Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20150708

A Bizottság 1235/2008/EK rendelete ( 2008. december 8. ) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2015-07-08

2008R1235 — HU — 08.07.2015 — 016.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1235/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról

(HL L 334, 2008.12.12., 25. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG 537/2009/EK RENDELETE (2009. június 19.)

  L 159

6

20.6.2009

 M2

A BIZOTTSÁG 471/2010/EU RENDELETE (2010. május 31.)

  L 134

1

1.6.2010

 M3

A BIZOTTSÁG 590/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június 20.)

  L 161

9

21.6.2011

 M4

A BIZOTTSÁG 1084/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. október 27.)

  L 281

3

28.10.2011

►M5

A BIZOTTSÁG 1267/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 6.)

  L 324

9

7.12.2011

 M6

A BIZOTTSÁG 126/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. február 14.)

  L 41

5

15.2.2012

►M7

A BIZOTTSÁG 508/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. június 20.)

  L 162

1

21.6.2012

 M8

A BIZOTTSÁG 751/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 16.)

  L 222

5

18.8.2012

►M9

A BIZOTTSÁG 125/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. február 13.)

  L 43

1

14.2.2013

 M10

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

►M11

A BIZOTTSÁG 567/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 18.)

  L 167

30

19.6.2013

►M12

A BIZOTTSÁG 586/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 20.)

  L 169

51

21.6.2013

►M13

A BIZOTTSÁG 355/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 8.)

  L 106

15

9.4.2014

►M14

A BIZOTTSÁG 442/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 30.)

  L 130

39

1.5.2014

►M15

A BIZOTTSÁG 644/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 16.)

  L 177

42

17.6.2014

►M16

A BIZOTTSÁG 829/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 30.)

  L 228

9

31.7.2014

►M17

A BIZOTTSÁG 1287/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 28.)

  L 348

1

4.12.2014

►M18

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/131 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. január 23.)

  L 23

1

29.1.2015

►M19

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/931 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. június 17.)

  L 151

1

18.6.2015


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 028, 4.2.2015, o 48  (1287/2014)
▼B

A BIZOTTSÁG 1235/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésére, 38. cikke d) pontjára és 40. cikkére,

mivel:

(1)

A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikke megállapítja az ökológiai termékek behozatalára vonatkozó általános rendelkezéseket. E rendelkezések megfelelő és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében, az említett rendelkezések alkalmazására részletes szabályokat és eljárásokat kell meghatározni.

(2)

Tekintettel az egyenértékű garanciákat nyújtó termékek behozatala terén 1992 óta felhalmozott jelentős tapasztalatokra, viszonylag rövid idő elég lenne az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok számára ahhoz, hogy felvételüket kérjék az egyenértékűség céljából a 834/2007/EK rendelet 33. cikkével összhangban összeállított jegyzékbe. Az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó közösségi szabályok Közösségen kívüli területen történő közvetlen alkalmazása terén mutatkozó tapasztalathiány miatt azonban több időt kell biztosítani a megfelelőség céljából a 834/2007/EK rendelet 32. cikkével összhangban összeállított jegyzékbe való felvételt kérő ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok számára. Következésképpen, hosszabb időszakot kell biztosítani a kérelmek elküldésére és azok elbírálására.

(3)

A 834/2007/EK rendelet 32. cikkével összhangban importált termékek tekintetében az érintett gazdasági szereplőknek írásbeli igazolást kell tudniuk bemutatni. Ki kell dolgozni az említett írásbeli igazolás mintadokumentumát. A 834/2007/EK rendelet 33. cikkével összhangban behozott termékek ellenőrzési tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek. A tanúsítvány kibocsátására vonatkozóan részletes szabályokat kell megállapítani. Mindezeken túlmenően, a Közösségen belül ökológiai termékként való forgalmazásra szánt, harmadik országokból származó importtermékek ellenőrzésének közösségi szintű koordinálását szolgáló eljárást kell meghatározni.

(4)

Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael, Új-Zéland és Svájc már előzőleg azon harmadik országok között szerepelt, amelyek esetében az ezen országokból származó importtermékeket ökológiai termékként a Közösségen belül forgalomba lehet hozni, a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 17-i 345/2008/EK bizottsági rendelet ( 2 ) alapján. A Bizottság a 834/2007/EK rendeletben meghatározott kritériumok alapján felülvizsgálta az említett országok helyzetét, figyelembe véve az azokból a harmadik országokból származó ökológiai termékek behozatala terén alkalmazott termelési szabályokat és szerzett tapasztalatokat, amelyek a 2092/91/EGK tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alapján felállított jegyzékben már szerepeltek. Mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael és Új-Zéland eleget tesz a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az egyenértékűség tekintetében meghatározott harmadik országok jegyzékébe való felvétel feltételeinek.

(5)

Az Európai Közösség és a Svájci Konföderáció mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodást kötött ( 3 ), amelyet a 2002/309/EK tanácsi és bizottsági határozatban jóváhagytak ( 4 ). Az említett megállapodás 9. melléklete ökológiai módszerrel előállított mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozik, és úgy rendelkezik, hogy a Feleknek meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket az egymás törvényeinek és jogszabályainak kölcsönösen megfelelő ökológiai termékek behozatalának és forgalomba hozatalának lehetővé tétele érdekében. Az egyértelműség kedvéért Svájcot fel kell venni az egyenértékűség tekintetében elismert harmadik országoknak a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésével összhangban összeállított jegyzékébe.

(6)

A tagállami hatóságok jelentős tapasztalatot és szakértelmet szereztek az ökológiai termékeknek a Közösség területére történő behozatalának engedélyezése területén. A harmadik országokat, valamint ellenőrző szerveket és ellenőrző hatóságokat tartalmazó jegyzékek létrehozásában és fenntartásában e tapasztalatokat hasznosítani kell, a Bizottságnak pedig figyelembe kell vennie a tagállamok és egyéb szakértők által készített jelentéseket. Az elvégzendő feladatokat igazságos és arányos módon kell megosztani.

(7)

A Bizottsághoz 2009. január 1-je, a 834/2007/EK rendelet alkalmazásának időpontja, előtt harmadik országból beérkezett kérelmekre vonatkozó átmeneti intézkedésekről is gondoskodni kell.

(8)

A nemzetközi kereskedelem zavartalan működésének biztosítása, valamint a 2092/91/EGK rendeletben meghatározott szabályok és a 834/2007/EK rendeletben meghatározott szabályok közötti átmenet elősegítése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy eseti alapon továbbra is engedélyezhessék importőrök számára termékek Közösségen belüli forgalomba hozatalát, az új behozatali szabályok működéséhez szükséges intézkedések kidolgozásáig, különös tekintettel a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok elismerésére. Az ilyen engedélyek kiadásának lehetősége a fenti cikkben említett ellenőrző szervek jegyzékének létrehozásával párhuzamosan fokozatosan megszűnik.

(9)

Az átláthatóság javítása és e rendelet alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság, a tagállamok, a harmadik országok, valamint az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok közötti információcserét megkönnyítő elektronikus rendszert kell kiépíteni.

(10)

Az e rendeletben meghatározott részletes szabályok a 345/2008/EK bizottsági rendeletben és a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet 11. cikke szerinti, harmadik országokból származó importhoz szükséges ellenőrzési tanúsítványra vonatkozó rendelkezések végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. június 20-i 605/2008/EK bizottsági rendeletben ( 5 ) megállapított szabályok helyébe lépnek. Az említett rendeletek ezért hatályukat vesztik, és helyükbe új rendelet lép.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I.

CÍM

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet meghatározza a 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében előírt megfelelő termékek behozatalára és egyenértékű garanciákat nyújtó termékek behozatalára vonatkozó részletes szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „ellenőrzési tanúsítvány”: a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett ellenőrzési tanúsítvány, amely egy szállítmányra vonatkozik;

2. „írásbeli igazolás”: a 889/2008/EK bizottsági rendelet ( 6 ) 68. cikkében és e rendelet 6. cikkében említett dokumentum, amelynek mintája e rendelet II. mellékletében található;

3. „szállítmány”: a Kombinált Nómenklatúra egy vagy több kódja alá tartozó termékek olyan mennyisége, amelyre egyetlen ellenőrzési tanúsítvány vonatkozik, amely szállítása ugyanazon szállítóeszközzel történik, és amely ugyanabból a harmadik országból érkezik;

4. „első címzett”: a 889/2008/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy;

5. „szállítmány vizsgálata”: az ellenőrzési tanúsítványnak a tagállam érintett hatóságai által végzett vizsgálata az e rendelet 13. cikkének való megfelelés tekintetében, és amennyiben az említett hatóságok indokoltnak tartják, a termékeknek a 834/2007/EK rendelet, a 889/2008/EK rendelet és az e rendelet követelményeivel kapcsolatos vizsgálata;

6. „érintett tagállami hatóságok”: a tagállam által kijelölt vám- vagy egyéb hatóságok;

7. „értékelő jelentés”: a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében és 33. cikkének (3) bekezdésében említett ISO 17011 szabvány követelményeinek megfelelő független harmadik fél vagy egy megfelelő illetékes hatóság által kiadott értékelő jelentés, amely információkat tartalmaz a dokumentumok ellenőrzéséről, beleértve az e rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában és 11. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett leírásokat, a kritikus helyszíneket is magában foglaló hivatali ellenőrzésekről, és a reprezentatív harmadik országokban elvégzett kockázatorientált közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzésekről.II.

