EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0340-20150625

Consolidated text: A Bizottság 340/2008/EK rendelete ( 2008. április 16. ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/2015-06-25

2008R0340 — HU — 25.06.2015 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 340/2008/EK RENDELETE

(2008. április 16.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 107, 2008.4.17., 6. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.)

  L 79

7

21.3.2013

 M2

A BIZOTTSÁG 211/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. február 27.)

  L 67

1

7.3.2014

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/864 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. június 4.)

  L 139

1

5.6.2015
▼B

A BIZOTTSÁG 340/2008/EK RENDELETE

(2008. április 16.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 74. cikkének (1) bekezdésére és 132. cikkére,

mivel:

(1)

Meg kell határozni az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által beszedendő díjak összetételét és összegét, illetve a fizetési szabályokat.

(2)

A díjak összetételének és összegének figyelembe kell vennie az Ügynökség és az illetékes hatóságok számára az 1907/2006/EK rendeletben előírt feladatokat, és a díjak mértékét úgy kell meghatározni, hogy az azokból származó bevétel – az Ügynökségnek az 1907/2006/EK rendelet 96. cikkének (1) bekezdése szerinti egyéb bevételi forrásaival együtt – elégséges legyen az elvégzett szolgáltatások költségének fedezetére. A regisztrálási díjaknak figyelembe kell venniük az 1907/2006/EK rendelet VI. címe alapján elvégezhető feladatokat is.

(3)

Olyan díjat kell kiszabni az anyagok regisztrációjára, amely az adott anyag mennyiségi tartományától függ. Az 1907/2006/EK rendelet 74. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó regisztrációkra azonban nem szabad díjat kivetni.

(4)

Az elkülönített intermedierek az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikkének (2) vagy (3) bekezdése vagy 19. cikke szerint benyújtott regisztrációjára külön meghatározott díjakat kell kivetni.

(5)

Az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának xi. alpontja szerint benyújtott kérelmeknek szintén díjkötelesnek kell lenniük.

(6)

A regisztráció naprakésszé tételére díjat kell kiszabni. Elsősorban a mennyiségi tartományt, a regisztrálót – amennyiben az a jogi személyiség változásával jár – és a regisztrációban tartalmazott információt érintő változások díjkötelesek.

(7)

Díjat kell kivetni a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre (PPORD) vonatkozó információk bejelentésére az 1907/2006/EK rendelet 9. cikkével összhangban. Díjat kell kivetni a PPORD mentességének meghosszabbítására irányuló bármely kérelem esetében is.

(8)

Díjat kell kivetni az engedélyezési kérelem benyújtására. A díjnak az egy anyagra, egy felhasználásra és egy kérelmezőre kiterjedő alapdíjból, továbbá a kérelemben esetlegesen szereplő további anyagokra, felhasználásokra vagy kérelmezőkre vonatkozó kiegészítő díjakból kell állnia. Díjat kell kivetni a felülvizsgálati jelentés benyújtására is.

(9)

Kedvezményes díjakat kell alkalmazni egyes közös benyújtásokra is. Ugyancsak kedvezményes díjakat kell alkalmazni a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás ( 2 ) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásokra (kkv-k).

(10)

Egyedüli képviselő kinevezése esetén annak megítélését, hogy a kkv-kra érvényes kedvezményes díjakat kell-e alkalmazni, az e képviselő által az adott ügyletben képviselt nem közösségi gyártó, készítmény-előállító vagy termékgyártó foglalkoztatottainak számára, forgalmára és mérlegére vonatkozó adatok – köztük a nem közösségi gyártó, készítmény-előállító vagy termékgyártó kapcsolt és partnervállalataitól származó vonatkozó adatok – alapján kell elvégezni, a 2003/361/EK ajánlással összhangban.

(11)

Az ebben a rendeletben előírt kedvezményes díjakat azon személy nyilatkozata alapján kell alkalmazni, amely a kedvezményes díjra jogosult. Hamis információk benyújtását az Ügynökség által kivetett igazgatási díjjal és adott esetben a tagállamok által kivetett visszatartó erejű pénzbírsággal kell megakadályozni.

(12)

Díjat kell kivetni az 1907/2006/EK rendelet 92. cikkével összhangban benyújtott fellebbezésekre. A díj összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a fellebbezéssel járó munka összetettségét.

(13)

A díjakat kizárólag euróban lehet kivetni.

(14)

Az Ügynökség által beszedett díjak egy részét át kell utalni a tagállamok illetékes hatóságai számára annak érdekében, hogy az fedezze az Ügynökség bizottságaiban dolgozó előadók munkáját és adott esetben az 1907/2006/EK rendeletben előírt egyéb feladatokat. A díjak azon részének felső határát, amelyet a tagállamok illetékes hatóságai számára kell átutalni, a Bizottság kedvező állásfoglalásának birtokában az Ügynökség igazgatósága határozza meg.

(15)

A tagállamok illetékes hatóságai részére átutalandó összegek meghatározásakor és az Ügynökség számára bármely más jóváhagyott feladathoz szükséges díjazás meghatározásakor az Ügynökség igazgatósága tiszteletben tartja az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 3 ) 27. cikkében rögzített hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét. Az igazgatóságnak emellett biztosítania kell, hogy az Ügynökségnek továbbra is elegendő pénzügyi forrás áll rendelkezésére feladatai ellátásához, tekintettel a meglévő és a többéves becsült költségvetési előirányzatokra, továbbá figyelembe kell vennie a tagállamok illetékes hatósága által elvégzendő munka mennyiségét.

