EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0582-20180722

Consolidated text: A Bizottság 582/2011/EU rendelete ( 2011. május 25. ) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I–III. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/2018-07-22

02011R0582 — HU — 22.07.2018 — 009.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 582/2011/EU RENDELETE

(2011. május 25.)

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I–III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 167, 2011.6.25., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 64/2012/EU RENDELETE (2012. január 23.)

  L 28

1

31.1.2012

►M2

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

►M3

A BIZOTTSÁG 136/2014/EU RENDELETE (2014. február 11.)

  L 43

12

13.2.2014

►M4

A BIZOTTSÁG 133/2014/EU RENDELETE (2014. január 31.)

  L 47

1

18.2.2014

►M5

A BIZOTTSÁG 627/2014/EU RENDELETE (2014. június 12.)

  L 174

28

13.6.2014

►M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1718 RENDELETE (2016. szeptember 20.)

  L 259

1

27.9.2016

►M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1347 RENDELETE (2017. július 13.)

  L 192

1

24.7.2017

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2400 RENDELETE (2017. december 12.)

  L 349

1

29.12.2017

►M9

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/932 RENDELETE (2018. június 29.)

  L 165

32

2.7.2018


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 124, 17.5.2017, o 37  (64/2012)
▼B

A BIZOTTSÁG 582/2011/EU RENDELETE

(2011. május 25.)

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I–III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az 595/2009/EK rendelet 4., 5., 6. és 12. cikkének végrehajtására határoz meg intézkedéseket.

Egyben módosítja az 595/2009/EK rendeletet és a 2007/46/EK irányelvet is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„motorrendszer” : a motor, a kibocsátáscsökkentő rendszer, valamint az elektronikus motorvezérlő egysége(k) és az erőátviteli rendszer vagy a jármű vezérlőegységei közötti kommunikációs interfész (hardver és üzenetek);

2.

„tartampróba” : az utókezelő rendszer szerinti motorcsalád romlási tényezőinek meghatározása tekintetében az öregítési ciklus és az összesített használati időszak;

3.

„motorcsalád” : olyan motoroknak a gyártó által az I. melléklet 6. szakasza szerint kialakított csoportja, amelyek tervezésük folytán hasonló károsanyag-kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek;

4.

„motortípus” : olyan motorok kategóriája, amelyek az I. melléklet 4. függelékében rögzített fő jellemzőik tekintetében nem különböznek egymástól;

5.

„járműtípus a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében” : olyan járművek csoportja, amelyek az I. melléklet 4. függelékében rögzített fő motor- és járműjellemzők tekintetében nem különböznek egymástól;

6.

„NOx-mentesítő rendszer” : olyan szelektív redukciós katalizátor, NOx-adszorber, passzív vagy aktív NOx-csapda, illetve minden más kipufogógáz-utókezelő rendszer, amelyet a nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásának csökkentésére terveztek;

7.

„kipufogógáz-utókezelő rendszer” : katalizátor (oxidációs, 3 utas vagy másféle), részecskecsapda, NOx-mentesítő rendszer, kombinált NOx-mentesítő részecskeszűrő vagy a motor után beépített más kibocsátáscsökkentő eszköz;

8.

„fedélzeti diagnosztikai rendszer” :

a jármű vagy motor fedélzetén található rendszer, mely képes az alábbiakra:

a) a motorrendszer kibocsátáscsökkentési teljesítményt érintő működési hibáinak észlelése;

b) ezek előfordulásának jelzése egy riasztórendszeren keresztül; és

c) a működési hiba valószínű területének beazonosítása számítógépes memóriában tárolt adatok alapján, valamint ilyen információk kiadása külső eszközre;

▼M4

9.

„minősített lerontott alkatrész vagy rendszer” : olyan alkatrész vagy rendszer, amelyet szándékosan lerontottak például gyorsított öregítéssel, illetve szabályozott módon történő manipulálással, és amelyet az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének rendelkezései szerint a jóváhagyó hatóság a motorrendszer fedélzeti diagnosztika működésének demonstrálására történő használathoz ilyenként elfogadott;

▼B

10.

„motorvezérlő egység” : az elektronikus motorrendszer-vezérlő egység;

11.

„diagnosztikai hibakód” : működési hibát azonosító vagy címkéző szám vagy alfanumerikus azonosító;

12.

„hordozható kibocsátásmérő rendszer” : az e rendelet II. mellékletének 2. függelékében meghatározott követelményeknek megfelelő, hordozható kibocsátásmérő rendszer;

13.

„hibajelző” : a riasztórendszer részét alkotó olyan kijelző, amely működési hiba esetén egyértelműen tájékoztatja a jármű vezetőjét;

14.

„öregítési ciklus” : a tartampróba ideje alatt végrehajtandó jármű- vagy motorműködés (sebesség, terhelés, teljesítmény);

15.

„kibocsátással kapcsolatos kritikus alkatrészek”: a következő, elsődlegesen kibocsátáscsökkentésre tervezett alkatrészek : minden kipufogógáz-utókezelő rendszer, elektronikus motorvezérlő egység és a kapcsolódó érzékelők és működtetők, valamint kipufogógáz-visszavezető rendszer, beleértve az összes kapcsolódó szűrőt, hűtőt, szabályozószelepet és csőrendszert;

16.

„kibocsátással kapcsolatos kritikus karbantartás” : a kibocsátással kapcsolatos kritikus alkatrészeken elvégzendő karbantartás;

17.

„kibocsátással kapcsolatos karbantartás” : az olyan karbantartás, mely érdemben befolyásolja a kibocsátást vagy amely a jármű rendes használata során valószínűleg befolyásolja a jármű vagy a motor kibocsátásromlását;

18.

„utókezelő rendszer szerinti motorcsalád” : olyan motoroknak a gyártó által kialakított csoportja, amelyek megfelelnek egy motorcsalád definíciójának, de amelyeket ezen belül a hasonló kipufogógáz-utókezelő rendszerük alapján további csoportokba soroltak;

▼M4

19.

„Wobbe-index (alsó: Wl; vagy felső: Wu)” :
az egységnyi térfogatú gáz megfelelő fűtőértékének és az azonos referenciaviszonyok mellett mért relatív sűrűsége négyzetgyökének hányadosa:
image
amelyet a következőképpen is ki lehet fejezni:
image

20.

„λ-eltolódási tényező” (a továbbiakban: „Sλ”) : az az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 5. függelékének A.5.5.1. szakaszában meghatározott kifejezés, amely a motorvezérlő rendszer megkívánt flexibilitását írja le arra az esetre, ha a λ levegőfelesleg-arány megváltozik, a tiszta metántól különböző összetételű, gázzal működő motorok esetében;

▼B

21.

„kibocsátással nem kapcsolatos karbantartás” : az olyan karbantartás, mely érdemben nem befolyásolja a kibocsátást vagy amely a jármű rendes használata során nem fejt ki tartós hatást a jármű vagy a motor kibocsátásromlására;

22.

„fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád” : a gyártó által annak alapján csoportosított motorrendszerek, hogy a kibocsátással kapcsolatos működési hiba ellenőrzésére/diagnosztizálására szolgáló módszerek közösek;

23.

„kiolvasó” : külső mérőberendezés, amely a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel történő, e rendelet előírásai szerinti szabványosított külső kommunikációra szolgál;

24.

„kibocsátáscsökkentési segédstratégia” : olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely valamely konkrét cél érdekében és a környezeti és/vagy üzemállapotok valamely együttesére válaszként lép életbe, és kizárólag e feltételek fennállásának ideje alatt felváltja vagy módosítja a kibocsátáscsökkentési alapstratégiát;

25.

„kibocsátáscsökkentési alapstratégia” : olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely a motor teljes sebesség- és terheléstartományában mindenkor kifejti hatását, ha egy kibocsátáscsökkentési segédstratégia nem lép életbe;

26.

„használat közbeni működési arány” : azon feltételek előfordulási száma, melyek fennállása esetén valamely ellenőrző rutinnak vagy azok csoportjának jeleznie kellett volna valamely működési hibát, elosztva az adott ellenőrző rutin vagy ellenőrzőrutin-csoportok tekintetében jelentőséggel bíró menetciklusok számával;

27.

„motorindítás” : a gyújtás bekapcsolásából, a motor kézi megforgatásából és az égés beindulásából álló folyamat, mely akkor fejeződik be, amikor a motor sebessége eléri a rendes, bemelegedett alapjárati fordulatszám alatti 150 min–1 értéket;

28.

„működési ciklus”: olyan ciklus, amely a következőkből áll : a motor indítása, (a motor) üzemelési szakasza, a motor leállítása, és a következő motorindításig eltelt idő, miközben a fedélzeti diagnosztika egy adott ellenőrző rutinja végig lefut, észleli az esetleges működési hibát, ha van;

29.

„kibocsátási küszöbértékek alapján történő ellenőrzés” :

olyan működési hiba figyelése, amely a diagnosztikai küszöbértékek túllépéséhez vezet, és amely ellenőrzés a következők egyikéből vagy mindkettőből áll:

a) a kibocsátások közvetlen mérése a kipufogócsőbe szerelt érzékelővel (érzékelőkkel), valamint a közvetlen kibocsátások és az adott mérési ciklusban kapott fajlagos kibocsátások közötti korreláció modellezése;

b) kibocsátásnövekedés jelzése a számítógépes bemeneti és kimeneti információk és a mérési ciklusokban kapott fajlagos kibocsátások közötti korreláció segítségével;

30.

„működés-ellenőrzés” : alkatrészek vagy rendszerek működési hibájának a kibocsátási küszöbértékekkel összefüggésben nem lévő funkciók és paraméterek ellenőrzéséből álló figyelése annak ellenőrzése céljából, hogy azok a megfelelő tartományban működnek-e;

31.

„racionalitási hiba” : olyan működési hiba, melynél egy adott érzékelőtől vagy alkatrésztől jövő jel eltér a vezérlő rendszerben lévő más érzékelőktől vagy alkatrészektől jövő jelek alapján elvárttól, ideértve azokat az eseteket is, amikor az összes mért jel és alkatrész-kimeneti jel önmagában az adott érzékelő vagy alkatrész szokásos működéséhez tartozó tartományban van, és amikor önmagában egyetlen érzékelő vagy alkatrész sem jelez működési hibát;

32.

„teljes kiesés ellenőrzése” : olyan működési hiba kimutatását célzó ellenőrzés, amely egy rendszer működésének teljes kieséséhez vezet;

33.

„működési hiba” : a motorrendszer – ideértve a fedélzeti diagnosztikai rendszert is – olyan meghibásodása vagy funkciócsökkenése, amely miatt ésszerűen várható a motorrendszerből kibocsátott, az ezen előírás hatálya alá eső káros anyagok kibocsátásának növekedése vagy a fedélzeti diagnosztikai rendszer hatékonyságának csökkenése;

34.

„általános nevező” : egy olyan számláló, amely azt méri, hogy a jármű hányszor működött az általános körülményekre figyelemmel;

35.

„gyújtási ciklusok számlálója” : a járműben lezajlott motorindítások számát mutató számláló;

36.

„menetciklus”: olyan ciklus, amely a következőkből áll : a motor indítása, (a jármű) üzemelési szakasza, a motor leállítása, és a következő motorindításig eltelt idő;

37.

„ellenőrző rutinok csoportja” : a kibocsátáscsökkentő fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád használat közbeni működése értékelésének céljaira a kibocsátáscsökkentő rendszer helyes működésének meghatározására használt fedélzeti diagnosztikai rutinok együttese;

38.

„hasznos teljesítmény” : próbapadon a forgattyústengely vagy annak megfelelője végén adott motorsebességnél vagy fordulatszámnál a XIV. melléklet szerinti segédberendezésekkel mérhető és a referencia légköri viszonyok mellett meghatározott teljesítmény;

39.

„legnagyobb hasznos teljesítmény” : a motor teljes terhelés mellett mért, legnagyobb hasznos teljesítménye;

40.

„zárt részecskeszűrő (dízel)” : olyan dízel részecskeszűrő, melyben a kipufogógáznak a szilárd anyagokat kiszűrő kerámiafalon kell áthaladnia;

41.

„folyamatos regeneráció” : a kipufogógáz-utókezelő rendszer regenerálása, amely vagy folyamatosan történik, vagy amelyre minden, világszinten harmonizált átmeneti menetciklusra (WHTC) vonatkozó melegindítási vizsgálat alatt legalább egyszer sor kerül;

▼M1

42.

„az ügyfél kérésére végrehajtott adaptáció” : valamely jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység valamely ügyfél kifejezett kérésére végrehajtott megváltoztatása, amely jóváhagyást igényel;

43.

„jármű fedélzeti diagnosztikai információja” : a jármű valamely elektronikus rendszerének fedélzeti diagnosztikai rendszerével kapcsolatos információ;

44.

„átemelt rendszer” : a 2007/46/EK irányelv 3. cikkének (23) bekezdésében meghatározott rendszer, amelyet egy régi járműtípusból átemelnek egy új járműtípusba;

▼M4

45.

„dízel üzemmód” : vegyes üzemű motor azon szokásos üzemmódja, melynek során a motor semmilyen üzemállapotban nem használ gáznemű tüzelőanyagot;

46.

„vegyes üzemű motor” : olyan motorrendszer, amelyet úgy terveztek, hogy egyidejűleg működjön külön-külön adagolt dízel tüzelőanyaggal és gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal, és az egyik tüzelőanyagból felhasznált mennyiség a másik tüzelőanyaghoz képest az üzemállapottól függően változhat;

47.

„vegyes üzemmód” : vegyes üzemű motor azon szokásos üzemmódja, melynek során a motor egyes üzemállapotokban egyszerre használ dízel tüzelőanyagot és gáz-halmazállapotú tüzelőanyagot;

48.

„vegyes üzemű jármű” : olyan, vegyes üzemű motorral meghajtott jármű, amely a motor által felhasznált tüzelőanyagokat a jármű fedélzetén elhelyezett külön tárolórendszerekből biztosítja;

49.

„karbantartási üzemmód” : a vegyes üzemű motor olyan különleges üzemmódja, melynek célja javítás vagy a jármű forgalomból való eltávolítása, ha a vegyes üzemű motor működésképtelen;

50.

„gáz energiahányadosa (GER)” : vegyes üzemű motor esetében a gáznemű tüzelőanyag energiatartalmának és a két tüzelőanyag (dízel és gáz) energiatartalmának hányadosa (százalékban kifejezve), a tüzelőanyagok energiatartalmát az alacsonyabb fűtőértéken véve;

51.

„átlagos gázhányados” : a gáznemű tüzelőanyagnak egy menetciklusban kiszámított átlagos energiahányadosa;

52.

„1A. típusú, vegyes üzemű motor” : olyan vegyes üzemű motor, amely legalább 90 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≥ 90 %), és amely alapjáraton nem kizárólag dízelt fogyaszt és nem rendelkezik dízel üzemmóddal;

53.

„1B. típusú, vegyes üzemű motor” : olyan vegyes üzemű motor, amely legalább 90 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≥ 90 %), és amely vegyes üzemmódban alapjáraton nem kizárólag dízelt fogyaszt, de rendelkezik dízel üzemmóddal;

54.

„2A. típusú, vegyes üzemű motor” : olyan vegyes üzemű motor, amely 10 és 90 százalék közötti átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (10 % < GERWHTC < 90 %), és amely nem rendelkezik dízel üzemmóddal, vagy olyan vegyes üzemű motor, amely legalább 90 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≥ 90 %), és amely alapjáraton kizárólag dízelt fogyaszt, de nem rendelkezik dízel üzemmóddal;

55.

„2B. típusú, vegyes üzemű motor” : olyan vegyes üzemű motor, amely 10 és 90 százalék közötti átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (10 % < GERWHTC < 90 %), és amely rendelkezik dízel üzemmóddal, vagy olyan vegyes üzemű motor, amely legalább 90 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≥ 90 %), és amely alapjáraton vegyes üzemmódban tud kizárólag dízelt fogyasztani, és rendelkezik dízel üzemmóddal;

56.

„3B. típusú, vegyes üzemű motor” : olyan vegyes üzemű motor, amely legfeljebb 10 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≤ 10 %), és amely rendelkezik dízel üzemmóddal.

▼M1

2a. cikk

A jármű fedélzeti diagnosztikai információinak, valamint a járműjavítási és -karbantartási információknak az elérhetősége

(1)  A gyártók az 595/2009/EK rendelet 6. cikke és e rendelet XVII. melléklete szerint bevezetik a szükséges intézkedéseket és eljárásokat annak érdekében, hogy a jármű fedélzeti diagnosztikai, valamint járműjavítási és -karbantartási információi internetes oldalaikon keresztül, szabványosított formátumban, azonnal és gyorsan, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított szolgáltatáshoz vagy hozzáféréshez képest megkülönböztetést nem jelentő módon elérhetők legyenek. A gyártók ezenkívül képzési anyagokat is a független gazdasági szereplők és a hivatalos forgalmazók és szervizek rendelkezésére bocsátanak.

(2)  A jóváhagyó hatóságok csak akkor adhatnak meg típusjóváhagyást, ha a gyártótól kaptak „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylatot.

(3)  A „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylat igazolja az 595/2009/EK rendelet 6. cikkének való megfelelőséget.

(4)  A „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylatot a XVII. melléklet 1. függelékében előírt mintának megfelelően kell kiállítani.

(5)  A gépjármű fedélzeti diagnosztikai, valamint járműjavítási és -karbantartási információinak a következőket kell tartalmazniuk:

a) valamely jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység egyértelmű azonosítása, amelyért a gyártó tartozik felelősséggel;

b) szervizkönyvek, ideértve a javítási és karbantartási bejegyzéseket;

c) műszaki kézikönyvek;

d) alkatrészekre és hibaazonosításra vonatkozó információk (például a mérések legkisebb és legmagasabb elméleti értékei);

e) kapcsolási rajzok;

f) diagnosztikai hibakódok, a gyártóra jellemző kódokat is beleértve;

g) a járműtípusra vonatkozó szoftverkalibrációs azonosítási szám;

h) a védett eszközökre és berendezésekre vonatkozó, valamint azok révén szolgáltatott információk;

i) az adatok rögzítésére vonatkozó információk, valamint a kétirányú felügyeleti és vizsgálati adatok;

j) szabványos munkaegységek vagy a javítási és karbantartási feladatok időtartama, ha ezeket akár közvetlenül, akár harmadik félen keresztül a gyártó hivatalos forgalmazói és szervizei rendelkezésére bocsátják;

k) többlépcsős típusjóváhagyás esetében a 2b. cikk alapján előírt információk.

(6)  Egy adott járműgyártó elosztóhálózatában részes hivatalos forgalmazókat vagy szervizeket e rendelet alkalmazásában független gazdasági szereplőknek kell tekinteni, amennyiben olyan járművek javítását és karbantartását végzik, amelyek tekintetében nem tagjai a járműgyártó elosztóhálózatának.

(7)  Az információs rendszer karbantartásának céljára szolgáló információk kivételével a járműjavítási és -karbantartási információknak mindenkor hozzáférhetőeknek kell lenniük.

(8)  Az OBD-kompatibilis cserealkatrészek vagy szervizalkatrészek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártása és karbantartása céljából a gyártók kötelesek megkülönböztetés nélkül minden érdeklődő alkatrész-, diagnosztikaieszköz- vagy vizsgálóberendezés-gyártó vagy -javító számára megadni a megfelelő OBD-, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat.

(9)  A járműjavítási és -karbantartási információk későbbi módosításait és kiegészítéseit a gyártónak ugyanakkor kell hozzáférhetővé tennie internetes oldalain, mint a hivatalos szervizek számára.

(10)  Amennyiben a független járműjavítók a járművek javítási és karbantartási bejegyzéseit a járműgyártó központi adatbázisában vagy saját maguk tárolják, akkor lehetővé kell tenniük, hogy a XVII. melléklet 2.2. szakaszában meghatározott jóváhagyással és felhatalmazással rendelkező független gazdasági szereplők költségmentesen hozzáférhessenek az említett bejegyzésekhez, illetve információkat vihessenek be az általuk elvégzett javításról vagy karbantartásról.

(11)  A gyártó továbbá az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja a következő információkat is:

a) azon cserekomponensek kifejlesztéséhez szükséges információk, melyek kritikus fontosságúak a fedélzeti diagnosztikai rendszer helyes működése szempontjából;

b) általános diagnosztikai műszerek kifejlesztését lehetővé tévő információk.

Az első albekezdés a) pontja esetében a cserekomponensek kifejlesztését nem korlátozhatják a következők:

a) a vonatkozó információk hiánya;

b) a működési hiba jelzésére szolgáló stratégiákra vonatkozó műszaki követelmények arra az esetre, ha a kibocsátások túllépik a diagnosztikai küszöbértékeket, vagy ha a fedélzeti diagnosztikai rendszer nem képes az e rendeletben előírt alapvető ellenőrzési követelmények teljesítésére;

c) a benzin- vagy gázüzemű járművek eltérő kezelése céljából a diagnosztikára vonatkozó információ kezelésének konkrét módosításai;

d) az olyan gázüzemű járművek típusjóváhagyása, amelyek korlátozott számban kisebb hiányosságokat mutatnak.

