EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0224-20150303

Consolidated text: A Tanács 224/2014/EU rendelete ( 2014. március 10. ) a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/224/2015-03-03

2014R0224 — HU — 03.03.2015 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 224/2014/EU RENDELETE

(2014. március 10.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

(HL L 070, 11.3.2014, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A TANÁCS 691/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 23.)

  L 183

6

24.6.2014

►M2

A TANÁCS 1276/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. december 1.)

  L 346

19

2.12.2014

►M3

A TANÁCS (EU) 2015/324 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 2.)

  L 58

39

3.3.2015


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 294, 10.10.2014, o 49 (224/2014/EU)
▼B

A TANÁCS 224/2014/EU RENDELETE

(2014. március 10.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozatalárólAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. december 23-i 2013/798/KKBP tanácsi határozatra ( 1 ),

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2013. december 5-i 2127 (2013) számú határozata és 2014. január 28-i 2134 (2014) határozatával összhangban a 2014/125/KKBP tanácsi határozat által módosított 2013/798/KKBP határozat ( 2 ) fegyverembargóról rendelkezik a Közép-afrikai Köztársasággal szemben és előírja azon személyek és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, akik részt vesznek a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat.

(2)

A 2127/2013/KKBP határozatban és a 2134/2014/KKBP határozatban foglalt egyes intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(3)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

▼C1

(4)

Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia, tekintettel arra, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban fennálló helyzet a régióban konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra, valamint a 2014/125/KKBP határozat mellékletének módosítására és felülvizsgálatára irányuló eljárással való összhang biztosítása érdekében.

▼B

(5)

Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására irányuló eljárásnak magában kell foglalnia a megjelölt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek tájékoztatását a jegyzékbe vételüknek az ENSZ Biztonsági Tanácsának a 2127 (2013) sz. ENSZ-BT határozat 57. bekezdése alapján létrejött szankcióbizottság által továbbított indokairól, lehetőséget adva ezzel számukra észrevételek tételére. Észrevétel, vagy új érdemi bizonyíték benyújtása esetén a Tanácsnak az észrevételek fényében felül kell vizsgálnia a határozatát, és megfelelően tájékoztatnia kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(6)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A természetes személyek személyes adatainak e rendelet alapján történő feldolgozása során meg kell felelni a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 3 ) és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 4 ).

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

„brókertevékenység” :

i. olyan ügyletek vagy pénzügyi szolgáltatások tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

b)

bármely :

e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet végrehajtása alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

c)

„szerződés vagy ügylet” : bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a „szerződés” magában foglal minden garanciát, nevezetesen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d)

„illetékes hatóságok” : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai;

e)

„gazdasági források” : mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

f)

a gazdasági források pénzeszközök : termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve – nem kizárólagosan – azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

g)

„pénzeszközök befagyasztása” : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

h)

„pénzeszközök” :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi szolgáltatóknál vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

i)

„szankcióbizottság” : az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) az 2127 (2013) ENSZ BT-határozat 57. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

j)

„technikai segítségnyújtás” : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; és a szóbeli segítségnyújtást is magában foglalja;

k)

„az Unió területe” : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ( 5 ) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, vagy az említett listában felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység bármilyen közép-afrikai köztársasági személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználásra;

b) a közös katonai listán felsorolt áruk és technológia értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen a szóban forgó termékek értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére, vagy a kapcsolódó technikai segítség vagy brókertevékenység nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást – bármely közép-afrikai köztársasági személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználásra;

c) a felfegyverzett zsoldos személyzet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, brókertevékenység vagy szállítási szolgáltatás a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználás céljából;

3. cikk

A 2. cikktől eltérve az abban foglalt tilalmak nem alkalmazandók kizárólag a közép-afrikai béke megszilárdítását elősegítő misszió (MICOPAX), a Közép-afrikai Köztársaságot támogató, afrikai vezetésű nemzetközi támogató misszió (MISCA), a Egyesült Nemzetek Integrált Béketeremtő Hivatala (BINUCA) és őregysége, az afrikai uniós regionális akciócsoport (AU-RTF), a Közép-afrikai Köztársaságban állomásozó francia fegyveres erők, valamint az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai missziójának (EUFOR RCA) általi használatra vagy ezek támogatására szánt technikai segítségnyújtásra, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatásra, illetve brókertevékenységre.

