EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0148-20171101

Consolidated text: A Bizottság 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2012. december 19. ) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/2017-11-01

02013R0148 — HU — 01.11.2017 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 148/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. december 19.)

a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 052, 2013.2.23., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. október 19.)

  L 17

1

21.1.2017
▼B

A BIZOTTSÁG 148/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. december 19.)

a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

A 648/2012/EU rendelet 9. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelő bejelentésekben meghatározandó részletes adatok

(1)  A kereskedési adattárnak benyújtott bejelentések a következőket tartalmazzák:

a) az ügylet szerződő feleire vonatkozó, a melléklet 1. táblázatában meghatározott adatok;

b) a két szerződő fél által megkötött származtatott ügyletre vonatkozó, a melléklet 2. táblázatában meghatározott adatok.

▼M1

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és információkat egyetlen jelentésben kell bejelenteni.

Az első albekezdéstől eltérve az (1) bekezdésben említett adatokat és információkat különálló jelentésben kell bejelenteni, amennyiben:

a) a származtatott ügylet származtatott ügyletek kombinációjából áll;

b) a melléklet táblázataiban lévő mezők nem teszik lehetővé az a) pontban említett származtatott ügyletekre vonatkozó adatok és információk hatékony bejelentését.

A származtatott ügyletek kombinációjából álló származtatott ügylet szerződő feleinek a bejelentés határidejét megelőzően meg kell állapodniuk a szóban forgó származtatott ügylethez kapcsolódóan a kereskedési adattárnak küldendő különálló jelentések számáról.

A bejelentő szerződő fél a különálló jelentéseket az ügyleti jelentések csoportjához tartozó, a szerződő fél szintjén egyedi azonosítóval kapcsolja össze a melléklet 2. táblázata 14. mezőjének megfelelően.

▼B

(3)  Ha a két szerződő fél nevében egy bejelentés készül, az mindkét szerződő fél vonatkozásában tartalmazza a melléklet 1. táblázatában meghatározott adatokat. A melléklet 2. táblázatában meghatározott adatokat csak egyszer kell benyújtani.

(4)  Ha a két szerződő fél nevében egy bejelentés készül, a melléklet 1. táblázata 9. mezőjének megfelelően jelezni kell ezt a tényt.

(5)  Ha valamely ügylet adatait a kereskedési adattár felé az egyik szerződő fél jelenti be a másik szerződő fél nevében, vagy ha az ügylet adatait a kereskedési adattár felé egy harmadik jogalany jelenti be egyik vagy mindkét szerződő fél nevében, a bejelentett adatoknak tartalmazniuk kell valamennyi olyan adatot, amelyet az egyes szerződő felek az ügylet egymástól függetlenül történő bejelentése esetén közölnének a kereskedési adattár felé.

(6)  Ha egy származtatott ügylet olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek a melléklet 2. táblázatában meghatározott, alapul szolgáló eszközök közül egynél többre is vonatkozhatnak, a bejelentésben meg kell jelölni azt az eszközosztályt, amelyhez az ügylet – a szerződő feleknek a bejelentés kereskedési adattárnak történő benyújtását megelőzően hozott megállapodása értelmében – leginkább sorolandó.

▼M1

2. cikk

Elszámolt ügyletek

(1)  Ha egy a 648/2012/EU rendelet 9. cikke szerint már bejelentett származtatott ügyletet a későbbiekben egy központi szerződő fél számol el, ezt az ügyletet lezártként kell bejelenteni, és e célból a melléklet 2. táblázatának 93. mezőjében az „Idő előtti lezárás” intézkedéstípust kell megadni; az elszámolásból eredő új ügyleteket be kell jelenteni.

(2)  Amennyiben egy kereskedési helyszínen megkötött ügyletet ugyanazon a napon el is számolnak, csak az elszámolásból eredő ügyleteket kell bejelenteni.

3. cikk

A kitettségek bejelentése

(1)  A melléklet 1. táblázatában a biztosítékeszközök tekintetében előírt adatok valamennyi nyújtott és kapott biztosítékra kiterjednek a melléklet 1. táblázata 21–35. mezőjének megfelelően.

(2)  Ha a biztosítékeszközök nem ügyleti szinten nyújtanak fedezetet, a szerződő felek a portfólió szintjén nyújtott és kapott biztosítékeszközöket jelentik be a kereskedési adattárnak a melléklet 1. táblázata 21–35. mezőjének megfelelően.