Az első albekezdés b) pontja esetében, ha a gyártó az ISO 22900 szabvány (Modulrendszerű kommunikációs interfész járművekhez – MVCI) és az ISO 22901 szabvány (Nyílt diagnosztikai adatcsere – ODX) szerinti diagnosztikai eszközöket és mérőműszereket használ a saját franchise-rendszerű hálózatán belül, akkor az ODX-fájlokat a független gazdasági szereplők számára a gyártó weboldalán keresztül kell elérhetővé tenni.

2b. cikk

Többlépcsős típusjóváhagyás

(1)  A 2007/46/EK irányelv 3. cikkének (7) bekezdésében meghatározott többlépcsős típusjóváhagyás esetén a végtermék gyártója a saját gyártási lépcsője/lépcsői tekintetében köteles gondoskodni a jármű fedélzeti diagnosztikai információinak, valamint a járműjavítási és -karbantartási információknak az elérhetőségéről és a korábbi lépcső(k)re mutató hivatkozásokról.

Emellett a végtermék gyártója a saját internetes oldalán közli a független gazdasági szereplőkkel a következő információkat:

a) az előző lépcső(k)ért felelős gyártó(k) weboldalának címe;

b) az előző lépcső(k)ért felelős összes gyártó neve és címe;

c) az előző lépcső(k) típus-jóváhagyási száma(i);

d) a motorszám.

(2)  A típusjóváhagyás adott lépcsőjéért vagy lépcsőiért felelős egyes gyártók kötelesek internetes oldalukon keresztül elérhetővé tenni a típusjóváhagyás azon lépcsőjére/lépcsőire vonatkozó járműfedélzeti diagnosztikai, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat, amelyért felelősséggel tartoznak, valamint az előző lépcső(k)re mutató hivatkozást.

(3)  A típusjóváhagyás adott lépcsőjéért vagy lépcsőiért felelős gyártó átadja a következő lépcsőért felelős gyártónak a következő információkat:

a) az azokra a lépcsőkre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot, amelyekért felelősséggel tartozik;

b) a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylatot, az összes függelékkel együtt;

c) az azoknak a lépcsőknek megfelelő típus-jóváhagyási számot, amelyekért felelősséggel tartozik;

d) az a), b) és c) pontban említett dokumentumokat, amint azokat az előző lépcső(k)ben érintett gyártó(k) átadta vagy átadták.

Minden egyes gyártó engedélyezi a következő lépcsőért felelős gyártó számára, hogy továbbadja az átadott dokumentumokat a bármely későbbi lépcsőért és az utolsó lépcsőért felelős gyártóknak.

Emellett a típusjóváhagyás adott lépcsőjéért vagy lépcsőiért felelős gyártó szerződés alapján:

a) elérhetővé teszi a következő lépcsőért felelős gyártó számára a jármű fedélzeti diagnosztikai információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat és az azoknak a lépcső(k)nek megfelelő interfészinformációkat, amely(ek)ért felelősséggel tartozik;

b) a típusjóváhagyás következő lépcsőjéért felelős gyártó kérésére elérhetővé teszi számára a jármű fedélzeti diagnosztikai információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat és az adott lépcső(k)nek megfelelő interfészinformációkat, amely lépcső(k)ért felelősséggel tartozik;

(4)  A gyártó, többek között a végtermék gyártója csak a 2f. cikknek megfelelően számíthat fel díjat az adott lépcső(k) tekintetében, amely(ek)ért felelősséggel tartozik.

A gyártó, többek között a végtermék gyártója nem számít fel díjat valamely más gyártó internetes oldala címének vagy elérhetőségi adatainak közléséért.

2c. cikk

Az ügyfél kérésére végrehajtott adaptációk

(1)  A 2a. cikktől való eltéréssel, ha egy ügyfél kérésére végrehajtott adaptáció hatálya alá tartozó, az egész világon gyártott rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek teljes száma nem éri el a 250-et, akkor a gyártó gondoskodik arról, hogy az ügyfél kérésére végrehajtott adaptációra vonatkozó javítási és karbantartási információk azonnal és gyorsan, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított szolgáltatáshoz vagy hozzáféréshez képest megkülönböztetést nem jelentő módon elérhetőek legyenek.

Az ügyfél kérésére végrehajtott adaptációval kapcsolatos elektronikus vezérlőegységek szervizeléséhez és átprogramozásához a gyártó a hivatalos szervizekhez hasonló módon a független gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja a saját fejlesztésű célszerszámokat, diagnosztikai eszközöket és vizsgálóberendezéseket.

Az ügyfelek kérésére végrehajtott adaptációkat fel kell sorolni a gyártó javítási és karbantartási információit tartalmazó internetes oldalon, és a típusjóváhagyáskor meg kell említeni a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylaton.

(2)  2015. december 31-ig, ha az ügyfél kérésére végrehajtott adaptáció hatálya alá tartozó, az egész világon gyártott rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek teljes száma meghaladja a 250-et, akkor a gyártó eltérhet a 2a. cikk alapján fennálló azon kötelezettségétől, hogy szabványos formátum használatával tegye elérhetővé a jármű fedélzeti diagnosztikai információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat. Ha a gyártó él az ilyen eltérés lehetőségével, akkor a jármű fedélzeti diagnosztikai információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat azonnal és gyorsan elérhető, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított szolgáltatáshoz vagy hozzáféréshez képest megkülönböztetést nem jelentő módon elérhetővé teszi.

(3)  A gyártók értékesítés vagy bérbeadás útján a független gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják saját fejlesztésű célszerszámaikat, diagnosztikai berendezéseiket vagy mérőkészülékeiket az ügyfelek kérésére adaptált rendszerek, alkatrészek vagy műszaki egységek javítása céljából.

(4)  A gyártó a típusjóváhagyáskor a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylaton megemlíti azokat az ügyfelek kérésére végrehajtott adaptációkat, amelyekre nézve a velük kapcsolatos bármely elektronikus vezérlőegység tekintetében eltér a 2a. cikkben szereplő azon kötelezettségétől, hogy szabványos formátumban elérhetővé tegye a jármű fedélzeti diagnosztikai információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat.

Az ügyfél kérésére végrehajtott adaptációkat és az azokkal kapcsolatos minden elektronikus vezérlőegységet a gyártó javítási és karbantartási információkat tartalmazó weboldalán is fel kell sorolni.

2d. cikk

▼C1

Kis sorozatú gyártók

▼M1

(1)  A 2a. cikktől való eltéréssel, ha valamely gyártónál az e rendelet hatálya alá tartozó, az egész világon gyártott rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek teljes száma nem éri el a 250-et, akkor gondoskodik arról, hogy a javítási és karbantartási információk azonnal és gyorsan elérhetőek legyenek, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított szolgáltatáshoz vagy hozzáféréshez képest megkülönböztetést nem jelentő módon.

(2)  Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó rendszereket, alkatrészeket és önálló műszaki egységeket fel kell sorolni a gyártó javítási és karbantartási információkat tartalmazó weboldalán.

(3)  A jóváhagyó hatóság tájékoztatja a Bizottságot a ►C1  kis sorozatú gyártóknak ◄ megadott egyes típusjóváhagyásokról.

2e. cikk

Átemelt rendszerek

(1)  2016. június 30-ig a XVII. melléklet 3. függelékében felsorolt átemelt rendszereket illetően a gyártó eltérhet az elektronikus vezérlőegységek XVII. mellékletben említett előírásainak megfelelő átprogramozási kötelezettségétől.

Az ilyen jellegű eltéréseket a típusjóváhagyáskor fel kell tüntetni a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylaton.

Azokat a rendszereket, amelyeknél a gyártó eltér az elektronikus vezérlőegységek XVII. mellékletben említett előírásainak megfelelő átprogramozási kötelezettségétől, fel kell sorolni a javítási és karbantartási információkat ismertető internetes oldalon.

(2)  Az átemelt rendszerek elektronikus vezérlőegységeinek szervizelése és átprogramozása esetén, amelyeknél a gyártó eltér az elektronikus vezérlőegységek XVII. mellékletben említett előírásainak megfelelő átprogramozási kötelezettségétől, a gyártó gondoskodik arról, hogy a független gazdasági szereplők megvásárolhassák vagy kibérelhessék a megfelelő saját fejlesztésű eszközöket vagy berendezéseket.

2f. cikk

A járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségének díjai

(1)  A gyártó ésszerű és arányos díjakat számolhat fel az e rendelet hatálya alá tartozó járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésért.

Az első albekezdés alkalmazásában a díj ésszerűtlennek vagy aránytalannak tekintendő, ha akadályozza a hozzáférést azáltal, hogy nem veszi figyelembe, hogy a független gazdasági szereplő milyen mértékben veszi azt igénybe.

(2)  A gyártók a járműjavítási és -karbantartási információkat, az olyan tranzakciós szolgáltatásokat is ide számítva, mint az átprogramozás vagy műszaki segítségnyújtás, óránkénti, napi, havi és éves alapon teszik hozzáférhetővé, az említett információk vonatkozó időszakoknak megfelelően változó elérési díjaiért, amely időszak során az elérést lehetővé teszik.

Az időalapú elérhetőség mellett a gyártók tranzakcióalapú elérhetőséget is felkínálhatnak, amelyért a díjat tranzakciónként, nem pedig a hozzáférhetővé tétel időtartama szerint számítják fel. Ha a gyártók mindkét elérési rendszert felkínálják, akkor a független szervizek kiválasztják a számukra kedvezőbb elérési rendszert, amely időalapú vagy tranzakcióalapú is lehet.

2 g. cikk

A fedélzeti diagnosztikai, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

(1)  A jóváhagyó hatóság a saját kezdeményezésére, panasz alapján vagy műszaki szolgálat értékelése alapján bármikor ellenőrizheti, hogy a gyártó teljesíti-e az 595/2009/EK rendelet és e rendelet előírásait, valamint a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylat feltételeit.

(2)  Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette a jármű fedélzeti diagnosztikai információi, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségével kapcsolatos kötelezettségeit, akkor a szóban forgó típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet orvoslása érdekében.

Az említett intézkedések között szerepelhet a típusjóváhagyás visszavonása vagy felfüggesztése, pénzbírságok vagy az 595/2009/EK rendelet 11. cikkének megfelelően elfogadott egyéb intézkedések.

(3)  A jóváhagyó hatóság ellenőrzi, hogy a gyártó teljesíti-e a jármű fedélzeti diagnosztikai információi, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségével kapcsolatos kötelezettségeit, ha egy független gazdasági szereplő vagy egy független gazdasági szereplőket képviselő kereskedelmi szövetség panaszt nyújt be a jóváhagyó hatósághoz.

(4)  Az ellenőrzés végrehajtása során a jóváhagyó hatóság felkérhet egy műszaki szolgálatot vagy bármely más független szakértőt annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett teljesítette-e ezeket a kötelezettségeket.

2h. cikk

A jármű-információkhoz való hozzáférés fóruma

A 692/2008/EK bizottsági rendelet ( 1 ) 13. cikkének (9) bekezdésében létrehozott jármű-információkhoz való hozzáférés fóruma által végrehajtott tevékenységek alkalmazási körét e rendeletmódosítás kiterjeszti az 595/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó járművekre.

A jármű fedélzeti diagnosztikai információival, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkkal való szándékos vagy akaratlan visszaélésre vonatkozó bizonyítékok alapján a fórum intézkedéseket javasol a Bizottságnak az ilyen jellegű visszaélések megakadályozására.

▼B

3. cikk

A típusjóváhagyásra vonatkozó előírások

▼M4

(1)  Valamely motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának, jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának vagy valamely járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a gyártó az I. melléklet rendelkezéseinek megfelelően bemutatja, hogy a járműveken vagy motorrendszereken elvégezték a vizsgálatokat, és megfelelnek a 4. és a 14. cikkben, valamint a III–VIII., a X., a XIII., a XIV. és a XVII. mellékletben meghatározott követelményeknek. A gyártó továbbá a referencia-tüzelőanyagok IX. mellékletben ismertetett specifikációinak való megfelelést is biztosítja. A vegyes üzemű motorok és járművek esetében a gyártónak ezenkívül a XVIII. mellékletében előírt követelményeket is teljesítenie kell.

▼M8

A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez, vagy valamely jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához a gyártónak igazolnia kell, hogy az érintett járműcsoportra vonatkozóan teljesülnek az (EU) 2017/2400 ( 2 ) bizottsági rendelet 6. cikkében és II. mellékletében meghatározott követelmények. Az említett követelmények azonban nem alkalmazandók, ha a gyártó jelzi, hogy a típusjóváhagyás megszerzése előtt álló új járműveknek az Unióban való nyilvántartásba vételére, értékesítésére vagy forgalomba helyezésére az (EU) 2017/2400 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az egyes járműcsoportokra vonatkozóan meghatározott időpontokban vagy azokat követően már nem kerül sor.

▼M1

(1a)  Ha a típus-jóváhagyási kérelem készítésekor a jármű fedélzeti diagnosztikai információi és a járműjavítási és -karbantartási információk nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az 595/2009/EK rendelet 6. cikkében, e rendelet 2a. cikkében, és amennyiben releváns, a 2b., 2c. és 2d. cikkében, valamint e rendelet XVII. mellékletében szereplő előírásoknak, akkor a gyártó az 595/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt vonatkozó időponttól számított hat hónapon belül, illetve a típusjóváhagyástól számított hat hónapon belül (amelyik későbbi) szolgáltatja ezeket az információkat.

(1b)  Az (1a) bekezdésben említett határidőkig történő információközlési kötelezettség csak akkor érvényes, ha a típusjóváhagyást követően a járművet forgalomba hozzák.

Ha a gépjárművet több mint hat hónappal a típusjóváhagyás elnyerése után hozzák forgalomba, az információkat a gépjármű forgalomba hozásának napján kell közölni.

(1c)  A jóváhagyó hatóság a beadott „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylat alapján feltételezheti, hogy a gyártó a jármű fedélzeti diagnosztikájára és a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférés tekintetében megtette a megfelelő szervezési és eljárási intézkedéseket, feltéve, hogy nem érkezett panasz, és hogy a gyártó az (1a) bekezdésben előírt határidőre szolgáltatja ezeket az információkat.

Ha ezen időszak során nem nyújtják be a megfelelőségi bizonylatot, akkor a jóváhagyó hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket a megfelelőség biztosítása érdekében.

▼M4

(2)  Jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának vagy járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a gyártó biztosítja az I. melléklet 4. szakaszában meghatározott beépítési előírások, valamint vegyes üzemű járművek esetében a XVIII. melléklet 6. szakaszában előírt további beépítési előírások betartását.

(3)  A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében e rendelet alapján jóváhagyott, 2 380  kg feletti, de 2 610  kg referenciatömeget meg nem haladó jármű EK-típusjóváhagyása kiterjesztésének megszerzéséhez a gyártónak teljesítenie kell a VIII. melléklet 5. szakaszában meghatározott követelményeket.

(4)  A X. melléklet 2.4.1. pontjában és a XIII. melléklet 2.1. pontjában meghatározott, az alternatív típusjóváhagyásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának céljára. Az említett rendelkezések a vegyes üzemű motorokra és járművekre sem vonatkoznak.

(5)  Az olyan motorrendszereket és tervezési elemeket, amelyek hatással lehetnek a gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátásra, úgy kell megtervezni, legyártani, összeszerelni és beépíteni, hogy a motor – rendeltetésszerű használata esetén – megfeleljen az 595/2009/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek. A gyártónak továbbá biztosítania kell azt is, hogy a jármű megfeleljen a 14. cikkben és e rendelet VI. mellékletében ismertetett menetcikluson kívüli kibocsátási követelményeknek. Vegyes üzemű motorok és járművek esetében a XVIII. melléklet rendelkezései is alkalmazandók.

(6)  Egy motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának vagy egy jármű kibocsátások és járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a tüzelőanyag-tartomány tekintetében általános típusjóváhagyás, a tüzelőanyag-tartomány tekintetében korlátozott típusjóváhagyás vagy tüzelőanyag-specifikus típusjóváhagyás megszerzése érdekében a gyártó biztosítja az I. melléklet 1. szakaszában meghatározott követelményeknek való megfelelést.

▼B

(7)  Szikragyújtású benzin- vagy etanolmotor (E85) EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a gyártó biztosítja, hogy a és a szikragyújtású benzin- vagy etanolmotorral (E85) felszerelt járművek tüzelőanyagtartályának töltőelemeire vonatkozó, az I. melléklet 4.3. pontjában foglalt különös követelmények teljesülnek.

(8)  Az EK-típusjóváhagyás megszerzéséhez a gyártó biztosítja, hogy az elektronikus rendszerek biztonságára vonatkozó, a X. melléklet 2.1. pontjában foglalt különös követelmények teljesülnek.

(9)  A gyártónak olyan műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, amelyek biztosítják a kipufogócsőből származó kibocsátások hatékony korlátozását, e rendeletnek megfelelően, a jármű hasznos élettartama alatt és szokásos használati körülmények között. Ezek közé tartozik a kibocsátáscsökkentő rendszerekben használt tömlők és csatlakozók biztonsága is, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy megfeleljenek az eredetileg tervezési célnak.

(10)  A gyártó biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott vizsgálati feltételek között végzett kibocsátásmérés eredményei megfeleljenek a vonatkozó határértékeknek.

(11)  A gyártónak meg kell határoznia azokat a romlási tényezőket, amelyek annak demonstrálására szolgálnak, hogy a motorcsalád vagy az utókezelő rendszer szerinti motorcsalád gáznemű és szilárd kibocsátása az 595/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, szokásos hasznos élettartam alatt mindvégig megfelel az említett rendelet I. mellékletében meghatározott kibocsátási határértékeknek.

E rendelet VII. melléklete tartalmazza azokat az eljárásokat, amelyekkel demonstrálható a motorrendszer vagy az utókezelő rendszer szerinti motorcsalád szokásos hasznos élettartam alatti megfelelősége.

(12)  A IV. mellékletben ismertetett vizsgálatnak alávetett szikragyújtású motorok esetében a normál üresjárati fordulatszámon a kipufogógáz legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalma az, amit a járműgyártó megad. A legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalom azonban nem haladhatja meg a 0,3 térfogatszázalékot.

Nagyobb üresjárati fordulatszámon a szén-monoxidnak a kipufogógáz térfogatára vonatkoztatott mennyisége nem haladhatja meg a 0,2 térfogatszázalékot akkor, amikor a fordulatszám legalább 2 000 min–1 és a lambda 1 ± 0,03 vagy a gyártó specifikációi szerinti.

(13)  Zárt forgattyúház esetében a gyártó biztosítja, hogy az V. mellékletben ismertetett vizsgálatsorozat esetében a motor forgattyúházának szellőztető rendszere ne engedjen gázt a levegőbe. Ha a forgattyúház nyitott, a kibocsátásokat meg kell mérni és az V. mellékletben meghatározott rendelkezéseket követve hozzá kell adni a kipufogócsőből származó kibocsátásokhoz.

(14)  Típusjóváhagyás kérelmezésekor a gyártóknak be kell mutatniuk a jóváhagyó hatóságnak az azt igazoló információkat, hogy az NOx-mentesítő rendszerek képesek kibocsátás-szabályozó feladatukat ellátni valamennyi, az Európai Unió területén szokásosan előforduló üzemi feltétel mellett, beleértve az alacsony hőmérséklet melletti műdödést is.

Ezenkívül a gyártónak információkat kell adnia a jóváhagyó hatóságnak a kipufogógáz-visszavezető rendszer működési stratégiájáról, beleértve az alacsony környezeti hőmérsékleteken való működését is.

Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell a kibocsátásokra gyakorolt hatások leírását a rendszer alacsony környezeti hőmérsékleten történő üzemeltetése esetére is.

▼M1 —————

▼B

4. cikk

Fedélzeti diagnosztika

(1)  A gyártók biztosítják, hogy az összes motorrendszer és jármű el legyen látva fedélzeti diagnosztikai rendszerrel.

(2)  A fedélzeti diagnosztikai rendszereket a X. mellékletnek megfelelően kell kialakítani, legyártani és a járműbe beépíteni, hogy képesek legyenek a jármű teljes élettartama alatt az említett mellékletben meghatározott funkciócsökkenések vagy működési hibák típusainak felismerésére, rögzítésére és közlésére.

(3)  A gyártó biztosítja, hogy a fedélzeti diagnosztikai rendszer az Unióban tapasztalt minden szokásos és ésszerűen feltételezhető vezetési körülmény mellett megfeleljen a X. mellékletben előírt követelményeknek, ideértve a használat közbeni működésre vonatkozó fedélzeti diagnosztikai követelményeket.

