EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0100-20161006

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve ( 2009. szeptember 16. ) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/2016-10-06

02009L0100 — HU — 06.10.2016 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/100/EK IRÁNYELVE

(2009. szeptember 16.)

a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 259, 2009.10.2., 8. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1629 IRÁNYELVE (2016. szeptember 14.)

  L 252

118

16.9.2016
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/100/EK IRÁNYELVE

(2009. szeptember 16.)

a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)▼M1

1. cikk

Ezt az irányelvet olyan belvízi árufuvarozásra szolgáló hajókra kell alkalmazni, amelyek bruttó hordképessége legalább 20 metrikus tonna:

a) 20 méternél kisebb hosszúságúak (L); és

b) amelyek esetében a hosszúság (L), a szélesség (B) és a merülés (T) szorzatának eredménye 100 köbméternél kisebb űrtartalom.

Ez az irányelv nem érinti a rajnai hajók szemleszabályzatát és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodást (ADN).

▼B

2. cikk

(1)  A tagállamok a kívánt mértékig szabályozzák a hajóbizonyítványok kiadásához szükséges eljárást.

Ugyanakkor a tagállam kivonhatja ezen irányelv alkalmazási köréből mindazokat a hajókat, amelyek nem hagyják el területének hajózható belvízi útjait.

(2)  A hajóbizonyítványt az a tagállam adja ki, amelyben az érintett hajót lajstromozták vagy ahol anyakikötője található, ennek hiányában az a tagállam, amelyben a hajó tulajdonosa lakóhellyel rendelkezik. Bármely tagállam felkérhet egy másik tagállamot hajóbizonyítvány kiadására olyan hajók számára, amelyeket saját állampolgárai üzemeltetnek. A tagállamok átruházhatják e hatáskörüket elismert szervek javára.

(3)  A hajóbizonyítványt az Európai Unió intézményeinek egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani; ennek legalább az I. mellékletben meghatározott információt kell tartalmaznia, és az ott jelzett számozási rendszert kell alkalmaznia.

3. cikk

(1)  A (3)–(6) bekezdésre is figyelemmel, valamennyi tagállam elismeri a másik tagállam által a 2. cikknek megfelelően kiállított hajóbizonyítvány érvényességét a nemzeti hajózható víziút-hálózatán való hajózásra ugyanolyan jogcímen, mintha saját maga állította volna ki azt.

(2)  Az (1) bekezdés csak akkor alkalmazható, ha a hajóbizonyítványt legfeljebb öt éve adták ki vagy hosszabbították meg, és érvényességi ideje még nem járt le.

A rajnai hajók szemleszabályzata alapján kiadott hajóbizonyítványt érvényességének teljes időtartama alatt el kell fogadni bizonyítékként a (3) és (5) bekezdés értelmében.

(3)  A tagállamok megkövetelhetik a rajnai hajók szemleszabályzatában megállapított műszaki feltételek teljesítését. Ennek bizonyítására megkövetelhetik a (2) bekezdés második albekezdésében említett hajóbizonyítvány bemutatását.

▼M1

(4)  Amennyiben a hajók az ADN értelmében veszélyes árut szállítanak, a tagállamok megkövetelhetik, hogy teljesítsék az említett megállapodásban megállapított követelményeket. Ennek bizonyítására megkövetelhetik az említett megállapodásban meghatározott engedély bemutatását.

▼B

(5)  Azok a hajók, amelyek megfelelnek a rajnai hajók szemleszabályzatában rögzített feltételeknek, jogosultak a Közösségen belül minden hajózható belvízi úton szabadon hajózni. A (2) bekezdés második albekezdésében említett hajóbizonyítvány bizonyítékul szolgálhat e feltételek teljesítésére.

▼M1

Amennyiben a hajók teljesítik az ADN követelményeit, a veszélyes áru fuvarozására vonatkozó különleges feltételeket teljesítettnek kell tekinteni a Közösség összes hajózható vízi útján. Az említett követelmények teljesítésére bizonyítékul szolgálhat a (4) bekezdésben említett engedély.