(3)  Ha az ügylethez kapcsolódó biztosítékeszközöket portfóliószinten jelentik be, a bejelentő szerződő fél bejelenti a kereskedési adattárnak a bejelentett ügylethez kapcsolódó portfóliót azonosító kódot a melléklet 1. táblázata 23. mezőjének megfelelően.

(4)  A 648/2012/EU rendelet 10. cikkében említettektől eltérő nem pénzügyi szerződő felek nem kötelesek az e rendelet mellékletének 1. táblázatában meghatározott biztosítékeszközöknek, valamint az ügyletek piaci értéken történő vagy modellalapú értékelésének a bejelentésére.

(5)  Az olyan ügyletek esetében, amelyek elszámolására központi szerződő félen keresztül kerül sor, a szerződő félnek be kell jelentenie az ügylet központi szerződő fél általi értékelését a melléklet 1. táblázata 17–20. mezőjének megfelelően.

(6)  Az olyan ügyletek esetében, amelyek elszámolására nem központi szerződő félen keresztül kerül sor, a szerződő félnek a melléklet 1. táblázata 17–20. mezőjének megfelelően be kell jelentenie az ügylet értékelését, amelyet az Unió által elfogadott és az 1126/2008/EK bizottsági rendelet ( 1 ) mellékletében meghatározott IFRS 13 nemzetközi pénzügyi beszámolási standardban (valós értéken történő értékelés) megállapított módszertannak megfelelően hajtottak végre.

▼M1

3a. cikk

Névleges összeg

(1)  A melléklet 2. táblázatának 20. mezőjében említett származtatott ügylet névleges összege:

a) monetáris egységekben kereskedett csereügyletek, határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében az a referenciaösszeg, amely alapján a származtatott termékek piacán meghatározzák a szerződésben rögzített kifizetéseket;

b) opciók esetében a kötési árfolyam használatával kiszámított összeg;

c) különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések és árukhoz kapcsolódó, egységekben (például hordó vagy tonna) meghatározott származtatott ügyletek esetében a szerződésben meghatározott releváns áron az adott mennyiségre kiszámított összeg;

d) olyan származtatott ügyletek esetében, amelyeknél a névleges összeget az alapeszköz árának felhasználásával számítják ki és ez az ár csak a kiegyenlítés időpontjában áll rendelkezésre, az alapeszköz nap végi ára az ügylet megkötésének időpontjában.

(2)  Egy olyan származtatott ügyletre vonatkozó első jelentésben, amelynek névleges összege idővel változik, értelemszerűen a származtatott ügylet megkötésének időpontjában kell meghatározni a névleges összeget.

▼M1

4. cikk

Változásnapló

A kereskedési adattárakban nyilvántartott adatok változásait naplóban kell rögzíteni olyan módon, hogy beazonosítható(k) legyen(ek) a módosítást kérelmező személy(ek), és adott esetben a kereskedési adattár is, a változás oka(i), a módosítás dátuma, időbélyegzője és egyértelmű leírása, ideértve a vonatkozó adat régi és új tartalmát, a melléklet 2. táblázata 93. mezőjének megfelelően.

▼B

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1
MELLÉKLET

A kereskedési adattáraknál bejelentendő adatok1.  táblázat

A szerződő felek adatai

 

Mező

Bejelentendő adatok

 

Az ügylet felei

 

1

A bejelentés időbélyegzője

A kereskedési adattárnál történő bejelentés dátuma és időpontja.

2

A bejelentő szerződő fél azonosítója

Az ügylet bejelentő szerződő felének azonosítására szolgáló egyedi kód.

3

A másik szerződő fél azonosítójának típusa

A másik szerződő fél azonosításához használt kód típusa.

4

A másik szerződő fél azonosítója

Az ügylet másik szerződő felének azonosítására szolgáló egyedi kód.

Ezt a mezőt a bejelentő szerződő fél szempontjából kell kitölteni. Magánszemélyek esetében egységesen az ügyfélkódot kell alkalmazni.

5

A másik szerződő fél országa

Annak az országnak az országkódja, ahol a másik szerződő fél székhelye található, vagy – amennyiben a másik szerződő fél természetes személy – a lakóhely szerinti ország.