(4)  A X. melléklet szerinti hibás alkatrésszel történő tesztelés során a fedélzeti diagnosztikai rendszer hibajelzőjének a mellékletnek megfelelően be kell kapcsolnia. A fedélzeti diagnosztikai rendszer hibajelzője a X. mellékletben megadott fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek alatti kibocsátások esetén is bekapcsolhat.

(5)  A gyártó biztosítja a fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok használat közbeni működésére vonatkozó, a X. mellékletben foglalt rendelkezések betartását.

(6)  A használat közbeni teljesítménnyel kapcsolatos fedélzeti diagnosztikai adatokat el kell tárolni és a fedélzeti diagnosztikai rendszer titkosítás nélküli, szabványos fedélzeti diagnosztikai kommunikációs protokollja révén kell elérhetővé tenné, a X. melléklet rendelkezéseinek megfelelően.

(7)  A gyártó választása szerint az 595/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 3 éves időszakban a fedélzeti diagnosztikai rendszerek megfelelhetnek az e rendelet X. mellékletében megadott és e bekezdésre hivatkozó, alternatív rendelkezéseknek.

▼M5

(8)  Ha a gyártó kéri, az új jármű- vagy motortípusok tekintetében 2015. december 31-ig, az Unió területén értékesített, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett valamennyi új jármű tekintetében pedig 2016. szeptember 31-ig a X. melléklet 2.3.3.3. pontja szerinti alternatív előírásokat is alkalmazhatja a dízelrészecske-szűrők teljesítményének megfigyelésére.

▼M1

5. cikk

Motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelem a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségének figyelembevételével

▼B

(1)  A gyártó nyújtja be a jóváhagyó hatósághoz a motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelmet.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kérelmet az I. melléklet 4. függelékében mintaként szereplő adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani. Erre a célra az említett függelék 1. részét kell használni.

(3)  A gyártónak a kérelemmel együtt dokumentációcsomagot is be kell adnia, amely teljes körűen ismerteti a kibocsátást befolyásoló tervezési elemeket, a motorrendszer kibocsátáscsökkentési stratégiáját, valamint azokat az eszközöket, melyekkel a motorrendszer a kibocsátásra hatást gyakorló kimeneti változókat szabályozza – függetlenül arról, hogy közvetlen vagy közvetett szabályozásról van-e szó –, és teljes körűen ismerteti a XIII. melléklet 4. és 5. szakaszában előírt figyelmeztető és használatkorlátozó rendszert. A dokumentációcsomag az I. melléklet 8. szakaszában meghatározott adatokat tartalmazó, következő részekből áll:

a) a hivatalos dokumentációcsomag, mely a jóváhagyó hatóságnál marad. A hivatalos dokumentációcsomagot az érdekelt feleknek kérésre ki lehet adni;

b) egy részletes dokumentációcsomag, melyet bizalmasan kezelnek. A részletes dokumentációcsomagot őrizheti a jóváhagyó hatóság vagy a jóváhagyó hatóság döntése alapján a gyártó, de betekintésre rendelkezésre kell bocsátani a jóváhagyás alkalmával vagy a jóváhagyás érvényességi ideje során bármikor. Amennyiben a dokumentációcsomagot a gyártó őrzi, a jóváhagyó hatóság megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy jóváhagyás után a dokumentációt ne változtassák meg.

(4)  A (3) bekezdésben említett információkon túl a gyártó benyújtja a következő információkat:

a) szikragyújtású motorok esetében a gyártó nyilatkozata a gyújtáshibáknak arról a legkisebb számáról az összes gyújtási esemény százalékában, amelyek – ha az a III. mellékletében leírt kibocsátásmérésnél a vizsgálat kezdetétől fogva előfordulnak – a X. mellékletben megadott kibocsátási határértékek túllépését okozhatják, vagy pedig a kipufogórendszer katalizátorának vagy katalizátorainak visszafordíthatatlan károsodáshoz vezető túlhevülését okozhatják;

b) a kibocsátáscsökkentő számítógép(ek) manipulálásának és beállításai megváltoztatásának megakadályozására tett intézkedések ismertetése, ideértve a frissítési lehetőséget, amely a gyártó által jóváhagyott programot vagy kalibrációt használja;

c) a fedélzeti diagnosztikai rendszer dokumentációja, a X. melléklet 5. szakaszában megadott követelményeknek megfelelően;

d) a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információk, a fedélzeti diagnosztikához és a javítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés céljára, e rendelet követelményeinek megfelelően;

e) a menetcikluson kívüli kibocsátások megfelelőségére vonatkozató nyilatkozat, a 14. cikk és a VI. melléklet 9. szakasza követelményeinek megfelelően;

f) a fedélzeti diagnosztika használat közbeni megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat, a X. melléklet 6. szakasza követelményeinek megfelelően;

▼M1

g) a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylat;

▼B

h) a használatban lévő járművek II. melléklet 2.4. pontja szerinti vizsgálatának kezdeti terve;

i) adott esetben más típusjóváhagyások másolatai, olyan megfelelő adatokkal, melyek lehetővé teszik a jóváhagyás kiterjesztését és a romlási tényezők meghatározását;

▼M4

j) adott esetben az önálló műszaki egységként típusjóváhagyásban részesített motor helyes beépítéséhez szükséges dokumentációcsomag.

▼B

(5)  A gyártó benyújtja a típus-jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálathoz a jóváhagyásra benyújtott típust képviselő motor vagy adott esetben alapmotor egy példányát.

(6)  Egy rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártmányának a típusjóváhagyás utáni megváltozása nem jár automatikusan a típusjóváhagyás érvénytelenítésével, kivéve, ha eredeti jellemzőik vagy műszaki paramétereik oly mértékben megváltoztak, hogy az érinti a motor működését vagy a szenynyezéscsökkentő rendszert.

▼M1

6. cikk

Motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségének figyelembevételével

▼B

(1)  Ha az összes vonatkozó követelmény teljesül, a jóváhagyó hatóság megadja a motorrendszerre vagy motorcsaládra mint önálló műszaki egységre az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban típus-jóváhagyási számot ad ki.

A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve a típus-jóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 9. függeléke szerint kell meghatározni.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot egy másik motortípusnak.

▼M4

(1a)  Az (1) bekezdésben leírt eljárás helyett a jóváhagyó hatóság abban az esetben is megadja a motorrendszerre vagy motorcsaládra mint önálló műszaki egységre az EK-típusjóváhagyást, ha teljesül valamennyi alábbi feltétel:

a) az EK-típusjóváhagyásra irányuló kérelem benyújtásának időpontjában már megadták a motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként való típusjóváhagyását az ENSZ-EGB 49. sz. előírása szerint;

b) az e rendelet 2a–2f. cikkében a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan előírt, a motorrendszerre vagy motorcsaládra alkalmazandó követelmények teljesülnek;

c) a 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban teljesülnek az e rendelet X. mellékletének 6.2. pontjában előírt követelmények;

d) Az e rendelet VII. mellékletének 3.1. és 5.1. pontjában, az e rendelet X. mellékletének 2.1. és 6.1. pontjában, az e rendelet XIII. mellékletének 2., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. és 10. pontjában, valamint az e rendelet XIII. melléklete 6. függelékének 1. pontjában meghatározott minden egyéb kivétel alkalmazandó.

▼M4

(2)  Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) és az (1a) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 5. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

▼B

7. cikk

A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása iránti kérelem

(1)  A gyártó nyújtja be a jóváhagyó hatósághoz a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kérelmet az I. melléklet 4. függelékének 2. részében mintaként szereplő adatközlő lapoknak megfelelően kell összeállítani. A kérelemhez mellékelni kell a motorrendszer vagy motorcsalád mint önálló műszaki egység 6. cikk követelményeinek megfelelően kiadott EK-típusbizonyítványának másolatát.

(3)  A gyártónak egy dokumentációcsomagot is be kell adnia, mely teljes körűen ismerteti a jármű fedélzetén található és a XIII. mellékletben előírt figyelmeztető és használatkorlátozó rendszert. A dokumentációcsomagot az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell elkészíteni.

(4)  A (3) bekezdésben említett információkon túl a gyártó benyújtja a következő információkat:

a) az e rendelet hatálya alá tartozó járművezérlő egységek manipulálásának és beállításai megváltoztatásának megakadályozására tett intézkedések ismertetése, ideértve a frissítési lehetőséget, amely a gyártó által jóváhagyott programot vagy kalibrációt használja;

b) a jármű fedélzetén lévő fedélzeti diagnosztikai alkatrészek ismertetése, a X. melléklet 5. szakaszában megadott követelményeknek megfelelően;

c) a jármű fedélzetén lévő fedélzeti diagnosztikai alkatrészekkel kapcsolatos, a fedélzeti diagnosztikai és a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférés céljait szolgáló információk;

▼M1

d) a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylat;

▼B

e) Szükség szerint más típusjóváhagyások másolatai a vonatkozó adatokkal, a jóváhagyások kiterjesztésének lehetővé tétele érdekében.

(5)  Egy rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártmányának a típusjóváhagyás utáni megváltozása nem jár automatikusan a típusjóváhagyás érvénytelenítésével, kivéve, ha eredeti jellemzőik vagy műszaki paramétereik oly mértékben megváltoztak, hogy az érinti a motor működését vagy a sszenynyezéscsökkentő rendszert.

8. cikk

A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)  Ha az összes vonatkozó előírás teljesült, a jóváhagyó hatóság megadja a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyását és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban kiad egy típus-jóváhagyási számot.

A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve a típus-jóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 9. függeléke szerint kell meghatározni.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot egy másik járműtípusnak.

▼M4

(1a)  Az (1) bekezdésben leírt eljárás helyett a jóváhagyó hatóság abban az esetben is megadja a jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt járműre az EK-típusjóváhagyást a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében, ha teljesül valamennyi alábbi feltétel:

a) az EK-típusjóváhagyásra irányuló kérelem benyújtásának időpontjában már megadták a jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű típusjóváhagyását az ENSZ-EGB 49. sz. előírása szerint;

b) az e rendelet 2a–2f. cikkében a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan előírt követelmények teljesülnek;

c) a 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban teljesülnek az e rendelet X. mellékletének 6.2. pontjában előírt követelmények;

▼M8

d) az e rendelet VII. mellékletének 3.1. pontjában, az e rendelet X. mellékletének 2.1. és 6.1. pontjában, az e rendelet XIII. mellékletének 2.1., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. és 10.1. pontjában, valamint az e rendelet XIII. melléklete 6. függelékének 1.1. pontjában meghatározott minden egyéb kivétel alkalmazandó;

▼M8

e) az (EU) 2017/2400 rendelet 6. cikkében és II. mellékletében említett követelmények teljesülnek az érintett járműcsoportra nézve, kivéve, ha a gyártó jelzi, hogy a típusjóváhagyás megszerzése előtt álló új járműveknek az Unióban való nyilvántartásba vételére, értékesítésére vagy forgalomba helyezésére a fenti rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az egyes járműcsoportokra vonatkozóan meghatározott időpontokban vagy azokat követően már nem kerül sor.

▼M4

(2)  Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) és az (1a) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 6. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

▼B

9. cikk

Jármű EK-típusjóváhagyási kérelme a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében

(1)  A gyártó nyújtja be a jóváhagyó hatósághoz a járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmét.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kérelmet az I. melléklet 4. függelékében mintaként szereplő adatközlő lapoknak megfelelően kell összeállítani. Erre a célra e függelék 1. és 2. része alkalmazandó.

(3)  A gyártónak dokumentációcsomagot is be kell adnia, amely teljes körűen ismerteti a kibocsátást befolyásoló tervezési elemeket, a motorrendszer kibocsátáscsökkentési stratégiáját, valamint azokat az eszközöket, melyekkel a motorrendszer a kibocsátásra hatást gyakorló kimeneti változókat szabályozza – függetlenül arról, hogy közvetlen vagy közvetett szabályozásról van-e szó –, és teljes körűen ismerteti a XIII. mellékletben előírt figyelmeztető és használatkorlátozó rendszert. A dokumentációcsomagot az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell elkészíteni.

(4)  A (3) bekezdésben említett információkon túl a gyártó benyújtja az 5. cikk (4) bekezdésének a)–i) pontjában, valamint a 7. cikk (4) bekezdésének a)–e) pontjában előírt információkat.

(5)  A gyártó benyújtja a típus-jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálathoz a jóváhagyásra benyújtott típust képviselő motor egy példányát.

(6)  Egy rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártmányának a típusjóváhagyás utáni megváltozása nem jár automatikusan a típusjóváhagyás érvénytelenítésével, kivéve, ha eredeti jellemzőik vagy műszaki paramétereik oly mértékben megváltoztak, hogy az érinti a motor működését vagy a szenynyezéscsökkentő rendszert.

10. cikk

Járművek kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)  Ha az összes vonatkozó előírás teljesült, a jóváhagyó hatóság megadja a jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyását és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban kiad egy típus-jóváhagyási számot.

A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve a típus-jóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 9. függeléke szerint kell meghatározni.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot egy másik járműtípusnak.

▼M4

(1a)  Az (1) bekezdésben leírt eljárás helyett a jóváhagyó hatóság abban az esetben is megadja a járműre az EK-típusjóváhagyást a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében, ha teljesül valamennyi alábbi feltétel:

a) az EK-típusjóváhagyásra irányuló kérelem benyújtásának időpontjában már megadták a jármű típusjóváhagyását az ENSZ-EGB 49. sz. előírása szerint;

b) az e rendelet 2a–2f. cikkében a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan előírt követelmények teljesülnek;

c) a 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban teljesülnek az e rendelet X. mellékletének 6.2. pontjában előírt követelmények;

▼M8

d) az e rendelet VII. mellékletének 3.1. pontjában, az e rendelet X. mellékletének 2.1. és 6.1. pontjában, az e rendelet XIII. mellékletének 2.1., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. és 10.1.1. pontjában, valamint az e rendelet XIII. melléklete 6. függelékének 1.1. pontjában meghatározott minden egyéb kivétel alkalmazandó;

▼M8

e) az (EU) 2017/2400 rendelet 6. cikkében és II. mellékletében említett követelmények teljesülnek az érintett járműcsoportra nézve, kivéve, ha a gyártó jelzi, hogy a típusjóváhagyás megszerzése előtt álló új járműveknek az Unióban való nyilvántartásba vételére, értékesítésére vagy forgalomba helyezésére a fenti rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az egyes járműcsoportokra vonatkozóan meghatározott időpontokban vagy azokat követően már nem kerül sor.

▼M4

(2)  Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) és az (1a) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 7. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

▼B

11. cikk

A gyártás megfelelősége

(1)  A gyártás megfelelőségének biztosítása érdekében hozott intézkedéseknek meg kell felelniük a 2007/46/EK irányelv 12. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(2)  A gyártás megfelelőségét adott esetben az I. melléklet 5., 6. és 7. függelékében meghatározott típusbizonyítványban szereplő leírás alapján kell ellenőrizni.

(3)  A gyártásmegfelelőséget az I. melléklet 7. szakaszában foglalt vonatkozó egyedi rendelkezések, valamint az említett melléklet 1., 2. és 3. függelékében foglalt vonatkozó statisztikai módszerek alapján kell értékelni.

12. cikk

Használatban lévő járművek megfelelősége

(1)  A 2007/46/EK irányelv 12. cikke szerint intézkedéseket kell hozni az e rendelet vagy a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) értelmében típusjóváhagyással rendelkező járművek vagy motorrendszerek használat közbeni megfelelőségének biztosítására, az e rendelet értelmében típusjóváhagyással rendelkező járművek vagy motorrendszerek esetében e rendelet II. mellékletének, a 2005/55/EK irányelv értelmében típusjóváhagyással rendelkező járművek vagy motorrendszerek esetében pedig e rendelet XII. mellékletének előírásait betartva.

(2)  A gyártó olyan műszaki intézkedéseket tesz, hogy azok biztosítsák a kipufogócsőből származó károsanyag-kibocsátás hatékony korlátozását, a motor hasznos élettartama alatt, szokásos használati körülmények között. A rendelet rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzése a járműbe beépített motorrendszer hasznos élettartama alatt szokásos használati körülmények között a rendelet II. mellékletében meghatározottak szerint történik.

(3)  A gyártó a típusjóváhagyáskor benyújtott kezdeti terv szerint jelenti az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a használatban lévő járművek vizsgálatának eredményeit. A kezdeti tervtől való bármely eltérést jóváhagyó hatóság számára hitelt érdemlően indokolni kell.

(4)  Ha az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság nem fogadja el a gyártónak a II. melléklet 10. szakasza szerinti jelentését, vagy bizonyított, hogy a használatban lévő jármű/motor megfelelősége nem kielégítő, a hatóság utasíthatja a gyártót, hogy igazolás céljából végezzen vizsgálatot. A jóváhagyó hatóság megvizsgálja a gyártó által benyújtott igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet.

(5)  Ha az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság a II. mellékletben foglalt kritériumoknak megfelelően vagy a használatban lévő járművek valamely tagállam által végzett vizsgálata alapján nem fogadja el a használatban lévő járművek vizsgálata vagy az igazoló vizsgálat eredményeit, előírja a gyártó számára a meg nem felelés orvoslására javítási terv benyújtását, a II. melléklet 13. cikkének vagy 9. szakaszának megfelelően.

(6)  Bármelyik tagállam elvégezheti a II. mellékletben foglalt, a használatban lévő járművek megfelelésének ellenőrzésére szolgáló eljáráson alapuló, saját felügyeleti vizsgálatát, és jelentést készíthet arról. A beszerzésre, karbantartásra és a gyártó e tevékenységekben való részvételére vonatkozó információkat fel kell jegyezni. Valamely jóváhagyó hatóság kérésére az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság megadja a típusjóváhagyásra vonatkozó, a II. mellékletben foglalt eljárás szerinti vizsgálat lehetővé tételéhez szükséges információkat.

(7)  Ha egy tagállam megállapította, hogy egy motor- vagy járműtípus nem felel meg az e cikk és a II. melléklet alapján alkalmazandó követelményeknek, a 2007/46/EK irányelv 30. cikke (3) bekezdésének követelményeivel összhangban azt saját jóváhagyó hatóságán keresztül haladéktalanul közölnie kell azzal a jóváhagyó hatósággal, amely az eredeti típusjóváhagyást megadta.

Az értesítés után és a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (6) bekezdése szerint az eredeti típusjóváhagyást kiadó tagállam jóváhagyó hatósága haladéktalanul tájékoztatja a gyártót, hogy a motor- vagy járműtípus nem felel meg e rendelkezések előírásainak.

(8)  A (7) bekezdésben említett értesítést követően, valamint azokban az esetekben, amikor használatban lévő járműveken végzett korábbi megfelelőségi vizsgálatok a megfelelést igazolták, az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság kötelezheti a gyártót, hogy a nem megfelelő járművet bejelentő tagállam szakértőivel való konzultációt követően végezzen további igazoló vizsgálatokat.

Ha ilyen vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre, a gyártó a (7) bekezdésben említett értesítés kézhezvételét követő 60 munkanapon belül a 13. cikk szerint javítási tervet nyújt be az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak, vagy pedig használatban lévő ugyanolyan járművön további megfelelőségi vizsgálatokat végez annak ellenőrzésére, hogy a motor- vagy járműtípus nem teljesíti a követelményeket. Abban az esetben, ha a gyártó az illetékes jóváhagyó hatóság számára elfogadható módon demonstrálni tudja, hogy a további vizsgálatok elvégzéséhez hosszabb idő szükséges, a határidőt meg kell hosszabbítani.

(9)  A nem megfelelő motor- vagy járműtípust a (7) bekezdés szerint jelentő tagállam szakértőit meg kell hívni a (8) bekezdésben említett, használatban lévő járművön végzett további megfelelőségi vizsgálatokon való részvételre. Ezen túlmenően a vizsgálatok eredményeit jelenti kell ennek a tagállamnak és a jóváhagyó hatóságoknak.

Ha a használatban lévő járművön végzett további megfelelőségi vizsgálatok vagy igazoló vizsgálatok igazolják a motor- vagy járműtípus nem megfelelését, a jóváhagyó hatóság kötelezi a gyártót a meg nem felelés orvoslására javítási terv benyújtására. A javítási tervnek meg kell felelnie a 13. cikknek és a II. melléklet 9. szakaszának.

Ha a használatban lévő járművön végzett további megfelelőségi vizsgálatok vagy igazoló vizsgálatok a megfelelést bizonyítják, a gyártó benyújtja a jelentést az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak. A jelentést az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság nyújtja be a nem megfelelő járműtípust bejelentő tagállamnak és a jóváhagyó hatóságoknak. Eknnek a vizsgálati eredményeket a II. melléklet 10. szakasza szerint kell tartalmaznia.