(16)

Az e rendelet keretében kivetett díjak befizetésének határidejét úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye az 1907/2006/EK rendeletben előírt eljárások határidejét. A regisztrációs dokumentáció vagy a naprakésszé tétel iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó díjfizetés első határidejét azon határidőkre való tekintettel kell meghatározni, amely ahhoz szükséges, hogy az Ügynökség ellenőrizze a dokumentáció teljességét. Hasonlóképpen a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre vonatkozó, a regisztrálási kötelezettség alóli mentességről szóló bejelentéshez kapcsolódó díjfizetés első határidejét az 1907/2006/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdésében rögzített határidőre való tekintettel kell meghatározni. Az Ügynökségnek azonban ésszerű póthatáridőt kell meghatároznia azon befizetésekre vonatkozóan, amelyekre az eredeti határidő lejártáig nem került sor.

(17)

Az e rendeletben előírt díjakat az infláció figyelembevételével ki kell igazítani, és ennek keretében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletnek ( 4 ) megfelelően közzétett európai fogyasztói árindexet kell alkalmazni.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I.

FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által kivetett díjak összegét és fizetési szabályait állapítja meg az 1907/2006/EK rendelettel összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „kkv”: a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás;

2. „középvállalkozás”: a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti középvállalkozás;

3. „kisvállalkozás”: a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti kisvállalkozás;

4. „mikrovállalkozás”: a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti mikrovállalkozás.II.

FEJEZET

DÍJAK

3. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 6., 7. vagy 11. cikke szerint benyújtott regisztráció díjai

(1)  Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség díjat vet ki bármely anyagnak az 1907/2006/EK rendelet 6., 7. vagy 11. cikke szerinti regisztrációjára.

Nem díjköteles azonban az 1–10 tonna mennyiségű anyag regisztrációja abban az esetben, ha a regisztráció iránti kérelem az 1907/2006/EK rendelet 74. cikke (2) bekezdésének megfelelően tartalmazza az említett rendelet VII. mellékletében előírt valamennyi információt.

(2)  Amennyiben az 1–10 tonna mennyiségű anyag regisztrációja iránti kérelem nem tartalmazza az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében előírt valamennyi információt, az Ügynökség e rendelet I. mellékletében rögzített díjat veti ki.

Az Ügynökség az I. mellékletben rögzített díjat veti ki a legalább 10 tonna mennyiségű anyagok regisztrációjára is.

(3)  Közös benyújtás esetén az Ügynökség az I. mellékletben rögzített kedvezményes díjat veti ki az egyes regisztrálókra.

Amennyiben azonban a regisztráló az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának iv., vi., vii. és ix. alpontjában szereplő vonatkozó információk egy részét külön nyújtja be, az Ügynökség egyéni benyújtás alapján az I. mellékletben rögzített díjat veti ki e regisztrálóra.

(4)  Amennyiben a regisztráló kkv, az Ügynökség az I. melléklet 2. táblázatában rögzített kedvezményes díjat veti ki.

(5)  Az (1)–(4) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat 14 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

Azonban azokat a számlákat, amelyeket egy előzetesen regisztrált anyag regisztrációjával kapcsolatban az 1907/2006/EK rendelet 23. cikkében előírt vonatkozó regisztrálási határidőt megelőző két hónapon belül nyújtottak be az Ügynökséghez, 30 napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

(6)  Amennyiben a befizetésre nem kerül sor a (5) bekezdésben előírt határidő lejárta előtt, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, a regisztráció iránti kérelmet el kell utasítani.

▼M1

(7)  Az adott regisztrációval kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a regisztráció elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.

▼B

4. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikkének (2) vagy (3) bekezdése vagy 19. cikke szerint benyújtott regisztráció díjai

(1)  Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség díjat vet ki a telephelyen elkülönített vagy a szállított elkülönített intermediernek az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével, 18. cikkének (2) vagy (3) bekezdésével vagy 19. cikkével összhangban benyújtott regisztrációjára.

Nem díjköteles azonban az 1–10 tonna mennyiségű elkülönített intermedier regisztrációja, amennyiben az 1907/2006/EK rendelet 74. cikke (2) bekezdésének megfelelően a regisztráció iránti kérelem az említett rendelet VII. mellékletében előírt valamennyi információt tartalmazza.

Az e cikkben előírt díjakat kizárólag a telephelyen elkülönített vagy a szállított elkülönített intermediereknek az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikkének (2) vagy (3) bekezdése vagy 19. cikke szerint benyújtott regisztrációjára kell alkalmazni. Az intermedier anyagoknak az 1907/2006/EK 10. cikkében előírt információkat szükségessé tevő regisztrációja esetén az e rendelet 3. cikkében meghatározott díjak alkalmazandók.

(2)  Amennyiben az 1–10 tonna mennyiségű, telephelyen elkülönített vagy szállított elkülönített intermedier regisztrációja iránti kérelem nem tartalmazza az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében előírt valamennyi információt, az Ügynökség e rendelet II. mellékletében rögzített díjat veti ki.

Az Ügynökség az II. mellékletben rögzített díjat veti ki a legalább 10 tonna mennyiségű, telephelyen elkülönített vagy a szállított elkülönített intermedier regisztrációjára.

(3)  Közös benyújtás esetén az Ügynökség a II. mellékletben rögzített kedvezményes díjat veti ki az egyes regisztrálókra.