6

A bejelentő szerződő fél vállalati szektora

A bejelentő szerződő fél társasága által folytatott tevékenységek jellege.

Ha a bejelentő szerződő fél pénzügyi szerződő fél, ez a mező tartalmazza a pénzügyi szerződő felekre vonatkozó taxonómiába foglalt és az adott szerződő félre alkalmazandó összes szükséges kódot.

Ha a bejelentő szerződő fél nem pénzügyi szerződő fél, ez a mező tartalmazza a nem pénzügyi szerződő felekre vonatkozó taxonómiába foglalt és az adott szerződő félre alkalmazandó összes szükséges kódot.

Egynél több tevékenység bejelentése esetén a kódokat a megfelelő tevékenységek relatív fontossága szerinti sorrendben kell felsorolni.

7

A bejelentő szerződő fél jellege

Annak megjelölése, hogy a bejelentő szerződő fél a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 1. cikke (5) bekezdésének vagy 2. cikke 1., 8. és 9. pontjának értelmében központi szerződő fél, pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő fél vagy más típusú szerződő fél.

8

Bróker azonosítója

Ha a bróker anélkül jár el a bejelentő szerződő fél közvetítőjeként, hogy ő maga szerződő féllé válna, a bejelentő szerződő fél a brókert egyedi kóddal azonosítja.

9

Bejelentő jogalany azonosítója

Ha a bejelentő szerződő fél jelentéstételi kötelezettségét ráruházta egy harmadik félre vagy a másik szerződő félre, az érintett jogalanyt egyedi kóddal kell azonosítani ebben a mezőben.

Egyéb esetben ez a mező üresen hagyható.

10

Klíringtag azonosítója

Abban az esetben, ha a származtatott ügyletet elszámolják és a bejelentő szerződő fél nem klíringtag, ebben a mezőben azt a klíringtagot kell egyedi kóddal azonosítani, akin keresztül elszámolják a származtatott ügyletet.

11

A kedvezményezett azonosítójának típusa

A kedvezményezett azonosításához használt kód típusa.

12

Kedvezményezett azonosítója

Az ügyletből adódó jogokat és kötelezettségeket viselő fél feltüntetése.

Ha az ügylet egy olyan szerkezet (pl. tröszt vagy alap) igénybevételével kerül végrehajtásra, amely számos kedvezményezettet képvisel, az adott szerkezetet kell kedvezményezettként megjelölni.

Ha az ügylet kedvezményezettje az ügyletnek nem szerződő fele, a bejelentő szerződő fél köteles az ügylet kedvezményezettjét egyedi kóddal, vagy magánszemély esetében a magánszemély által igénybe vett jogalany által kijelölt, egységesen használt ügyfélkóddal azonosítani.

13

Kereskedési szerep

Arra vonatkozó adat, hogy a bejelentő szerződő fél a saját számlájára (saját nevében vagy egy ügyfél nevében eljárva) vagy egy ügyfél számlájára és nevében ügynökként eljárva kötötte-e meg a szerződést.

14

Vétel/eladás jelzése

Arra vonatkozó adat, hogy a bejelentő szerződő fél vevő vagy eladó.

15

Kereskedelmi tevékenységhez vagy likviditásfinanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódik

Arra vonatkozó adat, hogy az ügylet a 648/2012/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint, objektíven mérhető adatok alapján közvetlenül kapcsolódik-e a bejelentő szerződő fél kereskedelmi tevékenységéhez vagy likviditásfinanszírozásához.

Ezt a mezőt üresen kell hagyni abban az esetben, ha a bejelentő szerződő fél a 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 8. pontja szerinti pénzügyi szerződő fél.

16

Elszámolási értékhatár

Arra vonatkozó adat, hogy a bejelentő szerződő fél meghaladta-e a 648/2012/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett elszámolási értékhatárt.

Ezt a mezőt üresen kell hagyni abban az esetben, ha a bejelentő szerződő fél a 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 8. pontja szerinti pénzügyi szerződő fél.

17

Az ügylet értéke

Az ügyletnek a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, piaci értéken történő vagy modellalapú értékelése, amennyiben alkalmazandó. Elszámolt kereskedés esetében a központi szerződő fél értékelését kell használni.

18

Az érték pénzneme

A szerződés értékének meghatározásához használt pénznem.

