EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012D0642-20141031

Consolidated text: A Tanács 2012/642/KKBP határozata ( 2012. október 15. ) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/2014-10-31

2012D0642 — HU — 31.10.2014 — 004.004


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2012/642/KKBP HATÁROZATA

(2012. október 15.)

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről

(HL L 285, 2012.10.17., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A TANÁCS 2013/248/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. május 29.)

  L 143

24

30.5.2013

►M2

A TANÁCS 2013/308/KKBP HATÁROZATA (2013. június 24.)

  L 172

31

25.6.2013

►M3

A TANÁCS 2013/534/KKBP HATÁROZATA (2013. október 29.)

  L 288

69

30.10.2013

 M4

A TANÁCS 2014/24/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. január 20.)

  L 16

32

21.1.2014

►M5

A TANÁCS 2014/439/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. július 8.)

  L 200

13

9.7.2014

►M6

A TANÁCS 2014/750/KKBP HATÁROZATA (2014. október 30.)

  L 311

39

31.10.2014


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 297, 15.10.2014, o 41  (24/2014)

 C2

Helyesbítés, HL L 328, 13.11.2014, o 61  (439/2014)

►C3

Helyesbítés, HL L 176, 7.7.2015, o 41  (439/2014)
▼B

A TANÁCS 2012/642/KKBP HATÁROZATA

(2012. október 15.)

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekrőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács először a 2004/661KKBP közös fellépéssel ( 1 ) fogadott el korlátozó intézkedéseket Fehéroroszország ellen. Ezt követően is rendszeresen hangot adott afelett érzett komoly aggodalmának, hogy Fehéroroszországban nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, a demokrácia és a jogállamiság elveit, valamint hogy a politikai foglyok nem kapták vissza szabadságukat vagy nem került sor rehabilitálásukra, és emiatt meghosszabbította ezeket az intézkedéseket és kiterjesztette hatályukat.

(2)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozatot ( 2 ).

(3)

Egyes konkrét aggályok következtében korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre azon személyek ellen, akik a Pourgourides-jelentés szerint 1999–2000-ben kulcsfontosságú szerepet játszottak négy ismert személy eddig megoldatlan eltűnésében Fehéroroszországban és az ügy későbbi eltussolásában, továbbá akik elmulasztottak független vizsgálatot vagy bírósági eljárást indítani az eltűnések ügyében.

(4)

Intézkedések bevezetésére került sor azok ellen is, akik felelősek voltak a 2004. október 17-i fehérorosz választások és népszavazás során elkövetett csalásokért, valamint a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2006. március 19-i és a 2010. december 19-i fehérorosz elnökválasztások során, továbbá azok ellen, akiket felelősség terhel az emberi jogok súlyos megsértéséért és a békés tüntetések erőszakos leveréséért az említett választásokat és a népszavazást követően.

(5)

Különlegesen nagy felelősség terheli azokat a tisztviselőket, akik közvetlenül részt vettek az elnökválasztások és a népszavazás során elkövetett csalásokban, vagy akik ezekért a csalásokért felelősek, továbbá azokat, akik felelősek a következőkért: a meghamisított információk terjesztésének megszervezése és kivitelezése az állami irányítású médiában; a fegyvertelen és békés tüntetők elleni túlzó és indokolatlan erőszakos fellépés; a folyamatos és politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtása a fehérorosz civil társadalom, demokratikus ellenzék, nem kormányzati szervezetek és szabad média képviselőinek népes csoportjai ellen; a nemzetközi emberi jogi normák és a Fehérorosz Köztársaság jogszabályainak szisztematikus és összehangolt megsértése az igazságszolgáltatásban, valamint a fogvatartottak jogi képviselői és más személyek ellen irányuló kényszerítő és megfélemlítést célzó módszerek alkalmazása.

(6)

Ezen túlmenően, a helyzet súlyosságára tekintettel intézkedéseket kell foganatosítani a Fehéroroszországban vezető pozícióban lévő személyek ellen is, továbbá a Lukasenko-rezsimből hasznot húzó, vagy azt támogató személyek és szervezetek ellen, mindenekelőtt pedig a rezsimnek pénzügyi vagy anyagi támogatást nyújtó személyek és szervezetek ellen.

(7)

Ezen intézkedéseket hatékonyságuk biztosítása érdekében olyan szervezetekre is alkalmazni kell, amelyek olyan természetes vagy jogi személyek tulajdonában vannak, vagy irányítása alatt állnak, akik vagy amelyek felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, illetve akik vagy amelyek tevékenysége egyéb módon komolyan aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban, illetve akik vagy amelyek a Lukasenko-rezsimből hasznot húznak vagy azt támogatják.

(8)

Tekintve, hogy a legutóbbi, 2012. szeptember 23-i választások sem bizonyultak összeegyeztethetőnek a nemzetközi normákkal – mindenekelőtt az EBESZ Emberi Jogok és Demokratikus Szervezetek Intézménye által végzett választási megfigyelő misszió előzetes megállapításai szerint –, és a helyzet a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság kapcsán nem javult, a Tanács fenntartja a fehéroroszországi helyzettel kapcsolatos komoly aggodalmait.

(9)

A 2010/639/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2013. október 31-ig meg kell hosszabbítani.

(10)

Az egyértelműség érdekében a 2010/639/KKBP határozattal hozott intézkedéseket egyetlen jogi eszközbe kell beépíteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

(1)  A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajót vagy légi járművet használva tilos fegyvereket és bármely egyéb hadianyagot értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Fehéroroszország számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszereléseket, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)  Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely fehérorosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Fehéroroszországban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely fehérorosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Fehéroroszországban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást;

c) tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

2. cikk

(1)  Az 1. cikk nem alkalmazandó a következőkre:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Unió intézményépítő programjaihoz vagy az EU és az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

b) a kizárólag az Európai Unió és tagállamai Fehéroroszországban tartózkodó személyzetének védelmét szolgáló, ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal gyártott vagy ellátott nem harci járművek értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

c) az említett felszerelésekkel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás;

d) az említett felszerelésekkel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtására,

feltéve, hogy az ilyen kivitelt és segítségnyújtást az érintett illetékes hatóság előzetesen jóváhagyta.

(2)  Az 1. cikk rendelkezései nem vonatkoznak az olyan védőruházatra – ideértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat is –, amelyeket az ENSZ, az Unió vagy annak tagállamai személyzetének tagjai, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Fehéroroszország területére.

3. cikk

(1)  A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbi személyek területükre történő belépését vagy azon való átutazását:

a) akik felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, illetve akik tevékenysége egyéb módon komolyan aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban, valamint a velük kapcsolatban álló személyek;

b) akik hasznot húznak a Lukasenko-rezsimből, vagy támogatják azt;

a mellékletben felsoroltak szerint.

(2)  Az (1) bekezdés nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(3)  Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a) nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b) az Egyesült Nemzetek Szervezete által összehívott vagy annak égisze alatt szervezett nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c) többoldalú, kiváltságokat és mentességeket megállapító megállapodás alapján;

vagy

d) az Apostoli Szentszék (Vatikán Városállam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni egyezmény) értelmében.

(4)  Az (3) bekezdést azokban az esetekben is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5)  A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)  A tagállamok az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól mentességet adhatnak, ha az utazást sürgős humanitárius okok vagy kormányközi üléseken való részvétel indokolja, ideértve az olyan kormányközi üléseket is, amelyeket az Unió támogat, vagy annak fogadója, vagy amelyek fogadó országa az EBESZ soros elnökségét ellátó tagállam, és amelyeken olyan politikai párbeszédet folytatnak, amely közvetlenül támogatja a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot Fehéroroszországban.

(7)  A (6) bekezdésben említett mentességet engedélyezni kívánó tagállamok írásban kötelesek tájékoztatni a Tanácsot. Ha a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – nem emel írásban kifogást a mentesség ellen, akkor azt megadottnak kell tekinteni. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8)  Azokban az esetekben, amikor egy tagállam a (3), (4), (6) és (7) bekezdésnek megfelelően engedélyezi a mellékletben felsorolt valamely személy számára a területére való belépést vagy az azon történő átutazást, az engedély az abban megjelölt célra és az azzal érintett személyre korlátozódik.

4. cikk

(1)  Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az alábbiakhoz tartozik, azok tulajdonában vagy birtokában van, vagy ellenőrzése alatt áll:

a) azon személyek, szervezetek és szervek, akik vagy amelyek felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, illetve akik vagy amelyek tevékenysége egyéb módon komolyan aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban, vagy azok a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek, akik vagy amelyek velük kapcsolatban állnak, továbbá azon jogi személyek, szervezetek, vagy szervek, amelyek az említettek tulajdonában vannak vagy irányítása alatt állnak;

b) azon természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek, akik vagy amelyek hasznot húznak a Lukasenko-rezsimből vagy azt támogatják, valamint azon jogi személyek, szervezetek, vagy szervek, amelyek az említettek tulajdonában vannak vagy irányítása alatt állnak,

a mellékletben felsoroltak szerint.

(2)  A mellékletben felsorolt ilyen természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást sem közvetve, sem közvetlenül nem szabad rendelkezésre bocsátani.

5. cikk

(1)  Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy ezek a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a mellékletben felsorolt valamely személy és eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi illetékes hatósággal és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat. vagy

e) a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.

(2)  A 4. cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákon történő következő jóváírásokra:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák a 2006/276/KKBP közös álláspont, a 2010/639/KKBP tanácsi határozat vagy e határozat rendelkezéseinek hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is e határozat 4. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

(3)  A 4. cikk (1) bekezdése nem akadályozza meg a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem a 4. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv kapja.

6. cikk

(1)  A Tanács valamely tagállam vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára a mellékletben található jegyzéket a fehéroroszországi politikai fejlemények függvényében módosítja.

(2)  A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel indokolását – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – közli az érintett személlyel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)  Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja határozatát, és erről értesíti az érintett személyt.

7. cikk

A fent említett intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M2

8. cikk

(1)  A Tanács felfüggeszti a 3. cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseknek az Uladzimir Uladzimiravich Makei tekintetében történő alkalmazását arra az időre, ameddig a Fehérorosz Köztársaság külügyminiszteri tisztségét tölti be.

▼M6

(2)  Ezt a határozatot 2015. október 31-ig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozat megújítható vagy – adott esetben – módosítható.

▼B

9. cikk

Ez a határozat 2012. november 1-jén lép hatályba.

▼M3
MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1) bekezdésében említett személyek és szervezetekA.  Személyek

 

Név

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich [Ablamejka, Szjarhej Uladzimiravics] Ablameiko, Sergei Vladimirovich (Ablameyko, Sergey Vladimirovich) [Ablamejko, Szergej Vlagyimirovics]

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Születési idő és hely: 1956.9.24., Voranava, Hrodnai terület

Cím: ул. Бобруйская, 5aMinsk Belarus

A fehérorosz állami egyetem rektora. Felelősség terheli azért, hogy az egyetemről több diákot kizártak a 2010. december 19-i tüntetésen és más, 2011 folyamán rendezett békés tüntetéseken való részvételért.

▼M6 —————

▼M3

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) [Alinikav, Szjarhej Aljakszandravics]

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Őrnagy, a sklovi IK-17 büntetőtábor operatív egységének vezetője. A politikai foglyokra azzal gyakorolt nyomást, hogy megtagadta a levelezéshez és a személyes találkozáshoz való jogukat, utasításokat adott arra, hogy szigorúbb büntetéseket alkalmazzanak velük szemben, átkutattatta őket, valamint fenyegetésekkel igyekezett vallomásra kényszeríteni őket. Közvetlenül felelős volt a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták emberi jogainak 2011–2012-ben történt megsértéséért, mivel túlzott erőszakot alkalmazott velük szemben. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna) [Alpejeva, Tamara Mihajlavna]

Alpeeva, Tamara Mikhailovna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailovna) [Alpejeva, Tamara Mihajlovna]

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

Születési idő: 1949

Cím: Международный гуманитарно-экономический институт. 220028, Минск, ул. Маяковского, 129Belarus

A Nemzetközi Humán-gazdaságtudományi Intézet rektora. Felelősség terheli a 2010. decemberi választásokat követő tüntetésekben részt vett diákoknak az intézményből való kizárásáért.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna [Ananyics, Alena Mikalajevna]

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna) [Ananyics, Jelena Nyikolajevna]

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

Cím: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának elnökhelyettese. Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának volt bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Paval Salamickij, Mihail Pjatrenka, Javhen Batura és Taccjana Gribovszkaja civil társadalmi aktivistát 10 napos, Tornike Beridze civil társadalmi aktivistát pedig 11 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna) [Ananyics, Lilija Sztanyiszlavavna]

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna) [Ananyics, Lilija Sztanyiszlavovna]

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Születési idő: 1960 Születési hely: Leonovo, Boriszov járás, Minszki terület Személyazonosító igazolvány száma: 4020160A013PB7 Cím: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Office no 506Belarus

Az információs miniszter első helyettese. A médiaszabadságot elnyomva 2003 óta döntő szerepet játszik a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását elősegítő, támogató és jogosnak beállító állami propaganda terjesztésében. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

▼M5 —————

▼M3

9.

Arlau Aliaksey (Arlau Aliaksei) [Arlav, Aljakszej]

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich [Arlav, Aljakszandr Uladzimiravics]

Orlov Aleksei (Orlov Alexey) [Orlov, Alekszej] Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich) [Orlov, Alekszandr Vlagyimirovics]

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Ezredes, a KGB minszki fogvatartási központjának vezetője. Személyesen felelt a választásokat követő- 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése utáni hetekben és hónapokban őrizetbe vettekkel szemben alkalmazott kegyetlen, embertelen és megszégyenítő bánásmódért és büntetésekért. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich [Atabekav, Hazalbek Baktibekavics] Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich [Atabekov, Hazalbek Bahtibekovics]

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Ezredes, az „Interior Troops” elnevezésű csendőrszervezet egy különleges brigádjának parancsnoka Minszk Urucsije nevű külvárosában. Egysége élén állt a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés erőszakos leverésekor. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

11.

Badak Ala Mikalaeuna [Badak, Ala Mikalajevna]

Bodak Alla Nikolaevna [Bodak, Alla Nyikolajevna]

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Születési idő: 1967.8.30.

Útlevélszám: SP0013023

Cím: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Igazságügyminiszter-helyettes, a jogalkotási és szabályozási aktusokat kidolgozó intézmények jogi támogatásának felelőse. Feladatai közé tartozik a jogszabályok megszövegezésének felügyelete.

Felelősség terheli Fehéroroszország Igazságügyi Minisztériuma és bírói kara szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig azáltal, hogy biztosítja olyan jogszabályok kidolgozását, amelyek a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását célozzák.

▼M6

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich (Bahmatav, Ihar Andrejevics)

Bakhmatov, Igor Andreevich (Bahmatov, Igor Andrejevics)

image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Cím: БФСО „Динамо”220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Tevékenyen részt vett Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábbi beosztása kapcsán – a KGB személyzeti ügyekért és a személyzet feladatainak szervezéséért felelős vezetőhelyetteseként – felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. 2012 májusában a tartalékos haderőhöz nevezték ki.

Ezenfelül a jegyzékben a B. szakasz 20. számú bejegyzésben szereplő CJSC Dinamo-Minsk Központi Tanácsának tagja.