Amennyiben azonban a regisztráló az 1907/2006/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában, vagy 18. cikke (2) bekezdése c) és d) pontjában szereplő vonatkozó információk egy részét külön nyújtja be, az Ügynökség egyéni benyújtás alapján az II. mellékletben rögzített díjat veti ki a regisztrálóra.

(4)  Amennyiben a regisztráló kkv, az Ügynökség a II. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(5)  Az (1)–(4) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat 14 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

Azonban azokat a számlákat, amelyeket egy előzetesen regisztrált anyag regisztrációjával kapcsolatban az 1907/2006/EK rendelet 23. cikkében előírt vonatkozó regisztrálási határidőt megelőző két hónapon belül nyújtottak be az Ügynökséghez, 30 napon belül kell befizetni azután, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

(6)  Amennyiben a befizetésre nem kerül sor az (5) bekezdésben előírt határidő lejárta előtt, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, a regisztráció iránti kérelmet el kell utasítani.

▼M1

(7)  Az adott regisztrációval kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a regisztráció elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.

▼B

5. cikk

A regisztráció az 1907/2006/EK rendelet 22. cikke szerinti naprakésszé tételének díjai

(1)  Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség díjat vet ki a regisztrációk 1907/2006/EK rendelet 22. cikke szerint benyújtott naprakésszé tételére.

Nem vet ki díjat azonban az Ügynökség a regisztráció naprakésszé tételének alábbi eseteire:

a) nagyobból kisebb mennyiségi tartományba sorolás;

b) kisebből nagyobb mennyiségi tartományba sorolás, amennyiben a regisztráló korábban befizette a nagyobb mennyiségi tartomány után esedékes díjat;

c) a regisztráló státusának vagy azonosságának megváltozása, amennyiben a jogi személyiség nem változik;

d) az anyag összetételének megváltozása;

e) információ az új felhasználásokról, ideértve az ellenjavallt felhasználásokat is;

f) az anyag új kockázataival kapcsolatos információ;

g) az anyag osztályozásának vagy címkézésének megváltozása;

h) a kémiai biztonsági jelentés megváltozása;

i) az anyag biztonságos felhasználására vonatkozó útmutató megváltozása;

j) az 1907/2006/EK rendelet IX. vagy X. mellékletében felsorolt vizsgálat szükségességéről szóló bejelentés;

k) a korábban bizalmasként kezelt információ hozzáférhetővé tételére vonatkozó kérelem.

(2)  Az Ügynökség a III. melléklet 1. és 2. táblázatában megállapított díjat veti ki a mennyiségi tartomány naprakésszé tételére.

Más naprakésszé tételek esetében az Ügynökség a III. melléklet 3. és 4. táblázatában megállapított díjat veti ki.

▼M1

A regisztrációban szereplő információkhoz adott hozzáférés változása esetén az Ügynökség a III. melléklet 3. és 4. táblázatában megállapított díjat veti ki minden naprakésszé tett tétel esetében.

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás naprakésszé tétele esetén az Ügynökség minden egyes naprakésszé tett vizsgálati összefoglalás és átfogó vizsgálati összefoglalás esetében díjat vet ki.

▼B

(3)  Adatok közös benyújtásának naprakésszé tétele esetén az Ügynökség az e rendelet III. mellékletében rögzített kedvezményes díjat veti ki a naprakésszé tételt kérelmező egyes regisztrálókra.

Amennyiben azonban az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) bekezdésének iv., vi., vii. és ix. alpontjában, 17 cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában, vagy 18. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában szereplő valamennyi vonatkozó információ egy részét a regisztráló külön nyújtja be, az Ügynökség egyéni benyújtás alapján a III. mellékletben rögzített díjat veti ki a regisztrálóra.

(4)  Amennyiben a regisztráló kkv, az Ügynökség a III. mellékletben megállapított kedvezményes díjat veti ki.

Azokban az esetekben azonban, amikor a naprakésszé tétel a regisztráló azonosságát érinti, a kkv-ra vonatkozó kedvezményes díj csak akkor alkalmazandó, ha az új személy kkv.

(5)  Az (1)–(4) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat 14 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

(6)  Amennyiben a befizetésre nem kerül sor a (5) bekezdésben előírt határidő lejárta előtt, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre.

Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, a mennyiségi tartomány az 1907/2006/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtott naprakésszé tételének esetében a naprakésszé tételt el kell utasítani.

▼M1

Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, más naprakésszé tételek esetében az Ügynökség elutasítja a naprakésszé tételt. A kérelmező kérésére az Ügynökség meghosszabbítja a póthatáridőt, amennyiben a póthatáridő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a kérelmező a póthatáridő lejárta előtt benyújtotta. Amennyiben a befizetésre a meghosszabbított határidő lejárta előtt sem kerül sor, az Ügynökség elutasítja a naprakésszé tételt.

(7)  Az adott naprakésszé tétellel kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a naprakésszé tétel elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.

▼B

6. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának xi. alpontja szerinti kérelmek díjai

(1)  Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség díjat vet ki az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának xi. alpontja szerinti kérelmekre.

(2)  Az Ügynökség a kérelemben szereplő tételenként a IV. mellékletben rögzített díjat veti ki.

A vizsgálati összefoglalásra vagy az átfogó vizsgálati összefoglalásra vonatkozó kérelem esetében az Ügynökség a kérelemben szereplő minden egyes vizsgálati összefoglalásra vagy az átfogó vizsgálati összefoglalásra külön díjat vet ki.