19

Az értékelés időbélyegzője

Az utolsó értékelés dátuma és időpontja. Piaci értéken történő értékelés esetében a referenciaárak közzétételének dátumát és időpontját kell megadni.

20

Értékelés típusa

Annak megjelölése, hogy piaci értéken történő értékelésre vagy modellalapú értékelésre került-e sor, vagy az értékelést a központi szerződő fél bocsátotta rendelkezésre.

21

Biztosítékeszközökkel való fedezettség

Annak megjelölése, hogy van-e biztosítéki megállapodás a szerződő felek között.

22

Biztosítékeszköz portfóliószinten

Annak megjelölése, hogy a biztosítékeszközöket portfóliószinten nyújtották-e.

A portfólió a szerződések egy csoportjából eredő nettó pozíciók alapján, és nem ügyletenként kiszámított biztosítékot jelent.

23

Biztosítékeszközzel fedezett portfólió kódja

Ha a biztosítékeszközök bejelentése portfóliószinten történik, a portfóliót a bejelentő szerződő fél által meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani.

24

Nyújtott alapletét

A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott alapletét értéke.

Ha az alapletét nyújtására portfóliószinten kerül sor, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként nyújtott alapletét teljes értékét.

25

A nyújtott alapletét pénzneme

Itt kell megadni a nyújtott alapletét pénznemét.

26

Nyújtott változó letét

A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott – többek között pénzeszközben kiegyenlített – változó letét értéke.

Ha a változó letét nyújtására portfóliószinten kerül sor, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként nyújtott változó letét teljes értékét.

27

A nyújtott változó letét pénzneme

Itt kell megadni a nyújtott változó letét pénznemét.

28

Kapott alapletét

A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő féltől kapott alapletét értéke.

Ha a kapott alapletét portfóliószintre vonatkozik, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként kapott alapletét teljes értékét.

29

A kapott alapletét pénzneme

Itt kell megadni a kapott alapletét pénznemét.

30

Kapott változó letét

A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő féltől kapott – többek között pénzeszközben kiegyenlített – változó letét értéke.

Ha a kapott változó letét portfóliószintre vonatkozik, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként kapott változó letét teljes értékét.

31

A kapott változó letét pénzneme

Itt kell megadni a kapott változó letét pénznemét.

32

Nyújtott többletbiztosíték

Az előírt biztosítékon felül nyújtott többletbiztosíték értéke.

33

A nyújtott többletbiztosíték pénzneme

Itt kell megadni a nyújtott többletbiztosíték pénznemét.

34

Kapott többletbiztosíték

Az előírt biztosítékon felül kapott biztosíték értéke.

35

A kapott többletbiztosíték pénzneme

Itt kell megadni a kapott többletbiztosíték pénznemét.

(1)   Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).2.  táblázat

Általános adatok

 

Mező

Bejelentendő adatok

Érintett származtatottügylet-típusok

 

2a. szakasz – Ügylettípus

 

Minden ügylet

1

Ügylet típusa

Minden egyes bejelentett ügyletet típusa szerint kell besorolni.

 

2

Eszközosztály

Minden egyes bejelentett ügyletet be kell sorolni az alapjául szolgáló eszközosztály szerint.

 

 

2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk

 

Minden ügylet

3

A termék besorolásának típusa

A releváns termékbesorolás típusa.

 

4

A termék besorolása

A nemzetközi értékpapír-azonosító számmal (ISIN) vagy alternatív eszközazonosító kóddal (AII) azonosított termékek esetében meg kell adni a pénzügyi instrumentumok besorolása szerinti kódot (CFI).

Azon termékek esetében, amelyekhez nem áll rendelkezésre ISIN vagy AII, jóváhagyott egyedi termékazonosítót (UPI) kell megadni. Az UPI jóváhagyásáig ezeket a termékeket a CFI-kóddal kell besorolni.

 

5

Termékazonosító típusa

A releváns termékazonosító típusa.

 

6

Termékazonosító

A terméket ISIN vagy AII révén kell azonosítani. Az AII kódot akkor kell használni, ha a termékkel olyan kereskedési helyszínen kereskednek, amelyet az ESMA weboldalán található, az 1287/2006/EK bizottsági rendelet (1) 13. cikke (2) bekezdésének megfelelően az illetékes hatóságok által biztosított információk alapján összeállított nyilvántartásban AII-ként soroltak be.