▼M3

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich [Balavnyov, Mikalaj Vasziljevics]

Bolovnev, Nikolai Vasilievich [Bolovnyev, Nyikolaj Vasziljevics]

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

Cím: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Ihar Paskovics, Dzimtri Pasik, Anton Davidzenka, Arcem Ljavdanszki és Arcem Kuzmin civil társadalmi aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich [Bandarenka Szjarhej Uladzimiravics] Bondarenko Sergei Vladimirovich [Bondarenko Szergej Vlagyimirovics]

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Lehetséges születési idő: 1978

Cím: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság bírája. 2011. november 24-én elítélte Alesz Beljackijt, az egyik legismertebb emberijogvédőt, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetőjét, az FIDH alelnökét. A tárgyalás lefolytatására a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével került sor.

Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich [Baranovszki, Andrej Fjodaravics]

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich) [Baranovszkij, Andrej Fedorovics]

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

Cím: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Szjarhej Pjakarcsik és Szjarhej Navickij civil társadalmi aktivistát 13 napos, Javhen Kandravcu civil társadalmi aktivistát pedig 11 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich [Barovszki, Aljakszandr Henadzevics]

Borovski Aleksandr Gennadievich [Borovszkij, Alekszandr Gennagyijevics]

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Minszk város Oktyabirszkij (Kasztricsnicki) kerületi bíróságának ügyésze. Ő foglalkozott Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevics és Vlagyimir Homicsenko ügyével. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich [Barszukov, Aljakszandr Pjatrovics]

Barsukov, Aleksandr Petrovich [Barszukov, Alekszandr Petrovics]

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Születési idő: 1965.4.29.

Cím: Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

Ezredes, 2011. október 21. óta a minszki rendőrség főkapitánya. Kinevezése óta parancsnokként mintegy egy tucat békés tüntető elleni erőszakos fellépésért tehető felelőssé. Az említett minszki tüntetőket később a tömegrendezvényekre vonatkozó törvény megsértésének vádjával el is ítélték. Több éven át ő irányította az ellenzék utcai tüntetései elleni rendőri fellépést.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich (Barysyonak, Anatol Uladzimiravic) [Bariszjonak, Anatol Uladzimiravics] Borisenok, Anatoli Vladimirovich (Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich) [Boriszenok, Anatolij Vlagyimirovics]

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

Cím: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.6.23, Belus Zmitser, 20 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (700 000 BLR); b) 2010.12.20., Ihar Zsavnyak, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20., Oleg Nyeszcer, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Kiril Tribusevszkij, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Vjacsaszlav Muraskevics, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

19.

Batura, Mikhail Paulavich [Batura, Mihail Pavlavics]

Batura, Mikhail Pavlovich [Batura, Mihail Pavlovics]

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

Születési idő: 1950.5.16.

Születési hely: Kljukovicsi, Novogrudok járás, Hrodnai terület

A Minszki Állami Informatikai és Rádióelektronikai Egyetem rektora. Felelősség terheli a 2010. decemberi választásokat követő tüntetésekben részt vett diákoknak az intézményből való kizárásáért.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich [Bazanav, Aljakszandr Viktaravics]

Bazanov, Aleksandr Viktorovich [Bazanov, Alekszandr Viktorovics]

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Születési idő és ország: 1962.11.26., Kazahsztán

Cím: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Az elnöki hivatal információs és analitikai központjának igazgatója. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda egyik fő forrása. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

▼M5 —————

▼M3

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich [Bilejcsik, Aljakszandr Uladzimiravics] Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich) [Bilejcsik, Alekszandr Vlagyimirovics]

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Születési idő: 1964

Cím:

10, Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Az igazságügyi miniszter első helyetteseként ő felel az igazságügyi hatóságokért, az anyakönyvi ügyekért és a közjegyzői hivatalokért. Feladatai közé tartozik az ügyvédi kamara felügyelete és ellenőrzése is. Fontos szerepet játszik abban, hogy a politikai foglyok védelmét ellátó ügyvédeket csaknem szisztematikusan megakadályozzák hivataluk gyakorlásában.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich (Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich) [Bortnik, Szjarhej Aljakszandravics] Bortnik, Sergei Aleksandrovich (Bortnik, Sergey Aleksandrovich) [Bortnik, Szergej Alekszandrovics]

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Születési idő: 1953.5.28.

Születési hely: Minszk

Cím: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Útlevélszám: MP0469554

Ügyész.

2006-ban ő foglalkozott Aljakszandr Kazulin korábbi elnökjelölt ügyével, aki ellen az volt a vád, hogy 2006 márciusában tüntetéseket szervezett az elcsalt választások elleni tiltakozásul. Az általa előterjesztett vád politikai indíttatású volt, és több ponton egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. 2012 áprilisában egyetértését adta ahhoz is, hogy két évre preventív rendőri felügyelet alá helyezzék Pavel Vinogradov neves politikai aktivistát.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna [Briszina, Zsanna Leanyidavna]

Brysina, Zhanna Leonidovna [Briszina, Zsanna Leonyidovna]

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

Cím: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minszk Zavodszkij kerületi bíróságának elnökhelyettese, a minszki Zavodszkij kerületi bíróság volt bírája. Ő foglalkozott Irina Kalip, Szergej Marcelev és Pavel Szeverenics ügyével, akik a civil társadalom neves képviselői. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna [Bulas, Ala Bjukbalavna]

Bulash, Alla Biukbalovna [Bulas, Alla Bjukbalovna]

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

Cím: Суд Октябрьского района г. Минск, 220027 ул. Семашко, 33

Minszk kasztricsnicki kerületi bíróságának büntetőügyekért felelős elnökhelyettese, a minszki Oktyabirszkij (Kasztricsnicki) kerületi bíróság korábbi bírája. Ő foglalkozott Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Alesz Kirkevics, Andrej Protaszenya és Vlagyimir Homicsenko ügyével. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich [Buscsik, Vaszil Vasziljevics]

Bushchik, Vasili Vasilievich [Buscsik, Vaszilij Vasziljevics]

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

Születési idő: 1952.2.26.

Születési hely: Versók, Baranovicsi járás, Breszti terület

Cím: Белорусский государственный педагогический университет 220050, Беларусьг. Минск, ул. Советская, 18

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként felelősség terheli a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson és a 2012. szeptemberi parlamenti választásokon való megsértéséért.

▼M5 —————

▼M3

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich) [Buszko, Ihar Javhenavics] Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich) [Buszko, Igor Jevgenyevics]

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB vezetőjének helyettese, a breszti területi KGB korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Breszti területen és az országban másutt végzett tevékenységekért.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich [Bicsko, Aljakszej Viktaravics]

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich) [Bicsko, Alekszej Viktorovics]

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája; Minszk központi kerületi bíróságának korábbi bírája. 2011. október 26-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Szergej Kazakov civil társadalmi aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich [Csarhinyec Mikalaj Ivanavics]

Cherginets, Nikolai Ivanovich [Cserginyec, Nyikolaj Ivanovics]

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Születési idő: 1937.10.17.

Születési hely: Minszk

Személyazonosító igazolvány száma: 3171037A004PB4

Cím: Общественное объединение "Союз писателей Беларуси"220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

A rezsimpárti íróegyesület vezetője és a köztársasági erkölcsi köztanács (ez a szervezet részt vesz a rezsim cenzortevékenységeiben) elnöke; korábban a felsőház külügyi bizottságának elnöke. Elkötelezett támogatója Lukasenko elnöknek, és kulcsfontosságú szerepe van a rezsim propagandájában és a cenzúrában.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanisla-vauna) [Csarkasz, Taccjana Sztanyiszlavavna]

Cherkas, Tatiana Stanislavovna [Cserkasz, Tatjana Sztanyiszlavovna]

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Cím: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának elnökhelyettese, Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának korábbi bírája, ő járt el Alekszandr Otroscsenkov (akit 4 év szigorított börtönbüntetésre ítéltek), Alekszandr Molcsanov (3 év) és Dmitrij Novik (3,5 év szigorított börtönbüntetés) tüntetők ügyében. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

32.

Charniak, Alena Leanidauna [Csarnyak, Alena Leanyidavna]

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna) [Csernyak, Jelena Leonyidovna]

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Andrej Eliszejev, Hanna Jakavenka és Henadz Csebatarovics civil társadalmi aktivistát 10, 11, illetve 12 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

▼M6

33.

Charnyshou Aleh Anatolievich (Csarnisov, Aleh Anatoljevics)

Chernyshev, Oleg Anatolievich (Csernisev, Oleg Anatoljevics)

image

image

Cím: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

2014 áprilisa óta a KGB külügyi hírszerzésért felelős vezetőhelyettese. Ezredesként a KGB „Alpha” terrorelhárítási egységének vezetője volt. A választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után a KGB fogvatartási központjában embertelenül és megszégyenítő módon bántak az ellenzéki aktivistákkal. Ebben Csernisev személyesen részt vett. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

▼M6 —————

▼M6

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna (Csatvjartkova, Natallja Alexejevna)

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna) (Csetvertkova, Natalja Alexejevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

A minszki Partizanszkij kerületi bíróság korábbi elnökhelyettese és bírája (2012. június 18-ig).

Ő vezette Andrej Szannyikov korábbi elnökjelölt, Ilja Vaszilevics, Fedor Mirzojanov, Oleg Gnyedcsik és Vlagyimir Jerjomenok civil társadalmi aktivisták tárgyalását. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

▼M3

36.

Chubkavets Kiryl [Csubkavec Kiril] Chubkovets Kirill [Csubkovec Kirill]

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

A Nyikolaj Sztatkevics és Dmitrij Ussz korábbi elnökjelöltek, valamint Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov – politikai és civil társadalmi aktivisták – ellen indított ügy ügyésze. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

Államügyészként ellenezte Alesz Beljackij fellebbezését a minszki Pervomajszki kerületi bíróság által rá kirótt büntetés ellen, noha Beljackij tárgyalásának lefolytatása egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit.

Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich (Chyzh, Yury Aliaksandravich) [Csizs, Jurij Aljakszandravics] Chizh, Iuri Aleksandrovich (Chizh, Yuri Aleksandrovich) [Csizs, Jurij Alekszandrovics]

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Születési hely: Szoboli, Bjerezovszkij járás, Breszti terület (Соболи, Березовский район, Брестская область)

Születési idő: 1963.8.23.

Útlevélszám: SP 0008543 (jelenlegi érvényessége kétséges)

Jurij Csizs kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel és annak fiaival. Jurij Csizs hasznot húz a Lukasenko-rezsimből és támogatja is azt, mégpedig mindenekelőtt az LLC Triple nevű holdingtársaságán keresztül. A társaság tevékenységei között a rezsimtől kapott közbeszerzési szerződések és koncessziók alapján végzett tevékenységeket is találunk. Lukasenko elnök Csizst a szolgálataiért 2013 júniusában a legmagasabb állami kitüntetésben részesítette. A Csizs által a sport területén betöltött tisztségek – nevezetesen hogy tagja az elnöki sportklub központi tanácsának és ő az FC Dynamo Minsk futballklub és a fehérorosz birkózószövetség elnöke – is megerősítik, hogy kapcsolatokat ápol a rezsimmel.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich [Davidzka, Henadz Branyiszlavavics]

Davydko, Gennadi Bronislavovich [Davidko, Gennagyij Bronyiszlavovics]

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Születési idő és hely: 1955.9.29., Szjanno, Vicebszki terület

Cím: Белтеле-радиокомпания,ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Az állami rádió- és televízió elnöke. A magát tekintélyelvű demokratának mondó Davidkót felelősség terheli azért, hogy a televízió olyan állami propagandát terjeszt, mely a 2010. decemberi választásokat követően támogatta és jogosnak állította be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna [Dubinyina/Rovda, Zsanna Pjatrovna]

Dubinina/Rovdo, Zhanna Petrovna [Dubinyina/Rovdo, Zsanna Petrovna]

ДУБIНIНА/ РОЎДА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА/ РОВДО, Жанна Петровна

Cím: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Vitalij Huljak, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20., Ljudmila Vaszkabovics, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20., Alekszandr Urivszkij, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Veranika Sztaszhuljonak, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); e) 2010.12.20., Szergej Szaj, 10 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Hasztasszja Makszimenka, 10 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Julija Nyikitarovics, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

▼M6

40.

Dysko, Henadz Iosifavich (Diszko, Henadz Joszifavics)

Dysko, Gennadi Iosifovich (Diszko, Gennagyij Joszifovics)

image

image

Születési idő: 1964

Születési hely: Oshmiany, Hrodna region

Cím: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

A Vicebszki terület ügyésze 2011. augusztus 2-ig. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően. Ideértendő a Szjarhej Kavalenka és Andrej Hajdukov ügyével kapcsolatos felelőssége is.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich) (Dzemjancej, Vaszil Ivanavics)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich) (Gyementyej, Vaszilij Ivanovics)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Születési idő: 1954.9.20.

Születési hely: Chashniki district, Vitebsk region

Személyazonosító igazolvány száma: 3200954E045PB4

Cím: Гродненская региональная таможня230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

A hrodnai regionális vámügyi bizottság vezetője, korábban a KGB első elnökhelyettese (2005–2007), valamint az állami vámbizottság vezetőhelyettese volt.

Felelősség terheli a KGB civil társadalom és demokratikus ellenzék ellen irányuló elnyomó tevékenységeiért, különösen 2006–2007-ben.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich (Dzjadkov, Leanyid Mikalajevics)

Dedkov, Leonid Nikolaevich (Gyedkov, Leonyid Nyikolajevics)

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Születési idő: 1964.10.

Személyazonosító igazolvány száma: 3271064M000PB3

Cím: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Korábban (2013 júliusától) a KGB külügyi hírszerzésért felelős vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

▼M3

43.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich) [Jeszman, Valerij Aljakszandravics]

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich) [Jeszman, Valerij Alekszandrovics]

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

Cím: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevői ellen indított perekben. 2010. december 20-án Szergej Martinav, Dzmitrij Csarnjak és Euen Vaszkovics civil társadalmi aktivistát, 10, 11, illetve 12 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011 júniusában, júliusában és októberében több más aktivistát ítélt 10, illetve 11 napos börtönbüntetésre. 2013. február 25-én Anatol Navmovics aktivistát zártkörű tárgyaláson 15 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

44.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich) [Farmahej, Leanyid Kansztancinavics]

Farmagei, Leonid Konstantinovich (Farmagey, Leonid Konstantinovich) [Farmagej, Leonyid Konsztantyinovics]

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Születési idő: 1962.8.27.

A belügyminisztériumhoz tartozó akadémia korábbi alelnöke. Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábban (2011 júniusáig) a Minszk városi milícia parancsnoka volt, és ő vezette a 2010. december 19-i minszki tüntetést brutálisan leverő milíciát.

▼M6 —————

▼M3

47.

Haidukevich Valery Uladzimiravich [Hajdukevics, Valerij Uladzamiravics]

Gaidukevich Valeri Vladimirovich [Gajdukevics, Valerij Vlagyimirovics]

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Születési idő: 1953.1.19.

Születési hely: Behoml, Behomlszkij járás, Minszki terület

Alsóházi parlamenti képviselő; az orosz–belorusz államunió parlamenti közgyűlésén belül működő, a biztonsággal, védelemmel és a bűncselekmények elleni küzdelemmel foglalkozó bizottság vezetője. Korábbi belügyminiszter-helyettes és a belső csapatok parancsnoka.

A belső csapatok parancsnokaként felelősség terheli a 2010. december 19-i minszki tüntetés erőszakos leveréséért, amiben az ő csapatai vettek részt elsőként aktívan.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich (Halavanau, Viktar Rihoravics)

Golovanov, Viktor Grigoryevich [Golovanov, Viktor Grigorjevics]

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Születési idő és hely: 1952.12.15., Boriszov

Cím: ул. Короля, 3,

A Belorusz Jogi Intézet nevű magán felsőoktatási intézmény rektora. Korábbi igazságügyi miniszterként az alá tartozó szolgálatok olyan jogszabályokat dolgoztak ki, amelyek a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását szolgálják. Megtagadta NGO-k és politikai pártok bejegyzését, vagy töröltette ezeket; szemet hunyt a biztonsági szolgálatok által a lakosság sérelmére elkövetett jogszerűtlen cselekedetek felett.