CÍM

MEGFELELŐ TERMÉKEK BEHOZATALA1.

FEJEZET

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzéke

3. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)  A Bizottság a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze a megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervekről és ellenőrző hatóságokról. A jegyzéket e rendelet I. mellékletében kell közzétenni. A jegyzék elkészítésére és módosítására vonatkozó eljárások e rendelet 4., 16. és 17. cikkében kerülnek meghatározásra. E rendelet 16. cikkének (4) bekezdése és 17. cikke értelmében a jegyzéket az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2)  A jegyzék az ellenőrző szervekkel vagy ellenőrző hatóságokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket, a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerint elismert valamely ellenőrző szerv vagy hatóság ellenőrizte-e, különös tekintettel a következő adatokra:

a) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság neve és címe, beleértve azok e-mail címét és internetes elérhetőségét, illetve kódszámát;

b) az érintett és a termékek származási helyeként megjelölt harmadik országok;

c) a harmadik országokra vonatkozóan feltüntetett érintett termékkategóriák;

d) a jegyzékbe történő felvétel érvényességének határideje;

e) azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke, többek között azok tanúsított státusa, az érintett termékkategóriák, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplők és termékek találhatók.

4. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékébe történő felvételi kérelemre vonatkozó eljárás

▼M19

(1)  A Bizottság valamely ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak az elismeréséről és a 3. cikkben meghatározott jegyzékbe történő felvételéről az érintett ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság képviselője által számára megküldött, a 17. cikk (2) bekezdése szerint a Bizottság által rendelkezésre bocsátott mintadokumentumnak megfelelő kérelem kézhezvétele után dönt. Az első jegyzék összeállítása során a Bizottság csak a 2016. október 31. előtt beérkezett hiánytalan kérelmeket veszi figyelembe.

▼B

(2)  Kérelmet a Közösség területén vagy valamely harmadik országban létrehozott ellenőrző szerv és ellenőrző hatóság terjeszthet be.

(3)  A kérelemhez minden olyan szükséges információt tartalmazó technikai dokumentációt kell csatolni, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösség felé irányuló exportra szánt ökológiai termékek mindegyike megfelel a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezek az információk a következők:

a) általános ismertető az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az érintett harmadik országban vagy harmadik országokban végzett tevékenységéről, beleértve az érintett gazdasági szereplők becsült számát, valamint az érintett harmadik országból vagy harmadik országokból származó és a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint a Közösségbe irányuló exportra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegének és mennyiségének feltüntetését;

b) a 834/2007/EK rendelet II., III. és IV. címének, illetve a 889/2008/EK rendelet rendelkezéseinek az adott harmadik országban vagy valamennyi érintett harmadik országban történő végrehajtására vonatkozó részletes ismertetés;

c) a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében meghatározott értékelő jelentés másolata, amely:

i. igazolja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az értékelés alapján kielégítő módon eleget tud tenni a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételeknek;

ii. garanciát nyújt a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (2), (3), (5), (6) és (12) bekezdésében említett elemek tekintetében;

iii. biztosítja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság megfelel a 889/2008/EK rendelet IV. címében meghatározott ellenőrzési követelményeknek és óvintézkedéseknek; valamint

iv. megerősíti, hogy az említett feltételek és követelmények szerint ellenőrzési tevékenységeit hatékonyan végezte;

d) annak igazolása, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság tevékenységeiről értesítette az érintett harmadik ország hatóságait, és vállalja az érintett harmadik ország hatóságai által vele szemben támasztott jogi követelmények betartását;

e) azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, valamint egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett szereplők tanúsított státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f) az e rendelet 5. cikke rendelkezéseinek való megfelelés vállalása;

g) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, illetve a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(4)  Az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által a jegyzékbe történő felvétel iránt beadott kérelem elbírálása során, és a felvételt követően bármikor, a Bizottság további információkat kérhet be, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentések bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján, illetve szabálytalanság gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

(5)  A Bizottság elbírálja, hogy a (3) bekezdésben említett technikai dokumentáció, illetve a (4) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezután határoz az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság elismeréséről és a jegyzékbe történő felvételéről. A Bizottság határozatát a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban hozza meg.

5. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)  Egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság csak abban az esetben nyerhet felvételt a 3. cikkben említett jegyzékbe, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) amennyiben, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételét követően, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazott intézkedések tekintetében bármilyen változás történik, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság értesíti a Bizottságot; az ellenőrző szervvel vagy ellenőrző hatósággal kapcsolatos, a 3. cikk (2) bekezdésében említett információk módosítására irányuló kérelmekről szintén tájékoztatni kell a Bizottságot;

b) a jegyzékben szereplő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság folyamatosan hozzáférhetővé teszi és kérésre azonnal rendelkezésre bocsátja a harmadik országban végzett ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos információkat; a Bizottság által kijelölt szakértőket beengedi irodáiba és egyéb létesítményeibe;

c) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság minden év március 31-ig rövid éves jelentést küld a Bizottság részére; az éves jelentésben a 4. cikk (3) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatok frissítése szerepel; az éves jelentés elsősorban az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által az előző év során a harmadik országban elvégzett ellenőrzési tevékenységeket, azok eredményét, a tapasztalt szabálytalanságokat és jogsértéseket, illetve a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti; az éves jelentés tartalmazza továbbá a legújabb értékelő jelentést vagy egy ilyen jelentés frissített változatát, a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett rendszeres helyszíni értékelés, felügyelet és többéves újraértékelés eredményeit; a Bizottság bármely további, általa szükségesnek vélt információt kérhet;

d) a beérkezett információkra figyelemmel a Bizottság bármikor módosíthatja az ellenőrző szervvel vagy ellenőrző hatósággal kapcsolatos adatokat, és felfüggesztheti az adott szerv vagy hatóság bejegyzését a 3. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat, vagy nem egyezik bele egy helyszíni vizsgálat lefolytatásába;

e) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság egy internetes oldalon elérhetővé teszi a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek folyamatosan frissített jegyzékét az érdekelt felek számára.

(2)  Amennyiben valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság a Bizottság kérése ellenére elmulasztja elküldeni az (1) bekezdés c) pontjában említett éves jelentést, nem teszi elérhetővé vagy nem közli a technikai dokumentáció, ellenőrzési rendszere vagy a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek naprakész jegyzéke tekintetében előírt információkat, illetve ha nem járul hozzá egy helyszíni vizsgálat lefolytatásához, a Bizottság által a probléma súlyosságának függvényében meghatározott és általában 30 napnál nem rövidebb időszakon belül, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság törölhető az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékéből, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

Ha egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem tesz megfelelő helyreigazító intézkedéseket, a Bizottság haladéktalanul törli az adott szervet vagy hatóságot a jegyzékből.2.

FEJEZET

A megfelelő termékek behozatalára előírt írásbeli igazolás

6. cikk

Írásbeli igazolás

(1)  A megfelelő termékek behozatala tekintetében a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint előírt írásbeli igazolást e rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e rendelet II. mellékletében található mintadokumentum alapján kell kiállítani és annak legalább az említett mintadokumentumban található valamennyi elemet tartalmaznia kell.

(2)  Az eredeti írásbeli igazolást a 4. cikkben említett határozat által az adott dokumentum kiállítására elismert ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság állítja ki.

(3)  Az írásbeli igazolást kibocsátó hatóság vagy szerv a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott szabályokat, illetve a Bizottság által a dokumentumok elektronikus továbbítását lehetővé tevő, a 17. cikk (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerben közzétett mintát, megjegyzéseket és iránymutatásokat követi.III.

CÍM

EGYENÉRTÉKŰ GARANCIÁKAT NYÚJTÓ TERMÉKEK BEHOZATALA1.

FEJEZET

Elismert harmadik országok jegyzéke

7. cikk

A harmadik országok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)  A Bizottság a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze az elismert harmadik országokról. Az elismert országok jegyzéke e rendelet III. mellékletét képezi. A jegyzék összeállítására és módosítására vonatkozó eljárásokat e rendelet 8. és 16. cikke határozza meg. A jegyzék módosításait az e rendelet 16. cikkének (4) bekezdése és 17. cikke szerint az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2)  A jegyzék a harmadik országokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének alapján elismert harmadik országok ellenőrzési rendszerében megvizsgálták-e, különös tekintettel a következő információkra:

a) az érintett termékkategóriák;

b) a termékek származási helye;

c) hivatkozás az adott harmadik országban alkalmazott termelési szabványokra;

d) az adott harmadik ország ellenőrzési rendszerért felelős illetékes hatósága, annak címe, beleértve az e-mail és internetes címeket is;

▼M7

e) a d) pontban említett illetékes hatóság által az ellenőrzések elvégzésére elismert ellenőrző hatóság vagy hatóságok, illetve ellenőrző szerv vagy szervek neve és internetcíme;

f) az adott harmadik országban az Unió területére történő behozatalra vonatkozó tanúsítványok kiállításáért felelős hatóság vagy hatóságok, illetve ellenőrző szerv vagy szervek neve, internetcíme és kódszáma;

▼B

g) a jegyzékbe való felvétel érvényességének határideje.