▼B

(6)  A tengeri hajózási útvonalakon a tagállamok további, a saját hajóiktól is megköveteltekkel megegyező feltételek teljesítését követelhetik meg. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot tengeri hajózási útvonalaikról, amelyek jegyzékét a Bizottság állítja össze, a tagállamok által szolgáltatott adatok figyelembevételével.

4. cikk

(1)  Bármely tagállam felfüggesztheti az általa kiállított hajóbizonyítvány érvényességét.

(2)  Bármely tagállam megszakíthatja egy hajó áthaladását, amennyiben egy ellenőrzés megállapította, hogy a hajó olyan állapotban található, hogy veszélyt jelent a környezetére, mindaddig, amíg az észlelt hibákat nem orvosolják. Ezt a tagállam akkor is megteheti, ha az ellenőrzés megállapította, hogy a szóban forgó hajó vagy berendezése nem elégíti ki a hajóbizonyítványban vagy adott esetben a 3. cikkben említett más dokumentumokban foglalt feltételeket.

(3)  Az a tagállam, amely megszakította egy hajó áthaladását, vagy ilyen irányú szándékát jelezte arra az esetre, ha az észlelt hibákat nem orvosolják, tájékoztatja a meghozott vagy a meghozni szándékozott határozat okairól azon tagállam illetékes hatóságait, amely kiállította a hajóbizonyítványt vagy a 3. cikkben említett más dokumentumokat.

(4)  Az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott intézkedések értelmében a hajózás megszakításáról hozott bármely határozat konkrét módon megalapozott. A határozatot közlik az érintett féllel, megjelölve a tagállamokban hatályos jogszabályok alapján nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket és azok érvényesítésének határidejét is.

5. cikk

A II. melléklet A. részében említett irányelvvel módosított 76/135/EGK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

A HAJÓBIZONYÍTVÁNYOKON FELTÜNTETENDŐ MINIMÁLIS ADATOK

(hivatkozás a 2. cikk (3) bekezdésére)

Az adatokat három kategóriára kell osztani:

kötelező

:

nincs külön jelzés

megkövetelt, ha alkalmazható

:

(x)

hasznos, de nem kötelező

:

(+)

1. Az okmányt kiállító hatóság vagy elismert szerv neve

2.

 

a) Az okmány címe

b) (+) Az okmány száma

3. Az okmányt kiállító állam

4. A hajó tulajdonosának neve és lakóhelye

5. A hajó neve

6. (x) A lajstrom helye és száma

7. (x) Lajstromozási kikötő

8. (+) Hajótípus

9. (+) Használat

10. Fő jellemzők:

a) teljes hosszúság méterben

b) teljes szélesség méterben

c) vízvonal alatti mélység maximális merülésnél, méterben

11. (x) Bruttó hordképesség metrikus tonnában vagy vízkiszorítás köbméterben maximális merülésnél

12. (x) A merülés jelölésének leírása

13. (x) A szállítható utasok maximális száma

14. (x) A hajtómotorok összteljesítménye LE-ben vagy KW-ban

15. Minimális szabadoldal-magasság centiméterben

16.

 

a) Nyilatkozat: A fent jelzett hajó igazoltan hajózásra alkalmas

b) (x) A következő feltételekkel

c) (x) Hajózási korlátozások jelzése

17.

 

a) A lejárat dátuma

b) A kiállítás dátuma

18. A hajóbizonyítványt kiállító hatóság vagy elismert szerv pecsétje és aláírása.
II. MELLÉKLET

A. RÉSZA hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(lásd az 5. cikket)

A Tanács 76/135/EGK irányelve

(HL L 21., 1976.1.29., 10. o.)

A Tanács 78/1016/EGK irányelve

(HL L 349., 1978.12.13., 31. o.)

B. RÉSZA nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők

(lásd az 5. cikket)

Irányelv

Átültetési határidő

76/135/EGK

1977. január 19.

78/1016/EGK
III. MELLÉKLETMegfelelési táblázat

76/135/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, bevezető szöveg és a) pont

1. cikk, első albekezdés, bevezető szöveg

1. cikk, b) pont

1. cikk, első albekezdés, a) és b) pont

1. cikk, utolsó mondat

1. cikk, második albekezdés

2–4. cikk

2–4. cikk

5. cikk

6. cikk

7. cikk

5. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

Top