49.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich (Harbatouski, Iury Aliaksandravich) [Harbatovszki, Jurij Aljakszandravics] Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich (Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich) [Gorbatovszkij, Jurij Alekszandrovics]

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

Cím: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Irina Hubszkaja, 10 nap börtönbüntetés; b) 2010.12.20., Kaptsiuh Dzmitrij, 10 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Jahor Mihejenka, 12 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Andrej Burbo, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Hanna Pusnarova, 10 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Mikita Sepurav, 15 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Andrej Zadzjarkovszkij, 10 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Javhen Jaromjenkav, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2012. december 17-én 5 napos börtönbüntetésre ítélte Pavel Vinogradov neves polgári aktivistát, 2013. április 18-án pedig 15 napos börtönbüntetésre Vlagyimir Jaromenak neves polgári aktivistát.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich [Heraszimenka, Henadz Anatoljevics] Gerasimenko, Gennadi Anatolievich [Geraszimenko, Gennagyij Anatoljevics]

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Cím:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь”220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 2

A Nemzetbiztonsági Intézet (KGB-iskola) és a vicebszki területi KGB korábbi vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Vicebszki területen végzett tevékenységekért.

51.

Herasimovich, Volha Ivanauna [Heraszimovics, Volha Ivanavna]

Gerasimovich, Olga Ivanovna (Gerasimovich Olga Ivanovna) [Geraszimovics, Olga Ivanovna]

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

A Minszki Városi Bíróságon a Beljackijjal szembeni ügyet előadó ügyész, miután Beljackij kérvényt nyújtott be a bírósághoz a fogva tartásával kapcsolatban. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

52.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich [Hermanovics, Szjarhej Mihajlavics] Germanovich, Sergei Mikhailovich (Germanovich, Sergey Mikhailovich) [Germanovics, Szergej Mihajlovics]

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

Cím: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Kacjarina Szidarevics, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20., Paval Liszkavec, 15 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Szergej Szacsilka, 15 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Dzjanisz Kravcov, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Vlagyimir Vjarbickij, 15 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Makszim Nevdah, 15 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért. 2012. augusztus 31-én 5 napos börtönbüntetésre ítélte Pavel Evcihijev aktivistát.

53.

Hihin, Vadzim Frantsavich [Hihin, Vadzim Francevics]

Gigin, Vadim Frantsevich [Gigin, Vagyim Francevics]

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Születési idő: 1977.10.21.

Születési hely: Minszk

A „Belorusskaia Dumka”, az elnöki hivatal által megjelentetett havilap főszerkesztője.

Az állami propaganda egyik legfőbb és legbefolyásosabb szócsöve a nyomtatott sajtóban. Támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna) [Hracsova, Ljudmila Andrejevna]

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna) [Gracsova, Ljudmila Andrejevna]

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Cím: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája és elnökhelyettese. Ő foglalkozott Nyikolaj Sztatkevics és Dmitrij Ussz korábbi elnökjelöltek, valamint Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov – politikai és civil társadalmi aktivisták – ügyével. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

▼M6

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich) (Hurejev, Szjarhej Viktaravics)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich) (Gurejev, Szergej Viktorovics)

image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Tevékenyen részt vett Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábbi belügyminiszter-helyettesként és az előzetes vizsgálati osztály vezetőjeként felelősség terheli tiltakozó megmozdulások leveréséért, valamint az emberi jogok megsértéséért a 2010. decemberi választásokkal kapcsolatos vizsgálati eljárások során. 2012 februárjában csatlakozott a tartalékos állományhoz. Jelenleg a tartalékos erők vezérezredese.

▼M3

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna [Huszakova, Volha Arkadzjevna]

Gusakova, Olga Arkadievna [Guszakova, Olga Arkagyevna]

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Alekszandrina Alibovics és Volha Kastaljan civil társadalmi aktivistát 10 napos, Aljakszej Varoncsanka és Erik Arlov civil társadalmi aktivistát pedig 12 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

57.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich) [Jakubovics, Pavel Izotavics]

Iakubovich, Pavel Izotovich (Yakubovich, Pavel Izotovich) [Jakubovics, Pavel Izotovics]

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Születési idő: 1946.9.23.

Születési hely: Unyecsa, Brjanszki terület, Oroszország / volt Szovjetunió

Cím: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

A „Szovjetszkaja Belarusz”, az elnöki hivatal által megjelentetett és az állami propaganda legfőbb eszközének számító újság főszerkesztője; a parlament felsőházának Lukasenko elnök által kinevezett egykori tagja.

Az állami propaganda egyik legfőbb és legbefolyásosabb szócsöve a nyomtatott sajtóban. Támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik. Különösen tevékeny szerepet játszott ezen a téren a 2010. december 19-i és az azt követő békés tüntetések leverése után.

58.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich (Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich) [Jancsevszki, Uszevalad Vjacsaszlavavics] Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich (Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich) [Jancsevszkij, Vszevolod Vjacseszlavovics]

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Születési idő és hely: 1976.4.22., Boriszov

Az elnök asszisztense, az elnöki hivatal ideológiai osztályának vezetője.

A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló ideológia és állami propaganda fő kidolgozója. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

59.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna (Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna) [Jarmosina, Lidzia Mihajlavna] Ermoshina, Lidiia Mikhailovna (Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna) [Jermosina, Ligyija Mihajlovna]

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Születési idő: 1953.1.29.

Születési hely: Szluck (Minszki terület)

Fehéroroszország központi választási bizottságának elnöke. 1996 óta – mindenekelőtt 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben – központi szerepet játszik a szabálytalan választások és népszavazás során végrehajtott csalásokban.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) [Jaruta, Viktar Heorhevics] Iaruta, Viktor Gueorguevich (Yaruta, Viktor Gueorguevich) [Jaruta, Viktor Georgijevics]

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

A KGB állami kommunikációs hivatalának vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich) [Jaszjanovics, Leanyid Sztanyiszlavavics]

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich) [Jaszenovics, Leonyid Sztanyiszlavovics]

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Születési idő: 1961.11.26.

Születési hely: Bucsány, Vicebszki terület

Cím: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Útlevélszám: MP0515811

Minszk központi kerületi bíróságának elnökhelyettese. A minszki központi kerületi bíróság korábbi bírája. 2006. augusztus 6-án börtönbüntetésre ítélte a „Partnerség” elnevezésű polgári kezdeményezés civil társadalmi aktivistáit a 2006-os elnökválasztás megfigyeléséért: Nyikolaj Asztrejko két év, Tyimofej Drancsuk egy év, Enira Bronickaja pedig 6 hónap börtönbüntetést kapott. 2007-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben több aktivistát ítélt többnapos börtönbüntetésre. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Andrej Luhinyt, Szergej Kravcsankát és Sztaniszlav Fedorovot, illetve 12 napos börtönbüntetésre Volha Csernyihet. 2010. december 21-én 15 napos börtönbüntetésre ítélte Mikalaj Dzemidenkót.

2011. december 20-án 15 napos börtönbüntetésre ítélte Vasszil Parfenkav aktivistát, illetve 12 napos börtönbüntetésre Szergej Pavel aktivistát, amiért azok részt vettek egy, a 2010. december 19-i események évfordulóján megrendezett akcióban.

2012. szeptember 6-án 5 napos börtönbüntetésre ítélte Alekszej Ceplit, amiért az állítólag ellenállást tanúsított egy rendőrrel szemben, amikor Minszk belvárosában ellenzéki újságot osztogatott.

A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette.

▼M6

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich) (Javszejev, Igar Uladzimiravics)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich) (Jevszejev, Igor Vlagyimirovics)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Születési idő: 1968

Cím: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Vicebszki regionális rendőrparancsnok (2012 júniusától), rendőrtábornok (2013-től). Korábban a minszki rendőrparancsnok helyettese és a minszki tömegoszlatásért felelős operatív csoport (OMON) vezetője. Ő vezényelte azokat a csapatokat, amelyek leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, és a brutalitásban saját kezűleg is részt vett. Ezért 2011 februárjában kitüntetést és az érdemeit méltató levelet kapott Lukasenko elnöktől. 2011-ben az általa vezetett csapatok több olyan tiltakozást vertek le, amelyeket politikai aktivisták és békés polgárok tartottak Minszkben.

▼M3

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila [Ihnatovics-Misnyeva, Ljudmila]

Ignatovich-Mishneva, Liudmila [Ignatovics-Misnyeva, Ljudmila]

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

A Minszki Városi Bíróságnak a 2011-ben a Dmitrij Daskeviccsel és Eduard Lobovval, a Molodoj Front (Ifjúsági Front) aktivistáival szembeni ítélet elleni fellebbezéssel foglalkozó ügyésze. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentette.

64.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich [Ipatav, Vadzim Dzmitrijevics]

Ipatov, Vadim Dmitrievich [Ipatov, Vagyim Dmitrijevics]

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Születési idő: 1964.10.30.

Születési hely: Ukrajna

Személyazonosító igazolvány száma: 3301064A004PB5

Cím: 220010, г. Минск, ул. Советская, 11

A központi választási bizottság alelnöke. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson és a 2012. szeptemberi parlamenti választásokon való megsértéséért.

65.

Ivanou, Siarhei [Ivanov, Szjarhej]

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey) [Ivanov, Szergej]

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

A Belügyminisztérium Minszk városi részlege ideológiai és személyzeti igazgatósága ellátási osztályának helyettes vezetője. 2011 februárjában Lukasenko elnök díjjal jutalmazta és elismerő levélben méltatta, hogy aktívan részt vett a 2010. december 19-i tüntetések elnyomásában, és hogy végrehajtotta a parancsokat.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich [Kacsanav, Uladzimir Uladzimiravics] Kachanov Vladimir Vladimirovich [Kacsanov, Vlagyimir Vlagyimirovics]

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Cím: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Az igazságügyi miniszter tanácsadója. Az igazságügyi miniszter tanácsadójaként felelősség terheli Fehéroroszország Igazságügyi Minisztériuma és bírói kara abbéli szerepét és közreműködését illetően, hogy olyan törvények kerültek kidolgozásra, amelyek lehetővé tették a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását, a bírók és ügyészek munkájának felügyeletét, nem kormányzati szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételének megtagadását vagy visszavonását, olyan ügyvédek elítélését, akik politikai foglyok védelmét vállalták, valamint a biztonsági szolgálatok által a lakosság ellen elkövetett jogtalan cselekmények szándékos figyelmen kívül hagyását.

67.

Kadzin, Raman [Kadzin, Raman]

Kadin, Roman [Kagyin, Raman]

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

Születési idő: 1977.7.17.

Jelenlegi útlevelének száma: MP3260350

A motoros őrszolgálat fegyverellátási és műszaki ellátási részlegének parancsnoka.

2011 februárjában Lukasenko elnök díjjal jutalmazta és elismerő levélben méltatta, amiért aktívan részt vett a 2010. december 19-i tüntetések elnyomásában, és végrehajtotta a parancsokat.

▼M6

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich) (Kakunyin Aljakszandr Aljakszandrovics)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich) (Kakunyin Alekszandr Alekszandravics) (Kakunyin Alekszandr Alekszandrovics)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровiч Какунiн)

КАКУНИН Александр Александрович

image

A babrujszki IK-2 büntetőtábor parancsnoka.

Felelősség terheli A. Szannyikov és A. Beljackij politikai foglyokkal szemben a babrujszki IK-2 büntetőtáborban alkalmazott embertelen bánásmódért. Felügyelete alatt ellenzéki aktivistákat kínoztak, megtagadták az ügyvédhez való jogukat, és a büntetőtáborban magánzárkába helyezték őket. Kakunyin nyomás alá helyezte A. Beljackijt és A. Szannyikovot annak érdekében, hogy azok kegyelmi kérvényt írjanak alá.

▼M3

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich [Kalacs, Uladzimir Viktaravics]

Kalach, Vladimir Viktorovich [Kalacs, Vlagyimir Viktorovics]

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

A minszki területi és városi KGB vezetője és a minszki területi KGB korábbi vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a minszki civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

▼M6 —————

▼M3

71.

Kamarouskaya, Volha Paulauna [Kamarovszkaja, Volha Pavlavna]

Komarovskaia, Olga Pavlovna [Komarovszkaja, Olga Pavlovna]

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

A Minszki Városi Bíróság volt bírája. Ülnökként elutasította az Andrej Szannikov korábbi elnökjelölttel, továbbá az Irina Kalip, Szergej Marcelev, Pavel Szeverinyec, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik, Alekszandr Molcsanov, Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik, Vlagyimir Jerjomenok, Dmitrij Doronyin, Szergej Kazakov, Vlagyimir Loban, Vitalij Macukevics, Jevgenyij Szekret és Oleg Fedorkevics politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

72.

Kamisarau, Valery Mikalayevich [Kamiszarav, Valerij Mikalajevics]

Komissarov, Valeri Nikolaevich [Komisszarov, Valerij Nyikolajevics]

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

Születési idő: 1953.1.24.

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította a Dmitrij Daskevics, Eduard Lobov, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik és Alekszandr Molcsanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

▼M6

73.

Kanapliou Uladzimir Mikalaevich (Kanapljov Uladzimir Mikalajevics)

Konoplev, Vladimir Nikolaevich (Konopljev Vlagyimir Nyikolajevics)

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Születési idő: 1954.1.3.

Születési hely: Akulintsi, Mohilev region

Személyazonosító igazolvány száma: 3030154A124PB9

Cím: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Szoros kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel, akivel a 80-as, és különösen a 90-es években együtt dolgozott. A Nemzeti Olimpiai Bizottság elnökhelyettese (a bizottság elnöke Alekszandr Lukasenko), a Kézilabda-szövetség elnöke. A Parlament alsóházának korábbi elnöke; e pozícióra az elnök nevezte ki. A 2006-os elcsalt elnökségi választás egyik legfontosabb szereplője.

Az elnökség jóvoltából lakáshoz jutott a vezetők drozdi lakónegyedében, Minszkben.

▼M3

74.

Karovina, Natallia Uladzimirauna (Karovina, Natallya Uladzimirauna) [Karovina, Natallja Uladzimiravna] Korovina, Natalia Vladimirovna (Korovina, Natalya Vladimirovna) [Korovina, Natalja Vlagyimirovna]

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

Cím: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minszk város Fruzenszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2012-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő vagy polgári tevékenységeket folytató következő képviselőire: a) 2012.9.18., Pavel Vinogradov, 12 nap börtönbüntetés; b) 2012.6.30., Mihasz Kosztka, 6 nap börtönbüntetés; c) 2011.6.30., Sztefan Szicko, 10 nap börtönbüntetés; d) 2011.6.30., Alekszandr Arapinovics, Dzanisz Juhnovszkij és Vlagyimir Cjarescsanka, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); e) 2011.6.30., Julian Szaracsuk, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); f) 2011.6.23., Szergej Sevcov, 8 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (280 000 BLR); g) 2010.12.20., Alekszandr Vaskevics, 10 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Ljeanyid Mjadzvedz, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

75.

Karpenka Ihar Vasilievich [Karpenka, Ihar Vasziljevics]

Karpenko, Igor Vasilievich [Karpenko, Igor Vasziljevics]

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Születési idő: 1964.4.28.

