EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0235-20120323

Consolidated text: A Tanács 2011/235/KKBP határozata ( 2011. április 12. ) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/235/2012-03-23

2011D0235 — HU — 23.03.2012 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2011/235/KKBP HATÁROZATA

(2011. április 12.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 100, 14.4.2011, p.51)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 2011/670/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. október 10.)

  L 267

13

12.10.2011

►M2

A TANÁCS 2012/168/KKBP HATÁROZATA (2012. március 23.)

  L 87

85

24.3.2012
▼B

A TANÁCS 2011/235/KKBP HATÁROZATA

(2011. április 12.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekrőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. március 21-én ismételten hangot adott az iráni emberi jogi helyzet romlása miatt érzett mély aggodalmának.

(2)

A Tanács különösen a kivégzések számának az elmúlt hónapokban bekövetkezett drasztikus emelkedését, valamint az iráni állampolgárok szisztematikus elnyomását emelte ki, akiket zaklatnak és letartóztatnak, mert a szabad véleménynyilvánításhoz és a békés gyülekezéshez való törvényes jogukat gyakorolják. Az Unió is megismételte, hogy határozottan elítéli a kínzást és a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód egyéb formáit.

(3)

Ezzel összefüggésben a Tanács újólag megerősítette azon szándékát, hogy továbbra is fellép az emberi jogok iráni megsértése ellen, és kijelentette, hogy kész korlátozó intézkedéseket bevezetni azokkal szemben, akik felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

(4)

A korlátozó intézkedéseket olyan személyekkel szemben kell bevezetni, akik a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogvédőkkel, diákokkal vagy a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő egyéb személyekkel szembeni, az emberi jogokat súlyosan megsértő fellépések során az irányításban vagy a végrehajtásban részt vállaltak vagy azért felelősek, valamint akik a tisztességes eljáráshoz való jog súlyos megsértése, a kínzások, a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód, illetve a halálbüntetésnek – így a nyilvános kivégzéseknek, a megkövezésnek, az akasztásoknak vagy a fiatalkorú elkövetők kivégzésének – a válogatás nélküli, túlzott, illetve fokozott alkalmazása során az irányításban vagy a végrehajtásban részt vállaltak vagy azért felelősek, mivel ezek a cselekedetek sértik Irán nemzetközi emberi jogi kötelezettségeit.

(5)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a mellékletben felsorolt, az emberi jogok Iránban történő súlyos megsértéséért felelős személyeknek és a velük kapcsolatban álló személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.

(2)  Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való beutazást.

(3)  Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamnak nemzetközi jogi kötelezettsége áll fenn, nevezetesen:

a) valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országa;

b) az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országa;

c) valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d) az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4)  A (3) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5)  A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)  A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott az iráni demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(7)  Az a tagállam, amely a (6) bekezdésben meghatározott mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Azonban abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8)  Azokban az esetekben, amikor a (3), a (4), a (6) vagy a (7) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi a mellékletben felsorolt személyeknek a területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

2. cikk

(1)  Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, az emberi jogok Iránban történő súlyos megsértéséért felelős személyekhez, valamint a velük kapcsolatban álló személyekhez és szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2)  A mellékletben felsorolt személyek és szervezetek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.

(3)  A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzálog, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és kezelési díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben felsorolt személy vagy szervezet mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy a gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem a mellékletben felsorolt személy vagy szervezet javát szolgálja, valamint

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)  Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a felsorolt személyt vagy szervezetet abban, hogy a mellékletbe történő felvételének időpontja előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(6)  A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a) kamatokra vagy egyéb hozamokra; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, illetve amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák az (1) és a (2) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá tartoznak.

▼M2

2a. cikk

Tilos mindazon felszerelések vagy szoftverek értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, amelyek elsődlegesen az iráni mobil-, illetve vezetékes hálózatokon keresztüli internethasználatnak vagy telefonbeszélgetéseknek az iráni rezsim általi vagy a nevében történő ellenőrzésére vagy lehallgatására szolgálnak, tilos továbbá az ilyen felszerelések vagy szoftverek beüzemeléséhez, működtetéséhez vagy frissítéséhez nyújtott segítség.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

2b. cikk

(1)  A tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva tilos belső elnyomás céljára felhasználható felszereléseket értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Irán számára, függetlenül attól, hogy az adott felszerelés a tagállamok területéről származik-e.

(2)  Tilos továbbá:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely iráni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy az Iránban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett felszerelésekhez vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely iráni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy az Iránban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett felszerelésekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást.