Az AII kód csak a Bizottság által a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának kezdő időpontjáig használható.

 

7

Az alapeszköz azonosítójának típusa

A releváns alapeszköz azonosítójának típusa.

 

8

Az alapeszköz azonosítója

A közvetlen alapeszközt az ezen alapeszköz típusa szerinti egyedi azonosító használatával kell azonosítani.

Az AII kód csak a Bizottság által a 600/2014/EU rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának kezdő időpontjáig használható.

Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni.

A többek között kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi instrumentumokból álló kosár esetén csak a kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi instrumentumot kell megadni.

 

9

Névleges pénznem 1

A névleges összeg pénzneme.

Származtatott kamatügylet vagy származtatott devizaügylet esetén az 1. oldal névleges pénzneme.

 

10

Névleges pénznem 2

A névleges összeg másik pénzneme.

Származtatott kamatügylet vagy származtatott devizaügylet esetén a 2. oldal névleges pénzneme.

 

11

Teljesítés pénzneme

Teljesítendő pénznem.

 

 

2c. szakasz – Az ügylet részletei

 

Minden ügylet

12

Ügyletazonosító

Amíg nem áll rendelkezésre globális egyedi ügyletazonosító (UTI), a másik szerződő féllel egyeztetett egyedi ügyletazonosító.

 

13

A jelentés azonosító száma

Egy származtatott ügylet adott végrehajtásához kapcsolódó jelentések csoportjának egyedi száma.

 

14

Összetett ügylet összetevőinek azonosítója

A bejelentő vállalat belső azonosítója, amely azonosítja és összekapcsolja a származtatott termékek kombinációjából álló adott származtatott ügylethez kapcsolódó jelentéseket. A szerződő fél szintjén ez a kód egyedi, és a származtatott ügylethez kapcsolódó ügyleti jelentések csoportját azonosítja.

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a vállalat két vagy több származtatott ügyletből álló származtatott ügyletet hajt végre és ha ezt az ügyletet nem lehet egyetlen jelentésben megfelelően jelenteni.

 

15

Végrehajtási helyszín

A származtatott ügylet végrehajtásának helyszínét a helyszínre vonatkozó egyedi kóddal kell azonosítani.

Ha az ügylet megkötésére tőzsdén kívül került sor és a vonatkozó instrumentum egy kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett vagy azzal ott kereskednek, az „XOFF” MIC kódot kell használni.

Ha az ügylet megkötésére tőzsdén kívül került sor és a vonatkozó instrumentum egy kereskedési helyszínen nincs kereskedésre bevezetve vagy azzal ott nem kereskednek, az „XXXX” MIC-kódot kell használni.

 

16

Tömörítés

Annak megjelölése, hogy az ügylet a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 47. pontja szerinti tömörítési műveletből ered-e.

 

17

Ár/ráta

Származtatott ügyletenkénti ár jutalékok és a felhalmozódott kamat nélkül, amennyiben alkalmazandó.

 

18

Árjelzés

Az ár kifejezésének módja.

 

19

Az ár pénzneme

Az a pénznem, amelyben az árat/rátát denominálják.

 

20

Névleges összeg

Az a referenciaösszeg, amelyből a szerződés szerinti kifizetést meghatározzák. Részleges lezárás, amortizáció, továbbá olyan ügyletek esetén, amelyeknél a névleges összeg az ügylet jellemzői miatt idővel változik, a változás bekövetkezése után fennmaradó névleges összeget tükrözi.

 

21

Árszorzó

A pénzügyi eszköz egy kereskedelmi ügylethez tartozó egységeinek a száma, pl. az ügylethez tartozó származtatott termékek száma.

 

22

Mennyiség

A jelentésbe foglalt ügyletek száma.

Különbözetre fogadás (spread bet) esetén a mennyiség a kockáztatott monetáris érték a közvetlen alapul szolgáló pénzügyi eszköz egységnyi áralakulásakor.

 

23

Előleg

A bejelentő szerződő fél által eszközölt vagy kapott előlegfizetések összege.

 

24

Teljesítés típusa

Annak megadása, hogy az ügylet teljesítésére ténylegesen vagy pénzeszközben került-e sor.

 

25

A végrehajtás időbélyegzője

Az ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.

 

26

Hatálybalépés napja

Az ügylet szerinti kötelezettségek hatálybalépésének dátuma.