Születési hely: Novokuznyeck, Oroszország

Cím: Минский городской исполнительный комитет пр-т Независимости 8, г. Минск

A rezsimpárti Kommunista Párt főtitkára. Minszk város regionális választási bizottságának egykori vezetője, a parlament alsóházának korábbi tagja, jelenleg Minszk polgármester-helyettese. Az elnökválasztásokra létrehozott regionális választási bizottság elnökeként közvetlenül felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért, mindenekelőtt a 2006-os és a 2010-es elnökválasztáson Minszkben. Minszk város polgármester-helyetteseként ellenőrzése alatt tartja az ellenzéki rendezvények, a tüntetések és a felvonulások megrendezését, valamint a népszavazások és választások megszervezését és az azokkal kapcsolatos „ideológiai támogatást” is.

▼M6 —————

▼M3

77.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna [Kacuba, Szvjatlana Pjatrovna]

Katsubo, Svetlana Petrovna [Kacubo, Szvetlana Petrovna]

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

Cím: 220010, г. Минск, ул. Советская, 11

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként felelősség terheli a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson és a 2012. szeptemberi parlamenti választásokon való megsértéséért.

▼M6

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich (Kavaljov, Aljakszandr Mihajlavics)

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich (Kovaljov, Alekszandr Mihajlovics)

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

A horki büntetőtábor igazgatója. Felelősség terheli a fogvatartottakkal szembeni embertelen bánásmódért, különösen Dmitrij Daskevics civil társadalmi aktivista (akit a 2010. december 19-i választások, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedések kapcsán zártak börtönbe) zaklatásáért és kínzásáért.

▼M3

79.

Kazak, Viktar Uladzimiravich [Kazak, Viktar Uladzimiravics]

Kazak, Viktor Vladimirovich [Kazak, Viktor Vlagyimirovics]

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Szjarhej Arlov és Dzmitri Kreszik civil társadalmi aktivistát 12 napos, Valerija Nyadzvickaja, Valjancina Buszko és Hanna Dajnyak civil társadalmi aktivistát pedig 10 napos börtönbüntetésre ítélte.

2010. december 27-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte az „Ifjúsági Front” elnökhelyettesét a 2010. december 19-i tüntetésen való részvételéért.

2011. július 4-én és 7-én, 2011. november 8-án, valamint 2011. december 20-án több aktivistát ítélt börtönbüntetésre (Viktorija Bandarenka aktivistát 10 napra, Andrej Zaharevszki aktivistát 5 napra; Mihail Muszki és Raman Gricevics aktivistát 7 napra).

A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

80.

Kazheunikau Andrey [Kazsevnyikav, Andrej] Kozhevnikov Andrey [Kozsevnyikov, Andrej]

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

A Vlagyimir Nyekljajev és Vitalij Rimasevszkij korábbi elnökjelöltek, Andrej Dmitrijev, a Nyekljajev kampánycsapatába tartozó Alekszandr Feduta és Szergej Voznyak, valamint Anasztazia Polozsanka – az Ifjúsági Front elnökhelyettese – ellen indított ügy ügyésze. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

81.

Kaziiatka, Iury Vasilievich (Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich) [Kazijatka, Jurij Vasziljevics]

Koziiatko, Iuri Vasilievich (Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich) [Kozijatko, Jurij Vasziljevics]

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Születési idő és hely: 1964.4.24., Breszt

Cím: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6

A Parlament felsőházának tagja; e pozícióra Alekszandr Lukasenko nevezte ki. A köztelevízió „Sztolicsnoje Televidenije” nevű csatornájának vezérigazgatója, a „A világ képe” elnevezésű tévéműsor írója és műsorvezetője. Az említett műsor a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást elősegítő és jogosnak beállító állami propaganda eszköze. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

Vasziljevics különösen tevékeny szerepet játszott ezen a téren a 2010. december 19-i és az azt követő békés tüntetések leverése után.

▼M6 —————

▼M3

83.

Kharyton, Aliaksandr [Hariton, Aljakszandr] Khariton, Aleksandr [Hariton, Alekszandr]

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Az igazságügyi minisztérium társadalmi szervezetekért, pártokért és nem kormányzati szervezetekért felelős főosztályának magas rangú tanácsadója. 2001 óta aktív szerepet játszik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elleni elnyomásban, ugyanis személyesen utasítja el az NGO-k és politikai pártok bejegyzését, ami sok esetben ezek megszűnéséhez vezet.

84.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich) [Hatkevics, Javhen Viktaravics]

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich) [Hatkevics, Jevgenyij Viktorovics]

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án, 22-én és 27-én Alekszandra Szuszlava és Szvitlana Pankavec civil társadalmi aktivistát 10 napos, Fedar Maszljannikav és Mihasz Lebedz civil társadalmi aktivistát 12 napos, Zmicer Bandarcsuk, Arcem Dubszki és Mihasz Paskevics civil társadalmi aktivistát pedig 15 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011, 2012 és 2013 folyamán héttől tizennégy napig terjedő börtönbüntetésre ítélt más aktivistákat. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

▼M6

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich (Hmaruk, Szjargej Kansztancinavics)

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich) (Hmaruk, Szergej Konsztantyinovics)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Cím: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Minszk város ügyésze. A Breszti terület korábbi ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

2011 februárjában előléptették.

▼M3

86.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich [Hrobasztav, Uladzimir Ivanavics]

Khrobostov, Vladimir Ivanovich [Hrobosztov, Vlagyimir Ivanovics]

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította a Vaszilij Parfenkov politikai és civil társadalmi aktivistával szembeni ítélet elleni fellebbezést. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentette. 2012. január 24-én elutasította Alesz Beljackij fellebbezését a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság által rá kirótt büntetés ellen, noha Beljackij tárgyalásának lefolytatása egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyvet.

Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

87.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich [Hripacs, Szjarhej Fedaravics]

Khripach, Sergei Fiodorovich [Hripacs, Szergej Fedorovics]

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította az Andrej Szannikov, Nyikolaj Sztatkevics, Dmitrij Usz és Vlagyimir Nyeklajev korábbi elnökjelöltekkel, az Andrej Dmitrijev, Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik, Vlagyimir Jerjomenok, Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal, továbbá ülnökként a Dmitrij Daskevics, Eduard Lobov, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik és Alekszandr Molcsanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

88.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna (Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna) [Hvajnickaja, Zsanna Anatoljevna] Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna (Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna) [Hvojnickaja, Zsanna Anatoljevna]

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

Cím: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának bírája. 2011. május 27-én 8, 4 és fél, illetve 3 év börtönbüntetésre ítélte Ihar Alinevicset, Nikolaj Dzjadokot és Alekszandr Franckevicset. Továbbá pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Adam Makarenka, 6 nap börtönbüntetés; b) 2010.12.20., Vlagyimir Bacsila, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20., Szergej Kukaljev, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Alekszandr Asztafjev, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Raman Jazerszkij, 10 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Darja Szapranyeckaja, 10 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Irina Ahejeva, 10 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Alekszandr Drahun, 10 nap börtönbüntetés; i) 2010.12.20., Tacjana Sambalava, 10 nap börtönbüntetés; j) 2010.12.20., Barisz Dzemidzjuk, 10 nap börtönbüntetés; k) 2010.12.20., Alekszandr Kasszabuka, 10 nap börtönbüntetés.

Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich [Kiszjaljov, Anatol Szjamjonavics]

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich) [Kiszelev, Anatolij Szemenovics]

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

A 2010. évi elnökválasztás idején a Breszti terület regionális választási bizottságának vezetője; a rezsimpárti regionális szakszervezet vezetője.

A regionális választási bizottság elnökeként felelős volt a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során a Breszti területen.

▼M6 —————

▼M3

91.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich (Kochyk, Aliaksandr Vasilievich) [Kocsik, Aljakszandr Vasziljevics] Kochik, Aleksandr Vasilyevich (Kochik, Alexandr Vasilievich) [Kocsik, Alekszandr Vasziljevics]

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

Cím: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.7., Javhen Revut, 8 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.4., Kacjarina Nyikicenka, 5 nap börtönbüntetés; c) 2011.6.23, Zmicer Kazak, 28 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (980 000 BLR); d) 2010.12.20., Dzjanisz Dzjezidzenka, 12 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Szergej Navumovics, 14 napbörtönbüntetés; f) 2010.12.20., Vszevalad Kavalenka, 15 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Dzjanisz Cupa, 15 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Szergej Makasin, 10 nap börtönbüntetés; i) 2010.12.20., Illja Zsahavec, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

92.

Kolas, Alena Piatrovna [Kolasz, Alena Pjatrovna]

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna) [Kolosz, Jelena Petrovna]

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

Cím: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Az elnöki hivatal információs és analitikai központjának igazgatóhelyettese. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást kiváltó, ösztönző és igazoló állami propaganda fontos forrása és közvetítője. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

▼M6

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich (Konan, Viktar Aljakszandravics)

Konon, Viktor Aleksandrovich (Konon, Viktor Alekszandrovics)

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. Helyettes főügyészként (2012-ig) betöltött korábbi szerepének köszönhetően – többek között 2010-ben is – ő felelt a főügyészi hivatal által végzett, független és ellenzéki szervezetek ellen irányuló hírszerzési tevékenységekért, és ezekben közvetlenül részt is vett.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich (Kornav, Uladzimir Uladzimiravics)

Kornov, Vladimir Vladimirovich (Kornov, Vlagyimir Vlagyimirovics)

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Cím: Суд Советского района г. Минска220113, г. Минск, Логойский тракт, 3Tel: +375 17 280 83 40

Minszk város Szovjetszkij kerületi bíróságának vezetője, a minszki városi bíróság volt bírájaként ő engedélyezte Beljackij fellebbezésének elutasítását. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich (Korzs, Ivan Aljakszejevics)

Korzh, Ivan Alekseevich (Korzs, Ivan Alekszejevics)

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Vezérezredes, a hrodnai területi KGB vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Hrodnai területen végzett tevékenységekért.

▼M3

96.

Kozik, Leanid Piatrovich [Kozik, Leanyid Pjatrovics]

Kozik, Leonid Petrovich [Kozik, Leonyid Petrovics]

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Születési idő: 1948.7.13.

Születési hely: Boriszov

Személyazonosító igazolvány száma: 3130748A017PB8

A szakszervezetek szövetségének vezetője. Korábbi miniszterelnök-helyettes és az elnöki hivatal korábbi vezető-helyettese. A rezsim kulcsfontosságú szereplője és támogatója. Felelősség terheli a választási bizottságok szabálytalan módon történő felállítása révén elkövetett jogsértésért (e bizottságokban a rezsimpárti szakszervezetek alkotják a többséget), valamint a csalárd jelöltállításért és a munkásokra gyakorolt nyomásért, hogy a rezsim mellett szavazzanak.

▼M6

97.

Krasheuski, Viktar (Krasevszki, Viktar)

Krashevski, Viktor (Krasevszkij, Viktor)

image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Vezérezredes, a Védelmi Minisztérium hírszerzési osztályának (GRU) volt vezetője, a fehérorosz fegyveres erők helyettes vezérkari főnöke (2013. februárig). Felelősség terheli a hírszerző szolgálatok által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

▼M3

98.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna (Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna) [Kraszovszkaja, Zinaida Uladzimiravna] Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna (Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna) [Kraszovszkaja, Zinaida Vlagyimirovna]

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

Cím: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Volha Kravcsuk, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20., Hanna Csaruhina, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20., Alena Dubovik, 15 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Alena Boldzina, 12 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Andrej Szirakvas, 15 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Nasztasszja Klimko, 12 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Viktar Kuvsinav, 15 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

▼M6 —————

▼M3

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich) [Kristapovics, Lev Evsztafjevics]

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich) [Kristapovics, Lev Evsztafjevics]

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Cím: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Az elnöki hivatal információs és analitikai központjának igazgatóhelyettese.

A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda fontos forrása és közvetítője. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

▼M6 —————

▼M3

103.

Kuklis, Mikalai Ivanovich [Kuklisz, Mikalaj Ivanavics]

Kuklis, Nikolai Ivanovich [Kuklisz, Nyikolaj Ivanovics]

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

Cím: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная, 22

Helyettes főügyész. Felelősség terheli a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich [Kuljasov, Anatol Nyilavics]

Kuleshov, Anatoli Nilovich [Kulesov, Anatolij Nyilovics]

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Születési idő: 1959.7.25.

Születési hely: Ali-Bairamly, Azerbajdzsán

Személyazonosító igazolvány száma: 3250759A066PB3

A FÁK Végrehajtó Bizottságának tanácsadója. Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábban belügyminiszterként ő volt azoknak a belügyminisztériumi csapatoknak a parancsnoka, amelyek brutálisan leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, és e szerepére láthatóan büszke volt. 2012 januárjában a tartalékos haderőhöz nevezték ki.

▼M6

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich (Kuznyacov, Ihar Nikonavics)

Kuznetsov, Igor Nikonovich (Kuznyecov, Igor Nikonovics)

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Cím: KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Vezérezredes, a KGB képzési központjának vezetője, a KGB minszki területi és Minszk városi részlegének korábbi vezetője.

A KGB személyzetének felkészítéséért és képzéséért felelős személyként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Korábbi tisztségeiből kifolyólag felelősség terheli a Minszk városban és a Minszki területen a KGB által végzett ugyanilyen elnyomó tevékenységekért.

▼M3

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna [Kuznyacova, Natallja Anatoljevna]

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna) [Kuznyecova, Natalja Anatoljevna]

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Születési idő és hely: 1973,

Minszk

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Anasztaszja Lazareva civil társadalmi aktivistát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

107.

Lapko, Maksim Fiodaravich [Lapko, Makszim Fjodaravics]

Lapko, Maksim Fedorovich (Lapko, Maxim Fyodorovich) [Lapko, Maxim Fedorovics]

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

Cím: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tíznapos börtönbüntetésre ítélte Raman Serbav és Vital Tracjaku civil társadalmi aktivistákat, tizenöt napos börtönbüntetésre Jurij Krilovics és Pavel Kavalenka civil társadalmi aktivistákat, Zmicer Kremenickit és Vlagyimir Jaromenakot, az „Ifjúsági Front” aktivistáit pedig tizennégy, illetve tizenöt napos börtönbüntetésreítélte. 2012 folyamán tíztől tizenöt napig terjedő börtönbüntetésre ítélt más aktivistákat is, különösen az „Ifjúsági Front” aktivistáit. 2012. július 17-én tizenkét, illetve tizenöt napos börtönbüntetésre ítélte Raman Vasziljevet és Vlagyimir Jaromenakot. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

108.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna) [Lapo, Ljudmila Ivanavna]

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna) [Lappo, Ljudmila Ivanovna]

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

Cím: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minszk város Fruzenszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.7., Mikalaj Meljanyec, 10 nap börtönbüntetés; b) 2011.6.30., Vlagyimir Saszcerik, 10 nap börtönbüntetés; c) 2011.6.30., Erik Zjakav, 10 nap börtönbüntetés; d) 2011.4.25., Nasztasszja Grinman, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); e) 2010.12.20., Dzmitrij Nyikisin, 11 nap börtönbüntetés. 2012–2013-ban is több aktivistát ítélt különböző hosszúságú börtönbüntetésre. Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna [Lapceva, Alena Vjacsaszlavavna]

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna) [Laptyeva, Jelena Vjacseszlavovna]

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

Cím: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minszk Zavodszkij kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Raman Makszimenka, Jurasz Spak-Rizskov, Hanna Belszkaja, Paval Szakolcsik, Szvjatlana Rubaskina, Vlagyimir Parkalav és Taccjana Vajkovih civil társadalmi aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich [Lapcjonak, Ihar Mikalajevics]

Laptionok, Igor Nikolaevich [Laptyenok, Igor Nyikolajevics]

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Születési idő és hely: 1947.8.31.,

Minszk

A rezsimpárti íróegyesület vezetőségének tagja. Felelős annak megszervezéséért és megvalósításáért, hogy az államilag ellenőrzött média meghamisított információkat terjeszt. Korábbi beosztásában – az információs miniszter helyetteseként – fontos szerepet játszott a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását elősegítő, támogató és jogosnak beállító állami propaganda terjesztésében. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

111.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich [Lasin, Aljakszandr Mihalavics]

Lashin, Aleksandr Mikhailovich [Lasin, Alekszandr Mihajlovics]

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

Cím: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Helyettes főügyész, felelősség terheli a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich [Lazavik, Mikalaj Ivanavics] Lozovik, Nikolai Ivanovich [Lozovik, Nyikolaj Ivanovics]

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Születési idő és hely: 1951.1.18.