▼B

3. cikk

(1)  Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és módosítja a mellékletben foglalt jegyzéket.

(2)  A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli döntését és a jegyzékbe vétel okait az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve e személy vagy szervezet számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)  Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

4. cikk

(1)  A mellékletnek tartalmaznia kell az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.

(2)  A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében pedig a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

▼M2

4a. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2a. és 2b. cikkben említett tilalmak megkerülése.

▼B

5. cikk

Ebben a határozatban meghatározott intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M2

6. cikk

(1)  Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)  Ezt a határozatot 2013. április 13-ig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

▼B
MELLÉKLET

Az 1. és 2. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzékeSzemélyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Születési hely: Teherán (Irán) – Születési idő: 1961

Az Iráni Nemzeti Rendőrség vezetője A parancsnoksága alatt álló erők brutális támadásokat hajtottak végre békés tüntetőkkel szemben, valamint 2009. június 15-én erőszakos éjszakai támadást a Teheráni Egyetem kollégiumai ellen.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Az Ansar-e Hezbollah vezetője és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) ezredese. Az Ansar-e Hezbollah egyik alapítója. Ez a katonai jellegű erő felel az 1999-ben, 2002-ben és 2009-ben diákok és egyetemek ellen végrehajtott erőszakos fellépés során alkalmazott szélsőséges erőszakért.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Az IRGC szárazföldi erői vezetőjének helyettese

Közvetlen, személyes felelőssége volt a tüntetések leverésében 2009 nyara folyamán.

 

4.

FAZLI Ali

 

A Basij alparancsnoka, az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Teherán tartomány) korábbi vezetője (2010. februárig). A Seyyed al-Shohada hadtest felel Teherán tartomány biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet játszott a tüntetők brutális leverésében.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Az IRGC Rassoulollah hadtestének vezetője, amely 2009 novembere óta Nagy-Teheránért felel. A Rassoulollah hadtest felel Nagy-Teherán biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet játszott a tüntetők brutális leverésében. Az Ashura-napi eseményekhez kapcsolódó (2009. decemberi) tüntetések, illetve későbbi tüntetések leveréséért is felel.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(más néven: „Aziz Jafari”)

Születési hely: Yazd (Irán) – Születési idő: 1957.9.1.

Az IRGC főparancsnoka. Az IRGC és az Aziz Jafari parancsnoklása alatt álló Sarollah támaszpont kulcsszerepet játszott a 2009-es elnöki választásokba való illegális beavatkozásban: politikai aktivistákat tartóztattak le és tartottak fogva, valamint tüntetőkkel csaptak össze az utcákon.

 

7.

KHALILI Ali

 

Az IRGC parancsnoka, a Sarollah támaszpont orvosi egységének vezetője. Aláírta azt a 2009. június 26-án kelt, az Egészségügyi Minisztériumnak címzett levelet, amely megtiltja, hogy a választásokat követő események során megsérült, illetve kórházba került személyek kézhez kaphassák az őket érintő dokumentumokat és egészségügyi dokumentációt.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Teherán tartomány) vezetője. A Seyyed al-Shohada hadtest kulcsszerepet játszott a tüntetések leverésének megszervezésében.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Születési hely: Najaf (Irak) – Születési idő: 1952 körül

A Basij parancsnoka. Az IRGC Basij erőjének parancsnokaként Naqdi felelt a Basij által 2009 végén elkövetett visszaélésekért, vagy pedig közreműködött azokban, ideértve a 2009. decemberi Ashura-napi tüntetések elleni erőszakos fellépést, amelynek következtében 15 személy meghalt, és tüntetők százait tartóztatták le.

A Basij parancsnokává való 2009. októberi kinevezése előtt Naqdi a Basij hírszerzési részlegének vezetője volt, így ő felelt a választásokat követő erőszakos fellépések során letartóztatott személyek kihallgatásáért.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Születési hely: Isfahan (Irán) – Születési idő: 1963

Az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője. Radan 2008 óta az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője, és ilyen minőségében ő felelt a rendőrség által a tüntetőkkel szemben elkövetett verésekért, gyilkosságokért, önkényes letartóztatásokért és fogva tartásokért.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

A Teheráni Rendőrség korábbi vezetője (2010. januárig). Nagy-Teherán Bűnüldöző Erőinek parancsnokaként Azizollah Rajabzadeh a legmagasabb rangú személy, akit a Kahrizak Börtönben történt visszaélések kapcsán vád alá helyeztek.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

A Teheráni Rendőrség vezetője, az Iráni Nemzeti Rendőrség korábbi helyettes vezetője, aki a rendőri műveletekért felel. Az iráni fővárosban a tüntetések leverésére irányuló műveletek koordinálásáért felel a Belügyminisztérium nevében.