8. cikk

A harmadik országok jegyzékébe történő felvételi kérelmekre vonatkozó eljárás

▼M14

(1)  A Bizottság mérlegeli, hogy az érintett harmadik ország képviselője által 2014. július 1-jét megelőzően benyújtott, a harmadik országnak a 7. cikkben meghatározott jegyzékbe való felvételére irányuló kérelme elfogadható-e.

▼B

(2)  A Bizottság csak azokat a felvételi kérelmeket köteles figyelembe venni, amelyek megfelelnek a következő előfeltételeknek.

A felvételi kérelemhez minden olyan szükséges információt tartalmazó technikai dokumentációt kell csatolni, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösség felé irányuló exportra szánt termékek megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezen adatok a következők:

a) általános információ az adott harmadik országban folyó ökológiai termelés fejlődéséről, az előállított termékekről, a művelés alá vont területről, a termelési régiókról, a termelők számáról és az élelmiszer-feldolgozási tevékenységről;

b) a Közösség felé irányuló exportra szánt ökológiai mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegének és mennyiségének feltüntetése;

c) a harmadik országban alkalmazott termelési szabványok, illetve azok egyenértékűségének értékelése a Közösségben alkalmazott szabványokkal való összehasonlításban;

d) a harmadik országban alkalmazott ellenőrzési rendszer, beleértve az adott harmadik országban működő illetékes hatóságok által végzett folyamatos ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket, illetve az ellenőrzési rendszer egyenértékűségének értékelése a Közösségben alkalmazott ellenőrzési rendszerrel való összehasonlításban;

e) azon internetes oldal címe vagy egyéb elérhetőség, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, illetve egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett gazdasági szereplők tanúsított státusára és az érintett termékkategóriákra vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f) a harmadik ország által a 7. cikk szerint a jegyzékben való feltüntetésre javasolt információ;

g) a 9. cikk rendelkezéseinek való megfelelés vállalása;

h) a harmadik ország vagy a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(3)  Az elismert harmadik országok jegyzékébe történő felvételre irányuló kérelem vizsgálata során, és a felvételt követően bármikor, a Bizottság további információt kérhet, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentés bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján és szabálytalanságok gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

▼M9

A Bizottság a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert egyéb harmadik országokból is hívhat meg szakértőket a helyszíni vizsgálaton megfigyelőként való részvételre.

▼M7

(4)  A Bizottság elbírálja, hogy a (2) bekezdésben említett technikai dokumentáció és a (3) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezek után határozhat az adott harmadik ország elismeréséről és a jegyzékbe hároméves időszakra történő felvételéről. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 834/2007/EK rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek továbbra is teljesülnek, dönthet úgy, hogy az említett hároméves időszakon túl meghosszabbítja az adott harmadik országnak a jegyzékben való feltüntetését.

A első albekezdésben említett határozatot a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

▼B

9. cikk

A harmadik országok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)  A Bizottság csak akkor köteles figyelembe venni egy felvétel iránti kérelmet, ha a harmadik ország vállalja, hogy elfogadja a következő feltételeket:

a) amennyiben, valamely harmadik ország jegyzékbe történő felvételét követően, a harmadik országban hatályos intézkedések, azok végrehajtása és különösen az ellenőrzési rendszer tekintetében változás történik, az adott harmadik ország értesíti a Bizottságot; a 7. cikk (2) bekezdésében említett, harmadik országra vonatkozó információk módosítására vonatkozó kérelmekről szintén értesíteni kell a Bizottságot;

b) a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett éves jelentésben frissíteni kell az e rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatokat; az éves jelentés különösen a harmadik ország illetékes hatósága által végzett folyamatos ellenőrzési és felügyeleti tevékenységet, azok eredményét és a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti;

c) a beérkezett információkra figyelemmel a Bizottság bármikor módosíthatja a harmadik országra vonatkozó adatokat, és felfüggesztheti a harmadik ország bejegyzését a 7. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha valamely harmadik ország nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat vagy ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását.

(2)  Amennyiben valamely harmadik ország a Bizottság kérése ellenére elmulasztja elküldeni a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett éves jelentést, nem teszi elérhetővé és nem közli a technikai dokumentációjával vagy ellenőrzési rendszerével kapcsolatos információkat, valamint ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását, a Bizottság által a probléma súlyossága szerint megállapított, és általában 30 napnál nem rövidebb határidőn belül, az adott harmadik országot, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően törölhetik a jegyzékből.2.

FEJEZET

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzéke

10. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)  A Bizottság, a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervekről és ellenőrző hatóságokról. A jegyzék e rendelet IV. mellékletében kerül közlésre. A jegyzék összeállítására és módosítására vonatkozó eljárásokat e rendelet 11., 16. és 17. cikke határozza meg. A jegyzék e rendelet 16. cikke (4) bekezdésének és 17. cikkének megfelelően az interneten nyilvánosan hozzáférhető.

(2)  A jegyzék az egyes ellenőrző szervekkel és hatóságokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket valamely, a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert ellenőrző szerv vagy hatóság ellenőrizte-e; ezek az információk a következők:

a) az ellenőrző szerv vagy hatóság neve, címe és kódszáma, valamint adott esetben e-mail címe és internetes elérhetősége;

b) a 7. cikkben meghatározott jegyzékben nem szereplő harmadik országok, amennyiben a termékek ezek valamelyikéből származnak;

c) az érintett termékkategóriák az egyes harmadik országok tekintetében;

d) a jegyzékbe történő felvétel érvényességének határideje; valamint

▼M12

e) azon internetes honlap címe, ahol megtalálható az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők naprakész jegyzéke, amely megjelöli az érintett gazdasági szereplők tanúsítási státusát és az érintett termékkategóriákat, és megad egy olyan kapcsolattartó pontot, ahol információk állnak rendelkezésre a felfüggesztett és tanúsításuktól megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan; valamint

▼M12

f) az az internetes honlap, ahol megtalálható a harmadik országbeli ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazott termelési szabvány és ellenőrzési intézkedések teljes körű bemutatása.

▼B

(3)  A (2) bekezdés b) pontjától való eltéréssel, a 7. cikkben említett elismert harmadik országok jegyzékében szereplő harmadik országból származó azon termékeket, amelyek az említett jegyzékben nem szereplő kategóriába tartoznak, az e cikkben meghatározott jegyzékbe lehet felvenni.

11. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékébe történő felvételi kérelmekre vonatkozó eljárás

▼M19

(1)  A Bizottság valamely ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak a 10. cikkben meghatározott jegyzékbe történő felvételéről az érintett ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság képviselője által számára megküldött, a 17. cikk (2) bekezdése szerint a Bizottság által rendelkezésre bocsátott mintadokumentumnak megfelelő kérelem kézhezvétele után dönt. A Bizottság a jegyzék frissítése során csak a hiánytalan kérelmeket veszi figyelembe.

▼B

(2)  Kérelmet a Közösség területén vagy egy harmadik országban létrehozott ellenőrző szerv és ellenőrző hatóság nyújthat be.

(3)  A felvétel iránti kérelemhez olyan technikai dokumentációt kell csatolni, amely tartalmaz minden olyan szükséges információt, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösségbe irányuló exportra szánt termékek megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezek az információk a következők:

a) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság harmadik országban vagy harmadik országokban végzett tevékenységeinek általános ismertetése, beleértve az adott termelésben részt vevő gazdasági szereplők becsült számát, és a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott szabályok alapján a Közösségbe irányuló exportra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegét és mennyiségét;

b) a harmadik országokban alkalmazott termelési szabványok és ellenőrzési intézkedések ismertetése, beleértve ezen szabványok és intézkedések 834/2007/EK rendelet III., IV. és V. címével, illetve a 889/2008/EK rendeletben meghatározott kapcsolódó végrehajtási szabályokkal való egyenértékűségének értékelését;

c) a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében foglaltak szerinti értékelési jelentés másolata, amely:

i. igazolja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az értékelés alapján meg tud felelni a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

ii. megerősíti, hogy tevékenységeit az említett feltételeknek megfelelő hatékonysággal végrehajtotta; és

iii. igazolja és megerősíti az e bekezdés b) albekezdésében említett termelési szabványok és ellenőrzési intézkedések egyenértékűségét;

d) annak igazolása, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság tevékenységeiről értesítette valamennyi érintett harmadik ország hatóságát, és vállalja az egyes érintett harmadik országok hatóságai által vele szemben támasztott jogi követelmények betartását;

e) azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, valamint egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett szereplők tanúsított státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f) a 12. cikkben meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés vállalása;

g) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, illetve a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(4)  Az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmének elbírálása során, és felvételét követően bármikor, a Bizottság további információkat kérhet, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentés bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján és szabálytalanságok gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

(5)  A Bizottság megvizsgálja, hogy a (2) bekezdésben említett technikai dokumentáció és a (3) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezek után határozhat egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételéről. A Bizottság határozatát a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően hozza meg.

12. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)  Egy adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság csak akkor kerülhet be a 10. cikkben említett jegyzékbe, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) amennyiben, valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételét követően, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazott intézkedések tekintetében változás történik, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság értesíti a Bizottságot; a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra vonatkozó információk módosítására irányuló kérelmekről szintén értesíteni kell a Bizottságot;

b) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, minden év ►M12  február 28-ig ◄ , éves jelentést küld a Bizottságnak. Az éves jelentésben a 11. cikk (3) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatok frissítése szerepel; a jelentés elsősorban a harmadik országban működő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság előző év során végzett tevékenységeit, azok eredményét, az észlelt szabálytalanságokat és jogsértéseket, illetve a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti. Tartalmazza továbbá a legújabb értékelési jelentést, vagy egy értékelési jelentés frissített változatát, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésében említett rendszeres helyszíni értékelés, felügyelet és többéves újraértékelés eredményének ismertetésével; a Bizottság bármilyen egyéb, általa szükségesnek vélt információt bekérhet;

c) a Bizottság, a kapott információk alapján bármikor módosíthatja az ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra vonatkozó adatokat, és felfüggesztheti az adott szerv vagy hatóság bejegyzését a 10. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat, vagy ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását;

d) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság elektronikus úton az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek naprakész jegyzékét.

▼M5

(2)  A 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, illetve az adott ellenőrző szervvel vagy ellenőrző hatósággal összefüggésben valamely konkrét termékkategóriára vagy harmadik országra tett hivatkozás az alábbi esetekben törölhető az e rendelet 10. cikkében említett jegyzékből:

a) ha az adott ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak az (1) bekezdés b) pontjában említett éves jelentése ►M12  február 28-ig ◄ nem érkezik be a Bizottsághoz;

b) ha az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem értesíti a Bizottságot kellő időben technikai dokumentációjának módosításairól;

c) ha az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem tájékoztatja a Bizottságot valamely szabálytalansági ügy kivizsgálása során;

d) ha az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem hoz megfelelő korrekciós intézkedéseket az észlelt szabálytalanságok és jogsértések tekintetében;

e) ha az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem járul hozzá a Bizottság által kezdeményezett helyszíni vizsgálathoz, illetve ha a helyszíni vizsgálat a rendszeresen nem megfelelően végrehajtott ellenőrzési intézkedések miatt negatív eredménnyel zárul;

f) bármely egyéb olyan helyzetben, amelyben fennáll annak a kockázata, hogy a fogyasztót megtéveszthetik az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által tanúsított termékek valódi jellegét illetően.

Ha valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság a Bizottság kérését követően elmulasztja kellő időben, a Bizottság által a probléma súlyosságától függően megállapított és általában 30 napnál nem rövidebb határidőn belül megtenni a megfelelő helyreigazító intézkedéseket, a Bizottság az adott ellenőrző szervet vagy hatóságot a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően haladéktalanul törli a jegyzékből. A törlésről szóló határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Bizottság a módosított jegyzékeket a lehető legrövidebb időn belül, minden elérhető technikai eszköz segítségével – ideértve az interneten való közzétételt is – nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

▼B3.

FEJEZET

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének megfelelően behozott termékek szabad forgalomba bocsátása

13. cikk

Ellenőrzési tanúsítvány

(1)  A 834/2007/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett és ugyanazon rendelet 33. cikkének megfelelően behozott termékekből álló szállítmányok Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásához a következők szükségesek:

a) eredeti ellenőrzési tanúsítvány benyújtása az érintett tagállami hatósághoz; továbbá

b) a szállítmánynak az érintett tagállami hatóság általi vizsgálata, valamint az ellenőrzési tanúsítványnak az e cikk (8) bekezdésével összhangban történő hitelesítése.

(2)  Az eredeti ellenőrzési tanúsítványt a 17. cikk (2) bekezdése és e cikk (3)–(7) bekezdése alapján kell kiállítani az V. mellékletben szereplő mintának és megjegyzéseknek megfelelően. A mintára vonatkozó megjegyzéseket, valamint a 17. cikk (2) bekezdésében említett útmutatásokat a Bizottság a 17. cikkben említett dokumentumok elektronikus úton történő cseréjét lehetővé tevő számítógépes rendszer segítségével bocsátja rendelkezésre.

(3)  Az ellenőrzési tanúsítvány elfogadásához, azt a következők valamelyikének kell kibocsátania:

a) a 8. cikk (4) bekezdése alapján elismert harmadik országban lévő, a 7. cikk (2) bekezdése szerint ellenőrzési tanúsítvány kibocsátására elfogadott ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv; vagy

b) a 11. cikk (5) bekezdése alapján elismert harmadik ország illetékes ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve.

(4)  Az ellenőrzési tanúsítványt kiállító hatóság vagy szerv csak akkor bocsátja ki az ellenőrzési tanúsítványt és hitelesíti a tanúsítvány 15. rovatában szereplő nyilatkozatot:

a) miután minden vonatkozó ellenőrzési dokumentum tekintetében elvégezte az iratellenőrzést, ideértve különösen az érintett termékek termelési tervét, szállítási és kereskedelmi okmányait;

b) miután a hatóság vagy szerv elvégezte a szállítmány fizikai vizsgálatát, vagy olyan kifejezett nyilatkozatot kapott az exportőrtől, amely szerint az érintett szállítmányt a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének megfelelően állították elő, illetve dolgozták fel; a hatóság vagy szerv kockázatorientált ellenőrzést végez az említett nyilatkozat hitelességét illetően; továbbá

▼M9

c) miután a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző szerv vonatkozásában meggyőződött róla, hogy a tanúsítvány tárgyát képező termékeket és – feldolgozott, élelmiszerként vagy takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek esetében – azok valamennyi ökológiai összetevőjét tanúsította valamely, az említett rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert harmadik ország ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve, illetve valamely, ugyanazon rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, illetve hogy az érintett termékeket (és adott esetben azok összetevőit) az Unió területén, az említett rendeletnek megfelelően termelték és tanúsították. A hatóság vagy szerv a Bizottságnak vagy valamely tagállam illetékes hatóságának a kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsátja az ökológiai termelési lánc részét képező valamennyi szereplő, valamint az e szereplők tevékenységeit felügyelő illetékes hatóságok vagy ellenőrző szervek jegyzékét.

▼B

A hatóság vagy szerv továbbá minden kibocsátott tanúsítványt sorszámmal lát el, és időrend szerinti nyilvántartást vezet a kiadott tanúsítványokról.

(5)  Az ellenőrzési tanúsítványt a Közösség valamelyik hivatalos nyelvén kell megszövegezni, és – a bélyegzőket és aláírásokat kivéve – kizárólag nagybetűkkel vagy nyomtatva kell kitölteni.

Az ellenőrzési tanúsítványt a rendeltetési hely szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén kell kitölteni. Az érintett tagállami hatóságok szükség esetén kérhetik az ellenőrzési tanúsítvány lefordítását a tagállam valamely hivatalos nyelvére.

A nem hitelesített változtatások, illetve törlések érvénytelenítik a tanúsítványt.

(6)  Az ellenőrzési tanúsítványt egyetlen eredeti példányban kell kiadni.

Az első címzett, vagy adott esetben az importőr az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek a 889/2008/EK rendelet 83. cikkével összhangban történő tájékoztatása céljából a tanúsítványról másolatot készíthet. Minden ilyen másolaton nyomtatva vagy pecséttel fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „MÁSODLAT” jelölést.

