EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1031-20171108

Consolidated text: A Bizottság 1031/2010/EU Rendelete 2010. november 12-i az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/2017-11-08

02010R1031 — HU — 08.11.2017 — 006.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1031/2010/EU RENDELETE

2010. november 12-i

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 302, 2010.11.18., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 1210/2011/EU RENDELETE (2011. november 23.)

  L 308

2

24.11.2011

►M2

A BIZOTTSÁG 784/2012/EU RENDELETE (2012. augusztus 30.)

  L 234

4

31.8.2012

►M3

A BIZOTTSÁG 1042/2012/EU RENDELETE (2012. november 7.)

  L 310

19

9.11.2012

►M4

A BIZOTTSÁG 1143/2013/EU RENDELETE (2013. november 13.)

  L 303

10

14.11.2013

►M5

A BIZOTTSÁG 176/2014/EU RENDELETE (2014. február 25.)

  L 56

11

26.2.2014

►M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1902 RENDELETE (2017. október 18.)

  L 269

13

19.10.2017
▼B

A BIZOTTSÁG 1031/2010/EU RENDELETE

2010. november 12-i

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól

(EGT-vonatkozású szöveg)I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a kibocsátási egységek 2003/87/EK irányelv szerinti, árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésével, lebonyolításával és egyéb vonatkozásaival kapcsolatos szabályokat határozza meg.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet a 2003/87/EK irányelv II. fejezete (légi közlekedés) szerinti, valamint az említett irányelv III. fejezete (helyhez kötött létesítmények) szerinti azon kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésére alkalmazandó, amelyeket a 2013. január 1-jétől kezdődő kereskedelmi időszakban kell visszaadni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „határidős ügyletek” (futures): az 1287/2006/EK bizottsági rendelet ( 1 ) 38. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközként elárverezett, és az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján megállapított aukciós elszámolóáron értékesített kibocsátási egységek, amelyek esetében a teljesítés előre egyeztetett későbbi időpontban történik, az árváltozást követő pótfedezeti felhívás letéti fedezetéül pedig készpénz szolgál;

2. „forward ügyletek”: az 1287/2006/EK rendelet 38. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközként elárverezett, és az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján megállapított aukciós elszámolóáron értékesített kibocsátási egységek, amelyek esetében a teljesítés előre egyeztetett későbbi időpontban történik, az árváltozást követő pótfedezeti felhívás letéti fedezetéül pedig – a központi szerződő fél kívánalmainak megfelelően – vagy nem készpénz alapú biztosíték, vagy állami garancia szolgál;

3. „kétnapos azonnali ügylet”: azon kibocsátási egységek elárverezése, amelyek esetében a teljesítésre előre egyeztetett időpontban, az 1287/2006/EK rendelet 38. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az árverés napjától számítva legkésőbb két kereskedési napon belül kerül sor;

4. „ötnapos határidős ügylet”: azon kibocsátási egységek pénzügyi eszközként való elárverezése, amelyek esetében a teljesítésre előre egyeztetett időpontban, az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 38. cikkének (3) bekezdése értelmében az árverés napjától számítva öt kereskedési napon belül kerül sor;

5. „ajánlat”: az árverés során tett ajánlat, melynek célja a kibocsátási egységek adott mennyiségének a megnevezett áron való megszerzése;

6. „ajánlattételi időszak”: az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló időszak;

7. „kereskedési nap”: minden olyan nap, amikor az érintett aukciós platform és a hozzá kapcsolódó klíringrendszer vagy elszámolórendszer a kereskedésre rendelkezésre áll;

8. „befektetési vállalkozás”: a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontja szerinti befektetési vállalkozás;

9. „hitelintézet”: a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 4. cikke 1. pontjában meghatározott hitelintézet;

10. „pénzügyi eszköz”: a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 17. pontja szerinti pénzügyi eszköz, hacsak ez a rendelet másképp nem rendelkezik;

11. „másodlagos piac”: az a piac, amelyen az ingyenes kiosztás révén vagy az árverésen szerzett kibocsátási egységek előzetes vagy utólagos vétele vagy eladása folyik;

12. „anyavállalat”: a 83/349/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) 1. és 2. cikkében meghatározott anyavállalat;

13. „leányvállalat”: a 83/349/EGK irányelv 1. és 2. cikkében meghatározott leányvállalat;

14. „kapcsolt vállalkozás”: a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben az anyavállalathoz vagy a leányvállalathoz kapcsolódó vállalkozás;

15. „irányítás”: a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 3. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott irányítás, az egységes jogalkalmazásról szóló bizottsági közlemény ( 5 ) alkalmazásában. Az állami tulajdonban lévő vállalkozások ellenőrzésének meghatározásakor az azon rendelet (22) preambulumbekezdése, valamint a közlemény (52) és (53) bekezdése alkalmazandó;

16. „aukciós folyamat”: mindazon eljárások összessége, amelyek révén összeállítják az aukciós eseménynaptárt és meghatározzák az ajánlattételi kérelemhez, valamint az ajánlatok benyújtásához kapcsolódó eljárásokat, lebonyolítják az árverést, kiszámítják és bejelentik az árverés eredményét, meghatározzák az ajánlati ár kifizetésével kapcsolatos feltételeket, átadják a kibocsátási egységeket, kezelik az esetleges tranzakciós kockázatokat fedező biztosítékokat, valamint figyelemmel kísérik és nyomon követik az adott aukciós platformokon lebonyolított árverések szabályszerű menetét;

17. „pénzmosás”: a 2005/60/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tevékenység, figyelemmel ugyanazon irányelv 1. cikkének (3) és (5) bekezdésére;

18. „terrorizmus finanszírozása”: a 2005/60/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott tevékenység, figyelemmel ugyanazon irányelv 1. cikkének (5) bekezdésére;

19. „bűnözői tevékenység”: a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti bűnözői cselekmény;

20. „árverező”: a tagállamok által kinevezett köz- vagy magánszektorbeli jogalany, amely az őt kinevező tagállam nevében kibocsátási egységek árverezésére jogosult;

21. „nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számla”: a 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott, vonatkozó bizottsági rendeletben meghatározott egy vagy több olyan számlatípus, amely az aukciós folyamat lebonyolítását vagy az azon való részvételt szolgálja, beleértve a kibocsátási egységeknek az e rendelet szerinti átadását megelőző letétben tartását;

22. „nevesített bankszámla”: az árverező, az ajánlattevő vagy jogutódja által megjelölt bankszámla az e rendelet szerinti kifizetések fogadására;

23. „ügyfél-átvilágítási intézkedés”: a 2005/60/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tevékenység, figyelemmel azon irányelv 8. cikkének (2) bekezdésére;

24. „tényleges tulajdonos”: a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdése szerinti tényleges tulajdonos;

25. „szabályszerűen hitelesített másolat”: egy eredeti dokumentum hiteles másolata, amelyet képesített ügyvéd, könyvelő, közjegyző vagy az érintett tagállam nemzeti joga szerint a másolatok hitelességét hivatalosan tanúsítani jogosult, hasonló szakember az eredetivel mindenben egyező másolatként hitelesít;

26. „politikai közszereplők”: a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése szerinti természetes személyek;

27. „piaci visszaélés”: vagy az e cikk 28. pontjában meghatározott és a 38. cikk értelmében tilalom hatálya alá tartozó bennfentes kereskedelem, vagy az e cikk 30. pontjában és a 37. cikk b) pontjában meghatározott piaci manipuláció, vagy mindkettő;

28. „bennfentes kereskedelem”: a bennfentes információknak a 2003/6/EK irányelv 2., 3. és 4. cikke értelmében tilalom hatálya alá eső felhasználása a 2003/6/EK irányelv 9. cikkében említett, ugyanazon irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközök vonatkozásában, hacsak e rendelet másképp nem határozza meg;

29. „bennfentes információ”: a 2003/6/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdése szerinti információ a 2003/6/EK irányelv 9. cikkében említett, ugyanazon irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközök vonatkozásában, hacsak e rendelet másképp nem határozza meg;

30. „piaci manipuláció”: a 2003/6/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti tevékenység a 2003/6/EK irányelv 9. cikkében említett, ugyanazon irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközök vonatkozásában, hacsak e rendelet másképp nem határozza meg;

31. „klíringrendszer”: az aukciós platformhoz kapcsolódó egy vagy több infrastruktúra, amely olyan, a központi szerződő fél által nyújtott klíring-, letétbe helyezési és nettósítási, biztosítékkezelési, elszámolási és teljesítési, valamint számos egyéb szolgáltatást is nyújt, amelyhez közvetve vagy közvetlenül hozzáférhetnek a központi szerződő fél tagjai, akik közvetítőként járnak el ügyfeleik és a központi szerződő fél között;

32. „klíring”: mindazon folyamatok összessége, amelyek az ajánlattételi időszak kezdetét megelőzően, az ajánlattételi időszak folyamán és az aukció eredményeinek bejelentését követően az elszámolásig végbemennek, amely magában foglalja az ezen időszak alatt esetlegesen felmerülő kockázatok kezelését, beleértve a letétbe helyezést, a nettósítást, az adósságmegújítást vagy minden egyéb olyan szolgáltatást, amelyet lehetőség szerint klíringrendszer vagy elszámolórendszer végez;

33. „letétbe helyezés” (margining): egy adott pénzügyi pozíció fedezetéül az árverező vagy az ajánlattevő, illetve a nevükben eljáró egy vagy több közvetítő által nyújtott biztosítékok zálogba tételének folyamata, amely magában foglalja az említett pénzügyi pozíció fedezetéhez szükséges biztosítékok felmérésének, kiszámításának és kezelésének teljes folyamatát, és amelynek célja annak biztosítása, hogy az ajánlattevő, az árverező vagy a nevükben eljáró egy vagy több közvetítő minden fizetési, illetőleg teljesítési kötelezettségének nagyon rövid határidőre eleget tudjon tenni;

34. „elszámolás”: azon ellenérték kifizetése a nyertes ajánlattevő, annak jogutódja, illetve egy központi szerződő fél vagy egy elszámoló ügynök által, amely ellenérték az ezen nyertes ajánlattevőnek, annak jogutódjának, illetve a központi szerződő félnek vagy az elszámoló ügynöknek leszállítandó kibocsátási egységekért jár, illetőleg a kibocsátási egységek átadása a nyertes ajánlattevőnek, jogutódjának, a központi szerződő félnek vagy az elszámoló ügynöknek;

35. „központi szerződő fél”: az a jogalany, aki vagy közvetlenül az árverező és az ajánlattevő (illetve annak jogutódja) között, vagy az ő képviseletükben eljárók között, mindegyikük kizárólagos szerződő feleként közvetít, és garantálja az árverés bevételének kifizetését az árverező vagy az őt képviselő közvetítő számára, illetőleg az elárverezett kibocsátási egységek teljesítését az ajánlattevő vagy az őt képviselő közvetítő számára, a 48. cikkben foglaltakat fenntartva;

36. „elszámolórendszer”: az az aukciós platformhoz kapcsolódó, vagy attól független infrastruktúra, amely elszámolási szolgáltatásokat tud nyújtani, amelyek magukban foglalhatják a klíring-, nettósítási, biztosítékkezelési szolgáltatást, illetve bármely egyéb olyan szolgáltatást, amely végső soron lehetővé teszi, hogy a kibocsátási egységek az árverezőtől átkerüljenek a nyertes ajánlattevőhöz vagy jogutódjához, illetőleg hogy azok ellenértéke eljusson a nyertes ajánlattevőtől vagy jogutódjától az árverezőhöz, az alábbiak egyike révén:

a) a bankrendszer és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék;

b) az árverező és az ajánlattevő vagy annak jogutódja nevében eljáró egy vagy több elszámoló ügynök, amely az elszámolórendszerhez vagy közvetlenül, vagy az ügyfelei és az elszámoló ügynök között közvetítő, elszámolóügynök-tagokon keresztül, közvetve fér hozzá;

37. „elszámoló ügynök”: az az ügynök, amely az aukciós platform részére elszámolási számlákat bocsát rendelkezésre, amely számlákon keresztül biztonsággal, egyidejűleg vagy közel egyidejűleg, garanciák mellett teljesíthető az elárverezett kibocsátási egységeknek az árverező vagy az őt képviselő közvetítő által adott átutalási megbízása, és az aukciós elszámolóárnak a nyertes ajánlattevő, vagy annak jogutódja, vagy az őt képviselő közvetítő által történő kifizetése;

38. „biztosíték”: a 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) 2. cikkének m) pontjában említett fedezeti biztosítékformák, amelyek magukban foglalják a klíringrendszer vagy elszámolórendszer által biztosítékként elfogadott kibocsátási egységeket is;

39. „szabályozott piac”: a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti piac;

40. „kkv”-k: azok az üzemeltetők vagy légijármű-üzemeltetők, amelyek a 2003/361/EK bizottsági ajánlás ( 7 ) alkalmazásában kis- és középvállalkozásnak minősülnek;

41. „kis kibocsátók”: azok az üzemeltetők vagy légijármű-üzemeltetők, amelyek kibocsátása az árverés évét megelőző három naptári évben – hitelesített kibocsátási adataik alapján – legfeljebb átlag 25 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő mennyiségű volt;

42. „piacműködtető”: a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja szerinti piacműködtető;

43. „székhely”: a következők bármelyike:

a) az Európai Unión belüli lakóhely vagy állandó lakcím a 6. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazásában;

b) a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 20. pontjának a) alpontjában meghatározott hely, figyelemmel az említett irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelményekre az e rendelet 18. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában;

c) a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 20. pontjának a) alpontjában meghatározott hely, figyelemmel az említett irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelményekre az e rendelet 18. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, az e rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek vonatkozásában;

d) a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének (7) pontjában meghatározott hely az e rendelet 18. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, az e rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett személyek vonatkozásában;

e) a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 20. pontjának a) alpontjában meghatározott hely az e rendelet 19. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az e rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett üzleti csoportosulások vonatkozásában;

▼M1

f) a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 20. pontjának b) alpontjában meghatározott hely, e rendelet 28. cikke (4) és (5) bekezdésének, 35. cikke (4), (5) és (6) bekezdésének, valamint 42. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában;

▼M2

44. „exitstratégia”: az aukcióellenőrt kinevező vagy az érintett aukiós platformot kijelölő szerződéssel összhangban meghatározott dokumentum vagy dokumentumok, amely vagy amelyek részletesen rendelkeznek az alábbiak biztosításáról:

a) az aukciós platformok átadják jogutódjuknak az árverések zavartalan lebonyolításához és az aukciós folyamat zökkenőmentes működéséhez szükséges tárgyi eszközöket és immateriális javakat;

b) a kijelölést végző hatóság vagy az aukióellenőr, illetve mindkettő az aukciós folyamattal kapcsolatban megkap minden olyan információt, amely az aukciós platform jogutódjának kijelölésére szolgáló közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges;

c) a kijelölést végző hatóság, az aukcióellenőr vagy az aukciós platform jogutódja, illetve ezek bármely együttese minden technikai segítséget megkap ahhoz, hogy hozzáférhessen az a) és a b) pont alapján megadott információkhoz és azokat értelmezni és használni tudja.

▼BII. FEJEZET

AZ ÁRVERÉSEK MECHANIZMUSA

4. cikk

Az aukciós termékek

▼M4

(1)  A kibocsátási egységeket szabványos elektronikus szerződések (a továbbiakban: aukciós termék) révén kell megvételre kínálni aukciós platformon.

▼M1

(2)  Az egyes tagállamok a kibocsátási egységeket kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügylet formájában bocsátják árverésre.

▼M1 —————

▼B

5. cikk

Az árverés formája

Az árverésre olyan formában kerül sor, hogy az ajánlattevők egy adott ajánlattételi időszakban – egymás ajánlatainak ismerete nélkül – ajánlatokat tesznek. Valamennyi nyertes ajánlattevőnek az egyes kibocsátási egységekre megállapított egységes aukciós elszámolóárat – ahogyan azt a 7. cikk említi – kell megfizetnie árajánlatától függetlenül.

6. cikk

Az ajánlatok benyújtása és visszavonása

(1)  A legkisebb mennyiség amire ajánlatot lehet tenni: egy csomag.

▼M1

A 26. cikk (1) bekezdésének vagy a 30. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt aukciós platform által árverés útján értékesített csomagok mindegyike 500 kibocsátási egységből áll.

A 26. cikk (2) bekezdésének vagy a 30. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt aukciós platform által árverés útján értékesített csomagok vagy 500, vagy 1 000 kibocsátási egységből állnak.

▼B

(2)  Minden egyes ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az ajánlattevő azonosító adatai, valamint annak megjelölése, hogy az ajánlattevő saját nevében, vagy egy ügyfele nevében tesz-e ajánlatot;

b) amennyiben az ajánlattevő egy ügyfél nevében tesz ajánlatot, az ügyfél azonosító adatai;

c) az ajánlati mennyiség mint a kibocsátási egységek mennyisége 500 vagy 1 000 kibocsátási egységet tartalmazó csomagok egész számú többszöröseként megadva;

d) az egyes kibocsátási egységekre adott árajánlat euróban, két tizedesjegy pontosságig.

(3)  Az ajánlatokat kizárólag egy megadott ajánlattételi időszakban lehet benyújtani, módosítani vagy visszavonni.

A benyújtott ajánlatok módosítására vagy visszavonására az ajánlattételi időszak vége előtt, megszabott időpontig van lehetőség. Ilyen határidőt az érintett aukciós platform állapít meg, és legalább öt kereskedési nappal az ajánlattételi időszak megnyitása előtt közzéteszi honlapján.

Csak az Európai Unió területén letelepedett a 19. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint kinevezett, az ajánlattevő nevében történő kötelezettségvállalásra az árverés összes vonatkozásában, így ajánlattételre is feljogosított természetes személy („az ajánlattevő képviselője”) nyújthat be, módosíthat vagy vonhat vissza ajánlatot az ajánlattevő nevében.

Benyújtását követően az ajánlat kötelező érvényű, hacsak nem vonják vissza vagy módosítják az e bekezdésben foglaltak, illetve vonják vissza a (4) bekezdésben foglaltak szerint.

(4)  Amennyiben az érintett aukciós platform kétséget kizáróan megállapítja, hogy az ajánlat benyújtásakor véletlen hiba történt, akkor az az ajánlattevő képviselőjének kérésére a hibásan benyújtott ajánlatot visszavontnak tekintheti az ajánlattételi időszak lejártával, de még az aukciós elszámolóár meghatározása előtt.

(5)  A befektetési vállalkozások vagy hitelintézetek aukciós platformon bonyolított ajánlatfogadása, -átadása és -benyújtása a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontja értelmében vett befektetési szolgáltatásnak minősül, ha az aukciós termék pénzügyi eszköz.

7. cikk

Az aukciós elszámolóár, valamint az ajánlatok egyezéséből adódó helyzet feloldása

(1)  Az aukciós elszámolóár az ajánlattételi időszak lezárását követően kerül meghatározásra.

(2)  Az aukciós platform az árajánlatok nagysága szerint állítja sorrendbe a benyújtott ajánlatokat. Ha több ajánlat árajánlata egyezik, ezen ajánlatok közül véletlenszerűen kell választani, az aukciós platform által az aukciót megelőzően meghatározott algoritmus alapján.

Az aukciós platform ezután a legmagasabb árajánlattól kezdve összeadja az ajánlatokban szereplő mennyiségeket. Az aukciós elszámolóár az az ajánlati ár, amelynél a mennyiségi ajánlatokból adódó összmennyiség megegyezik az árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyiségével vagy azt meghaladja.

(3)  A mennyiségi ajánlatok (2) bekezdés szerint meghatározott összegét adó összes ajánlat az aukciós elszámolóáron jut kibocsátási egységhez.

(4)  Amennyiben a (2) bekezdés szerint meghatározott nyertes ajánlatokból adódó összmennyiség meghaladja az árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyiségét, a (2) bekezdésben említett mennyiségi ajánlat összegét kiadó legutolsó ajánlat a kibocsátási egységek fennmaradó mennyiségében részesül.

(5)  Ha a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően rangsorolt ajánlatok összmennyisége kevesebb, mint az árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyisége, az aukciós platform törli az árverést.

(6)  Ha az aukciós elszámolóár lényegesen kevesebb, mint az ajánlattételi időszak alatt, illetve annak megnyitását közvetlenül megelőzően érvényes másodlagos piaci ár – az árverés előtti meghatározott időszakban tapasztalt rövid távú áringadozást figyelembe véve –, az aukciós platform törli az árverést.

▼M4

(7)  Az árverés megkezdését megelőzően az aukciós platform az aukció-ellenőrrel történő egyeztetést – amennyiben kijelölésére sor került – valamint az 56. cikkben említett illetékes nemzeti hatóságok értesítését követően meghatározza a (6) bekezdésben foglaltak alkalmazásához szükséges módszertant.

Ugyanazon aukciós platform két ajánlattételi időszaka között az érintett aukciós platform módosíthatja a módszertant. Az aukciós platform haladéktalanul értesíti erről az aukció-ellenőrt – amennyiben kijelölésére sor került – és az 56. cikkben említett illetékes nemzeti hatóságokat.

Az érintett aukciós platformnak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie az aukció-ellenőr véleményét, ha az rendelkezésre áll.

(8)  Amennyiben az (5) vagy (6) bekezdésnek megfelelően egy vagy több egymást követő árverést az aukciós platform töröl, az el nem árverezett kibocsátási egységek összesített mennyiségét egyenlően el kell osztani az ugyanazon aukciós platformon beütemezett következő árverések között.

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében azon árverések száma, amelyek között az elárverezendő összesített mennyiséget el kell osztani, a törölt árverések számának négyszerese.

A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében azon árverések száma, amelyek között az elárverezendő összesített mennyiséget el kell osztani, a törölt árverések számának kétszerese.

▼BIII. FEJEZET

AZ AUKCIÓS ESEMÉNYNAPTÁR

8. cikk

Ütemezés és gyakoriság

(1)  Az árveréseket az aukciós platformok saját rendszeresen ismétlődő ajánlattételi időszakukon belül, egymástól függetlenül tartják. Az ajánlattételi időszak ugyanazon kereskedési napon nyílik meg és zárul le. Az ajánlattételi időszaknak legalább kétórásnak kell lennie. Két vagy több aukciós platform ajánlattételi időszaka nem eshet egybe, két egymást követő ajánlattételi időszak között pedig legalább kétórás szünetnek kell lennie.

