Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1368-20131220

A Tanács 1368/2013/ Euratom rendelete ( 2013. december 13. ) a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint az 549/2007/Euratom és 647/2010/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1368/2013-12-20

2013R1368 — HU — 20.12.2013 — 000.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 1368/2013/EURATOM RENDELETE

(2013. december 13.)

a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint az 549/2007/Euratom és 647/2010/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

(HL L 346, 20.12.2013, p.1)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 008, 11.1.2014, o 31  (1368/2013)

►C2

Helyesbítés, HL L 102, 21.4.2015, o 96  (1368/2013)
▼B

A TANÁCS 1368/2013/EURATOM RENDELETE

(2013. december 13.)

▼C2

a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint az 549/2007/Euratom és 647/2010/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

▼BAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 203. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel:

(1)

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyv ( 2 ) szerint Bulgária kötelezte magát arra, hogy 2002. december 31-ig, illetve 2006. december 31-ig leállítja a Kozloduj atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. blokkját, valamint ezt követően leszereli a blokkokat. Kötelezettségének megfelelően Bulgária a megfelelő határidőkön belül bezárta az érintett blokkokat.

(2)

A 2003-as csatlakozási okmányához csatolt, a szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkjáról szóló 9. számú jegyzőkönyv ( 3 ) szerint Szlovákia kötelezte magát arra, hogy 2006. december 31-ig, illetve 2008. december 31-ig leállítja a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkját, valamint ezt követően leszereli az említett blokkokat. Kötelezettségének megfelelően Szlovákia a megfelelő határidőkön belül bezárta az érintett blokkokat.

(3)

A csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária és Szlovákia uniós támogatással leállította az Kozloduj és Bohunice V1 atomerőműveket, és jelentős előrelépést tettek azok leszerelése felé. A tényleges sugármentesítési és bontási műveletek, továbbá a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos műveletek folytatásához, valamint a leszerelési folyamatban a vonatkozó leszerelési terveknek megfelelő visszafordíthatatlan állapot eléréséhez még további munkára van szükség, amelynek során biztosítani kell a legmagasabb szintű biztonsági előírások alkalmazását. A rendelkezésre álló becslések szerint a leszerelési munkálatok befejezése jelentős mértékű további pénzügyi forrásokat igényel.

(4)

A két, összesen 880 MW teljesítményű WWER 440 V 230 típusú reaktorblokkal rendelkező Bohunice V1 atomerőmű idő előtti leállítása és az azt követő leszerelése a társadalmi és energetikai következményeken túl jelentős, közvetlen és közvetett költségeket magában foglaló pénzügyi terhet is rótt Szlovákiára.

(5)

Az összesen 1 760  MW teljesítményű négy WWER 440 V 230 típusú reaktorblokkal rendelkező Kozloduj atomerőmű idő előtti leállítása és az azt követő leszerelése az energetikai, gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi következményeket tekintve súlyos, hosszú távú terhet rótt a bolgár állampolgárokra.

(6)

Az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy támogatást nyújt Bulgária és Szlovákia számára a leszerelési folyamattal járó rendkívüli pénzügyi terhek viseléséhez. A csatlakozás előtti időszaktól kezdve Bulgária és Szlovákia jelentős pénzügyi támogatást kapott az Uniótól, mégpedig a 2007–2013-as időszakra szóló Kozloduj- és Bohunice-program keretében. Az Unió az említett programok keretében nyújtott pénzügyi támogatása 2013-ban megszűnik.

(7)

Bulgária, Litvánia és Szlovákia további támogatás iránti kérelmét követően a Bizottság „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című közleményében a 2014–2020-as időszakra vonatkozó következő több éves pénzügyi keretet illetően megfogalmazott javaslatában 700 millió EUR összeget különített el az Unió általános költségvetéséből a nukleáris biztonság és az atomerőművek leszerelése céljára. ►C1  Ebből az összegből 2011-es árakon számítva 860 millió EUR – jelenlegi árakon számítva hozzávetőlegesen 969 millió EUR – jut a ◄ Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkja leszerelésének, valamint a Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének a 2014–2020-as időszakban történő további támogatását szolgáló új program számára.

(8)

A Kozloduj- és Bohunice-programra odaítélt előirányzatok összegei, a programozási időszak, valamint az pénzeszközöknek a Kozloduj-, a Bohunice- és az Ignalina-program közötti elosztása a félidős értékelés és a záró értékelő jelentés eredményei alapján felülvizsgálat tárgyát képezheti.