(10)  Az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság folyamatosan tájékoztatja a gyártóval folyó tárgyalások, az igazoló vizsgálatok és a javítás állásáról és eredményéről azt a tagállamot, amely megállapította, hogy a motor- vagy járműtípus nem felel meg a vonatkozó követelményeknek.

13. cikk

Javítás

(1)  A jóváhagyó hatóság kérésére és a használatban lévő járművek 12. cikk szerinti vizsgálatát követően a gyártó a jóváhagyó hatóság általi értesítés kézhezvételét követő legkésőbb 60 napon belül benyújtja a javítási tervet jóváhagyásra az említett hatósághoz. Abban az esetben, ha a gyártó az illetékes jóváhagyó hatóság számára elfogadható módon demonstrálni tudja, hogy hosszabb időre van szüksége a megfelelés hiányának a javítási terv benyújtásához szükséges kivizsgálásához, a határidő meghosszabbítható.

(2)  A javítást az adott motorcsaládba vagy fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládba tartozó valamennyi használatban lévő motorra alkalmazni kell, és ki kell terjeszteni azokra a motorcsaládokra vagy fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládra, melyet a hiba valószínűleg érint. A gyártónak kell értékelnie a típus-jóváhagyási dokumentumok módosításának szükségességét és az eredményeket jelentenie kell a jóváhagyó hatóságnak.

(3)  A jóváhagyó hatóságnak konzultálnia kell a gyártóval annak érdekében, hogy biztosítsa a javítási tervre és a terv végrehajtására vonatkozó megállapodást. Ha az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy nem lehet megállapodást elérni, akkor meg kell indítani a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (1) és (5) bekezdésében írt eljárást.

(4)  A jóváhagyó hatóság a gyártótól által küldött javítási terv kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül jóváhagyja vagy elutasítja. A jóváhagyó hatóság ugyanilyen határidőn belül értesíti a gyártót és az összes tagállamot a javítási terv jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó határozatáról.

(5)  A jóváhagyott javítási terv végrehajtásáért a gyártó felelős.

(6)  A gyártó nyilvántartást vezet minden visszahívott és javított, illetve módosított motorrendszerről vagy járműről, valamint a javítást végző műhelyről. A jóváhagyó hatóság számára a gyártónak a javítási terv végrehajtása alatt és végrehajtás végétől számított öt éven keresztül kérésre betekintést kell biztosítania a nyilvántartásba.

(7)  A (6) bekezdésben említett bármely javítást vagy módosítást a gyártó által a motor vagy jármű tulajdonosának átadott tanúsítványban kell rögzíteni.

14. cikk

A menetcikluson kívüli kibocsátásokra vonatkozó követelmények

(1)  A gyártó e rendeletnek és az 595/2009/EK rendelet 4. cikkének megfelelően megtesz minden intézkedést annak biztosítására, hogy a jármű hasznos élettartama alatt és szokásos használati körülmények között a kipufogócsőből származó kibocsátásokat hatékonyan korlátozzák.

Ezeknek az intézkedéseknek a következőket kell figyelembe venniük:

a) az általános követelmények, ideértve a konkrét előírások és a hatástalanító stratégiák tilalmát;

b) kipufogócsőből származó kibocsátásoknak a jármű várható üzemállapotai szerinti és az esetlegesen előforduló környezetifeltétel-tartományban történő hatékony korlátozására vonatkozó követelmények;

c) a menetcikluson kívüli kibocsátásoknak a típusjóváhagyáskor történő laboratóriumi vizsgálatára vonatkozó követelmények;

▼M1

d) a hordozható kibocsátásmérő rendszerrel végzett igazolási eljárásra vonatkozó követelmények a típusjóváhagyáskor, valamint a használatban lévő járművek menetcikluson kívüli kibocsátásának vizsgálatára vonatkozó, e rendeletben előírt minden további követelmény;

▼B

e) a gyártóra a menetcikluson kívüli kibocsátások korlátozása tekintetében vonatkozó követelményeknek való megfelelési nyilatkozat adása tekintetében vonatkozó követelmény.

(2)  A gyártónak teljesítenie kell a VI. mellékletben meghatározott különös követelményeket, a kapcsolódó vizsgálati eljárásokkal együtt.

▼M6 —————

▼B

15. cikk

Kibocsátáscsökkentő berendezések

(1)   ►M1  A gyártónak biztosítani kell, hogy az 595/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó EK-típusjóváhagyással rendelkező motorrendszerekbe vagy járművekbe beépítendő kibocsátáscsökkentő pótberendezések rendelkezzenek önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyással e cikk, valamint az 1a., a 16. és 17. cikk követelményeinek megfelelően. ◄

E rendelet alkalmazásában az NOx-mentesítő berendezések és a részecskecsapdák kibocsátáscsökkentő berendezésnek minősülnek.

(2)  Az I. melléklet 4. függelékének 3.2.12. pontjában megadott típusú és a vonatkozó típusbizonyítványban szereplő járműbe való beépítésre szánt eredeti kibocsátáscsökkentő pótberendezéseknek nem kell megfelelniük a XI. melléklet összes előírásának, feltéve, hogy eleget tesznek az említett melléklet 2.1., 2.2. és 2.3. pontja előírásainak.

(3)  A gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezéseken fel legyenek tüntetve az azonosító jelölések.

(4)  A (3) bekezdésben említett azonosító jelölések a következőket tartalmazzák:

a) a jármű vagy motor gyártójának neve vagy védjegye;

b) az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezés gyártmánya és termékazonosító száma, ahogy az az I. melléklet 4. függelékének 3.2.12.2. pontjában említett információkban szerepel.

▼M6 —————

▼B

16. cikk

Kibocsátáscsökkentő pótberendezés típusának önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelem

(1)  A gyártó benyújtja a jóváhagyó hatósághoz a kibocsátáscsökkentő pótberendezés egy típusának önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelmét.

(2)  A kérelmet a XI. melléklet 1. függelékében mintaként szereplő adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

▼M1

(3)  A gyártó benyújtja a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylatot.

▼B

(4)  A gyártó a típus-jóváhagyási vizsgálatokért felelős műszaki szolgálatnak a következőket nyújtja be:

a) az e rendelet szerint jóváhagyott, új eredeti kibocsátáscsökkentő berendezéssel felszerelt motorrendszer(ek);

b) a kibocsátáscsökkentő pótberendezés típusának egy mintapéldánya;

c) a kibocsátáscsökkentő pótberendezés típusának egy további mintapéldánya, ha a kibocsátáscsökkentő pótberendezést fedélzeti diagnosztikai rendszerrel ellátott járműbe tervezik beépíteni.

(5)  A (4) bekezdés a) pontjának céljaira a vizsgálandó motorokat a jóváhagyó hatósággal egyeztetve a kérelmező választja ki.

▼M4

A vizsgálati feltételeknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 6. szakaszában előírt követelményeknek.

▼B

A vizsgált motoroknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:

a) nem lehetnek hibák a kibocsátáscsökkentő rendszerben;

b) minden hibásan működő vagy túlzott mértékben elhasználódott, kibocsátással kapcsolatos eredeti alkatrészt meg kell javítani vagy ki kell cserélni;

c) a vizsgált motort a kibocsátásmérés előtt a gyártó specifikációinak megfelelően be kell állítani és be kell szabályozni.

(6)  A (4) bekezdés b) és c) pontja esetében a mintapéldányon egyértelműen és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a kérelmező kereskedelmi nevét vagy védjegyét, és a kereskedelmi megnevezést.

(7)  A (4) bekezdés c) pontja céljaira a mintapéldánynak minősített lerontott alkatrésznek kell lennie.

17. cikk

Kibocsátáscsökkentő pótberendezés önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)  Ha az összes vonatkozó követelmény teljesül, a jóváhagyó hatóság megadja a kibocsátáscsökkentő pótberendezésre mint önálló műszaki egységre az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban típus-jóváhagyási számot ad ki.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot a kibocsátáscsökkentő pótberendezés másik típusának.

Ugyanaz a típus-jóváhagyási szám vonatkozhat a kibocsátáscsökkentő pótberendezés adott típusának több különböző járműtípuson vagy motortípuson való használatára is.

(2)  Az (1) bekezdés esetében a jóváhagyó hatóság a XI. melléklet 2. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

(3)  Ha a gyártó demonstrálni tudja a jóváhagyó hatóság felé, hogy a kibocsátáscsökkentő pótberendezés az I. melléklet 4. függelékének 3.2.12.2. pontjában említett típusba tartozik, a típusjóváhagyás megadása nem függ a XI. melléklet 4. szakaszában meghatározott követelmények teljesülésének ellenőrzésétől.

▼M6

17a. cikk

Egyes típusjóváhagyásokra és megfelelőségi nyilatkozatokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)  2018. szeptember 1-jétől a nemzeti hatóságoknak a kibocsátásokkal kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás és a nemzeti típusjóváhagyás megadását az olyan eljárások szerint vizsgált új jármű- és motortípusokra, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet 1. függelékének 4.2.2.2., 4.2.2.2.1., 4.2.2.2.2., 4.3.1.2., valamint 4.3.1.2.1. és 4.3.1.2.2. pontjában foglalt követelményeknek.

(2)  Az olyan új járművek esetében, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet 1. függelékének 4.2.2.2., 4.2.2.2.1., 4.2.2.2.2., 4.3.1.2., valamint 4.3.1.2.1. és 4.3.1.2.2. pontjában foglalt követelményeknek, a nemzeti hatóságok 2019. szeptember 1-jei hatállyal a 2007/46/EK irányelv 26. cikkének alkalmazásában érvénytelennek tekintik a szóban forgó járművekre kiadott megfelelőségi nyilatkozatokat, és a kibocsátásokkal kapcsolatos okokból megtiltják az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését.

2019. szeptember 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak a használatban lévő járművekbe szánt cseremotorok esetét kivéve meg kell tiltaniuk az olyan új motorok értékesítését és használatát, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet 1. függelékének 4.2.2.2., 4.2.2.2.1., 4.3.1.2., valamint 4.3.1.2.1. pontjában foglalt követelményeknek.

▼B

18. cikk

Az 595/2009/EK rendelet módosítása

Az 595/2009/EK rendelet e rendelet XV. mellékletének megfelelően módosul.

19. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosítása

A 2007/46/EK irányelv a XVI. mellékletnek megfelelően módosul.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLETEK LISTÁJA

I. MELLÉKLET

Az EK-típusjóváhagyásra vonatkozó közigazgatási rendelkezések

1. függelék

Eljárás a gyártás megfelelőségének vizsgálatára, ha a szórás elfogadható

2. függelék

Eljárás a gyártás megfelelőségének vizsgálatára, ha a szórás nem elfogadható vagy nem ismert

3. függelék

Eljárás a gyártás megfelelőségének vizsgálatára a gyártó kérésére

4. függelék

Az adatközlő lap mintái

5. függelék

Motortípus/alkatrész önálló műszaki egységként történő EK-típusbizonyítványának mintái

6. függelék

Jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus EK-típusbizonyítványának mintái

7. függelék

Rendszer tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus EK-típusbizonyítványának mintái

8. függelék

Példa az EK-típusjóváhagyási jelre

9. függelék

Az EK-típusbizonyítványok számozási rendszere

10. függelék

Magyarázó megjegyzések

II. MELLÉKLET

Használatban lévő motorok vagy járművek megfelelősége

1. függelék

Vizsgálati eljárás járművek hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel történő kibocsátásméréséhez

2. függelék

Hordozható mérőrendszer

3. függelék

Hordozható mérőrendszer kalibrálása

4. függelék

Módszer a motorvezérlő egység nyomatékjele megfelelőségének ellenőrzésére

III. MELLÉKLET

A kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzése

IV. MELLÉKLET

A közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok

V. MELLÉKLET

A forgattyúházból származó kibocsátások ellenőrzése

VI. MELLÉKLET

A menetcikluson kívüli és a használat közbeni kibocsátásokra vonatkozó követelmények

1. függelék

A típusjóváhagyáskor hordozható kibocsátásmérő rendszerrel végzett igazolási eljárás

VII. MELLÉKLET

Motorrendszerek tartósságának ellenőrzése

VIII. MELLÉKLET

A CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás

IX. MELLÉKLET

A referencia-tüzelőanyagok specifikációi

X. MELLÉKLET

Fedélzeti diagnosztika

5. függelék

A fedélzeti diagnosztikai rendszer használat közbeni működésének értékelése a bevezetési időszakban

XI. MELLÉKLET

Kibocsátáscsökkentő pótberendezések önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyása

1. függelék

Adatközlő lap mintája

2. függelék

Minta az EK-típusbizonyítványra

3. függelék

Tartóssági eljárás a kibocsátáscsökkentő pótberendezés kibocsátáscsökkentési teljesítményének értékelésére

4. függelék

A termikus öregítés sorrendje

5. függelék

Vizsgálati ciklus a görgős fékpadon vagy közúton történő adatgyűjtéshez

6. függelék

A kenőanyag leeresztésére és megmérésére szolgáló eljárás

7. függelék

Példa a hőmérsékleti tartampróbából, kenőanyag-fogyasztási tartampróbából és regenerációs vizsgálatsorozatokból álló tartampróbára

8. függelék

Folyamatábra a tartampróba végrehajtásáról

XII. MELLÉKLET

A 2005/55/EK irányelv szerinti típusjóváhagyással rendelkező, használatban lévő motorok és járművek megfelelősége

XIII. MELLÉKLET

Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító követelmények

6. függelék

A CDmin legkisebb elfogadható reagensminőség igazoló vizsgálata

XIV. MELLÉKLET

A motor hasznos teljesítményének mérése

XV. MELLÉKLET

Az 595/2009/EK rendelet módosítása

XVI. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv módosítása

ХVII MELLÉKLET

A jármű fedélzeti diagnosztikai információinak, valamint a járműjavítási és -karbantartási információknak az elérhetősége

1. függelék

„Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” gyártói bizonylat

2. függelék

A jármű fedélzeti diagnosztikai információi

3. függelék

A 2e. cikk hatálya alá tartozó átemelt rendszerek felsorolása

ХVIII MELLÉKLET

A vegyes üzemű motorokra és járművekre vonatkozó egyedi műszaki követelmények

1. függelék

A vegyes üzemű motorok és járművek típusai – a fő üzemi követelmények jegyzéke
I. MELLÉKLET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1.   TÜZELŐANYAG-TARTOMÁNYRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1.1.    A tüzelőanyag tekintetében általános típusjóváhagyásra vonatkozó előírások

A tüzelőanyag tekintetében általános típusjóváhagyás megadása az 1.1.1–1.1.6.1. pontban meghatározott előírások szerint történik.

▼M4

1.1.1. Az alapmotornak meg kell felelnie az e rendelet IX. mellékletében meghatározott, a megfelelő referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó előírásoknak. A földgáz-/biometánmotorokra (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) az 1.1.3. pontban meghatározott különös követelmények vonatkoznak.

▼M6

1.1.2.  ►M9  Ha a gyártó megengedi a járműcsalád olyan, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal való üzemeltetését, amely nem felel meg sem a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 4 ), sem az EN 228:2012 CEN-szabványnak ólommentes benzin esetében vagy az EN 590:2013 CEN-szabványnak dízelolaj esetében, azaz például FAME B100 (EN 14214 CEN-szabvány), FAME B20/B30 dízelkeverékekkel (EN 16709 CEN-szabvány), paraffinos tüzelőanyagokkal (EN 15940 CEN-szabvány) vagy egyéb tüzelőanyagokkal való üzemeltetését, a gyártónak az 1.1.1. pont követelményein túlmenően teljesítenie kell a következő követelményeket: ◄

a) a 4. függelék 1. részében meghatározott adatközlő lap 3.2.2.2.1. pontjában meg kell adnia, hogy a motorcsalád milyen tüzelőanyagokkal üzemeltethető, hivatkozva vagy egy hivatalos szabványra, vagy az 1.1.2. pontban említett hivatalos szabványoknak nem megfelelő, márkaspecifikus, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag gyártási specifikációjára. A gyártónak arról is nyilatkoznia kell, hogy a fedélzeti diagnosztikai rendszer működését nem befolyásolja a megadott tüzelőanyag használata;

▼M9

a1) adott esetben minden egyes, az 5.2.7. pontnak megfelelően megadott tüzelőanyag esetében meg kell határoznia a teljesítménykorrekciós tényezőt;

▼M6

b) igazolnia kell, hogy az alapmotor teljesíti az e rendelet III. mellékletében és VI. mellékletének 1. függelékében a megadott tüzelőanyagokra vonatkozóan meghatározott követelményeket; a jóváhagyó hatóság kérheti, hogy a gyártó az igazolás során alkalmazott követelményeket bővítse ki a VII. mellékletben és a X. mellékletben meghatározott követelményekkel;

c) felel azért, hogy a megadott tüzelőanyagok – köztük a megadott tüzelőanyagok és a 98/70/EK irányelvben és a vonatkozó CEN-szabványokban szereplő, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagok keverékei – teljesítsék a használatban lévő motorok és járművek megfelelőségére vonatkozóan a II. mellékletben meghatározott előírásokat.

A gyártó kérésére az e pontban meghatározott követelményeket kell alkalmazni a katonai célokra használt tüzelőanyagokra is.

Az első albekezdés a) pontja alkalmazásában amennyiben a kibocsátási vizsgálatokat az e rendeletben előírt követelményeknek való megfelelés igazolására végzik, a vizsgálati jegyzőkönyvhöz csatolni kell a vizsgálathoz használt tüzelőanyagról készült tüzelőanyag-elemzési jelentést, amelynek legalább a tüzelőanyag gyártójának hivatalos specifikációjában meghatározott paramétereket tartalmaznia kell.

▼M4

1.1.3. Földgáz-/biometánüzemű motorok esetében (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) a gyártónak az alapmotor tekintetében be kell mutatnia, hogy az alapmotor a kereskedelmi forgalomban kapható bármely földgáz-biometán összetételhez képes alkalmazkodni. Ezt az igazoló eljárást e szakasz szerint kell végrehajtani, illetve vegyes üzemű járművek esetében az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 6.4. szakaszában a tüzelőanyag minőségéhez való alkalmazkodás eljárására vonatkozó további rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

Sűrített földgáz (CNG)/biometán esetében általában kétféle tüzelőanyag-fajta létezik: a nagy fűtőértékű tüzelőanyag (H tartományú gáz) és a kis fűtőértékű tüzelőanyag (L tartományú gáz), de mindkét tartományon belül nagyok az eltérések; a gázok jelentős mértékben különböznek egymástól a Wobbe-indexszel kifejezett energiatartalmukban és λ-eltolódási tényezőjükben (Sλ). A 0,89 és 1,08 közötti λ-eltolódási tényezőjű földgázokat (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) a H tartományba, míg az 1,08 és 1,19 közötti λ-eltolódási tényezőjű földgázokat (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) az L tartományba tartozónak tekintik. A referencia-tüzelőanyagok összetétele az Sλ lehetséges szélső értékeit tükrözi.

Az alapmotornak a IX. mellékletben meghatározott GR (1. tüzelőanyag) és G25 (2. tüzelőanyag) referencia-tüzelőanyagokkal meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek anélkül, hogy a két vizsgálat között kézzel utánállítanák a motor tüzelőanyag-ellátó rendszerét (önműködően alkalmazkodnia kell). A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni.

Cseppfolyósított földgáz/biometán (LNG) esetében az alapmotornak a IX. mellékletben meghatározott GR (1. tüzelőanyag) és G20 (2. tüzelőanyag) referencia-tüzelőanyagokkal meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek anélkül, hogy a két vizsgálat között kézzel utánállítanák a motor tüzelőanyag-ellátó rendszerét (önműködően alkalmazkodnia kell). A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni.

▼B

1.1.3.1. A gyártó kérésére a motor egy harmadik tüzelőanyaggal (3. tüzelőanyag) is bevizsgálható, ha a λ-eltolódási tényező (Sλ) 0,89 (vagyis GR alsó értéke) és 1,19 (vagyis G25 felső értéke) között van, például ha a 3. tüzelőanyag kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag. Ennek a vizsgálatnak az eredményei alapul szolgálhatnak a gyártás megfelelőségének értékeléséhez.

▼M4

1.1.4. Olyan sűrített földgáz-/biometánüzemű (CNG) motor esetében, amely önműködően alkalmazkodik egyfelől a H-tartományú gázokhoz, másfelől az L-tartományú gázokhoz, és amelynél kapcsolóval kell váltani a H tartomány és az L tartomány között, az alapmotort az egyes tartományokra a IX. mellékletben meghatározott megfelelő referencia-tüzelőanyaggal kell vizsgálni a kapcsoló mindkét állásában. A két tüzelőanyag a H tartományba tartozó gázok esetében a GR (1. tüzelőanyag) és a G23 (3. tüzelőanyag), az L tartományba eső gázok esetében pedig a G25 (2. tüzelőanyag) és a G23 (3. tüzelőanyag). Az alapmotornak a kapcsoló mindkét állásában meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek anélkül, hogy a kétféle kapcsolóállásban végzett két vizsgálat között bármilyen utánállítást végeznének a tüzelőanyag változtatása miatt. A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni.

