EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1061-20140606

Consolidated text: A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2010. szeptember 28. ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1061/2014-06-06

2010R1061 — HU — 06.06.2014 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1061/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 314, 30.11.2010, p.47)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 518/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. március 5.)

  L 147

1

17.5.2014


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 297, 16.11.2011, o 72  (1061/2010)
▼B

A BIZOTTSÁG 1061/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és 2010. május 19-én szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv előírja a Bizottság számára, hogy fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az energiával kapcsolatos olyan termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek az energiamegtakarítást illetően és egyenértékű rendeltetés mellett jelentős eltérést mutatnak a teljesítményszintek tekintetében.

(2)

A háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseket a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1995. május 23-i 95/12/EK bizottsági irányelv ( 2 ) állapította meg.

(3)

Az Unió teljes háztartási villamosenergia-igényének jelentős részét teszi ki a háztartási mosógépek által felhasznált energia. Az energiafelhasználás hatékonyságának az eddigiekben megvalósított javításán túl a háztartási mosógépek energiafogyasztása tovább is csökkenthető.

(4)

A 95/12/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni és a jelen rendeletnek új rendelkezéseket kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy az energiafogyasztást jelölő címke dinamikusan ösztönözze a szállítókat a háztartási mosógépek energiahatékonyságának további javítására és a piac energiahatékony technológiákra történő átállásának kialakítására.

(5)

A háztartási kombinált mosó-szárító gépek a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1996. szeptember 19-i 96/60/EK bizottsági irányelv ( 3 ) hatálya alá tartoznak, és így azokat ki kellene zárni ezen rendelet hatálya alól. Figyelembe véve azonban, hogy ezek a gépek a háztartási mosógépekhez hasonló funkciókkal rendelkeznek, a 96/60/EK irányelvet a lehető leghamarabb felül kell vizsgálni.

(6)

A címkén feltüntetendő adatokat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján indokolt meghatározni, amelyek építenek a mérési módszerek terén általánosan elismert technológiai vívmányokra, ezen belül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokra.

(7)

A rendeletnek meg kell állapítania a háztartási mosógépek címkéjének egységes tartalmi és formai követelményeit.

(8)

A rendeletnek emellett meg kell határoznia a háztartási mosógépek műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket is.

(9)

A rendeletnek továbbá szükséges meghatároznia azokat az információkat, amelyeket a távértékesítés bármely formája, hirdetések és műszaki promóciós anyagok alkalmazásakor fel kell tüntetni a háztartási mosógép dokumentációjában.

(10)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról.

(11)

A 95/12/EK irányelvről ezen rendeletre való áttérés megkönnyítése érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy az ezen rendelettel összhangban címkézett mosógépeket a 95/12/EK irányelvvel összhangban lévőnek kell tekinteni.

(12)

A 95/12/EK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETET:1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosógépek, valamint az akkumulátorral is működtethető, villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosógépek – a nem háztartási használatra értékesített és beépíthető mosógépeket is ideértve – címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

(2)  Ez a rendelet nem alkalmazandó a háztartási kombinált mosó-szárító gépekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül ezen rendelet alkalmazásában:

1.

„háztartási mosógép” : olyan automata mosógép, amely víz használatával tisztítja és öblíti a textileket, centrifugálási funkcióval is rendelkezik, és amelyet elsősorban nem ipari célokra használnak;

2.

„beépített háztartási mosógép” : szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített háztartási mosógép, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

3.

„automata mosógép” : olyan mosógép, melynek töltetét a gép a program teljes ideje alatt felhasználói beavatkozás nélkül kezeli;

4.

„háztartási kombinált mosó-szárító gép” : olyan háztartási mosógép, amely mind a centrifugáló funkciót, mind a – jellemzően melegítéssel és forgással működtetett – textilszárító funkciót magában foglalja;

5.

„program” : műveletek előre meghatározott sorozata, amelyet a szállító bizonyos típusú textilek mosására alkalmasnak nyilvánít;

6.

„ciklus” : a kiválasztott program által meghatározott teljes mosási, öblítési és centrifugálási folyamat;

7.