(7)  Az e rendelet 19. cikkében meghatározott átmeneti szabályok alapján behozott termékek tekintetében a következőket kell alkalmazni:

a) a (3) bekezdés b) pontjában szereplő ellenőrzési tanúsítvány – az (1) bekezdésnek megfelelően történő benyújtásakor – 16. rovatában tartalmazza a tagállam azon illetékes hatóságának nyilatkozatát, amely az engedélyt a 19. cikkben meghatározott eljárás szerint megadta;

b) a tagállam engedélyt megadó, illetékes hatósága a 16. rovatban szereplő nyilatkozat megtételére vonatkozó hatáskörét átruházhatja arra az ellenőrző hatóságra vagy ellenőrző szervre, amely a 834/2007/EK rendelet V. címében meghatározott ellenőrzési intézkedésekkel összhangban az importőr ellenőrzését végzi, vagy pedig az érintett tagállami hatóságokként meghatározott hatóságokra;

c) nem kell nyilatkozatot tenni a 16. rovatban:

i. amennyiben az importőr a tagállam engedélyt megadó illetékes hatósága által az e rendelet 19. cikkének megfelelően kibocsátott, eredeti okiratot mutat be, és bizonyítja, hogy az említett engedély a szállítmányra vonatkozik; vagy

ii. amennyiben az engedélyt a 19. cikk szerint megadó tagállami hatóság közvetlenül a szállítmány vizsgálatáért felelős hatóságnak kielégítő bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a szállítmányra az említett engedély vonatkozik; a közvetlen tájékoztatásnak ez a módja az engedélyt megadó tagállam számára szabadon választható;

d) a c) pont i. és ii. alpontjában megkövetelt bizonyítékot tartalmazó dokumentumnak a következőket kell tartalmaznia:

i. a behozatali engedély referenciaszáma, valamint az engedély érvényességének határideje;

ii. az importőr neve és címe;

iii. a származás szerinti harmadik ország;

iv. a kiállító szerv vagy hatóság adatai, és – amennyiben ez eltér – a harmadik országbeli ellenőrző szerv vagy hatóság adatai;

v. az érintett termékek neve.

(8)  A szállítmány vizsgálatakor az érintett tagállami hatóságok a 17. rovatban hitelesítik az eredeti ellenőrzési tanúsítványt, és visszaküldik a tanúsítványt benyújtó személynek.

(9)  Az első címzett a szállítmány átvételekor kitölti az ellenőrzési tanúsítvány eredetijének 18. rovatát annak tanúsítására, hogy a szállítmány átvétele a 889/2008/EK rendelet 34. cikkével összhangban történt.

A 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított követelmény teljesítése céljából az első címzett ezt követően megküldi a tanúsítvány eredeti példányát a 11. rovatban említett importőrnek, kivéve, ha a tanúsítványnak tovább kell kísérnie a szállítmányt az e cikk (1) bekezdése szerint.

(10)  Az ellenőrzési tanúsítvány elektronikus úton is kibocsátható, az érintett tagállam által az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek számára rendelkezésre bocsátott módszer segítségével. A tagállamok illetékes hatóságai előírhatják, hogy az elektronikus úton kibocsátott ellenőrzési tanúsítványokat az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett fokozott biztonságú elektronikus aláírás kíséretében kell kiadni. Minden egyéb esetben az illetékes hatóságok olyan elektronikus aláírást kérnek, amely a 2004/563/EK, Euratom bizottsági határozatban ( 8 ) meghatározott elektronikus és digitalizált dokumentumokról szóló bizottsági rendelkezésekben megállapítottakkal azonos szabályok és feltételek alkalmazásával, egyenértékű biztosítékokkal szolgál az aláíráshoz rendelt funkcionalitások tekintetében.

14. cikk

Különleges vámeljárások

(1)  Amennyiben a harmadik országból érkező szállítmányt a 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 9 ) szerinti felfüggesztő eljárás formájában vámraktározásra vagy aktív feldolgozásra jelölték ki, és a 834/2007/EK rendelet 2. cikkének i) pontjában meghatározottak szerinti, egy vagy több előkészítésnek vetik alá, a szállítmányt az első előkészítés elvégzése előtt az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseknek kell alávetni.

A feldolgozás a következő műveleteket foglalhatja magában:

a) csomagolás és újracsomagolás; vagy

b) az ökológiai termelési módszerre utaló címkézés.

Ez után az előkészítés után az ellenőrzési tanúsítvány hitelesített eredetijét csatolni kell a szállítmányhoz, és be kell mutatni az érintett tagállami hatóságnak, amelynek ellenőriznie kell a szállítmányt annak szabad forgalomba bocsátása céljából.

Ezt az eljárást követően az ellenőrzési tanúsítvány eredeti példányát – a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított követelmény teljesítése céljából – szükség szerint vissza kell küldeni a szállítmánynak a tanúsítvány 11. rovatában említett importőre részére.

(2)  Amennyiben a 2913/92/EGK rendelet szerinti felfüggesztő eljárás keretében egy harmadik országból érkező szállítmányt – annak a Közösségben történő szabad forgalomba bocsátását megelőzően – valamely tagállamban különböző árutételekre kívánnak bontani, a szállítmányra e szétbontás elvégzését megelőzően alkalmazni kell az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseket.

Az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát a VI. mellékletben szereplő mintának és megjegyzéseknek megfelelően a szétbontásból származó valamennyi tételre vonatkozóan be kell nyújtani az érintett tagállami hatóságnak. Az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát az érintett tagállami hatóságok a 14. rovatban hitelesítik.

A szállítmány eredeti importőreként azonosított és az ellenőrzési tanúsítvány 11. rovatában megjelölt személy köteles az ellenőrzési tanúsítvány minden egyes hitelesített kivonatának másolatát az eredeti ellenőrzési tanúsítvánnyal együtt megőrizni. Ezeken a másolatokon nyomtatva vagy bélyegzővel fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „MÁSODLAT” jelölést.

A szétbontást követően az ellenőrzési tanúsítvány minden kivonatának hitelesített eredetijét az érintett tételhez kell csatolni, és be kell mutatni az érintett tagállami hatóságnak, amelynek ellenőriznie kell az érintett tételt annak szabad forgalomba bocsátása céljából.

A tétel átvételekor annak címzettje kitölti az ellenőrzési tanúsítvány kivonata eredetijének 15. rovatát annak tanúsítására, hogy a tétel átvétele a 889/2008/EK rendelet 34. cikkével összhangban történt.

A tétel címzettje az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát legalább két évig az ellenőrző hatóságok és/vagy az ellenőrző szervek rendelkezésére megőrzi.

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett előkészítési és szétbontási műveleteket a 834/2007/EK rendelet V. címének, valamint a 889/2008/EK rendelet IV. címének vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell elvégezni.

▼M5

15. cikk

A követelményeknek meg nem felelő termékek

(1)  A 834/2007/EK rendelet 30. cikkének és/vagy a 889/2008/EK rendeletnek megfelelően megtett intézkedések, illetve fellépések sérelme nélkül a 834/2007/EK rendelet követelményeinek meg nem felelő termékek azzal a feltétellel bocsáthatók szabad forgalomba az Unión belül, hogy a címkékről, a reklámanyagokból és a kísérő dokumentumokból eltávolították az ökológiai termelési módszerre való utalást.

(2)   ►M9  A 834/2007/EK rendelet 30. cikkének megfelelően végrehajtandó intézkedések, illetve fellépések sérelme nélkül, amennyiben jogsértés vagy szabálytalanság gyanúja merül fel a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert harmadik országokból behozott ökológiai termékeknek vagy az említett rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek által ellenőrzött importált ökológiai termékeknek az ugyanabban a rendeletben foglalt követelmények tekintetében való megfelelőségével kapcsolatban, az importőr a 889/2008/EK rendelet 91. cikkének (1) bekezdésével összhangban megtesz minden szükséges intézkedést. ◄

Az importőr és az e rendelet 13. cikkében említett ellenőrzési tanúsítványt kibocsátó ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv haladéktalanul értesíti az érintett tagállamok és a szóban forgó termékek ökológiai termelés útján történő előállításában részt vevő harmadik országok ellenőrző szerveit, ellenőrző hatóságait és illetékes hatóságait, valamint adott esetben a Bizottságot. Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv előírhatja, hogy a termék mindaddig nem hozható forgalomba az ökológiai termelési módszerre utaló jelölésekkel, amíg az érintett ellenőrző hatóság, illetve ellenőrző szerv a gazdasági szereplő által hozzá eljuttatott vagy más forrásból szerzett információk alapján meg nem győződött arról, hogy a gyanú megszűnt.

▼M9

(3)  A 834/2007/EK rendelet 30. cikkének megfelelően végrehajtandó intézkedések, illetve fellépések sérelme nélkül, amennyiben valamely tagállami vagy harmadik országbeli ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv úgy ítéli meg, hogy alapos okkal feltételezi jogsértés vagy szabálytalanság elkövetését a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert harmadik országokból behozott ökológiai termékeknek vagy az említett rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek által ellenőrzött importált ökológiai termékeknek az ugyanabban a rendeletben foglalt követelmények tekintetében való megfelelőségével kapcsolatban, a 889/2009/EK rendelet 91. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtesz minden szükséges intézkedést, és haladéktalanul értesíti az érintett tagállamok és a szóban forgó termékek ökológiai termelés útján történő előállításában részt vevő harmadik országok ellenőrző szerveit, ellenőrző hatóságait és illetékes hatóságait, valamint a Bizottságot.