▼B

1.1.4.1. A gyártó kérésére a motort a G23 helyett egy harmadik tüzelőanyaggal (3. tüzelőanyag) is vizsgálni lehet, ha a λ-eltolódási tényező (Sλ) 0,89 (vagyis GR alsó értéke) és 1,19 (vagyis G25 felső értéke) között van, például ha a 3. tüzelőanyag kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag. Ennek a vizsgálatnak az eredményei alapul szolgálhatnak a gyártás megfelelőségének értékeléséhez.

▼M6

1.1.5. Földgáz-/biometánmotorok esetében a károsanyag-kibocsátási eredmények „r” viszonyszámát minden egyes káros anyagra az alábbiak szerint kell meghatározni:

image

vagy

image

és

image

▼M4

1.1.6. PB-gáz esetében a gyártónak az alapmotor tekintetében demonstrálnia kell, hogy az a kereskedelmi forgalomban kapható bármely tüzelőanyag-összetételhez képes alkalmazkodni.

PB-gáz esetében a C3-C4 összetétel többféle lehet. A referencia-tüzelőanyagok tükrözik ezeket a változatokat. Az alapmotornak ki kell elégítenie a károsanyag-kibocsátási követelményeket a IX. mellékletben meghatározott „A” és „B” referencia-tüzelőanyaggal anélkül, hogy a két vizsgálat között a tüzelőanyag változása miatt bármilyen utánállítást végeznének. A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni.

▼B

1.1.6.1. A károsanyag-kibocsátási eredmények „r” viszonyszámát az egyes káros anyagokra az alábbiak szerint kell meghatározni:

image

▼M4

1.2.   Tüzelőanyag tekintetében korlátozott típusjóváhagyásra vonatkozó előírások földgáz/biometán- vagy PB-gáz motorok esetében, a vegyes üzemű motorokat is beleértve.

A tüzelőanyag tekintetében korlátozott típusjóváhagyás megadása az 1.2.1–1.2.2.2. pontban meghatározott előírások szerint történik.

1.2.1. Kipufogógáz-kibocsátási típusjóváhagyás a H-tartományú vagy az L-tartományú gázokkal való üzemelésre kialakított, sűrített földgázzal működő motorra

Az alapmotort a megfelelő tartományra a IX. mellékletben meghatározott megfelelő referencia-tüzelőanyaggal kell vizsgálni. A két tüzelőanyag a H tartományba tartozó gázok esetében a GR (1. tüzelőanyag) és a G23 (3. tüzelőanyag), az L tartományba eső gázok esetében pedig a G25 (2. tüzelőanyag) és a G23 (3. tüzelőanyag). Az alapmotornak meg kell felelnie e rendelet követelményeinek anélkül, hogy a két vizsgálat között bármilyen utánállítást végeznének a tüzelőanyag változtatása miatt. A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni.

▼B

1.2.1.1. A gyártó kérésére a motort a G23 helyett egy harmadik tüzelőanyaggal (3. tüzelőanyag) is vizsgálni lehet, ha a λ-eltolódási tényező (Sλ) 0,89 (vagyis GR alsó értéke) és 1,19 (vagyis G25 felső értéke) között van, például ha a 3. tüzelőanyag kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag. Ennek a vizsgálatnak az eredményei alapul szolgálhatnak a gyártás megfelelőségének értékeléséhez.

1.2.1.2. A károsanyag-kibocsátási eredmények „r” viszonyszámát az egyes káros anyagokra az alábbiak szerint kell meghatározni:

image

vagy

image

és

image

1.2.1.3. A vevőnek való átadáskor a motoron lennie kell egy címkének (lásd a 3.3. szakaszt), amelyen feltüntetésre került, hogy a motort a gázok mely tartományára hagyták jóvá.

▼M4

1.2.2. Kipufogógáz-kibocsátási típusjóváhagyás egy meghatározott összetételű gázzal történő üzemelésre kialakított földgáz/biometán- vagy PB-gáz-motorra.

Az alapmotornak ki kell elégítenie a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó követelményeket a IX. mellékletben meghatározott referencia-tüzelőanyaggal, vagyis sűrített földgázzal működő motor esetében a GR és G25, cseppfolyósított földgázzal működő motor esetében a GR és G20, PB-gázzal működő motor esetében pedig az „A” és „B” referencia-tüzelőanyaggal. A vizsgálatok között megengedett a tüzelőanyag-rendszer finombeállítása. Ez a finombeállítás a tüzelőanyag-adatbázis átkalibrálása lehet úgy, hogy sem az alapvető szabályozási stratégia, sem az adatbázis alapszerkezete nem változhat. Szükség esetén megengedett a tüzelőanyag-áramra közvetlenül kiható elemek (például befecskendezők) cseréje.

1.2.2.1. Sűrített földgáz esetén a gyártó kérésére a motor bevizsgálható a GR és G23, vagy a G25 és G23 referencia-tüzelőanyaggal, amely esetben a típusjóváhagyás ennek megfelelően csak a gázok H, illetve L tartományára érvényes.

1.2.2.2. A vevőnek történő átadáskor a motoron lennie kell egy címkének (lásd a 3.3. pontot), amelyen fel van tüntetve, hogy a motort milyen tüzelőanyag-összetételre kalibrálták.

▼M4

1.3.    Tüzelőanyag-specifikus típusjóváhagyásra vonatkozó előírások

1.3.1. E melléklet 3.1. pontja szerint tüzelőanyag-specifikus típusjóváhagyás adható a cseppfolyósított földgázzal működő motorokra (a vegyes üzemű motorokat is beleértve), amelyeket az „LNG20” betűket tartalmazó jóváhagyási jellel kell ellátni.

1.3.2. A gyártó csak abban az esetben kérelmezhet tüzelőanyag-specifikus típusjóváhagyást, ha a motort bizonyos összetételű cseppfolyósított földgázra kalibrálták, és a kapott λ-eltolódási tényező legfeljebb 3 százalékkal tér el a IX. mellékletben meghatározott G20 tüzelőanyag λ-eltolódási tényezőjétől, és a tüzelőanyag etántartalma nem haladja meg a 1,5 százalékot.

1.3.3. Vegyes üzemű motorcsalád esetében, ha a motorokat meghatározott összetételű cseppfolyósított földgázra kalibrálták, és a kapott λ-eltolódási tényező legfeljebb 3 százalékkal tér el a IX. mellékletben meghatározott G20 tüzelőanyag λ-eltolódási tényezőjétől, és a tüzelőanyag etántartalma nem haladja meg a 1,5 százalékot, az alapmotort csak a IX. mellékletben meghatározott G20 referencia-tüzelőanyaggal kell vizsgálni.

▼B

2.   MOTORCSALÁD EGY TAGJÁNAK KIPUFOGÓGÁZ-KIBOCSÁTÁSI TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

2.1. A 2.2. pontban említett eset kivételével az alapmotorra vonatkozó típusjóváhagyást minden további vizsgálat nélkül ki kell terjeszteni a motorcsalád minden tagjára, (az 1.2.2. pontban leírt motorok esetében) abba a tartományba tartozó minden tüzelőanyag-összetételre, amely tartományra az alapmotort jóváhagyták, vagy (az 1.1. vagy 1.2. pontban leírt motorok esetében) ugyanarra a tüzelőanyag-tartományra, amelyre az alapmotort jóváhagyták.

2.2. Ha a műszaki szolgálat úgy ítéli meg, hogy a kiválasztott alapmotor tekintetében a benyújtott kérelem nem reprezentatív teljes mértékben a 4. függelék 1. részében meghatározott motorcsaládra, a műszaki szolgálat egy alternatív és szükség esetén egy további referenciamotort választhat ki és vizsgálhat meg.

3.   A MOTOROK JELÖLÉSEI

▼M6

3.1.

Önálló műszaki egységként jóváhagyott motortípus vagy a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében típusjóváhagyást kapott járműtípus esetében a motoron az alábbiakat kell feltüntetni:

a) a motor gyártójának védjegye vagy kereskedelmi neve;

b) a motor kereskedelmi leírása a gyártótól.

▼M4

3.2.

Minden olyan motort, amely megfelel egy, az e rendelet szerint önálló műszaki egységként jóváhagyott típusnak, EK-típusjóváhagyási jellel kell ellátni. Ez a jel az alábbiakból áll:

▼B

3.2.1. Egy négyszög és benne egy kis „e” betű, amelyet az önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma követ:

1

Németország

2

Franciaország

3

Olaszország

4

Hollandia

5

Svédország

6

Belgium

7

Magyarország

8

Cseh Köztársaság

9

Spanyolország

11

Egyesült Királyság

12

Ausztria

13

Luxemburg

17

Finnország

18

Dánia

19

Románia

20

Lengyelország

21

Portugália

23

Görögország

24

Írország

▼M2

25

Horvátország

▼B

26

Szlovénia

27

Szlovákia

29

Észtország

32

Lettország

34

Bulgária

36

Litvánia

49

Ciprus

50

Málta

▼M6

3.2.1.1. Földgáz/biometánmotor esetében az EK-típusjóváhagyási jel után az alábbi jelölések valamelyikét kell elhelyezni:

a) H a H tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motorok esetében;

b) L az L tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motorok esetében;

c) HL a mind a H, mind az L tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motorok esetében;

d) Ht az olyan motorok esetében, amelyeket egy bizonyos összetételű, H gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amelyek a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával átalakíthatók egy, a H gáztartományba tartozó másik gázra;

e) Lt az olyan motorok esetében, amelyeket egy bizonyos összetételű, L gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amelyek a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával átalakíthatók egy, az L gáztartományba tartozó másik gázra;

f) HLt az olyan motorok esetében, amelyeket egy bizonyos összetételű, H vagy L gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amelyek a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával átalakíthatók egy, a H vagy L gáztartományba tartozó másik gázra;

g) CNGfr minden egyéb olyan motor esetében, amely sűrített földgázzal/biometánnal üzemel, és amelyet egy korlátozott tartományú, gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal történő üzemelésre alakítottak ki;

h) LNGfr az olyan motorok esetében, amelyek cseppfolyósított földgázzal üzemelnek, és amelyeket egy korlátozott tartományú, gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal történő üzemelésre alakítottak ki;

i) LPGfr az olyan motorok esetében, amelyek PB-gázzal üzemelnek, és amelyeket egy korlátozott tartományú, gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal történő üzemelésre alakítottak ki;

j) LNG20 az olyan motorok esetében, amelyeket egy bizonyos összetételű cseppfolyósított földgázra/biometánra hagytak jóvá és kalibráltak, és a kapott λ-eltolódási tényező legfeljebb 3 százalékkal tér el a IX. mellékletben meghatározott G20 tüzelőanyag λ-eltolódási tényezőjétől, és a tüzelőanyag etántartalma nem haladja meg az 1,5 százalékot;

k) LNG a minden egyéb összetételű cseppfolyósított földgázra/biometánra jóváhagyott és kalibrált motorok esetében.

3.2.1.2. Vegyes üzemű motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell egy karaktersort annak jelzésére, hogy a jóváhagyást milyen vegyes üzemű motortípusra és melyik gáztartományra adták ki. Ezt a karaktersort a 2. cikkben meghatározott, a vegyes üzemű motortípust azonosító két karakter és a 3.2.1.1. pontban meghatározott, a motor földgáz-biometán összetételének megfelelő betű(k) alkotja (alkotják). A 2. cikkben meghatározott, a vegyes üzemű motortípusokat azonosító karakterpárok a következők:

a) 1A az 1A. típusú vegyes üzemű motorok esetében;

b) 1B az 1B. típusú vegyes üzemű motorok esetében;

c) 2A a 2A. típusú vegyes üzemű motorok esetében;

d) 2B a 2B. típusú vegyes üzemű motorok esetében;

e) 3B a 3B. típusú vegyes üzemű motorok esetében.

3.2.1.3. Dízelolajjal működő kompressziós gyújtású motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell egy „D” betűt.

3.2.1.4. Etanollal (ED95) működő kompressziós gyújtású motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell az „ED” betűket.

3.2.1.5. Etanollal (E85) működő szikragyújtású motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell az „E85” jelet.

3.2.1.6. Benzinnel működő szikragyújtású motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell egy „P” betűt.

▼M4

3.2.2. Az EK-típusjóváhagyási jelnek a téglalap közelében a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. részében található „alap-jóváhagyási számot” is tartalmaznia kell, melyet annak a kibocsátási szakaszt jelölő betűnek kell megelőznie, amelyre az EK-típusjóváhagyást kiadták.

3.2.3. Az EK-típusjóváhagyási jelet jól olvashatóan és eltávolíthatatlanul kell a motorra felerősíteni. A jelnek a motor járműbe történő beépítése után is láthatónak kell lennie, és azt a motor olyan részéhez kell rögzíteni, amely a motor rendes működéséhez szükséges, és amelyet szokásos esetben a motor élettartama során nem kell kicserélni.

A motorra rögzített jelen kívül az EK-jóváhagyási jel a műszerfalról is előhívható lehet. Ebben az esetben ellenőrzés céljából egyszerűen elérhetőnek kell lennie, a hozzáférésre vonatkozó információkat pedig fel kell tüntetni a jármű felhasználói kézikönyvében.

▼B

3.2.4. A 8. függelékben található példa az EK-típusjóváhagyási jelre.

▼M4

3.3.

Földgáz/biometán- és PB-gáz-motorok címkéi

Földgáz/biometán- vagy PB-gáz-üzemű, a tüzelőanyag-tartomány tekintetében korlátozott típusjóváhagyással rendelkező motoroknál a 3.3.1. pontban megadott információkat tartalmazó alábbi címkék alkalmazhatók:

▼B

3.3.1.

A címkén az alábbi információkat kell feltüntetni:

Az 1.2.1.3. pont esetében a címkén fel kell tüntetni: „CSAK A H TARTOMÁNYBA TARTOZÓ FÖLDGÁZZAL ÜZEMELTETHETŐ”. L tartományba tartozó földgáz esetén a „H” helyett értelemszerűen „L” betűt kell használni.

Az 1.2.2.2. bekezdés szerinti esetben a címkén fel kell tüntetni: „CSAK … ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐ FÖLDGÁZZAL ÜZEMELTETHETŐ” vagy pedig „CSAK … ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐ PB-GÁZZAL ÜZEMELTETHETŐ”. A motor gyártója által előírt egyes összetevőkkel és határértékekkel együtt a IX. melléklet megfelelő táblázatában szereplő minden információt meg kell adni.

A betűknek és számoknak legalább 4 mm magasnak kell lenniük.

Ha a fenti címke helyhiány miatt nem helyezhető el, egyszerűsített kódot lehet alkalmazni. Ebben az esetben az összes fenti információt tartalmazó magyarázó jegyzéknek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie minden olyan személy számára, aki a tüzelőanyag-tartályt megtölti, vagy karbantartást vagy javítást végez a motoron és tartozékain, továbbá az érintett hatóságok számára. A magyarázatok helyét és tartalmát a gyártónak és a jóváhagyó hatóságnak közös megegyezéssel kell meghatároznia.

3.3.2.

Tulajdonságok

A címkéknek meg kell őrizniük épségüket a motor hasznos élettartama végéig. A címkéknek jól olvashatóknak, az azokban szereplő betűknek és számoknak eltávolíthatatlanoknak kell lenniük. Ezenfelül a címkéket úgy kell felerősíteni, hogy rögzítésük a motor hasznos élettartama alatt megmaradjon, és megsemmisítésük vagy olvashatatlanná tételük nélkül ne lehessen azokat eltávolítani.

3.3.3.

Elhelyezés

A címkéket a motor olyan részéhez kell rögzíteni, amely a motor rendes működéséhez szükséges, és szokásos esetben a motor élettartama során nem kell kicserélni. Ezenfelül a címkéket úgy kell elhelyezni, hogy azok jól láthatóak legyenek, miután a motort – a működéséhez szükséges összes segédberendezéssel együtt – összeszerelték.

3.4.

A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt jármű EK-típusjóváhagyásának vagy jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának kérelmezése esetében a 3.3. szakaszban megadott címkét a tüzelőanyag-töltőcsonk közelében is el kell helyezni.

4.   A JÁRMŰBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉS

4.1.

A motor járműbe történő beépítésének úgy kell történnie, hogy biztosított legyen a típus-jóváhagyási előírások teljesülése. A motor típusjóváhagyása tekintetében a következő jellemzőket kell figyelembe venni:

4.1.1. a szívási nyomásesés nem lehet nagyobb a motor típusjóváhagyására a 4. függelék 1. részében megadottnál;

4.1.2. a kipufogási ellennyomás nem lehet nagyobb a motor típusjóváhagyására a 4. függelék 1. részében megadottnál;

4.1.3. a motor üzemeltetéséhez szükséges segédberendezések teljesítményfelvétele nem lehet nagyobb a motor típusjóváhagyásához a 4. függelék 1. részében megadottnál;

4.1.4. a kipufogógáz-utókezelő rendszer jellemzőinek meg kell felelniük a motor típusjóváhagyására a 4. függelék 1. részében megadott jellemzőknek.

4.2.

Típusjóváhagyással rendelkező motor járműbe történő beépítése

Az önálló műszaki egységként jóváhagyott motor járműbe történő beépítésének ezen túlmenően a következő előírásoknak is meg kell felelnie:

a) a fedélzeti diagnosztikai rendszer megfelelősége tekintetében a beépítésnek az ENSZ-EGB 49. sz. előírás 9B. mellékletének 1. függeléke szerint meg kell felelnie a gyártó 4. függelék 1. részében meghatározott beépítési előírásainak;

▼M6

b) a NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszer megfelelősége tekintetében a beépítésnek az ENSZ EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 4. függeléke szerint meg kell felelnie a gyártó által meghatározott, a szóban forgó előírás 1. mellékletének 1. részében szereplő beépítési előírásoknak;

▼M4

c) az önálló műszaki egységként jóváhagyott típusú vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésének ezenkívül meg kell felelnie az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 6. szakaszában meghatározott egyedi beépítési előírásoknak és az e rendelet XVIII. mellékletének 7. szakaszában említett, a gyártó által előírt beépítési előírásoknak.

▼B

4.3.

Tüzelőanyag-tartály töltőcsonkja benzin- vagy etanolmotor esetében

4.3.1. A benzin- vagy etanoltartály töltőcsonkját úgy kell kialakítani, hogy a tartályt ne lehessen 23,6 mm vagy nagyobb külső átmérőjű benzinkúti töltőpisztollyal feltölteni.

4.3.2. A 4.3.1. pont nem vonatkozik olyan járművekre, amelyek mind a két következő feltételt teljesítik:

a) a járművet úgy tervezték és gyártották, hogy a gáznemű károsanyag-kibocsátás csökkentésére szolgáló eszközöket nem érinti hátrányosan az ólmozott benzin;

b) a járművet feltűnően, olvashatóan és letörölhetetlenül megjelölték az ólmozatlan benzinnek az ISO 2575:2004 szabványban előírt jelzésével, a tüzelőanyag-tartályba tüzelőanyagot töltő személy számára közvetlenül látható helyen. Kiegészítő jelölés használata megengedett.

4.3.3. Gondoskodni kell annak megakadályozásáról, hogy a tanksapka hiánya esetén túl nagy párolgási kibocsátás vagy tüzelőanyag-kiömlés következhessen be. Ez az alábbi megoldások egyikével érhető el:

a) automatikusan nyíló és záródó, nem levehető tanksapka;

b) olyan tervezési jellemzők, amelyekkel a tanksapka hiánya esetén a túl nagy párolgási kibocsátás elkerülhető;

c) M1 vagy N1 kategóriájú járművek esetében ugyanilyen hatással járó bármely megoldás. Ilyen megoldások lehetnek például (a teljesség igénye nélkül) a rögzített vagy láncra fűzött tanksapka, vagy a tanksapkához ugyanannak a kulcsnak a használata, amely a jármű indítására is szolgál. Ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy a kulcsot csak akkor lehessen kivenni a tanksapkából, ha az zárt állásban van.

5.   A HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁRMŰVEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÉS VIZSGÁLATOK

5.1.    Bevezetés

Ebben a szakaszban a használatban lévő járművek vizsgálatának céljaira a motorvezérlő egység adatainak típusjóváhagyáskor történő specifikációjára és vizsgálatára vonatkozó előírások szerepelnek.

5.2.    Általános követelmények

▼M4

5.2.1. A használatban lévő járművek vizsgálatának céljaira az elektronikus vezérlőegységnek valós időben és legalább 1 Hz gyakorisággal kötelező adatforgalmi információként meg kell adnia a számított terhelést (a motor nyomatéka a legnagyobb nyomaték százalékában és a leadott legnagyobb nyomaték az aktuális motorfordulatszámon), a motor fordulatszámát, a hűtőközeg hőmérsékletét, a pillanatnyi tüzelőanyag-fogyasztást és a legnagyobb vonatkoztatási motornyomatékot a fordulatszám függvényében.