 

13.

TAEB Hossein

Születési hely: Teherán – Születési idő: 1963

A Basij korábbi parancsnoka (2009. októberig). Jelenleg az IRGC hírszerzési alparancsnoka. A parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek békés tüntetők tömeges megverésében, meggyilkolásában, fogva tartásában és kínzásában.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

A Mashhadi Bíróság vezetője. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben, és az ítéleteket erővel vagy kínzással kikényszerített vallomásokra alapozták. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Születési hely: Najafabad (Irán) – Születési idő: 1945

Irán korábbi főügyésze (2009. szeptemberig) (korábbi hírszerzési miniszter, Khatami elnöksége alatt). Irán főügyészeként ő rendelte el és felügyelte a választások utáni első tüntetéseket követő kirakatpereket, ahol a vádlottaknak nem biztosították a jogaikat, jogász. Felelősséggel tartozik a Kahrizak Börtönben történt visszaélésekért is.

 

16.

HADDAD Hassan

(más néven: Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. körzet. Ő felelt a választásokat követő válság kapcsán fogva tartottak ügyeiért, és rendszeresen megfélemlítette a fogva tartottak családjait azok elhallgattatása céljából. Döntő szerepe volt a Kahrizak Börtönbe való bebörtönzések elrendelésében.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Bíró, Mashhadi Forradalmi Bíróság. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság. Részt vett a tüntetők ügyének tárgyalásában. A bíróság meghallgatta a Kahrizak Börtönben kikényszerített vallomások kapcsán. Döntő szerepe volt a Kahrizak Börtönbe való bebörtönzések elrendelésében.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheráni főügyész 2009. augusztus óta. Dolatabadi hivatala nagy számú tüntetőt helyezett vád alá, köztük olyan személyeket, akik 2009 decemberében részt vettek az Ashura-napi tüntetéseken. 2009 szeptemberében elrendelte Karroubi hivatalának bezárását és több reformpolitikus letartóztatását, 2010 júniusában pedig betiltott két reformpárti politikai pártot. Hivatala a „Muharebeh” vádjával (Isten elleni háború) vádolt meg tüntetőket, amely halálbüntetést von maga után, és megtagadta a tisztességes eljárás biztosítását. Hivatala a politikai ellenzék elleni széles körű erőszakos fellépés részeként reformpárti személyeket, emberi jogi aktivistákat és a médiában dolgozókat vett célba és tartóztatott le.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(más néven: NASSERIAN)

 

Bíró, a Teheráni Forradalmi Bíróság vezetője, 28. körzet. A választások utáni ügyekért felel. Tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott társadalmi és politikai aktivisták, valamint újságírók ellen, továbbá halálbüntetést kiszabó ítéleteket számos tüntető, illetve társadalmi és politikai aktivista ellen.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Születési hely: Ejiyeh – Születési idő: 1956 körül

Irán főügyésze 2009. szeptember óta, a bírói kar szóvivője (korábbi hírszerzési miniszter, a 2009-es választások idején). A választások idején ő volt a hírszerzési miniszter, és az irányítása alá tartozó hírszerzési ügynökök aktivisták, újságírók, disszidensek és reformpárti politikusok százainak fogva tartásáért és kínzásáért, valamint hamis vallomások kikényszerítéséért voltak felelősek. Ezenfelül politikai személyiségeket hamis vallomások megtételére kényszerítettek elviselhetetlen kihallgatások folyamán, amelyeknek részeként kínozták, bántották, zsarolták őket, és családtagjaikat megfenyegették.

 

22.

MORTAZAVI Said

Születési hely: Meybod, Yazd (Irán) – Születési idő: 1967

Az Iráni Csempészet Elleni Munkacsoport vezetője, korábbi teheráni legfőbb ügyész (2009. augusztusig). Teheráni legfőbb ügyészként olyan általános hatályú határozatot adott ki, amelyet aktivisták, újságírók és diákok százainak őrizetbe vételéhez használtak fel. 2010 augusztusában felfüggesztették hivatalából, miután az iráni igazságszolgáltatás vizsgálatot folytatott ellene azzal kapcsolatban, hogy mi volt a szerepe a választások után az ő parancsára letartóztatott három férfi halálában.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. és 28. körzet. A választások utáni ügyekért felel, tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott emberi jogi aktivisták ellen, valamint halálbüntetést kiszabó ítéleteket számos tüntető ellen.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad helyettes ügyésze. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Bíró, a Teheráni Forradalmi Bíróság vezetője, 15. körzet. A választások utáni ügyek felelőseként ő ülnökölt a 2009 nyarán lefolytatott kirakatperekben, és halálra ítélt a kirakatperben megjelent két monarchistát. Több mint száz politikai fogoly, emberi jogi aktivista és tüntető ügyében szabott ki hosszú szabadságvesztés-büntetést.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