 

27

Lejárat időpontja

A bejelentett ügylet eredeti lejáratának dátuma.

Az ügylet idő előtti lezárását nem kell feltüntetni ebben a mezőben.

 

28

Lezárás időpontja

A lezárás dátuma a bejelentett ügylet idő előtti lezárása esetén.

 

29

Kiegyenlítés időpontja

Az alapeszköz kiegyenlítésének dátuma.

Ha egynél több időpont van, további mezők használhatók.

 

30

Keretmegállapodás típusa

Utalás a keretmegállapodásra (pl. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement vagy bármilyen helyben használt keretmegállapodás).

 

31

Keretmegállapodás verziója

Hivatkozás a bejelentett ügyletnél esetlegesen alkalmazott keretmegállapodás verziójának évszámára (pl. 1992, 2002 stb.).

 

 

2d. szakasz – Kockázatmérséklés/bejelentés

 

Minden ügylet

32

A visszaigazolás időbélyegzője

A visszaigazolás dátuma és időpontja a 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 12. cikkének megfelelően.

 

33

Visszaigazolás módja

Annak feltüntetése, hogy az ügyleteket elektronikus úton vagy nem elektronikus úton igazolták vissza, vagy nem igazolták vissza.

 

 

2e. szakasz – Elszámolás

 

Minden ügylet

34

Elszámolási kötelezettség

Annak megjelölése, hogy a bejelentett ügylet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek olyan kategóriájába tartozik-e, amelyre vonatkozóan megállapították az elszámolási kötelezettséget, és az ügylet végrehajtásának idején az ügylet mindkét szerződő fele a 648/2012/EU rendelet szerinti elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozik.

 

35

Elszámolva

Annak megjelölése, hogy sor került-e az elszámolásra.

 

36

Az elszámolás időbélyegzője

Az elszámolás napja és ideje.

 

37

Központi szerződő fél

Ha egy ügylet elszámolásra került, az ügylet elszámolását végző központi szerződő fél egyedi kódja.

 

38

Csoporton belüli

Annak megjelölése, hogy az ügylet a 648/2012/EU rendelet 3. cikke szerinti csoporton belüli ügyletként jött-e létre.

 

 

2f. szakasz – Kamatlábak

 

Származtatott kamatügyletek

39

Az 1. oldal rögzített kamatlába

Az 1. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.

 

40

A 2. oldal rögzített kamatlába

A 2. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.

 

41

A rögzítettkamat-számítási időszak napjainak száma – 1. oldal

Az 1. oldalra vonatkozó rögzített kamat teljesítője által alkalmazott kamatszámítási időszak napjainak tényleges száma, amennyiben alkalmazandó.

 

42

A rögzítettkamat-számítási időszak napjainak száma – 2. oldal

A 2. oldalra vonatkozó rögzített kamat teljesítője által alkalmazott kamatszámítási időszak napjainak tényleges száma, amennyiben alkalmazandó.

 

43

A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – időszak

Az az időszak, amely kifejezi az 1. oldal rögzítettkamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

44

A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – szorzó

Azon időszak szorzója, amely kifejezi az 1. oldal rögzítettkamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

45

A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – időszak

Az az időszak, amely kifejezi a 2. oldal rögzítettkamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

46

A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – szorzó

Azon időszak szorzója, amely kifejezi a 2. oldal rögzítettkamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

47

A változókamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – időszak

Az az időszak, amely kifejezi az 1. oldal változókamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

48

A változókamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – szorzó

Azon időszak szorzója, amely kifejezi az 1. oldal változókamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

49

A változókamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – időszak

Az az időszak, amely kifejezi a 2. oldal változókamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

50

A változókamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – szorzó

Azon időszak szorzója, amely kifejezi a 2. oldal változókamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

51

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 1. oldal – időszak

Az az időszak, amely kifejezi az 1. oldalra vonatkozó változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

52

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 1. oldal – szorzó

Azon időszak szorzója, amely kifejezi az 1. oldalra vonatkozó változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

53

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 2. oldal – időszak

Az az időszak, amely kifejezi a 2. oldalra vonatkozó változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

54

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 2. oldal – szorzó

Azon időszak szorzója, amely kifejezi a 2. oldalra vonatkozó változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.