„programidő” : a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő, amelybe a felhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele;

8.

„előírt kapacitás” : a háztartási mosógépben elférő adott típusú száraz textilnek a szállító által megállapított maximális tömege kg-ban, 0,5 kilogrammonként megadva, amelyet a szállító használati utasítása szerint megtöltött gépben a kiválasztott programmal kezelni lehet;

9.

„részleges töltet” : egy adott program esetében a háztartási mosógép előírt kapacitásának fele;

10.

„maradék nedvességtartalom” : a centrifugálási szakasz végén a töltetben maradt nedvesség mennyisége;

11.

„kikapcsolt üzemmód” : a háztartási mosógép kikapcsolt állapota, amely normális használat során a végfelhasználói használatra szánt, és a végfelhasználó számára elérhető kontrollfunkciók, illetve kapcsolók segítségével idézhető elő a legkisebb villamosenergia-felhasználás elérése érdekében, és amely a gyártó utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, amíg a háztartási mosógép az elektromosáram-forrással összeköttetésben marad; ha nincsenek a végfelhasználó számára elérhető kontrollfunkciók vagy kapcsolók, a „kikapcsolt üzemmód” azt az állapotot jelenti, amely akkor áll be, amikor a háztartási mosógép magától állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotra vált át;

12.

„bekapcsolva hagyott üzemmód” : a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése után meghatározatlan ideig fennmaradhat a háztartási mosógép kiürítésén kívül a végfelhasználó további beavatkozása nélkül;

13.

„egyenértékű háztartási mosógép” : olyan forgalomban lévő háztartási mosógép-modell, amely ugyanazon szállító által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik háztartási mosógép-modellel megegyező előírt kapacitással, műszaki és teljesítményjellemzőkkel, energia- és vízfogyasztással és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátással rendelkezik a mosás és centrifugálás során;

14.

„végfelhasználó” : a háztartási mosógép vásárlója vagy potenciális vásárlója;

15.

„értékesítési hely” : eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott háztartási mosógépek bemutatásának és értékesítésének helye.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

A beszállítók biztosítják, hogy:

a) minden háztartási mosógépet ellátnak egy az I. mellékletben meghatározott kivitelű és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b) rendelkezésre áll egy a II. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c) a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d) az adott háztartásimosógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e) az adott háztartásimosógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát;

▼M1

f) a kereskedők a háztartási mosógépek minden egyes, 2015. január 1. után új modellazonosítóval forgalomba hozott modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, az I. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét. Ilyen címkék a háztartási mosógépek más modelljei esetében is hozzáférhetővé tehetők a kereskedők számára;

g) a kereskedők a háztartási mosógépek minden egyes, 2015. január 1. után új modellazonosítóval forgalomba hozott modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a II. mellékletben meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot. Ilyen adatlapok a háztartási mosógépek más modelljei esetében is hozzáférhetővé tehetők a kereskedők számára.

▼B

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a) az értékesítési helyeken kiállított háztartási mosógépek elején vagy tetején – jól látható helyen – a beszállítók által a 3. cikk a) pontjának megfelelően kiállított címke szerepeljen;

▼M1

b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon háztartási mosógépek forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a beszállítók által a IV. mellékletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék. A VIII. melléklet rendelkezései szerint kell azonban eljárni abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, és a 3. cikk f), illetve g) pontjának megfelelően a kereskedő megkapta a modell elektronikus címkéjét és termékismertető adatlapját;

▼B

c) az adott háztartási mosógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályra való utalást, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d) az adott háztartási mosógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályára való utalást.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján kell megadni, amelyek építenek a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A feltüntetett energiahatékonysági osztálynak, az éves energiafogyasztásnak, az éves vízfogyasztásnak, a centrifugálási hatékonysági osztálynak, a kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban való áramfogyasztásnak, a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartamának, a maradék nedvességtartalomnak, a centrifugálási sebességnek és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnak való megfelelés értékelésekor a tagállamok az V. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb négy évvel hatálybalépése után felülvizsgálja e rendeletet a technológiai haladásra tekintettel. A felülvizsgálat különösen az V. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat vizsgálja meg.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 95/12/EK irányelv 2011. december 20-tól hatályát veszti.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. április 20. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

(2)  Azoknak a háztartási mosógépeknek, amelyeket 2011. december 20. előtt hoztak forgalomba, a 95/12/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseknek kell megfelelniük.