▼M1

(3)  Ha a kérelem közös benyújtásra vonatkozik, az Ügynökség a IV. mellékletben rögzített kedvezményes díjat veti ki. Ha a kérelmet a vezető regisztráló nyújtja be, az Ügynökség csak a vezető regisztrálóra veti ki a IV. mellékletben rögzített kedvezményes díjat.

▼B

(4)  Amennyiben a kérelmező kkv, az Ügynökség a IV. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(5)  A kérelem kézhezvétele időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Ügynökség megkapja a kérelemre kivetett díjat.

7. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti bejelentés díjai

(1)  Az Ügynökség az V. melléklet 1. táblázatában rögzített díjat veti ki bármely, az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti, a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre (a továbbiakban: PPORD) vonatkozó, az általános regisztrálási kötelezettség alóli mentességről szóló bejelentésre.

Amennyiben a bejelentő kkv, az Ügynökség az V. melléklet 1. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(2)  Az Ügynökség az V. melléklet 2. táblázatában rögzített díjat veti ki az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti, a PPORD-re vonatkozó, az általános regisztrálási kötelezettség alóli mentesség meghosszabbítása iránti kérelemre.

Amennyiben a kérelmező kkv, az Ügynökség az V. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(3)  Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat hét naptári napon belül kell befizetni az követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a bejelentő gyártó, importőr vagy az árucikk előállítója részére.

A (2) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat 30 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a meghosszabbítást kérelmező gyártó, importőr vagy az árucikk előállítója részére.

(4)  Amennyiben a befizetésre nem kerül sor a (3) bekezdésben előírt határidő lejárta előtt, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre.

Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, a bejelentést vagy a meghosszabbítás iránti kérelmet el kell utasítani.

▼M1

(5)  Az adott bejelentéssel vagy meghosszabbítás iránti kérelemmel kapcsolatban azok elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a bejelentő vagy a kérelmező számára, amennyiben a bejelentés vagy a meghosszabbítás iránti kérelem elutasításának oka az, hogy a gyártó, importőr vagy az árucikk előállítója nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.

▼B

8. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 62. cikkének alapján benyújtott kérelmek díjai

(1)  Az Ügynökség az e cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően díjat vet ki az 1907/2006/EK rendelet 62. cikke szerint benyújtott, anyagok engedélyezésére vonatkozó kérelemre.

(2)  Az Ügynökség a VI. mellékletben rögzített alapdíjat veti ki az anyagok engedélyezésére vonatkozó kérelemre. Az alapdíj egy anyagra, egy felhasználásra és egy kérelmezőre vonatkozó engedélyezési kérelemre terjed ki.

Az Ügynökség az e rendelet VI. mellékletében rögzített kiegészítő díjat vet ki valamennyi további felhasználásra, valamennyi további olyan, a kérelem tárgyát képező anyagra, amely megfelel az 1907/2006/EK rendelet XI. mellékletének 1.5. szakaszában meghatározott anyagcsoport fogalmának, és valamennyi további kérelmezőre, amely kérelemben szereplő fél.

▼M1

Az Ügynökség egyetlen számlát állít ki, amely az alapdíjat és valamennyi további díjat egyaránt tartalmazza a közösen benyújtott engedélyezési kérelmek esetében is.

▼B

(3)  Amennyiben a kérelmező középvállalkozás vagy két vagy több kkv, amelyből a legnagyobb középvállalkozás, az Ügynökség a VI. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

Amennyiben a kérelmező kisvállalkozás vagy két vagy több kkv, amelyből a legnagyobb kisvállalkozás, az Ügynökség a VI. melléklet 3. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

Amennyiben a kérelmező egy vagy több mikrovállalkozás, az Ügynökség a VI. melléklet 4. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

(4)  Az engedélyezési kérelem kézhezvétele időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Ügynökség megkapja a kérelemre kivetett díjat.

9. cikk

Az engedélyek az 1907/2006/EK rendelet 61. cikke szerinti felülvizsgálatának díjai

(1)  Az Ügynökség az e cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően díjat vet ki az 1907/2006/EK rendelet 61. cikke alapján benyújtott felülvizsgálati jelentésekre.

(2)  Az Ügynökség a VII. mellékletben rögzített alapdíjat veti ki a felülvizsgálati jelentések benyújtására. Az alapdíj egy anyagra, egy felhasználásra és egy kérelmezőre vonatkozó felülvizsgálati jelentésre terjed ki.

Az Ügynökség az e rendelet VII. mellékletében rögzített kiegészítő díjat veti ki valamennyi további felhasználásra, valamennyi további olyan, a felülvizsgálati jelentés tárgyát képező anyagra, amely megfelel az 1907/2006/EK rendelet XI. mellékletének 1.5. szakaszában meghatározott anyagcsoport fogalmának, és valamennyi további olyan személyre, amelyre felülvizsgálati jelentés kiterjed.

▼M1

Az Ügynökség egyetlen számlát állít ki, amely az alapdíjat és valamennyi további díjat egyaránt tartalmazza a közösen benyújtott felülvizsgálati jelentések esetében is.

