EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1284-20181027

Consolidated text: A Tanács 1284/2009/EU rendelete (2009. december 22.) a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/2018-10-27

02009R1284 — HU — 27.10.2018 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 1284/2009/EU RENDELETE

(2009. december 22.)

a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

(HL L 346, 2009.12.23., 26. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG 279/2010/EU RENDELETE (2010. március 31.)

  L 86

20

1.4.2010

►M2

A TANÁCS 269/2011/EU RENDELETE (2011. március 21.)

  L 76

1

22.3.2011

 M3

A TANÁCS 1295/2011/EU RENDELETE (2011. december 13.)

  L 330

1

14.12.2011

 M4

A TANÁCS 49/2013/EU RENDELETE (2013. január 22.)

  L 20

25

23.1.2013

 M5

A TANÁCS 517/2013/EU RENDELETE (2013. május 13.)

  L 158

1

10.6.2013

►M6

A TANÁCS 380/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.)

  L 111

29

15.4.2014

►M7

A TANÁCS (EU) 2018/1604 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. október 25.)

  L 268

16

26.10.2018


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 080, 19.3.2014, o 10 (1284/2009/EU)
▼B

A TANÁCS 1284/2009/EU RENDELETE

(2009. december 22.)

a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

▼M6 —————

▼B

d)

„pénzeszközök” :

bármely pénzügyi eszköz és előny, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem, vagy az azokból származó vagy azok által képzett értéktöbblet;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

e)

„pénzeszközök befagyasztása” : a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek illetve a pénzeszközökkel való bármiféle olyan rendelkezésnek a tilalma, amely változást eredményezne azok mennyiségében, összegében, elhelyezésében, tulajdonában, birtoklásában, jellegében, rendeltetésében, illetve egyéb olyan változással járna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, beleértve az értékpapírállomány-kezelést is;

f)

„gazdasági erőforrások” : bármely olyan eszköz, akár tárgyi vagy immateriális, akár ingó vagy ingatlan, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

g)

„gazdasági erőforrások befagyasztása” : annak megakadályozása, hogy ezeket az erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére bármely módon felhasználják, beleértve többek között ezek eladását, bérbeadását és jelzálogjoggal való megterhelését;

h)

„az Unió területe” : azon területek, amelyekre – a Szerződésben megállapított feltételek szerint – a Szerződést alkalmazni kell.

▼M6 —————

▼B

6. cikk

(1)  Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági forrást, amely a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és testületekhez tartozik, azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

(2)  A II. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy testületek rendelkezésére vagy javára semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem biztosítható sem közvetve, sem közvetlenül.

▼M2

(3)  A II. melléklet a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 2010/638/KKBP tanácsi határozat ( 1 ) 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács által meghatározott, a nemzetközi vizsgálóbizottság által a Guineai Köztársaságban 2009. szeptember 28-án történt eseményekért felelősként megjelölt személyeket és a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, jogalanyokat vagy szerveket tartalmazza.

▼B

(4)  Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések közvetlen vagy közvetett megkerülése.

▼M6

7. cikk

A 6. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre és testületekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmakat megszegik.

▼B

8. cikk

(1)  A 6. cikktől eltérve, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek ellátásához szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják; vagy

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az egyedi engedélyt meg kell adni.

(2)  Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

9. cikk

(1)  A 6. cikktől eltérve a tagállamok III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági források a 6. cikkben említett személyek, szervezetek vagy testületek II. mellékletbe történő belefoglalásának időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem a II. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy testület javát szolgálja; és

d) a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2)  Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

10. cikk

(1)  A 6. cikk (2) bekezdése nem gátolja az Unió pénzügyi vagy hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek befagyasztott számláira, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett illetékes hatóságot.

(2)  A 6. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon az alábbiak jóváírására:

a) az említett számlák után járó kamatok vagy egyéb jövedelmek; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően merültek fel, hogy a 3. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet belefoglalták a II. mellékletbe,

feltéve hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek, kifizetések vagy pénzügyi eszközök befagyasztására a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

11. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai semminemű felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

12. cikk

(1)  A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságai részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 6. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzöszszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a III. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b) együttműködni az említett illetékes hatósággal bármely ilyen információ ellenőrzése során.

(2)  A Bizottság a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére bocsát.

(3)  Az e cikkel összhangban adott vagy kapott valamennyi információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

13. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és ellátják egymást minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információval, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

14. cikk

A II. mellékletnek a jegyzékben szereplő természetes személyekre vonatkozóan tartalmaznia kell azokat az információkat – amennyiben azok rendelkezésre állnak –, amelyek e személyek megfelelő azonosításához szükségesek.

Ezen információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) családi és utónevek, ideértve adott esetben a felvett neveket és címeket;

b) születés helye és ideje;

c) állampolgárság;

d) útlevél és személyi igazolvány száma;

e) adó- és társadalombiztosítási szám;

f) nem;

g) lakcím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h) beosztás vagy foglalkozás;

i) a megjelölés időpontja.

A II. melléklet ezenfelül a fent említett személyazonosítást szolgáló adatokat a jegyzékbe vett személyek családtagjaira vonatkozóan is tartalmazhatja, feltéve, hogy azokra valamely egyedi esetben kizárólag a jegyzékben szereplő érintett természetes személy személyazonosságának megállapításához van szükség.

A II. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékbe vétel indokait is, így például a foglalkozást.

▼M2

15. cikk

A Bizottságot felhatalmazzák a III. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

▼M2

15a. cikk

(1)  Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, jogalanyt vagy szervet a 6. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. mellékletet.

(2)  A Tanács közli döntését – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3)  Amennyiben észrevételeket vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, jogalanyt vagy szervet.

(4)  A II. mellékletben foglalt listát rendszeres időközönként és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

▼B

16. cikk

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint bármely későbbi módosításról.

17. cikk

(1)  A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és megjelölik azokat a III. mellékletben felsorolt honlapokon, vagy azokon keresztül.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról, és tájékoztatják minden későbbi módosításról.

(3)  Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a III. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

18. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült;

e) a részben vagy teljes egészében az Unión belül folytatott bármilyen üzleti tevékenysége tekintetében minden jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M6 —————

▼M7
II. MELLÉKLET

A 6. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokok

1.

Moussa Dadis CAMARA százados

sz. i.: 1964.1.1. vagy 1968.12.29.

Útlevél száma: R0001318

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személy.

2.

Moussa Tiégboro CAMARA ezredes

sz. i.: 1968.1.1.

Útlevél száma: 7190

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személy.

3.

Dr. Abdoulaye Chérif DIABY ezredes

sz. i.: 1957.2.26.

Útlevél száma: 13683

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személy.

4.

Aboubacar Chérif (más néven: Toumba) DIAKITÉ főhadnagy

 

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személy.

5.

Jean-Claude PIVI (más néven Coplan) ezredes

sz. i.: 1960.1.1.

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személy.

▼M6
III. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) HL L 280., 2010.10.26., 10. o.

Top