(3)  Amennyiben a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) tekintetében végrehajtási intézkedés elfogadására kerül sor a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatban, azokat a háztartási mosógépeket, amelyek megfelelnek egyrészről ezen végrehajtási intézkedés mosáshatékonysági követelményeinek, másrészről az e rendeletben foglaltaknak, és amelyeket 2011. december 20. előtt értékesítés, bérbeadás vagy részletfizetéssel történő értékesítés céljából kínálnak megvásárlásra vagy hoznak forgalomba, úgy kell tekinteni, hogy azok eleget tesznek a 95/12/EK irányelv előírásainak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)  Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)  A rendelet 2011. december 20-tól alkalmazandó. A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. április 20-tól alkalmazandó.

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A címke

1.   A CÍMKE

image

1. A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. beszállító neve vagy védjegye;

II. a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

III. a készüléknek a VI. melléklet 1. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV. súlyozott éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve összhangban a VII. melléklettel;

V. súlyozott éves vízfogyasztás (AWC ) liter/év-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve összhangban a VII. melléklettel;

VI. előírt kapacitás kg-ban a normál 60 °C-os teljes töltetű pamutprogram vagy a normál 40 °C-os teljes töltetű pamutprogram esetében attól függően, melyik az alacsonyabb;

VII. a VI. melléklet 2. pontjában meghatározott centrifugázási hatékonysági osztály;

VIII. levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a normál 60 °C-os teljes töltetű pamutprogram folyamán, 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve.

2. A címke megjelenésének összhangban kell állnia a 2. ponttal. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

2.   A CÍMKE KIALAKÍTÁSA

A címke formai követelményeit lásd az alábbi ábrán.

image

ahol:

a) A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A háttér legyen fehér.

c) A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) – keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

image   Szegélyvastagság: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

image   EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

image   Energialogó: szín: X-00-00-00.

Piktogram az ábra szerint EU-logó és energialogó (együtt): szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

image   Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm.

image   A-tól G-ig terjedő skála

  Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm – szín:

 

 legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

 második energiaosztály: 70-00-X-00,

 harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

 negyedik energiaosztály: 00-00-X-00,

 ötödik energiaosztály: 00-30-X-00,

 hatodik energiaosztály: 00-70-X-00,

 utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

  Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 12 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

image   Energiahatékonysági osztály

  Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete

  Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

image   Energia: szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, 100 % fekete.

image   Súlyozott éves energiafogyasztás

  Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

  Érték: Calibri bold 42 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

image   Súlyozott éves vízfogyasztás

  Piktogram az ábra szerint

  Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

  Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16pt, 100 % fekete.

image   Előírt kapacitás

  Piktogram az ábra szerint

  Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

  Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16pt, 100 % fekete.

image   Centrifugálási hatékonysági osztály

  Piktogram az ábra szerint

  Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

  Érték: Calibri regular 16 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete és Calibri Bold 22 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete.

image   Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

  Piktogram az ábra szerint

  Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

  Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16pt, 100 % fekete.

image   A beszállító neve vagy védjegye

image   A beszállító által megadott típusazonosító

image  A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusra vonatkozó adatoknak a feltüntetésére 92 x 15 mm áll rendelkezésre.