A Kelet-Azerbajdzsáni Bíróság vezetője. Ő felelt Sakineh Mohammadi-Ashtiani tárgyalásáért.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Bíró, Teheráni Fellebbviteli Bíróság, 36. körzet. Tüntetőkkel szembeni hosszú börtönbüntetést és halálbüntetést kiszabó ítéleteket erősített meg.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Bíró, Mashhadi Forradalmi Bíróság. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Az Evin börtön 350-es körletének vezetője. Több alkalommal indokolatlan erőszakot alkalmazott a foglyokkal szemben.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Az Iráni Börtönök Szervezetének vezetője. Ezen minőségében közreműködött politikai tüntetők tömeges őrizetbe vételében és a börtönökben elkövetett visszaélések eltussolásában.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

A Teheráni Általános Börtönigazgatóság főtitkárhelyettese – a teheráni Evin Börtön vezetője 2010. októberig; vezetősége idején kínzásokra került sor a börtönben. Őrként számos alkalommal megfenyegette a foglyokat, és nyomást gyakorolt rájuk.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Az Iráni Börtönök Szervezetének helyettes vezetőjeként a börtönökben történt visszaélésekért és jogfosztásokért felelős. Számos fogoly esetében elrendelte a magánzárkába való áthelyezést.

 

▼M1

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

A Belügyminisztérium politikai igazgatója.

A politikai pártok és csoportok tevékenységéről szóló törvény 10. cikke szerinti bizottság elnökeként ő felel a tüntetések és más nyilvános rendezvények engedélyezéséért, valamint a politikai pártok bejegyzéséért.

2010-ben felfüggesztette két, Moussavihoz kapcsolható reformpárti politikai párt, az Iszlám Irán Részvételi Front és az Iszlám Forradalom Mudzsahedin Szervezete tevékenységét.

2009-től kezdődően folyamatosan és következetesen elutasított miden nem kormányzati eseményt, megtagadva ezáltal a tüntetéshez fűződő alkotmányos jogot, ami számos békés tüntető letartóztatásához vezetett, ez pedig sérti a gyülekezési szabadság jogát.

2009-ben megtagadta az ellenzéktől az elnökválasztás kapcsán tartott tüntetéseken meggyilkolt emberek gyászszertatásának megtartására vonatkozó engedélyt.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

A Teheráni Rendőrség parancsnoka.

A választásokat követő erőszakos fellépések tanúi által a Human Rights Watch szervezet részére eljuttatott jelentések szerint az általa vezetett rendőri erők törvénytelen erőszakot alkalmaztak a gyanúsítottakkal szemben a letartóztatások és az előzetes fogva tartás során.

A teheráni rendőrség 2009 júniusában részt vett a teheráni egyetemi kollégiumokkal szembeni rajtaütésekben, amelyek során egy iráni madzslisz bizottság szerint több mint 100 diák sérült meg a rendőrség és a Baszidzs akciói nyomán.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

 

A karadzsi Radzsaishar börtön 1-es körletének igazgatója.

Több korábbi fogvatartott is beszámolt az általa alkalmazott kínzásról, valamint arról, hogy parancsot adott annak megakadályozására, hogy a foglyok orvosi ellátásban részesüljenek. A Radzsaishar börtön egyik említett fogvatartottja beszámolójának átirata szerint az őrök Akharian tudtával valamennyien durván bántalmazták őt.

Bejelentés érkezet továbbá legalább egy fogvatartottnak – Mohsen Beikvandnak – az Akharian igazgatósága alatt bekövetkezett haláláról.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (más néven: AVAEE Seyyed Alireza)

 

A teheráni bírói testület elnöke.

A teheráni bírói testület elnökeként felelős az emberi jogok megsértésért, önkényes letartóztatásokért, a fogvatartottak jogainak megtagadásáért és a kivégzések számának növekedéséért.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Sirázi ügyész.