▼M9

(4)  Ha a Bizottság arról értesíti valamely, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert harmadik ország illetékes hatóságát vagy valamely, az említett rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet, hogy tagállami bejelentés nyomán alapos okkal feltételezhető jogsértés vagy szabálytalanság elkövetése bizonyos ökológiai termékeknek az említett rendeletben vagy az e rendeletben foglalt követelmények tekintetében való megfelelőségével kapcsolatban, az értesített illetékes hatóság, illetve ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv kivizsgálja a feltételezett szabálytalanság vagy jogsértés eredetét, majd a vizsgálat eredményeiről és a megtett intézkedésekről tájékoztatja a Bizottságot és azt a tagállamot, amelytől az eredeti bejelentés érkezett. Ezt a tájékoztatást az eredeti bizottsági értesítés megküldésének időpontjától számított 30 napon belül meg kell küldeni.

Az eredeti bejelentést küldő tagállam szükség esetén felkérheti a Bizottságot arra, hogy kérjen további információkat, amelyeket a Bizottságnak és az érintett tagállamnak kell eljuttatni. Az eredeti bejelentést küldő tagállam a válasz vagy a további információk kézhezvételét követően minden esetben szükség szerint bevezeti az új, illetve frissített adatokat a 889/2008/EK rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerbe.

▼BIV.

CÍM

KÖZÖS SZABÁLYOK

16. cikk

A kérelmek elbírálása és a jegyzékek közzététele

(1)  A Bizottság a 4., 8. és 11. cikkel összhangban, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében említett ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segítségével elbírálja a beérkezett kérelmeket. E célból a bizottság különleges belső eljárási szabályokat fogad el.

A Bizottság kormányzati és civil szakértőkből álló szakértői csoportot hoz létre, amely a kérelmek elbírálásában, valamint a jegyzékek kezelésében és felülvizsgálatában segíti a Bizottság munkáját.

(2)  Minden egyes beérkezett kérelemhez, és a speciális belső eljárási szabályokkal összhangban a tagállamokkal folytatott megfelelő konzultációt követően, a Bizottság két-két tagállamot jelöl ki jelentéskészítésre. A kérelmeket a Bizottság az egyes tagállamoknak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottságban érvényes szavazatainak számával arányosan osztja szét a tagállamok között. A jelentéskészítésre kijelölt tagállamok megvizsgálják a 4., 8. és 11. cikkben említett, kérelmekre vonatkozó dokumentációt és információt, és jelentést készítenek. A jegyzékek kezelése és felülvizsgálata keretében ugyancsak megvizsgálják az éves jelentéseket és az 5., 9. és 12. cikkben említett, a jegyzékek bejegyzéseihez kapcsolódó bármely egyéb információt.

(3)  A jelentéseket készítő tagállamok által végzett vizsgálatok eredményének figyelembevételével a Bizottság a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésével összhangban határoz a harmadik országok, ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok elismeréséről, azok jegyzékbe történő felvételéről, illetve a jegyzékek bármely módosításáról, beleértve az e szerveknek vagy hatóságoknak kódszámmal való ellátását is. A határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

(4)  A Bizottság a jegyzékeket minden elérhető technikai eszköz segítségével nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, ideértve az interneten való közzétételt is.

17. cikk

Tájékoztatás

(1)  A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében, valamint az e rendeletben említett dokumentumokat és egyéb információkat a harmadik országok illetékes hatóságai, az ellenőrző hatóságok vagy az ellenőrző szervek elektronikus úton továbbítják a Bizottság vagy a tagállamok felé. Amennyiben a Bizottság vagy a tagállamok speciális elektronikus átviteli rendszereket tesznek elérhetővé, azokat kell használni. A Bizottság és a tagállamok egymás között is e rendszeren keresztül továbbítják az érintett dokumentumokat.

(2)  A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében, valamint az e rendeletben említett dokumentumokra és egyéb információkra vonatkozó formai és tartalmi követelmények tekintetében a Bizottság szükség szerint útmutatásokat, mintákat és kérdőíveket határoz meg és tesz közzé az e cikk (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerben. Az említett útmutatásokat, mintákat és kérdőíveket a Bizottság a tagállamok és a harmadik országok illetékes hatóságai, valamint az e rendeletnek megfelelően elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek tájékoztatása után módosítja és frissíti.

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott számítógépes rendszernek alkalmasnak kell lennie az e rendeletben említett kérelmek, dokumentumok és információk begyűjtésére, ideértve adott esetben a 19. cikk szerinti engedélyeket.

(4)  A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében és e rendeletben, különösen a 4., 8. és 11. cikkben említett alátámasztó dokumentumokat a harmadik országok illetékes hatóságai, az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek, az ellenőrzés elvégzésének, illetve az ellenőrzési tanúsítvány és az írásbeli igazolások kiadásának évétől számított legalább három évig a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére megőrzik.

(5)  Amennyiben a 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében említett dokumentumokhoz vagy eljárásokban, illetve az azok alkalmazására vonatkozó részletes szabályokban egy megfelelő felhatalmazással rendelkező személy aláírására, vagy az eljárás egy vagy több szakaszában egy személy jóváhagyására van szükség, az említett dokumentumok közlésére létrehozott számítógépes rendszernek lehetővé kell tennie valamennyi személy egyértelmű azonosítását, és megfelelő biztosítékot kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy a dokumentumok tartalmát, beleértve az egyes eljárási szakaszokat is, a közösségi jogszabályoknak és különösen a 2004/563/EK, Euratom bizottsági határozatnak megfelelően nem lehet megváltoztatni.V.

CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

A harmadik országok jegyzékére vonatkozó átmeneti szabályok

A harmadik országok által a 345/2008/EK rendelet 2. cikkével összhangban, a 2009. január 1-je előtt benyújtott felvétel iránti kérelmeket az e rendelet 8. cikke szerinti kérelemként kell kezelni.

Az elismert országok első jegyzékében Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael, Új-Zéland és Svájc szerepel. A jegyzék az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett kódszámokat nem tartalmazza. A kódszámok hozzáadására 2010. július 1-je előtt kerül sor, a jegyzéknek a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban történő frissítése révén.

19. cikk

A jegyzékben nem szereplő harmadik országokból származó termékek egyenértékű behozatalára vonatkozó átmeneti szabályok

(1)  A 834/2007/EK rendelet 40. cikkével összhangban, egy tagállam illetékes hatósága engedélyezheti az adott tagállamban működő importőrök számára, hogy – amennyiben az importőr az említett rendelet 28. cikkének megfelelően bejelentette tevékenységét – az e rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékben nem szereplő harmadik országokból behozott termékeket forgalomba hozzanak, feltéve, hogy az importőr kielégítő bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, hogy a termékek eleget tesznek az említett rendelet 33. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett feltételeknek. ►M7  Egy tagállam illetékes hatósága azonos feltételek mellett kiadhat ilyen engedélyt a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékben szereplő harmadik országokból behozott termékekre is, amennyiben a szóban forgó importált termékek nem tartoznak az adott harmadik országra vonatkozó jegyzékben szereplő termékkategóriák és/vagy származás alá. ◄

Amennyiben a tagállam, az adott importőr vagy bármely más személy meghallgatása után, úgy ítéli meg, hogy az említett feltételek mégsem teljesülnek, az engedélyt visszavonja.

▼M5

Az engedélyek legkésőbb 12 hónappal a kiadásukat követően érvényüket vesztik, kivéve azokat, amelyeket 2012. július 1-jét megelőzően ennél hosszabb időszakra adtak ki. ►M7  A 2012. július 1-je előtt kiadott engedélyek legkésőbb 2014. július 1-jén érvényüket vesztik. ◄

▼B

Az importált termékeknek a 13. cikkben említett ellenőrzési tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, amelyet az engedélyt adó tagállam illetékes hatósága által az ellenőrzési tanúsítvány kibocsátására elfogadott ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv adott ki. A tanúsítvány eredeti példányát az áru mellett kell tartani az első címzett létesítményéig. Ezt követően az importőr a tanúsítványt az ellenőrző szerv és, adott esetben, az ellenőrző hatóság rendelkezésére legalább két évig megőrzi.

▼M9

(2)  Az egyes tagállamok az e cikkel összhangban kiadott valamennyi engedélyről a kiadás időpontjától számított 15 napon belül tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot; a tájékoztatásnak magában kell foglalnia az érintett termelési szabványokra és ellenőrzési előírásokra vonatkozó információkat is.

▼B

(3)  Bármely tagállam kérésére, illetve a Bizottság kezdeményezésére az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság megvizsgálja az e cikkel összhangban kiadott engedélyeket. Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett feltételek nem teljesülnek, a Bizottság az engedély visszavonására kötelezi az azt kiadó tagállamot.