 

55

Az 1. oldal változó kamatlába

Az előre meghatározott időközönként, a piaci referencia-kamatláb alapján ismételten megállapított, alkalmazott kamatlábak megjelölése, amennyiben alkalmazandó.

 

56

A változó kamatláb referencia-időszaka – 1. oldal – időszak

Az az időszak, amely kifejezi az 1. oldal változó kamatának referencia-időszakát.

 

57

A változó kamatláb referencia-időszaka – 1. oldal – szorzó

Azon időszak szorzója, amely kifejezi az 1. oldal változó kamatának referencia-időszakát.

 

58

A 2. oldal változó kamatlába

Az előre meghatározott időközönként, a piaci referencia-kamatláb alapján ismételten megállapított, alkalmazott kamatlábak megjelölése, amennyiben alkalmazandó.

 

59

A változó kamatláb referencia-időszaka – 2. oldal – időszak

Az az időszak, amely kifejezi a 2. oldal változó kamatának referencia-időszakát.

 

60

A változó kamatláb referencia-időszaka – 2. oldal – szorzó

Azon időszak szorzója, amely kifejezi a 2. oldal változó kamatának referencia-időszakát.

 

 

2 g. szakasz – Deviza

 

Származtatott devizaügyletek

61

Teljesítési pénznem 2

Keresztdeviza, amennyiben a pénznem eltér a teljesítés pénznemétől.

 

62

Átváltási árfolyam 1

Az átváltási árfolyam az ügylet megkötésének napján és időpontjában. Az alapdeviza jegyzett devizában meghatározott áraként kell megadni.

 

63

Forward árfolyam

A szerződő felek által a szerződéses megállapodásban elfogadott forward árfolyam. Az alapdeviza jegyzett devizában meghatározott áraként kell megadni.

 

64

Árfolyam alapja

Az árfolyam alapjául szolgáló pénznemek megadása

 

 

2h. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek

 

Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák

 

Általános információk

 

 

65

Árualap

Az ügylet alapjául szolgáló áru fajtájának megadása.

 

66

Az áru részletei

Az adott árura vonatkozó részletes adatok, a 65. mezőben megjelölteken túl.

 

 

Energia

A 67–77. mező csak az Unióban szállított földgázhoz és villamos energiához kapcsolódó származtatott ügyletekre vonatkozik.

 

67

Teljesítési pont vagy zóna

A piaci terület(ek) teljesítési pontja(i).

 

68

Összekapcsolási pont

Egy szállítási szerződésben foglalt határ(ok) vagy határátkelőhely(ek) megjelölése.

 

69

Terhelés típusa

A teljesítési profil meghatározása.

 

 

A 70–77. mező ismételhető szakasza

 

 

70

A terhelés teljesítési intervallumai

Az egyes időblokkokra vagy terhelési görbékre vonatkozó időintervallumok.

 

71

Teljesítés kezdőnapja és időpontja

A teljesítés kezdőnapja és időpontja.

 

72

Teljesítés zárónapja és időpontja

A teljesítés zárónapja és időpontja.

 

73

Időtartam

A teljesítési időszak hossza.

 

74

A hét napjai

A teljesítés napjai a héten belül.

 

75

Teljesítési kapacitás

A 70. mezőben meghatározott egyes teljesítési intervallumok teljesítési kapacitása.

 

76

Mennyiségi egység

Naponta vagy óránként teljesített mennyiség MWh/nap vagy kWh/nap mértékegységben megadva, az alapul szolgáló árunak megfelelően.

 

77

Ár/időintervallum mennyiségek

Az időintervallumonkénti mennyiség ára (ha alkalmazható).

 

 

2i. szakasz – Opciók

 

Opciót tartalmazó ügyletek

78

Opció típusa

Annak megjelölése, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a származtatott ügylet végrehajtásának időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási-e.

— Csereügyletre szóló opciók esetében a következőket kell jelölni:

— „Eladási” (put), változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap.

— „Vételi” (call) fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevőnek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be.

— Plafon és padló (cap és floor) opciók esetében a következőket kell jelölni:

— „Eladási” padló (floor) esetében.

— „Vételi” plafon (cap) esetében.

 

79

Az opció gyakorlásának típusa

Annak megjelölése, hogy az opció kizárólag egy bizonyos időpontban (európai és ázsiai típusú opció), különböző előre meghatározott időpontokban (Bermuda-opció) vagy az ügylet lejártát megelőzően bármikor (amerikai típusú opció) lehívható.