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy a szóban forgó technikai segítségnyújtást vagy brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta, az e cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre;

b) a közös katonai listán szereplő áruk és technológia értékesítéséhez, szállításához, átadásához vagy kiviteléhez nyújtott technikai segítségre, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatásra, illetőleg a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre.

5. cikk

(1)  Az I. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, illetve ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani.

(2)  Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára vagy javára közvetve vagy közvetlenül egyaránt tilos rendelkezésre bocsátani bármilyen pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást.

(3)  Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akik/amelyek a szankcióbizottság megállapítása szerint:

a) részt vesznek a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat veszélyeztető vagy megsértő cselekedeteket, a politikai átmeneti folyamatokat – mint például a demokratikus, szabad és tisztességes választások felé való átmenetet – veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekedeteket is;

b) megsértik a 2127 (2013) ENSZ BT-határozat 54. pontjával bevezetett fegyverembargót, illetve közvetve vagy közvetlenül fegyvereket és kapcsolódó anyagokat szállítottak, értékesítettek vagy adtak át közép-afrikai köztársasági fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek, illetve vettek át azoktól, vagy technikai tanácsadást, képzést vagy támogatást, többek között finanszírozást és pénzügyi támogatást nyújtottak vagy abban részesültek közép-afrikai köztársasági fegyveres csoportok vagy bűnszövetkezetek erőszakos tevékenységeivel kapcsolatosan;

c) részt vesznek a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;

d) az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroznak vagy használnak fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;

e) a Közép-afrikai Köztársaság természeti erőforrásainak – többek között a gyémánt, a vadon élő állatok és növények, valamint az ezekből készült termékek – illegális kiaknázásán keresztül támogatást nyújtanak fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek;

f) akadályozzák a Közép-afrikai Köztársaságba irányuló humanitárius segélyek kiszállítását, az ezekhez való hozzáférést vagy szétosztásukat;

g) részt vesznek az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a BINUCA, a MISCA, az EUFOR RCA és egyéb, ezeket támogató erők elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában;

h) a bizottság által jegyzékbe vett valamely szervezet vezetői, támogatói vagy a szervezet érdekében, nevében vagy annak irányítása szerint cselekedtek;

i) az a)–h) pontokban felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek, vagy a tulajdonukban lévő, vagy általuk kontrollált szervezetek nevében vagy azok irányítása szerint cselekedtek.

6. cikk

A 5. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

i. a I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

ii. kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források rutinfenntartásával és -kezelésével kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak kifizetését szolgálják, valamint

b) az a) pontban említett megállapításról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében a bejelentést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

7. cikk

Az 5. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása rendkívüli kiadások fedezéséhez szükséges, feltéve, hogy az érintett tagállam a megállapításról értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság azt jóváhagyta.

8. cikk

A 5. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 5. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének az időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. mellékletében felsorolt temészetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy az ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

9. cikk

A 5. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az IA. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy testület által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy testület részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy testületnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

b) a kifizetés nem sérti a 5. cikk (2) bekezdését; valamint

c) az érintett tagállam tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról.

10. cikk

(1)  A 5. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által egy, az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekményeket is befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2)  A 5. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatra vagy egyéb hozamokra;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 5. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe, vagy

c) a 8. cikkben említett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog vagy határozat alapján teljesítendő kifizetések; valamint

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

11. cikk

(1)  A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátani azokat az információkat, például a 5. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről szóló információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködni az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2)  A Bizottságnak minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátania.

(3)  Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2. és 5. cikkben említett intézkedések megkerülése.