▼M5

(4)  A tagállamok 2013. július 1-jétől többé nem adnak ki az e cikk (1) bekezdésében említett engedélyeket, kivéve, ha:

 a szóban forgó importtermékek olyan áruk, amelyek tekintetében a harmadik országban, ökológiai termelés útján történő előállítást a 10. cikknek megfelelően összeállított jegyzékben nem szereplő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság ellenőrizte, vagy

 a szóban forgó importtermékek olyan áruk, amelyek tekintetében a harmadik országban, ökológiai termelés útján történő előállítást a 10. cikknek megfelelően összeállított jegyzékben szereplő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság ellenőrizte, de amelyek az érintett harmadik ország ellenőrző szerve vagy ellenőrző hatósága vonatkozásában a IV. mellékletben felsorolt termékkategóriák egyikébe sem tartoznak.

▼B

(5)   ►M5  2014. július 1-jétől ◄ kezdődően a tagállamok nem adhatnak ki az (1) bekezdés szerinti engedélyeket.

▼M7 —————

▼B

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 345/2008/EK rendelet és a 605/2008/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként és a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A MEGFELELŐSÉG TEKINTETÉBEN ELISMERT ELLENŐRZŐ SZERVEK ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK JEGYZÉKE, VALAMINT A 3. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK
II. MELLÉKLET

image

▼M7
III. MELLÉKLET

HARMADIK ORSZÁGOK JEGYZÉKE ÉS A 7. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK

ARGENTÍNA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

A következők kivételével: haszonállatok és állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

D

A következők kivételével: állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

(2)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

2.

Származás : az A, B és F kategória termékei és a D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Argentínában állítottak elő.

3.

Termelési szabványok : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Illetékes hatóság : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

AUSZTRÁLIA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

D

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

(2)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

2.

Származás : az A és F kategória termékei és a D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Ausztráliában termesztettek.

3.

Termelési szabványok : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Illetékes hatóság : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

KANADA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

 

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

E

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A bor nem tartozik ebbe a kategóriába.

2.

Származás : az A, B és F kategória termékei, valamint a D és E kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Kanadában termeltek.

3.

Termelési szabványok : Organic Products Regulation.

4.

Illetékes hatóság : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M15

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M7

COSTA RICA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

D

Kizárólag feldolgozott növényi termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

(2)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

2.

Származás : az A és F kategória termékei és a D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Costa Ricán termesztettek.

3.

Termelési szabványok : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Illetékes hatóság : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Tanúsítványt kibocsátó szerv : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M9

INDIA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

2.

Származás : az A és F kategória termékei, amelyeket Indiában termesztettek.

▼M7

3.

Termelési szabványok : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Illetékes hatóság : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

IZRAEL

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

D

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

(2)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

2.

Származás :

az A és F kategória termékei és a D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Izraelben termesztettek vagy amelyeket Izraelbe importáltak:

 vagy az Unióból,

 vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el.

▼M17

3.

Termelési szabványok : az ökológiai termékekre vonatkozó szabályokról szóló 5765-2005 számú törvény és a kapcsolódó rendeletek.

▼M7

4.

Illetékes hatóság : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

JAPÁN

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

D

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

(2)   A bor nem tartozik ebbe a kategóriába.

▼M9

2.

Származás :

az A és F kategória termékei, valamint a D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Japánban termesztettek vagy amelyeket Japánba importáltak:

 vagy az Unióból,

 vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében Japán elismerte, hogy az ott előállított termékeket a japán jogszabályokban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

▼M7

3.

Termelési szabványok : ökológiai termesztésű növényekre vonatkozó japán mezőgazdasági szabvány (a MAFF 1605. sz. értesítése, 2005. október 27.), ökológiai termeléssel előállított élelmiszerekre vonatkozó japán mezőgazdasági szabvány (a MAFF 1606. sz. értesítése, 2005. október 27.).

4.

Illetékes hatóság : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M12

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M7

SVÁJC

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

Az átállási időszakban előállított termékek kivételével

Élő állatok és feldolgozatlan állati termékek

B

Az átállási időszakban előállított termékek kivételével

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

D

Az átállási időszakban előállított mezőgazdasági eredetű összetevőt tartalmazó termékek kivételével

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

E

Az átállási időszakban előállított mezőgazdasági eredetű összetevőt tartalmazó termékek kivételével

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

2.

Származás :

az A és F kategória termékei, valamint a D és E kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Svájcban termeltek vagy amelyeket Svájcba importáltak:

 vagy az Unióból,

 vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében Svájc elismerte, hogy az ott előállított termékeket a svájci jogszabályokban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

3.

Termelési szabványok : az ökológiai termelésre és az ökológiai termeléssel előállított növényi termékek és élelmiszerek címkézésére vonatkozó rendelet.

4.

Illetékes hatóság : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

TUNÉZIA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

D

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

(2)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

2.

Származás : az A és F kategória termékei és a D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Tunéziában termesztettek.

3.

Termelési szabványok : az ökológiai termelésről szóló, 1999. április 5-i 99–30. számú törvény; az ökológiai növénytermesztésre vonatkozó szabványelőírások jóváhagyásáról szóló, 2001. február 28-i mezőgazdasági miniszteri rendelet.

4.

Illetékes hatóság : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

▼M17

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M19

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M7

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

Az alma és a körte esetében a behozatal feltétele az illetékes ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által arra vonatkozóan kiállított különleges tanúsítvány bemutatása, hogy a termelési folyamat során tűzelhalás leküzdése érdekében nem került sor antibiotikumos (tetraciklinnel, illetve sztreptomicinnel való) kezelésre.

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

A feldolgozott alma és körte esetében a behozatal feltétele az illetékes ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által arra vonatkozóan kiállított különleges tanúsítvány bemutatása, hogy a termelési folyamat során tűzelhalás leküzdése érdekében nem került sor antibiotikumos (tetraciklinnel, illetve sztreptomicinnel való) kezelésre.

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

E

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   2012. augusztus 1-jétől a bor is ebbe a kategóriába tartozik.

▼M12

2.

Származás :

az A, B és F kategória termékei és a D és E kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket:

 az Egyesült Államokban termeltek, vagy

 az Egyesült Államokba importáltak és az Egyesült Államokban, az ottani jogszabályoknak megfelelően dolgoztak fel vagy csomagoltak.

▼M7

3.

Termelési szabványok : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Illetékes hatóság : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Kultúra

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA–New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M19

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M7

ÚJ-ZÉLAND

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek (1)

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

A következők kivételével: haszonállatok és állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni.

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

D

A következők kivételével: állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni.

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

(2)   Az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

2.

Származás :

az A, B és F kategória termékei és a D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Új-Zélandon termeltek vagy amelyeket Új-Zélandra importáltak:

 vagy az Unióból,

 vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el,

 vagy egy olyan harmadik országból, amelynek termelési és ellenőrzési előírásait – a MAF által megállapított rendelkezéseknek megfelelően ezen ország illetékes hatósága által benyújtott garanciák és adatok alapján – a MAF ökológiai termékek hatósági minőségbiztosítására vonatkozó programjával („Official Organic Assurance Programme”) egyenértékűnek ismerték el, és feltéve, hogy csak az Új-Zélandon előállított, a D kategóriába tartozó – maximum 5 % mezőgazdasági eredetű terméket tartalmazó – termékekbe történő bedolgozásra szánt, ökológiai termeléssel előállított összetevők kerülnek behozatalra.

3.

Termelési szabványok : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Illetékes hatóság :

Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

▼M16

NZ-BIO-001

Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Tanúsítványt kibocsátó szerv : Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI) ◄

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M18

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

1.

Termékkategóriák

:Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

D

 

2.

Származás

:

a D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket a ban állítottak elő vagy amelyeket a ba importáltak:

 vagy az Unióból,

 vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében a elismerte, hogy az ott előállított termékeket a jogszabályaiban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

3.

Termelési szabványok : a környezetbarát mezőgazdaság és halászat előmozdításáról és az ökológiai élelmiszerek kezeléséről és támogatásáról szóló törvény.

▼M19

4.

Illetékes hatóság : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Ellenőrző szervek

:Kódszám

Elnevezés

Internetcím

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek és hatóságok : a 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : 2018. január 31.

▼M7
ÍV. MELLÉKLET

AZ EGYENÉRTÉKŰSÉG TEKINTETÉBEN ELISMERT ELLENŐRZŐ SZERVEK ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK JEGYZÉKE, VALAMINT A 10. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK

E melléklet alkalmazásában a termékkategóriákat a következő kódok jelölik:

A : Feldolgozatlan növényi termékek

B : Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

C : Akvakultúra-termékek és tengeri moszatok

D : Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek ( 10 )

E : Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (10) 

F : Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

Eltérő rendelkezés hiányában az egyes ellenőrző szervekre vagy ellenőrző hatóságokra vonatkozó ismertetés 2. pontjában megadott internetcímen érhető el az a 10. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett internetes oldal, amelyen megtalálható az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke, valamint egy olyan kapcsolattartó pont, amelyen keresztül azonnal elérhetők az említett gazdasági szereplők tanúsítási státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításuktól megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozó információk.

