EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1016-20170109

Consolidated text: A Bizottság 1016/2010/EU rendelete ( 2010. november 10. ) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1016/2017-01-09

02010R1016 — HU — 09.01.2017 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1016/2010/EU RENDELETE

(2010. november 10.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 293, 2010.11.11., 31. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2282 RENDELETE (2016. november 30.)

  L 346

51

20.12.2016
▼B

A BIZOTTSÁG 1016/2010/EU RENDELETE

(2010. november 10.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos mosogatógépek, valamint az akkumulátorról is működtethető, villamos hálózatról üzemelő elektromos mosogatógépek – ideértve a nem háztartási használatra értékesített mosogatógépeket és a beépíthető háztartási mosogatógépeket is – forgalomba hozatalára vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.

„háztartási mosogatógép” : olyan gép, amely vegyi, mechanikai, hőkifejtéses és elektromos úton tisztít, öblít és szárít edényeket, üvegedényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket, és amelyet elsősorban nem ipari célokra használnak;

2.

„beépíthető háztartási mosogatógép” : konyhaszekrénybe, e célra kialakított falmélyedésbe vagy hasonló helyre történő beszerelésre szánt háztartási mosogatógép, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

3.

„teríték” : az egy személy használatára szánt edények, üvegpoharak és evőeszközök összessége;

4.

„előírt kapacitás” : a terítékeknek és a tálalóeszközöknek a gyártó által megállapított maximális száma, amelyet a gyártó használati utasítása szerint megtöltött háztartási mosogatógép a kiválasztott programnak megfelelően kezelni képes;

5.

„program” : előre meghatározott műveletek sora, amelyeket a gyártó bizonyos szennyezettségi szintekre vagy töltetekre, illetve mindkettőre megfelelőnek nyilvánít, és amelyek együtt teljes ciklust alkotnak;

6.

„programidő” : a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő, amelybe a felhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele;

7.

„ciklus” : a kiválasztott program által meghatározott teljes tisztítási, öblítési és szárítási folyamat;

8.

„kikapcsolt üzemmód” : a háztartási mosogatógép kikapcsolt állapota, amely normális használat során a készüléken lévő, végfelhasználói használatra szánt és a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkciók, illetve kapcsolók segítségével idézhető elő a legkisebb villamosenergia-felhasználás elérése érdekében, és amely a gyártó utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, amíg a háztartási mosogatógép az elektromos áramforrással összeköttetésben marad; ha nincs a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkció vagy kapcsoló, a „kikapcsolt üzemmód” azt az állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotot jelenti, amelyre a háztartási mosogatógép magától átvált;

9.

„bekapcsolva hagyott üzemmód”: : a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése és a gép kiürítése után meghatározatlan ideig fennmaradhat a végfelhasználó további beavatkozása nélkül;

10.

„egyenértékű mosogatógép” : olyan forgalomban lévő háztartási mosogatógép-modell, amely ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik háztartási mosogatógép-modellel megegyező előírt kapacitással, műszaki és teljesítményjellemzőkkel, energia- és vízfogyasztással és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátással rendelkezik

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A háztartási mosogatógépekre vonatkozó általános környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet 1. pontja állapítja meg.

A háztartási mosogatógépekre vonatkozó egyedi környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet 2. pontja állapítja meg.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

(1)  A 2009/125/EK irányelv 8. cikkében említett megfelelőségértékelési eljárás az említett irányelv IV. mellékletében megállapított belső tervezés-ellenőrzési rendszer vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

(2)  A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentáció tartalmazza az e rendelet II. mellékletében szereplő számítások eredményeit.

Amennyiben az adott háztartási mosogatógép-modellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján végzett számításokból vagy más, egyenértékű háztartási mosogatógép alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a műszaki dokumentációban részletesen ismertetik az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a gyártók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében végzett teszteket. Ilyen esetekben a műszaki dokumentációban minden olyan egyéb egyenértékű háztartási mosogatógép-modellt is fel kell sorolni, amelynek esetében a műszaki dokumentációban szereplő információkat hasonló alapon nyerték.

5. cikk

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

Az e rendelet I. mellékletében megállapított követelményeknek való megfelelés tekintetében a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerint végzett piacfelügyeleti ellenőrzések alkalmával a tagállamok az ezen rendelet III. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Referenciaértékek

Az e rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő, legjobban teljesítő háztartási mosogatógépekre vonatkozó indikatív referenciaértékeket a IV. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb négy évvel hatálybalépése után felülvizsgálja e rendeletet a technológiai haladásra tekintettel, és a felülvizsgálat eredményeit benyújtja a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórumnak. A felülvizsgálat különösen a III. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat, a háztartási mosogatógépek vízfogyasztására vonatkozó követelmények meghatározásának lehetőségét, valamint a melegvizes hálózatra való csatlakozásban rejlő megtakarítási potenciált értékeli.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)  A rendeletet 2011. december 1-jétől kell alkalmazni.