▼B

5.2.2. A motorvezérlő egység a belső nyomaték és a súrlódási nyomaték kiszámítására szolgáló a beépített algoritmus használatával becsléssel adhatja meg a nyomaték-teljesítményt.

5.2.3 A fenti adatforgalmi információkból kapott, a motor NM-ben kifejezett nyomatéka lehetővé teszi a motor teljesítményének a XIV. melléklet szerinti meghatározásakor mért értékekkel való közvetlen összehasonlítást. A fenti adatforgalmi információkban szerepelniük kell különösen a segédberendezéseket illető minden esetleges korrekciónak.

5.2.4. Az 5.2.1. pontban előírt információk elérhetőségét a X. mellékletben meghatározott előírásoknak, illetve az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének 6. mellékletében említett szabványoknak megfelelően kell biztosítani.

5.2.5. Az 5.2.1. pontban kért információkból minden egyes üzemállapotra kiszámított, Nm-ben kifejezett átlagos terhelés nem térhet el az adott üzemeltetési feltételre mért átlagos terheléstől az alábbiaknál nagyobb mértékben:

a) 7 százalék, a motor teljesítményének a XIV. melléklet szerinti meghatározása esetén;

▼M9

b) 10 %, a világszinten harmonizált állandósult állapotú menetciklusra (a továbbiakban: WHSC) vonatkozó vizsgálat III. melléklet szerinti elvégzése esetén, az 1. és a 13. üzemmód (üresjárat) kivételével.

▼B

Az ENSZ-EGB 85. sz. előírása ( 5 ) a gyártási eljárás eltéréseinek kezelése érdekében megengedi a motor tényleges legnagyobb terhelésének a legnagyobb referenciaterheléstől 5 százalékkal való eltérését. A fenti értékek ezt a tűrést veszik figyelembe.

5.2.6. Az 5.2.1. pontban előírt információkhoz való külső hozzáférés nem befolyásolhatja a jármű kibocsátását vagy teljesítményét.

▼M9

5.2.7. Amennyiben a megadott, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal mért nyomatékérték és az 5.2.1. pontban előírt információk alapján kiszámított nyomaték közötti különbség meghaladja az 5.2.5. pontban meghatározott bármely értéket, a motorcsalád tekintetében minden további, a gyártó által az 1.1.2. pontnak megfelelően megengedett, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagra vonatkozóan teljesítménykorrekciós tényezőt kell meghatározni. A korrekciós tényezőt a IX. melléklet szerinti referencia-tüzelőanyaggal mért átlagos csúcsnyomaték [Nm] és a megadott, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal mért átlagos csúcsnyomaték [Nm] hányadosaként kell kiszámítani.

▼B

5.3.    A motorvezérlő egység használatban lévő járművek vizsgálatához szükséges információinak elérhetőségének és megfelelőségének ellenőrzése

5.3.1. Az 5.2.1. pontban előírt adatforgalmi információk 5.2.2. pontban meghatározott követelmények szerinti elérhetőségét a X. mellékletben ismertetett fedélzeti diagnosztikai kiolvasó használatával kell demonstrálni.

5.3.2. Abban az esetben, ha ezeket az információkat az előírt módon, megfelelően működő kiolvasóval nem lehet kinyerni, a motort nem megfelelőnek kell tekinteni.

▼M9

5.3.3. Az 5.2.5. pontban említett követelmény teljesítését a motorcsalád alapmotorjára vonatkozóan kell igazolni a motor teljesítményének a XIV. melléklet szerinti meghatározásakor, a III. melléklet szerint WHSC-vizsgálat elvégzésekor, valamint a menetcikluson kívüli kibocsátásoknak típusjóváhagyáskor a VI. melléklet 6. szakasza szerinti laboratóriumi vizsgálata során.

5.3.3.1. Az 5.2.5. pontban említett követelmény teljesítését a motorcsalád minden egyes tagja esetében igazolni kell a motor teljesítményének a XIV. melléklet szerinti meghatározásakor. E célból többféle részterheléssel és motorfordulatszámon további méréseket kell végezni (például a WHSC üzemmódjaiban és néhány további, véletlenszerűen kiválasztott ponton).

▼M9

5.3.3.2. Adott esetben a motorcsalád teljesítménykorrekciós tényezőjét – az 5.2.7. pontban említettek szerint – a motorcsalád alapmotorjával kell meghatározni.

▼M4

5.3.4. Abban az esetben, ha a vizsgált motor nem felel meg a XIV. mellékletben a segédberendezésekre meghatározott követelményeknek, a mért nyomatékot az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletében meghatározott korrekciós módszerrel kell korrigálni.

▼B

5.3.5. A motorvezérlő egység nyomatékjelének megfelelősége demonstráltnak minősül, ha a nyomatékjel az 5.2.5. pontban meghatározott tűrésen belül marad.

6.   MOTORCSALÁD

▼M4

6.1.    A motorcsaládot meghatározó paraméterek

A gyártó által kialakított motorcsaládnak meg kell felelnie az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 5.2. szakaszának, vegyes üzemű motorok és járművek esetében pedig az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. melléklete 3.1. szakaszának.

6.2.    Az alapmotor kiválasztása

A család alapmotorját az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 5.2.4. pontjában előírt követelményeknek, vegyes üzemű motorok és járművek esetében pedig az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. melléklete 3.1.2. szakaszának megfelelően kell kiválasztani.

▼B

6.3.    A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládot meghatározó paraméterek

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládot olyan alapvető tervezési paraméterekkel lehet meghatározni, amelyek a motorcsaládba tartozó motorrendszerek tekintetében az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének 6.1. pontja szerint közösek.

▼M4

6.4.    Kiterjesztés új motorrendszernek a motorcsaládba való felvétele céljából

6.4.1. A gyártó kérésére és a típusjóváhagyó hatóság jóváhagyásával fel lehet venni új motorrendszert jóváhagyott motorcsaládba, ha megfelel a 6.1. pontban meghatározott kritériumoknak.

6.4.2. Ha az alapmotorrendszer tervezési elemei az új motorrendszer tervezési elemeit is képviselik a 6.2. pont szerint, vagy vegyes üzemű motorok esetében az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 3.1.2. szakasza szerint, akkor az alapmotorrendszer nem változik, és a gyártó módosítja az I. mellékletben megadott adatközlő lapot.

6.4.3. Ha az új motorrendszer tervezési elemei nem felelnek meg a 6.4.2. pont szerint az alapmotorrendszernek, de az új motorrendszer reprezentatív az egész motorcsaládra, akkor az új motorrendszer lesz az új alapmotorrendszer. Ebben az esetben bizonyítani kell, hogy az új tervezési elemek megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek, és ennek megfelelően módosítani kell az I. mellékletben megadott adatközlő lapot.

▼B

7.   A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE

7.1.    Általános követelmények

A gyártás megfelelőségének biztosítására hozott intézkedéseknek meg kell felelniük a 2007/46/EK irányelv 12. cikkének. A gyártás megfelelőségét az e melléklet 4. függelékében meghatározott típusbizonyítványban szereplő leírás alapján kell ellenőrizni. Az 1., 2. vagy 3. függelék alkalmazásában a gyártásmegfelelőség ellenőrzésének tárgyát képező motorok mért gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátását ki kell igazítani az adott motorra az e rendelet szerint megadott EK-típusbizonyítvány kiegészítésében rögzített megfelelő romlási tényezők alkalmazásával.

Ha a jóváhagyási hatóságok nincsenek megelégedve a gyártó ellenőrzési eljárásával, a 2007/46/EGK irányelv X. mellékletének rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vizsgálatok elvégzéséhez minden motort a sorozatgyártásból kell véletlenszerűen kiválasztani.

7.2.    Károsanyag-kibocsátás

7.2.1. Amennyiben mérni kell a károsanyag-kibocsátást, és egy motor típusjóváhagyásának egy vagy több kiterjesztése van, a vizsgálatokat a szóban forgó kiterjesztésre vonatkozó információs csomagban leírt motorokon kell elvégezni.

7.2.2. Károsanyag-méréssel vizsgált motor megfelelősége:

a motor hatóságoknak történő átadását követően a gyártó többé semmiféle beállítást sem végezhet a kiválasztott motorokon.

7.2.2.1. A vizsgált motorok sorozatgyártásából három motort kell kiválasztani. A motorokon el kell végezni a WHTC-vizsgálatot és adott esetben a WHSC-vizsgálatot a gyártás megfelelőségének ellenőrzéséhez. A határértékek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott értékek.

7.2.2.2. Amennyiben a jóváhagyó hatóság egyetért a gyártó által a 2007/46/EK irányelv X. melléklete szerint megadott gyártástechnológiai szórás értékével, a vizsgálatokat e melléklet 1. függeléke szerint kell elvégezni.

Amennyiben a jóváhagyó hatóság nem ért egyet a gyártó által a 2007/46/EK irányelv X. melléklete szerint megadott gyártástechnológiai szórás értékével, a vizsgálatokat e melléklet 2. függeléke szerint kell elvégezni.

A gyártó kérésére a vizsgálatokat e melléklet 3. függeléke szerint is el lehet végezni.

7.2.2.3. A 7.2.2.2. pontban meghatározottak szerint mintaként kiválasztott motor vizsgálata alapján a vizsgálat motorok sorozatgyártását megfelelőnek kell tekinteni, ha a vonatkozó függelék vizsgálati kritériumai alapján az összes káros anyaggal kapcsolatban elfogadó döntés született, és nem megfelelőnek kell tekinteni, ha egy káros anyaggal kapcsolatban elutasító döntés született.

Ha egy káros anyagra nézve megfelelő döntés született, ezt a döntést más káros anyagokkal kapcsolatos döntés érdekében végzett további vizsgálatok eredményei következtében nem változtathatják meg.

Ha nem született elfogadási döntés minden káros anyagra és nem született elutasító döntés egy káros anyagra sem, a vizsgálatot egy másik motoron kell elvégezni (lásd az 1. ábrát).

Ha nem született döntés, a gyártó bármikor leállíthatja a vizsgálatot. Ebben az esetben elutasítási döntést kell rögzíteni.

1. ábra
A gyártásmegfelelőség vizsgálatának folyamatábrája image

7.2.3. A vizsgálatokat újonnan gyártott motorokon kell végezni.

7.2.3.1. A gyártó kérésére a vizsgálatokat olyan motorokon is el lehet végezni, amelyeket – legfeljebb 125 órán keresztül – bejárattak. Ebben az esetben a bejáratást a gyártó végzi el, akinek vállalnia kell, hogy semmiféle beállítást nem végez ezeken a motorokon.

7.2.3.2. Ha a gyártó kéri, hogy a 7.2.3.1. pont szerint történjen a bejáratás, akkor az a következőkön végezhető el:

a) minden vizsgálandó motoron;

b) az első vizsgált motoron úgy, hogy az alábbiak szerint meghatároz egy változási együtthatót is:

i. a károsanyag-kibocsátást egyaránt meg kell mérni az újonnan gyártott motoron és a 7.2.3.1. pontban meghatározott legfeljebb 125 órás bejáratás előtt az első vizsgált motoron;

ii. minden káros anyagra kiszámítják a károsanyag-kibocsátás két vizsgálat közötti változási együtthatóját:

Kibocsátás a második vizsgálatban/Kibocsátás az első vizsgálatban

A változási együttható egy alatti értéket vehet fel.

A további motorokat nem kell bejáratni, hanem az újonnan gyártott motorok károsanyag-kibocsátását be kell szorozni a változási együtthatóval.

Ebben az esetben tehát a következő értékeket kell használni:

a) az első motor tekintetében a második vizsgálatból származó értékek;

b) a többi motor tekintetében az újonnan gyártott motorok károsanyag-kibocsátásának értékei szorozva a változási együtthatóval.

▼M4

7.2.3.3. A dízel-, dízel-etanol- (ED95), benzin-, E85-, LNG20-, LNG- és PB-gáz-motorok esetében (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) minden említett vizsgálatot el lehet végezni a kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagokkal. A gyártó kérésére azonban a IX. mellékletben leírt referencia-tüzelőanyagok is használhatók. Ez azt jelenti, hogy az e melléklet 1. szakaszában leírt vizsgálatokat minden PB-gázzal/cseppfolyósított földgázzal működő motor esetében (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) legalább két referencia-tüzelőanyaggal kell elvégezni.

7.2.3.4. Sűrített földgázzal működő motorok esetében (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) valamennyi vizsgálat elvégezhető kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal a következő módon:

a) H jelű motorok esetében a H tartományba tartozó, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00);

b) L jelű motorok esetében az L tartományba tartozó, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19);

c) HL jelű motorok esetében a λ-eltolódási tényező szélső értékei közé eső, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

A gyártó kérésére azonban a IX. mellékletben előírt referencia-tüzelőanyagok is használhatók. Ebben az esetben az e melléklet 1. szakaszában leírt vizsgálatokat kell elvégezni.

7.2.3.5. A gáz- és a vegyes üzemű motorok meg nem felelése

Ha kereskedelmi forgalomban levő tüzelőanyag használatakor a gázmotorok (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) meg nem felelése következtében vita alakulna ki, a vizsgálatokat minden olyan referencia-tüzelőanyaggal el kell végezni, amellyel az alapmotort vizsgálták, valamint az 1.1.4.1. és 1.2.1.1. pontban említett esetleges további 3. tüzelőanyaggal, amellyel az alapmotort vizsgálhatták. Az eredményt az 1.1.5., 1.1.6.1. és 1.2.1.2. pontban leírt megfelelő „r”, „ra” vagy „rb” viszonyszámot alkalmazva adott esetben át kell számítani. Ha az r, ra vagy rb kisebb egynél, nem kell korrekciót végezni. A mért és adott esetben a számított eredményeknek igazolniuk kell, hogy a motor minden vonatkozó tüzelőanyaggal (például földgázmotorok esetében az 1., 2. és 3. tüzelőanyaggal, PB-motorok esetében pedig az A. és B. tüzelőanyaggal) megfelel a határértékeknek.

7.2.3.6. Egy meghatározott összetételű tüzelőanyaggal való működésre tervezett és az e melléklet 1.2.2. pontjának megfelelő gázmotor gyártásmegfelelőségi vizsgálatát azzal a tüzelőanyaggal kell elvégezni, amelyre a motort beállították.

▼B

7.3.    Fedélzeti diagnosztika (OBD)

▼M4

7.3.1. Amennyiben a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy a gyártás minősége nem tűnik kielégítőnek, kérheti a fedélzeti diagnosztikai rendszer gyártása megfelelőségének igazolását. Az igazolási eljárást a következők szerint kell elvégezni:

A sorozatgyártásból véletlenszerűen kiválasztott motoron el kell végezni az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 9B. mellékletében ismertetett vizsgálatokat. A vegyes üzemű motorokat vegyes üzemmódban és adott esetben dízel üzemmódban kell üzemeltetni. A vizsgálatokat olyan motoron is el lehet elvégezni, amelyet már – legfeljebb 125 üzemórán keresztül – bejárattak.

7.3.2. A gyártást megfelelőnek kell tekinteni, ha ez a motor megfelelőnek bizonyul az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 9B. mellékletében előírt vizsgálatokon, vagy – vegyes üzemű motorok esetében – megfelel az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 7. szakaszában megállapított további követelményeknek.

7.3.3. Ha a sorozatgyártásból kiválasztott motor nem teljesíti a 7.3.2. pont előírásait, a sorozatgyártásból egy további, négy motorból álló mintát kell véletlenszerűen kiválasztani, és ezeken kell elvégezni a 7.3.1. szakaszban ismertetett vizsgálatokat.

▼B

7.3.4. A gyártást megfelelőnek kell tekinteni, ha a további négy motorból álló mintából legalább három motor az ENSZ-EGB 49. sz. előírás 9B. mellékletében ismertetett vizsgálatokon megfelelőnek bizonyul.

7.4.    A motorvezérlő egység használatban lévő járművek vizsgálatához szükséges információi

7.4.1. Az 5.2.1. pontban kért adatforgalmi információk 5.2.2. pont követelményeinek megfelelő elérhetőségét a X. mellékletben ismertetett fedélzeti diagnosztikai kiolvasó használatával kell demonstrálni.

7.4.2. Abban az esetben, ha ezeket az információkat az előírt módon, a X. melléklet szerint megfelelően működő kiolvasóval nem lehet kinyerni, a motort nem megfelelőnek kell tekinteni.

7.4.3. A motorvezérlő egység nyomatékjelének az 5.2.2. és 5.2.3. pont követelményeinek való megfelelését a III. melléklet szerinti WHSC-vizsgálat elvégzésével kell demonstrálni.

▼M4

7.4.4. Abban az esetben, ha a vizsgálati berendezés nem felel meg a XIV. mellékletben a segédberendezésekre meghatározott követelményeknek, a mért nyomatékot az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletében meghatározott korrekciós módszerrel kell korrigálni.

▼B

7.4.5. A motorvezérlő egység nyomatékjelének megfelelősége elegendőnek minősül, ha a számított nyomaték az 5.2.5. pontban meghatározott tűrésen belül marad.

7.4.6. A motorvezérlő egység használatban lévő járművek vizsgálatához szükséges információinak elérhetőségének és megfelelőségének ellenőrzését a gyártónak rendszeresen el kell végeznie minden gyártott motorcsalád minden egyes gyártott motortípusán.

7.4.7. A gyártó által végzett felmérés eredményét kérésre a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

7.4.8. A jóváhagyó hatóság kérésére a gyártónak a motorvezérlő egység információnak elérhetőségét vagy megfelelőségét a sorozatgyártásban a 7.4.1–7.4.4. pontban említett megfelelő vizsgálatoknak az azonos motortípusból választott motorok mintáján való elvégzésével kell demonstrálnia. A mintavételi szabályok – a minta méretét és a statisztikai megfelelési és nem megfelelési kritériumokat is beleértve – az ezen mellékletben a kibocsátások megfelelőségének ellenőrzésére meghatározott szabályok.

8.   DOKUMENTÁCIÓ

8.1.  ►M4  Az 5., 7. és 9. cikkben előírt dokumentációcsomagot, mely lehetővé teszi a típusjóváhagyó hatóság számára, hogy értékelje a kibocsátáscsökkentő stratégiákat, valamint a járműnek és a motornak az NOx-csökkentő megoldások helyes működését biztosító fedélzeti rendszereit, továbbá a VI. mellékletben (menetcikluson kívüli kibocsátások), a X. mellékletben (fedélzeti diagnosztikai rendszer) és a XVIII. mellékletben (vegyes üzemű motorok) előírt dokumentációcsomagokat a következő két részben kell rendelkezésre bocsátani: ◄

a) a „hivatalos dokumentációcsomag”, melyet az érdekelt feleknek kérésre ki lehet adni;

b) a „részletes dokumentációcsomag”, melyet bizalmasan kezelnek.

8.2. A hivatalos dokumentációcsomag lehet tömör, de abból minden olyan kimeneti állapotnak azonosíthatónak kell lennie, amelyet a különböző egységek bemeneti jeleit felhasználó szabályozási mátrix lehetővé tesz. A dokumentációnak ismertetnie kell a XIII. mellékletben előírt használatkorlátozó rendszer működésér, ideértve az e rendszerhez kapcsolódó információk kinyeréséhez szükséges paramétereket. Ezt az anyagot a jóváhagyó hatóságnak meg kell őriznie.

▼M4

8.3. A részletes dokumentációcsomag a következő információkat tartalmazza:

a) információk az összes kibocsátáscsökkentési segédstratégia és kibocsátáscsökkentési alapstratégia működéséről, ideértve mindazon paraméterek ismertetését, melyeket valamely kibocsátáscsökkentési segédstratégia módosít, és azokat a peremfeltételeket, melyek mellett a kibocsátáscsökkentési segédstratégia működik, illetve annak megjelölése, hogy a VI. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárások feltételei mellett mely kibocsátáscsökkentési segédstratégia és kibocsátáscsökkentési alapstratégia lép valószínűleg működésbe;

b) a tüzelőanyag-rendszer szabályozásának logikája, az időzítési stratégiák és a „ki-be” kapcsolási pontok valamennyi üzemmódra;

c) a XIII. mellékletben előírt használatkorlátozó rendszer teljes körű ismertetése, ideértve a kapcsolódó ellenőrzési stratégiákat;

d) az 5. cikk (4) bekezdésének b) pontjában és a 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett, manipulálás elleni intézkedések leírása.