Felelős a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásáért, mivel már több tucat halálbüntetést kiszabott. Ügyész a 2008-as sirázi pokolgépes merénylet ügyében, amelyet a rezsim arra használt fel, hogy számos ellenfelét halálra ítélje.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI Dr Seyyed Hasan vezérőrnagy (más néven: FIRUZABADI Dr Seyed Hassan vezérőrnagy; FIROUZABADI Dr Seyyed Hasan vezérőrnagy; FIROUZABADI Dr Seyed Hassan vezérőrnagy)

Születési hely: Meshed.

Születési idő: 1951.2.3.

Az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke, valamint a Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács tagja.

A legfelsőbb katonai parancsnok, az ő irányítása alatt áll valamennyi katonai hadosztály és politika, az Iszlám Forradalmi Gárdát és a rendőrséget is beleértve. A hivatalos parancsnoki lánc alapján az ő parancsnoksága alatt lévő erők brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel szemben, valamint tömeges letartóztatásokat hajtottak végre.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Komi főügyész.

Komban bűnelkövetők tucatjainak az önkényes letartóztatásáért és a velük szembeni rossz bánásmódért felelős. Közreműködik a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, aminek következtében az év eleje óta ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Iszfahán helyettes ügyésze.

Részt vett a vádlottak számára a tisztességes eljárást megtagadó eljárásokban – ilyen volt például a 2011 májusában azt követően kivégzett Abdollah Fathi ügye, hogy Habibi a 2010. márciusi tárgyalásán figyelmen kívül hagyta a meghallhatáshoz való jogát és a mentális egészségi állapotát.

Közreműködik tehát a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, aminek következtében az év eleje óta ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Születési hely: Iszfahán

Születési idő: 1956

Az Iszlám Forradalmi Gárda Sarollah hadtestjének vezetője, a Baszidzs korábbi vezetője.

A Sarollah központi szerepet töltött be a választásokat követő erőszakos fellépésekben.

Mohammad HEJAZI volt a szerzője annak a 2009. június 26-án kelt, az Egészségügyi Minisztériumnak címzett levélnek, amely megtiltotta, hogy nyilvánosságra hozzák a választásokat követő események során megsérült, illetve kórházba került személyekre vonatkozó dokumentumokat és egészségügyi dokumentációt, ami arra enged következtetni, hogy valamit el akarnak leplezni.

10.10.2011

42.

HEYDARI Nabiollah

 

Az Iráni Repülőtéri Rendőrség vezetője.

2009 júniusától kezdve kulcsszerepe volt azon iráni tüntetőknek az Imam Khomeini Nemzetközi Repülőtéren (a nemzetközi zónát is beleértve) történő letartóztatásában, akik az erőszakos cselekmények kezdetét követően megpróbálták elhagyni az országot.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

 

Az Iszlám Forradalmi Gárda politikai osztályának vezetője.

Ő volt az egyik első magas rangú tisztviselő, aki kérte Moussavi, Karroubi és Khatami letartóztatását. Több alkalommal is támogatta az erőszaknak és a durva vallatási technikáknak a választásokat követő tüntetések részvevőivel szemben történő alkalmazását (a TV által rögzített vallomások alátámasztása céljából), így többek között az Iszlám Forradalmi Gárda és a Baszidzs részére készített kiadványokban utasítást adott a rendszer bírálóival szembeni törvénytelen rossz bánásmódra.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

 

Az iráni fegyveres erők vezérkari főnökének a kulturális ügyekkel foglalkozó helyettese (más néven Államvédelmi Propagandahivatal).

A vezérkari főnök helyetteseként tevékenyen részt vett a tüntetések leverésében. Egy a Kajhannak adott interjúban figyelmeztetett, hogy Iránon belül és kívül már számos tüntetőt azonosítottak, akikkel szemben a megfelelő időben meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Nyíltan sürgette a külföldi média irodáival és az iráni ellenzékkel szembeni kemény fellépést. 2010-ben arra kérte a kormányt, hogy hozzon szigorúbb törvényeket a külföldi médiával együttműködő irániakkal szemben.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

A Baszidzs tanulói szervezetének parancsnoka.

E minőségében tevékenyen részt vett az iskolákban és egyetemeken zajló tüntetések elfojtásában, valamint az aktivisták és újságírók bírósági eljárás nélküli fogva tartásában.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

Születési hely: Teherán

Születési idő: 1983

Az Iszlám Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló „Ashiyane” számítógépes csoport vezetője.