13. cikk

(1)  A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)  A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

14. cikk

(1)  Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, különösen a beszámítási követelést vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, csoportra vagy szervezetre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3)  Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

15. cikk

(1)  A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 5. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 6., 7. és 8. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)  A tagállamok azonnal értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

16. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap, arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

17. cikk

(1)  Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet jegyzékbe vesz, és a jegyzékbe vételt indokolta, a Tanács felveszi az adott természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet az I. mellékletbe. A Tanács a határozatáról és az indokairól tájékoztatja az adott természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, vagy közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy hirdetmény közzétételével, lehetőséget biztosítva az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára észrevétel tételére.

(2)  Észrevétel, vagy új érdemi bizonyíték benyújtása esetén a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és megfelelően tájékoztatja az adott személyt, szervezetet vagy szervet.

(3)  Amennyiben az ENSZ valamely személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékből való törléséről, vagy a jegyzékben szereplő személyt, szervezetet vagy szervet azonosító adatok módosításáról határoz, a Tanács ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

18. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak –; ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a névváltozatokat is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

19. cikk

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

20. cikk

(1)  A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2)  A tagállamok a rendeletük hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is –, valamint bármely későbbi változásról.

(3)  Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

21. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) egy adott tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) egy tagállam joga szerint alakult vagy létesült, az Unió területén belüli vagy azon kívüli jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre;

e) a részben vagy egészben az Unión belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

22. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M2
I. MELLÉKLET

AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A.   Személyek

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (más néven: a) Bozize Yangouvonda )

Születési idő: 1946. október 14.

Születési hely: Mouila, Gabon.

Állampolgárság: Közép-afrikai Köztársaság

Cím: Uganda.

Egyéb információ: Anyja neve Martine Kofio.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. május 9.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Bozizét 2014. május 9-én vették jegyzékbe a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel „a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat.”

További információk

Támogatóival együtt Bozizé ösztönözte a 2013. december 5-i, Bangui ellen irányuló támadást. Azóta is kísérleteket tesz destabilizáló tevékenységekre azért, hogy a feszültségek továbbra is fennmaradjanak a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Jelentések szerint Bozizé hozta létre az anti-balaka lázadócsoportot, mielőtt 2013. március 24-én elmenekült a Közép-afrikai Köztársaságból. Bozizé közleményben szólította fel a milíciáját, hogy folytassák az atrocitásokat a jelenlegi rendszer és az iszlamisták ellen. Értesülések szerint Bozizé pénzügyi és anyagi támogatást nyújtott azoknak a milicistáknak, akik megkísérlik destabilizálni az átmeneti folyamatokat és újra hatalomra juttatni őt. Az anti-balaka csoport nagyobb része a közép-afrikai fegyveres erőktől származik, akik az államcsíny után a vidéki térségekben szóródtak szét, majd Bozizé újraszervezte őket. Az anti-balaka egységek több mint felét Bozizé és támogatói irányítják.

A Bozizéhoz hű erők gépkarabélyokkal, aknavetőkkel és rakétavetőkkel voltak felfegyverkezve, és egyre gyakrabban vettek részt a Közép-afrikai Köztársaság muszlim lakossága elleni megtorló támadásokban. Az anti-balaka erők által végrehajtott és több mint 700 áldozatot követelő 2013. december 5-i, Bangui-ban végrehajtott támadás után a közép-afrikai köztársaságbeli helyzet gyors ütemben romlott.

2.   Nourredine ADAM (más néven: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Tisztsége: a) tábornok; b) közbiztonsági miniszter; c) a „Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért” főigazgatója

Születési idő: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1970. január 1.

Születési hely: Ndele, Közép-afrikai Köztársaság

Állampolgárság: Közép-afrikai Köztársaság Útlevélszám: D00001184

Cím: Birao, Közép-afrikai Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. május 9.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Nourredine-t 2014. május 9-én vették jegyzékbe a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel „a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat.”