(2)  Az aukciós platformnak az árverések dátumának és idejének meghatározásakor figyelembe kell vennie a nemzetközi pénzpiacok működését érintő munkaszüneti napokat és minden egyéb olyan eseményt vagy körülményt, amely az aukciós platform megítélése szerint befolyásolhatja az árverések szabályszerű lebonyolítását, s ezzel változtatásokat tehet szükségessé. A karácsonyi ünnepek és az újév kéthetes időszaka alatt egyik évben sem tartható árverés.

▼M4

(3)  Kivételes esetekben az aukció-ellenőrrel való egyeztetés után – amennyiben kijelölésére sor került – az aukciós platformok módosíthatják az ajánlattételi időszakok időpontjait, ha arról minden valószínűleg érintett felet előzetesen értesítenek. Az érintett aukciós platformnak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie az aukció-ellenőr véleményét, ha az rendelkezésre áll.

▼M1

(4)  A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően kijelölt aukciós platform legkésőbb a hatodik árveréstől kezdődően köteles a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek tekintetében legalább heti rendszerességgel, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek tekintetében pedig legalább kéthavonta árverést tartani; kivételt képez e rendelkezés alól a 2012. év, amely folyamán az említett aukciós platformok az említett irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek értékesítése céljából legalább havi rendszerességgel kötelesek árverést tartani.

▼B

Legfeljebb heti két napon, amikor egy a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform árverést tart más aukciós platformok nem folytathatnak árverést. Amennyiben a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform a hét több mint két napján folytat árverést, meghatározza és közzéteszi, hogy az aukciós napok közül mely két napra kívánja érvényesíteni az egyéb árverések tilalmát. Ezt legkésőbb a 11. cikk (1) bekezdésében említett időpont-meghatározás és közzététel alkalmával kell megtennie.

▼M4

(5)  A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően kijelölt aukciós platformon elárverezendő, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyiségét egyenletesen el kell osztani az adott év összes árverése között, kivételt jelent ez alól minden év augusztusa, amikor az év többi hónapjában árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyiségének felét kell árverés útján értékesíteni.

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően kijelölt aukciós platformon elárverezendő, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyiségét alapszabályként egyenletesen el kell elosztani az adott év összes árverése között, kivételt jelent ez alól minden év augusztusa, amikor az év többi hónapjában árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyiségének felét kell árverés útján értékesíteni.

▼B

(6)  A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformokon folytatott árverések ütemezésével és gyakoriságával kapcsolatban a 32. cikkben foglalt kiegészítő rendelkezések az irányadók.

▼M4

9. cikk

Az árverések lebonyolítását akadályozó tényezők

Az 58. cikkben említett szabályok sérelme nélkül – amennyiben alkalmazandók – az aukciós platform törölheti az árverést, ha annak szabályszerű lefolytatását megzavarják vagy megzavarhatják. Amennyiben egy vagy több egymást követő árverést az aukciós platform töröl, az el nem árverezett kibocsátási egységek összesített mennyiségét egyenlően el kell osztani az ugyanazon aukciós platformon beütemezett következő árverések között.

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében azon árverések száma, amelyek között az elárverezendő összesített mennyiséget el kell osztani, az egymást követően törölt árverések számának négyszerese.

A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében azon árverések száma, amelyek között az elárverezendő összesített mennyiséget el kell osztani, az egymást követően törölt árverések számának kétszerese.

▼B

10. cikk

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek árverés útján értékesített éves mennyisége

▼M1

(1)  A 2012-ben árverés útján értékesítendő, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek tagállamonként megállapított mennyiségét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

▼M6

(2)  A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2013-ban és 2014-ben árverés útján értékesítendő mennyiségének kiszámításához az említett irányelv 9. és 9a. cikke alapján az adott naptári évre meghatározott mennyiséget kell alapul venni, amelyből le kell vonni az ugyanazon irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése és 11. cikkének (2) bekezdése szerint ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek mennyiségét, valamint a 2012-ben árverésre bocsátott kibocsátási egységek összes mennyiségének a felét.

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2015 és 2018 között elárverezendő éves mennyiségének kiszámításához az említett irányelv 9. és 9a. cikke alapján az adott naptári évre meghatározott mennyiséget kell alapul venni, amelyből le kell vonni az ugyanazon irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése és 11. cikkének (2) bekezdése szerint ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek mennyiségét.

▼M5

A 2014-től 2016-ig tartó időszak minden egyes éve esetében az e bekezdés első vagy második albekezdése alapján meghatározott, árverés útján értékesítendő éves kibocsátásiegység-mennyiséget csökkenteni kell az adott évre vonatkozóan az e rendelet IV. mellékletében található táblázat második oszlopában megjelölt kibocsátásiegység-mennyiséggel.

Amennyiben a 2014. évben a IV. mellékletben meghatározott csökkentési mennyiséget nem lehet 9 hónapnál hosszabb időtartamra elosztani, akkor az előírt mennyiségből 100 millió kibocsátási egységet, majd negyedévenként ugyanennyi egységet le kell vonni. Ebben az esetben a 2015. és 2016. évi csökkentés mennyiségét szintén ilyen részletekben kell kiigazítani.

▼M6

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2019-től kezdődően elárverezendő mennyisége az említett irányelv 10. cikke (1) és (1a) bekezdésével összhangban megállapított mennyiség.

▼M5

Az irányelv 10c. cikkét alkalmazó tagállamokra tekintettel és az irányelv 10c. cikke (2) bekezdése első mondatának sérelme nélkül az egy adott évben árverésre kerülő kibocsátási egységek teljes mennyisége az e rendelet IV. mellékletében található táblázat második oszlopában meghatározott kiigazítást követően nem lehet alacsonyabb, mint az ugyanabban az évben a villamosenergia-termelő létesítményeknek átmenetileg ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek mennyisége.

Amennyiben szükséges, a 2014–2016-os időszak során az irányelv 10c. cikkét alkalmazó valamely tagállam által egy adott évben árverés útján értékesítendő kibocsátási egységek teljes mennyiségét ennek megfelelően növelni kell. Amilyen mértékben az előző mondat alapján megnövelték az árverés útján értékesítendő kibocsátási egységek teljes mennyiségét, olyan mértékben csökkenteni is kell ezt a mennyiséget a későbbiekben annak érdekében, hogy az e bekezdés első albekezdése szerinti elosztásnak való megfelelés biztosítva legyen. Annak érdekében, hogy tükrözzék az ilyen növeléseket és csökkentéseket, az árverés útján értékesítendő kibocsátási egységeknek az e rendelet IV. mellékletében található táblázat második és harmadik oszlopában megjelölt mennyiségeit ki kell igazítani.

▼B

A 2003/87/EK irányelv 24. cikke szerint elárverezendő mennyiséget hozzá kell adni az adott naptári évben elárverezendő kibocsátási egységeknek az ezen bekezdés első vagy a második albekezdése alapján meghatározott mennyiségéhez.

▼M6

Az (EU) 2015/1814 európai parlamenti és tanácsi határozat ( 8 ) sérelme nélkül az egyes kereskedési időszakok utolsó évében árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a létesítmények működésének az említett irányelv 10a. cikkének (19) bekezdése szerinti beszüntetését, az ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek szintjének az ugyanazon irányelv 10a. cikkének (20) bekezdésében említett kiigazítását, valamint az új belépők részére az irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése szerint elkülönített, fennmaradó kibocsátási egységeket.

(3)  A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2013-tól kezdődően minden naptári évben elárverezendő mennyisége az I. mellékleten és az említett irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően az árverésre bocsátandó kibocsátási egységeknek a Bizottság által meghatározott és közzétett becsült mennyiségén, illetve a Bizottság ezen eredeti becslésének az adott évet megelőző év január 31. napjáig közzétett legutolsó módosításán alapul, adott esetben figyelembe véve az (EU) 2015/1814 határozatot és a lehetőségekhez mérten az átmeneti jelleggel történő térítésmentes kiosztás céljából a kibocsátási egységek azon mennyiségéből levont vagy levonandó mennyiségeket is, amelyet az adott tagállam a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése alapján – az irányelv 10c. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint – egyébként árverésre bocsátana, valamint az említett irányelv 24. és 27. cikke szerinti kiigazításokat.

Az (EU) 2015/1814 határozat sérelme nélkül egy adott naptári évben elárverezendő kibocsátási egységek mennyiségében utólag bekövetkezett minden változást a következő naptári évben elárverezendő kibocsátási egységek mennyiségéből kell ellensúlyozni.

(4)  A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül az egyes naptári években a tagállamok mindegyike az irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységeknek az ugyanezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdése alapján meghatározott hányadában részesül, figyelembe véve a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkének megfelelően átmeneti jelleggel az adott tagállam által a szóban forgó naptári évben ingyenesen kiosztott mennyiséget és az adott tagállam által ugyanazon naptári évben az említett irányelv 24. cikke szerint elárverezendő kibocsátási egységek mennyiségét, valamint az (EU) 2015/1814 határozat 1. cikke (5) bekezdésének második albekezdése és 1. cikkének (8) bekezdése értelmében a piaci stabilizációs tartalékba helyezendő vagy abból felszabadítandó egységek számát.

▼B

11. cikk

Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes aukcióinak eseménynaptára

▼M6

(1)  Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok – a Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában – az aukciós évet megelőző év június 30-ig, vagy az ezt követő első adandó alkalommal meghatározzák és közzéteszik minden egyes aukciós naptári évre vonatkozóan az ajánlattételi időszakok időpontjait, az egyes árverések aukciós mennyiségeit, az árverések dátumait, az aukciós termékek típusát, valamint az egyes árverések alkalmával értékesíteni kívánt, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek kifizetésének és átadásának dátumait. Az érintett aukciós platformok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság véleményét.

▼M1

(2)  Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok az e cikk (1) bekezdése szerinti meghatározási és közzétételi kötelezettségüket az I. melléklettel, valamint az árverésre bocsátandó kibocsátási egységeknek a Bizottság által meghatározott és közzétett becsült mennyiségével, illetve az eredeti bizottsági becslésnek a 10. cikk (3) bekezdésében említett legutóbbi módosításával – ideértve a kiigazításokat is – összhangban teljesítik.

▼B

(3)  Az ajánlattételi időszakok időpontjait, az egyes aukciós mennyiségeket, valamint az egyes kereskedési időszakok utolsó évében árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek aukciós dátumait az érintett aukciós platform korrigálhatja, figyelembe véve a létesítmények működésének az említett irányelv 10a. cikkének (19) bekezdése szerinti beszüntetését, az ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek szintjének az ugyanazon irányelv 10a. cikkének (20) bekezdésében említett kiigazítását, valamint az új belépők részére az irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése szerint elkülönített fennmaradó kibocsátási egységeket.

▼M4

(4)  A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformokon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes árverési alkalmait rögzítő eseménynaptárt e rendelet 32. cikkének megfelelően kell meghatározni és közzétenni.

A 32. cikk olyan aukciókra is alkalmazandó, amelyeket a 30. cikk (7) bekezdésének második albekezdése értelmében a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform bonyolít le.

12. cikk

A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek árverés útján értékesített éves mennyisége

(1)  A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek évenkénti elárverezendő mennyisége az adott évben várhatóan forgalomba kerülő kibocsátási egységek mennyiségének 15 %-a. Amennyiben egy adott évben az árverésre bocsátott mennyiség több vagy kevesebb az abban az évben forgalomba került kibocsátási egységek mennyiségének 15 %-ánál, az eltéréssel csökkenteni, illetve növelni kell a következő évben elárverezendő mennyiséget. Amennyiben egy kereskedési időszak előző évéből árverésre bocsátandó kibocsátási egységek maradnak fenn, ezeket a következő év első négy hónapjában kell értékesíteni árverés keretében.

Az egyes kereskedési időszakok utolsó évében árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a 2003/87/EK irányelv 3f. cikkében említett külön tartalékalapban fennmaradó kibocsátási egységek mennyiségét.

(2)  Az adott kereskedési időszak minden egyes naptári évében a tagállamok mindegyike a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti, árverésre bocsátandó kibocsátási egységeknek az ugyanezen irányelv 3d. cikkének (3) bekezdése alapján meghatározott hányadában részesülnek.

▼B

13. cikk

Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes aukcióinak eseménynaptára

(1)  Az e rendelet 26. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok – a Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában – 2011. szeptember 30-ig, illetve ezt követően az első adandó alkalommal meghatározzák és közzéteszik a 2012-ben rendezendő árverésekre vonatkozóan az ajánlattételi időszakok időpontjait, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes aukciós mennyiségeit és aukciós dátumait. Az érintett aukciós platformok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság véleményét.

▼M4

(2)  2013-tól kezdődően az e rendelet 26. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok – a Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában – alapszabályként az aukciós naptári évet megelőző év szeptember 30-ig, vagy az első adandó alkalommal meghatározzák és közzéteszik minden egyes aukciós évre vonatkozóan az ajánlattételi időszakok időpontjait, az egyes árverések aukciós mennyiségeit, az árverések dátumait, az aukciós termék típusát, valamint az egyes árverések alkalmával értékesíteni kívánt, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek kifizetésének és átadásának dátumait. Az érintett aukciós platformok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság véleményét.

▼B

Az egyes kereskedési időszakok utolsó évében árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek ajánlattételi időszakait, aukciós mennyiségeit, aukciós dátumait, aukciós termékeit, valamint kifizetési és átadási dátumait az érintett aukciós platform korrigálhatja, hogy figyelembe tudja venni a 2003/87/EK irányelv 3f. cikkében említett külön tartalékalapban fennmaradó kibocsátási egységek mennyiségét.

(3)  Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok az (1) és a (2) bekezdés szerinti meghatározást és közzétételt a Bizottságnak a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott határozatára alapozzák.

(4)  A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformokon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes árverési alkalmait rögzítő eseménynaptárról szóló rendelkezéseket e rendelet 32. cikkének megfelelően kell meghatározni és közzétenni.

▼M4

A 32. cikk olyan aukciókra is alkalmazandó, amelyeket a 30. cikk (7) bekezdésének második albekezdése értelmében a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform bonyolít le.

▼B

14. cikk

Az aukciós eseménynaptár módosítása

(1)  Az árverésre bocsátandó kibocsátási egységek éves mennyiségének, az ajánlattételi időszakok időpontjainak, az egyes aukciós mennyiségeknek, az aukció dátumainak, az aukciós termékeknek, valamint az egyes aukciókhoz kapcsolódó fizetési és teljesítési dátumoknak a 10–13. cikk, valamint a 32. cikk (4) bekezdése szerint meghatározott és közzétett adatait kizárólag az alábbi okokból lehet módosítani:

a) ha az árverést a 7. cikk (5) és (6) bekezdése, a 9. cikk vagy a 32. cikk (5) bekezdése értelmében törlik;

b) ha az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platform tevékenységét a 2003/87/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott bizottsági rendelettel felfüggesztik;

c) a 30. cikk (8) bekezdése értelmében hozott tagállami határozat eredményeképpen;

d) a 45. cikk (5) bekezdésében említett elszámolási mulasztás következményeképpen;

e) ha a 2003/87/EK irányelv 3f. cikkében említett külön tartalékalapban kibocsátási egységek maradnak;

f) ha a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (19) bekezdése szerint egy létesítmény beszünteti működését, ha az ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek szintjét az említett irányelv 10a. cikkének (20) bekezdése szerint kiigazítják, illetve ha az irányelv 10a. cikke (7) bekezdésének megfelelően az új belépők részére elkülönített kibocsátási egységek maradnak;

g) a további tevékenységekre, illetve gázokra történő, a 2003/87/EK irányelv 24. cikke szerinti egyoldalú kiterjesztés eredményeképpen;

h) a 2003/87/EK irányelv 29a. cikkének megfelelően elfogadott intézkedések eredményeképpen;

i) e rendelet vagy a 2003/87/EK irányelv módosításainak hatályba lépése miatt;

▼M1

j) kibocsátási egységeknek az árverésről a 22. cikk (5) bekezdése vagy a 24. cikk (1) bekezdésének második albekezdése alapján történő visszatartása eredményeképpen;

▼M6

k) ha erre szükség van annak érdekében, hogy valamely aukciós platform elkerülhesse az e rendeletben vagy a 2003/87/EK irányelvben foglalt előírásokba ütköző árverés lebonyolítását;

▼M6

l) ha az (EU) 2015/1814 határozatnak megfelelően olyan kiigazításra van szükség, amelyet az adott év július 15-ig, illetve azt követően az első adandó alkalommal meg kell határozni és közzé kell tenni.

▼B

(2)  Amennyiben a módosítás végrehajtásának módját e rendelet nem szabályozza, az érintett aukciós platform nem hajthatja végre a módosítást mindaddig, amíg a Bizottság véleményét előzetesen ki nem kérte és meg nem kapta. Az aukciós platform a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság véleményét.IV. FEJEZET

AZ ÁRVERÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

15. cikk

A közvetlen ajánlattételre jogosult személyek

A 28. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül közvetlenül csak az a személy tehet ajánlatot egy árverésen, aki a 18. cikk alapján ajánlattételi kérelem benyújtására, valamint a 19. és 20. cikk alapján ajánlattételre jogosult.

16. cikk

A részvétel módja

(1)  Minden aukciós platform megkülönböztetéstől mentes módon biztosít hozzáférést az árverésekhez.

▼M4

(1a)  A részvételi jogosultság nem függhet az aukciós platform által szervezett másodlagos piacon, illetve bármely általa vagy harmadik fél által működtetett egyéb kereskedési helyen való tagságtól vagy részvételtől.

▼M1

(2)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform gondoskodik arról, hogy távolról, az interneten keresztül biztonságosan és megbízhatóan elérhető elektronikus felületen keresztül részt lehessen venni árverésein.

A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform továbbá annak lehetőségét is biztosítja az ajánlattevők számára, hogy árveréseinek elektronikus felületét külön erre a célra létrehozott kapcsolatokon keresztül érhessék el.

▼M4

(3)  Amennyiben valamely okból a hozzáférés elsődleges csatornája elérhetetlenné válik, az aukciós platform felkínálhatja – a tagállamok pedig kérhetik az aukciós platformtól, hogy felkínálja – az árverésen való részvétel egy vagy több alternatív módját is, feltéve, hogy azok biztonságosak és megbízhatóak, és használatuk semminemű megkülönböztetést nem eredményez az ajánlattevők között.

▼M1

17. cikk

Képzés és forródrót

A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform biztosít egy interneten elérhető képzési modult, amely gyakorlati szempontból bemutatja az általa lebonyolított aukciók folyamatát, ezenbelül különösen útmutatást nyújt arról, hogyan kell kitölteni és benyújtani az űrlapokat, és árverési szimulációt tartalmaz. Az aukciós platformnak továbbá ügyfélszolgálatot kell rendelkezésre bocsátania, amely a kereskedési napokon legalább a hivatalos munkaidő alatt telefonon, telefaxon és e-mailben elérhető.

▼B

18. cikk

Az ajánlattételi kérelem benyújtására jogosult személyek

(1)  Az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak arra, hogy közvetlen ajánlattétel iránti kérelmet nyújtsanak be:

▼M4

a) az olyan üzemeltetői számlával vagy légijármű-üzemeltetői számlával rendelkező üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető, aki saját nevében tesz ajánlatot, beleértve az összes olyan anyavállalatot, leányvállalatot vagy kapcsolt vállalkozást, amely ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik mint az üzemeltető vagy a légijármű-üzemeltető;

▼B

b) a 2004/39/EK irányelv alapján engedélyezett, saját nevükben vagy ügyfeleik nevében ajánlatot tevő befektetési vállalkozások;

c) a 2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett, saját nevükben vagy ügyfeleik nevében ajánlatot tevő hitelintézetek;

d) az a) pontban felsorolt személyekből álló, saját nevükben ajánlatot tevő és tagjaik nevében ügynökként eljáró üzleti csoportosulások;

e) a tagállamoknak az a) pontban felsorolt személyek bármelyikét ellenőrző államháztartási szervei és állami tulajdonban levő vállalatai.

(2)  A 2004/39/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének i. pontjában említett kivétel sérelme nélkül, a kivétel hatálya alá tartozó és az e rendelet 59. cikke értelmében felhatalmazott egyéb személyek is nyújthatnak be az árverésen saját nevükben vagy fő tevékenységük szerinti ügyfeleik nevében történő közvetlen ajánlattétel iránti kérelmet, feltéve, hogy a székhelyük szerinti tagállam elfogadott olyan jogszabályt, amely abban a tagállamban felhatalmazza az erre illetékes nemzeti hatóságot, hogy engedélyezze számukra a saját nevükben vagy a fő tevékenységük szerinti ügyfeleik nevében történő ajánlattételt.

▼M1

(3)  Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett személyek a nem pénzügyi eszközöknek minősülő aukciós termékek árverésével összefüggésben jogosultak kérelmet benyújtani arra vonatkozóan, hogy ügyfeleik nevében közvetlenül ajánlatokat tehessenek, feltéve, hogy a székhelyük szerinti tagállam elfogadott olyan jogszabályt, amely az adott tagállamban felhatalmazza az erre illetékes nemzeti hatóságot, hogy engedélyezze számukra az ügyfeleik nevében történő ajánlattételt.

▼B

(4)  Amennyiben az (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a (2) bekezdésben említett személyek ügyfeleik nevében tesznek ajánlatot, meg kell arról bizonyosodniuk, hogy ügyfeleik maguk is jogosultak az (1) vagy (2) bekezdés értelmében vett közvetlen ajánlattétel kérelmezésére.

Amennyiben az első albekezdésben említett személyek ügyfelei saját maguk is ügyfél nevében tesznek ajánlatot, nekik is meg kell bizonyosodni arról, hogy ügyfeleik jogosultak az (1) vagy (2) bekezdés értelmében vett közvetett ajánlattétel kérelmezésére. Ugyanez érvényes az ajánlattételi láncban részt vevő minden további ügyfélre, aki közvetett módon tesz ajánlatot az árveréseken.

(5)  Az adott árverések vonatkozásában az alábbi szerepkörök bármelyikét betöltő személyek nem jogosultak az árveréseken közvetlen ajánlattételre jogosító kérelmet benyújtani, és nem vehetnek részt a 19. és a 20. cikknek megfelelően ajánlattételre feljogosított egy vagy több személyen keresztül az árveréseken, függetlenül attól, hogy saját nevükben vagy más nevében kívánnak-e részt venni:

a) az árverező;

b) az aukciós platform, beleértve bármely kapcsolódó klíringrendszert vagy bármely kapcsolódó elszámolórendszert;

c) azok a személyek, akik helyzetükből adódóan közvetlenül vagy közvetetten jelentős befolyással bírnak az a) és b) pontban meghatározott személyek irányítása felett;

d) az a) és a b) pontban említett személyek alkalmazottai.