 

80

Kötési árfolyam (plafon/padló)

Az opció kötési árfolyama.

 

81

Kötési árfolyam jelzése

A kötési árfolyam kifejezésének módja.

 

82

Az alapeszköz lejáratának dátuma

Csereügyletre szóló opció esetében az alapul szolgáló csereügylet lejáratának dátuma.

 

 

2j. szakasz – Származtatott hitelügyletek

 

 

83

Szenioritás

Indexre vagy egy alaptermékre vonatkozó ügylet esetében a szenioritásra vonatkozó információ.

 

84

Referencia-jogalany

A mögöttes referencia-jogalany azonosítása.

 

85

Fizetés gyakorisága

Kamat vagy kupon fizetésének gyakorisága.

 

86

A számítás alapja

A kamat kiszámításának alapja.

 

87

Sorozat

Adott esetben az index összeállításának sorozatszáma.

 

88

Verzió

Egy sorozatnak akkor bocsátják ki új verzióját, ha az abban szereplő elemek valamelyike nem teljesít és az indexet újra kell súlyozni az indexet alkotó elemek számának változása miatt.

 

89

Indextényező

A névleges összegre (20-as mező) alkalmazandó tényező, a névleges összeg adott indexsorozatban bekövetkezett valamennyi korábbi hitelesemény miatti kiigazítása céljából.

A szám 0 és 100 között lehet.

 

90

Ügyletrészsorozat

Annak megjelölése, hogy a származtatott ügylet ügyletrészsorozatba sorolt-e.

 

91

Alsó veszteségviselési határ

Az a pont, amelynél a pool veszteségei egy meghatározott ügyletrészsorozathoz kapcsolódnak.

 

92

Felső veszteségviselési határ

Az a pont, amely felett a veszteségek nem befolyásolják az adott ügyletrészsorozatot.

 

 

2k. szakasz – Az ügylet módosítása

 

 

93

Az intézkedés típusa

Az alábbiak bejelentése esetén alkalmazandó jelölések:

— első alkalommal bejelentett származtatott ügylet esetében megadandó jelölés: „new” („új”),

— korábban bejelentett származtatott ügylet feltételeinek vagy részleteinek módosításakor (kivéve a jelentés javítását) megadandó jelölés: „modify” („módosítás”). Ide tartozik egy korábbi jelentés aktualizálása egy pozíció jelzése céljából, hogy tükrözze az adott pozícióhoz tartozó új kereskedéseket,

— egy korábban tévesen benyújtott teljes jelentés törlése, ha az ügylet nem jött létre, vagy nem tartozik a 648/2012/EU rendelet jelentéstételi követelményeinek hatálya alá, de tévesen jelentésre került a kereskedési adattár felé, ekkor a megadandó jelölés: „error” („hiba”),

— meglévő ügylet idő előtti lezárásakor megadandó jelölés: „early termination” („idő előtti lezárás”),

— egy korábban benyújtott jelentés hibás adatmezőket tartalmaz, ekkor a korábbi jelentés hibás adatmezőit javító jelentés megjelölése: „correction” („javítás”),

— bejelentett ügylet tömörítésekor megadott jelölés: „compression” („tömörítés”),

— egy ügylet vagy biztosíték értékelésének frissítésekor megadott jelölés: „valuation update” („értékelési frissítés”),

— az új kereskedésként bejelentendő olyan származtatott ügylet esetében, amely ugyanazon a napon bekerül egy külön pozíciójelentésbe, a megadandó jelölés: „position component” („pozíció-összetevő”). Ez az érték megfelel egy új kereskedés bejelentésének, amelyet az adott jelentés aktualizálása és tömörítettként való jelzése követ.

 

94

Szint

Annak megjelölése, hogy a jelentés kereskedési vagy pozíciószintre vonatkozik-e.

A pozíciószintű jelentést csak a kereskedési szintű jelentés kiegészítéseként lehet használni a kereskedés utáni események jelentéséhez és csak akkor, ha a pozíció felcserélhető termékekkel folytatott egyedi kereskedést váltott fel.

 

(1)   A Bizottság 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK rendelete a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 1. o.).

(2)   Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(3)   A Bizottság 2012. december 19-i 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 11. o.).( 1 ) A Bizottság 2008. november 3-i 1126/2008/EK rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).

Top