További információk

Noureddine a Seleka egyik legrégebbi vezetője. Bizonyított, hogy a Seleka fegyveres lázadó erői egy csoportjának vezérezredese és elnöke; pontosabban a Central PJCC-é, amely hivatalosan a Hazafias Front a Békéért és az Igazságért csoportként, valamint CPJP-ként rövidítve is ismert. A Hazafias Front a Békéért és az Igazságért „fundamentális” frakciójának korábbi vezéreként az ex-Séléka katonai koordinátora volt a Közép-afrikai Köztársaságban zajló korábbi lázadások alatti offenzívákban a 2012 decemberének eleje és 2013 márciusa közötti időszakban. Noureddine támogatása és a csádi különleges erőkhöz fűződő szoros kapcsolata nélkül a Seleka valószínűleg nem lett volna képes elragadni a hatalmat Francois Bozizétől, a Közép-afrikai Köztársaság korábbi elnökétől.

Catherine Samba-Panza 2014. január 20-i ideiglenes elnökké választása óta ő volt az ex-Séléka általi taktikai visszavonulás fő vezére Sibutban, amelynek célja az arra irányuló tervének végrehajtása volt, hogy muszlim erődöt alakítson ki az ország északi részén. Egyértelműen arra ösztönözte erőit, hogy szegüljenek szembe az átmeneti kormány és az afrikai vezetésű közép-afrikai köztársasági nemzetközi támogató misszió (AFISMA) katonai vezetőinek utasításaival. Noureddine aktívan irányítja az ex-Séléka csoportot – az egykori Séléka erőket, amelyeket Djotodia állítólag feloszlatott 2013 szeptemberében –, és műveleteket irányít a keresztény szomszédságok ellen, valamint továbbra is jelentős mértékű támogatást és iránymutatást nyújt a Közép-afrikai Köztársaságban működő ex-Séléka csoportnak.

Nourredine-t 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37(b). pontja alapján is jegyzékbe vették, mivel „részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében.”

További információk

Miután 2013. március 24-én a Séléka átvette Bangui irányítását, Nourredine Adam-ot nevezték ki közbiztonsági miniszternek, majd a „Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD) – a ma már nem működő közép-afrikai köztársasági hírszerző szolgálat – főigazgatójának. Nourredine Adam saját, személyes politikai rendőrségként használta fel a CEDAD-ot, hogy önkényes elfogatásokat, kínzásokat és törvénytelen kivégzéseket hajtson végre. Nourredine továbbá a Boy Rabéban elkövetett, áldozatokat is követelő művelet mögött álló kulcsszereplők egyike volt. 2013 augusztusában a Séléka erők benyomultak Boy Rabéba, egy közép-afrikai köztársaságbeli városnegyedbe, amely François Bozizé támogatói, illetve etnikai csoportja bázisának számít. Fegyverraktárak felkutatásának ürügyén a Seleka katonái a hírek szerint számos civilt meggyilkoltak és fosztogató hadjáratba kezdtek. Amikor a fosztogatások más negyedekbe is átterjedtek, több ezer lakos rohamozta meg a nemzetközi repülőteret – amit a francia katonák jelenléte miatt biztonságos helynek tekintettek – és elfoglalták a kifutópályáját.

Nourredine-t 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37(d). pontja alapján is jegyzékbe vették, mivel „a természeti erőforrások illegális kiaknázásán keresztül támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek”.

További információk

2013 elején Nourredine Adam fontos szerepet töltött be az ex-Séléka finanszírozási hálózataiban. Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt gyűjtsön a korábbi lázadás finanszírozásához. A Csád és a Közép-afrikai Köztársaság között működő csádi gyémántcsempész-hálózatban is közreműködött.

▼M3 —————

▼M2

B.   Szervezetek

▼B
II. MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.( 1 ) HL L 352., 2013.12.24., 51. o.

( 2 ) A Tanács 2014/125/KKBP határozata (2014. március 10.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat módosításáról (Lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát.)

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete az egyének védelméről, a személyes adatok közösségi intézmények és testületek által való feldolgozásáról, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o., magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).

( 5 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

Top