EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0312-20080417

Consolidated text: A Bizottság határozata 2008. március 5. a 2006/117/Euratom tanácsi irányelvben előírt, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyelete és ellenőrzése céljából alkalmazandó egységes formanyomtatvány megállapításáról (az értesítés a C(2008) 793. számú dokumentummal történt) (2008/312/Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/312/2008-04-17

2008D0312 — HU — 17.04.2008 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

2008. március 5.

a 2006/117/Euratom tanácsi irányelvben előírt, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyelete és ellenőrzése céljából alkalmazandó egységes formanyomtatvány megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 793. számú dokumentummal történt)

(2008/312/Euratom)

(HL L 107, 17.4.2008, p.32)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 343, 23.12.2011, o 149  (312/2008)
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

2008. március 5.

a 2006/117/Euratom tanácsi irányelvben előírt, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyelete és ellenőrzése céljából alkalmazandó egységes formanyomtatvány megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 793. számú dokumentummal történt)

(2008/312/Euratom)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésére,

a 21. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően létrehozott tanácsadó bizottság véleményének megszerzését követően,

mivel:

(1)

A Bizottság köteles új egységes formanyomtatványt kidolgozni, amely a radioaktív hulladékoknak és a kiégett fűtőelemeknek a 2006/117/Euratom tanácsi irányelv hatálya alá tartozó szállítása alkalmával alkalmazandó.

(2)

Az új egységes formanyomtatvány a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek tagállamok közötti szállítása, Közösségbe történő behozatala, Közösségből történő kivitele, illetve egyik harmadik országból másik harmadik országba a Közösség területén való átszállítása esetén alkalmazandó.

(3)

E határozat intézkedései összhangban vannak a 21. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően létrehozott tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

A radioaktív hulladékoknak és a kiégett fűtőelemeknek a 2006/117/Euratom irányelv alkalmazási körébe tartozó, tagállamok közötti szállítása, a Közösségbe történő be- vagy a Közösségből történő kiszállítása, valamint a Közösség területén való átszállítása esetén a mellékletben található egységes formanyomtatványt kell használni.

2. cikk

Az egységes formanyomtatványt a Bizottság által meghatározott formátumban, elektronikus formában kell hozzáférhetővé tenni.

3. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak legkésőbb 2008. december 25-ig megfeleljenek.

4. cikk

A 93/552/Euratom bizottsági határozat ( 2 ) hatályát veszti.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

Formanyomtatvány a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéhez és ellenőrzéséhez

(A Tanács 2006/117/Euratom irányelve)

Általános megjegyzések

Az A-1–A-6. részt radioaktív hulladékok szállítása esetén kell kitölteni.

A B-1–B-6. részt kiégett fűtőelemek (köztük végleges elhelyezésre szánt, ily módon hulladéknak minősülő kiégett fűtőelemek) szállítása esetén kell kitölteni.

Az A-1., illetve B-1. részt (Szállítási engedély iránti kérelem) a kérelmező tölti ki, aki – a szállítás típusától függően – a következő lehet:

 tagállamok közötti (MM típusú) vagy a Közösségből harmadik országba irányuló (ME típusú) szállítás esetén a birtokos,

 harmadik országból a Közösségbe irányuló (IM típusú) szállítás esetén a címzett,

 közösségi területen át történő (TT típusú) szállítás esetén a szállításért felelős személy abban a tagállamban, amelyben a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek belépnek a Közösségbe.

Az A-2., illetve B-2. részt (A kérelem átvételének elismerése) a megfelelő érintett illetékes hatóság tölti ki, amely – a szállítás típusától függően – a következő lehet:

 MM és ME típusú szállítás esetén a származási tagállam illetékes hatósága,

 IM típusú szállítás esetén a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága,

 TT típusú szállítás esetén azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a szállítmány első ízben lép közösségi területre,

továbbá minden olyan esetleges tranzittagállam illetékes hatósága, amelyen a szállítmány áthalad.

Az A-3., illetve B-3. részt (A kérelem elutasítása vagy elfogadása) az összes érintett illetékes hatóság kitölti.

Az A-4a./A-4b. , illetve B-4a./B-4b. részt (A szállítás engedélyezése vagy engedélyezésének megtagadása) az engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki, amely – a szállítás típusától függően – a következő lehet:

 MM és ME típusú szállítás esetén a származási tagállam illetékes hatósága,

 IM típusú szállítás esetén a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága, vagy

 TT típusú szállítás esetén azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a szállítmány első ízben lép közösségi területre.