(6)  Az aukcióellenőr sem közvetlenül, sem a 19. és a 20. cikknek megfelelően ajánlattételre feljogosított egy vagy több személyen keresztül közvetve nem vehet részt az árveréseken, függetlenül attól, hogy saját nevében vagy más nevében kíván-e részt venni.

Azok a személyek, akik helyzetükből adódóan közvetlenül vagy közvetve jelentős befolyással bírnak az aukcióellenőr irányítása felett, sem közvetlenül, sem a 19. és a 20. cikknek megfelelően ajánlattételre feljogosított egy vagy több személyen keresztül közvetve nem vehetnek részt az árveréseken, függetlenül attól, hogy saját nevükben vagy más nevében kívánnak-e részt venni.

Az aukcióellenőr alkalmazásában álló és az árverésekkel kapcsolatos munkát végző személyek sem közvetlenül, sem a 19. és a 20. cikknek megfelelően ajánlattételre feljogosított egy vagy több személyen keresztül közvetve nem vehetnek részt az árveréseken, függetlenül attól, hogy saját nevükben vagy más nevében kívánnak-e részt venni.

(7)  Az aukciós platformok és a hozzájuk kapcsolódó bármely klíringrendszer vagy elszámolórendszer számára a 44–50. cikk szerint biztosított lehetőségek, amelyek alapján a nyertes ajánlattevő jogutódjától pénzt vehetnek fel, neki teljesíthetnek vagy tőle biztosítékot kérhetnek, nem veszélyeztethetik a 17–20. cikk alkalmazását.

19. cikk

Az ajánlattételi jogosultság feltételei

▼M6

(1)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok által szervezett másodlagos piac azon tagjai vagy résztvevői számára, akik a 18. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján ajánlat benyújtására jogosultak, minden további követelmény támasztása nélkül engedélyezni kell az aukciós platform által lebonyolított árverésen való közvetlen ajánlattételt, feltéve, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által szervezett másodlagos piacon a tag vagy résztvevő kibocsátási egységek kereskedelmében való részvételének feltételei legalább olyan szigorúak, mint az e cikk (2) bekezdésében felsorolt feltételek;

b) a 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform minden olyan további információt megkap, amely bármely olyan, e cikk (2) bekezdésében említett követelmény betartásának ellenőrzéséhez szükséges, amelynek betartását előzetesen nem ellenőrizték.

▼M1

(2)  Azon személyek számára, akik a 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által szervezett másodlagos piacnak nem tagjai és nem résztvevői, és akik a 18. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján ajánlattételi kérelem benyújtására jogosultak, engedélyezni kell, hogy az adott aukciós platform által lebonyolított árveréseken közvetlenül ajánlatokat tehessenek, feltéve, hogy:

a) az Európai Unió területén székhellyel rendelkező üzemeltetők vagy légijármű-üzemeltetők;

b) rendelkeznek nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlával;

c) rendelkeznek nevesített bankszámlával;

d) kijelölnek legalább egy, a 6. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében vett képviselőt;

e) az ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel összhangban eleget tesznek az adott aukciós platform által támasztott követelményeknek az alábbiak tekintetében: azonosító adatok, tényleges tulajdonosok azonosító adatai, feddhetetlenség, az ajánlattevővel fenntartott viszony alapját képező üzleti és kereskedési profil, az ajánlattevő típusa, az aukciós termékek jellege, a várható ajánlatok nagysága, a kifizetés és a teljesítés módjai;

f) eleget tesznek az adott aukciós platform által pénzügyi helyzetük tekintetében támasztott követelményeknek, különösen abban a tekintetben, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásaiknak és esedékessé váló rövid lejáratú kötelezettségeiknek képesek eleget tenni;

g) életbe léptették vagy kérésre életbe tudják léptetni az 57. cikk alapján meghatározott maximális ajánlattételi mennyiségre vonatkozó követelmény betartatásához szükséges belső folyamatokat, eljárásokat és szerződéses megállapodásokat;

h) megfelelnek a 49. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

▼M6 —————

▼B

(3)  A 18. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjának, illetve a 18. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó olyan személyek, akik ügyfeleik nevében nyújtanak be ajánlatot, az alábbi feltételek mindegyikének teljesüléséért felelnek:

a) ügyfeleik a 18. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében jogosultak ajánlattételre;

b) rendelkeznek vagy az ajánlattételi időszak megnyitása előtt kellő időben rendelkezni fognak olyan belső folyamatokkal, eljárásokkal és szerződéses megállapodásokkal, amelyek:

i. lehetővé teszik számukra, hogy ügyfeleik nevében kezeljék az ajánlatokat, beleértve az ajánlattételt, a kifizetések beszedését és a kibocsátási egységek átvezetését;

ii. megakadályozzák azt, hogy az ajánlatokat az ügyfelek nevében fogadó, elkészítő és benyújtó szervezeti egységeik bizalmas információkat adjanak ki azon szervezeti egységeiknek, amelyek saját ajánlatokat készítenek és nyújtanak be;

iii. gondoskodnak arról, hogy azon ügyfeleik, akik saját maguk is ajánlattevő ügyfelek nevében járnak el, megfeleljenek az e cikk (2) bekezdésében és az e bekezdésben előírt követelményeknek, és hogy ügyfeleik ugyanezt megköveteljék saját ügyfeleiktől, valamint ügyfeleik ügyfeleitől is, a 18. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint.

Az érintett aukciós platform építhet az e bekezdés első albekezdésében említett személyek, azok ügyfelei, illetve ügyfeleinek a 18. cikk (4) bekezdése szerinti ügyfelei által végzett megbízható ellenőrzésekre.

Az e bekezdés első albekezdésében említett személyek felelőssége annak igazolása az aukciós platform felé – amennyiben arra az aukciós platform a 20. cikk (5) bekezdésének d) pontja szerint igényt tart –, hogy teljesülnek az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek.

20. cikk

Az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelem benyújtása és feldolgozása

▼M1

(1)  A 18. cikk (1) vagy (2) bekezdése értelmében ajánlattételi kérelem benyújtására jogosult személyek első ajánlatuknak közvetlenül a 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformon keresztül történő benyújtása előtt kötelesek ajánlattételi jogosultságot kérelmezni az adott aukciós platformtól.

▼M6

Az érintett aukciós platform által szervezett másodlagos piac azon tagjai vagy résztvevői, akik megfelelnek a 19. cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, az ezen bekezdés első albekezdése szerinti kérelem benyújtása nélkül is tehetnek ajánlatot.

▼M4

(2)  Az ajánlattételi jogosultságra vonatkozó (1) bekezdés szerinti kérelem a jelentkezési űrlap kitöltésével nyújtható be az aukciós platform részére. A jelentkezési űrlapot és az űrlaphoz való internetes hozzáférést az érintett aukciós platform biztosítja és tartja fenn.

▼B

(3)  Az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelem mellé szabályszerűen hitelesített másolatot kell csatolni minden olyan kísérődokumentumról, amely az aukciós platform kívánalmainak megfelelően igazolja, hogy a kérelmező megfelel a 19. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelemnek legalább a II. mellékletben meghatározott elemeket tartalmaznia kell.

(4)  A kérelmet és a kísérődokumentumokat kérésre vizsgálat céljából elérhetővé kell tenni az aukcióellenőr, a 62. cikk (3) bekezdésének e) pontjában említett vizsgálatot folytató tagállam nemzeti bűnüldöző hatóságai, valamint a tagállami határokon átívelő vizsgálatokban részt vevő összes uniós szerv számára.

▼M1

(5)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform elutasíthatja az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmet, amennyiben a kérelmező:

a) nem tesz eleget az aukciós platformnak a kiegészítő információk benyújtására, illetve a már benyújtott információk pontosítására vagy igazolására irányuló kérésének;

b) nem jelenik meg az aukciós platform által a kérelmező tisztségviselőinek meghallgatása céljából szervezett meghallgatáson sem annak telephelyén, sem máshol;

c) nem teszi lehetővé az aukciós platform által kért vizsgálatok vagy ellenőrzések lefolytatását, ideértve a helyszíni látogatások és a kérelmező telephelyén szúrópróbaszerűen végzett ellenőrzések formájában végrehajtott vizsgálatokat és ellenőrzéseket is;

d) az aukciós platform kérése ellenére nem szolgáltat információt a 19. cikk (3) bekezdésében előírtak teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban a kérelmezővel, annak ügyfelével vagy ügyfelének a 18. cikk (4) bekezdése szerinti ügyfelével kapcsolatban megkövetelt adatokról; vagy

e) az aukciós platform kérése ellenére nem adja meg a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges információkat.

(6)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform alkalmazza a 2005/60/EK irányelv 13. cikkének (4) bekezdésében előírt intézkedéseket a politikai közszereplőkkel folytatott ügyletek vagy a velük fenntartott üzleti kapcsolatok tekintetében, azok lakóhely szerinti országától függetlenül.

(7)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformnak az ajánlattételi jogosultságot kérelmezők számára elő kell írnia, hogy gondoskodjanak arról, hogy ügyfeleik, illetve ügyfeleiknek a 18. cikk (4) bekezdése szerinti ügyfelei eleget tegyenek az (5) bekezdés szerinti összes kívánalomnak.

▼B

(8)  Az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmet visszavontnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező az érintett aukciós platform által az (5) bekezdés a), d) vagy e) pontjának megfelelően kért információkat az információkérésben rögzített ésszerű, az információkéréstől számított öt kereskedési napnál nem rövidebb időtartamon belül elmulasztja megadni, illetőleg amennyiben elutasítja a válaszadást, a részvételt vagy az együttműködést valamely, az (5) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti meghallgatás, vizsgálat vagy ellenőrzés során.

▼M1

(9)  A kérelmező egyetlen, a 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformnak sem adhat hamis vagy félrevezető információt. A kérelmező teljeskörűen, őszintén és haladéktalanul tájékoztatja az érintett aukciós platformot minden olyan, a körülményeit érintő változásról, amely az aukciós platform által szervezett árverésen való ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmét vagy a már odaítélt ajánlattételi jogosultságot befolyásolhatja.

(10)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform dönt a neki benyújtott kérelmekről, és a döntésről értesíti a kérelmezőt.

Az érintett aukciós platform:

a) feltétlen részvételi jogosultságot adhat egy, legfeljebb a megbízatása tartamáig terjedő időszakra, a megbízatás meghosszabbítását vagy megújítását is beleértve;

b) feltételes részvételi jogosultságot adhat egy, legfeljebb a megbízatása tartamáig terjedő időszakra, meghatározott feltételek meghatározott időpontig való teljesítéséhez kötve, a teljesítést pedig megfelelően ellenőrizve;

c) elutasíthatja a kérelmet.

▼B

21. cikk

Az ajánlattételi jogosultság elutasítása, visszavonása és felfüggesztése

▼M1

(1)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform elutasítja az árverésein való ajánlattételre vonatkozó jogosultság megadását, illetve visszavonja vagy felfüggeszti a már megadott engedélyt minden olyan személy esetében, aki:

a) a 18. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján nem, illetve már nem jogosult ajánlattételi kérelem benyújtására;

b) nem, illetve már nem felel meg a 18., a 19. és a 20. cikkben előírt követelményeknek;

c) szándékosan vagy többször megsérti az e rendeletben foglaltakat, az érintett aukciós platform által rendezett árveréseken való ajánlattétel rá vonatkozó feltételeit vagy bármely egyéb kapcsolódó utasítást vagy megállapodást.

(2)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform elutasítja az árverésein való ajánlattételre vonatkozó jogosultság megadását, illetve visszavonja vagy felfüggeszti a már megadott engedélyt, amennyiben valamely kérelmezővel kapcsolatban pénzmosásnak, terrorizmus finanszírozásának, bűnözői tevékenységnek vagy piaci visszaélésnek a gyanúja merül fel, feltéve, hogy az elutasítással, visszavonással vagy felfüggesztéssel nem áll fenn annak a valószínűsége, hogy az meghiúsítja az illetékes nemzeti hatóságoknak az ilyen jogellenes tevékenységeket folytató elkövetők üldözésére és elfogására irányuló erőfeszítéseit.

Ilyen esetekben az érintett aukciós platform köteles e rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban bejelentést tenni a 2005/60/EK irányelv 21. cikkében említett pénzügyi hírszerző egységnél (FIU).

(3)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform elutasíthatja az árverésein való ajánlattételre vonatkozó jogosultság megadását, továbbá visszavonhat vagy felfüggeszthet egy már kiadott engedélyt bármely olyan személy esetében, aki:

a) gondatlanságból megsérti az e rendeletben foglaltakat, az érintett aukciós platform által rendezett árveréseken való ajánlattétel rá vonatkozó feltételeit, vagy bármely egyéb kapcsolódó utasítást vagy megállapodást;

b) egyéb olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti az árverés szabályszerű vagy hatékony lebonyolítását;

c) a 18. cikk (1) bekezdése b) vagy c) pontjának vagy a 18. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, és a megelőző 220 kereskedési napon egyetlen árverésen sem tett ajánlatot.

▼B

(4)  A (3) bekezdésben említett személyt tájékoztatni kell az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelem elutasításáról, illetve az engedély visszavonásáról vagy felfüggesztéséről és az elutasításról, visszavonásról vagy felfüggesztésről szóló határozatban ésszerű határidőt kell számára megszabni ahhoz, hogy írásban válaszolhasson.

Az írásos válasz vizsgálatát követően az érintett aukciós platform, amennyiben indokolt:

a) egy adott dátumtól kezdődő hatállyal megadja vagy visszaállítja a jogosultságot;

b) feltételes részvételi jogosultságot biztosít vagy feltételesen visszaállítja a jogosultságot meghatározott feltételek meghatározott időpontra való teljesítésének függvényében, azt megfelelően ellenőrizve;

c) egy adott dátumtól kezdődő hatállyal megerősíti a jogosultságra irányuló kérelem elutasítását, a jogosultság visszavonását vagy felfüggesztését.

Az aukciós platform értesíti döntéséről az érintett személyt.

(5)  Azon személyeknek, akiknek ajánlattételi jogosultságát az (1), (2) vagy (3) bekezdés értelmében visszavonták vagy felfüggesztették, ésszerű lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az árverésről való kivonulásuk:

a) szabályszerűen történjen;

b) ügyfeleik érdekeit ne befolyásolja hátrányosan és az árverés hatékony működésében ne okozzon zavart;

c) ne érintse a fizetési követelmények teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeiknek, valamint az érintett aukciós platform által rendezett árveréseken való ajánlattételük feltételeinek, vagy bármely egyéb kapcsolódó utasításnak vagy megállapodásnak a teljesítését;

d) ne veszélyeztesse a 19. cikk (3) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában előírt, a bizalmas információk védelmére vonatkozó kötelezettségek betartását, amelyeknek az árverésről való kivonulást követő 20 éven át hatályban kell maradniuk.

Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett, a jogosultságra irányuló kérelem elutasításakor, a jogosultság visszavonásakor vagy felfüggesztésekor meg kell határozni minden olyan intézkedést, amelyre az e bekezdésnek való megfelelés érdekében szükség van, azok teljesítését pedig az aukciós platform ellenőrzi.V. FEJEZET

AZ ÁRVEREZŐ KINEVEZÉSE ÉS FELADATAI

22. cikk

Az árverező kinevezése

(1)  Minden tagállam árverezőt nevez ki. Árverező kinevezése nélkül egyetlen tagállam sem bocsáthat árverésre kibocsátási egységeket. Ugyanazt az árverezőt több tagállam is kinevezheti.

(2)  A tagállamok az árverések kezdete előtt kellő időben kinevezik az árverezőt annak érdekében, hogy az a tagállamok által kijelölt vagy a későbbiekben kijelölendő aukciós platformmal, illetve a hozzájuk kapcsolódó klíringrendszerrel és elszámolórendszerrel meg tudjon kötni minden szükséges megállapodást és végre tudja hajtani az azokban foglaltakat, s így kölcsönösen elfogadott feltételek alapján el tudjon járni az őt kinevező tagállam nevében a kibocsátási egységek elárverezésekor.

▼M4

(3)  Azon tagállamok esetében, amelyek nem vesznek részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésekben, árverezőt kell kinevezni annak érdekében, hogy az a 26. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében kijelölt aukciós platformokkal, illetve bármely hozzájuk kapcsolódó klíringrendszerrel és elszámolórendszerrel meg tudjon kötni minden szükséges megállapodást és végre tudja hajtani az azokban foglaltakat, és így a szóban forgó aukciós platformokon kölcsönösen elfogadott feltételek alapján el tudjon járni az őt kinevező tagállam nevében a kibocsátási egységek elárverezésekor, a 30. cikk (7) bekezdése második albekezdésének, valamint a 30. cikk (8) bekezdése első albekezdésének megfelelően.

(4)  A tagállamok tartózkodnak attól, hogy bennfentes információkat hozzanak az árverező alkalmazásában álló személyek tudomására, kivéve, ha ezt a tagállam alkalmazásában álló vagy nevében eljáró személy teszi illetékességi alapon, munkakörének vagy foglalkozásának szokásos gyakorlása, feladatainak szokásos ellátása keretében, és az érintett tagállam megbizonyosodott arról, hogy az árverező a 42. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseken túlmenően megfelelő intézkedéseket léptet életbe annak megakadályozására, hogy az alkalmazásában álló személyek a 3. cikk 28. pontja szerinti, a 38. cikk értelmében tilalom alá tartozó bennfentes kereskedelmet végezzenek.

▼M1

(5)  A valamely tagállam nevében elárverezendő kibocsátási egységek nem bocsáthatók árverésre, amennyiben a szóban forgó tagállam nem rendelkezik szabályszerűen kinevezett árverezővel, illetve amennyiben nem történt meg a (2) bekezdésben említett megállapodások megkötése vagy hatálybaléptetése.

▼B

(6)  Az (5) bekezdés nincs joghatással az (1)–(4) bekezdésben foglalt tagállami kötelességek nemteljesítéséből fakadó, az uniós jogból adódó következményekre.

(7)  A tagállamok értesítik a Bizottságot az árverező azonosító adatairól és elérhetőségéről.

Az árverező azonosító adatait és elérhetőségeit közzé kell tenni a Bizottság internetes honlapján.

23. cikk

Az árverező feladatai

Az árverező:

a) árverésre bocsátja az őt kinevező minden egyes tagállam árverésen értékesítendő kibocsátási egységeit;

b) felveszi az őt kinevező minden egyes tagállamot illető árverési bevételt;

c) az őt kinevező minden egyes tagállam részére folyósítja az árverési bevételt.VI. FEJEZET

AZ AUKCIÓELLENŐR KINEVEZÉSE ÉS FELADATAI

24. cikk

Az aukcióellenőr

(1)  Az összes aukciós folyamatot ugyanannak az aukcióellenőrnek kell figyelemmel kísérnie.

▼M1

A harmadik albekezdésben foglaltak sérelme nélkül a valamely tagállam nevében elárverezendő kibocsátási egységek nem bocsáthatók árverésre, amennyiben a szóban forgó tagállam nem rendelkezik szabályszerűen kinevezett aukció-ellenőrrel, illetve amennyiben nem kötött szerződéses megállapodást az aukció-ellenőrrel, vagy a megállapodást nem léptette hatályba.

▼M4

Amennyiben valamely vis maior esemény részben vagy teljes mértékben megakadályozza, hogy az aukció-ellenőr teljesítse feladatait az adott árveréssel kapcsolatban, az érintett aukciós platform határozhat úgy, hogy lebonyolítja az árverést, feltéve, hogy célravezető intézkedések révén gondoskodik arról, hogy az árverést saját maga kísérje figyelemmel. A fenti rendelkezés mindaddig alkalmazandó, amíg a (2) bekezdés értelmében kinevezett első aukció-ellenőr az őt kinevező szerződésben részletesen meghatározott módon meg nem kezdi az adott aukció figyelemmel kísérését.

▼B

(2)  A tagállamok aukcióellenőrt neveznek ki, mégpedig az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 91. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 125c. cikke értelmében a Bizottság és a tagállamok részvételével lefolytatott közös közbeszerzési eljárás alapján.

(3)  Az aukcióellenőr megbízatása legfeljebb 5 évre szól.

Az aukcióellenőr megbízatásának lejárta vagy vége előtt legalább három hónappal a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ki kell nevezni utódját.

(4)  Az aukcióellenőr azonosító adatait és elérhetőségeit közzé kell tenni a Bizottság internetes honlapján.

▼M1

(5)  Azok a tagállamok, amelyek a tagállamok és a Bizottság között a közös közbeszerzésről létrejött megállapodás hatálybalépését követően csatlakoznak a (2) bekezdés szerinti közös fellépéshez, kötelesek elfogadni a tagállamok és a Bizottság között létrejött közös közbeszerzési megállapodás feltételeit és a megállapodás alapján időközben elfogadott határozatokat.

A közös közbeszerzésről szóló megállapodás hatálybalépését követően és valamely tagállamnak a (2) bekezdésben említett közös fellépéshez való csatlakozásáig a szóban forgó tagállam a tagállamok és a Bizottság között egyeztetett és a közös közbeszerzésről szóló megállapodásban meghatározott feltételek mellett, az alkalmazandó közbeszerzési szabályok betartásával megfigyelői státust kaphat.

▼B

25. cikk

Az aukcióellenőr feladatai

(1)  Az aukcióellenőr figyelemmel kíséri az árveréseket, azok szabályszerű lebonyolításáról pedig az előző havi árveréseket ismertető jelentésben számol be a Bizottság felé a tagállamok nevében és az érintett tagállamok felé a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének negyedik albekezdése szerinti határidőn belül, ugyanezen albekezdésnek megfelelően különösen kitérve a következőkre:

a) igazságos és nyílt hozzáférés;

b) átláthatóság;

c) árképzés;

d) technikai és működési vonatkozások.