Az alábbi környezetbarát tervezési követelményeket azonban a következő ütemezés szerint kell alkalmazni:

a) Az I. melléklet 1. pontjának (1) alpontjában megállapított általános környezetbarát tervezési követelményeket 2012. december 1-jétől kell alkalmazni.

b) Az I. melléklet 1. pontjának (2) alpontjában megállapított általános környezetbarát tervezési követelményeket 2012. június 1-jétől kell alkalmazni.

c) Az I. melléklet 2. pontjának (2) alpontjában megállapított egyedi környezetbarát tervezési követelményeket 2013. december 1-jétől kell alkalmazni.

d) Az I. melléklet 2. pontjának (3) alpontjában megállapított egyedi környezetbarát tervezési követelményeket 2016. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

Környezetbarát tervezési követelmények

1.   ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

(1) A háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának és egyéb paramétereinek kiszámításához az átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítási ciklusát (a továbbiakban: normál tisztítási ciklus) kell használni. Ezt a ciklust a háztartási mosogatógép programkiválasztó eszközén vagy – ha ilyen van – a háztartási mosogatógép kijelzőjén, illetve mindkettőn „alapprogram” néven, világosan fel kell tüntetni, és az automatikus programválasztóval rendelkező háztartási mosogatógépek, illetve az olyan háztartási mosogatógépek esetében, amelyek a mosási program automatikus kiválasztására vagy a kiválasztott program megőrzésére alkalmas funkcióval rendelkeznek, alapértelmezett ciklusként kell beállítani.

(2) A gyártótól származó használati útmutatóban a következőket kell feltüntetni:

a) az „alapprogramként” megjelölt normál tisztítási ciklust, amellyel kapcsolatban fel kell tüntetni, hogy az átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén az adott típusú konyhai edények tisztításához ez a leghatékonyabb program;

b) a kikapcsolt és a bekapcsolva hagyott üzemmód villamosenergia-fogyasztását;

c) a főbb tisztítási programok programidejére, energia- és vízfogyasztására vonatkozó tájékoztató jellegű információt.

2.   EGYEDI KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

A háztartási mosogatógépeknek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

(1) 2011. december 1-jétől:

a) az energiahatékonysági mutató (EEI) a legfeljebb 45 cm széles, 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek kivételével minden háztartási mosogatógép esetében kisebb mint 71;

b) az energiahatékonysági mutató (EEI) a legfeljebb 45 cm széles, 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek esetében kisebb mint 80;

c) a tisztítóhatékonysági mutató (IC ) minden háztartási mosógép esetében nagyobb mint 1,12.

(2) 2013. december 1-jétől:

a) az energiahatékonysági mutató (EEI) a legalább 11 terítékes előírt kapacitással rendelkező, valamint a 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező és 45 cm-nél szélesebb háztartási mosógépek esetében kisebb mint 63;

b) az energiahatékonysági mutató (EEI) a legfeljebb 45 cm széles, 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek esetében kisebb mint 71;

c) a szárítóhatékonysági mutató (ID ) a legalább 8 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek esetében nagyobb mint 1,08;

d) a szárítóhatékonysági mutató (ID ) a legfeljebb 7 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek esetében nagyobb mint 0,86;

(3) 2016. december 1-jétől:

a) az energiahatékonysági mutató (EEI) a 8 és 9 terítékes előírt kapacitással rendelkező, valamint a 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező és legfeljebb 45 cm széles háztartási mosógépek esetében kisebb mint 63;

A háztartási mosógépek energiahatékonysági mutatóját (EEI), a tisztítóhatékonysági mutatóját (IC ) és szárítóhatékonysági mutatóját (ID ) a II. mellékletnek megfelelően kell kiszámítani.
II. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági, a tisztítóhatékonysági és a szárítóhatékonysági mutató kiszámítási módszere

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartási mosogatógép-modell energiahatékonysági mutatójának (EEI) kiszámításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztását a szabványos éves energiafogyasztásával.

a) Az energiahatékonysági mutatót (EEI) következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni

image

ahol:

AEC

=

a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztása;

SAEC

=

a háztartási mosogatógép szabványos éves energiafogyasztása.

b) Az éves energiafogyasztást (AEc ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i. 
image

ahol:

Et

=

a normál ciklus energiafogyasztása kWh-ban kifejezve, és három tizedesjegyre kerekítve;