▼B

8.3.1. A részletes dokumentációcsomagot szigorúan bizalmasan kezelik. A csomagot őrizheti a jóváhagyó hatóság vagy a jóváhagyó hatóság döntése alapján a gyártó. Amennyiben a dokumentációcsomagot a gyártó őrzi, a jóváhagyó hatóság azt az áttekintést ás jóváhagyást követően azonosító számmal és keltezéssel látja el. A csomagot a jóváhagyás alkalmával vagy a jóváhagyás érvényességi ideje során bármikor a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátani betekintésre.
1. függelék

A gyártás megfelelőségének vizsgálati eljárása, ha a szórás kielégítő

1. Ez a függelék a gyártás károsanyag-kibocsátás szempontjából tekintett megfelelőségének igazolására szolgáló eljárást írja le arra az esetre, ha a gyártó által megadott gyártási szórás kielégítő. A vonatkozó statisztikai módszer az, amit az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 1. függeléke ír elő, az alábbi kivételekkel:

▼M4

1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 1. függelékének A.1.3. szakaszát illetően: az 5.3. szakaszra való hivatkozás az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.

1.2. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 1. függelékének A.1.3. szakaszát illetően: a 8.3. szakasz 1. ábrájára való hivatkozás e rendelet I. mellékletének 1. ábrájára való hivatkozásként értendő.
2. függelék

A gyártásmegfelelőség vizsgálatának eljárása, ha a szórás nem kielégítő vagy nem ismert

1. Ez a függelék a gyártás károsanyag-kibocsátás szempontjából tekintett megfelelőségének igazolására szolgáló eljárást írja le arra az esetre, ha a gyártó által megadott gyártási szórás nem kielégítő vagy nem áll rendelkezésre. A vonatkozó statisztikai módszer az, amit az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 2. függeléke ír elő, az alábbi kivételekkel:

▼M4

1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 2. függelékének A.2.3. szakaszát illetően: az 5.3. szakaszra való hivatkozás az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.
3. függelék

A gyártó kérésére történő gyártásmegfelelőségi vizsgálat eljárása

1. Ez a függelék a gyártás károsanyag-kibocsátás szempontjából tekintett megfelelőségének igazolására szolgáló eljárást írja le arra az esetre, ha ez a gyártó kérésére történik. A vonatkozó statisztikai módszer az, amit az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 3. függeléke ír elő, az alábbi kivételekkel:

▼M4

1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének A.3.3. szakaszát illetően: az 5.3. szakaszra való hivatkozás az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.

1.2. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének A.3.3. szakaszát illetően: a 8.3. szakasz 1. ábrájára való hivatkozás e rendelet I. mellékletének 1. ábrájára való hivatkozásként értendő.

1.3. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének A.3.5. szakaszát illetően: a 8.3.2. szakaszra való hivatkozás az e melléklet 7.2.2. pontjára való hivatkozásként értendő.
4. függelék

Adatközlő lap mintái

a következőkhöz:

motor, illetve motorcsalád mint önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyása,

a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása,

járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyása.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az e függelékben említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

Magyarázat (a táblázat kitöltéséhez):

A motorcsalád tagjainak megfelelő A, B, C, D, E betűk helyére a motorcsalád tagjainak tényleges elnevezését kell beírni.

Amennyiben valamely motorjellemző tekintetében ugyanazon érték/leírás a motorcsalád minden tagjára érvényes, egyesíteni kell az A–E rovatokat.

Ötnél több tagú motorcsalád esetében a táblázat további oszlopokkal egészíthető ki.

▼M6

Motor vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelem esetében az általános részt, valamint az 1. és a 3. részt kell kitölteni.

Jóváhagyott motorral felszerelt járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelem esetében az általános részt és a 2. részt kell kitölteni.

Járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelem esetében az általános részt, valamint az 1., a 2. és a 3. részt kell kitölteni.

▼B

A magyarázó lábjegyzetek e melléklet 10. függelékében találhatók. 

 

Alapmotor vagy motortípus

A motorcsalád tagjai

A

B

C

D

E

0.

ÁLTALÁNOS

0.l.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

 

0.2.

Típus:

 

0.2.0.3.

Motortípus önálló műszaki egységként/motorcsalád önálló műszaki egységként/a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorral felszereltjármű/jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében (1)

 

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van):

 

 

 

 

 

 

0.3.

Típusazonosító jelölések, amennyiben azok fel vannak tüntetve az önálló műszaki egységen (b):

 

 

 

 

 

 

0.3.1.

A jelölés elhelyezése:

 

 

 

 

 

 

0.5.

A gyártó neve és címe:

 

0.7.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja:

 

 

 

 

 

 

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

 

 

 

 

 

 

0.9.

A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe:

 

1. rész

:

A MOTORCSALÁDHOZ TARTOZÓ (ALAP)MOTOR ÉS MOTORTÍPUSOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI

2. rész

:

JÁRMŰALKATRÉSZEK ÉS RENDSZEREK ALAPVETŐ JELLEMZŐI KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

3. rész

:

A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE

Az adatközlő lap függeléke: Információk a vizsgálati körülményekről

AZ ALAPMOTOR, MOTORTÍPUS ÉS, HA SZÜKSÉGES, A MOTORTÉR FÉNYKÉPEI ÉS/VAGY RAJZAI.

ESETLEGES TOVÁBBI MELLÉKLETEK JEGYZÉKE.

DÁTUM, ÜGYIRATSZÁM1.  RÉSZ

A MOTORCSALÁDHOZ TARTOZÓ (ALAP)MOTOR ÉS MOTORTÍPUSOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI

 

 

Alapmotor vagy motortípus

A motorcsalád tagjai

A

B

C

D

E

3.2.

Belső égésű motor

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Egyedi motoradatok

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.1.1.

Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor/vegyes üzemű motor (1)

négyütemű/kétütemű/forgódugattyús ciklus (1)

 

▼M4

3.2.1.1.1.

A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1) (d1)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.2.

A gáz energiahányadosa a melegindítással végzett WHTC-vizsgálati ciklus során: … % (d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.1.2.

A hengerek száma és elrendezése:

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1.

Furat (1): … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2.

Löket (1): … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3.

Gyújtási sorrend

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

Hengerűrtartalom (m): … cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.

Sűrítési arány (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.

Az égéstér, a dugattyúfenék és szikragyújtású motornál a dugattyúgyűrűk rajzai

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.

Normál üresjárati fordulatszám (2) min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1.

Magas üresjárati fordulatszám (2) min-1

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.1.6.2.

Üresjárat dízellel: igen/nem (1)(d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.1.7.

Térfogatra vonatkoztatott szén-monoxid-tartalom a kipufogógázban üresjáratban (2): százalékban, a gyártó által megadottak szerint (csak szikragyújtású motoroknál)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8.

Névleges teljesítmény … (n) kW … min-1-en (a gyártó által megadott érték)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9.

A motor megengedett legnagyobb fordulatszámának a gyártó által megadott értéke: … min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10.

Legnagyobb névleges nyomaték … (n): Nm, … min-1-en (a gyártó által megadott érték)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11.

A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5., 7. és 9. cikkében előírt dokumentációcsomagra, mely lehetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a kibocsátás-ellenőrzési stratégiák és a jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti rendszereinek az értékelését

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

A tüzelőanyag

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.2.2.

Dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/ LNG/LNG20 nehéz tehergépjárművekhez (1) (6)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.2.2.1.

A gyártó által az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 1.1.2. pontja szerint megadott, a motorral kompatibilis tüzelőanyagok (szükség szerint)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Tüzelőanyag-ellátás

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.4.2.

Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem (1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.4.2.1.

A rendszer leírása:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2.

Működési elv: közvetlen befecskendezés/előkamrás/örvénykamrás (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.

Injektáló szivattyú

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3.

Legnagyobb tüzelőanyag-szállítás (1) (2) … mm3/löket vagy ciklus min-1 fordulatszámon, vagy választhatóan jelleggörbe: …

(Nyomásfokozó alkalmazása esetén adja meg a jellemző tüzelőanyag-ellátási teljesítményt és az egyes fordulatszámokhoz tartozó töltőnyomást)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4.

A befecskendezés statikus időzítése (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5.

Az előbefecskendezés görbéje (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6.

Kalibrálási eljárás: próbapad/hajtómotor (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.

Fordulatszám-szabályozó

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.

Határfordulatszám:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1.

Leszabályozási fordulatszám teljes terhelés mellett: … min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2.

Terhelés nélküli legnagyobb fordulatszám: … min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3.

Alapjárati fordulatszám: … min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.

Injektálócsövek

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1.

Hossz: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2.

Belső átmérő: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3.

Közös vezeték, gyártmány és típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.

Injektor(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3.

Nyitási nyomás (2): … kPa vagy jelleggörbe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.

Hidegindító rendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3.

Árumegnevezés:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.

Kiegészítő indítássegítés

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3.

A rendszer leírása:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.

Elektronikusan vezérelt befecskendezés: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.

A rendszer leírása (a nem folytonos befecskendezésű rendszerek esetén egyenlő értékeket kell megadni):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1.

Motorvezérlő egység (ECU) gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2.

Tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3.

Levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4.

Tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5.

Fojtószelepház gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6.

Vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7.

Levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8.

A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9.

Szoftver/kalibrálás azonosító száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.

Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak szikragyújtású motornál): igen/nem (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1.

Működési elv: szívócső (egy-/többpontos/közvetlen befecskendezés (1)/egyéb – megadandó):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.

Rendszerleírás (a nem folytonos befecskendezésű rendszerek esetében egyenlő értékeket kell megadni):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1.

Motorvezérlő egység (ECU) gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.

Tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.

Levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.

Tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.

Nyomásszabályozó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6.

Mikrokapcsoló gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7.

Alapjárati beállítócsavar gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8.

Fojtószelepház gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.

Vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.

Levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11.

A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12.

Szoftver/kalibrálás azonosító száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.

Injektorok: nyitási nyomás (2): … kPa vagy jelleggörbe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1.

Gyártmány:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6.

Befecskendezési időpont:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.

Hidegindító rendszer:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1.

Működési elv(ek):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2.

Működési tartomány határai/beállítási értékek (1) (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.

Tápszivattyú

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1.

Nyomás (2): … kPa vagy jelleggörbe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Elektromos rendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

Névleges feszültség: … V, pozitív/negatív földelés (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

Generátor

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2.

Névleges teljesítmény: … VA

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Gyújtásrendszer (csak szikragyújtású motoroknál)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3.

Működési elv:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4.

Előgyújtási görbe vagy terv (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5.

Statikus gyújtási időpont (2): … fok a felső holtpont előtt

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.

Gyújtógyertyák

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1.

Gyártmány:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3.

A hézag beállítása: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.

Gyújtótekercs(ek)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1.

Gyártmány:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Hűtőrendszer: folyadék/levegő (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

Folyadék

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1.

A folyadék jellege:

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2.

Keringető szivattyú(k): vannak/nincsenek (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.

Jellemzők: … vagy

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4.

Áttétel(ek):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.

Levegő

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1.

Ventilátor: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.

Jellemzők … vagy

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3.

Áttétel(ek)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Szívórendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

Feltöltő: vannak/nincsenek (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3.

A rendszer leírása (pl. a legnagyobb feltöltő nyomás … kPa, esetleg feltöltéshatároló szelep):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

Közbenső hűtő: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1.

Típus: levegő-levegő/levegő-víz (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.

Szívási nyomásesés névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1.

Legkisebb megengedett: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2.

Legnagyobb megengedett: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.

A szívóvezetékek és tartozékaik leírása és rajza (csillapító kamra, fűtőberendezés, kiegészítő belépőlevegő-nyílások stb.)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1.

Szívócső leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Kipufogórendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

A (kipufogó-)gyűjtőcső leírása és/vagy rajza

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

A kipufogórendszer leírása és/vagy rajza

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1.

A kipufogórendszer azon alkatrészeinek leírása és/vagy rajza, melyek a motorrendszer részét alkotják

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.

Legnagyobb megengedett kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): … kPa (3)

 

 

 

 

 

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.9.7.1.

A kipufogórendszer elfogadható térfogata (jármű és motorrendszer): … dm3

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.9.7.2.

A kipufogórendszer azon részének térfogata, amely a motorrendszer részét alkotja: … dm3

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.10.

A beömlőnyílás és a kipufogónyílás legkisebb keresztmetszete:

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Szelepvezérlés vagy hasonló adatok

3.2.11.1.

Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szög, illetve az alternatív elosztórendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest. Változtatható vezérlési rendszer esetén legkisebb és legnagyobb vezérlés

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (3):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

Légszennyezés elleni megoldások

3.2.12.1.1.

Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (2)

Ha van, annak leírása és rajza:

Ha nincs, az 582/2011/EU rendelet V. mellékletének követelményeit be kell tartani.

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

További, légszennyezés elleni berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.

Katalizátoros konverter: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1.

Katalizátoros konverterek és elemek darabszáma (az alábbi adatokat meg kell adni minden külön egységre):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2.

A katalizátoros konverter(ek) mérete, alakja és térfogata:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3.

A katalitikus folyamat típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4.

Teljes nemesfémtöltet:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5.

Relatív koncentráció:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6.

Hordozóréteg (szerkezete és anyaga):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7.

Cellasűrűség:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8.

A katalizátoros konverter(ek) házának típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9.

A katalizátoros konverter(ek) elhelyezése (helye és vonatkoztatási távolsága a kipufogócsőben):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10.

Hővédelem: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.

Regeneráló rendszerek/kipufogógáz-utókezelő rendszerek működési módja, leírás:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5.

Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: … K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6.

Fogyó reagensek: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7.

A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8.

A K reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9.

Nemzetközi szabvány:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

A reagensfeltöltés gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12.

A katalizátoros konverter gyártmánya:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13.

Termékazonosító szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.

Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1.

Gyártmány:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2.

Elhelyezés:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3.

Szabályozási tartomány:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5.

Termékazonosító szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.

Levegőbefecskendezés: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1.

Típus (szakaszos levegőadagoló, levegőszivattyú stb.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.

Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1.

Jellemzők (gyártmány, típus, áramlás, stb.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.

Részecskecsapda (PT): van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1.

A részecskecsapda mérete, alakja és térfogata:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2.

A részecskecsapda tervezése:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3.

Elhelyezés (vonatkoztatási távolság a kipufogócsőben):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4.

A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5.

A részecskecsapda gyártmánya:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6.

Termékazonosító szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7.

Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: … (K) és nyomástartomány (KPa) (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.

Időszakos regeneráció esetén:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1.

Regeneráció nélküli WHTC-vizsgálati ciklusok száma (n)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1.

Regenerációval zajló WHTC-vizsgálati ciklusok száma (nR):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.

Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1.

Leírás és működés

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Fedélzeti diagnosztikai rendszer:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban képviselt motorcsaládok száma

 

3.2.12.2.7.0.2.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben):

1. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

2. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

stb.

3.2.12.2.7.0.3.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4.

A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt és az említett rendelet X. mellékletében a fedélzeti diagnosztikai rendszer jóváhagyásának céljaira meghatározott fedélzeti diagnosztikai dokumentációra:

 

3.2.12.2.7.0.5.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a fedélzeti diagnosztikával ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára:

 

3.2.12.2.7.2.

A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel felügyelt berendezések felsorolása és rendeltetésük (4):

 

3.2.12.2.7.3.

Szöveges leírás (általános működési elvek) a következők tekintetében:

 

3.2.12.2.7.3.1.

Szikragyújtású motor (4):

 

3.2.12.2.7.3.1.1.

A katalizátor ellenőrzése (4):

 

3.2.12.2.7.3.1.2.

Gyújtáshiba észlelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.1.3.

Oxigénérzékelő megfigyelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.1.4.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által felügyelt egyéb berendezések:

 

3.2.12.2.7.3.2.

Kompressziós gyújtású motorok (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.1.

Katalizátor megfigyelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.2.

Részecskecsapda megfigyelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.3.

Elektronikus tüzelőanyag-adagoló rendszer megfigyelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.4.

NOx-mentesítő rendszer ellenőrzése (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.5.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által felügyelt egyéb berendezések (4):

 

3.2.12.2.7.4.

A hibajelző működésbe lépésének feltételei (a menetciklusok állandó száma vagy statisztikai módszer) (4):

 

3.2.12.2.7.5.

A használt összes fedélzeti diagnosztikai kimeneti kód és formátum felsorolása (magyarázattal együtt) (4):

 

3.2.12.2.7.6.5.

Fedélzeti diagnosztikai kommunikációs protokoll szabvány (4):

 

3.2.12.2.7.7.

A gyártó hivatkozása az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontjában és 9. cikke (4) bekezdésében a jármű fedélzeti diagnosztikai és a jármű javítási és karbantartási információk elérésére vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés céljaira előírt, fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információkra, vagy

 

3.2.12.2.7.7.1.

A 3.2.12.2.7.7. pontban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás erre a mellékletre, mely tartalmazza a következő táblázatot, a megadott példa szerint kitöltve:

Összetevő – Hibakód – Ellenőrzési stratégia – Hibaészlelési kritériumok – Hibajelző bekapcsolási kritériumai – Másodlagos paraméterek – Előkondicionálás – Igazolási eljárás

Katalizátor – P0420 – Az 1. és a 2. oxigénérzékelőtől jövő jelek – Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség – 3. ciklus – Fordulatszám, motorterhelés, levegő/tüzelőanyag arány, katalizátor-hőmérséklet – Két 1. típusú ciklus – 1. típus

 

▼M4

3.2.12.2.7.8.0.

Az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2.4.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)

 

▼M4

3.2.12.2.8.

Egyéb rendszerek (leírás és működés):

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.1.

Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek:

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.2.

Használatkorlátozó rendszer

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.2.1.

Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy a 2007/46/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2.

A kúszó üzemmód aktiválása: „kikapcsolás újraindítást követően”/„kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltést követően”/„kikapcsolás leállítást követően” (7) (1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.3.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládok száma:

 

▼M4

3.2.12.2.8.3.1.

A motorcsaládban az NOx-csökkentő megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben):

1. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

2. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

stb.

3.2.12.2.8.3.2.

Annak a fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládnak a száma, amelyikbe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik

 

 

 

 

 

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.8.5.

Annak az NOx-csökkentő megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládnak a hivatkozási száma, amelyikbe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.6.

A reagens hatóanyagtartalmának a figyelmeztető rendszert működésbe nem hozó legalacsonyabb koncentrációja (CDmin): (térfogat %)

 

3.2.12.2.8.7.

Adott esetben a gyártó hivatkozása az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.8.4.

Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.5.

Fűtött/fűtés nélküli reagenstartály és -adagoló rendszer (lásd az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2.4. szakaszát)

 

▼M4

3.2.17.

Nehéz haszonjárművek gáz- és vegyes üzemű motorjaival kapcsolatos külön információk (más kialakítású rendszerek esetén meg kell adni az ezzel egyenértékű adatokat) (adott esetben)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.17.1.

Tüzelőanyag: PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.

Nyomásszabályzó(k) vagy elpárologtató/nyomásszabályozó(k) (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3.

Nyomáscsökkentő fokozatok száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4.

Nyomás az utolsó szakaszban: … kPa – maximum: kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5.

Főbb beállítási pontok száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6.

Üresjárati beállítási pontok száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.

Tüzelőanyag-rendszer: keverőegység/gázbefecskendezés/folyadékbefecskendezés/közvetlen befecskendezés (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1.

Keverék összetételének szabályozása:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2.

A rendszer leírása, illetve jelleggörbék és rajzok:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.

Keverőegység

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1.

Szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4.

Elhelyezés:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5.

Beállítási lehetőségek:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.

Injektálás a szívócsőbe

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1.

Injektálás: egypontos/többpontos (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2.

Injektálás: folyamatos/egyidejűleg vezérelve/egymás után vezérelve (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.

Befecskendező berendezés

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3.

Beállítási lehetőségek:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.

Tápszivattyú (ha van):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.

Injektor(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.

Közvetlen befecskendezés

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.

Injektáló szivattyú/nyomásszabályzó (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3.

Befecskendezés időzítése:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.

Injektor(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3.

Nyitási nyomás vagy jelleggörbe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.

Elektronikus vezérlőegység (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3.

Beállítási lehetőségek:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4.

Szoftver/kalibrálás azonosító száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.

Tüzelőanyag-specifikus komponensek (földgáz)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.

1-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több különböző tüzelőanyag-összetétellel működnek):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1.

Önműködően alkalmazkodó? Igen/nem (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2.

PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL adott összetételéhez való kalibrálás (1)

PB-gáz/földgáz-Ht/földgáz-Lt/földgáz-HLt adott összetételéhez való átalakítás (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1.metán (CH4): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

etán (C2H6): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

propán (C3H8): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

bután (C4H10): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

C5/C5+: … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

oxigén (O2): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

inert (N2, He stb.): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

▼M4

3.2.17.9.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra (d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.5.4.

Nagy teljesítményű motorok CO2-kibocsátása

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.4.1.

A kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2.

A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.4.3.

A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.4.

A kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.5.

A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.6.

A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (5)(d1):

 

 

 

 

 

 

▼B

3.5.5.

Nagy teljesítményű motorok tüzelőanyag-fogyasztása

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.5.1.

Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálatban (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.5.3.

Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4.

Tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC-vizsgálatban (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5.

Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6.

Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (5)(d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼B

3.6.