▼M9

Abcert AG

1. Cím: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Németország

2. Internetcím: http://www.abcert.de

▼M13

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albánia

AL-BIO-137

x

x

Örményország

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Azerbajdzsán

AZ-BIO-137

x

x

Belarusz

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosznia-Hercegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Grúzia

GE-BIO-137

x

x

Irán

IR-BIO-137

x

x

Kazahsztán

KZ-BIO-137

x

▼M19

Koszovó (1)

XK-BIO-137

x

x

Kirgizisztán

KG -BIO-137

x

x

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldova

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Montenegró

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Oroszország

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Szerbia

RS-BIO-137

x

x

Tádzsikisztán

TJ-BIO-137

x

x

Türkmenisztán

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ukrajna

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Üzbegisztán

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

▼M9

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Cím: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Dél-Afrika

▼M9

2. Internetcím: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mozambik

MZ-BIO-155

x

x

Namíbia

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Dél-Afrika

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Szváziföld

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambia

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek

▼M9

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2016. június 30.

▼M7

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Cím: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2. Internetcím: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbajdzsán

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolívia

BO-BIO-151

x

Bosznia-Hercegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodzsa

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Zöld-foki-szigetek

CV-BIO-151

x

Kolumbia

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikai Köztársaság

DO-BIO-151

x

Ecuador

EC-BIO-151

x

Egyiptom

EG-BIO-151

x

Etiópia

ET-BIO-151

x

x

Fidzsi

FJ-BIO-151

x

Grúzia

GE-BIO-151

x

▼M13

Ghána

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonézia

ID-BIO-151

x

Irán

IR-BIO-151

x

Kazahsztán

KZ-BIO-151

x

Kenya

KE-BIO-151

x

x

Kirgizisztán

KG-BIO-151

x

Madagaszkár

MG-BIO-151

x

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

MK-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Mexikó

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldova

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Montenegró

ME-BIO-151

x

▼M13

Marokkó

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepál

NP-BIO-151

x

x

Nicaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigéria

NG-BIO-151

x

x

Pápua Új-Guinea

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Fülöp-szigetek

PH-BIO-151

x

x

Salvador

SV-BIO-151

x

Szamoa

WS-BIO-151

x

Szenegál

SN-BIO-151

x

x

Szerbia

RS-BIO-151

x

Salamon-szigetek

SB-BIO-151

x

Dél-Afrika

ZA-BIO-151

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-151

x

x

Suriname

SR-BIO-151

x

x

Tanzánia

TZ-BIO-151

x

Thaiföld

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Türkmenisztán

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukrajna

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Uruguay

UY-BIO-151

x

Üzbegisztán

UZ-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M12

Albinspekt

1. Címe: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albánia

2. Internetcím: http://www.albinspekt.com

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánia

AL-BIO-139

x

x

x

Koszovó (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az ENSZ BT 1244. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Címe: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentína

2. Internetcím: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentína

AR-BIO-138

x

Chile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Címe: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Új-Zéland

2. Internetcím: http://www.organiccertification.co.nz

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Új-Zéland

NZ-BIO-156

x

x

Cook-szigetek

CK-BIO-156

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek, a bor és a III. mellékletben szereplő termékek

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2016. június 30.

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Cím: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Ausztrália

2. Internetcím: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Ausztrália

AU-BIO-107

x

x

x

Kína

CN-BIO-107

x

x

Cook-szigetek

CK-BIO-107

x

Fidzsi

FJ-BIO-107

x

x

Falkland-szigetek

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonézia

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaszkár

MG-BIO-107

x

x

Mianmar/Burma

MM-BIO-107

x

x

Malajzia

MY-BIO-107

x

x

Pápua Új-Guinea

PG-BIO-107

x

x

Szingapúr

SG-BIO-107

x

x

Tajvan

TW-BIO-107

x

x

Thaiföld

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Cím: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

▼M9

2. Internetcím: http://www.balkanbiocert.mk

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

MK-BIO-157

x

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2016. június 30.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Cím: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima- Peru

▼M9

2. Internetcím: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívia

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mexikó

MX-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Cím: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Olaszország

▼M12

2. Internetcím: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazília

BR-BIO-132

x

x

Kambodzsa

KH-BIO-132

x

x

Kína

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Francia Polinézia

PF-BIO-132

x

x

India

IN-BIO-132

x

▼M19

Irán

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laosz

LA-BIO-132

x

x

Nepál

NP-BIO-132

x

x

Mexikó

MX-BIO-132

x

x

x

Marokkó

MA-BIO-132

x

x

Mianmar/Burma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Szerbia

RS-BIO-132

x

x

►M18  Ko-reai Köztársaság ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Thaiföld

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Törökország

TR-BIO-132

x

x

Ukrajna

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek, a bor és a III. mellékletben szereplő termékek

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Cím: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Új-Zéland

2. Internetcím: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidzsi

FJ-BIO-130

x

x

Malajzia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Szamoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Cím: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svájc

2. Internetcím: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Örményország

AM-BIO-161

x

x

Albánia

AL-BIO-161

x

x

Azerbajdzsán

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazília

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikai Köztársaság

DO-BIO-161

x

x

Etiópia

ET-BIO-161

x

x

Grúzia

GE-BIO-161

x

x

Ghána

GH-BIO-161

x

x

Indonézia

ID-BIO-161

x

x

Irán

IR-BIO-161

x

x

Kazahsztán

KZ-BIO-161

x

x

Kenya

KE-BIO-161

x

x

Koszovó (1)

XK-BIO-161

x

x

Kirgizisztán

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Fülöp-szigetek

PH-BIO-161

x

x

Oroszország

RU-BIO-161

x

x

Szenegál

SN-BIO-161

x

x

Dél-Afrika

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Ko-reai Köztársaság ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tanzánia

TZ-BIO-161

x

x

Tádzsikisztán

TJ-BIO-161

x

x

Törökország

TR-BIO-161

x

x

Ukrajna

UA-BIO-161

x

x

Üzbegisztán

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az ENSZ BT 1244. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

▼M9

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2016. június 30.

▼M7

„Bolicert Ltd.”

1. Cím: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívia

2. Internetcím: http://www.bolicert.org

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívia

BO-BIO-126

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M7

„Caucacert Ltd”

▼M15

1. Cím: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Grúzia

▼M7

2. Internetcím: http://www.caucascert.ge

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Grúzia

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M7

„CCOF Certification Services”

1. Cím: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Internetcím: http://www.ccof.org

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Mexikó

MX-BIO-105

x

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek, a bor és a III. mellékletben szereplő termékek

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M7

„CCPB Srl”

▼M19

1. Cím: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Olaszország

▼M7

2. Internetcím: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Kína

CN-BIO-102

x

x

Egyiptom

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Marokkó

MA-BIO-102

x

x

x

Fülöp-szigetek

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Szíria

SY-BIO-102

x

x

Tunézia

TN-BIO-102

x

Törökország

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek, a bor és a III. mellékletben szereplő termékek

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Cím: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Németország

2. Internetcím: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánia

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbajdzsán

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolívia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhután

BT-BIO-140

x

x

Brazília

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodzsa

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Kína

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Kolumbia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikai Köztársaság

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egyiptom

EG-BIO-140

x

x

x

Etiópia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghána

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonézia

ID-BIO-140

x

x

x

Irán

IR-BIO-140

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kazahsztán

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizisztán

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laosz

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaszkár

MG-BIO-140

x

x

Malajzia

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexikó

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marokkó

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mozambik

MZ-BIO-140

x

x

Mianmar/Burma

MM-BIO-140

x

x

x

Namíbia

NA-BIO-140

x

x

Nicaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Pápua Új-Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Fülöp-szigetek

PH-BIO-140

x

x

x

Oroszország

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

Salvador

SV-BIO-140

x

x

Szamoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Szaúd-Arábia

SA-BIO-140

x

x

x

Szenegál

SN-BIO-140

x

x

Szerbia

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Szingapúr

SG-BIO-140

x

x

x

Dél-Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Tajvan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzánia

TZ-BIO-140

x

x

x

Thaiföld

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kelet-Timor

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Törökország

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukrajna

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Egyesült Arab Emírségek

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Üzbegisztán

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Címe: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexikó, C.P. 68026

2. Internetcím: http://www.certimexsc.com

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Kolumbia

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominikai Köztársaság

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Mexikó

MX-BIO-104

x

x

x

Salvador

SV-BIO-104

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek; bor

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M7

„Certisys”

1. Cím: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgium

2. Internetcím: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Elefántcsontpart

CI-BIO-128

x

x

Ghána

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Szenegál

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

▼M19

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M13

„Company of Organic Agriculture in Palestine”

1. Cím: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palesztina

2. Internetcím: http://coap.org.ps

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Megszállt palesztin területek

PS-BIO-163

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2018. június 30.

▼M7

„Control Union Certifications”

1. Cím: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Hollandia

2. Internetcím: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganisztán

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albánia

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Algéria

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbajdzsán

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhután

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolívia

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brazília

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodzsa

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

▼M19

Chile

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Kína

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Elefántcsontpart

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikai Köztársaság

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egyiptom

EG-BIO-149

x

x

x