Pl

=

villamos energia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyre kerekítve;

Po

=

villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyre kerekítve;

Tt

=

a normál tisztítási ciklus programideje percben kifejezve, és percre kerekítve.

ii. Teljesítményszabályozó rendszerrel ellátott háztartási mosogatógép esetén, amikor a háztartási mosogatógép a program befejezése után automatikusan „kikapcsolt üzemmódra” vált, az AEC -értéket a „bekapcsolva hagyott üzemmód” tényleges időtartamának figyelembevételével számítják ki a következő képlet szerint:

image

ahol:

Tl

=

„bekapcsolva hagyott üzemmódban” mért idő normál tisztítási ciklus esetén, percben kifejezve, és percre kerekítve;

280

=

a normál tisztítási ciklusok teljes száma évente.

c) A szabványos éves energiafogyasztást (SAEC) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i. az olyan háztartási mósogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≥ 10 és szélessége > 50 cm:

image

ii. az olyan háztartási mósogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≤ 9, illetve olyan háztartási mósogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps > 9 és szélessége ≤ 50 cm:

image

ahol:

ps

=

a terítékek száma.

2.   A TISZTÍTÓHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartási mosogatógép-modell tisztítóhatékonysági mutatójának (IC ) kiszámításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép tisztítóhatékonyságát a referenciaként szolgáló mosogatógép tisztítóhatékonyságával, ahol a referenciaként szolgáló mosogatógép azokkal a jellemzőkkel rendelkezik, amelyek az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszerekben szerepelnek, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

a) A tisztítóhatékonysági mutatót (IC ) a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

image

IC = exp(lnIC )

ahol:

CT,i

=

a tesztelt háztartási mosogatógép tisztítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i)

CR,i

=

a referenciaként szolgáló mosogatógép tisztítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i)

n

=

a tesztciklusok száma, n ≥ 5

b) A tisztítóhatékonyság (C) a töltet egyes darabjai szennyezettségi fokának átlaga a normál tisztítási ciklus befejezése után. A szennyezettségi fokot az 1. táblázatban foglaltak szerint számítják ki:1.  táblázat

A kis pötty alakú szennyező részecskék száma (n)

Teljes szennyezett terület (AS ) mm2-ben

Szennyezettségi fok

n = 0

AS = 0

5 (leghatékonyabb)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Nem alkalmazandó

50 < AS ≤ 200

1

Nem alkalmazandó

200 < AS

0 (legkevésbé hatékony)

3.   A SZÁRÍTÓHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartási mosogatógép-modell szárítóhatékonysági mutatójának (ID ) kiszámításakor a háztartási mosogatógép szárítóhatékonyságát összevetik a referenciaként szolgáló mosogatógép szárítóhatékonyságával, ahol a referenciaként szolgáló mosogatógép azokkal a jellemzőkkel rendelkezik, amelyek az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszerekben szerepelnek, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

a) A szárítóhatékonysági mutatót (ID ) a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

image

ID = exp(lnID )

ahol:

DT,i

=

a tesztelt háztartási mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i)

DR,i

=

a referenciaként szolgáló mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i)

n

=

a tesztciklusok száma, n ≥ 5

b) A szárítóhatékonyság (D) a töltet egyes darabjai nedvességi fokának átlaga a normál tisztítási ciklus befejezése után. A nedvességi fokot a 2. táblázatban foglaltak szerint kell kiszámítani:2.  táblázat

A víznyomok (WT), illetve a vízcsíkok (WS) száma

Teljes nedves terület (Aw) mm2-ben

Nedvességi fok

WT = 0 és WS = 0

Nem alkalmazandó

2 (leghatékonyabb)

1 < WT ≤ 2 vagy WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT vagy WS = 2

vagy WS = 1 és W T = 1

Aw > 50

0 (legkevésbé hatékony)

▼M1
III. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, a gyártó és az importőr nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.

Amikor a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint – ha alkalmazandó – az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra vagy az importőrre nézve, mint az említett melléklet 2. g) pontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; és

b) a megadott értékek teljesítik az e rendeletben meghatározott valamennyi követelményt, továbbá a gyártó és az importőr által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra vagy az importőrre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a gyártó vagy az importőr műszaki dokumentációja a háztartási mosogatógépek egyenértékű modelljeként megnevez, nem teljesíti e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több olyan másik modellhez is tartozhat, amelyet a gyártó vagy az importőr a műszaki dokumentációban egyenértékű modellként megjelölt.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban foglalt feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a gyártó vagy az importőr műszaki dokumentációja a háztartási mosogatógépek egyenértékű modelljeként megnevez, nem teljesíti e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok olyan mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott korszerű, megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is. A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a II. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az 1. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1–7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más – például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott – tűrés nem alkalmazható.1. táblázat

Ellenőrzési tűrések

Paraméter

Ellenőrzési tűrés

Éves energiafogyasztás (AEC )

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben AEC megadott értékénél.