▼B

(3)  Amennyiben a kérelmező középvállalkozás vagy egy vagy több kkv, amelyből a legnagyobb középvállalkozás, az Ügynökség a VII. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

Amennyiben a kérelmező kisvállalkozás vagy egy vagy több kkv, amelyből a legnagyobb kisvállalkozás, az Ügynökség a VII. melléklet 3. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

Amennyiben a kérelmező egy vagy több mikrovállalkozás, az Ügynökség a VII. melléklet 4. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

(4)  A felülvizsgálati jelentés kézhezvétele időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Ügynökség megkapja az annak benyújtására kivetett díjat.

10. cikk

Az ügynökség határozatai ellen az 1907/2006/EK rendelet 92. cikke szerint benyújtott fellebbezések díjai

(1)  Az Ügynökség a VIII. mellékletben megállapított díjat veti ki az Ügynökség határozata ellen az 1907/2006/EK rendelet 92. cikke szerint benyújtott fellebbezésekre.

(2)  Amennyiben a fellebbezést kkv nyújtja be, az Ügynökség a VIII. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(3)  A díj nem téríthető vissza abban az esetben, ha a fellebbezési tanács elfogadhatatlannak ítéli a fellebbezést.

(4)  Az Ügynökség visszatéríti az e cikk (1) bekezdésével összhangban kivetett díjat abban az esetben, ha az Ügynökség ügyvezető igazgatója az 1907/2006/EK rendelet 93. cikkének (1) bekezdésével összhangban helyesbíti a határozatot, vagy ha a fellebbezés sikeres.

(5)  A fellebbezésnek a fellebbezési tanács általi kézhezvétele akkor valósul meg, ha a vonatkozó díj beérkezett az Ügynökséghez.

11. cikk

Egyéb díjak

(1)  Díjat lehet kivetni az Ügynökség által valamely fél kérelmére nyújtott azon igazgatási és technikai szolgáltatásokra, amelyeket az ebben a rendeletben előírt más díjak nem fedeznek. A díj szintjének figyelembe kell vennie az elvégzendő munka mennyiségét.

Nem lehet azonban díjat kivetni az Ügynökség információs szolgálata által nyújtott segítségre, illetve az 1907/2006/EK rendelet 77. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontja által előírt, a tagállamok részére nyújtott támogatásra.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója dönthet úgy, hogy nem vet ki díjat az Ügynökségtől segítséget kérő nemzetközi szervezetekre vagy országokra.

(2)  Az igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakat 30 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség a számlát megküldte.

(3)  Amennyiben a befizetésre nem kerül sor a (2) bekezdésben előírt határidőn belül, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre.

Amennyiben a befizetésre a póthatáridőn belül sem kerül sor, az Ügynökség elutasítja a kérelmet.

(4)  Ellenkező szerződéses kikötés hiányában a technikai szolgáltatások díjait a szolgáltatás nyújtása előtt kell befizetni.

(5)  A szolgáltatások és díjak kategóriáit az Ügynökség igazgatósága állítja össze és fogadja el a Bizottság kedvező állásfoglalását követően.

12. cikk

Egyedüli képviselők

Az 1907/2006/EK rendelet 8. cikkében említett egyedüli képviselő kinevezése esetén annak megítélését, hogy a kkv-kra érvényes kedvezményes díjakat kell-e alkalmazni, az e képviselő által az érintett ügyletben képviselt nem közösségi gyártó, készítmény-előállító vagy termékgyártó foglalkoztatottainak számára, forgalmára és mérlegére vonatkozó adatok – köztük a nem közösségi gyártó, készítmény-előállító vagy termékgyártó kapcsolt és partnervállalataitól származó vonatkozó adatok – alapján kell elvégezni, a 2003/361/EK bizottsági ajánlással összhangban.

13. cikk

Kedvezményes díjak és mentesség

(1)  Az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása szerint a 3–10. cikk szerinti kedvezményes díjra jogosult, erről a díjköteles regisztráció, a regisztráció naprakésszé tétele, a bejelentés, kérelem, felülvizsgálat, jelentés vagy fellebbezés benyújtásának időpontjában tájékoztatja az Ügynökséget.

(2)  Az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása szerint az 1907/2006/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdése értelmében díjmentességre jogosult, e jogosultságról a regisztráció iránti kérelem benyújtásának időpontjában tájékoztatja az Ügynökséget.

(3)  Az Ügynökség bármikor bizonyítékot kérhet arra vonatkozóan, hogy a kedvezményes díjak vagy a díjmentesség feltételei alkalmazandók.

▼M1

Amennyiben az Ügynökségnek benyújtandó igazolás nem az Unió valamelyik hivatalos nyelvén készült, azt valamelyik hivatalos nyelvre való hiteles fordítással együtt kell benyújtani.

▼B

(4)  Amennyiben a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása szerint kedvezményes díjra vagy díjmentességre jogosult, nem tudja bizonyítani e jogosultságát, az Ügynökség kiveti a teljes díjat, továbbá az igazgatási díjat is.

Amennyiben a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása szerint kedvezményes díjra jogosult, már befizette ezt a kedvezményes díjat, de nem tudja bizonyítani e jogosultságát, az Ügynökség kiveti a teljes díj fennmaradó részét, továbbá az igazgatási díjat.

A 11. cikk (2), (3) és (5) bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandók.III.