Nyevinyany, Minszki terület (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Személyazonosító igazolvány száma: 3180151H004PB2

Fehéroroszország központi választási bizottságának titkára.

2000 óta – mindenekelőtt 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben – központi szerepet játszik a szabálytalan választások és népszavazások során végrehajtott csalásokban.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich [Lemjasonak, Anatol Ivanavics]

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich [Lemesenok, Anatolij Ivanovics]

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Születési idő: 1947.5.14.

A rezsimpárti Fehérorosz Újságíró Szövetség elnöke. A Miniszterek Tanácsa által megjelentetett újság, a „Republika” főszerkesztője. Beosztásánál fogva az állami propaganda egyik legfőbb és legbefolyásosabb szócsöve a nyomtatott sajtóban. Támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

▼M6

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich (Ljabedzik, Mihail Pjatrovics)

Lebedik, Mikhail Petrovich (Lebegyik, Mihail Petrovics)

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Cím: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

A 2010-es elnökválasztási kampány idején a központi választási bizottság vezetőjévé nevezték ki. A médiában folytatott választási kampány eljárásainak és szabályainak való megfelelés nyomon követéséért felelős felügyelőbizottság vezetőjének első helyetteseként (2014. január 21-én újraválasztották) aktív szerepet játszott a rezsimnek a 2010-es és 2012-es választási kampány során folytatott propagandájában. Az elnöktől 2011. október 26-án megkapta a „Franzisk Skorina” érdemrendet. 2012 szeptemberében megtagadta, hogy a független média tagjai is részt vegyenek a felügyelőbizottság munkájában. A „Szovjetszkaja Belarusz”, az elnöki hivatal által megjelentetett és az állami propaganda legfőbb eszközének számító újság első helyettes szerkesztője. Kormánybarát politika forrása, meghamisítja a tényeket és méltatlan észrevételeket tesz a Fehéroroszországban a demokratikus ellenzékkel és a civil társadalommal szemben jelenleg zajló folyamatok kapcsán, azokat szisztematikusan kedvezőtlen színben tünteti fel és lekicsinylően szól róluk; különösen ez volt a helyzet a 2010. évi elnökválasztást követően.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich (Ljaszkovszki, Ivan Anatoljevics)

Leskovski, Ivan Anatolievich (Leszkovszkij, Ivan Anatoljevics)

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

A homeli területi KGB volt vezetője és a homeli KGB korábbi vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Homeli területen végzett tevékenységekért. Nem megfelelő magatartásáért az elnök 2014. április 2-án eltávolította posztjáról.

▼M3

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich) [Ljustik, Szjarhej Anatoljevics]

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich) [Ljustik, Szergej Anatoljevics]

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Cím: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.14, Vitalij Sztruj, 10 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (350 000 BLR); b) 2011.7.4., Paval Salamickij, 10 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Tacjana Szikirickaja, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Julija Drancsuk, 13 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Mikalaj Lapko, 12 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Vadzim Pramatorav, 12 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

▼M6

117.

Lomats, Zianon Kuzmich (Lomac, Zjanon Kuzmics)

Lomat, Zenon Kuzmich (Lomaty, Zenon Kuzmics)

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Születési idő: 1944.1.27.

Születési hely: Karabani, minszki terület

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. Korábban az állami ellenőrző bizottság elnöke volt (2010-ig), és emiatt ő volt az egyik legfontosabb szereplője Alesz Beljackij – az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ügyének. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich (Lopatko, Alekszandr Alekszandrovics)

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

A maziri IK-9 büntetőtábor vezetőhelyettese

Felelősség terheli a D. Daskeviccsel szemben alkalmazott embertelen bánásmódért, a Daskeviccsel szemben elkövetett kínzásokat és a jogi képviselethez való jogának a megtagadását is beleértve. Lopatko kulcspozíciót töltött be abban a büntetőtáborban, ahol Daskevicset fogva tartották, és ahol a politikai foglyokkal (így Daskeviccsel) szemben pszichés nyomásgyakorlást alkalmaztak (alvásmegvonást és magánzárkát is ideértve).

▼M3

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich [Lukasenka Aljakszandr Rihoravics] Lukashenko, Aleksandr Grigorievich [Lukasenko, Alekszandr Grigorjevics]

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Születési idő: 1954.8.30.

Születési hely: Kopisz, Vicebszki terület

A Fehérorosz Köztársaság elnöke.

▼M6

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich (Lukasenka Dzmitrij Aljakszandravics)

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich (Lukasenko Dmitrij Alekszandrovics)

image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Születési idő: 1980.3.23.

Cím: President's Sports Club220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Üzletember, aktívan részt vesz a Lukasenko családot érintő pénzügyi műveletekben.

Az elnöki sportklub elnöke.

▼M3

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich [Lukasenka, Viktar Aljakszandravics]

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich [Lukasenko, Viktor Alekszandrovics]

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Születési idő: 1975.11.28.

Az elnök tanácsadója nemzetbiztonsági kérdésekben. 2013 májusában apja a káliumkarbonát-kivitellel foglalkozó fehérorosz–orosz bizottság társfelügyelőjévé nevezte ki. Apja egyik legközelebbi munkatársaként kulcsfontosságú szerepet játszik a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen végrehajtott elnyomó intézkedések meghozatalában. Az állami biztonsági tanács kulcsembereként felelős a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen irányuló elnyomó intézkedések koordinálásáért, mindenekelőtt ami a 2010. december 19-i tüntetés erőszakos leverését illeti.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich [Lukomszki, Aljakszandr Valjancinavics] Lukomski, Aleksandr Valentinovich [Lukomszkij, Alekszandr Valentyinovics]

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Születési idő: 1971.8.12.

Személyazonosító igazolvány száma: 3120871A074PB7

Minszk város belügyminisztériuma különleges alakulatának parancsnoka.

Ő vezette azokat a csapatokat, amelyek leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, amiért 2011 februárjában kitüntetést és az érdemeit méltató levelet kapott Lukasenko elnöktől. 2011 júniusában az általa vezetett csapatok békés polgárok ellen alkalmaztak erőszakot Minszkben.

123.

Lutau Dzmitry Mikhailavich [Lutav Dzmitrij Mihajlavics]

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich) [Lutov, Dmitrij Mihajlovics]

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

A próbaidő megsértése miatt két év és egy hónap börtönbüntetésre ítélt Szjarhej Kavalenka perének ügyésze. Szergej Kavalenkát korábban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mivel az ellenzéki mozgalom szimbólumát, egy fehér-vörös-fehér lobogót tűzött ki egy karácsonyfára Vicebszkben. Az ezt követően az ügyben eljáró bíró által kiszabott büntetés a bűntett jellegéhez képest aránytalanul szigorú volt, és nem állt összhangban a fehérorosz büntető törvénykönyvvel. Az ügyész tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich) [Makej, Uladzimir Uladzimiravics]

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich) [Makej, Vlagyimir Vlagyimirovics]

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Születési idő: 1958.8.5.

Hrodnai terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3050858A060PB5

Külügyminiszter, az elnöki hivatal korábbi vezetője.

Az elnöki hivatal vezetőjeként, őt tartották a rezsim második legbefolyásosabb emberének, ezért felelős a 2008-as és 2010-es elcsalt választások megszervezéséért és azt követően a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

125.

Maladtsova, Tatsiana [Maladcova, Taccjana] Molodtsova, Tatiana [Molodcova, Tatjana]

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Minszk város Frunzenszkij kerületének ügyésze, Alekszandr Otroscsenkov, Alekszandr Molcsanov és Dmitrij Novik ügyében járt el. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

▼M6

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich (Malcav Leanyid Szjamjonavics)

Maltsev, Leonid Semenovich (Malcev, Leonyid Szemenovics)

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Születési idő: 1949.8.29.

Születési hely: Vetenevka, Slonim rayon, Hrodna Region

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Személyazonosító igazolvány száma: 3290849A002PB5

Az Állami Határbizottság elnöke, a Biztonsági Tanács volt titkára.

▼M3

127.

Maslakou, Valery Anatolievich [Maszlakov, Valerij Anatoljevics]

Maslakov, Valeri Anatolievich [Maszlakov, Valerij Anatoljevics]

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB katonai kémelhárítási hivatalának vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

128.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna [Mazovka Anzsalika Mihajlavna]

Mazovka Anzhelika Mikhailovna [Mazovka, Anzselika Mihajlovna]

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКA, Анжелика Михайловна

Cím: Суд Советского района г. Минска 220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minszk város Szovjetszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.14., Alekszandr Busszel, 10 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.14., Szergej Krukovszkij, 8 nap börtönbüntetés; c) 2011.7.14., Jahor Kancin, 10 nap börtönbüntetés; d) 2011.7.7., Vecsaszlav Szuhanosszik, 8 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.21., Andrej Nyanahav, 15 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Ihar Miszlivec, 15 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Alekszej Vilkin, 12 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Paval Haritonav, 12 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

129.

Mazouka, Kiryl Viktaravich [Mazovka, Kiril Viktaravics] Mazovka, Kirill Viktorovich [Mazovka, Kirill Viktorovics]

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

Születési idő: 1979

A Daskevics-Lobov-ügy ügyésze. Az ügy végén Dmitrij Daskevicset és Eduard Lobovot, a Molodoj Front (Ifjúsági Front) aktivistáit „huliganizmus” vádjával több év börtönbüntetésre ítélték. Daskevics és Lobov bebörtönzésének valódi oka az volt, hogy tevékenyen részt vettek a 2010. decemberi választási kampányban, melynek során az ellenzék egyik jelöltjét támogatták.

130.

Merkul, Natallia Viktarauna [Merkul, Natallja Viktaravna]

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna) [Merkul, Natalja Viktorovna]

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Születési idő: 1964.11.13.

A Pukovicsi körzetben található Talkov város középiskolájának igazgatója. 2011. január 27-én politikai nézeteiért és a 2010. december 19-i eseményekben való részvételéért elbocsátotta Natalja Ilinicset, a középiskola nagyra becsült tanárát.

▼M5 —————

▼M6 —————

▼M3

133.

Miklashevich Piotr Piatrovich [Miklasevics, Pjotr Pjatrovics] Miklashevich, Petr Petrovich [Miklasevics, Petr Petrovics]

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Születési idő: 1954.10.18.

Születési hely: Koszuta, Minszki terület

Az alkotmánybíróság elnöke, korábbi főügyész. Aktívan részt vesz a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásában. Korábbi minőségében, 2004 és 2008 között ő volt az egyik legfontosabb szereplője a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomásnak. Az alkotmánybíróságba történt 2008-as kinevezése óta hűen hajtja végre a rezsim elnyomó politikáit, és hagyja jóvá az elnyomást célzó jogszabályokat, még akkor is, ha azok tartalmilag alkotmányellenesek.

134.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna [Mitrahovics, Irina Aljakszejevna]

Mitrakhovich, Irina Alekseevna [Mitrahovics, Irina Alekszejevna]

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

Cím: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 15 napos börtönbüntetésre ítélte Aleh Jasztrucev és Mark Mecjalkov civil társadalmi aktivistát. 2011. július 7-én Edvard Bajda és Andrej Racolka civil társadalmi aktivistát 10 napos, Arcem Sztarikav civil társadalmi aktivistát pedig 12 napos börtönbüntetésre ítélte néma tüntetésben való részvételért. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich [Marozav, Viktar Mikalajevics]

Morozov, Viktor Nikolaevich [Morozov, Viktor Nyikolajevics]

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Cím: Прокуратурa Гродненской областиг. Гродно, ул. Доватора, 2а

A Hrodnai terület ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna) [Motil, Taccjana Jaraszlavavna]

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna) [Motil Tatjana Jaroszlavovna]

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

Мотыль, Татьяна Ярославовна

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2011. január 10-én Julian Miszjukevicset, az Ifjúsági Front aktivistáját 12 napos, 2011. január 21-én Uszevalad Sasarin politikai aktivistát 9 napos, 2011. január 31-én pedig Cimafej Atranscsankav civil társadalmi aktivistát ugyancsak 9 napos börtönbüntetésre ítélte.

Ezen túlmenően – a politikai foglyok melletti kiállás jegyében megrendezett akcióban való részvételükért – Mihail Mackevics emberijogvédőt 2010. december 27-én 10 napos, Valer Szjadov civil társadalmi aktivistát pedig 2011. január 20-án 12 napos börtönbüntetésre ítélte.

Közvetlenül részt vett továbbá 2011-ben a civil társadalmi aktivistákkal szembeni bírósági fellépésben. 2011. július 4-én, illetve 7-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Anton Gliniszti, illetve Andrej Ignacsik aktivistát. Emellett közvetlenül részt vett 2012-ben a politikai aktivisták elleni bírósági fellépésben.

2012. február 22-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Pavel Vinogradov neves politikai aktivistát, akit ezenfelül 2012. április 10-én két évre preventív rendőri felügyelet alá is helyezett. 2012. március 23-án 5 napos börtönbüntetésre ítélte Mihasz Kosztka és Anasztaszja Sulejka politikai aktivistát, „A közösségi hálózatokon megvívott forradalom” elnevezésű kezdeményezés tagjait.

2012. április 21-én Anasztaszja Sulejka aktivistát újabb 10 napos börtönbüntetésre ítélte.

2012. május 24-én, 25-én és 26-án Vlagyimir Jaromenak, Zmicer Kremenecki és Raman Vasziljev aktivistát – az „Ifjúsági Front” tagjait –10, 10, illetve 12 napos börtönbüntetésre ítélte.

2012. június 22-én 15 napos börtönbüntetésre ítélte Paval Szverdlov újságírót, az „Euroradio” munkatársát. 2012. július 18-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Kacjarina Halickaja aktivistát. 2012. november 8–9-én Vlagyimir Jaromenak és Raman Vasziljev aktivistát – az „Ifjúsági Front” tagjait – 15 napos börtönbüntetésre ítélte. 2013. május 7-én 12 napos börtönbüntetésre ítélte Alekszandr Jarasevics aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

▼M6

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich (Navumav, Uladzimir Uladzimiravics)

Naumov, Vladimir Vladimirovich (Naumov, Vlagyimir Vlagyimirovics)

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Születési idő: 1956.2.7.

Születési hely: Smolensk (Russia)

Nem tett lépéseket az 1999–2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábban belügyminiszter és az elnök biztonsági szolgálatának vezetője volt. Egészségügyi okokból történő 2009. április 6-i nyugdíjba vonulásáig belügyminiszterként felelős volt a békés tüntetések leveréséért.

Az elnökség jóvoltából lakáshoz jutott a vezetők drozdi lakónegyedében Minszkben.

▼M3

138.