Tisztítóhatékonysági mutató (IC )

A meghatározott érték nem lehet kisebb 10 %-nál nagyobb mértékben IC  megadott értékénél.

Szárítóhatékonysági mutató (ID )

A meghatározott érték nem lehet kisebb 19 %-nál nagyobb mértékben ID megadott értékénél.

Energiafogyasztás (Et )

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben Et megadott értékénél. Három további darab vizsgálata esetén a három darabra meghatározott értékek számtani középértéke nem lehet nagyobb 6 %-nál nagyobb mértékben Et megadott értékénél.

Programidő (Tt )

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben Tt megadott értékénél.

Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban (Po és Pl )

Amennyiben a Po és Pl villamosenergia-fogyasztás meghatározott értéke 1,00 W-nál nagyobb, a meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél. Amennyiben a Po és Pl  villamosenergia-fogyasztás meghatározott értéke legfeljebb 1,00 W, a meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl )

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben Tl megadott értékénél.

▼B
IV. MELLÉKLET

Referenciaértékek

E rendelet hatálybalépésének idején a háztartási mosogatógépek vonatkozásában a piacon elérhető legjobb technológiák azok energiahatékonysága, energia- és vízfogyasztása, tisztító- és szárítóhatékonysága és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátása tekintetében a következők:

1. 15 terítékes háztartási mosogatógép (beépíthető modell):

a)

energiafogyasztás : 0,88 kWh/ciklus, ami összesen évi 268,9 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 246,4 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)

vízfogyasztás : 10 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 800 liter/évnek felel meg;

c)

tisztítóhatékonysági mutató : IC > 1,12;

d)

szárítóhatékonysági mutató : ID > 1,08;

e)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás : 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 45 dB(A);

2. 14 terítékes háztartási mosogatógép (asztal alatti modell):

a)

energiafogyasztás : 0,83 kWh/ciklus, ami összesen évi 244,9 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 232,4 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)

vízfogyasztás : 10 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 800 liter/évnek felel meg;

c)

tisztítóhatékonysági mutató : IC > 1,12;

d)

szárítóhatékonysági mutató : ID > 1,08;

e)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás : 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 41 dB(A);

3. 13 terítékes háztartási mosogatógép (asztal alatti modell):

a)

energiafogyasztás : 0,83 kWh/ciklus, ami összesen évi 244,9 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 232,4 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)

vízfogyasztás : 10 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 800 liter/évnek felel meg;

c)

tisztítóhatékonysági mutató : IC > 1,12;

d)

szárítóhatékonysági mutató : ID > 1,08;

e)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás : 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 42 dB(A);

4. 12 terítékes háztartási mosogatógép (szabadon álló modell):

a)

energiafogyasztás : 0,950 kWh/ciklus, ami összesen évi 278,5 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 266 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)

vízfogyasztás : 9 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 520 liter/évnek felel meg;

c)

tisztítóhatékonysági mutató : IC > 1,12;

d)

szárítóhatékonysági mutató : ID > 1,08;

e)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás : 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 41 dB(A);

5. 9 terítékes háztartási mosogatógép (beépíthető modell):

a)

energiafogyasztás : 0,800 kWh/ciklus, ami összesen évi 236,5 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 224 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)

vízfogyasztás : 9 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 520 liter/évnek felel meg;

c)

tisztítóhatékonysági mutató : IC > 1,12;

d)

szárítóhatékonysági mutató : ID > 1,08;

e)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás : 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 44 dB(A);

6. 6 terítékes háztartási mosogatógép (beépíthető modell):

a)

energiafogyasztás : 0,63 kWh/ciklus, ami összesen évi 208,5 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 196 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)

vízfogyasztás : 7 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 1 960 liter/évnek felel meg;

c)

tisztítóhatékonysági mutató : IC > 1,12;

d)

szárítóhatékonysági mutató : 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás : 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 45 dB(A);

7. 4 terítékes háztartási mosogatógép (szabadon álló modell):

a)

energiafogyasztás : 0,51 kWh/ciklus, ami összesen évi 155,3 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 142,8 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)

vízfogyasztás : 9,5 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 660 liter/évnek felel meg;

c)

tisztítóhatékonysági mutató : IC > 1,12;

d)

szárítóhatékonysági mutató : 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás : 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 53 dB(A).

Top