) Az Ügynökség rögzíti valamennyi ténymegállapítását, és azokról értesíti az üzemeltető államát vagy a nyilvántartó államot.

ART.235.    Az engedélyek korlátozása, felfüggesztése és visszavonása

a) Az alábbi esetekben az Ügynökség köteles minden egyéb végrehajtási intézkedés sérelme nélkül korlátozni vagy felfüggeszteni az engedélyt:

1. 1. szintű ténymegállapítás esetén;

2. ha hiteles bizonyíték van arra, hogy az üzemeltető állama vagy adott esetben a nyilvántartó állam az üzemeltető és/vagy a légijármű tekintetében nem képes ellátni a vonatkozó ICAO-előírásoknak megfelelő hitelesítést és felügyeletet; vagy

3. a 2111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedés van érvényben a harmadik országbeli üzemeltetővel szemben.

b) Az engedélyeket legfeljebb 6 hónapra lehet felfüggeszteni. A 6 hónapos időszak lejárta után az Ügynökség a felfüggesztést további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

c) A felfüggesztést vagy korlátozást akkor lehet feloldani, ha az Ügynökség meggyőződött arról, hogy a harmadik országbeli üzemeltető és/vagy az üzemeltető állama sikeresen végrehajtotta a kiigazító intézkedést.

d) A felfüggesztés feloldásának mérlegelésekor az Ügynökség vizsgálatot végez a harmadik országbeli üzemeltetőnél, amennyiben az ART.205. c) pontban említett feltételek teljesülnek. Ha a felfüggesztés oka az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam által a kérelmező felett gyakorolt felügyelet jelentős hiányossága volt, a vizsgálat keretében értékelhető, hogy az érintett felügyeletbeli hiányosságok megszűntek-e.

e) Az Ügynökség visszavonja az engedélyt, ha:

1. a b) pontban hivatkozott időszak lejárt; vagy

2. a harmadik országbeli üzemeltető tekintetében működési tilalom lép érvénybe a 2111/2005/EK rendelet alapján.

f) Ha az a) pontban említett korlátozást követően a 2111/2005/EK rendelet értelmében működési tilalom lép érvénybe egy harmadik országbeli üzemeltetővel szemben, az Ügynökség mindaddig fenntartja az engedély korlátozását, amíg a működési tilalom hatályos.

▼M1 —————( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 216/2008/EK rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.). A legutóbb a 2013. január 8-i 6/2013/EU bizottsági rendelettel (HL L 4., 2013.1.9., 34. o.) módosított rendelet.

( 2 ) A Bizottság 2012. október 5-i 965/2012/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 996/2010/EU rendelete a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. december 14-i 2111/2005/EK rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről (HL L 344., 2005.12.27., 15. o.).

( 5 ) A bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 84., 2006.3.23, 8. o.)

Top