Nazaranka, Vasil Andreyevich [Nazaranka, Vaszil Andrejevics] Nazarenko, Vasili Andreevich [Nazarenko, Vaszilij Andrejevics]

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította a Vaszilij Parfenkov politikai és civil társadalmi aktivistával, továbbá ülnökként a Dmitrij Daskevics és Eduard Lobov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

139.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna [Nyakraszava, Alena Cimafejevna]

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna) [Nyekraszova, Jelena Tyimofejevna]

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

Некрасова, Елена Тимофеевна

Cím: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 15 napos börtönbüntetésre ítélte Taccjana Grecsanikava, Alekszandr Baranov, Jevhen Carikav, Marina Pavluszkaja és Andrej Zjaljoni civil társadalmi aktivistát. 2011. július 4-én és 7-én, továbbá 2011. október 6-án több aktivistát ítélt börtönbüntetésre (Kacjarina Davidzik, Javguenyija Kamarova és Aleh Bazsok aktivistát 10 napra, Jan Melnikav aktivistát pedig 5 napra). A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich [Nyavihlasz, Henadzi Mikalajevics]

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich [Nyeviglasz, Gennagyij Nyikolajevics]

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Születési idő: 1954.2.11.

Születési hely: Parahonszk, Pinszki terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3110254A014PB5

A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) főtitkárhelyettese, korábban az elnök biztonsági szolgálatának vezetője, a fehérorosz biztonsági tanács vezetője és az elnöki hivatal vezetője volt. Az elnöki hivatal vezetőjeként közvetlenül felelős a 2006-os elcsalt választások megszervezéséért és a választásokat követő békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

▼M6 —————

▼M3

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich) [Padabed, Jurij Mikalajevics]

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich) [Podobed, Jurij Nyikolajevics]

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Születési idő: 1962.3.5.

Születési hely: Szluck (Minszki terület)

A biztonsági szolgálat vezetője Jurij Csizs Triple elnevezésű holdingtársaságában, korábban a belügyminisztérium különleges egységének vezetője. A belső tömegoszlató csapatok parancsnokaként közvetlenül felelős békés tüntetések erőszakos leveréséért (mindenekelőtt 2004-ben és 2008-ban), és azokban közvetlenül is részt vett.

▼M6 —————

▼M3

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich [Padhajszki, Henadz Danatavics]

Podgaiski, Gennadi Donatovich [Podgajszkij, Gennagyij Donatovics]

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

A Minszki Állami Műszaki Főiskola igazgatója. Felelősség terheli a 2010. decemberi választásokat követő tüntetésekben részt vett diákoknak az intézményből való kizárásáért.

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich) [Palujan, Uladzimir Mikalajevics]

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich) [Polujan, Vlagyimir Nyikolajevics]

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Születési idő: 1961,

a Hrodnai terület Karelicsi járásában található Nekrasevicsi falu

Adó- és vámügyi miniszter. Ő felügyeli az Alesz Beljackijjal szemben adókijátszás címén folyó bűnügyi eljárást segítő adóhatóságokat. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

▼M6

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich (Pavlicsenka, Dzmitrij Valerjevics)

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich) (Pavlicsenko, Dmitrij Valerijevics)

image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Születési idő: 1966

Születési hely: Vitebsk

Cím: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”220028, Минск Маяковского, 111

Kulcsfontosságú szerepet játszott Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan eltűnésében 1999-2000-ben Fehéroroszországban. A belügyminisztérium különleges reagálási egységének (SOBR) korábbi vezetője.

Üzletember, a belügyminisztérium keretein belül létrejött, a belügyminisztérium különleges erőinél szolgáló veteránok egyesületének tiszteletbeli elnöke.

▼M6 —————

▼M6

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich (Pjakarszki, Aleh Anatoljevics)

Pekarski, Oleg Anatolievich (Pekarszkij, Oleg Anatoljevics)

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Személyazonosító igazolvány száma: 3130564A041PB9

Tevékenyen részt vett Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. 2012-ig a belügyminiszter első helyettese volt; ebben a minőségében felelősség terheli a civil társadalommal szembeni, a 2010. decemberi választásokat követő erőszakos fellépésért.

A tartalékos haderő ezredese.

▼M3

149.

Piatkevich Natallia Uladzimirauna [Pjatkevics, Natallja Uladzimiravna] Petkevich, Natalia Vladimirovna (Petkevich, Natalya Vladimirovna) [Petkevics, Natalja Vlagyimirovna]

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Születési idő: 1972.10.24.

Születési hely: Minszk

Személyazonosító igazolvány száma: 4241072A012PB1

Az elnök asszisztense, az elnöki hivatal korábbi vezetőhelyettese. Vezetőhelyettesi minőségében a jogi és igazságügyi kérdések tartoztak hozzá az elnöki hivatalban, így közvetlenül felelős a 2006-os és 2010-es elcsalt választások megszervezéséért.

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich) [Poludzen, Javhen Javhenavics]

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich) [Polugyen, Jevgenyij Jevgenyijevics]

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Születési idő: 1962.1.30.

Személyazonosító igazolvány száma: 3300162A006PB3

Korábbi belügyminiszter-helyettes, a milícia vezetője. Vezetése alatt a milícia brutálisan leverte a 2010. december 19-i békés tüntetést.

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich) [Prakopav, Jurij Viktaravics]

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich) [Prokopov, Jurij Viktorovics]

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Születési hely: 1978.10.7.

Személyazonosító igazolvány száma: 3071078A031PB4

A „Pervi” (1. számú) állami televíziócsatorna vezető beosztású és befolyásos újságírója. A „Figyelem középpontjában” című tévéműsor műsorvezetője.

Az említett műsor a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást elősegítő és jogosnak beállító állami propaganda egyik eszköze a televízióban. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat tömegesen felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik. Prokopov különösen tevékeny szerepet játszott ezen a téren a 2010. december 19-i és az azt követő békés tüntetések leverése után.

152.

Praliaskouski Aleh Vitoldavich [Praljaszkovszki Aleh Vitoldavics] Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich) [Proleszkovszkij, Oleg Vitoldovics]

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Születési idő: 1963.10.1. Születési hely: Zagorszk (Szergijev Poszad / Oroszország) Cím: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Office no 508Belarusz

Információs miniszter, korábban az elnöki hivatal vezetőhelyettese, az elnöki hivatal ideológiai igazgatóságának vezetője, valamint az elnöki hivatal elemző és információs központjának igazgatója volt.

Az állami propaganda és a rezsim ideológiai támogatásának egyik legfontosabb forrása és közvetítője. Előléptették miniszterré, és azóta élénk propagandistája és támogatója a rezsim által a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen végrehajtott tetteknek.

153.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna [Prataszavickaja, Natallja Uladzimiravna] Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna (Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna) [Protoszovickaja, Natalja Vlagyimirovna]

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

Cím: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tíznapos börtönbüntetésre ítélte Szergej Sevcsenka, Kacjarina Szledzevszkaja és Alekszandra Csemiszava civil társadalmi aktivistákat, Javhen Mironav, Ihar Macuta, Illja Lapcev, Mihail Korzun és Vital Muraskevics civil társadalmi aktivistákat pedig tizenöt napos börtönbüntetésre. 2011. január 13-án 15 napos börtönbüntetésre ítélte Andrej Pohobut kiváló újságírót. 2011. október 31-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Volha Bandarenka aktivistát. 2013. március 26-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Ihar Szimirov aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

154.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich) [Pucila, Uladzimir Rihoravics]

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich) [Pucilo, Vlagyimir Grigorjevics]

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч (ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

A legfelsőbb bíróság bírája. A Minszki Városi Bíróság mint legfelsőbb grémium korábbi elnökeként és bírájaként ő felügyeli az Elsőfokú Bíróság által meghozott és a Fellebbviteli Bíróság által megerősített ítéletek végrehajtását 1) a nemzetközi közösség által is elismert Pavel Szeverinyec ügyében, akit politikai fogolyként börtönöztek be, amiért a fehérorosz Kereszténydemokrata Párt létrehozására irányuló szervezőbizottságban társelnöki szerepet vállalt, és a 2010-es választásokon Vitalij Rimasevszkij elnökjelölt kampánymenedzsere volt; valamint 2) Alekszandr Otroscsenkov korábbi politikai fogoly ügyében, aki a 2010-es választásokon Andrej Szannyikov elnökjelölt sajtótitkára volt. Pucila elutasította a büntetőeljárási törvényt egyértelműen sértő két ítélet ellen benyújtott keresetet.

▼M6

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna) (Pikina, Natalja Mihajlavna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna) (Pikina, Natalja Mihajlovna)

image

image

Születési idő: 1971.4.20.

Születési hely: Rakov

Cím: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért. A Partizanszki kerületi bíróság bírája; ő foglalkozott a Lihovid-üggyel. 2011. március 29-én Lihovidot, a Szabadságért Mozgalom egyik aktivistáját 3 és fél év börtönbüntetésre ítélte. Jelenleg a minszki Partizanszkij kerületi bíróság elnökhelyettese.

▼M3

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich [Radzkov, Aljakszandr Mihajlavics]

Radkov, Aleksandr Mikhailovich [Radkov, Alekszandr Mihajlovics]

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Születési idő: 1951.7.1.

Születési hely: Botnya, Mahiljovi terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3010751M102PB0

Az elnöki hivatal vezetőjének első helyettese, korábbi oktatási miniszter.

Bezáratta az Európai Humanista Egyetemet, elrendelte az ellenzéki hallgatók erőszakos elnyomását, és erőszakkal kényszeríttette a hallgatókat arra,hogy a rezsimre szavazzanak. Aktív szerepet játszott a 2008-as, 2010-es és 2012-es elcsalt választások megszervezésében, valamint a 2008-as és 2010-es választásokat követő békés tüntetések résztvevői elleni erőszakos fellépésben. Nagyon közeli kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel. Ő a vezetője a Bjelaja Rusznak, a rezsim fő ideológiai és politikai szervezetének.

▼M6

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna (Rahmanava, Marina Jurjevna)

Rakhmanova, Marina Iurievna (Rahmanova, Marina Jurjevna)

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Születési idő: 1970

Születési hely: Hrodna

A központi választási bizottság tagja és a hrodnai területi helyhatóság lakossági megkeresésekkel foglalkozó osztályának vezetője. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson és a 2012. szeptemberi parlamenti választásokon való megsértéséért.

▼M3

158.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna) [Ravinszkaja, Taccjana Uladzimiravna]

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna) [Revinszkaja, Tatjána Vlagyimirovna]

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának korábbi bírája.

2011. április 27-én két év börtönre ítélte Dmitrij Bandarenkát, az Andrej Szannikov korábbi elnökjelölt által indított „Európai Fehéroroszország” elnevezésű polgári kampány koordinátorát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

▼M6 —————

▼M6

160.

Rubinau Anatol Mikalaevich (Rubinav Anatol Mikalajevics)

Rubinov, Anatoli Nikolaevich (Rubinov, Anatolij Nyikolajevics)

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Születési idő: 1939.4.15.

Mohilev

A Parlament felsőházának elnöke, korábban az elnöki hivatal médiáért és ideológiáért felelős vezetőhelyettese (2006–2008). E minőségében az állami propaganda és a rezsim ideológiai támogatásának egyik legfontosabb forrása és közvetítője volt. 2014 márciusa óta a Biztonsági Tanács tagja.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich (Ruszak, Viktar Uladzimiravics)

Rusak, Viktor Vladimirovich (Ruszak, Viktor Vlagyimirovics)

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Születési idő: 1955.5.4.

Születési hely: Minsk

Cím: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

A parlament alsóházának tagja, a nemzetbiztonsági bizottság vezetőhelyettese. A KGB gazdasági biztonsággal foglalkozó hivatalának korábbi vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

▼M3

162.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich) [Ribakov, Aljakszej Vasziljevics]

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich) [Ribakov, Alekszej Vasziljevics]

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Születési idő: 1966.7.31.

Cím: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Útlevélszám: MP2937413

A legfelsőbb bíróság bírája. Minszk Moszkovszkij kerületi bíróságának korábbi bírája, jelenleg a legfelsőbb bíróság bírája. Öt és fél év börtönbüntetésre ítélte Alekszandr Kazulin korábbi elnökjelöltet, amiért 2006 márciusában tüntetéseket szervezett az elcsalt választások elleni tiltakozásul.

A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich [Szajkovszki Valerij Joszifavics]

Saikovski Valeri Yosifovich [Szajkovszkij Valerij Joszifovics]

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Születési idő: 1977

2012 januárjában a vizsgálóbizottság minszki részlegének vezetőhelyettesévé nevezték ki. A minszki Pervomajszkij Körzet ügyészeként részt vett Alesz Beljackij, az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke perének tárgyalásában. Az ügyész által a perben előterjesztett vád nyilvánvalóan politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

▼M5 —————

▼M3

165.

Sanko Ivan Ivanavich [Szanko, Ivan Ivanavics]

Sanko Ivan Ivanovich [Szanko, Ivan Ivanovics]

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Őrnagy, a KGB magas rangú nyomozója. Az általa vezetett nyomozások során több esetben meghamisított bizonyítékokat használtak fel a KGB minszki fogvatartási központjában az ellenzéki aktivisták ellen, a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után. Tetteivel a tisztességes tárgyaláshoz való jog megtagadása miatt egyértelműen megsértette az emberi jogokat, valamint Fehéroroszország nemzetközi kötelezettségeit.

▼M6

166.

Sauko, Valery Iosifavich (Szavko, Valerij Joszifavics)

Savko, Valeri Iosifovich (Szavko, Valerij Joszifovics)

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

A rezsimpárti szakszervezet hrodnai szervezetének vezetője. A 2010. évi elnökválasztás és a 2014. márciusi helyhatósági választások során a Hrodnai terület regionális választási bizottságának az elnöke volt. A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során, valamint felelősség terheli a Hrodnai területen 2014. márciusában lebonyolított helyhatósági választások során az eredmények meghamisításáért.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich) (Sajev, Valjancin Pjatrovics)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich) (Sajev, Valentyin Petrovics)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

A Biztonsági Tanács tagja, a vizsgálati bizottság vezetője és korábbi vezetőhelyettese, korábban a Homeli terület regionális bizottságának ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

▼M3

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna [Sahraj, Rita Pjatrovna]

Shagrai, Rita Petrovna [Sargaj, Rita Petrovna]

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Cím: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának elnökhelyettese, Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának korábbi bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Alesz Szobal, Makszim Hrisel és Kasztancin Csufisztav civil társadalmi aktivistát 10 napra, Szergej Kardimon civil társadalmi aktivistát pedig 15 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011. július 7-én 13 napos börtönbüntetésre ítélte Artur Zavharonij aktivistát. 2012. október 12-én 5 napos börtönbüntetésre ítélte Aleh Korban és Vlagyimir Szergejev aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich [Samjonav, Vadzim Iharavics] Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich) [Samjonov, Vadim Igorevics]

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Százados, a sklovi IK-17 büntetőtábor operatív egységének vezetője. A politikai foglyokra azzal gyakorolt nyomást,hogy megtagadta a levelezéshez való jogukat, és fenyegetésekkel igyekezett vallomásra kényszeríteni őket. Közvetlenül felelős a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták emberi jogainak megsértéséért, mivel kegyetlenül, embertelenül és megszégyenítően bánt velük, vagy ilyen büntetéseket szabott ki rájuk. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

170.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich) [Sasztakov, Makszim Alekszandravics]

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich) [Sesztakov, Makszim Alekszandrovics]

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

A minszki Pervomajszkij kerületi bíróságon a Beljackijjal szembeni ügyet előadó ügyész, miután Beljackij kérvényt nyújtott be a bírósághoz a fogva tartásával kapcsolatban. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

▼M6

171.