image   A rendelet számozása: Calibri bold 12 pt, 100 % fekete.
II. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1. A háztartási mosógép termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a) beszállító neve vagy védjegye;

b) a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

c) előírt kapacitás a pamut kg-jában kifejezve a teljes töltetű normál 60 °C-os pamutprogram vagy a teljes töltetű 40 °C-os pamutprogram esetében, amelyik alacsonyabb;

d) energiahatékonysági osztály a VI. melléklet 1. pontjának megfelelően;

e) ha a háztartási mosógép a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, ezt az információt fel lehet tüntetni;

f) súlyozott éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/év-ben a legközelebbi egész számra kerekítve, a következők szerint megadva: „»X« kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”

g) a normál 60 °C-os pamutprogram teljes és részleges töltet melletti és a 40 °C-os normál pamutprogram részleges töltet melletti energiafogyasztása (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ );

h) súlyozott energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban és bekapcsolva hagyott üzemmódban;

i) súlyozott éves vízfogyasztás (AW C) liter/év-ben a legközelebbi egész számra kerekítve, a következők szerint megadva: „»X« liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”

j) a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően meghatározott centrifugálási hatékonysági osztály, amelynek kifejezési módja „»X« centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán”; ez más módon is kifejezhető, amennyiben egyértelmű, hogy a skála G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjed;

k) normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb centrifugálási sebesség attól függően, melyik az alacsonyabb, valamint normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék nedvességtartalom attól függően, melyik a nagyobb;

l) annak jelölése, hogy a „normál 60 °C-os pamutprogram” és a „normál 40 °C-os pamutprogram” az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve hogy az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok;

m) programidő a teljes és részleges töltetű „normál 60 °C-os pamutprogramon” és a részleges töltetű „normál 40 °C-os pamutprogramon” percben kifejezve és percre kerekítve;

n) a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl ), ha a háztartási mosógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel;

o) levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve normál 60 °C-os pamutprogram mosási és centrifugálási fázisa esetében teljes töltet mellett;

p) ha a háztartási mosógép beépíthető, ezt fel kell tüntetni.

2. Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több háztartásimosógép-típusához is mellékelhető.

3. Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.
III. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

1. A 3. cikk c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a) a beszállító neve és címe;

b) a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c) ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d) ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e) a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f) jelzés arra vonatkozóan, hogy a háztartási mosógép adott típusa kibocsát-e ezüstionokat a mosási ciklus során, a következőképpen: „Ez a termék ezüstionokat bocsát ki/nem bocsát ki ezüstionokat a mosási ciklus során”;

g) a mérések következő műszaki paraméterei:

i. energiafogyasztás;

ii. programidő;

iii. vízfogyasztás;

iv. energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban;

v. energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban;

vi. a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama;

vii. maradék nedvességtartalom;

viii. levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás;

ix. legnagyobb centrifugálási sebesség;

h) a VII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményei.

2. Amennyiben az adott háztartási mosógépmodellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján elvégzett számításokból, vagy más, egyenértékű mosógép alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a dokumentációban részletesen ismertetik az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a szállítók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében folytatott teszteket. A műszaki dokumentációban minden olyan egyéb, egyenértékű háztartási mosógépmodellt is fel kell sorolni, amelynek esetében az információkat hasonló alapon nyerték.
IV. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a bemutatott készüléket

1. A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a) előírt kapacitás a pamut kg-jában kifejezve a teljes töltetű normál 60 °C-os vagy a teljes töltetű normál 40 °C-os pamutprogram esetében attól függően, melyik az alacsonyabb;

b) a VI. melléklet 1. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztály;

c) a VII. melléklet 1(c) pontjával összhangban kiszámított súlyozott éves energiafogyasztás kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

d) a VII. melléklet 2(a) pontjával összhangban kiszámított súlyozott éves vízfogyasztás liter/év-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

e) a centrifugálási hatékonysági osztály a VI. melléklet 2. pontjával összhangban;

f) normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb centrifugálási sebesség attól függően, melyik az alacsonyabb, valamint normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék nedvességtartalom attól függően, melyik a nagyobb;

g) levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett, 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

h) amennyiben a háztartási mosógépet beépítésre szánják, ezt fel kell tüntetni.

2. A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a II. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3. A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.
V. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen háztartási mosógépet vizsgálnak. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a szállító által közölt értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, a mérést három további háztartási mosógépen is el kell végezni. Az említett három további háztartási mosógépre vonatkozóan mért értékek számtani közepének meg kell felelnie a szállító által bejelentett értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, kivéve az energiafogyasztást, ahol a mért érték legfeljebb 6 %-kal lehet magasabb, mint az Et előírt értéke.