(2)  Az aukcióellenőr éves összefoglaló jelentést készít a tagállamok és a Bizottság számára, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) az egyes aukciós platformokra vonatkozóan az (1) bekezdésben említett információk mind éves összesítésben, mind az egyes árveréseket tekintve;

b) az aukciós platformot felállító szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos bármely mulasztás;

▼M3

c) versenyellenes magatartásra, piaci visszaélésre, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményre utaló bármely bizonyíték;

▼B

d) az árveréseknek az aukciós platformok másodlagos piacon betöltött helyzetére gyakorolt hatása, ha van;

e) az összefoglaló jelentésben szereplő árverési folyamatok egymás közötti, valamint a másodlagos piac működését érintő viszonya a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése szerint;

▼M3

f) információk az 59. cikk (4) bekezdése vagy a 64. cikk (1) bekezdése értelmében indított panaszos ügyek számáról, természetéről és állásáról, továbbá egy adott aukciós platformmal szemben az annak felügyeletét ellátó illetékes nemzeti hatóságokhoz, illetve a 2004/39/EK irányelv 52. cikkének (2) bekezdését átültető nemzeti rendelkezésekben meghatározott bíróságokhoz vagy hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervekhez benyújtott bármely más panaszról;

▼B

g) információk az aukcióellenőr által a (3), (4) és (5) bekezdés szerint benyújtott korábbi jelentések megállapításai nyomán tett lépésekről;

h) az aukciós folyamat javítására vagy az alábbiak felülvizsgálatára alkalmasnak ítélt javaslat:

i. e rendelet, beleértve a 33. cikkben említett felülvizsgálatot;

ii. a 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott bizottsági rendelet;

iii. a 2003/87/EK irányelv, beleértve a szénpiac működésének az irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében és 12. cikkének (1a) bekezdésében meghatározott felülvizsgálatát.

(3)  Az aukcióellenőr a Bizottság és egy vagy több tagállam felkérésére, illetve az (5) bekezdés követelményeinek megfelelően külön jelentést készíthet az aukciós folyamatokat érintő specifikus kérdésekről, ha ezek tisztázására az (1) vagy (2) bekezdésben említett jelentések benyújtása előtt szükség van. Ha nem merül fel ennek szüksége, az aukcióellenőr ezekről a kérdésekről az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott jelentésekben is beszámolhat.

▼M1

(4)  Az a tagállam, amely nem vesz részt az e rendelet 26. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, hanem e rendelet 30. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint saját aukciós platformot jelöl ki, felkérheti az aukció-ellenőrt arra, hogy készítsen technikai jelentést a tagállamok, a Bizottság és az érintett aukciós platform részére arról, hogy a javasolt vagy javasolni tervezett aukciós platform végre tudja-e hajtani az aukciós folyamatot e rendelet követelményeinek megfelelően és a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében foglalt célokkal összhangban.

▼B

Az ilyen jelentésekben az aukcióellenőrnek egyértelműen meg kell állapítania, hogy a vizsgált aukciós folyamat mely tekintetben felel meg az első albekezdésben foglalt követelményeknek és mely tekintetben nem. Adott esetben konkrét ajánlásokkal kell szolgálnia az aukciós folyamat további fejlesztésével és javításával kapcsolatban, megadva végrehajtásuk pontos ütemezését is.

(5)  Amennyiben egy aukciós platform aukciós folyamata bármilyen tekintetben megsérti az e rendeletben foglalt követelményeket vagy a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott célokat, illetve ha a Bizottság azt kéri mivel megítélése szerint ennek gyanúja áll fenn, az aukcióellenőr erről haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat, a Bizottságot és az érintett aukciós platformot.

A jelentésben világosan meghatározza a szabálytalanság vagy a meg nem felelés jellegét. Konkrét ajánlásokat tesz a helyzet orvoslására vonatkozóan, pontos ütemezésüket is megadva. Adott esetben az érintett aukciós platformok működésének felfüggesztését is ajánlhatja. Az aukcióellenőr az e bekezdés alapján elkészített jelentésben foglaltakat folyamatosan figyelemmel kíséri, azt negyedévente frissíti a tagállamok, a Bizottság és az érintett aukciós platform felé.

▼M4

(6)  Az aukció-ellenőr a 7. cikk (7) bekezdése, a 8. cikk (3) bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése és a 31. cikk (1) bekezdése alapján, valamint a III. mellékletben foglaltaknak megfelelően véleményt nyilvánít. Véleményét ésszerű időn belül ismerteti.

▼B

(7)  Az e cikkben meghatározott jelentéseket és véleményeket az aukcióellenőrt kinevező szerződésben meghatározott világos, egységes és könnyen hozzáférhető formátumban kell elkészíteni.VII. FEJEZET

AZ AUKCIÓS PLATFORM KIJELÖLÉSE A BIZOTTSÁG ÉS A TAGÁLLAMOK KÖZÖS FELLÉPÉSE NYOMÁN ÉS ANNAK FELADATAI

26. cikk

Az aukciós platform kijelölése a tagállamok és a Bizottság közös fellépése nyomán

▼M1

(1)  A 30. cikk sérelme nélkül a tagállamok a Bizottság és az e cikk szerinti közös fellépésben részt vevő tagállamok között lefolytatott közös közbeszerzési eljárás alapján aukciós platformot jelölnek ki a kibocsátási egységeknek a 27. cikkben foglaltak szerint, árverés útján történő értékesítése céljából.

(2)  A 30. cikk sérelme nélkül a tagállamok a Bizottság és az e cikk szerinti közös fellépésben részt vevő tagállamok között lefolytatott közös közbeszerzési eljárás alapján aukciós platformot jelölnek ki a kibocsátási egységeknek a 28. cikkben foglaltak szerint, árverés útján történő értékesítése céljából.

Az e bekezdés első albekezdése alapján kijelölt aukciós platformok addig folytatják a kibocsátási egységek 28. cikk szerinti, árverés útján történő értékesítését, amíg meg nem kezdődnek az árverések valamely, az (1) bekezdés szerint kijelölt aukciós platformon.

▼B

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett közös közbeszerzési eljárást az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 91. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 125c. cikke szerint kell lefolytatni.

(4)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett aukciós platformok megbízatása legfeljebb öt éves időszakra szólhat.

(5)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett aukciós platformok azonosító adatait és elérhetőségeit közzé kell tenni a Bizottság internetes honlapján.

▼M1

(6)  Azok a tagállamok, amelyek azt követően csatlakoznak az (1) és a (2) bekezdés szerinti közös fellépésekhez, hogy hatályba lépett a Bizottság és az adott fellépésben részt vevő tagállamok között létrejött közös közbeszerzési megállapodás, kötelesek elfogadni a Bizottság és a közös fellépéshez csatlakozó tagállamok által az említett megállapodás hatálybalépését megelőzően közösen megállapított feltételeket, valamint a megállapodás alapján időközben elfogadott határozatokat.

Azok a tagállamok, amelyek a 30. cikk (4) bekezdése alapján úgy határoznak, hogy nem kívánnak részt venni az (1) és a (2) bekezdés szerinti közös fellépésben, hanem saját aukciós platformot jelölnek ki, az (1) és a (2) bekezdés szerinti közös fellépésben részt vevő tagállamok és a Bizottság között egyeztetett és a közös közbeszerzési megállapodásban meghatározott feltételek mellett, valamint az alkalmazandó közbeszerzési szabályok betartásával megfigyelői státust kaphatnak.

▼B

27. cikk

A 26. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform feladatai

(1)  A 26. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform a következő – a platformot felállító szerződésben részletesebben taglalt – szolgáltatásokat biztosítja a tagállamok számára:

a) az árverésekhez való hozzáférés biztosítása a 15–21. cikkben foglaltak szerint, ezen belül a szükséges internetalapú elektronikus felületek és honlap létrehozása és karbantartása;

b) az árverések lebonyolítása a 4–7. cikk szerint;

c) az aukciós eseménynaptár vezetése a 8–14. cikkel összhangban;

d) az árverés eredményeire vonatkozó bejelentés és értesítés a 61. cikk szerint;

e) az előírt klíringrendszer vagy elszámolórendszer rendelkezésre bocsátása vagy ►M1  ————— ◄ biztosítása az alábbiakhoz:

i. a nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik által folyósított kifizetések kezelése és az árverési bevétel átadása az árverezőnek a 44. és a 45. cikknek megfelelően;

ii. az elárverezett kibocsátási egységek átadása a nyertes ajánlattevőnek vagy jogutódjainak a 46., 47. és 48. cikk szerint;

iii. az árverező vagy az ajánlattevők által nyújtott biztosítékok, köztük letétek kezelése a 49. és az 50. cikk szerint.

f) az aukcióellenőr tájékoztatása a feladatainak elvégzéséhez szükséges, az árverések lebonyolításával kapcsolatos információkról az 53. cikk szerint;

g) az árverések ►M1  figyelemmel kísérése ◄ , értesítés pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűnözői tevékenység vagy piaci visszaélés gyanújáról, a szükségesnek ítélt korrekciós intézkedések vagy szankciók, köztük a bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok végrehajtásának irányítása ►M1  az 54–59. cikk ◄ és a 64. cikk (1) bekezdése szerint.

(2)  A 26. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölt aukciós platform az első ajánlattételi időszak megnyitása előtt legalább 20 kereskedési nappal köteles legalább egy klíringrendszerhez vagy elszámolórendszerhez kapcsolódni.

▼M4

(3)  A kijelölése időpontjától számított három hónapon belül az aukciós platform részletes exitstratégiát nyújt be a Bizottságnak, amelyről egyeztetést folytat az aukció-ellenőrrel. Az aukció-ellenőr 25. cikk (6) bekezdése szerinti véleményének beérkezése időpontjától számított két hónapon belül az aukciós platform felülvizsgálja és szükség esetén módosítja exitstratégiáját, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a szóban forgó véleményt.

▼B

28. cikk

A 26. cikk (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform feladatai

(1)  A 26. cikk (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform a következő szolgáltatásokat köteles biztosítani a tagállamok számára:

a) az aukciós platform által szervezett másodlagos piacon érvényben lévő szabályozást követő hozzáférés biztosítása az árverésekhez, az aukciós platformot felállító szerződésekben foglalt módosításoknak megfelelően;

b) az árverések lebonyolítása a 4–7. cikk szerint;

c) az aukciós eseménynaptár vezetése a 8–14. cikkel összhangban;

d) az árverés eredményeinek közzététele és bejelentése a 61. cikk szerint;

e) az aukciós platform által szervezett másodlagos piacon érvényben lévő és az aukciós platformot felállító szerződés által módosított szabályoknak megfelelően – ►M1  a 44–50. cikk sérelme nélkül ◄ –klíringrendszer vagy elszámolórendszer biztosítása az alábbiakhoz:

i. a nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik által folyósított kifizetések kezelése és az árverési bevétel átadása az árverezőnek;

ii. az elárverezett kibocsátási egységek átadása a nyertes ajánlattevőnek vagy jogutódjainak;

iii. az árverező vagy az ajánlattevők által nyújtott biztosítékok, köztük letétek kezelése;

f) az aukcióellenőr tájékoztatása a feladatainak elvégzéséhez szükséges, az árverések lebonyolításával kapcsolatos információkról az 53. cikk szerint;

g) az árverések figyelemmel kísérése, értesítés pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűnözői tevékenység vagy piaci visszaélés gyanújáról, a szükségesnek ítélt korrekciós intézkedések vagy szankciók, köztük a bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok végrehajtásának irányítása az aukciós platform által szervezett másodlagos piacon érvényben lévő szabályozás szerint, az aukciós platformot felállító szerződésekben foglalt módosításoknak megfelelően.

(2)  A 26. cikk (2) bekezdése értelmében kijelölt aukciós platform az első ajánlattételi időszak megnyitása előtt legalább 20 kereskedési nappal köteles legalább egy klíringrendszerhez vagy elszámolórendszerhez kapcsolódni.

▼M1

(3)  A (4) és az (5) bekezdés sérelme nélkül a 16. cikk (2) és (3) bekezdése, a 17., a 19–21., a 36–43., az 54–56. cikk, a 60. cikk (3) bekezdése, a 63. cikk (4) bekezdése, valamint a 64. cikk nem alkalmazandó a 26. cikk (2) bekezdése és a 30. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok által lebonyolított aukciókra.

(4)  A (3) bekezdés nem zárja ki azt, hogy a 36. cikk (1) bekezdése alkalmazandó legyen a 26. cikk (2) bekezdése és a 30. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által tartott, a 2003/6/EK irányelv 1. cikkének 3. pontja értelmében pénzügyi eszköznek minősülő kétnapos azonnali ügyletekkel vagy ötnapos határidős ügyletekkel kapcsolatos kibocsátásiegység-árverésekre, amennyiben az aukciós platform székhelye szerinti tagállam már végrehajtotta e rendelet 36. cikkének (1) bekezdését, illetve amennyiben e rendelet 36. cikke (1) bekezdésének alkalmazásához nem szükséges annak végrehajtása.

(5)  A (3) bekezdés nem zárja ki azt, hogy a 36. cikk (2) bekezdése és a 37–43. cikk alkalmazandó legyen a 26. cikk (2) bekezdése és a 30. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által tartott, a 2003/6/EK irányelv 1. cikkének 3. pontja értelmében pénzügyi eszköznek nem minősülő kétnapos azonnali ügyletekkel vagy ötnapos határidős ügyletekkel kapcsolatos kibocsátásiegység-árverésekre, amennyiben az aukciós platform székhelye szerinti tagállam már végrehajtotta e rendelet 43. cikkét, illetve amennyiben e rendelet 43. cikkének alkalmazásához nem szükséges annak végrehajtása.

▼B

29. cikk

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok által a Bizottság részére nyújtott szolgáltatások

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok kötelesek technikai támogatási szolgáltatásokat nyújtani a Bizottság alábbiakkal kapcsolatos munkájához:

a) az I. melléklet elkészítése, valamint a III. melléklet aukciós eseménynaptárának elkészítéséhez szükséges koordináció;

b) a Bizottság által e rendelet értelmében végzett véleményadás;

c) a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok működése tekintetében az aukcióellenőr által végzett véleményadás vagy jelentéstétel;

d) a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése és 12. cikkének (1a) bekezdése értelmében végzett jelentés- és javaslattétel;

▼M1 —————

▼B

f) e rendeletre, a 2003/87/EK irányelvre vagy az azon irányelv 19. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott bizottsági rendeletre vonatkozó bármely olyan felülvizsgálat, amely hatással van a szénpiac működésére, beleértve az árverések lebonyolítását;

g) a közös fellépésben részt vevő tagállamok és a Bizottság közötti megállapodás tárgyát képező, a szénpiac működésével kapcsolatos – beleértve az árverések szabályszerű lebonyolítását – egyéb közös fellépések.VIII. FEJEZET

A KÍVÜLMARADÁS LEHETŐSÉGÉVEL ÉLŐ TAGÁLLAMOK SAJÁT AUKCIÓS PLATFORMJAINAK KIJELÖLÉSE ÉS AZOK FELADATAI

30. cikk

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformoktól eltérő aukciós platformok kijelölése

▼M1

(1)  Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, saját aukciós platformot jelölhet ki, amely az e rendelet 31. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően árverés útján értékesítheti a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezetének hatálya alá tartozó kibocsátási egységek teljes mennyiségének rá eső hányadát.

(2)  Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, saját aukciós platformot jelölhet ki, amely az e rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően árverés útján értékesítheti a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezetének hatálya alá tartozó kibocsátási egységek teljes mennyiségének rá eső hányadát.

(3)  Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, a 31. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, árverés útján történő értékesítés céljából azonos aukciós platformot vagy külön aukciós platformokat is kijelölhet.

(4)  Az a tagállam, amely az e rendelet 26. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben nem kíván részt venni, hanem e cikk (1) és (2) bekezdése alapján saját aukciós platformot jelöl ki, erről ezen rendelet hatálybalépésétől számítva három hónapon belül tájékoztatni köteles a Bizottságot.

(5)  Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, az ezen cikk (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt saját aukciós platformját olyan kiválasztási eljárás alapján köteles kiválasztani, amely megfelel a közbeszerzésre vonatkozó uniós, illetőleg nemzeti jogszabályi rendelkezéseknek, amennyiben ezt uniós, illetőleg nemzeti közbeszerzési jogszabályok előírják. A kiválasztási eljárásra az uniós és a nemzeti jogban előírt összes vonatkozó jogorvoslati és végrehajtási eljárás alkalmazandó.

Az (1) és a (2) bekezdésben említett aukciós platformok megbízatása legfeljebb hároméves időszakra szólhat, amely legfeljebb további két évvel meghosszabbítható. Mindazonáltal a (2) bekezdésben említett aukciós platformok megbízatása az (1) bekezdésben említett aukciós platformnak a (7) bekezdés szerinti jegyzékbe való felvételétől számított három hónapos időszak végének időpontja, a jegyzékbe való felvétel megtagadásától számított négy hónapos időszak végének időpontja, illetve – amennyiben a tagállam a 26. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformon tartott árverések kezdő időpontjáig nem nyújtott tájékoztatást a 30. cikk (6) bekezdésének megfelelően egyetlen, a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformról sem – az árveréseknek a 26. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformon való megkezdésétől számított hat hónapos időszak lezárultának időpontja közül a legkorábbi időpontban lejár.

Az (1) és a (2) bekezdésben említett aukciós platformok kijelölésének feltétele, hogy a szóban forgó aukciós platformok a (7) bekezdésnek megfelelően szerepeljenek a III. melléklet jegyzékében. Kijelölésük végrehajtására nem kerülhet sor mindaddig, amíg az érintett aukciós platformnak a III. melléklet jegyzékébe a (7) bekezdésnek megfelelően történő felvétele hatályba nem lépett.

(6)  Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, hanem e cikk (1) és (2) bekezdése alapján saját aukciós platform kijelölése mellett dönt, teljes körű tájékoztatást köteles nyújtani a Bizottságnak az alábbiak tekintetében:

a) a kijelölésre javasolt aukciós platform azonosító adatai;

▼M6

b) a kijelölésre javasolt aukciós platform(ok) aukciós folyamatára vonatkozó részletes irányadó működési szabályok, amelyek magukban foglalják többek között az érintett aukciós platform – ideértve a kijelölendő aukciós platformhoz kapcsolódó klíringrendszer(eke)t vagy elszámolórendszer(eke)t is – kijelölésére vonatkozó szerződéses előírásokat, azon feltételek megjelölésével, amelyek a díjak szerkezetére és nagyságára, valamint a biztosítékok kezelésére, a fizetésre és a teljesítésre vonatkoznak;

▼M4

c) az aukciós termék típusa, illetve minden szükséges információ, amelynek segítségével a Bizottság fel tudja mérni, vajon az előirányzott aukciós eseménynaptár összeegyeztethető-e a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok fennálló vagy előirányzott aukciós eseménynaptárával, valamint az azon tagállamok által előterjesztett további aukciós eseménynaptárakkal, amelyek nem vesznek részt a 26. cikk szerinti közös fellépésben, hanem saját aukciós platformot jelölnek ki;

▼M1

d) az árverések figyelemmel kísérésének és felügyeletének azon részletes szabályai és feltételei, amelyek a 35. cikk (4), (5) és (6) bekezdésének megfelelően a javasolt aukciós platformra vonatkoznak, valamint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a bűnözői tevékenység vagy a piaci visszaélés ellen védelmet nyújtó részletes szabályok, beleértve a szükségesnek ítélt korrekciós intézkedéseket vagy szankciókat;

e) a 22. cikk (4) bekezdésében és a 34. cikkben foglaltak teljesítését szolgáló részletes intézkedések az árverező kinevezésével kapcsolatban.

▼B

(7)  A III. mellékletnek tartalmaznia kell a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformokat, az azokat kijelölő tagállamokat, a kijelölés feltételeit, valamint az összes további vonatkozó feltételt vagy kötelezettséget, amennyiben az e rendeletben foglalt követelmények, továbbá a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében foglalt célkitűzések teljesülnek. A Bizottság és a 2003/87/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság kizárólag e követelmények és célkitűzések alapján jár el, és teljes mértékben figyelembe veszi az aukcióellenőrnek az e rendelet 25. cikkének (4) bekezdése szerint elkészített jelentéseit.

▼M1

Az első albekezdésben meghatározott jegyzékbe való felvétel hiányában az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, hanem úgy dönt, hogy e cikk (1) és (2) bekezdése alapján saját aukciós platformot jelöl ki, az első albekezdésben meghatározott bejegyzés hatálybalépésétől számított három hónapos időszak végéig a 26. cikk (1), illetve (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokat köteles igénybe venni kibocsátási egységei azon hányadának értékesítésére, amelyet egyébként az e cikk (1), illetve (2) bekezdése alapján kijelölendő aukciós platformon árverezett volna el.

A (8) bekezdés sérelme nélkül az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, hanem úgy dönt, hogy e cikk (1) és (2) bekezdése alapján saját aukciós platformot jelöl ki, kizárólag abból a célból is részt vehet a közös fellépésben, hogy a második albekezdésben foglaltaknak megfelelően igénybe vehesse a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokat. A részvételre csak a 26. cikk (6) bekezdésének második albekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően és a közös közbeszerzési megállapodás feltételeinek betartásával kerülhet sor.

(8)  Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, hanem úgy dönt, hogy e cikk (1) és (2) bekezdése alapján saját aukciós platformot jelöl ki, a 26. cikk (6) bekezdésének megfelelően csatlakozhat a 26. cikkben meghatározott közös fellépéshez.

▼B

Azon kibocsátási egységek mennyiségét, amelyeket egy olyan aukciós platform keretében terveztek árverésre bocsátani, amely nem tartozik a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe, egyenlően el kell osztani a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt, érintett aukciós platform által lebonyolított árverések között.

31. cikk

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformoktól eltérő aukciós platformok feladatai

▼M4

(1)  A 30. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform ugyanazokat a 27. cikkben meghatározott feladatokat látja el, mint a 26. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform.

A 30. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform azonban mentesül a 27. cikk (1) bekezdése c) pontjának rendelkezései alól, és a 27. cikk (3) bekezdése szerinti exitstratégiát megküldi a kijelölő tagállamnak, amelyről az egyeztetést folytat az aukció-ellenőrrel.

▼B

(2)  A 30. cikk (2) bekezdése értelmében kijelölt aukciós platform ugyanazokat a 28. cikkben meghatározott feladatokat látja el, mint a 26. cikk (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform, kivéve az aukciós eseménynaptárról szóló 28. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat, amelyek nem alkalmazandók.

(3)  A 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint a 9., 10., 12., 14. és a 32. cikknek az aukciós eseménynaptárra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformokra.