FEJEZET

AZ ÜGYNÖKSÉG ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAZÁS

14. cikk

Pénzeszközök átutalása a tagállamok részére

(1)  Az e rendelet szerint beszedett díjak egy részét a következő esetekben kell átutalni a tagállamok illetékes hatóságai részére:

a) ha a tagállam illetékes hatósága az 1907/2006/EK rendelet 46. cikkének (4) bekezdésével összhangban értesíti az Ügynökséget valamely anyag értékelési eljárásának befejezéséről;

b) ha az illetékes hatóság kinevezte a kockázatértékelési bizottság egyik tagját, aki az engedélyezési eljárásban – ideértve a felülvizsgálatot is – előadóként jár el;

c) ha a tagállam illetékes hatósága kinevezte a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság egyik tagját, aki az engedélyezési eljárásban – ideértve a felülvizsgálatot is – előadóként jár el;

d) ha a tagállam illetékes hatósága kinevezte a kockázatértékelési bizottság tagját, aki a korlátozási eljárásban előadóként jár el;

e) ha a tagállam illetékes hatósága kinevezte a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság egyik tagját, aki a korlátozási eljárásban előadóként jár el;

f) ha adott esetben az Ügynökség kérésére az illetékes hatóság egyéb feladatokat végzett el.

Ha az ebben a bekezdésben említett bizottságok úgy döntenek, hogy társelőadót is kineveznek, akkor az átutalás megoszlik az előadó és a társelőadó között.

(2)  A Bizottság kedvező véleményét követően az Ügynökség igazgatósága határozza meg az e cikk (1) bekezdésében említett feladatokért járó összegeket, díjak tagállamok illetékes hatóságai részére átutalandó részének felső határát, valamint az átutalásokra vonatkozó szabályokat. Az átutalandó összegek rögzítése során az Ügynökség igazgatósága figyelembe veszi az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 27. cikkében meghatározott gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveit. Biztosítja azt is, hogy az Ügynökségnek továbbra is elegendő pénzügyi forrás álljon rendelkezésére az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott feladatai ellátásához, tekintettel a meglévő költségvetési előirányzataira és a többéves bevételi előirányzatokra, ideértve a közösségi támogatást is, és figyelembe kell vennie a tagállamok illetékes hatóságai által elvégzendő munka mennyiségét.

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott átutalások csak akkor teljesíthetők, ha a vonatkozó jelentések az Ügynökség rendelkezésére állnak.

Az Ügynökség igazgatósága azonban dönthet úgy, hogy előfinanszírozást vagy időközi kifizetéseket engedélyez az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 81. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(4)  Az (1) bekezdés b)–e) pontjában említett pénzátutalások arra szolgálnak, hogy ellentételezést nyújtsanak a tagállamok illetékes hatóságai számára az előadó vagy a társelőadó munkájáért és minden ehhez kapcsolódó tudományos vagy technikai támogatásért, és azok nem érintik a tagállamok azon kötelezettségét, amely szerint nem adhatnak az Ügynökség függetlenségével összeegyeztethetetlen utasításokat.

15. cikk

Egyéb díjazás

A szakértők vagy a bizottságok kooptált tagjainak az Ügynökség részére elvégzett munkájáért az 1907/2006/EK rendelet 87. cikkének (3) bekezdése szerint kifizetendő összegek rögzítése során az Ügynökség igazgatósága tekintetbe veszi az elvégzendő munka mennyiségét és az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 27. cikkében meghatározott gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveit. Biztosítja azt is, hogy az Ügynökségnek elegendő pénzügyi forrás álljon rendelkezésére az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott feladatai ellátásához, tekintettel a meglévő költségvetési előirányzataira és a többéves bevételi előirányzatokra, ideértve a közösségi támogatást is.IV.

FEJEZET

BEFIZETÉSEK

16. cikk

A befizetés módja

(1)  A díjak euróban fizetendők.

(2)  A befizetéseket csak azt követően lehet teljesíteni, hogy az Ügynökség kiállította a számlát, kivéve a 10. cikk értelmében esedékes befizetéseket.

(3)  A 10. cikk értelmében esedékes befizetések kivételével a befizetéseket az Ügynökség bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

17. cikk

A befizetés azonosítása

(1)  A 10. cikk értelmében esedékes befizetések kivételével minden befizetésnél a hivatkozási mezőben fel kell tüntetni a számla számát.

A 10. cikk értelmében esedékes befizetések esetében a hivatkozási mezőben fel kell tüntetni a fellebbező(k) azonosságát, és amennyiben van, a fellebbezés tárgyát képező határozat számát.

(2)  Ha a befizetés célja nem állapítható meg, az Ügynökség határidőt állapít meg, ameddig a befizető írásban értesíti a befizetés céljáról. Ha az Ügynökség e határidő lejárta előtt nem kapja meg a befizetés céljáról szóló értesítést, akkor a befizetés érvénytelennek minősül, és az adott összeget vissza kell téríteni a befizető részére.

18. cikk

A befizetés időpontja

(1)  A befizetés teljesítési dátumának az a nap tekintendő, amelyen a befizetés teljes összegét elhelyezték az Ügynökség bankszámláján.

(2)  A befizetés akkor tekintendő időben teljesítettnek, ha iratokkal megfelelően bizonyítható, hogy a befizető az adott határidő lejárta előtt kiadta a megbízást a számlán szereplő bankszámlára történő átutalásra.

Az átutalási megbízásnak a pénzintézet által kiadott megerősítése megfelelő bizonyítéknak minősül. Amennyiben azonban az átutaláshoz SWIFT elektronikus banki fizetési mód alkalmazására van szükség, az átutalási megbízás igazolásaként a SWIFT-jelentésnek a pénzintézet megfelelően felhatalmazott tisztviselője által lebélyegzett és aláírt példánya szolgál.