A Behrouz Kamalian által alapított „Ashiyane” Digital Security nevű csoport felelős a belföldi ellenzőkkel és reformpártiakkal, valamint a külföldi intézményekkel szembeni intenzív internetes támadásokért. A Forradalmi Gárda Számítógépes Bűnözés Elleni Parancsnokságának internetes honlapja 2009. június 21-én közzétette több személynek az állítólag a választásokat követő tüntetéseken készült arcképét, amelyekhez csatoltan az a felhívás volt olvasható, hogy az irániak „azonosítsák a lázadókat”.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (más néven: KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tebrizi ügyész.

Részt vesz Sakineh Mohammadi-Ashtiani ügyében, számos alkalommal megtagadta a szabadlábra helyezését; közreműködik a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (más néven: MAHSULI, Sadeq)

Születési hely: Urmia (Irán)

Születési idő: 1959/60

Belügyminiszter 2009 augusztusáig.

Belügyminiszterként Mahsoulinak hatalma volt valamennyi rendőri erő, belügyminisztériumi biztonsági ügynök és titkosrendőr felett. Az irányítása alatt álló erők hajtották végre 2009. június 14-én a Teheráni Egyetem kollégiumaival szembeni támadásokat, valamint ők kínozták meg a diákokat a minisztérium alagsorában (az alagsor hírhedt 4. szintjén). Más tüntetők a rendőrség által Mahsouli irányítása mellett működtetett Kahrizak börtönben szenvedtek súlyos visszaéléseket.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshahi ügyész.

Felelős a halálos ítéletek számának drámai növekedéséért, 2010. január 3-án például Maleki bíró vádemelését követően egy nap leforgása alatt hét személyt akasztottak fel a kermanshahi központi börtönben. Felelős ezért a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásáért.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Az iráni rendőrség számítógépes bűnözéssel foglalkozó osztályának a vezetője.

Felelős az internetet használó több ezer reformpártival és politikai ellenféllel szembeni vizsgálatokért és vádemelésekért. Felelős ezért a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni, az emberi jogokat súlyosan megsértő kemény fellépések irányításáért.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

 

A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó helyettese.

Közvetlenül felelős az ártatlan, békés tüntetőkkel és aktivistákkal szemben kiadott számos letartóztatási parancsért. Az emberijog-védők beszámolói szerint jóformán valamennyi letartóztatott személyt – az ő utasítása alapján – minden érintkezési lehetőségtől elzárva (nem léphetnek kapcsolatba az ügyvédjükkel és a családjukkal), vádemelés nélkül tartják fogva változó hosszúságú ideig, gyakran olyan körülmények között, hogy az erőszakos eltűnésnek is tekinthető. A családjukat gyakran nem is értesítik a letartóztatásról.

10.10.2011

52.

SOURI Hojatollah

 

Az Evin börtön vezetőjeként felelős a börtönben történő olyan súlyos emberi jogi visszaélésekért, mint például a verés, a lelki terror vagy a nemi erőszak.

Különböző források egybehangzó állítása szerint a kínzás általános gyakorlatnak számít az Evin börtönben. A 209. körletben számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (más néven: TALA Hosseyn)

Az iráni dohányipari vállalat (Iranian Tobacco Company) vezetője.

Teherán tartomány főkormányzójának („Farmandar”) helyettese 2010 szeptemberéig, felelősség terheli különösen a rendőri erők beavatkozásáért és ezáltal a tüntetésekkel szembeni kemény fellépésekért.

2010 decemberében kitüntetésben részesült a választásokat követő kemény fellépésekben játszott szerepéért.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (más néven: TAMADON Morteza)

Születési hely: Shahr-e Kord–Iszfahán

Születési idő: 1959

Teherán tartomány főkormányzója, továbbá Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának a vezetője.

Kormányzóként, valamint Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának vezetőjeként általános felelősség terheli minden elnyomó tevékenységért, beleértve a politikai tüntetések 2009 júniusa óta zajló leverését. Arról ismert, hogy személyesen vett részt Karroubi és Moussavi ellenzéki vezetők zaklatásában.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

 

Az iráni főügyész helyettese.

A választásokat követő tüntetésekkel kapcsolatos számos bírósági ügyben jár el.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

A fegyveres erők igazságszolgáltatási ágának vezetője.

Közreműködik a békés tüntetőkkel szembeni kemény fellépésekben.

10.10.2011

57.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Korábban az evini bíróság első ügyosztályának bírája, jelenleg Teherán tartomány büntetőbírósága 71. részlegének bírája.