(9)

A rendeletben előírt támogatásnak biztosítania kell, hogy a leszerelés zökkenőmentesen folytatódjon, és a leszerelési folyamatban a visszafordíthatatlan állapot elérésére irányuló – a legmagasabb szintű biztonsági előírások alkalmazásával foganatosítandó – intézkedésekre kell összpontosítania, mivel ezek az intézkedések eredményezik a legnagyobb uniós hozzáadott értéket, miközben a nukleáris biztonságért a felelősség végső soron továbbra is az érintett tagállamokat terheli. Ez a rendelet nem befolyásolja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. és 108. cikke alapján lefolytatott, esetleges jövőbeli állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások eredményét.

(10)

E rendelet nem érinti a tagállamoknak a csatlakozási szerződések alapján fennálló jogait és kötelezettségit, különös tekintettel az (1) és (2) preambulumbekezdésben említett jegyzőkönyv alapján fennálló jogokra és kötelezettségekre..

(11)

A rendelet hatálya alá tartozó atomerőművek leszereléséhez – a lehető legnagyobb hatékonyság biztosítása érdekében – az elérhető legjobb műszaki szakértői hátteret kell igénybe venni, kellő figyelmet fordítva a bezárandó blokkok természetére és technológiai jellemzőire, és így a legjobb nemzetközi gyakorlatokra is tekintettel.

(12)

A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeknek és az általuk támogatott műveleteknek meg kell felelniük mindazoknak az alkalmazandó uniós és tagállami jogszabályoknak. A rendelet hatálya alá tartozó atomerőművek leszerelését a nukleáris biztonságra vonatkozó 2009/71/Euratom irányelvvel ( 4 ), a hulladékkezelésre vonatkozó 2011/70/Euratom irányelvvel ( 5 ), valamint a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokkal, különös a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 6 ) és a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 7 ) összhangban kell megvalósítani.

(13)

A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeknek és az általuk támogatott műveleteknek naprakész leszerelési terven kell alapulniuk, amely tartalmazza a leszerelési tevékenységeket, valamint az azokhoz kapcsolódó ütemtervet, költségeket és a szükséges humán erőforrásokat. A költségeket a leszerelés költségeinek becslése tekintetében nemzetközileg elfogadott olyan előírásoknak megfelelően kell kiszámítani, mint például a leszerelés költségei kiszámításának nemzetközi struktúrája, amelyet a Nukleáris Energia Ügynökség, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság tett közzé.

(14)

Annak érdekében, hogy az e rendeletben odaítélt uniós támogatás a legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, a Bizottságnak gondoskodnia kell a leszerelési folyamat alakulásának hatékony ellenőrzéséről, jóllehet a leszerelésért a felelősség végső soron az érintett tagállamokat terheli. Ez magában foglalja a hatékony teljesítménymérést és a korrekciós intézkedések értékelését az érintett program során.

(15)

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét arányos intézkedések révén a teljes kiadási ciklus során biztosítani kell, ideértve a szabálytalanságok megelőzését, feltárását és kivizsgálását, az eltűnt, jogtalanul kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök behajtását, valamint szükség esetén a megfelelő szankciók alkalmazását.

(16)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a biztonságos leszerelés folytatásához szükséges elegendő pénzeszköz biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés léptéke és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók,az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(17)

A Kozloduj- és Bohunice-program bizonyos intézkedései tekintetében jelentős mértékű uniós finanszírozásra lehet szükség, ami kellően megalapozott kivételes esetekben akár a támogatás teljes összegét is elérheti. Törekedni kell azonban egyfelől a Bulgária és Szlovákia leszerelési erőfeszítéseivel kapcsolatosan nyújtott előcsatlakozási támogatás és a 2007–2013-as időszakban nyújtott támogatás keretében kialakított társfinanszírozási gyakorlat folytatására, másfelől adott esetben egyéb forrásoknak a társfinanszírozásba történő bevonására.

(18)

E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni az éves munkaprogramok és a részletes végrehajtási eljárások elfogadását illetően. Az említett hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 8 ) megfelelően kell gyakorolni.

(19)

A 549/2007/Euratom tanácsi rendeletet ( 9 ) és a 647/2010/Euratom tanácsi rendeletet ( 10 ) ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni.