Shchurok, Ivan Antonavich (Scsurok, Ivan Antonavics)

Shchurok, Ivan Antonovich (Scsurok, Ivan Antonovics)

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

A központi választási bizottság tagja és a vicebszki területi önkormányzat oktatási főosztályának vezetője. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson és a 2012. szeptemberi parlamenti választásokon való megsértéséért.

▼M6 —————

▼M3

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) [Sejman, Viktar Uladzimiravics] Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich) [Sejman, Viktor Vlagyimirovics]

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Születési idő: 1958.5.26.

Születési hely: Hrodnai terület

Az elnöki hivatal irányítási osztályának vezetője. Felelős Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan eltűnéséért 1999-2000-ben Fehéroroszországban. Fehéroroszország biztonsági tanácsának korábbi titkára. Jelenleg az elnök különleges tanácsadója.

174.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury

Valerievich) [Sasztakov, Jurij Valerjevics]

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri

Valerievich) [Sesztakov, Jurij Valerjevics]

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája és elnökhelyettese.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án és 27-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Illja Vasziljevics, Nadzeja Csajuhova, Taccjana Radzeckaja, Szergej Kanapackij és Volha Damarad civil társadalmi aktivistát. 2010. december 20-án elítélte Szergej Kanapackij aktivistát a 2010. december 19-i tüntetés leveréséről való megemlékezésért. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich) [Suhajev, Szjarhej Mihajlavics]

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich) [Sugajev, Szergej Mihajlovics]

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB kémelhárítási osztályának vezetője, a KGB kémelhárítási tanácsának korábbi vezető-helyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

176.

Shved, Andrei Ivanavich [Sved, Andrej Ivanavics] Shved, Andrei Ivanovich (Shved, Andrey Ivanovich) [Sved, Andrej Ivanovics]

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Az állami jogi szaktanácsadó bizottság vezetője. A vizsgálati bizottság korábbi vezetőhelyettese, korábban főügyész-helyettes és a vizsgálati osztály vezetője.

A KGB kérésére 2011-ben ő kezdeményezte az Alesz Beljackij – az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ellen indított vizsgálatot. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich [Sikarov, Vladziszlav Alekszandravics]

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich [Sikarov, Vlagyiszlav Alekszandrovics]

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Vicebszk város Zseleznodorozsnyiji kerületi bíróságának bírája. Fellebbezési tárgyalásukon több tüntetőt is elítélt, annak ellenére, hogy az Elsőfokú Bíróság nem találta bűnösnek őket. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel – többek között Szergej Kavalenka politikai aktivistával – szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

178.

Shylko, Alena Mikalaeuna [Silko, Alena Mikalajevna]

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna) [Silko, Jelena Nyikolajevna]

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája; Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának korábbi bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án, 24-én és 30-án börtönbüntetésre ítél te Ihar Sersan civil társadalmi aktivistát (12 napra), Zmicer Surhaj civil társadalmi aktivistát (10 napra) és Franak Vjacsorka civil társadalmi aktivistát (12 napra).

2012. január 24-én elutasította Alesz Beljackij fellebbezését a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság által rá kirótt büntetés ellen, noha Beljackij tárgyalásának lefolytatása egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyvet. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

Silko a tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich [Szjankevics, Eduard Aljakszandravics]

Senkevich, Eduard Aleksandrovich [Szenykevics, Eduard Alekszandrovics]

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Születési idő: 1952.4.15.

Születési hely: Szlonyim, Hrodnai terület

A parlament alsóházának tagja, az állandó jogi bizottság vezetőhelyettese, a Mahiljovi terület korábbi ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich [Szjarhejenka, Ihar Pjatrovics]

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich) [Szergejenko, Igor Petrovics]

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Születési idő: 1963.1.14.

Születési hely: Sztolica, Vicebszki terület

A KGB vezetőjének első helyettese, a mahiljovi területi KGB korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Mahiljovi területen és az országban másutt végzett tevékenységekért.

181.

Simakhina, Liubou Siarheeuna [Szimahina, Ljubov Szjarhejevna]

Simakhina, Liubov Sergeevna [Szimahina, Ljubov Szergejevna]

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 12 napos börtönbüntetésre ítélte Szergej Barzukov civil társadalmi aktivistát.

2011. november 8-án 7 napos börtönbüntetésre ítélte Paval Szergej civil társadalmi aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

182.

Simanau Aliaksandr Anatolievich [Szimanav, Aljakszandr Anatoljevics]

Simonov Aleksandr Anatolievich [Szimonov, Alekszandr Anatoljevics]

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Születési idő: 1952, Brahin, Homeli terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3100552C033PB6

Korábbi igazságügyminiszter-helyettes, a bírói kar, az ideológia és az ítélet-végrehajtás ellenőrzésének felelőse. Feladatai közé tartozik a bírói kar felügyelete és ellenőrzése. Felelősség terheli a fehérorosz Igazságügyi Minisztérium és a bírói kar szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig abból kifolyólag, hogy biztosítja az állami propaganda terjesztését a bírói karban, és gondoskodik arról, hogy a bírói kar olyan döntéseket hozzon, amelyek összhangban állnak a rezsim elnyomó jellegével, illetve amelyek szándékosan figyelmen kívül hagyják a biztonsági szolgálatok által a lakosság ellen elkövetett jogtalan cselekményeket.

183.

Simanouski Dmitri Valerevich [Szimanovszki, Dmitrij Valerjevics]

Simanovski Dmitri Valerievich [Szimanovszkij, Dmitrij Valerijevics]

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság ügyésze. Ő foglalkozott Dmitrij Bondarenko ügyével. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

▼M6

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich (Szirenka, Viktar Ivanavics)

Sirenko, Viktor Ivanovich (Szirenko, Viktor Ivanovics)

image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Születési idő: 1962.3.4.

Személyazonosító igazolvány száma: 3040362B062PB7

Cím: Комитет по здравоохранению Минского горисполкомаул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Minszk város egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságának elnöke és a minszki sürgősségi kórház korábbi fősebésze. Nem lépett fel Nyekljajev elnökjelölt elhurcolása ellen, akit súlyosan összevert állapotban szállítottak 2010. december 19-én a minszki sürgősségi kórházba, és cinkosságot vállalt az ismeretlen elkövetőkkel azáltal, hogy nem értesítette a rendőrséget. E mulasztásának köszönhetően előléptették.

Minszk város egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságának elnökeként felelősség terheli abban, hogy felügyelte a foglalkozás-egészségügyi intézmények használatát az emberi jogokat megsértő cselekmények során.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich) (Szivakav, Jurij Leanyidavics)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich (Szivakov, Jurij Leonyidovics)

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Születési idő: 1946.8.5.

Születési hely: Onory, Sakhalin Region

Cím: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”220028, Минск Маяковского, 111

Megszervezte Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan eltüntetését 1999-2000-ben Fehéroroszországban. Korábban idegenforgalmi és sportügyi miniszter, belügyminiszter, valamint az elnöki hivatal vezetőhelyettese volt.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich (Szkurat, Viktar Vaclavavics)

Skurat, Viktor Vatslavovich (Szkurat, Viktor Vaclavovics)

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

A belügyminisztérium közbiztonsági osztályának korábbi vezetője. Ebben a minőségében felelős az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra. 2011 februárjában szolgálataiért elismerő oklevéllel jutalmazták. 2013 februárjában nyugdíjba vonult. A Fehérorosz Köztársaság Belügyminisztériumának felügyelete alatt álló állami vállalat, a MZOR nevű holdingtársaság biztonsági osztályának vezetője, és így közvetlen kapcsolatban áll a Lukasenko-rezsimmel.

▼M3

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich [Szlizsevszki Aleh Leanyidavics]

Slizhevski, Oleg Leonidovich [Szlizsevszkij, Oleg Leonyidovics]

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Születési idő: 1972.8.16.

Születési hely: Hrodna

Cím: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Igazságügyi miniszter, a központi választási bizottság tagja, korábban az igazságügyi minisztérium társadalmi szervezetekkel és politikai pártokkal foglalkozó részlegének vezetője. A központi választási bizottság tagjaként felelősség terheli a nemzetközi választási normák megsértéséért, amire 2007 óta kerül sor a választásokon. Az igazságügyi minisztériumban betöltött pozíciója és a bírói kar felett gyakorolt irányítás következtében aktív szerepet játszik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásában azáltal, hogy megtagadja NGO-k és politikai pártok bejegyzését, ami sok esetben ezek megszűnéséhez vezet.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich [Szmalenszki, Mikalaj Zinovevics]

Smolenski, Nikolai Zinovievich [Szmolenszkij, Nyikolaj Zinovjevics]

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

A Független Államok Közössége terrorizmusellenes központjának vezetőhelyettese, a KGB vezetőjének a személyzeti ügyekért és a személyzet feladatainak szervezéséért felelős korábbi helyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

▼M6 —————

▼M3

190.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich [Szcjapurka, Uladzimir Mihajlavics]

Stepurko, Vladimir Mikhailovich [Sztepurko, Vlagyimir Mihajlovics]

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította az Irina Kalip, Szergej Marcelev, Pavel Szeverinyec, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronyin, Szergej Kazakov, Vlagyimir Loban, Vitalij Macukevics, Jevgenyij Szekret és Oleg Fedorkevics politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

2012. január 24-én elutasította Alesz Beljackij fellebbezését a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság által rá kirótt büntetés ellen, noha Beljackij tárgyalásának lefolytatása egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyvet.

Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

191.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich [Sztuk, Aljakszej Kansztancinavics]

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich) [Sztuk, Alekszej Konsztantyinovics]

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

Születési idő: 1959

Cím: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Főügyészhelyettes.

2007–2008-ban ő indított eljárásokat a független média, újságírók és ellenzéki pártok ellen. Ő engedélyezte KGB-hivatalnokoknak a házkutatást a „Radio Racija” és az „ERB” rádióállomásoknál, a „Belsat” televíziócsatornánál, a Belarusz Népfront és a „Backavscsina” elnevezésű NGO hrodnai irodájában, valamint 17 újságíró lakásán.

192.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich [Szuharenka, Szcjapan Mikalajevics] Sukhorenko Stepan Nikolaevich [Szuhorenko, Sztyepan Nyikolajevics]

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Születési idő: 1957.1.27.

Születési hely: Zdudicsi, Homeli terület

Cím: A Fehérorosz Köztársaságnak az Örmény Köztársaságban működő nagykövetségeJereván

A fehérorosz külügyminisztérium nagykövete, a KGB korábbi elnöke. 2006-ban megfenyegette a békés tüntetőket a demonstrációkat megelőzően, az elcsalt választásokat követően pedig főszerepet vállalt a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomásában. Kezdeményezője volt a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását célzó jogszabálymódosításoknak és új törvényeknek.

193.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich) [Szuhav, Dzmitri Vjacsaszlavavics] Sukhov Dmitri Vyacheslavovich (Sukhov Dmitry Viacheslavovich) [Szuhov, Dmitrij Vjacseszlavovics]

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Alezredes, a KGB katonai kémelhárítási részlegének tagja. Hamis bizonyítékok felhasználásával és fenyegetéssel kényszerített vallomásra ellenzéki aktivistákat a KGB minszki fogvatartási központjában a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után. Közvetlenül felelős volt a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták alapvető emberi jogainak megsértéséért, mivel túlzott erőszakot alkalmazott velük szemben. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

194.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna (Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna) [Szvisztunova, Valjancina Mikalajevna] Svistunova, Valentyina Nikolaevna (Svistunova, Valentyina Nikolayevna) [Szvisztunova, Valentyina Nyikolajevna]

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

Cím: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.21., Volha Bandarenka, 10 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.21., Volha Ruszkaja, 11 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Sztanyiszlav Marcsik, 15 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Alekszandr Sztancsik, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Szergej Anyankov, 10 nap börtönbüntetés. 2013. március 26-án pénzbüntetést szabott ki Alekszandr Jarasevics aktivistára. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

▼M5 —————

▼M3

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich [Talsztasov, Aljakszandr Alehavics]

Tolstashov, Aleksandr Olegovich [Tolsztasov, Alekszandr Olegovics]

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Az alkotmányos rend védelmével és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó KGB-hivatal vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

▼M6 —————

▼M5 —————

▼M6

201.

Traulka, Pavel (Traulka, Pavel)

Traulko, Pavel (Traulko, Pavel)

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Alezredes, a KGB katonai kémelhárítási egységének korábbi operatív irányítója (jelenleg a fehérorosz vizsgálóbizottság sajtószolgálatának vezetője). Hamis bizonyítékok felhasználásával és fenyegetéssel kényszerített vallomásra ellenzéki aktivistákat a KGB minszki fogvatartási központjában a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után. Közvetlenül felelős volt a kegyetlen, embertelen és megszégyenítő bánásmódért és büntetésekért, valamint a tisztességes tárgyaláshoz való jog megtagadásáért. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich) (Jurij Igorevics Trutka)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich (Jurij Igorevics Trutko)

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

A babrujszki IK-2 büntetőtábor parancsnokhelyettese

Felelősség terheli az A. Szannyikov és A. Beljackij politikai foglyokkal szemben a babrujszki IK-2 büntetőtáborban alkalmazott embertelen és kegyetlen bánásmódért. Felügyelete alatt ellenzéki aktivistákat kínoztak, megtagadták a jogi képviselethez való jogukat, és a büntetőtáborban magánzárkába helyezték őket. Trutko nyomás alá helyezte A. Beljackijt és A. Szannyikovot annak érdekében, hogy kegyelmi kérvényt írjanak alá.

▼M3

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna (Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna) [Celica, Lidzija Fjodaravna]

Telitsa, Lidiia Fedorovna (Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna) [Tyelica, Ligyija Fedorovna]

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

Cím: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Mihail Barzukov civil társadalmi aktivistát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich [Cercel, Ivan Sztanyiszlavavics]

Tertel, Ivan Stanislavovich [Tertel, Ivan Sztanyiszlavovics]

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB gazdasági bűncselekményekért és korrupcióellenes küzdelemért felelős vezetőhelyettese.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

▼M6 —————

▼M3

206.

Tupik, Vera Mikhailauna [Tupik, Vera Mihajlavna]

Tupik, Vera Mikhailovna [Tupik, Vera Mihajlovna]

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája. Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának korábbi elnökhelyettese és bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Natallja Vaszilijevics civil társadalmi aktivistát 15 napos, Kacjarina Parfilijeva, Alekszandr Petnickij és Szvetlana Raszljakova civil társadalmi aktivistát pedig 10 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011 júliusa folyamán tíznapos börtönbüntetésre ítélt más aktivistákat. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich [Tusinszkij, Ihar Heraninavics]

Tushinski Igor Geroninovich [Tusinszkij, Igor Heroninovics]

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Cím: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Igazságügyminiszter-helyettes, a gazdasági kérdésekkel kapcsolatos jogalkotási és szabályozási aktusokat kidolgozó intézmények jogi támogatásának felelőse.

Felelősség terheli a fehérorosz Igazságügyi Minisztérium és a bírói kar szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig abból kifolyólag, hogy biztosítja egy olyan állami propaganda terjesztését a bírói karban, amely kiváltja és egyben igazolja a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, valamint azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy az említett szervek megtagadják nem kormányzati szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételét vagy azt visszavonják.

208.

Unukevich, Tamara Vasileuna [Unukevics, Tamara Vaszilevna]

Vnukevich, Tamara Vasilievna [Vnukevics, Tamara Vasziljevna]

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította az Irina Kalip, Szergej Marcelev és Pavel Szeverinyec politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) [Ucjurin, Andrej Aljakszandravics] Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich) [Vtyurin, Andrej Alekszandrovics]

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Születési idő: 1971,

Penza (Oroszország)

Az elnök biztonsági különítményének vezetője.