A gyártó által megengedett hőmérsékletek

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Hűtőrendszer

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.

Folyadékhűtés,

legnagyobb hőmérséklet a kipufogónyílásnál: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.

Léghűtés

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1.

Vonatkoztatási pont:

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2.

Legnagyobb hőmérséklet a vonatkoztatási pontban: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Legnagyobb hőmérséklet töltőlevegő-hűtőből történő kilépésnél: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

A kipufogógáz legnagyobb hőmérséklete a kipufogócsőnek a gyűjtőcső vagy a turbókompresszor külső karimájával szomszédos pontján: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

Tüzelőanyag hőmérséklete legalább:

… K – legfeljebb: … K

Dízelmotoroknál az injektáló szivattyú bemeneténél, gázmotorok esetén a nyomásszabályzó végfokozatánál

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Kenőanyag hőmérséklete

Legalább: … K – legfeljebb: … K

 

 

 

 

 

 

3.8.

Kenőrendszer

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

A rendszer leírása

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Kenőanyagtartály elhelyezése:

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/tüzelőanyaggal összekeverve stb.) (1):

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Kenőszivattyú

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Tüzelőanyagba keverve

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Százalékos mértéke:

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Olajhűtő: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.

Rajz(ok):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 2.  RÉSZ

A JÁRMŰALKATRÉSZEK ÉS RENDSZEREK ALAPVETŐ JELLEMZŐI KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

 

 

Alapmotor vagy motortípus

A motorcsalád tagjai

A

B

C

D

E

3.1.

A motor gyártója:

 

3.1.1.

A gyártó motorkódja (a motoron feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosítási módszerrel):

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Jóváhagyási szám (adott esetben), ideértve a tüzelőanyag azonosító jelölését is:

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

A tüzelőanyag

 

3.2.2.3.

Tüzelőanyag-tartály töltése: korlátozott keresztmetszet/címke

 

▼M4

3.2.2.4.1.

Vegyes üzemű jármű: igen/nem (1)

 

▼B

3.2.3.

Tüzelőanyag-tartály(ok)

 

3.2.3.1.

Üzemi tüzelőanyag-tartály(ok)

 

3.2.3.1.1.

Az egyes tartályok száma és térfogata:

 

3.2.3.2.

Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok)

 

3.2.3.2.1.

Az egyes tartályok száma és térfogata:

 

3.2.8.

Szívórendszer

 

3.2.8.3.3.

Szívórendszer tényleges nyomásesése a motor névleges fordulatszámánál és 100 %-os terhelésnél: … kPa

 

3.2.8.4.2.

Levegőszűrő, rajzok: … vagy …

 

3.2.8.4.2.1.

Gyártmány(ok)

 

3.2.8.4.2.2.

Típus(ok):

 

3.2.8.4.3.

Szíváshangtompító, rajzok:

 

3.2.8.4.3.1.

Gyártmány(ok):

 

3.2.8.4.3.2.

Típus(ok):

 

3.2.9.

Kipufogórendszer

 

3.2.9.2.

A kipufogórendszer leírása és/vagy rajza

 

3.2.9.2.2.

A kipufogórendszer azon alkatrészeinek leírása és/vagy rajza, melyek nem alkotják a motorrendszer részét

 

3.2.9.3.1

Tényleges kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100 %-os terhelésnél (csak kompreszsziós gyújtású motoroknál): … kPa

 

▼M4

3.2.9.7.

A teljes kipufogórendszer térfogata (jármű és motorrendszer): … dm3

 

3.2.9.7.1.

A kipufogórendszer elfogadható térfogata (jármű és motorrendszer): … dm3

 

▼B

3.2.12.2.7.

Fedélzeti diagnosztikai rendszer

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.7.8.

A jármű fedélzetén lévő fedélzeti diagnosztikai rendszer alkatrészei

 

3.2.12.2.7.8.0.

Az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2.4.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)

 

3.2.12.2.7.8.1.

A jármű fedélzetén lévő fedélzeti diagnosztikai rendszer alkatrészeinek jegyzéke

 

3.2.12.2.7.8.2.

A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (6)

 

3.2.12.2.7.8.3.

A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (6)

 

▼M4

3.2.12.2.8.

Egyéb rendszerek (leírás és működés):

 

▼B

3.2.12.2.8.0

Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást használták: igen/nem

 

▼M4

3.2.12.2.8.1.

Az NOx-csökkentő megoldások helyes működését biztosító rendszerek

 

3.2.12.2.8.2.

Használatkorlátozó rendszer

 

▼M4

3.2.12.2.8.2.1.

Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy a 2007/46/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem (1)

 

3.2.12.2.8.2.2.

A kúszó üzemmód aktiválása: „kikapcsolás újraindítást követően”/„kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltést követően”/„kikapcsolás leállítást követően” (7)(1)

 

▼B

3.2.12.2.8.3.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló rendszerek járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.8.8.

A jármű NOx-csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések

 

3.2.12.2.8.8.1.

A jármű NOx-csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések jegyzéke

 

3.2.12.2.8.8.2.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló rendszerek járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

 

3.2.12.2.8.8.3.

A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (6)

 

3.2.12.2.8.8.4.

Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)

 

3.2.12.2.8.8.5.

Fűtött/fűtés nélküli reagenstartály és -adagoló rendszer (lásd az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2.4. szakaszát)

 

▼M13.  RÉSZ

A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE

16.

A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE

16.1.

A járműjavítási és -karbantartási információk elérésére szolgáló fő internetes oldal címe

16.1.1.

Az a dátum, amikortól az oldal elérhető (legkésőbb 6 hónappal a típusjóváhagyás dátuma után)

16.2.

A weboldal elérésének feltételei

16.3.

Az internetes oldalon keresztül elérhető járműjavítási és -karbantartási információk formátuma

▼B
Függelék

Az adatközlő lap függeléke

Információk a vizsgálati körülményekről

1.    Gyújtógyertyák

1.1. Gyártmány:

1.2. Típus:

1.3. A gyújtógyertya hézaga:

2.    Gyújtótekercs

2.1. Gyártmány:

2.2. Típus:

3.    A használt kenőanyag

3.1. Gyártmány:

3.2. Típus (ha a kenőanyag a tüzelőanyaghoz van keverve, az olaj százalékos aránya a keverékben)

4.    A motor által hajtott berendezések

4.1. A segédberendezések/berendezések által felvett teljesítményt csak akkor kell meghatározni,

a) ha a motor működéséhez szükséges segédberendezések/berendezések nincsenek a motorra szerelve; és/vagy

b) ha a motor működéséhez nem szükséges segédberendezések/berendezések vannak a motorra szerelve.

Megjegyzés: a motor által hajtott segédberendezésekre vonatkozó előírások eltérőek a kibocsátásmérések és a teljesítményvizsgálatok esetében

4.2. Felsorolás és azonosító részletadatok:

4.3. A kibocsátásméréshez tartozó fordulatszámon felvett teljesítmény

▼M41.  táblázat

Berendezés

Üresjárat

Alacsony fordulatszám

Magas fordulatszám

Preferált fordulatszám(2)

n95h

Pa

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 6. függeléke alapján szükséges segédberendezések/berendezések

 

 

 

 

 

Pb

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 6. függeléke alapján szükséges segédberendezések/berendezések

 

 

 

 

 

5.    A motor teljesítménye (a gyártó közlése alapján) (8)

▼M4

5.1. Az 582/2011/EU rendelet III. melléklete szerinti kibocsátásvizsgálathoz tartozó vizsgálati fordulatszámok (9)(d5)

Alacsony fordulatszám (nlo) … ford/perc

Magas fordulatszám (nhi) … ford/perc

Alapjárati fordulatszám … ford/perc

Preferált fordulatszám … ford/perc

n95h … ford/perc

▼M4

5.2. Az 582/2011/EU rendelet XIV. melléklete szerinti teljesítményvizsgálathoz megadott értékek (d5)

5.2.1. Alapjárati fordulatszám … ford/perc

5.2.2. A teljes terheléshez tartozó legnagyobb fordulatszám … ford/perc

5.2.3. Legnagyobb teljesítmény … kW

5.2.4. A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám … ford/perc

5.2.5. Legnagyobb nyomaték … Nm

6.    A teljesítménymérő fékpad beállítási adatai (ha használják a vizsgálathoz)

6.3. Rögzített terhelési görbéjű teljesítménymérő fékpad beállításai (ha használják a vizsgálathoz)

6.3.1. A teljesítménymérő fékpad alternatív terhelésbeállítási módszere (igen/nem)

6.3.2. Ellensúly (kg)

6.3.3. Felvett hasznos teljesítmény 80 km/h sebességnél, beleértve a jármű menetveszteségeit is a fékpadon (kW)

6.3.4. Felvett hasznos teljesítmény 50 km/h sebességnél, beleértve a jármű menetveszteségeit is a fékpadon (kW)

6.4. Változtatható terhelési görbéjű teljesítménymérő fékpad beállításai (ha használják a vizsgálathoz)

6.4.1. A kigurulásra vonatkozó információk a próbapályáról.

6.4.2. A gumiabroncsok gyártmánya és típusa:

6.4.3. Gumiabroncs-méretek (első/hátsó):

6.4.4. Gumiabroncs-nyomás (első/hátsó) (kPa):

6.4.5. A vizsgált jármű tömege a járművezetővel együtt (kg):

6.4.6. Közúti kigurulási adatok (ha használatos)2.  táblázat

Közúti kigurulási adatok

Sebesség (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Átlagos korrigált kigurulási idő

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

6.4.7. Átlagos korrigált közúti teljesítmény (ha használatos)3.  táblázat

Átlagos korrigált közúti teljesítmény

Sebesség (km/h)

Korrigált teljesítmény (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 

7.    Vizsgálati feltételek a fedélzeti diagnosztikai vizsgálatához

7.1. A fedélzeti diagnosztikai rendszer ellenőrzéséhez használt vizsgálati ciklus:

7.2. A fedélzeti diagnosztikai rendszer ellenőrzéséhez használt előkondicionáló ciklusok száma:
5. függelék

Motortípus/alkatrész önálló műszaki egységként történő EK-típusbizonyítványának mintáio

A magyarázó lábjegyzetek e melléklet 10. függelékében találhatók.

Maximális formátum: A4 (210 mm × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYAz értesítés tárgya:

— EK-típusjóváhagyás (1)

— EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)

— EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)

— EK-típusjóváhagyás visszavonása (1)

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

az alkatrésztípus/önálló műszaki egység (1) vonatkozásában, az 582/2011/EU rendelettel végrehajtott 595/2009/EK rendelet szerint.

A legutóbb a … módosított, az 595/2009/EK rendelet és az 582/2011/EU rendelet. …

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I.    SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.3. Típusazonosító jelölések, ha az alkatrészen/önálló műszaki egységen fel vannak tüntetve (1) (a)

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. A gyártó neve és címe:

0.5. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja:

0.6. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.7. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen):

II.    SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

Mellékletek: Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.
Kiegészítés

a(z) … számú EK-típusbizonyítványhoz

1.   KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1.1.

Motorral ellátott jármű típusjóváhagyásával kapcsolatban megadandó adatok:

1.1.1. A motor gyártmánya (a gyártó neve):

1.1.2. Típus és kereskedelmi leírás (az esetleges változatok feltüntetésével):

1.1.3. A gyártó kódja, ahogy a motoron fel van tüntetve:

1.1.4. A jármű kategóriája (ha értelmezhető) (b):

▼M4

1.1.5. A motor kategóriája: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20(1):

▼M4

1.1.5.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)(d1):

▼B

1.1.6. A gyártó neve és címe:

1.1.7. A gyártó meghatalmazott képviselőjének (ha van) neve és címe:

1.2.

Ha az 1.1. pontban említett motort önálló műszaki egységként hagyták jóvá:

1.2.1. A motor/motorcsalád (1) típus-jóváhagyási száma:

1.2.2. Motorvezérlő egység (ECU) szoftverkalibrálási száma:

1.3.

Egy motor/motorcsalád (1) önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyásával kapcsolatban megadandó adatok (feltételek, amelyeket a motor járműbe beépítésénél figyelembe kell venni):

1.3.1. Legnagyobb és/vagy legkisebb szívási nyomásesés:

1.3.2. Megengedett legnagyobb kipufogási ellennyomás:

1.3.3. A kipufogórendszer térfogata:

1.3.4. Használati korlátozások (ha vannak):

▼M4

1.4.

A motor/alapmotor(1) kibocsátási szintjei:

Romlási tényező (DF): számított/rögzített (1)

Az alábbi táblázatban adja meg a DF-értékeket, valamint a WHSC-vizsgálat (ha végeztek) és a WHTC-vizsgálat során kapott károsanyag-kibocsátást.

▼B

1.4.1.    WHSC-vizsgálat:

▼M44.  táblázat

WHSC-vizsgálat

WHSC-vizsgálat (ha végeztek)(10)(d5)

Romlási tényező (DF)

CO

THC (összes szénhidrogén)

NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)

NOX

Részecskék (PM) tömege

NH3

Részecskék (PM) száma

Mult/add(1)

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátás

CO

(mg/kWh)

THC (összes szénhidrogén)

(mg/kWh)

NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Részecskék (PM) tömege

(mg/kWh)

NH3

ppm

Részecskék (PM) száma

(#/kWh)

Vizsgálati eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Romlási tényezővel számított

 

 

 

 

 

 

 

A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh

Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh

▼B

1.4.2.    WHTC-vizsgálat

▼M45.  táblázat

WHTC-vizsgálat

WHTC-vizsgálat (10)(d5)

Romlási tényező (DF)

CO

THC (összes szénhidrogén)

NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)

CH4 (d4)

NOx

Részecskék (PM) tömege

NH3

Részecskék (PM) száma

Mult/add(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátás

CO

(mg/kWh)

THC (összes szénhidrogén)

(mg/kWh)

NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Részecskék (PM) tömege

(mg/kWh)

NH3

ppm

Részecskék (PM) száma

(#/kWh)

Hidegindítás

 

 

 

 

 

 

 

 

Melegindítás regenerálás nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

Melegindítás regenerálással(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (mult/add) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (mult/add) (1)

Súlyozott vizsgálati eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

Végleges vizsgálati eredmény romlási tényezővel

 

 

 

 

 

 

 

 

A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh

Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh

▼B

1.4.3.    Üresjárati vizsgálat6.  táblázat

Üresjárati vizsgálat

Vizsgálat

CO-érték

(térfogat %)

Lambda (1)

Fordulatszám (min–1)

Motorolaj hőmérséklete (°C)

Alacsony alapjáraton végzett vizsgálat

 

n.a.

 

 

Magas alapjáraton végzett vizsgálat

 

 

 

 

▼M1

1.4.4.    Hordozható kibocsátásmérő rendszerrel végzett igazolási eljárás6a.  táblázat

Hordozható kibocsátásmérő rendszerrel végzett igazolási eljárás

Járműtípus (pl. M3, N3) és kialakítás (pl. merev vagy csuklós tehergépjármű, helyi autóbusz)

 

A jármű leírása (pl. járműmodell, prototípus)

 

Elfogadási és elutasítási eredmények (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

PM tömege

A munkaablak megfelelési tényezője

 

 

 

 

 

 

A szén-dioxid-kibocsátás tömegmérési ablak megfelelési tényezője

 

 

 

 

 

 

A lefutásra vonatkozó információk

Városi

Országúti

Autópálya

A lefutás időtartamának az 582/2011/EU rendelet II. mellékletének 4.5. pontjában leírt városi, országúti és autópályán történő működtetésre jellemző részarányai

 

 

 

A lefutás időtartamának az 582/2011/EU rendelet II. mellékletének 4.5.5. pontjában leírt gyorsítási, lassítási, utazási és megállási szakaszainak jellemző részarányai

 

 

 

 

Legkisebb

Legnagyobb

A munkaablakra jutó átlagos motorteljesítmény (%).

 

 

A szén-dioxid-kibocsátás tömegmérési ablak időtartama (s).

 

 

Munkaablak: az érvényes ablakok százalékos aránya.

 

Szén-dioxid-kibocsátás tömegmérési ablak: az érvényes ablakok százalékos aránya.

 

Tüzelőanyag-fogyasztás konzisztenciaaránya

 

▼B

1.5.

Teljesítménymérés

1.5.1.    Próbapadon mért motorteljesítmény7.  táblázat

Próbapadon mért motorteljesítmény

Mért fordulatszám (ford/perc)

 

 

 

 

 

 

 

Mért tüzelőanyag-áram (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Mért nyomaték (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Mért teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Légköri nyomás (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Vízgőznyomás (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

A beszívott levegő hőmérséklete (K)

 

 

 

 

 

 

 

Teljesítménykorrekciós tényező

 

 

 

 

 

 

 

Korrigált teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Mért teljesítmény (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Névleges nyomaték (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

▼M9

1.5.2.    Kiegészítő adatok, pl. az egyes megadott tüzelőanyagokra vonatkozó teljesítménykorrekciós tényező (adott esetben)

▼B
6. függelék

Jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus EK-típusbizonyítványának mintái

A magyarázó lábjegyzetek e melléklet 10. függelékében találhatók.

Maximális formátum: A4 (210 mm × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYAz értesítés tárgya:

— EK-típusjóváhagyás (1)

— EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)

— EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)

— EK-típusjóváhagyás visszavonása (1)

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus vonatkozásában, az 582/2011/EU rendelettel végrehajtott 595/2009/EK rendelet szerint.

A legutóbb a … módosított, az 595/2009/EK rendelet és az 582/2011/EU rendelet.

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I.    SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.3. Típusazonosító jelölések, amennyiben vannak, az alkatrészen/önálló műszaki egységen (1) (a):

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. A gyártó neve és címe:

0.5. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja:

0.6. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.7. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen):

II.    SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:
7. függelék

Rendszer tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus EK-típusbizonyítványának mintái

A magyarázó lábjegyzetek e melléklet 10. függelékében találhatók.

Maximális formátum: A4 (210 mm × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYAz értesítés tárgya:

— EK-típusjóváhagyás (1)

— EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)

— EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)

— EK-típusjóváhagyás visszavonása (1)

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

járműtípusnak rendszer tekintetében, az 582/2011/EU rendelettel végrehajtott 595/2009/EK rendelet szerint.

A legutóbb a módosított, az 595/2009/EK rendelet és az 582/2011/EU rendelet …

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I.    SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van):

0.3. Típusazonosító jelölések, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (1) (a):

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. Járműkategória (b):

0.5. A gyártó neve és címe:

0.6. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.7. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen):

II.    SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

Mellékletek: Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés
Kiegészítés

a(z) … számú EK-típusbizonyítványhoz

1.   KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1.1.

Egy motorral ellátott jármű típusjóváhagyásával kapcsolatban megadandó részletadatok:

1.1.1. Motor gyártmánya (vállalkozás neve):

1.1.2. Típus és kereskedelmi leírás (az esetleges változatok feltüntetésével):

1.1.3. A gyártó kódja, ahogy a motoron fel van tüntetve:

1.1.4. A jármű kategóriája (ha értelmezhető):

▼M4

1.1.5. A motor kategóriája: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20(1):

▼M4

1.1.5.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)(d1):

▼B

1.1.6. A gyártó neve és címe:

1.1.7. A gyártó meghatalmazott képviselőjének (ha van) neve és címe:

1.2.

Ha az 1.1. pontban említett motort önálló műszaki egységként hagyták jóvá:

1.2.1. A motor/motorcsalád (1) típus-jóváhagyási száma:

1.2.2. Motorvezérlő egység (ECU) szoftverkalibrálási száma:

1.3.

Egy motor/motorcsalád (1) önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyásával kapcsolatban megadandó adatok (feltételek, amelyeket a motor járműbe beépítésénél figyelembe kell venni):

1.3.1. Legnagyobb és/vagy legkisebb szívási nyomásesés:

1.3.2. Megengedett legnagyobb kipufogási ellennyomás:

1.3.3. A kipufogórendszer térfogata:

1.3.4. Használati korlátozások (ha vannak):

▼M4

1.4.

A motor/alapmotor(1) károsanyag-kibocsátási szintjei:

Romlási tényező (DF): számított/rögzített(1)

Az alábbi táblázatban adja meg a DF-értékeket, valamint a WHSC-vizsgálat (ha végeztek) és a WHTC-vizsgálat során kapott károsanyag-kibocsátást.

▼B

1.4.1.    WHSC-vizsgálat:

▼M44.  táblázat

WHSC-vizsgálat

WHSC-vizsgálat (ha végeztek)(10)(d5)

Romlási tényező (DF)

CO

THC (összes szénhidrogén)

NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)

NOX

Részecskék (PM) tömege

NH3

Részecskék (PM) száma

Mult/add(1)

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátás

CO

(mg/kWh)

THC (összes szénhidrogén)

(mg/kWh)

NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Részecskék (PM) tömege

(mg/kWh)

NH3

ppm

Részecskék (PM) száma

(#/kWh)

Vizsgálati eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Romlási tényezővel számított