32. cikk

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformoktól eltérő aukciós platformok aukciós eseménynaptára

▼M6

(1)  Az e rendelet 30. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok által lebonyolított egyes aukciókon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv III. fejezetének hatálya alá tartozó kibocsátási egységek mennyisége nem haladhatja meg a 20 millió kibocsátási egységet, és nem lehet kevesebb 3,5 millió kibocsátási egységnél, kivéve akkor, ha egy adott naptári évben az aukciós platformot kijelölő tagállam által árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv III. fejezetének hatálya alá tartozó kibocsátási egységek teljes mennyisége nem éri el a 3,5 millió egységet, amely esetben a naptári évre jutó összes kibocsátási egységet egyetlen árverés alkalmával kell értékesíteni. Ugyanakkor a szóban forgó aukciós platformok által lebonyolított egyes aukciókon árverésre kerülő, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyisége nem lehet 1,5 millió kibocsátási egységnél kevesebb abban a 12 hónapos időszakban, amikor az (EU) 2015/1814 határozat 1. cikkének (5) bekezdése értelmében egy meghatározott mennyiségű kibocsátási egységet le kell vonni az árverés útján értékesíteni kívánt kibocsátási egységek mennyiségéből.

▼B

(2)  Az e rendelet 30. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által lebonyolított egyes aukciókon a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyisége nem haladhatja meg az 5 millió kibocsátási egységet és nem lehet kevesebb 2,5 millió kibocsátási egységnél, kivéve ha egy adott naptári évben az aukciós platformot kijelölő tagállam által árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek teljes mennyisége nem éri el a 2,5 milliót, amely esetben a naptári évre jutó összes kibocsátási egységet egyetlen árverés alkalmával kell értékesíteni.

(3)  Az e rendelet 30. cikkének (1) vagy (2) bekezdése értelmében kijelölt összes aukciós platform által árverés útján értékesítendő, a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységek összesített mennyiségét egyenlően kell osztani az adott naptári év folyamán, azzal a különbséggel, hogy augusztusban az év többi hónapjában árverés útján értékesített kibocsátási egységek mennyiségének felét kell árverésre bocsátani. ►M1  E követelmények teljesítettnek tekintendők abban az esetben, ha minden egyes, a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform esetében külön-külön teljesülnek. A 2012. naptári év tekintetében a fenti rendelkezések alkalmazását egy hónappal azt követően kell megkezdeni, hogy bármely szóban forgó aukciós platform megkezdte az árveréseket. ◄

▼M6

(4)  Az e rendelet 30. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében az aukciós évet megelőző év október 31-ig vagy ezt követően az első adandó alkalommal, míg a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében az aukciós évet megelőző év július 15-ig vagy ezt követően az első adandó alkalommal kötelesek meghatározni és közzétenni minden egyes évre vonatkozóan az ajánlattételi időszakok időpontjait, az egyes árveréseken árverésre bocsátott mennyiségeiket, az árverések dátumait, az egyes árverések alkalmával értékesíteni kívánt aukciós termékek típusát, valamint éves szinten az egyes árverések alkalmával értékesíteni kívánt kibocsátási egységek kifizetésének és átadásának dátumait. Az érintett aukciós platformok a meghatározással és a közzététellel kapcsolatos kötelezettségeiket azt követően teljesítik, hogy az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok meghatározták és közzétették az e rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében és 13. cikkének (1) bekezdésében előírt adatokat, kivéve, ha ilyen platform kijelölésére még nem került sor. Az érintett aukciós platformok csak a Bizottsággal folytatott konzultációt és a Bizottság véleményének kikérését követően határozhatják meg és tehetik közzé a szóban forgó adatokat. Az érintett aukciós platformok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság véleményét.

▼B

Az első albekezdésben említett, közzétett eseménynaptáraknak összhangban kell lenniük a III. mellékletben felsorolt, valamennyi vonatkozó feltétellel és kötelezettséggel.

▼M1

A 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok az e bekezdés első albekezdésében előírt meghatározási és közzétételi kötelezettségüket az érintett aukciós platformot kijelölő tagállamhoz hozzárendelt, az I. mellékletben meghatározott mennyiségekre, valamint a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében említett, az árverésre bocsátandó kibocsátási egységek becsült számára vonatkozó legutóbbi bizottsági meghatározásra és közzétételre alapozva teljesítik, a lehetőségekhez mérten figyelembe véve az átmeneti jelleggel történő ingyenes kiosztás céljából a kibocsátási egységek azon mennyiségéből levont vagy levonandó mennyiségeket is, amelyet az adott tagállam a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése alapján – az irányelv 10c. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint – egyébként árverésre bocsátana.

▼B

(5)  Amennyiben egy, a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform a 7. cikk (5) vagy (6) bekezdése, illetve a 9. cikk szerint töröl egy általa lebonyolított árverést, a kibocsátási egységek elárverezett mennyiségét egyenlően el kell osztani vagy az ugyanazon aukciós platformon beütemezett következő négy árverés között, vagy – ha az érintett aukciós platform az adott naptári évben négynél kevesebb árverést bonyolít le – a platformon beütemezett következő két árverés között.

33. cikk

A rendelet felülvizsgálata

▼M4

Az aukció-ellenőr által megküldött, a 2014. év során lebonyolított aukciókra vonatkozó éves összefoglaló jelentés beérkezésekor a Bizottság felülvizsgálja az e rendeletben meghatározott szabályozást, beleértve valamennyi aukciós folyamat működését.

▼B

A felülvizsgálat során a Bizottság elemzi a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformok és a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformok közötti kölcsönhatások, valamint az egyes árverések és a másodlagos piac közötti kölcsönhatások vonatkozásában nyert tapasztalatokat.

A felülvizsgálatra a tagállamok és az érintettek bevonásával kerül sor.

A Bizottság a felülvizsgálat következtetései és 2016. december 31-ig történő hatálybalépésük fényében minden szükséges intézkedést meghozhat annak érdekében, hogy a belső piacnak vagy a szénpiacnak az e rendelet szabályozásából eredő esetleges torzulása vagy hibás működése orvosolható legyen.IX. FEJEZET

AZ ÁRVEREZŐ ÉS AZ AUKCIÓELLENŐR KINEVEZÉSÉRE, VALAMINT AZ AUKCIÓS PLATFORMOK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

34. cikk

Az árverező és az aukcióellenőr kinevezése tekintetében alkalmazandó követelmények

(1)  Az árverezők és az aukcióellenőr kinevezésekor a tagállamok az alábbiak teljesülésének mértékét veszik figyelembe a jelöltek kapcsán:

a) az összeférhetetlenség vagy a piaci visszaélés szempontjából a lehető legkisebb kockázatot hordozzák az alábbiak tekintetében:

i. a másodlagos piacon folytatott bármely tevékenység;

ii. az összeférhetetlenség vagy a piaci visszaélés kockázatának csökkentését célzó belső folyamatok és eljárások;

b) az árverezői vagy aukcióellenőri feladatok késedelem nélküli, legmagasabb szakmai és minőségi kívánalmakat kielégítő végrehajtásának képessége.

(2)  Az árverező kinevezésének feltétele, hogy megkösse a 22. cikk (2) és (3) bekezdésében említett megállapodásokat az érintett aukciós platformmal.

35. cikk

Az aukciós platformok kijelölése tekintetében alkalmazandó követelmények

▼M6

(1)  Árverést csak olyan szabályozott piacként engedélyezett aukciós platform bonyolíthat, amelynek működtetője kibocsátási egységek vagy származtatott kibocsátási egységek másodlagos piacára szakosodott.

▼B

(2)  Az e rendelet alapján a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverés útján történő értékesítésére kijelölt aukciós platformok, anélkül, hogy a tagállamok bárminemű külön jogi vagy közigazgatási követelményt támaszthatnának, gondoskodhatnak a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében említett ajánlattevők aukcióhoz való hozzáférését és aukción való részvételét megkönnyítő konstrukciókról.

(3)  Az aukciós platform kijelölésekor a tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy a jelöltek milyen mértékben felelnek meg az összes alábbi követelménynek:

a) a megkülönböztetésmentesség – mind jogi szempontból történő, mind tényleges – tiszteletben tartásának biztosítása;

b) az uniós rendszer hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások árverésen való teljes körű, igazságos és méltányos részvételének, valamint a kis kibocsátók hozzáférésének biztosítása;

c) a költséghatékonyság biztosítása és az indokolatlan adminisztrációs költségek elkerülése;

d) hathatós aukciós felügyelet, értesítés abban az esetben, ha pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűnözői tevékenység vagy piaci visszaélés gyanúja áll fenn, az előírt intézkedések vagy szankciók végrehajtásának képessége, beleértve bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmus biztosítását;

e) a belső piaci – ide értve a szénpiacot is – versenytorzulások elkerülése;

f) a szénpiac megfelelő működésének biztosítása, beleértve az árverések lebonyolítását;

g) kapcsolódás legalább egy klíringrendszerhez vagy elszámolórendszerhez;

h) megfelelő intézkedések biztosítása, amelyek arra kötelezik az aukciós platformot, hogy adott esetben adja át az árverések lebonyolításához szükséges tárgyi eszközöket és immateriális javakat az aukciós platform jogutódjának.

▼M1

(4)  Valamely aukciós platform csak akkor jelölhető ki a 26. cikk (1) bekezdése, illetve a 30. cikk (1) bekezdése szerint, ha a jelölt szabályozott piac és a piacműködtető székhelye szerinti tagállam gondoskodott arról, hogy a 2004/39/EK irányelv III. címében foglaltakat átültető nemzeti intézkedések a kétnapos azonnali ügyletekkel vagy az ötnapos határidős ügyletekkel kapcsolatos árverezésekre a megfelelő mértékig alkalmazandóak legyenek.

Valamely aukciós platform csak azt követően jelölhető ki a 26. cikk (1) bekezdése, illetve a 30. cikk (1) bekezdése szerint, hogy a jelölt szabályozott piac és a piacműködtető székhelye szerinti tagállam gondoskodott arról, hogy illetékes nemzeti hatóságai a 2004/39/EK irányelv IV. címében foglaltakat a megfelelő mértékig átültető nemzeti intézkedéseknek megfelelően engedélyezni és felügyelni tudják a szabályozott piacot és a piacműködtetőt.

▼B

Amennyiben a jelölt szabályozott piacnak és annak működtetőjének a székhelye nem ugyanabban a tagállamban található, akkor az első és a második albekezdés mind a jelölt szabályozott piac székhelye szerinti, mind a szabályozott piac működtetőjének székhelye szerinti tagállamra alkalmazandó.

▼M1

(5)  A 2004/39/EK irányelv 48. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt, az e cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett tagállami illetékes hatóságok akkor döntenek az e rendelet 26. cikkének (1) bekezdése vagy 30. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vagy kijelölendő szabályozott piac engedélyezése mellett, ha a szabályozott piac és a piacműködtető megfelel a 2004/39/EK irányelv III. címében foglalt rendelkezéseket e cikk (4) bekezdése szerint a székhelyük szerinti tagállam nemzeti jogrendjébe átültető rendelkezéseknek. Az engedélyezésről szóló határozatot a 2004/39/EK irányelv IV. címét e cikk (4) bekezdésének megfelelően a székhely szerinti tagállam nemzeti jogrendjébe átültető nemzeti rendelkezésekkel összhangban kell meghozni.

▼B

(6)  Az e cikk (5) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok hatékony piaci felügyeletet gyakorolnak, és megtesznek minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy az említett bekezdésben foglalt követelmények teljesüljenek. Ennek érdekében közvetlenül, vagy a 2004/39/EK irányelv 48. cikkének (1) bekezdése alapján kijelölt egyéb illetékes nemzeti hatóságok közreműködésével képesnek kell lenniük arra, hogy gyakorolják az e cikk (4) bekezdésben említett szabályozott piac és működtetője tekintetében az említett irányelv 50. cikkét átültető nemzeti intézkedések értelmében rájuk ruházott jogköröket.

Az (5) bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságok szerinti minden egyes tagállam gondoskodik arról, hogy a 2004/39/EK irányelv 51. és 52. cikkét átültető nemzeti intézkedések alkalmazást nyerjenek azon személyek esetében, akik a 2004/39/EK irányelv III. címében foglalt kötelezettségeket, vagyis az e cikk (4) bekezdésének megfelelően a székhely szerinti tagállam nemzeti jogrendjébe azokat átültető nemzeti követelményeket nem teljesítik.

E bekezdés alkalmazásában a 2004/39/EK irányelv 56–62. cikkét átültető nemzeti intézkedések a különböző tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak együttműködésére vonatkoznak.X. FEJEZET

AZ AUKCIÓS TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS PIACI VISSZAÉLÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK RENDSZERE

36. cikk

A 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében vett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos piaci visszaélések megakadályozásának rendszere

(1)  E rendelet alkalmazásában, amennyiben a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek a 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében vett pénzügyi eszközök, árverezésükre azon irányelv megfelelő rendelkezései vonatkoznak. ►M1  A fenti rendelkezés nem sérti e rendelet 38–40. cikkének az ajánlatok bennfentes információk alapján történő visszavonására való alkalmazását. ◄

(2)  Amennyiben a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek a 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében nem pénzügyi eszközök, árverezésükre az e rendelet 37–43. cikkének rendelkezései alkalmazandók.

37. cikk

Fogalommeghatározások a 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében vett pénzügyi eszközöktől eltérő aukciós termékekkel kapcsolatos piaci visszaélések megakadályozásának rendszerében

A 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében vett pénzügyi eszközöktől eltérő aukciós termékekre vonatkozó 38–43. cikk alkalmazásában:

a) „bennfentes információ”: az olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve egy vagy több aukciós termékkel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna az ajánlati árra;

Az ajánlattétel végrehajtásával megbízott személyek esetében szintén bennfentes információ az ügyfél által közölt, és az ügyfél függőben lévő ajánlatával kapcsolatos összes pontos információ, amely közvetve vagy közvetlenül egy vagy több aukciós termékkel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna az ajánlatokban szereplő árakra;.

b) „piaci manipuláció”:

i. olyan ajánlatok vagy másodlagos piaci ügyletek vagy megbízások

 amelyek az aukciós termékek ára vagy kereslete tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak, illetőleg valószínűsíthetően ilyen jelzéseket adhatnak, vagy

 amelyek egy személy vagy egymással összejátszó személyek cselekménye révén a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzítik az aukciós termékek aukciós elszámolóárát,

kivéve, ha az a személy, aki az ajánlatot tette vagy a másodlagos piacon az ügyletet vagy megbízást bonyolította, bizonyítani tudja, hogy a szóban forgó eljárása során jogos indokok vezérelték;

ii. olyan ajánlat, amelyben fiktív eszközökhöz vagy bármilyen más formájú megtévesztéshez, manipulációhoz folyamodnak;

iii. olyan információk terjesztése az internetet is magában foglaló tömegtájékoztatásban vagy bármilyen más eszközzel, amely információk az aukciós termékek tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak vagy valószínűsíthetően adhatnak, beleértve híresztelések és hamis vagy félrevezető hírek terjesztését, amennyiben az a személy, aki ilyeneket terjesztett, tudatában volt vagy tudatában kellett lennie az információ hamis vagy félrevezető voltának. Az újságírók esetében, amennyiben újságírói minőségükben járnak el, az ilyen információterjesztést a szakmájukra irányadó szabályok figyelembevételével kell elbírálni, kivéve ha ezek a személyek közvetlenül vagy közvetve előnyre vagy haszonra tesznek szert a kérdéses információk terjesztéséből.

Az első bekezdés b) pontjában megadott alapvető meghatározásra különösen a következő példák adhatók:

 valamely személy vagy egymással összejátszó személyek olyan magatartása, amely valamely aukciós termék kereslete tekintetében erőfölény biztosítására irányul, és közvetlenül vagy közvetve az aukciós elszámolóárak rögzítését vagy más tisztességtelen kereskedési feltételek kialakítását eredményezi,

 kibocsátási egységek vagy származékaik eladása vagy megvétele a másodlagos piacon az árverést megelőzően, aminek hatására az aukciós termékek aukciós elszámolóára a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzül, illetve ami félrevezeti az árverés ajánlattevőit,

 a hagyományos vagy az elektronikus tömegtájékoztatáshoz való alkalmi vagy rendszeres hozzáférés kihasználása valamely aukciós termékre vonatkozó vélemény kinyilvánítása révén, miután az így eljáró személy előzőleg ajánlatot tett a kérdéses aukciós termék vonatkozásában, és utóbb az általa kinyilvánított véleménynek az aukciós termékre adott egyéb ajánlati árakra gyakorolt hatását kihasználva tesz szert haszonra anélkül, hogy egyidejűleg megfelelően és eredményesen nyilvánosságra hozta volna ezt az összeférhetetlenséget.

38. cikk

A bennfentes kereskedelem tilalma

(1)  A második albekezdésben említett, bennfentes információkkal rendelkező egyetlen személy sem használhatja fel ezeket az információkat oly módon, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy nevében az információhoz kapcsolódó aukciós termékekre vonatkozóan ajánlatot adjon be, módosítson vagy vonjon vissza.

Az első albekezdést kell alkalmazni minden olyan személyre, aki bennfentes információ birtokába került:

a) az aukciós platform, az árverező vagy az aukcióellenőr igazgatási-, irányító- vagy felügyeleti testületében való tagsága folytán; vagy

b) az aukciós platform, az árverező vagy az aukcióellenőr tőkéjében való részesedése folytán; vagy

c) mert hozzáfér ilyen információkhoz beosztása, foglalkozása vagy feladatai végzése folytán; vagy

d) bűnözői tevékenysége folytán.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett személy jogi személy, az abban a bekezdésben megállapított tilalmat azokra a természetes személyekre is alkalmazni kell, akik részt vesznek az érintett jogi személy javára lebonyolítandó ajánlattételi, ajánlatmódosítási vagy ajánlat-visszavonási ügyletekre vonatkozó döntések meghozatalában.

(3)  Ez a cikk nem alkalmazandó az aukciós termékekre adott azon ajánlatok benyújtására, módosítására vagy visszavonására, amelyek egy esedékessé váló adott kötelezettség teljesítése kapcsán hajtanak végre, amennyiben e kötelezettség olyan megállapodásból ered, amelyet azt megelőzően kötöttek meg, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott.

39. cikk

A bennfentes információk egyéb tilalom alá eső felhasználási módjai

A 38. cikkben meghatározott tilalom hatálya alá tartozó egyetlen személy sem

a) hozhat bennfentes információkat bármely másik személy tudomására, kivéve ha ezeket az információkat beosztása, foglalkozása vagy feladatai szokásos végzése keretében szolgáltatja;

b) ajánlhatja bennfentes információ alapján egy másik személy számára azt, vagy bírhat rá egy másik személyt bennfentes információ alapján arra, hogy olyan aukciós termékekkel kapcsolatban nyújtsa be, módosítsa vagy vonja vissza ajánlatát, amelyekre az ilyen információ vonatkozik.

40. cikk

A bennfentes kereskedelem tilalmának hatálya alá tartozó egyéb személyek

A 38. és a 39. cikk az azon cikkekben említett személyeken kívül azokra a személyekre is alkalmazandó, akik bennfentes információ birtokában vannak, és tudják, vagy tudniuk kellett arról, hogy a szóban forgó információ bennfentes információ.

41. cikk

A piaci manipuláció tilalma

A piaci manipuláció mindenki számára tilos.

42. cikk

Különleges előírások a piaci visszaélés kockázatának mérséklésére

(1)  Az aukciós platform, az árverező és az aukcióellenőr listát készít azokról az általuk munkaszerződés alapján vagy más módon foglalkoztatott személyekről, akik bennfentes információkhoz férnek hozzá. Az aukciós platform ezt a listát rendszeresen frissíti, és annak kérésére továbbítja a székhelye szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságának. Az árverező és az aukcióellenőr ezt a listát szintén rendszeresen frissíti, és az őket kinevező szerződés(ek)ben foglaltak szerint megküldi az aukciós platform székhelye szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságának, illetve az árverező vagy az aukcióellenőr székhelye szerinti tagállamnak, amikor az illetékes nemzeti hatóság erre igényt tart.

(2)  Az aukciós platformnál, az árverezőnél és az aukcióellenőrnél vezetői feladatokat ellátó személyek és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyek legalább értesítik az (1) bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságot az aukciós termékekre, illetve a kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozóan saját javukra bonyolított ajánlattétel, ajánlatmódosítás vagy ajánlat-visszavonás létezéséről.

(3)  A forgalmazási csatornáknak vagy a nyilvánosságnak szánt, az aukciós termékekre vonatkozó elemzéseket készítő vagy terjesztő személyek, és a befektetési stratégiával kapcsolatos tanácsadást vagy javaslatot tartalmazó más tájékoztatókat készítő, illetve terjesztő személyek megfelelő gondossággal járnak el ezen információk tisztességes ismertetése tekintetében, és fel kell tárniuk érdekeiket, illetve jelezniük kell összeférhetetlenségüket azokkal az aukciós termékekkel kapcsolatban, amelyekre az információk vonatkoznak.

(4)  Az aukciós platform a manipulatív piaci gyakorlatok megelőzésére és felderítésére irányuló strukturális rendelkezéseket fogad el.

(5)  Az 59. cikk (1) bekezdésében említett minden olyan személy, akiben okkal merül fel az a gyanú, hogy valamely ügylet kimerítheti a bennfentes kereskedelem vagy a piaci manipuláció fogalmát, haladéktalanul köteles értesíteni a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát.

43. cikk

Felügyelet és végrehajtás

(1)  A 2003/6/EK irányelv 11. cikkében említett illetékes nemzeti hatóságok hatékony piaci felügyeletet gyakorolnak, és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az e rendelet 37–42. cikkének rendelkezéseiben foglalt követelmények teljesüljenek.

(2)  Az e cikk (1) bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságok rendelkeznek a 2003/6/EK irányelv 12. cikkét átültető nemzeti intézkedések révén rájuk ruházott jogkörökkel.

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a saját területükön vagy azon kívül bonyolított árverések vonatkozásában a 2003/6/EK irányelv 14. és 15. cikkét átültető nemzeti intézkedések alkalmazást nyerjenek azokra a személyekre, akik az e rendelet 37–42. cikkében foglalt követelmények teljesítésének elmulasztásáért felelősek.

(4)  E rendelet 37–42. cikkének és e cikk (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában a 2003/6/EK irányelv 16. cikkét átültető nemzeti intézkedések az e cikk (1) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok együttműködésére vonatkoznak.XI. FEJEZET

AZ ÁRVERÉSI BEVÉTEL KIFIZETÉSE ÉS FOLYÓSÍTÁSA

44. cikk

A nyertes ajánlattevők általi kifizetések és az árverési bevétel folyósítása a tagállamoknak

(1)  A nyertes ajánlattevő vagy jogutódja(i), beleértve a nevükben eljáró közvetítőket, az azokért az elnyert kibocsátási egységekért – amelyek mennyiségéről a nyertes ajánlattevő a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján előzetesen értesítést kapott – járó kifizetendő összeget, amely összegről a 61. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján értesült, lehívható pénzeszközök formájában folyósítják a klíringrendszeren vagy elszámolórendszeren keresztül az árverező nevesített bankszámlájára, illetve rendelkeznek a folyósításról azt megelőzően, hogy a kibocsátási egységeket az ajánlattevő vagy annak jogutódja nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számláján jóváírják, illetve legkésőbb a jóváírással egy időben.