(20)

E rendelet kellően figyelembe veszi az atomerőművek leszereléséhez Bulgáriának, Litvániának és Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi támogatásról szóló 16/2011. sz. számvevőszéki különjelentést, az abban foglalt ajánlásokat, valamint a Bizottság válaszát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet egy programot hoz létre az Unió által a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának („Kozloduj-program”), valamint a szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkjának („Bohunice-program”) (együttesen: „a Kozloduj- és Bohunice-program” leszereléséhez kapcsolódó intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatás végrehajtására.

2. cikk

Célkitűzések

(1)  A Kozloduj- és Bohunice-program általános célja – az érintett tagállamok támogatása révén – egy visszafordíthatatlan állapot elérése a Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkjának leszerelési folyamatában a vonatkozó leszerelési terveknek megfelelően, a legmagasabb biztonsági szint fenntartása mellett.

(2)  A finanszírozási időszakokon belül a Kozloduj- és Bohunice-program főbb konkrét célkitűzései a következők:

a) Kozloduj-program vonatkozásában:

i. leszerelés megvalósítása az 1–4. blokkok turbinatermében és a melléképületekben, amit a leszerelt rendszerek száma és típusa alapján kell mérni;

ii. nagyméretű alkotóelemek és berendezések leszerelése az 1–4. blokkok reaktorépületeiben, aminek megvalósulását a leszerelt rendszerek és berendezések száma és típusa alapján kell mérni;

iii. a leszerelésből származó hulladék biztonságos kezelése a részletes hulladékkezelési tervnek megfelelően, aminek megvalósulását a biztonságosan kezelt hulladék mennyisége és típusa alapján kell mérni;

b) Bohunice-program vonatkozásában:

i. leszerelés megvalósítása a V1 reaktor turbinatermében és melléképületeiben, amit a leszerelt rendszerek száma és típusa alapján kell mérni;

ii. nagyméretű alkotóelemek és berendezések leszerelése a V1 reaktor épületeiben, aminek megvalósulását a leszerelt rendszerek és berendezések száma és típusa alapján kell mérni;

iii. a leszerelésből származó hulladék biztonságos kezelése a részletes hulladékkezelési tervnek megfelelően, aminek megvalósulását a biztonságosan kezelt hulladék mennyisége és típusa alapján kell mérni.

(3)  A Kozloduj- és Bohunice-program olyan intézkedéseket is tartalmazhat, amelyek célja a leszerelés alatt álló blokkok magas szintű biztonságának fenntartása, beleértve az atomerőmű dolgozóira vonatkozó támogatást is.

3. cikk

Költségvetés

▼C1

(1)  A Kozloduj- és Bohunice-programok a 2014 és 2020 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret jelenlegi árakon számítva 518 442 000  EUR. Ez az összeg a következőképpen oszlik meg a Kozloduj- és a Bohunice-programok között:

a) 293 032 000  EUR a Kozloduj-program számára a 2014 és 2020 közötti időszakra;

b) 225 410 000  EUR a Bohunice-program számára a 2014 és 2020 közötti időszakra.

▼B

Ez a rendelet semmilyen módon nem érinti a jövőbeli többéves pénzügyi keretekben meghatározandó pénzügyi kötelezettségvállalásokat.

(2)  A Bizottság a 7. cikkben említett mérföldkövek és határidők alapján 2017 végéig a 9. cikkben említett félidős értékelés keretében értékeli a Kozloduj- és Bohunice- program megvalósulását és az említett programok terén elért eredményeket. Ezen értékelés eredményei alapján lehetőség van a Kozloduj- és Bohunice-programnak nyújtott támogatási előirányzatok összegének, továbbá a programozási időszaknak, valamint a pénzeszközöknek a Kozloduj-, a Bohunice- és az Ignalina-programok közötti, az 1369/2013/Euratom tanácsi rendeletben ( 11 ) meghatározott elosztásának az annak érdekében történő korrekciójára, hogy figyelembe vegyék a programok végrehajtása terén elért eredményeket, és biztosítsák, hogy a források programozása és elosztása a tényleges fizetési szükségleteken és felvevőképességen alapuljon.

(3)  A Kozloduj- és a Bohunice-programokra vonatkozó pénzügyi keretből olyan költségek is fedezhetők, amelyek az egyes programok irányításához és célkitűzései megvalósításához szükséges előkészítési, nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységekkel kapcsolatosak; így fedezhetők különösen a tanulmányok, szakértői értekezletek, tájékoztató és kommunikációs tevékenységek vonatkozásában felmerült költségek – beleértve az Unió politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációt is, amennyiben azok az e rendeletben megfogalmazott általános célkitűzések megvalósításához kapcsolódnak –, továbbá az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító információtechnológiai hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, valamint minden más, a Bizottságnál a Kozloduj- és Bohunice- program irányítása során felmerülő technikai és adminisztratív segítségnyújtási költség.