A tüntetőkkel szemben indított eljárások közül többel is foglalkozott, például Abdol-Reza Ghanbari tanár ügyével, akit politikai tevékenysége miatt 2010 januárjában letartóztattak és halálra ítéltek. Az Evini Elsőfokú Bíróság nemrégiben jött létre az evini börtön falai között, létrehozását Jafari Dolatabadi 2010 márciusában a védelmébe vette. E börtönben egyes vádlottakat elkülönítve tartanak, rossz bánásmódban részesítenek és hamis tanúvallomásokra kényszerítenek.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Dél-Horászán tartomány igazságszolgáltatásának a bűnmegelőzéssel megbízott helyettes vezetője.

Azon a 140 halálos ítéleten túl, amelyek 2010 márciusa és 2011 márciusa között történt végrehajtását 2011 júniusában elismerte, ugyanezen időszakban Dél-Horászán tartományban további kb. száz kivégzésre került titokban sor, amelyekről sem az ügyvédeket, sem a családokat nem értesítették.

Közreműködött tehát a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Születési hely: Meshed (Irán)

Születési idő: 1952

Igazságügy-miniszter, korábban Iszfahán főkormányzója és az Állami Börtönök Szervezetének igazgatója (2004 júniusáig).

Igazságügy-miniszterként kulcsszerepet játszott az iráni diaszpóra fenyegetésében és zaklatásában azáltal, hogy bejelentette egy olyan különleges bíróság felállítását, amely kizárólag az országhatárokon kívül élő irániakkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. A teheráni ügyész erőfeszítései nyomán az elsőfokú bíróság és a fellebbviteli bíróság két részlege, valamint az ítélőbíróságok számos részlege kapta feladatául a külföldön élőkkel kapcsolatos ügyek intézését.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (más néven: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed és Sayyid)

Születési hely: Rafszandzsán, Kermán tartomány

Születési idő: 1961

2009 szeptemberétől kulturális és iszlámügyi miniszter.

A Forradalmi Gárda volt tagja, közreműködik az újságírókkal szembeni kemény fellépésekben.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (más néven: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Születési hely: Iszfahán (Irán)

Születési idő: 1956

Titkosszolgálati miniszter.

A Titkosszolgálati Minisztérium az irányítása alatt folytatta a tüntetők és a rendszer bírálói önkényes fogva tartásának és üldözésének általános gyakorlatát. A Titkosszolgálati Minisztérium továbbra is fenntartja a 209. körletet, ahol számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt. A Titkosszolgálati Minisztérium vallatói a 209. körletben a foglyokkal szemben verést, lelki terrort és nemi erőszakot alkalmaztak. Titkosszolgálati miniszterként Moslehit felelősség terheli a tapasztalható visszaélésekért.

10.10.2011

▼M2

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

 

Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (IRIB) vezetőjeként ő felel valamennyi műsorszórással kapcsolatos döntésért. Az IRIB 2009 augusztusában és 2011 decemberében fogvatartottak által kényszer alatt tett vallomásokat és számos kirakatpert sugárzott. Ez a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való joggal kapcsolatos nemzetközi előírások egyértelmű megsértése.

2012.3.23.

63.

TAGHIPOUR Reza

Születési hely: Maragheh (Irán)

Születési idő: 1957

Információs és hírközlési miniszter. Információs miniszterként ő a cenzúráért, valamint az internetes tevékenységeknek és a kommunikáció minden formájának (különös tekintettel a mobiltelefonokra) az ellenőrzéséért felelős egyik legmagasabb rangú tisztviselő. Politikai fogvatartottak kihallgatása során a kihallgatók a fogvatartottak személyes adatait, emailjeit és beszélgetéseit is felhasználják.

A legutóbbi elnökválasztás óta az utcai demonstrációk alatt számos alkalommal blokkolták a mobilhálózatok használatát és a szöveges üzenetküldést, zavarták a TV-csatornák műholdas adásait, az internetforgalmat pedig lokálisan felfüggesztették vagy legalábbis lelassították.

2012.3.23.

64.

KAZEMI Toraj

 

A rendőrség műszaki és kommunikációs részlegének ezredese. Nemrégiben kormányzati hackereket toborzó kampányt indított annak érdekében, hogy hatékonyabban ellenőrizzék az internetes adatforgalmat, és gátolják a „kártékony” weboldalak működését.

2012.3.23.

65.