▼M4

(2)  Az aukciós platform – ideértve a hozzá kapcsolódó klíringrendszer(ek)et vagy elszámolórendszer(ek)et – folyósítja az ajánlattevők vagy jogutódjaik által a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységekért kifizetett összegeket a szóban forgó kibocsátási egységeket árverésre bocsátó árverezőknek, kivéve azon összegeket, amelyek tekintetében az aukciós platformot felkérik, hogy kifizetőként járjon el az aukció-ellenőr felé.

▼B

(3)  Az árverezőknek fizetendő összeg az ajánlattevő által kifizetett összeg pénznemétől függetlenül euróban, illetve euroövezeten kívüli tagállam esetében – az érintett tagállam döntésétől függően – e tagállam pénznemében folyósítandó, feltéve, hogy az érintett klíringrendszer vagy elszámolórendszer kezelni tudja a kérdéses nemzeti valutát.

Az átváltási árfolyam az érintett aukciós platformot felállító szerződésben meghatározott, elismert pénzügyi hírügynökség által az ajánlattételi időszak lezárása után közvetlenül közzétett árfolyam.

45. cikk

A késedelmes vagy elmaradt kifizetés következményei

(1)  A nyertes ajánlattevő vagy jogutódja számára csak akkor lehet átadni a kibocsátási egységeket, amelyek mennyiségéről a nyertes ajánlattevő a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján előzetesen értesítést kapott, amennyiben a teljes összeg, amelyről a 61. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján értesült, kifizetésre került az árverező részére a 44. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(2)  Ha a nyertes ajánlattevő vagy jogutódja nem teljesíti hiánytalanul az e cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit addig a dátumig, amelyről a nyertes ajánlattevőt a 61. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerint értesítették, úgy tekintendő, mint aki nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek.

(3)  A fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesítő ajánlattevőt a következők egyike vagy mindegyike terhelheti:

a) késedelmi kamat a 61. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti esedékességi dátumtól a tényleges kifizetés dátumáig minden egyes napra, az érintett aukciós platformot kijelölő szerződésben megállapított kamatlábbal, naponta számítva;

b) kötbér, amelyet a klíringrendszer vagy elszámolórendszer költségeit levonva az árverező részére kell jóváírni.

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül a fizetési kötelezettségeit nem teljesítő nyertes ajánlattevőnek a következők egyikével is számolnia kell:

a) a központi szerződő fél közbelép az árverési egységek átadásának és az árverezőnek járó összeg kifizetésének teljesítésére;

b) az elszámoló ügynök az ajánlattevő által adott biztosíték felhasználásával hajtja végre az árverezőnek járó összeg kifizetését.

(5)  A kiegyenlítés elmulasztása esetén a kibocsátási egységeket az érintett aukciós platform soron következő két árverésén kell értékesíteni.XII. FEJEZET

AZ ELÁRVEREZETT KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK ÁTADÁSA

46. cikk

Az elárverezett kibocsátási egységek átvezetése

▼M1

Az aukciós platformok bármelyikén elárverezett kibocsátási egységeket az ajánlattételi időszak megnyitása előtt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek át kell vezetnie egy nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlára, amelyen a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer letétben tartja a kibocsátási egységeket mindaddig, amíg az árverés eredményének megfelelően azok a nyertes ajánlattevőhöz vagy jogutódjaihoz nem kerülnek a 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott, az adott esetre alkalmazandó bizottsági rendeletben előírtak szerint.

▼B

47. cikk

Az elárverezett kibocsátási egységek átadása

(1)  A klíringrendszer vagy elszámolórendszer a kibocsátási egységek összes mennyiségének erejéig annyi kibocsátási egységet különít el a nyertes ajánlattevő számára, amelyről az a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján értesítést kapott.

Az ajánlattevő ugyanazon árverés során kaphat több tagállamtól is kibocsátási egységeket, amennyiben annak a mennyiségnek az eléréshez, amelyről a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján értesítést kapott, erre szükség van.

(2)  Az esedékes összegnek a 44. cikk (1) bekezdése szerinti kifizetését követően az egyes nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik az első adandó alkalommal, de legkésőbb a teljesítési határidőig kézhez kapják a kibocsátási egységeknek a számukra elkülönített mennyiségét, amelyről a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerint értesítést kaptak, mégpedig oly módon, hogy a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer által egy nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlán letétben tartott kibocsátási egységek egy része vagy egésze átvezetésre kerül az ajánlattevő vagy jogutódja nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlájára, illetve az ajánlattevő vagy jogutódja letétkezelőjeként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlájára.

48. cikk

Az elárverezett kibocsátási egységek késedelmes átadása

(1)  Amennyiben a klíringrendszer vagy elszámolórendszer rajta kívül álló okokból nem tudja határidőre átadni az elárverezett kibocsátási egységek részét vagy egészét, az első adandó alkalommal kell ezt megtennie, a nyertes ajánlattevőknek és jogutódjaiknak pedig el kell fogadniuk a teljesítés ezen későbbi dátumát.

(2)  Az (1) bekezdésben említett jogorvoslat az egyetlen jogorvoslat, csak ehhez folyamodhat a nyertes ajánlattevő vagy jogutódja, ha a kibocsátási egységek átadása az érintett klíringrendszeren vagy elszámolórendszeren kívül álló okokból meghiúsul.XIII. FEJEZET

A BIZTOSÍTÉKOK KEZELÉSE

49. cikk

Az ajánlattevő által nyújtott biztosíték

(1)  Az ajánlattételi időszaknak a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverésre bocsátása céljából történő megnyitása előtt az ajánlattevők, illetve a nevükben eljáró közvetítők kötelesek biztosítékot szolgáltatni.

(2)  Kérésre a vesztes ajánlattevők fel nem használt biztosítékait, a készpénzletét kamatával együtt, fel kell szabadítani, amint arra az ajánlattételi időszak lezárultával lehetőség nyílik.

(3)  Amennyiben a nyertes ajánlattevő arra igényt tart, az elszámolás során fel nem használt biztosítékait fel kell szabadítani a készpénzletét kamatával együtt, amint arra az elszámolást követően lehetőség nyílik.

50. cikk

Az árverező által nyújtott biztosíték

(1)  Az ajánlattételi időszaknak a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverésre bocsátása céljából történő megnyitása előtt az árverezőnek letéti biztosítékként csak kibocsátási egységeket kell rendelkezésre bocsátania, amelyeket átadásukig a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer letétben tart.

▼M1 —————

▼B

(3)  Ha nem kerül sor az ►M1  (1) bekezdés ◄ alapján biztosítékként szolgáltatott kibocsátási egységek felhasználására, az árverező tagállam dönthet úgy, hogy a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer azokat átadásukig tartsa letétben egy nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlán.XIV. FEJEZET

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK

51. cikk

A díjak szerkezete és nagysága

(1)  A díjak szerkezete és nagysága, valamint az aukciós platformok, illetve a klíringrendszer(ek) és elszámolórendszer(ek) által alkalmazott kapcsolódó feltételek nem lehetnek kedvezőtlenebbek a másodlagos piacokon alkalmazott hasonló normál díjaknál és feltételeknél.

(2)  Az aukciós platformok és a klíringrendszer(ek) és elszámolórendszer(ek) csak olyan díjakat, levonásokat vagy feltételeket alkalmazhatnak, amelyeket az őket kijelölő szerződésben kifejezetten meghatároztak.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően alkalmazott díjakat és feltételeket világosan meg kell határozni, és közérthető módon közzé kell tenni. Tételesen fel kell sorolni őket, külön-külön meghatározva az egyes szolgáltatástípusok részletes költségeit.

52. cikk

Az aukciós folyamat költsége

▼M1

(1)  A 27. cikk (1) bekezdésében, a 28. cikk (1) bekezdésében és a 31. cikkben meghatározott szolgáltatások költségeit – a (2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – az ajánlattevők által befizetett díjakból kell fedezni, kivéve az árverező és az aukciós platform között a 22. cikk (2) és (3) bekezdése szerint létrejött, az árverezőt az őt kinevező tagállam nevében történő eljárásra feljogosító megállapodások költségeit, melyeket – az érintett aukciós platformhoz kapcsolódó klíringrendszer vagy elszámolórendszer költségeinek kivételével – az árverező tagállam viseli.

Az első albekezdésben említett költségeket le kell vonni az árverezőknek a 44. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően fizetendő árverési bevételből.

(2)  A harmadik albekezdés sérelme nélkül a 26. cikk (6) bekezdésének első albekezdésében említett közös közbeszerzési megállapodás, illetve a valamely aukciós platformnak a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerinti kijelölésére irányuló szerződés feltételei az e cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérve megkövetelhetik, hogy azon tagállamok, amelyek a 30. cikk (4) bekezdésének megfelelően arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy nem kívánnak részt venni a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépésben, ám később mégis igénybe veszik a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformot, kötelesek legyenek kifizetni az érintett aukciós platformnak – ideértve az ahhoz kapcsolódó klíringrendszer(eke)t vagy elszámolórendszer(eke)t is – a 27. cikk (1) bekezdésében és a 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a kibocsátási egységek azon hányadára eső költségeket, amelyet az adott tagállam attól az időponttól kezdődően bocsát árverésre, amikor a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően kijelölt aukciós platformon megkezdi árverezési tevékenységét, és legkésőbb addig az időpontig, amikor az érintett aukciós platform megbízatása lejár vagy másként megszűnik.

A fenti rendelkezés alkalmazandó azokra a tagállamokra is, amelyek a 26. cikk (6) bekezdésének első albekezdésében említett közös közbeszerzési megállapodás hatálybalépésétől számított hat hónapon belül nem csatlakoztak a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépéshez.

Az első albekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adott tagállam a 30. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében említett megbízatási időszak lejártát követően csatlakozik a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közös fellépéshez, illetve ha azért veszi igénybe a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformot a kibocsátási egységek rá eső hányadának elárverezésére, mert a 30. cikk (7) bekezdése szerinti jegyzékbe nem került felvételre olyan aukciós platform, amely a 30. cikk (6) bekezdésének megfelelően be van jelentve.

▼B

Az ajánlattevők által az (1) bekezdés szerint viselt költségekből le kell vonni a tagállam által e bekezdésnek megfelelően viselt költségek összegét.

▼M1

(3)  Az aukció-ellenőrnek az őt kinevező szerződésben meghatározott, az árverések számától függően változó költségeit egyenlően el kell osztani az aukciók között. Hacsak az aukció-ellenőrt kinevező szerződés másképp nem rendelkezik, az aukció-ellenőr összes egyéb, az őt kinevező szerződésben meghatározott költségét – a Bizottság részére nyújtott szolgáltatások és a 25. cikk (4) bekezdése szerint elkészített jelentések költségeinek kivételével – a részt vevő aukciós platformok között kell egyenlően elosztani.

▼B

Az aukcióellenőr költségeinek azon hányadát, amely a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokkal kapcsolatban merül fel, ide értve a 25. cikk (4) bekezdése szerint kért jelentések költségeit is a kijelölő tagállam viseli.

Az aukcióellenőr költséginek azon hányadát, amely a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokkal kapcsolatban merül fel, el kell osztani a közös fellépésben részt vevő tagállamok között, mégpedig olyan arányban, amilyen arányban részesülnek az adott aukciós platformon elárverezett kibocsátási egységek összmennyiségéből.

Az aukcióellenőr tagállamok által fedezett költségeit le kell vonni az árverezők által a 23. cikk c) pontja szerint a kijelölő tagállamoknak kifizetendő árverési bevételből.XV. FEJEZET

AZ ÁRVERÉS FELÜGYELETE, KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK ÉS SZANKCIÓK

53. cikk

Együttműködés az aukcióellenőrrel

(1)  Az árverezők, az aukciós platformok és a felügyeletüket ellátó illetékes nemzeti hatóságok kérésre tájékoztatják az aukcióellenőrt a birtokukban lévő minden olyan, az árverésekre vonatkozó információról, amely az aukcióellenőr feladatainak ellátásához indokoltan szükséges.

(2)  Az aukcióellenőr jogosult arra, hogy megfigyelje az árverések lebonyolítását.

(3)  Az árverezők, az aukciós platformok és a felügyeletüket ellátó illetékes nemzeti hatóságok saját feladatkörükön belül aktív együttműködéssel segítik az aukcióellenőrt feladatai ellátásában.

(4)  A befektetési vállalkozások és a hitelintézetek felügyeletét ellátó illetékes nemzeti hatóságok, továbbá a 18. cikk (2) bekezdése értelmében mások nevében ajánlattételre jogosult személyek felügyeletét ellátó illetékes nemzeti hatóságok saját hatáskörükön belül aktív együttműködéssel segítik az aukcióellenőrt feladatai ellátásában.

(5)  Az illetékes nemzeti hatóságokra az (1), a (3) és a (4) bekezdésben kiszabott kötelezettségek figyelembe veszik az uniós jog értelmében őket kötelező szakmai titoktartást.

▼M1

54. cikk

Az ajánlattevőkkel fenntartott viszony felügyelete

(1)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform működése teljes időtartama alatt nyomon követi az árverésein ajánlattételre jogosult ajánlattevőkkel fenntartott viszonyának alakulását, és ennek érdekében:

a) az aukciós viszony fennállása alatt mindvégig ellenőrzi a benyújtott ajánlatokat annak biztosítására, hogy az ajánlattevők ajánlattételi magatartása és az ügyfélről, annak üzleti és kockázati profiljáról, továbbá adott esetben a fizetőeszközök forrásáról rendelkezésre álló ismeretei között ne legyen ellentmondás;

b) olyan hatékony szabályozást és eljárásokat tart fenn, amelyek révén rendszeresen nyomon tudja követni a 19. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult személyek megfelelését a rájuk vonatkozó piaci magatartási szabályoknak;

c) a rendelkezésére álló rendszerei révén nyomon követi a 19. cikk (1), (2) és (3) bekezdése és a 20. cikk (6) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult személyek által lebonyolított ügyleteket annak érdekében, hogy fel tudja tárni az ezen albekezdés b) pontjában említett szabályok megsértését, a tisztességtelen és a szabálytalan árverési körülményeket, illetőleg a piaci visszaélésre utaló magatartást.

Az ajánlatoknak az első albekezdés a) pontjával összhangban elvégzett ellenőrzése folyamán az érintett aukciós platformnak kiemelt figyelmet kell fordítania minden olyan tevékenységre, amelyről úgy véli, hogy természeténél fogva pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy bűnözői tevékenységgel nagy valószínűséggel kapcsolatba hozható.

(2)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform gondoskodik arról, hogy az ajánlattevőkkel kapcsolatos dokumentumai, adatai és információi naprakészek legyenek. E célból az aukciós platform:

a) azt követően, hogy az ajánlattevő számára engedélyezte az árverésen való ajánlattételt, e viszony meglétének teljes időtartama alatt, továbbá az annak megszűnését követő öt év során a 19. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 20. cikk (5), (6) és (7) bekezdése értelmében információt kérhet az ajánlattevőtől az ajánlattevővel fennálló viszony nyomon követése céljából;

b) bármely ajánlattételre jogosult személyt felkérhet arra, hogy rendszeres időközönként újból nyújtson be ajánlattételi jogosultság iránti kérelmet;

c) bármely ajánlattételre jogosult személyt felkérhet arra, hogy a számára a 19. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 20. cikk (5), (6) és (7) bekezdése értelmében benyújtott információkat érintő bármilyen változásról azonnal értesítse az aukciós platformot.

(3)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform köteles nyilvántartást vezetni a következőkről:

a) az ajánlattételi jogosultság engedélyezése iránt a 19. cikk (2) és (3) bekezdése szerint egy adott kérelmező által benyújtott kérelem és annak esetleges módosításai;

b) az alábbiak vonatkozásában végzett ellenőrzések:

i. az ajánlattételi jogosultság iránti kérelem feldolgozása a 19., a 20. és a 21. cikk szerint;

ii. az aukciós viszony ellenőrzése és nyomon követése az (1) bekezdés a) és c) pontjának megfelelően, azt követően, hogy a kérelmező megkapta az ajánlattételi jogosultságot;

c) az adott ajánlattevő által az egyes árveréseken tett ajánlatok összes adata, beleértve a szóban forgó ajánlatoknak a 6. cikk (3) bekezdésének második albekezdése, illetve a 6. cikk (4) bekezdése szerinti visszavonására vagy módosítására vonatkozó adatokat is;

d) az azon árverések lebonyolítását érintő összes információ, amelyeken az adott ajánlattevő ajánlatot tett.

(4)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform a (3) bekezdés szerinti nyilvántartást egy adott ajánlattevő vonatkozásában az ajánlattevő ajánlattételi jogosultságának teljes időtartama alatt és az ajánlattevővel fenntartott viszony megszűnésétől számítva legalább öt éven át köteles vezetni.

▼B

55. cikk

Értesítés pénzmosásról, terrorizmus finanszírozásáról vagy bűnözői tevékenységekről

▼M1

(1)  A 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok kötelesek folyamatosan ellenőrizni és megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 26. cikk (1) bekezdése és a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok megfeleljenek az e rendelet 19. cikkében és 20. cikkének (6) bekezdésében az ügyfelek átvilágítására vonatkozóan előírt követelményeknek, az e rendelet 54. cikkében a nyomon követéssel és a nyilvántartással kapcsolatban előírt követelményeknek, továbbá az e cikk (2) és (3) bekezdésében előírt bejelentési követelményeknek.

Az első albekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságoknak rendelkezniük kell a 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (2) és (3) bekezdését átültető nemzeti intézkedésekben meghatározott jogkörökkel.

A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform felelősségre vonható az e rendelet 19. cikkében, 20. cikkének (6) és (7) bekezdésében, 21. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 54. cikkében, valamint az e cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak megsértéséért. E tekintetben a 2005/60/EK irányelv 39. cikkét átültető nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

(2)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform, valamint annak igazgatói és alkalmazottai kötelesek teljes mértékben együttműködni a 2005/60/EK irányelv 21. cikkében említett pénzügyi hírszerző egységgel (FIU), és ennek keretében mindennemű késedelem nélkül:

a) saját kezdeményezésből tájékoztatni a FIU-t, ha tudomásuk van arról, gyanítják vagy alapos okkal feltételezik azt, hogy valaki pénzmosást, terrorizmus finanszírozását vagy bűnözői tevékenységet végez, végzett, kísérel meg végezni vagy kísérelt meg végezni;

b) kérésre – az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekben előírt eljárásoknak megfelelően – minden szükséges tájékoztatást megadni a FIU-nak.

▼B

(3)  A (2) bekezdésben említett információkat annak a tagállamnak a pénzügyi hírszerző egységéhez (FIU) kell továbbítani, amelynek területén a szóban forgó aukciós platform található.

A 2005/60/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdésében említett megfelelésigazgatási és kommunikációs politikákat és eljárásokat átültető nemzeti intézkedéseknek ki kell jelölniük az e cikkben meghatározott információk továbbításáért felelős személyt vagy személyeket.

▼M1

(4)  Az a tagállam, amelynek területén a 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform található, köteles biztosítani, hogy a 2005/60/EK irányelv 26–29. cikkét, 32. cikkét, 34. cikkének (1) bekezdését, valamint 35. cikkét átültető nemzeti intézkedések az érintett aukciós platformra alkalmazandók legyenek.

▼B

56. cikk

Értesítés piaci visszaélésről

▼M1

(1)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform köteles értesíteni a 2004/39/EK irányelv 43. cikkének (2) bekezdése értelmében kijelölt, az adott aukciós platform felügyeletéért vagy az adott aukciós platformon vagy annak rendszerein keresztül végrehajtott piaci visszaélések kivizsgálásáért és a visszaélés esetén történő vádemelésért felelős illetékes nemzeti hatóságokat, ha felmerül a gyanúja annak, hogy valamely ajánlattételre jogosult személy vagy bármely olyan személy, akinek nevében az ajánlattételre jogosult személy eljár, piaci visszaélést követett el.

A 2005/60/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdését átültető nemzeti intézkedések alkalmazandók.

▼B

(2)  Az érintett aukciós platform köteles tájékoztatni az aukcióellenőrt és a Bizottságot az (1) bekezdés értelmében megküldött értesítésről, feltüntetve, hogy milyen korrekciós intézkedéseket hozott vagy javasol az (1) bekezdésben említett szabálysértésekkel szemben.

57. cikk

A maximális ajánlattételi mennyiség és egyéb korrekciós intézkedések

(1)  A piaci visszaélés, pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és egyéb bűnözői cselekmények tényleges vagy potenciális kockázatának mérséklése, valamint a versenyellenes magatartás megakadályozása érdekében – a Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában – az aukciós platform korlátozhatja a maximális ajánlattételi mennyiséget és egyéb korrekciós intézkedéseket hozhat, feltéve, hogy a maximális ajánlattételi mennyiség megállapítása, illetve a további korrekciós intézkedések hatékonyan csökkenteni tudják a szóban forgó kockázatokat. A Bizottság a kérdésben egyeztethet az érintett tagállamokkal és az aukcióellenőrrel, és kikérheti véleményüket a szóban forgó aukciós platform által benyújtott javaslatról. Az aukciós platform a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság véleményét.

(2)  A maximális ajánlattételi mennyiség vagy egy adott árverésen elárverezett összes kibocsátási egység bizonyos százalékában, vagy egy adott évben elárverezett összes kibocsátási egység bizonyos százalékában fejezhető ki, attól függően, hogy melyik alkalmasabb az 56. cikk (1) bekezdésében említett piaci visszaélés kockázatának csökkentésére.

(3)  E cikk alkalmazásában a maximális ajánlattételi mennyiség azon kibocsátási egységek számának felső határa, amelyek tekintetében közvetve vagy közvetlenül ajánlatot tehet a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt személyek bármely csoportja, akik az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:

a) ugyanazon vállalatcsoportnak, beleértve valamennyi anyavállalatot, azok leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait a tagjai;

b) ugyanazon üzleti csoportosulás tagjai;

c) állami szervek vagy állami tulajdonban lévő vállalatok közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló, független döntési hatáskörrel rendelkező különálló gazdasági szervezeti egység tagjai.