Felügyelete alatt az alá tartozó szolgálat több tagja részt vett a politikai aktivisták kihallgatásában a 2010. december 19-i tüntetést követően.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich [Vakulcsik, Valerij Pavlavics]

Vakulchik, Valeri Pavlovich [Vakulcsik, Valerij Pavlovics]

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Születési idő: 1964.6.19.

Breszti terület

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB vezetője, a vizsgálóbizottság korábbi vezetője, korábban az elnöki hivatal műveleti és elemzési központjának táv- és hírközlésért felelős vezetője, beleértve a különböző kommunikációs csatornák – így az internet – megfigyelését, szűrését, ellenőrzését és korlátozását. A KGB vezetőjeként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

211.

Valchkova, Maryiana Leanidauna (Valchkova, Maryana Leanidauna) [Valcskova, Marijana Leanidavna] Volchkova, Marianna Leonidovna [Volcskova, Marianna Leonyidovna]

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

Cím: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.7., Andrej Lelikav, 7 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.7., Javhen Lapacik, büntetése nem ismert; c) 2011.7.7., Vlagyimir Szergejev, 11 nap börtönbüntetés; d) 2011.7.4., Alekszandr Szcepanyenka, 5 nap börtönbüntetés; e) 2011.7.4., Tacjana Pljuto, 20 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (700 000 BLR); f) 2011.6.23., Szergej Kanapljannik, 20 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (700 000 BLR); g) 2010.12.20., Viktar Furman, 11 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Anton Asztasov, 11 nap börtönbüntetés; i) 2010.12.20., Valjancina Navumava, 11 nap börtönbüntetés. 2012. szeptember 24-én 3 nap börtönbüntetésre ítélte Andrej és Alekszej Dvareckijt, amiért a választások előestéjén a voksolás bojkottjára buzdítottak.

Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

▼M5 —————

▼M3

213.

Varenik, Natallia Siamionauna [Varenyik, Natallja Szjamjonovna]

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna) [Varenyik, Natalja Szemenovna]

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

Cím: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tíznapos börtönbüntetésre ítélte Valjancina Furman és Vagyim Klisejka civil társadalmi aktivistákat. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

214.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich [Vaszilevics, Rihor Aljakszejevics]

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich) [Vaszilevics, Grigorij Alekszejevics]

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Születési idő: 1955.2.13.

Személyazonosító igazolvány száma: 3130255A011PB5

A fehérorosz állami egyetem oktatója. Korábbi főügyész és a parlament felsőházának volt tagja. Ő felügyelte az azon személyek elleni büntetőeljárást, akiket a 2010. december 19-i békés tüntetések leverése után vettek őrizetbe.

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich) [Vasziljev, Aljakszej Aljakszandravics]

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich) [Vasziljev, Alekszej Alekszandrovics]

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

A regionális ingatlanalap igazgatója. A 2010. évi elnökválasztás során a Minszki terület regionális választási bizottságának az elnöke volt. A regionális választási bizottság elnökeként felelősség terheli a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során a Minszki területen.

216.

Vehera, Viktar Paulavich [Vehera, Viktar Pavlavics]

Vegera, Viktor Pavlovich [Vegera, Viktor Pavlovics]

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

A KGB kémelhárításért felelős korábbi első vezetőhelyettese. 2013. április 1-jén nyugdíjba vonult, és azóta a tartalékos haderőnél szolgál.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Ő volt a kezdeményezője a politikai okból elítélt Alesz Beljackij – az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ellen indított pernek. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

▼M6

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich (Volkav, Szjarhej Mihajlavics)

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich) (Volkov, Szergej Mihajlovics)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Tevékenyen részt vett Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. A KGB hírszerzési hivatalának korábbi vezetőjeként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

▼M3

218.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich (Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich) [Jakuncsihin, Aljakszandr Anatoljevics] Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich (Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich) [Jakuncsihin, Alekszandr Anatoljevics]

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

Cím: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.11.17., Alekszandr Makajev, 5 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.7., Illja Tukaj, 12 nap börtönbüntetés; c) 2011.7.7., Javhen Sapcsic, 12 nap börtönbüntetés; d) 2011.1.31, Ljeanyid Kulakov, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); e) 2010.12.21., Vlagyimir Jaromjenak, 15 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Alekszej Daroska,12 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Herman Kahno, 12 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Vitalij Paljakov, 15 nap börtönbüntetés. 2012. január 27-én 4 nap börtönbüntetésre ítélte Aleh Volcsek emberijogvédőt.

2012. március 26-án 2 nap börtönbüntetésre ítélte Pavel Balanav aktivistát, Vlagyimir Dzmitrakov aktivistát pedig pénzbüntetésre ítélte. 2012. július 18-án további egy aktivistát ítélt pénzbüntetésre.

Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

219.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich [Jarmalicki, Szjarhej Uladzimiravics]

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich) [Jermolicki, Szergej Vlagyimirovics]

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

A sklovi büntetőtábor igazgatója. Felelős a fogvatartottakkal szembeni embertelen bánásmódért, valamint Nyikolaj Sztatkevics korábbi elnökjelölt (akit a 2010. december 19-i események miatt zártak börtönbe) és más foglyok zaklatásáért.

▼M6 —————

▼M6

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich (Zaharovszki, Anton Uladzimiravics)

Zagorovski, Anton Vladimirovich (Zagorovszkij, Anton Vlagyimirovics)

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Minszk város ügyésze, Minszk város Frunzenszkij kerületének korábbi ügyésze, a Vaszilij Parfenkov nevű tüntető ügyében 2011 februárjában, valamint az A. Szannyikov ellen indított ügyben 2011 júliusában eljáró ügyész. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich (Zajcav, Vadzim Jurjevics)

Zaitsev, Vadim Iurievich (Zajcev, Vagyim Jurjevics)

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Születési idő: 1964

Születési hely: Zhitomyr region, Ukraine (USSR)

2013 júniusa óta a félig magántulajdonban lévő Cosmos TV-nek a fehérorosz kormány által az állam képviselőjeként kinevezett vezérigazgatója. A KGB korábbi vezetője (2008 júliusától 2012 novemberéig).

Ő alakította a KGB-t a civil társadalom és a demokratikus ellenzék ellen alkalmazott elnyomás központi szervévé. Ő a felelős azért, hogy a média hamis információkat közölt a 2010. december 19-i tüntetés résztvevőiről. E hamis információk szerint a tüntetők fegyverként használható anyagokat tartottak maguknál. Életveszélyesen megfenyegette Andrej Szannyikov korábbi elnökjelölt feleségét és gyermekét. Ő a legfontosabb kezdeményezője a demokratikus ellenzék jogszerűtlen zaklatását, valamint a fogvatartottak kínzását és a velük való rossz bánásmódot elrendelő parancsoknak.

▼M3

223.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna [Zajcava, Viktorija Henadzevna]

Zaitseva, Viktoria Gennadievna [Zajceva, Viktorija Gennagyevna]

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította az Andrej Szannikov korábbi elnökjelölttel, továbbá az Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik és Vlagyimir Jerjomenok politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

▼M6

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich (Zaharav, Aljakszej Ivanavics)

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich) (Zaharov, Alekszej Ivanovics)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Tevékenyen részt vett Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. A KGB kémelhárítási hivatalának korábbi vezetőjeként (mely hivatalt 2012-ig töltötte be) felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Felügyelete alatt a KGB alkalmazottai részt vettek a 2010. december 19-i tüntetést követően a politikai aktivisták kihallgatásában.

▼M3

225.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna [Zapasznyik, Marina Szvjataszlavavna] Zapasnik, Marina Sviatoslavovna [Zapasznyik, Marina Szvjatoszlavovna]

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

Cím: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája. 2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.18., Vitalij Paljakov, 12 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.7., Sz. Marozav, 10 nap börtönbüntetés; c) 2011.7.7., Alekszandr Badrahin, 10 nap börtönbüntetés; d) 2011.7.7., Sz. Marozova, 10 nap börtönbüntetés; e) 2011.7.7., Alekszandr Varabej, 15 nap börtönbüntetés; f) 2011.7.4., Mikita Mazurenka, 10 nap börtönbüntetés. 2012. július 17-én, illetve 26-án 12, illetve 15 napos börtönbüntetésre ítélte Ivan Amelcsanka aktivistát. 2012. december 7-én 12 napos börtönbüntetésre ítélte Alesz Puskin aktivistát. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

▼M6

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich) (Zsadobin, Jurij Viktaravics)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich) (Zsadobin, Jurij Viktorovics)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Születési idő: 1954.11.14.

Születési hely: Dnipropetrovsk

Személyazonosító igazolvány száma: 3141154A021PB0

2009. decembere óta védelmi miniszter.

A Biztonsági Tanács tagjaként ő hagyja jóvá a miniszteri szinten hozott elnyomó intézkedéseket, így ő hagyta jóvá azt a döntést is, mely a 2012. december 19-i békés tüntetés leverését szolgálta. 2010 decemberét követően a demokratikus ellenzékre utalva méltatta a „destruktív erők teljes vereségét”.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna) (Zsuk, Alena Szjamjonavna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna) (Zsuk, Jelena Szjemjonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

A vicebszki terület Pervomajszkij járási bíróságának bírája. 2012. február 24-én ő ítélte Szjarhej Kavalenkát – aki 2012–2013-ban politikai okok miatt fogságban volt – két év és egy hónap börtönbüntetésre a próbaidő megsértése miatt. Alena Zsuk közvetlenül felelős egy személy emberi jogainak megsértéséért, mivel megtagadta Szjarhej Kavalenka jogát a tisztességes tárgyaláshoz. Szjarhej Kavalenkát korábban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mivel Vicebszkben kitűzte az ellenzéki mozgalom szimbólumát, a betiltott történelmi fehér-vörös-fehér zászlót. Az ezt követően Alena Zsuk által kiszabott büntetés a bűntett jellegéhez képest aránytalanul szigorú volt, és nem állt összhangban a fehérorosz büntetőtörvénykönyvvel. Alena Zsuk tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich (Zsuk, Dzmitrij Aljakszandravics)

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich (Zsuk, Dmitrij Alekszandrovics)

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Születési idő: 1970.7.7.

Személyazonosító igazolvány száma: 3070770A081PB7

Cím: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВОРеспублика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

2003 májusa óta a BELTA állami hírügynökség vezérigazgatója.

Felelősség terheli azért, hogy a média olyan állami propagandát terjeszt, mely meghamisított adatokat felhasználva támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását 2010. december 19-én.

▼M3

229.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna (Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna) [Zsukovszkaja, Zsanna Aljakszejevna]

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna) [Zsukovszkaja, Zsanna Alekszejevna]

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

Cím: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tizenöt, illetve tíznapos börtönbüntetésre ítélte Irina Jarasevics és Mihail Jakanevka civil társadalmi aktivistákat. 2011. május 21-én Rimasevszkij korábbi elnökjelöltet 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre, Nyekljajev korábbi elnökjelöltet pedig az ítélet végrehajtásánakelhalasztásával 3 év börtönbüntetésre ítélte. 2011. július 7-én tíznapos börtönbüntetésre ítélte Barisz Szidarejka civil társadalmi aktivistát egy csendes tüntetésen való részvételéért. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

▼M6

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich (Zsukovszki, Szjarhej Kansztancinavics)

Zhukovski, Sergei Konstantinovich (Zsukovszkij, Szergej Konsztantinovics)

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minszk Zavodszkoj kerületi bíróságának helyettes főügyésze. Részt vett Irina Kalip, Szergej Marcelev és Pavel Szeverinyec ügyének tárgyalásában, akik a civil társadalom neves képviselői. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

▼M3

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna (Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna) [Zjankevics, Valjancina Mikalajevna] Zenkevich, Valentina Nikolaevna [Zenkevics, Valentyina Nyikolajevna]

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

Cím: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

A Minszki Városi Bíróság bírája; Minszk Leninszkij kerületi bíróságának korábbi bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Jahor Jarmolav, 12 nap börtönbüntetés; b) 2010.12.20., Alekszandr Palubok, 15 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Zahar Mihalkin, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.10.20., Szergej Szmalak, 15 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Alekszandr Vasszilevszkij, 15 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

232.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich [Zimovszki, Aljakszandr Leanyidavics]

Zimovski, Aleksandr Leonidovich [Zimovszkij, Alekszandr Leonyidovics]

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Születési idő: 1961.1.10.

Születési hely: Németország (volt NDK)

Személyazonosító igazolvány száma: 3100161A078PB5

Médiatanácsadó, az állami rádió- és televíziótársaság korábbi elnöke. A parlament felsőházának korábbi tagja. 2010 decemberének végéig a rezsim propagandájának legfőbb szereplője volt, ennek keretében szisztematikusan rágalmazta az ellenzéket, és igazolásokat keresett az emberi jogok megsértéseinek súlyos eseteire, valamint a fehérorosz ellenzék és civil társadalom elleni ismétlődő szigorú fellépésekre. 2012. december 29-én elismerte, hogy feladata egy információs háború vezetése, és büszkén állította, hogy sikerült győzelemre vinnie a harcot, valamint hogy nem változtatta meg nézeteit.

▼C3

233.

Volkau, Vital Mikalayevich [Volkav, Vital Mikalajevics]

Volkov, Vitaliy Nikolayevich [Volkov, Vitalij Nyikolajevics]

Волкаў, Вiталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

A sklovi körzeti bíróság bírája. 2012 januárjában úgy határozott, hogy átviteti N. Statkevich korábbi elnökjelöltet és ellenzéki aktivistát a mahijlovi fegyházba pusztán azért, mert állítólagosan megsértette a sklovi IK-17. számú büntetőtelep börtönszabályait. E döntésének eredményeként több alkalommal is megsértették N. Statkevich emberi jogait, ami magában foglalta az alvásmegvonást és egészségének veszélyeztetését is.

▼M3B.  A 4. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek

 

Elnevezés

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Elnevezés

(fehéroroszul)

Elnevezés

(oroszul)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel indokai

▼M6

1.

Beltechexport

 

image

Belarusz Köztársaság, 220012, Minszk, Nezavisimost ave., 86-BTel.: (+375 17) 263-63-83,Fax: (+375 17) 263-90-12

A Beltechexport a fegyverek és katonai felszerelések egyik fő fehéroroszországi exportőreként húz hasznot a rendszerből; ehhez a tevékenységhez a fehéroroszországi hatóságok engedélye szükséges.

▼M6 —————

▼M6

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

A Beltech Holding hasznot húz a rezsimből, mindenekelőtt a Beltech Holding részét képező Beltechexport révén. A Beltechexport a fegyverek és katonai felszerelések egyik fő fehéroroszországi exportőreként húz hasznot a rezsimből; ehhez a tevékenységhez a fehéroroszországi hatóságok engedélye szükséges.

▼M3

4.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Korábban Vlagyimir Peftijev irányítása alatt állt. A társaság a BelTech Holding részét képezi, amelynek többségi tulajdonosa Dmitrij Gurinovics, aki régebben Vlagyimir Peftijev tanácsadója volt a Velcomnál.

5.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Jurij Csizs holdingtársasága. Jurij Csizs főként az LLC Triple holdingtársaságon keresztül nyújt pénzügyi támogatást a Lukasenko-rezsimnek.

▼M6 —————

▼M3

7.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

8.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

9.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

10.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

11.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

12.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

13.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

14.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

15.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

16.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

17.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

18.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

19.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

20.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

▼M6 —————( 1 ) HL L 301., 2004.9.28., 67. o.

( 2 ) HL L 280., 2010.10.26., 18. o.

Top