A Kozloduj- és Bohunice-program pénzügyi kerete fedezheti továbbá a szóban forgó programok és az 549/2007/Euratom rendelet, valamint a 647/2010/Euratom rendelet alapján elfogadott intézkedések közötti átmenet biztosításához szükséges technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokat is.

4. cikk

Előzetes feltételrendszer

(1)  Bulgária és Szlovákia 2014. január 1-jéig megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy teljesítse a következő előzetes feltételeket:

a) az Euratom-szerződés nukleáris biztonságra vonatkozó vívmányainak való megfelelés, különös tekintettel a 2009/71/Euratom irányelvnek, valamint a 2011/70/Euratom irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére;

b) olyan finanszírozási terv kidolgozása egy nemzeti kereten belül, amely e rendelettel összhangban meghatározza az atomerőműblokkok biztonságos leszerelésének – beleértve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelését is – teljes költségét, valamint a biztonságos leszereléshez előreláthatóan szükséges finanszírozási forrásokat;

c) az egyes leszerelési tevékenységek, ideértve az ütemtervek és a – leszerelés költségeinek becslése tekintetében nemzetközileg elfogadott előírásokon alapuló – kapcsolódó költségszerkezet szintjére lebontott részletes, átdolgozott leszerelési terv benyújtása a Bizottság számára.

(2)  Bulgária és Szlovákia legkésőbb a 2014. évi költségvetési kötelezettségvállalásig benyújtja a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett feltételrendszer teljesítésére vonatkozó szükséges információkat.

(3)  A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében említett, 2014-re szóló éves munkaprogram összeállításakor értékeli a (2) bekezdésben említett információkat. Amennyiben a Bizottság indokolt véleménye szerint az (1) bekezdés a) pontjában foglalt előzetes feltétel teljesítésének elmulasztása, illetve az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt előzetes feltételek nem kielégítő teljesítése miatt az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés merül fel, az uniós pénzügyi támogatás egészének vagy egy részének a felfüggesztésére irányuló határozatot a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell meghozni. A 2014-re szóló éves munkaprogram elfogadása során e határozat figyelembevételre kerül. A felfüggesztett támogatás összegét a 7. cikkben említett végrehajtási jogi aktusban meghatározott kritériumok mentén kell megállapítani.

5. cikk

A megvalósítás formái

(1)  A Kozloduj- és Bohunice-program végrehajtása a(z) 966/2012/EU, Euratom európai tanácsi és tanácsi rendeletben ( 12 ) meghatározott formák közül egy vagy több – elsősorban a támogatások és közbeszerzések – alkalmazásával történik.

(2)  A Bizottság a(z) 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott testületekre bízhatja a Kozloduj- és Bohunice-program szerinti uniós pénzügyi támogatás végrehajtását.

6. cikk

Éves munkaprogramok

(1)  A Bizottság minden év elején végrehajtási aktusok útján, a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadja a Kozloduj- és a Bohunice-programokra vonatkozó közös éves munkaprogramot, amelyben az egyes programok tekintetében meghatározza az egyes évekre előirányzott pénzügyi kötelezettségvállalások keretében nyújtott pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos célkitűzéseket, elvárt eredményeket, kapcsolódó mutatókat és határidőket.

(2)  A Bizottság minden év végén elkészíti a munka végrehajtása terén az előző években elért eredményekről szóló jelentést. Ezt a jelentést be kell nyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és az képezi majd a következő közös éves munkaprogram elfogadásának az alapját.

7. cikk

Részletes végrehajtási eljárások

A Bizottság 2014. december 31-ig, végrehajtási aktusok útján, a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően részletes végrehajtási eljárásokat fogad el a Kozloduj- és Bohunice-programra vonatkozóan. A végrehajtási jogi aktusok a szóban forgó programok tekintetében részletesebben meghatározzák a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a mérföldköveket, a határidőket és a kapcsolódó teljesítménymutatókat. Tartalmazzák továbbá a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett átdolgozott részletes leszerelési terveket, amelyek a haladás nyomon követésének és az elvárt eredmények időben történő elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

8. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1)  A Bizottság megfelelő intézkedésekkel – csalás, korrupció és más jogellenes cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint szükség esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységek végrehajtása során ne sérüljenek.