▼M1

58. cikk

Piaci magatartási szabályok és egyéb szerződéses megállapodások

Az 53–57. cikk nem sérti azon egyéb intézkedéseket, amelyek meghozatalára a 26. cikk (1) bekezdése vagy a 31. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform saját piaci magatartási szabályai, illetve az ajánlattételre jogosult ajánlattevőkkel közvetlenül vagy közvetett módon fennálló szerződéses megállapodások értelmében jogosult, feltéve, hogy a szóban forgó intézkedések nem ellentétesek az 53–57. cikk rendelkezéseivel, illetve nem ássák alá az azokban foglaltak teljesülését.

▼B

59. cikk

Magatartási szabályok a 18. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (2) bekezdése szerint mások nevében ajánlattételre jogosult egyéb személyek vonatkozásában

(1)  E cikk hatálya alá az alábbiak tartoznak:

a) a 18. cikk (2) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult személyek;

b) a 18. cikk (3) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult, a 18. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett befektetési vállalkozások és hitelintézetek.

(2)  Az (1) bekezdésben említett személyek az ügyfeleikkel fenntartott kapcsolatra az alábbi magatartási szabályokat alkalmazzák:

a) ügyfeleiktől hasonló feltételek mellett fogadnak el utasításokat;

b) a 2005/60/EK irányelv 24. és 28. cikkét átültető nemzeti jogszabályoktól függően visszautasíthatják az ajánlattételt egy ügyfél nevében, amennyiben alapos okuk van azt feltételezni, hogy pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűnözői tevékenység vagy piaci visszaélés esete áll fenn;

c) visszautasíthatják az ajánlattételt egy ügyfél nevében, amennyiben alapos okuk van azt feltételezni, hogy a szóban forgó ügyfél nem tud fizetni az ajánlattétel tárgyát képező kibocsátási egységekért;

d) ügyfeleikkel írásbeli megállapodást kötnek. Ezen megállapodások az ügyfélre nézve nem tartalmazhatnak méltánytalan feltételeket vagy megszorításokat. Rendelkezniük kell a biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos összes feltételről, különös tekintettel a kibocsátási egységek kifizetésére és átadására vonatkozóan;

e) ügyfeleiktől előleget kérhetnek a kibocsátási egységek letéti biztosítékaként;

f) nem korlátozhatják indokolatlanul az ügyfél által benyújtható ajánlatok számát;

g) nem akadályozhatják meg azt, illetve nem korlátozhatják ügyfeleiket abban, hogy a 18. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontja és a 18. cikk (2) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult egyéb személyek szolgáltatásait igénybe vegyék az árveréseken a nevükben történő ajánlattétel céljából;

h) kellőképpen szem előtt tartják azon ügyfeleik érdekeit, akiknek kérésére és nevében ajánlattevőként eljárnak az árveréseken;

i) ügyfeleiket méltányos és megkülönböztetéstől mentes elbánásban részesítik;

j) olyan belső rendszereket és eljárásokat tartanak fenn, amelyek lehetővé teszik, hogy kezeljék az ügyfeleik árverésen való képviseletére vonatkozó felkéréseket, és hogy hatékonyan részt tudjanak venni az árveréseken, különös tekintettel az ügyfelek nevében történő ajánlattételre, az ügyfelek kifizetéseinek és biztosítékainak beszedésére, illetve az ügyfeleknek járó kibocsátási egységek átadására;

k) megakadályozzák azt, hogy az ajánlatokat az ügyfelek nevében fogadó, elkészítő és benyújtó szervezeti egységeik bizalmas információkat adjanak ki azon szervezeti egységeiknek, amelyek saját ajánlatokat készítenek és nyújtanak be, illetve azon szervezeti egységeiknek, amelyek saját nevükben kereskednek a másodlagos piacon;

l) nyilvántartást vezetnek azokról az információkról, amelyeket az árveréseken ügyfeleik nevében eljárva, az ajánlatok kezelőjeként közvetítői minőségben szereztek vagy hoztak létre, és azokat az információk megszerzésétől vagy létrehozásától számított öt évig megőrzik.

Az e) pontban említett letéti biztosíték összegét igazságos és ésszerű módon kell kiszámítani.

Az e) pontban említett letéti biztosíték kiszámítási módszerét a d) pont szerint megkötött megállapodásokban kell rögzíteni.

Az e) pontban említett letéti biztosíték minden olyan fennmaradó részét, amelyet nem használtak fel a kibocsátási egységek kifizetésére, vissza kell téríteni a letétbe helyezőnek az árverést követően a d) pont értelmében megkötött megállapodásokban rögzített ésszerű határidőn belül.

(3)  Az (1) bekezdésben említett személyek az ügyfeleik nevében vagy saját nevükben történő ajánlattétel során az alábbi magatartási szabályokat alkalmazzák:

a) rendelkezésre bocsátanak minden kért információt azon aukciós platform részére, amelyen ajánlattételre jogosultak, illetve az aukcióellenőr számára annak kérésére megadnak minden, az e rendelet szerinti feladatai ellátásához szükséges információt;

b) tevékenységük során feddhetetlenül, szakszerűen, körültekintéssel és gondossággal járnak el.

(4)  Az (1) bekezdésben említett személyek letelepedés szerinti tagállamai által kijelölt illetékes nemzeti hatóságok felelnek a szóban forgó személyek azon bekezdésben említett tevékenységeinek engedélyezéséért, valamint a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott magatartási szabályok betartatásáért és a megfelelés nyomon követéséért, beleértve a magatartási szabályok be nem tartásából fakadó panaszok kezelését.

(5)  A (4) bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságok csak akkor engedélyezik az (1) bekezdésben említett személyek tevékenységét, ha azok az összes alábbi feltételnek megfelelnek:

a) kellőképpen jó üzleti hírnévvel és elegendő tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy biztosított legyen a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott magatartási szabályok megfelelő betartása;

b) megfelelő folyamatokat és ellenőrzéseket léptettek életbe az esetleges érdekütközések kezelése és ügyfeleik érdekeinek legjobb képviselete céljából;

c) megfelelnek a 2005/60/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban foglalt követelményeknek;

d) megfelelnek minden egyéb, szükségesnek ítélt intézkedésben foglalt követelménynek, amely a kínált ajánlattételi szolgáltatások jellegével, a szóban forgó ügyfelek befektetési vagy kereskedési profiljának összetettségével, továbbá a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a bűnözői tevékenységek előfordulásának kockázatalapú értékelésével kapcsolatos.

(6)  Az (1) bekezdésben említett személyek tevékenységét engedélyező tagállam illetékes nemzeti hatóságai figyelemmel kísérik az (5) bekezdésben felsorolt feltételek teljesülését és betartatják azokat. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy

a) illetékes nemzeti hatóságaik megfelelő vizsgálati jogkörrel, valamint hatásos, arányos és visszatartó erejű szankciókkal rendelkezzenek;

b) a panaszok kezeléséhez és az engedélyek visszavonásához működjön egy mechanizmus arra az esetre, ha az ajánlattételi jogosultsággal rendelkező személyek a jogosultságot biztosító engedélyből fakadó kötelezettségeiket megsértenék;

c) illetékes nemzeti hatóságaik visszavonhassák az (5) bekezdésnek megfelelően megadott engedélyeket az (1) bekezdésben említett azon személyek esetében, akik súlyosan és rendszeresen megszegik a (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

▼M2

(7)  Az (1) bekezdésben említett ajánlattevők ügyfelei a (2) és (3) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokkal kapcsolatos bármely panasszal fordulhatnak az e cikk (4) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságokhoz az azon tagállamokban érvényes, ilyen panaszok kezelésére vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően, ahol az (1) bekezdésben említett személyek felügyeletét ellátják.

▼B

(8)  A 18., 19. és 20. cikk alapján ajánlattételre jogosult, az (1) bekezdésben említett személyek a tagállamok bárminemű külön jogi vagy közigazgatási követelményének teljesítési kötelezettsége nélkül ajánlattételi szolgáltatásokat nyújthatnak a 19. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett ügyfelek számára.XVI. FEJEZET

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS TITOKTARTÁS

60. cikk

Közzététel

▼M6

(1)  Egy adott aukciós platform árveréseit érintő összes jogszabályt, útmutatást, utasítást, űrlapot, dokumentumot, bejelentést, köztük az aukciós eseménynaptárt, illetve bármely egyéb, az árverések szempontjából lényeges, nem bizalmas információt, beleértve az ajánlattételre jogosult személyek felsorolását, továbbá minden határozatot, beleértve az 57. cikk értelmében a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a bűnözői tevékenységek vagy a piaci visszaélés valamely reális vagy potenciális kockázatának az adott platformon történő csökkentése érdekében az ajánlattételi mennyiség maximálásáról vagy egyéb korrekciós intézkedésekről hozott határozatot, közzé kell tenni egy külön erre a célra létrehozott és az érintett aukciós platform által karbantartott, naprakész aukciós internetes honlapon.

▼B

Az aktualitásukat vesztett információkat archiválni kell. Az archívumhoz hozzáférést kell biztosítani ugyanezen aukciós honlapon keresztül.

(2)  Az aukcióellenőr által a 25. cikk (1) és (2) bekezdése alapján a tagállamoknak és a Bizottságnak benyújtott jelentések bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát közzé kell tenni a Bizottság internetes oldalán.

Az aktualitásukat vesztett jelentéseket archiválni kell. Az archívumhoz hozzáférést kell biztosítani a Bizottság internetes oldalán keresztül.

▼M1

(3)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által lebonyolított árveréseken más nevében ajánlatot tevő személyekről listát kell közzétenni az adott aukciós platform által karbantartott internetes oldalon; a listának tartalmaznia kell e személyek nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, valamint internetes oldalainak címét.

▼B

61. cikk

Az árverés eredményeiről szóló bejelentés és értesítés

(1)  Az aukciós platformok, amint az ésszerűen kivitelezhető, de legkésőbb az ajánlattételi időszak lezárását követő 15 percen belül bejelentik az általuk lebonyolított árverések eredményét.

(2)  Az (1) bekezdés értelmében tett bejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az elárverezett kibocsátási egységek mennyisége;

b) az aukciós elszámolóár euróban megadva;

c) a benyújtott ajánlatok összes mennyisége;

d) az ajánlattevők teljes száma és a nyertes ajánlattevők száma;

e) egy árverés törlése esetén azon árverések, amelyekre a kibocsátási egységek mennyiségét átvezetik;

f) az árverésből származó bevétel teljes összege;

g) a bevétel tagállamok közötti megoszlása a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformok esetében.

(3)  Az (1) bekezdés alapján tett bejelentéssel egy időben az aukciós platform értesíti az aukciós platform rendszerein keresztül ajánlatot tevő egyes nyertes ajánlattevőket az alábbiakról:

a) az adott ajánlattevő számára elkülönített kibocsátási egységek összmennyisége;

b) egyező ajánlatai közül, amennyiben voltak ilyenek, melyeket választották ki véletlenszerűen;

c) a fizetendő összeg euróban, illetve euroövezeten kívüli tagállam esetében – az érintett ajánlattevő döntésétől függően – ezen tagállam pénznemében, feltéve, hogy a klíringrendszer vagy elszámolórendszer kezelni tudja a kérdéses nemzeti valutát;

d) az az időpont, ameddig az árverező nevesített bankszámlájára lehívható pénzeszközök formájában át kell utalni a kifizetendő pénzösszeget.

(4)  Amennyiben az ajánlattevő nem eurót választ pénznemként, az aukciós platformok tájékoztatják az általuk lebonyolított árverésen ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevőt az általa valutában kifizetendő összeg kiszámításához használt átváltási árfolyamról.

Az átváltási árfolyam az érintett aukciós platformot kinevező szerződésben meghatározott, elismert pénzügyi hírügynökség által közvetlenül az ajánlattételi időszak lezárása után közzétett árfolyam.

(5)  Az aukciós platformok kötelesek értesíteni az érintett hozzájuk kapcsolódó klíringrendszert és elszámolórendszert a nyertes ajánlattevőknek a (3) bekezdés alapján megküldött információkról.

62. cikk

A bizalmas információk védelme

(1)  Az alábbi információk minősülnek bizalmas információnak:

a) az ajánlat tartalma;

b) az ajánlattételi megbízások tartalma, még abban az esetben is, ha nem kerül sor az ajánlattétel benyújtására;

c) olyan információk, amelyekből kiderülnek vagy kikövetkeztethetőek az érintett ajánlattevő azonosító adatai, és az alábbiak valamelyike:

i. az ajánlattevő által egy árverésen megszerezni kívánt kibocsátási egységek száma;

ii. az az ár, amit az ajánlattevő kész ezen kibocsátási egységekért fizetni;

d) egy vagy több ajánlatról vagy ajánlattételi megbízásról szóló vagy azokból merített információk, amelyek önmagukban vagy együttesen valószínűleg

i. az árverés előtt következtetni engednek a kibocsátási egységek iránti kereslet nagyságára;

ii. az árverés előtt következtetni engednek az aukciós elszámolóárra;

e) az ajánlattevőkkel fenntartott viszony létrehozása és folytatása, valamint e viszony nyomon követése során szerzett információk a 19., 20., 21. és az 54. cikk értelmében;

f) az aukcióellenőr által a 25. cikk (1)–(6) bekezdése alapján készített jelentés és kiadott vélemény, kivéve a Bizottság által a 60. cikk (2) bekezdése értelmében közzétett, az aukcióellenőr által készített jelentés bizalmas adatokat nem tartalmazó változatának elemeit;

g) az aukciós platform kijelölésére vagy az aukcióellenőr kinevezésére irányuló versenyalapú közbeszerzési eljáráson részt vevő személyek által rendelkezésre bocsátott üzleti titkok;

h) információ az egyező ajánlatok véletlenszerű kiválasztására használt, a 7. cikk (2) bekezdésében említett algoritmusról;

i) információ arról a módszerről, amely alapján meghatározásra kerül, hogy mi alapján tekinthető egy aukciós elszámolóár jelentősen alacsonyabbnak, mint az irányadó másodlagos piaci ár az árverés tartama alatt és előtt, a 7. cikk (6) bekezdésnek megfelelően.

(2)  A bizalmas információk birtokába jutó személyek sem közvetlenül, sem közvetett módon nem hozhatják nyilvánosságra ezeket az információkat, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott eseteket.

(3)  A (2) bekezdés nem tiltja meg a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalát, amennyiben:

a) azokat korábban már jogszerűen nyilvánosságra hozták;

b) a nyilvánosságra hozatal az ajánlattevő, az ajánlattételre jogosult személy vagy az ajánlattételi jogosultságot kérelmező személy írásbeli hozzájárulásával történik;

c) nyilvánosságra hozatalára vagy a köz számára hozzáférhetővé tételére az uniós jog kötelez;

d) a nyilvánosságra hozatalra bírósági végzéssel összhangban kerül sor;

e)  ►M1  az információk másnak való átadása vagy nyilvánosságra hozatala ◄ az Unió területén belül lefolytatott bűnvádi, közigazgatási vagy igazságügyi vizsgálatok és eljárások céljából történik;

f) az információkat az aukciós platformok azért bocsátják az aukcióellenőr rendelkezésére, hogy segítsék feladatai ellátásában és az árverésekkel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésében;

g) az információkat azok nyilvánosságra hozatala előtt oly módon tömörítették vagy szerkesztették, hogy az alábbiakkal kapcsolatban nagy valószínűséggel már nem tartalmaznak értelmezhető utalásokat:

i. az egyes ajánlatok vagy ajánlattételi megbízások;

ii. az egyes árverések;

iii. az egyes ajánlattevők, lehetséges ajánlattevők vagy ajánlattételi jogosultságot kérelmező személyek;

iv. az ajánlattételi jogosultság iránti egyes kérelmek;

v. az egyes ajánlattevőkkel fenntartott viszony;

h) olyan információkról van szó, amelyeket az (1) bekezdés f) pontja említ, de amelyeket a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja által szabályozott információk esetében a tagállamok illetékes hatóságai, a 25. cikk (2) bekezdése által szabályozott információk esetében pedig a Bizottság megkülönböztetéstől mentesen és szabályszerűen hoz nyilvánosságra;

i) olyan információkról van szó, amelyeket az (1) bekezdés g) pontja említ, amennyiben ezeket a tagállamok vagy a Bizottság alkalmazásában álló olyan személyekkel közölik, akik az (1) bekezdés g) pontjában említett versenyalapú közbeszerzési eljárásban részt vesznek, és akiket alkalmazásuk feltételei értelmében szakmai titoktartási kötelezettség köt;

j) olyan információkról van szó, amelyeket az alábbiakban felsorolt időpontoktól számított 30 hónapos időszak lejártával hoznak nyilvánosságra az uniós jog értelmében hatályos szakmai titoktartási kötelezettségek fenntartása mellett:

i. azon árverés ajánlattételi időszakának megnyitása, amelyen az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett bizalmas információk tekintetében a nyilvánosságra hozatalra először kerül sor;

ii. az ajánlattevővel fenntartott viszony megszűnésének dátuma az (1) bekezdés e) pontjában említett bizalmas információk tekintetében;

iii. az aukcióellenőr által benyújtott jelentés vagy vélemény dátuma az (1) bekezdés f) pontjában említett bizalmas információk tekintetében;

iv. a versenyalapú közbeszerzési eljárás során adott információk benyújtásának dátuma az (1) bekezdés g) pontjában említett bizalmas információk tekintetében.

(4)  Azokról az intézkedésekről, amelyek biztosítják, hogy bizalmas információk ne kerüljenek jogtalanul nyilvánosságra, továbbá az információknak az aukciós platformok, vagy az aukcióellenőr és a velük szerződéses munkaviszonyban álló személyek általi jogtalan nyilvánosságra hozatalának következményeiről az aukciós platformot, vagy az aukcióellenőrt kinevező szerződésben kell rendelkezni.

(5)  A bizalmas információk birtokába jutó aukciós platform, aukcióellenőr és a velük szerződéses munkaviszonyban álló személyek az információkat kizárólag az árverésekkel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtása, illetve feladataik ellátása céljából használhatják.

(6)  Az (1)–(5) bekezdés nem zárja ki sem az aukciós platform és az aukcióellenőr közötti bizalmas információcserét, sem az előbbiek egyike és az alábbiak közötti bizalmas információcserét:

a) az aukciós platform felügyeletét ellátó illetékes nemzeti hatóságok;

b) a pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, bűnözői tevékenységek, piaci visszaélés kapcsán lefolytatandó kivizsgálásért és vádemelésért felelős illetékes nemzeti hatóságok;

c) a Bizottság.

Az e bekezdés értelmében egymás tudomására hozott információkat tilos a (2) bekezdésben előírtakkal ellentétesen az a), b) és c) pontban említetteken kívül mások számára rendelkezésre bocsátani.

(7)  Azon személyeket, akik az árverésben érintett aukciós platformoknak vagy aukcióellenőrnek dolgoznak vagy dolgoztak, a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli, és kötelesek e cikk értelmében biztosítani a bizalmas információk védelmét.

63. cikk

Nyelvhasználat

(1)  Az aukciós platformok által a 60. cikk (1) és (3) bekezdése szerint, vagy az aukcióellenőr által a 60. cikk (2) bekezdése szerint, illetve az őket kinevező szerződés értelmében rendelkezésre bocsátott, de az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé nem tett írásos információkat a nemzetközi pénzügyi világban használatos nyelven kell kiadni.

(2)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy saját költségükön lefordíttatják hivatalos nyelvükre vagy nyelveikre az aukciós platformokra vonatkozó, az (1) bekezdés által szabályozott összes dokumentumot.

Ha egy tagállam saját költségén lefordíttatja hivatalos nyelvére a 26. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által nyújtott, az (1) bekezdés által szabályozott összes dokumentumot, akkor annak a tagállamnak, amely aukciós platformját a 30. cikk (1) bekezdése szerint jelölte ki, saját költségén szintén gondoskodnia kell a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által nyújtott összes dokumentum ugyanezen nyelv(ek)re való lefordításáról.

(3)  Az ajánlattételi jogosultságot kérelmezők és az ajánlattételre jogosult személyek az alábbiakban felsoroltakat a (4) bekezdés alapján általuk választott hivatalos uniós nyelven nyújthatják be, amennyiben a tagállamok egyike a (2) bekezdés értelmében úgy döntött, hogy dokumentumait lefordíttatja a szóban forgó nyelvre:

a) ajánlattételi jogosultság iránti kérelem, beleértve bármely kísérődokumentumot;

b) ajánlatok, valamint azok visszavonási és módosítási kérelmei;

c) az a) vagy b) pontra vonatkozó bármely kérdés.

Az aukciós platform kérhet a nemzetközi pénzügyi világban használatos nyelven készült hiteles fordítást.

(4)  Az ajánlattételi jogosultságot kérelmező, az ajánlattételre jogosult és az árverésen részt vevő személyek választják meg azt az uniós hivatalos nyelvet, amelyen a 8. cikk (3) bekezdése, a 20. cikk (10) bekezdése, a 21. cikk (4) bekezdése és a 61. cikk (3) bekezdése szerinti összes értesítést kézhez fogják kapni.

Az aukciós platformok az ajánlattételi jogosultságot kérelmező, az ajánlattételre jogosult és az árverésen részt vevő személyekhez intézett egyéb írásos és szóbeli közléseit őket érintő külön költség felszámítása nélkül az első albekezdés szerint kiválasztott nyelven teszik meg, amennyiben a tagállam a (2) bekezdés értelmében úgy döntött, hogy dokumentumait lefordíttatja a szóban forgó nyelvre.

Mindazonáltal, még ha egy tagállam a (2) bekezdésben meghatározottak szerint úgy dönt is, hogy az e bekezdés első albekezdése szerint kiválasztott nyelven fordítást készíttet, az ajánlattételi jogosultságot kérelmező, az ajánlattételre jogosult személy, valamint az árverésen részt vevő ajánlattevő lemondhat az e bekezdés második albekezdése szerinti jogáról oly módon, hogy előzetesen írásban hozzájárul ahhoz, hogy az érintett aukciós platform kizárólag a nemzetközi pénzügyi világban használatos nyelvet használja.

(5)  A tagállamok felelőssége biztosítani, hogy a (2) bekezdés értelmében elkészített fordítás pontos legyen.

Azon személyek, akik a (3) bekezdésben említett lefordított dokumentumot nyújtanak be, valamint a (4) bekezdés szerint lefordított értesítést küldő aukciós platformok felelőssége biztosítani, hogy a fordítás az eredetinek pontosan megfeleljen.XVII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

▼M1

64. cikk

Jogorvoslati jog

(1)  A 26. cikk (1) bekezdése és a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusokat léptetnek életbe annak érdekében, hogy kezelni tudják az ajánlattételi jogosultságot kérelmezők és az ajánlattételre jogosultak panaszait, továbbá azoknak a panaszait, akiknek az ajánlattételi jogosultság iránti kérelmét elutasították, illetve ajánlattételi jogosultságát visszavonták vagy felfüggesztették.