19. cikk

Nem megfelelő befizetés

(1)  A befizetési határidő csak akkor tekinthető betartottnak, ha a díj teljes összegét időben befizették.

(2)  Ha egy számla több ügyletre vonatkozik, az Ügynökség valamely nem megfelelő befizetést bármely vonatkozó ügylethez hozzárendelhet. A befizetések hozzárendelésének kritériumait az Ügynökség igazgatósága határozza meg.

20. cikk

Túlfizetés visszatérítése

(1)  A díjak összegén felül befizetett összegeknek a befizető részére történő visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseket az Ügynökség ügyvezető igazgatója rögzíti, és azokat közzéteszik az Ügynökség honlapján.

Ha azonban a túlfizetés mértéke 100 EUR-nál kevesebb, és az érintett fél kifejezetten nem kérte a díj visszatérítését, akkor a túlfizetett összeget nem térítik vissza.

(2)  A túlfizetett összegek nem számíthatók be az Ügynökség részére a jövőben fizetendő összegekbe.V.

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Ideiglenes előirányzat

Amikor az 1907/2006/EK rendelet 96. cikke (5) bekezdésének megfelelően az Ügynökség igazgatósága elkészíti a következő évre vonatkozó átfogó kiadási és bevételi előirányzatot, a közösségi támogatásból származó bevételektől elkülönítve feltünteti a díjakból származó bevételekre vonatkozóan külön meghatározott ideiglenes előirányzatot.

22. cikk

Felülvizsgálat

(1)  Az e rendeletben meghatározott díjakat az Eurostat által a 2494/95/EK rendelet alapján közzétett európai fogyasztói árindex segítségével meghatározott inflációs ráta alkalmazásával évente felül kell vizsgálni. Az első felülvizsgálatra 2009. június 1-jével kerül sor.

▼M1

(2)  A Bizottság továbbá az Ügynökség várható bevételeinek és kiadásainak alapjául szolgáló feltételezésekre vonatkozóan ismertté váló lényeges információkra tekintettel folyamatosan felülvizsgálja e rendeletet. A Bizottság 2015. január 31-ig felülvizsgálja e rendeletet abból a célból, hogy szükség szerint módosítsa azt, különös tekintettel az Ügynökség költségeire és a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott szolgáltatások kapcsolódó költségeire.

▼B

23. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3
I. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 6., 7. vagy 11. cikke szerint benyújtott regisztrációk díjai1. táblázat

Rendes díjak

 

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Az 1–10 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

1 739  EUR

1 304  EUR

A 10–100 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

4 674  EUR

3 506  EUR

A 100–1 000 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

12 501  EUR

9 376  EUR

Az 1 000 tonna feletti mennyiségi tartományba eső anyagok díja

33 699  EUR

25 274  EUR2. táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

 

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Az 1–10 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

A 10–100 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

A 100–1 000 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Az 1 000 tonna feletti mennyiségi tartományba eső anyagok díja

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR
II. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikkének (2) és (3) bekezdése vagy 19. cikke szerint benyújtott regisztrációk díjai1. táblázat

Rendes díjak

 

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Díj

1 739  EUR

1 304  EUR2. táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

 

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Díj

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR
III. MELLÉKLET

Regisztráció naprakésszé tételének díjai (1907/2006/EK rendelet 22. cikk)1. táblázat

A mennyiségi tartományok naprakésszé tételének rendes díjai

 

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 10–100 tonna mennyiségi tartomány

2 935  EUR

2 201  EUR

1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 100–1 000 tonna mennyiségi tartomány

10 762  EUR

8 071  EUR

1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány

31 960  EUR

23 970  EUR

10–100 tonna mennyiségi tartomány helyett 100–1 000 tonna mennyiségi tartomány

7 827  EUR

5 870  EUR

10–100 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány

29 025  EUR

21 768  EUR

100–1 000 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány

21 198  EUR

15 898  EUR2. táblázat

A mennyiségi tartományok naprakésszé tételének kedvezményes díjai kkv-knak

 

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 10–100 tonna mennyiségi tartomány

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 100–1 000 tonna mennyiségi tartomány

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

10–100 tonna mennyiségi tartomány helyett 100–1 000 tonna mennyiségi tartomány

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

10–100 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

100–1 000 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EUR3. táblázat

Más naprakésszé tételek díjai

A naprakésszé tétel típusa

A regisztráló azonosságának a jogi személyiségét is érintő megváltozása

1 631  EUR

A naprakésszé tétel típusa

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Változás a kérelemben szereplő információkhoz engedélyezett hozzáférésben:

Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok megnevezése

4 892  EUR

3 669  EUR

A vonatkozó mennyiségi tartomány

1 631  EUR

1 223  EUR

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás

4 892  EUR

3 669  EUR

A biztonsági adatlapon szereplő információ

3 261  EUR

2 446  EUR

Az anyag kereskedelmi neve

1 631  EUR

1 223  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nem bevezetett anyagok IUPAC-neve

1 631  EUR

1 223  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, intermedierként, tudományos kutatás-fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés céljára használt anyagok IUPAC-neve

1 631  EUR

1 223  EUR4. táblázat

Más naprakésszé tételek kedvezményes díjai kkv-knak

A naprakésszé tétel típusa

Középvállalkozás

Kisvállalkozás

Mikrovállalkozás

A regisztráló azonosságának a jogi személyiségét is érintő megváltozása

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

A naprakésszé tétel típusa

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Változás a kérelemben szereplő információkhoz engedélyezett hozzáférésben:

Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok megnevezése

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

A vonatkozó mennyiségi tartomány

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

A biztonsági adatlapon szereplő információ

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Az anyag kereskedelmi neve

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nem bevezetett anyagok IUPAC-neve

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, intermedierként, tudományos kutatás-fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés céljára használt anyagok IUPAC-neve

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
IV. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának xi. alpontja szerinti kérelmek díjai1. táblázat

Rendes díjak

A bizalmasan kezelendő adat

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok megnevezése

4 892  EUR

3 669  EUR

A vonatkozó mennyiségi tartomány

1 631  EUR

1 223  EUR

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás

4 892  EUR

3 669  EUR

A biztonsági adatlapon szereplő információ

3 261  EUR

2 446  EUR

Az anyag kereskedelmi neve

1 631  EUR

1 223  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nem bevezetett anyagok IUPAC-neve

1 631  EUR

1 223  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, intermedierként, tudományos kutatás-fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés céljára használt anyagok IUPAC-neve

1 631  EUR

1 223  EUR2. táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

A bizalmasan kezelendő adat

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok megnevezése

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

A vonatkozó mennyiségi tartomány

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

A biztonsági adatlapon szereplő információ

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Az anyag kereskedelmi neve

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nem bevezetett anyagok IUPAC-neve

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, intermedierként, tudományos kutatás-fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés céljára használt anyagok IUPAC-neve

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
V. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti PPORD-bejelentések díjai1. táblázat

A PPORD-bejelentések díjai

Rendes díj

544  EUR

Kedvezményes díj középvállalkozásoknak

353  EUR

Kedvezményes díj kisvállalkozásoknak

190  EUR

Kedvezményes díj mikrovállalkozásoknak

27  EUR2. táblázat

A PPORD-mentesség meghosszabbításának díjai

Rendes díj

1 087  EUR

Kedvezményes díj középvállalkozásoknak

707  EUR

Kedvezményes díj kisvállalkozásoknak

380  EUR

Kedvezményes díj mikrovállalkozásoknak

54  EUR
VI. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 62. cikke szerinti engedélyezési kérelmek díjai1. táblázat

Rendes díjak

Alapdíj

54 100  EUR

További díj anyagonként

10 820  EUR

További díj felhasználásonként

10 820  EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező nem kkv: 40 575  EUR

A további kérelmező középvállalkozás: 30 431  EUR

A további kérelmező kisvállalkozás: 18 259  EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 4 058  EUR2. táblázat

Kedvezményes díjak középvállalkozásoknak

Alapdíj

40 575  EUR

További díj anyagonként

8 115  EUR

További díj felhasználásonként

8 115  EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező középvállalkozás: 30 431  EUR

A további kérelmező kisvállalkozás: 18 259  EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 4 058  EUR3. táblázat

Kedvezményes díjak kisvállalkozásoknak

Alapdíj

24 345  EUR

További díj anyagonként

4 869  EUR

További díj felhasználásonként

4 869  EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező kisvállalkozás: 18 259  EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 4 058  EUR4. táblázat

Kedvezményes díjak mikrovállalkozásoknak

Alapdíj

5 410  EUR

További díj anyagonként

1 082  EUR

További díj felhasználásonként

1 082  EUR

További díj kérelmezőnként

További kérelmező: 4 057  EUR
VII. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 61. cikke szerinti engedély-felülvizsgálatok díjai1. táblázat

Rendes díjak

Alapdíj

54 100  EUR

További díj felhasználásonként

10 820  EUR

További díj anyagonként

10 820  EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező nem kkv: 40 575  EUR

A további kérelmező középvállalkozás: 30 431  EUR

A további kérelmező kisvállalkozás: 18 259  EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 4 058  EUR2. táblázat

Kedvezményes díjak középvállalkozásoknak

Alapdíj

40 575  EUR

További díj felhasználásonként

8 115  EUR

További díj anyagonként

8 115  EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező középvállalkozás: 30 431  EUR

A további kérelmező kisvállalkozás: 18 259  EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 4 058  EUR3. táblázat

Kedvezményes díjak kisvállalkozásoknak

Alapdíj

24 345  EUR

További díj felhasználásonként

4 869  EUR

További díj anyagonként

4 869  EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező kisvállalkozás: 18 259  EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 4 058  EUR4. táblázat

Kedvezményes díjak mikrovállalkozásoknak

Alapdíj

5 410  EUR

További díj felhasználásonként

1 082  EUR

További díj anyagonként

1 082  EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező mikrovállalkozás: 4 058  EUR
VIII. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 92. cikke szerinti fellebbezések díjai1. táblázat

Rendes díjak

A fellebbezés tárgyát képező határozat jogalapja

Díj

Az 1907/2006/EK rendelet 9. vagy 20. cikke

2 392  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 27. vagy 30. cikke

4 783  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 51. cikke

7 175  EUR2. táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

A fellebbezés tárgyát képező határozat jogalapja

Díj

Az 1907/2006/EK rendelet 9. vagy 20. cikke

1 794  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 27. vagy 30. cikke

3 587  EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 51. cikke

5 381  EUR( 1 ) HL L 396., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 136., 2007.5.29., 3. o. Az 1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

( 3 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 257., 1995.10.27., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

Top