(2)  A Bizottság és képviselői, valamint a Számvevőszék jogosultak mind dokumentumalapú, mind helyszíni ellenőrzést végezni az e program alapján uniós forrásból származó támogatások kedvezményezettjeinél, valamint az e program alapján uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jogosult az ilyen finanszírozással közvetlenül vagy közvetetten érintett gazdasági szereplőknél a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 13 ) és a 2185/96/Euratom, EK, tanácsi rendeletben ( 14 ) előírt eljárásoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezni annak megállapítására, hogy felmerült-e az uniós finanszírozásra vonatkozó támogatási megállapodással, támogatási határozattal vagy szerződéssel összefüggésben olyan csalás, korrupció vagy más jogellenes cselekmény, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti.

(3)  Az első és második bekezdés sérelme nélkül, az e rendelet végrehajtása keretében harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, az e rendelet végrehajtása keretében létrejött támogatási megállapodásokban, támogatási határozatokban és szerződésekben kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF, hatásköreivel összhangban, elvégezheti a szóban forgó bekezdésekben említett helyszíni és egyéb ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

9. cikk

Félidős értékelés

(1)  A Bizottság 2017. december 31-ig, a tagállamokkal szoros együttműködésben félidős értékelő jelentést készít valamennyi, a Kozloduj- és Bohunice-programmal kapcsolatos intézkedés célkitűzéseinek – eredmények és hatások szintjén mért – megvalósulásáról, valamint a források felhasználásának hatékonyságáról és annak uniós hozzáadott értékéről, és mindezek alapján határozatot fogad el az intézkedések esetleges módosításáról vagy felfüggesztéséről. Az értékelés megállapítja továbbá, hogy szükség van-e a 2. cikk (2) bekezdésében, illetve a 7. cikkben foglalt konkrét célkitűzések és részletes végrehajtási eljárások módosítására.

(2)  A félidős értékelés a 2. cikk (2) bekezdésében említett teljesítménymutatókhoz viszonyítja a végrehajtás során elért eredményeket.

(3)  A Bizottság az (1) bekezdésben említett értékelés során megfogalmazott következtetéseit közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

10. cikk

Végső értékelés

(1)  A Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben utólagos értékelést végez a Kozloduj- és Bohunice-program eredményességéről és hatékonyságáról, valamint a finanszírozott intézkedéseknek a hatások, a források felhasználása és az Unió számára jelentett hozzáadott érték tekintetében vett eredményességéről.

(2)  A végső értékelés a 2. cikk (2) bekezdésében említett teljesítménymutatókhoz viszonyítja a végrehajtás során elért eredményeket.

(3)  A Bizottság a (2) bekezdésben említett értékelés[…] során megfogalmazott következtetéseit közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

11. cikk

Bizottság

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.

12. cikk

Átmeneti rendelkezések

Ez a rendelet nem érinti a vonatkozó projekteknek az azok befejezéséig történő, valamint a Bizottság által az 549/2007/Euratom rendelet, a 647/2010/Euratom rendelet alapján vagy bármely más, az adott támogatásra 2013. december 31-én és a tevékenységek befejezéséig a továbbiakban is alkalmazandó jogszabály alapján jóváhagyott pénzügyi támogatásnak a folytatását vagy módosítását, beleértve a teljes vagy részleges megszüntetést is.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az549/2007/Euratom rendelet és a 647/2010/Euratom rendelet 2014. január 1-jével hatályát veszti.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) 2013. november 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). HL C ….

( 2 ) HL L 157., 2005.6.21., 29. o.

( 3 ) HL L 236., 2003.9.23., 954. o.

( 4 ) A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18. o.).

( 5 ) A Tanács 2011. július 19-i 2011/70/Euratom irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról (HL L 199., 2011.8.2., 48. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve ( 2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 140., 2009.6.5., 114. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

( 9 ) A Tanács 549/2007/Euratom rendelete ( 2007. május 14. ) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt, a szlovákiai Bohunice V1 Atomerőmű 1. és 2. blokkjáról szóló 9. jegyzőkönyv végrehajtásáról (HL L 131., 2007.5.23., 1. o.).

( 10 ) A Tanács 647/2010/Euratom rendelete ( 2010. július 13. ) a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos uniós pénzügyi támogatásról (HL L 189., 2010.7.22., 9. o.).

( 11 ) A Tanács 1369/2013/Euratom rendelete (2013. december 13.) a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 7. oldalát).

( 12 ) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

( 13 ) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

( 14 ) A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

Top