LARIJANI Sadeq

Születési hely: Najaf (Irak)

Születési idő: 1960 vagy 1961. augusztus

A bírói kar elnöke. A bírói kar elnökének jóvá kell hagynia, illetve ellen kell jegyeznie minden olyan ítéletet, amelyet qisas (megtorlás), hodoud (Isten ellen elkövetett bűnök) és ta'zirat (az állam ellen elkövetett bűncselekmények) ügyében hoznak. Ez halálbüntetést, korbácsolást és amputálást kirovó ítéleteket is magában foglal. Ily módon a nemzetközi előírásokat megsértve számos halálos ítéletet is személyesen ellenjegyzett, többek között megkövezéseket (jelenleg 16 személy vár megkövezésre), akasztásokat, fiatalkorúak kivégzését és nyilvános kivégzéseket, amelyek során például hidakra több ezres tömegek előtt akasztottak fel fogvatartottakat. Csonkítást – például amputálást, valamint savnak az elítélt szemébe csepegtetését – kimondó ítéleteket is jóváhagyott. Sadeq Larijani hivatalba lépése óta jelentősen megszaporodtak a politikai indíttatású letartóztatások, valamint megnőtt az emberijog-védők és a kisebbséghez tartozó személyek önkényes letartóztatásainak a száma. 2009 óta a kivégzések száma is látványosan nőtt. Sadeq Larijanit emellett felelősség terheli azért, hogy az iráni igazságszolgáltatási folyamatban rendszerszinten sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.

2012.3.23.

66.

MIRHEJAZI Ali

 

A legfelsőbb vezető hivatalának igazgatóhelyettese és biztonsági vezető. A legfelsőbb vezető belső köreihez tartozik. Részt vett a tiltakozások elfojtását szolgáló azon utasítások kidolgozásában, amelyeket 2009 óta alkalmaznak.

2012.3.23.

67.

SAEEDI Ali

 

1995 óta a legfelsőbb vezető képviselője a Forradalmi Gárdánál. Egész karrierje során a Forradalmi Gárdának dolgozott, egész pontosan annak hírszerzési részlegénél. Hivatali beosztása révén nélkülözhetetlen a legfelsőbb vezető hivatalától érkező parancsoknak a Forradalmi Gárda elnyomó gépezete felé történő közvetítésében.

2012.3.23.

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Születési hely: Dezful (Irán)

Születési idő: 1954

Mivel 2010 decemberéig a sajtóért felelős miniszterhelyettes volt, elsődlegesen ő felel a cenzúráért. Közvetlenül felelős több reformpárti sajtóorgánum betiltásáért (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh stb.), a független újságírói szakszervezet betiltásáért, továbbá újságírók megfélemlítéséért és letartóztatásáért.

2012.3.23.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Születési hely: Meibod (Irán)

Születési idő: 1967

Politikai ügyekért felelős belügyminiszter-helyettes. Felelős a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni erőszakos fellépésért.

2012.3.23.

70.

REZVANI Gholomani

 

Rasht kormányzóhelyettese. Felelős a tisztességes eljáráshoz való jog súlyos megsértésének eseteiért.

2012.3.23.

71.

SHARIFI Malek Ajdar

 

Kelet-Azerbajdzsán legfelsőbb bíróságának elnöke. Felelős a tisztességes eljáráshoz való jog súlyos megsértésének eseteiért.

2012.3.23.

72.

ELAHI Mousa Khalil

 

Tebrizi ügyész. Felelős azért, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog súlyos megsértése révén sérültek az emberi jogok.

2012.3.23.

73.

FAHRADI Ali

 

Karaji ügyész. Azzal, hogy halálos ítélet kiszabását kérte egy fiatalkorúra, súlyosan megsértette az emberi jogokat.

2012.3.23.

74.

REZVANMANESH Ali

 

Ügyész. Azzal, hogy halálos ítélet kiszabását kérte egy fiatalkorúra, súlyosan megsértette az emberi jogokat.

2012.3.23.

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Az IRGC hírszerzési parancsnoka. Felelős a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyek emberi jogainak súlyos megsértéséért. A bloggerek/újságírók letartóztatásáért és megkínzásáért felelős részleg vezetője.

2012.3.23.

76.

SADEGHI Mohamed

 

Ezredes, az IRGC műszaki és számítástechnikai hírszerzésért felelős vezetőhelyettese. Felelős bloggerek/újságírók letartóztatásáért és megkínzásáért.

2012.3.23.

77.

JAFARI Reza

 

A számítástechnikai bűnözés üldőzéséért felelős különleges egység vezetője. Felelős bloggerek és újságírók letartóztatásáért, fogva tartásáért és üldözéséért.

2012.3.23.

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Teherán ügyészhelyettese. Ő irányítja Evin ügyészi hivatalát. Megtagadta a bebörtönzött emberijog-védők és a politikai fogvatartottak jogait, többek között a látogatáshoz való jogot és a fogvatartottak egyéb jogait.

2012.3.23.

Top