Ettől eltérő esetben úgy kell tekinteni, hogy a modell és az egyéb egyenértékű háztartási mosógép-modellek nem felelnek meg 3. és 4. cikkben előírt követelményeknek.

A tagállami hatóságok megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszereket, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.1.  táblázat

Mért paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

Éves energiafogyasztás

A mért érték az AEC előírt értékét (1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Energiafogyasztás

A mért érték az Et előírt értékét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Programidő

A mért érték a Tt előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb.

Vízfogyasztás

A mért érték a Wt előírt értékét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Maradék nedvességtartalom

A mért érték a D előírt értékét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Centrifugálási sebesség

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet alacsonyabb.

Áramfogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban

A 1,00 W-nál nagyobb mért Po , ill. Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az előírt értéket. A 1,00 W vagy annál kisebb mért Po , ill. Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt értéket.

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama

A mért érték a Tl előírt értékét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

A mért érték meg kell, hogy feleljen az előírt értéknek

(1)   „Előírt érték”: a szállító által közölt érték.
VI. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok és centrifugálási hatékonysági osztályok

1.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

A háztartási mosógépek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni.

A háztartási mosógépek energiahatékonysági indexét (EEI) a VII. melléklet 1. pontjával összhangban kell meghatározni.1.  táblázat

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági index

A+++ (leghatékonyabb)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (legkevésbé hatékony)

EEI ≥ 87

2.   CENTRIFUGÁLÁSI HATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

A háztartási mosógépek centrifugálási energiahatékonysági osztályát a 2. táblázatban feltüntetett maradék nedvességtartalom (D) alapján kell meghatározni.

A háztartási mosógépek maradék nedvességtartalmát (D) a VII. melléklet 3. pontjával összhangban kell meghatározni.2.  táblázat

Centrifugálási hatékonysági osztályok

Centrifugálási hatékonysági osztály

Maradék nedvességtartalom (%)

A (leghatékonyabb)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (legkevésbé hatékony)

D ≥ 90
VII. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági index, az éves vízfogyasztás és a maradék nedvességtartalom kiszámításának módszere

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI INDEX KISZÁMÍTÁSA

A háztartási mosógépek energiahatékonysági indexének kiszámításához össze kell hasonlítani a háztartási mosógép súlyozott éves energiafogyasztását normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett és a normál 40 °C-os pamutprogram esetében részleges töltet mellett, a szabványos éves energiafogyasztásával.

a) Az energiahatékonysági indexet (EEI) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

image

ahol:

AEC

=

a háztartási mosógép éves energiafogyasztása;

SAEC

=

a háztartási mosógép szabványos éves energiafogyasztása.

b) A szabványos éves energiafogyasztást (SAEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

ahol:

c

=

a háztartási mosógép előírt kapacitása normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, amelyik alacsonyabb.

c) A súlyozott éves energiafogyasztást (AEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i. 

image

ahol:

Et

=

súlyozott energiafogyasztás;

Po

=

súlyozott villamosenergia „kikapcsolt üzemmódban”;

Pl

=

súlyozott villamosenergia „bekapcsolva hagyott üzemmódban”;

Tt

=

súlyozott programidő;

220

=

a szabványos mosási ciklusok teljes száma évente.

ii. ha a háztartási mosógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel, amelyben háztartási mosógép a program befejezése után automatikusan „kikapcsolt üzemmódra” vált, a súlyozott éves energiafogyasztás (AEC ) értékét a „bekapcsolva hagyott üzemmód” tényleges időtartamának figyelembevételével számítják ki a következő képlet szerint:

image

ahol:

Tl

=

idő a „bekapcsolva hagyott üzemmódban”.

d) A súlyozott energiafogyasztást (Et ) kWh-ban a következők szerint kell kiszámítani, és három tizedesjegyre kell kerekíteni:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

ahol:

Et,60

=

a normál 60 °C-os pamutprogram energiafogyasztása teljes töltet mellett;