(2)  A 26. cikk (1) bekezdése vagy a 30. cikk (1) bekezdése szerint aukciós platformként kijelölt szabályozott piac vagy annak működtetője tekintetében felügyeletet gyakorló tagállam gondoskodik arról, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett panaszok kezelésére szolgáló, bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok révén hozott határozatok kellőképpen indokoltak legyenek, és velük szemben a 2004/39/EK irányelv 52. cikkének (1) bekezdése alapján bírói jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre. Ez a jogorvoslati jog nem sérti a 2004/39/EK irányelv 52. cikkének (2) bekezdését átültető nemzeti rendelkezések értelmében bíróság vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv előtt közvetlenül gyakorolható fellebbezési jogot.

▼B

65. cikk

A hibák kijavítása

(1)  A fizetésben vagy a kibocsátási egységek átutalásában, illetve az e rendelet értelmében nyújtott vagy felszabadított biztosítékok vagy letétek terén jelentkező hibákról azok bárki általi észlelésekor tájékoztatni kell a klíringrendszert vagy elszámolórendszert.

(2)  A klíringrendszernek vagy elszámolórendszernek a tudomására hozott, a fizetésben vagy a kibocsátási egységek átutalásában, illetve az e rendelet értelmében nyújtott vagy felszabadított biztosítékok vagy letétek terén jelentkező hibák korrekciója érdekében minden szükséges lépést meg kell tennie.

(3)  Az (1) bekezdésben említett, de egy jóhiszemű harmadik vásárló fél köztes joga miatt a (2) bekezdésnek megfelelően nem korrigálható hibából hasznot húzó személy, aki annak ellenére, hogy tisztában volt a kérdéses hibával vagy tudnia kellett róla, nem hozta azt a klíringrendszer vagy elszámolórendszer tudomására, a felmerülő károkért kártérítési kötelezettséggel tartozik.

66. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1
I. MELLÉKLETA 10. cikk (1) bekezdése értelmében 2012-ben árverés útján értékesítendő kibocsátási egységek

Tagállam

Mennyiség

Belgium

2 979 000

Bulgária

3 277 000

Cseh Köztársaság

5 503 000

Dánia

1 472 000

Németország

23 531 000

Észtország

1 068 000

Írország

1 100 000

Görögország

4 077 000

Spanyolország

10 145 000

Franciaország

6 434 000

Olaszország

11 324 000

Ciprus

307 000

Lettország

315 000

Litvánia

637 000

Luxemburg

141 000

Magyarország

1 761 000

Málta

120 000

Hollandia

3 938 000

Ausztria

1 636 000

Lengyelország

14 698 000

Portugália

2 065 000

Románia

5 878 000

Szlovénia

520 000

Szlovákia

1 805 000

Finnország

1 965 000

Svédország

1 046 000

Egyesült Királyság

12 258 000

Összesen

120 000 000

▼B
II. MELLÉKLET

A 20. cikk (3) bekezdésében említett elemek jegyzéke

(1)

A 18. cikk (1) és (2) pontja szerinti részvételi jogosultság igazolása.

(2)

A kérelmező neve, címe, telefon- és faxszáma.

(3)

A kérelmező nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlájának azonosító adatai.

(4)

A kérelmező nevesített bankszámlájának összes adata.

(5)

Az ajánlattevő legalább egy a 6. cikk (3) bekezdésében meghatározott képviselőjének neve, címe, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe.

(6)

Jogi személyek esetében az alábbiak igazolása:

a) jogi személy létesítését igazoló cégjegyzéki kivonat, amelyen szerepel a kérelmező jogi formája, az esetében alkalmazandó jog, valamint annak említése, hogy a kérelmező legalább egy elismert értéktőzsdén bejegyzetten működő részvénytársaság-e;

b) adott esetben a kérelmező megfelelő jegyzékbe bejegyzett jegyzékszáma, ennek hiányában a jogi személy alapító okirata, alapszabálya vagy a bejegyzését tanúsító egyéb dokumentum.

(7)

Jogi személyek és/vagy egyéb jogi megállapodások esetében a tényleges tulajdonos azonosításához, valamint a tulajdonosi és irányítási szerkezet értelmezéséhez szükséges adatok.

(8)

Természetes személyek esetében a személyazonosság igazolása személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél vagy hasonló hivatalos okmány alapján, amely tartalmazza a természetes személy teljes nevét, fényképét, születési idejét és állandó lakcímét az Unión belül, amely szükség esetén más hitelesítő okmányokkal is alátámasztható.

(9)

Üzemeltetők esetében a 2003/87/EK irányelv 4. cikkében említett engedély.

(10)

Légijármű-üzemeltetők esetében a 2003/87/EK irányelv 18a. cikkének (3) bekezdése szerinti listára való felvétel igazolása, vagy az ugyanezen irányelv 3g. cikke szerint benyújtott és elfogadott figyelemmelkísérési tervek.

(11)

Az ügyfeleknek a 19. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerinti megfelelő átvilágításához szükséges információk.

(12)

A kérelmező legutolsó auditált éves beszámolója és számadása, beleértve, ha van, az eredménykimutatást és a mérleget, ha nincs, a héa-bevallást, vagy minden olyan információt, amely a kérelmező fizetőképességének és hitelképességének igazolásához szükséges.

(13)

Amennyiben a kérelmező rendelkezik hozzáadottértékadó-azonosító számmal, annak megadása, ha pedig nem, a letelepedés vagy adózás szerinti tagállam adóhatósága által kiadott bármely egyéb azonosító adat, illetve a kérelmező Unión belüli adójogi helyzetét igazoló bármely további információ.

(14)

Nyilatkozat, amelyben a kérelmező kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint megfelel a 19. cikk (2) bekezdésének f) pontjában foglalt feltételeknek.

(15)

A 19. cikk (2) bekezdésének g) pontjában foglalt követelmények teljesülésének igazolása.

(16)

A 19. cikk (3) bekezdésében foglalt követelmények teljesülésének igazolása.

(17)

Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező rendelkezik a saját, illetve ügyfelei nevében történő ajánlattételhez szükséges jogképességgel és felhatalmazással.

(18)

A kérelmező nyilatkozata arról, hogy legjobb tudomása szerint az e rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtásának részéről semmilyen jogi, törvényi, szerződésbeli vagy egyéb akadálya nincs.

(19)

A kérelmező nyilatkozata arról, hogy euróban vagy egy euroövezeten kívüli tagállam más pénznemében kíván-e fizetni, a pénznem feltüntetésével.
III. MELLÉKLET

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformok, azok kijelölő tagállamai és minden, a 30. cikk (7) bekezdésében említett vonatkozó feltétel vagy kötelezettség

▼M2Németország által kijelölt aukciós platformok

1.

Aukciós platform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

A megbízás tartama

Legkorábban 2012. szeptember 1-jétől legalább 2013. március 31-ig, de legkésőbb 2013. december 31-ig, a 30. cikk (5) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül.

 

Feltételek

Az EEX a részvételi jogosultságot nem teszi függővé az általa szervezett másodlagos piacon, illetve bármely általa vagy harmadik fél által működtetett egyéb kereskedési helyen való tagságtól vagy részvételtől.

 

Kötelezettségek

Az EEX az aukcióellenőrrel való egyeztetés céljából 2012. szeptember 1-jétől számítva két hónapon belül benyújtja exitstratégiáját a német hatóságoknak.

Az EEX az aukióellenőr véleményének beérkezésétől számítva két hónapon belül felülvizsgálja existratégiáját, a legteljesebb mértékig figyelembe véve a véleményben foglaltakat.

A német hatóságok az EEX-szel fennálló releváns szerződéses viszonyban bekövetkezett minden jelentős változásról értesítik a Bizottságot.

▼M4

 

Jogalap

30. cikk, (2) bekezdés

▼M3

Az Egyesült Királyság által kijelölt aukciós platformok

2.

Aukciós platform

ICE Futures Europe (ICE)

 

A megbízás tartama

Legkorábban 2012. november 10-től legkésőbb 2017. november 9-ig, a 30. cikk (5) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül.

 

Fogalommeghatározások

Az ICE határidős piacra alkalmazandó feltételek és kötelezettségek tekintetében a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

„ICE tőzsdei szabályzat”: az ICE előírásai, azon belül különös tekintettel az ICE FUTURES AUCTION CONTRACT és az ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT szerződési és eljárási szabályaira;

„tőzsdei tag”: az ICE tőzsdei szabályzat A.1. részében meghatározott tag;

„ügyfél”: a tőzsdei tag ügyfele, illetve annak az ajánlattételi láncban részt vevő további ügyfelei, aki vagy akik az ajánlattételi jogosultság ügyében, illetve az ajánlattevők nevében eljárnak.

 

Feltételek

Az ICE a részvételi jogosultságot nem teszi függővé az általa szervezett másodlagos piacon, illetve bármely általa vagy harmadik fél által működtetett egyéb kereskedési helyen való tőzsdei tagságtól vagy részvételtől.

 

Kötelezettségek

1.  Az ICE azt a követelményt támasztja a tőzsdei tagokkal és ügyfeleikkel szemben, hogy az ajánlattételi jogosultság megállapítása, visszavonása vagy felfüggesztése tekintetében általuk hozott összes döntésről tájékoztassák az ICE-t az alábbiak szerint:

a)  az ajánlattételi jogosultság megállapítását, elutasítását visszavonását vagy felfüggesztését illetően eseti alapon és haladéktalanul;

b)  az egyéb döntésekről külön kérésre.

Az ICE vállalja, hogy adott esetben az említett döntéseket felülvizsgálatnak veti alá annak ellenőrzésére, hogy azok összhangban állnak-e az aukciós platformoknak az e rendelet szerinti kötelezettségeivel, és gondosodik róla, hogy az ICE tőzsdei tagok és ügyfeleik a felülvizsgálat eredményei szerint járjanak el. E felülvizsgálat alapján – nem kizárólagos jelleggel – sor kerülhet az ICE tőzsdei szabályzat vonatkozó előírásainak, köztük fegyelmi eljárásoknak vagy az aukción való részvételt elősegítő egyéb, szükségesnek ítélt lépésnek az alkalmazására.

2.  Az ICE kimerítő és naprakész jegyzéket készít azokról a tőzsdei tagokról vagy ügyfeleikről, akik az ICE egyesült királysági platformján bonyolított árveréseken való részvételt jogosultak elősegíteni a kis- és középvállalkozások, illetve a kis kibocsátók számára; ezt a jegyzéket feltölti honlapjára és folyamatosan frissíti, egyúttal mellékel hozzá egy további magyarázatot nem igénylő, gyakorlati útmutatót, amelyből a kkv-k és a kis kibocsátók tájékozódhatnak az említett tőzsdei tagokon vagy ügyfeleiken keresztül történő részvételhez szükséges lépésekről.

3.  Az első árverést követő hat hónapon vagy az aukcióellenőr kinevezésétől számítva két hónapon belül (amelyik dátum korábbra esik) az ICE beszámol az aukcióellenőrnek az együttműködési modell keretében bevont tőzsdei tagok és ügyfelek körének – földrajzi értelemben is vett – kiterjedtségéről, és e tekintetben a legteljesebb mértékben figyelembe veszi az aukcióellenőr ajánlásait, ezzel biztosítva az e rendelet 35. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti kötelezettségek teljesülését.

4.  Az ICE és klíringrendszere által az ajánlattételre jogosultak vagy ajánlattevők tekintetében alkalmazott összes díjat és feltételt világosan meg kell határozni, és közérthető módon közzé kell tenni az ICE folyamatosan frissített honlapján.

Az ICE úgy rendelkezik, hogy amennyiben a tőzsdei tagok vagy ügyfeleik további díjakat számítanak fel vagy további feltételeket támasztanak az ajánlattételi jogosultsággal kapcsolatban, e díjakról és feltételekről szintén egyértelmű és közérthető információkat kell közzétenniük a szolgáltatásokat nyújtóknak az ICE honlapjáról közvetlen hivatkozáson keresztül elérhető weboldalaikon.

5.  A rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül az ICE panaszrendezési eljárások igénybevételét teszi lehetővé az ajánlattételi jogosultság megállapításáról, elutasításáról, illetve a megítélt jogosultságnak – az 1. pontban részletesebben kifejtett – visszavonásáról vagy felfüggesztéséről az ICE tőzsdei tagok vagy ügyfeleik által hozott döntések kapcsán esetlegesen felmerülő panaszos ügyek rendezésére.

6.  A jegyzékkel kapcsolatban ebben a mellékletében meghatározott feltételek és kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében az ICE módosítja saját tőzsdei szabályzatát. Az ICE tőzsdei szabályzatába mindenekelőtt az 1., 2., 4. és 5. pontban ismertetett kötelezettségeket kell beépíteni.

7.  Az ICE az aukcióellenőrrel való egyeztetés céljából 2012. november 10-től számítva két hónapon belül benyújtja részletes exitstratégiáját az Egyesült Királyság hatóságainak. Az ICE az aukcióellenőr véleményének beérkezésétől számítva két hónapon belül felülvizsgálja existratégiáját, a legteljesebb mértékig figyelembe véve a véleményben foglaltakat.

8.  Az Egyesült Királyság az ICE-vel létrejött, a Bizottság felé 2012. április 30-án, május 4-én és június 14-én, az Éghajlatváltozási Bizottság felé pedig 2012. május 15-én és július 3-án bejelentett szerződéses megállapodások jelentős módosításairól értesíti a Bizottságot.

▼M4

 

Jogalap

30. cikk, (1) bekezdés

Németország által kijelölt aukciós platformok

3.

Aukciós platform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Jogalap

30. cikk, (1) bekezdés

 

A megbízás tartama

Legkorábban 2013. november 15-től legkésőbb 2018. november 14-ig, a 30. cikk (5) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül.

 

Feltételek

Az EEX a részvételi jogosultságot nem teszi függővé az általa szervezett másodlagos piacon, illetve bármely általa vagy harmadik fél által működtetett egyéb kereskedési helyen való tagságtól vagy részvételtől.

 

Kötelezettségek

1.  Az EEX az aukció-ellenőrrel való egyeztetés céljából 2013. november 15-től számítva két hónapon belül benyújtja exitstratégiáját a német hatóságoknak. Az exitstratégia nem érinti az EEX-nek a Bizottsággal és a tagállamokkal a 26. cikk értelmében kötött szerződéséből fakadó kötelezettségeket és a Bizottságnak és a tagállamoknak az említett szerződésben foglalt jogait.

2.  Az EEX kimerítő és naprakész jegyzéket készít azokról az ajánlattételi engedéllyel rendelkező tagokról, akik jogosultak a kkv-k és a kis kibocsátók nevében ajánlatot tenni, valamint ezt a jegyzéket feltölti honlapjára és folyamatosan frissíti, egyúttal mellékel hozzá egy további magyarázatot nem igénylő, gyakorlati útmutatót, amelyből a kkv-k és a kis kibocsátók tájékozódhatnak az említett tagokon keresztül történő részvételhez szükséges lépésekről.

3.  Az első árverést követő hat hónapon vagy az aukció-ellenőr kinevezésétől számítva két hónapon belül (amelyik dátum korábbra esik) az EEX beszámol az aukció-ellenőrnek az elért – földrajzi értelemben is vett – lefedettségről, és e tekintetben a legteljesebb mértékben figyelembe veszi az aukció-ellenőr ajánlásait, biztosítva ezzel a 35. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti kötelezettségek teljesülését.

4.  Németország az EEX-szel létrejött, a Bizottság felé 2013. március 15-én, az Éghajlatváltozási Bizottság felé pedig 2013. március 20-án bejelentett szerződéses viszonyok jelentős módosításairól értesíti a Bizottságot.

▼M6

Az Egyesült Királyság által kijelölt aukciós platformok

4.

Aukciós platform

ICE Futures Europe (ICE)

 

Jogalap

30. cikk, (1) bekezdés

 

A megbízás tartama

Legkorábban 2017. november 10-től legkésőbb 2022. november 9-ig, a 30. cikk (5) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül.

 

Fogalommeghatározások

Az ICE határidős piacra alkalmazandó feltételek és kötelezettségek tekintetében a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

„ICE tőzsdei szabályzat”: az ICE előírásai, azon belül különös tekintettel az ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT és az ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT szerződési és eljárási szabályaira;

„tőzsdei tag”: az ICE tőzsdei szabályzat A.1. részében meghatározott tag;

„ügyfél”: a tőzsdei tag ügyfele, illetve annak az ajánlattételi láncban részt vevő további ügyfelei, aki vagy akik az ajánlattételi jogosultság ügyében, illetve az ajánlattevők nevében eljárnak.

 

Feltételek

Az ICE a részvételi jogosultságot nem teszi függővé az általa szervezett másodlagos piacon, illetve bármely általa vagy harmadik fél által működtetett egyéb kereskedési helyen való tőzsdei tagságtól vagy részvételtől.

 

Kötelezettségek

1.  Az ICE azt a követelményt támasztja a tőzsdei tagokkal és ügyfeleikkel szemben, hogy az ajánlattételi jogosultság megállapítása, visszavonása vagy felfüggesztése tekintetében általuk hozott összes döntésről – függetlenül attól, hogy a döntés csak egy aukción való ajánlattételi jogosultságra vagy az aukciókon való ajánlattételi jogosultságra és egyben a másodlagos piacon való tagságra vagy részvételre is vonatkozik – tájékoztassák az ICE-t az alábbiak szerint:

a)  az ajánlattételi jogosultság megállapítását, elutasítását, visszavonását vagy felfüggesztését illetően eseti alapon és haladéktalanul;

b)  az egyéb döntésekről külön kérésre.

Az ICE vállalja, hogy adott esetben az említett döntéseket felülvizsgálatnak veti alá annak ellenőrzésére, hogy azok összhangban állnak-e az aukciós platformoknak az 1031/2010/EU rendelet szerinti kötelezettségeivel, és gondosodik róla, hogy az ICE tőzsdei tagok és ügyfeleik a felülvizsgálat eredményei szerint járjanak el. E felülvizsgálat alapján – nem kizárólagos jelleggel – sor kerülhet az ICE tőzsdei szabályzat vonatkozó előírásainak, köztük fegyelmi eljárásoknak vagy az aukción való részvételt elősegítő egyéb, szükségesnek ítélt lépésnek az alkalmazására.

2.  Az ICE kimerítő és naprakész jegyzéket készít és ápol honlapján azokról a tőzsdei tagokról vagy ügyfeleikről, akik az ICE-aukciókon való ajánlattétel elősegítésére jogosultak az Egyesült Királyságban, és gondoskodik arról, hogy a jegyzék tartalmazza az ICE tőzsdei szabályzatában foglaltak szerint csak az aukciókhoz való hozzáférést biztosító feleket, valamint azokat a tőzsdei tagokat vagy azok ügyfeleit, akik olyan személyek számára biztosítanak az aukciókon való ajánlattételi jogosultságot, akik a másodlagos piac tagjai vagy résztvevői is lehetnek.

Az ICE emellett egy további magyarázatot nem igénylő, gyakorlati útmutatót állít össze, amelyből a kkv-k és a kis kibocsátók tájékozódhatnak az említett tőzsdei tagokon vagy ügyfeleiken keresztül történő részvételhez szükséges lépésekről, és ezt az útmutatót feltölti honlapjára és folyamatosan frissíti.

3.  Az ICE és klíringrendszere által az ajánlattételre jogosultak vagy ajánlattevők tekintetében alkalmazott összes díjat és feltételt világosan meg kell határozni, és közérthető módon közzé kell tenni az ICE folyamatosan frissített honlapján.

Az ICE megköveteli, hogy amennyiben a tőzsdei tagok vagy ügyfeleik további díjakat számítanak fel vagy további feltételeket támasztanak az ajánlattételi jogosultsággal kapcsolatban, e díjakról és feltételekről szintén egyértelmű és közérthető információkat tegyenek közzé a szolgáltatásokat nyújtóknak az ICE honlapjáról közvetlen hivatkozáson keresztül elérhető weboldalaikon, és hogy tegyenek különbséget a kizárólag az aukciókon való ajánlattételre jogosult személyekre vonatkozó díjak és feltételek (amennyiben vannak ilyenek), valamint az aukciókon való ajánlattételre jogosult és egyben a másodlagos piacon tagként vagy résztvevőként szereplő személyekre vonatkozó díjak és feltételek között.

4.  A rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül az ICE panaszrendezési eljárások igénybevételét teszi lehetővé az ajánlattételi jogosultság megállapításáról, elutasításáról, illetve a megítélt jogosultságnak – az 1. pontban részletesebben kifejtett – visszavonásáról vagy felfüggesztéséről az ICE tőzsdei tagok vagy ügyfeleik által hozott döntések kapcsán esetlegesen felmerülő panaszos ügyek rendezésére, és valamennyi ilyen panaszos ügyet az ICE panaszrendezési eljárások alkalmazására megfelelő ügyként kezel.

5.  Az első árverést követő hat hónapon belül az ICE beszámol az aukcióellenőrnek az együttműködési modell keretében bevont tőzsdei tagok és ügyfelek körének – földrajzi értelemben is vett – kiterjedtségéről. Az ICE e tekintetben a legteljesebb mértékben figyelembe veszi az aukcióellenőr ajánlásait, ezzel biztosítva az 1031/2010/EU rendelet 35. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti kötelezettségeinek teljesülését.

6.  Az ICE maradéktalanul teljesíti a jegyzékkel kapcsolatban ebben a mellékletben meghatározott feltételeket és kötelezettségeket.

7.  Az Egyesült Királyság az ICE-vel létrejött, a Bizottság felé bejelentett szerződéses megállapodások jelentős módosításairól értesíti a Bizottságot.

▼M6
IV. MELLÉKLET

A 2013-tól 2020-ig tartó időszakban árverés útján értékesítendő kibocsátásiegység-mennyiségek kiigazításai (millió egységben) a 10. cikk (2) bekezdésének alkalmazásábanÉv

A csökkentés mértéke

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 ( 1 ) HL L 241., 2006.9.2., 1. o.

( 2 ) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

( 3 ) HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

( 4 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

( 5 ) HL C 95., 2008.4.16., 1. o.

( 6 ) HL L 166., 1998.6.11., 45. o.

( 7 ) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1814 határozata (2015. október 6.) az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről, valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáról (HL L 264., 2015.10.9., 1. o.).

Top