Et,60½

=

a normál 60 °C-os pamutprogram energiafogyasztása részleges töltet mellett;

Et,40½

=

a normál 40 °C-os pamutprogram energiafogyasztása részleges töltet mellett.

e) A súlyozott villamosenergiát „kikapcsolt üzemmódban” (Po ) W-ban a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

ahol:

Po,60

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Po,60½

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Po,40½

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

f) A súlyozott villamosenergiát „bekapcsolva hagyott üzemmódban” (Pl ) W-ban a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

ahol:

Pl,60

=

a villamosenergia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Pl,60½

=

a villamosenergia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Pl,40½

=

a villamosenergia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

g) A súlyozott programidőt (Tt ) percben kifejezve a következők szerint kell kiszámítani, és percre kell kerekíteni:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

ahol:

Tt,60

=

programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Tt,60½

=

programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Tt,40½

=

programidő normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

h) A súlyozott időt „bekapcsolva hagyott üzemmód” esetében (Tl ) percben kifejezve a következők szerint kell kiszámítani, és percre kell kerekíteni:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

ahol:

Tl,60

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Tl,60½

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Tl,40½

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

2.   A SÚLYOZOTT ÉVES VÍZFOGYASZTÁS KISZÁMÍTÁSA

a) A háztartási mosógép súlyozott éves vízfogyasztását (AWC ) literben a következők szerint kell kiszámítani, és a legközelebbi egész számra kell kerekíteni:

AWc = Wt × 220

ahol:

Wt

=

súlyozott vízfogyasztás;

220

=

a szabványos mosási ciklusok teljes száma évente.

b) A súlyozott vízfogyasztást (Wt ) literben a következők szerint kell kiszámítani, és a legközelebbi egész számra kell kerekíteni

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

ahol:

Wt,60

=

vízfogyasztás normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Wt,60½

=

vízfogyasztás normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Wt,40½

=

vízfogyasztás normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

3.   A SÚLYOZOTT MARADÉK NEDVESSÉGTARTALOM KISZÁMÍTÁSA

A háztartási mosógép súlyozott maradék nedvességtartalmát (D) százalékban a következők szerint kell kiszámítani, és a legközelebbi teljes százalékra kell kerekíteni:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

ahol:

D60

a maradék nedvességtartalom normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett százalékban kifejezve és a legközelebbi teljes százalékra kerekítve;

D60½

a maradék nedvességtartalom normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett százalékban kifejezve és a legközelebbi teljes százalékra kerekítve;

D40½

a maradék nedvességtartalom normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett százalékban kifejezve és a legközelebbi százalékszámra kerekítve.

▼M1
VIII. MELLÉKLET

Az internetes eladási, bérleti és részletvásárlási ajánlatokban megadandó információk

1. E melléklet 2–5. pontja alkalmazásában:

a) „kijelző mechanizmus”: minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

b) „beágyazott megjelenítés”: olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy – érintőképernyő esetében – az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

c) „érintőképernyő”: érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

d) „helyettesítő szöveg”: grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

2. A beszállítók által a 3. cikk f) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen az I. melléklet 2. pontjában meghatározott címkével. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

3. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képnek:

a) olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b) a nyílon fehér színnel, az áréval megegyező betűmérettel jeleznie kell a termék energiahatékonysági osztályát; és

c) az alábbi két forma valamelyikét kell követnie:

image

4. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítéséről a következőképpen kell gondoskodni:

a) a 3. pontban meghatározott képet a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b) a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a címkére;

c) a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d) a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e) érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f) a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g) a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

5. A beszállítók által a 3. cikk g) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékismertető adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékismertető adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a termékismertető adatlaphoz való hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a „Termékismertető adatlap” szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékismertető adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.( 1 ) HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

( 2 ) HL L 47., 1996.2.24., 35. o.

( 3 ) HL L 266., 1996.10.18., 1. o.

( 4 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

( 5 ) HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

( 6 ) HL L 27., 2010.1.30., 1. o

Top