Az A-5. , illetve B-5. részt (A szállítmány leírása/Küldeménydarabok listája) az A1., illetve a B1. részben megadott kérelmező tölti ki.

Az A-6., illetve B-6. részt (Az átvétel elismerése) a címzett (MM és IM típusú szállítás) vagy a birtokos (ME típusú szállítás) vagy a szállításért felelős személy (TT típusú szállítás) tölti ki.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)A-1. RÉSZRadioaktív hulladékokra vonatkozó szállítási engedély iránti kérelem1.A szállítás típusa (jelölje be a megfelelő négyzetet):MM típus: Tagállamok közötti szállítás (egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon át)IM típus: Harmadik országból a Közösségbe irányuló szállításME típus: A Közösségből harmadik országba irányuló szállításTT típus: Közösségi területen át történő szállítás2.Az engedély iránti kérelem tárgya (jelölje be a megfelelő négyzetet):egyetlen szállításA szállítás tervezett időszaka:több szállítás: a szállítások (tervezett) száma:A szállítások tervezett időszaka:3.Nem alkalmazandó.MM típusú szállítás(ok) egy vagy több harmadik országon át:Határállomás a Közösségből való kilépéskor (*):Határállomás harmadik országba való belépéskor (*) (abban a harmadik országban, amelyen a szállítmány először áthalad):Határállomás harmadik országból való kilépéskor (*) (abban a harmadik országban, amelyen a szállítmány utoljára áthalad):Határállomás a Közösségbe való visszatéréskor (*):(*) Ennek a határállomásnak azonosnak kell lennie minden olyan szállítás alkalmával, amelyre a kérelem vonatkozik, kivéve, ha az illetékes hatóságok más tartalmú megoldást kötöttek.4.Kérelmező (kereskedelmi név):Birtokos (MM, ME típus esetén),címzett (IM típus esetén),egyéb (TT típus esetén) (adja meg):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy5.A radioaktív hulladékok helye a szállítást megelőzően (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy6.Címzett (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy7.A radioaktív hulladékok helye a szállítást követően (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy

8.A radioaktív hulladékok jellege:Fizikai-kémiai tulajdonságok (jelölje be a megfelelő négyzetet):szilárd, folyékony, légnemű, egyéb (pl. hasadó, kis mértékben diszpergálható) (adja meg)Fő radionuklidok:Maximális alfa-aktivitás: szállítmányonként (GBq) küldeménydarabonként (GBq)Maximális béta/gamma-aktivitás: szállítmányonként (GBq) küldeménydarabonként (GBq)Teljes alfa-aktivitás (GBq):Teljes béta/gamma-aktivitás (GBq):(A fenti értékek becsültek, ha a kérelem több szállításra vonatkozik.)9.Az összes küldeménydarab száma:A szállítmány teljes nettó tömege (kg):A szállítmány teljes bruttó tömege (kg):(A fenti értékek becsültek, ha a kérelem több szállításra vonatkozik.)A szállítmány leírása:műanyag zsákok, fémhordók (m3): , ISO-szállítótartályok (m3): , egyéb (adja meg)A küldeménydarab típusa (1) (ha ismert):A küldeménydarabok azonosítási módja (ha bárcát használnak, mellékeljen mintákat):(1) Összhangban a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírások 2005. évi kiadásával, TS-R-1. sz. biztonsági követelmények, NAÜ, Bécs, 2005.10.A tevékenység típusa, amely kapcsán a radioaktív hulladékok keletkeztek (jelölje be a megfelelő négyzetet):gyógyászat, kutatás, (nem nukleáris) ipar, nukleáris ipar, egyéb (adja meg):11.A szállítás célja:Kiégett fűtőelemek (újra)kezeléséből vagy feldolgozásából származó radioaktív hulladékok visszaszállításaRadioaktív hulladékok visszaszállítása radioaktív hulladékok kezelése utánKezelés, pl. (újra)csomagolás, előkészítés, térfogatcsökkentésÁtmeneti tárolásÁtmeneti tárolás utáni visszaszállításVégleges elhelyezésEgyéb cél (adja meg):

13.A szállításban érintett országok sorrendben (elsőként azt az országot kell megjelölni, amelyben a radioaktív hulladékok jelenleg találhatók, utolsóként a rendeltetési hely szerinti országot)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Alulírott kérelmező – összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival –1. kérem a fent leírt radioaktív hulladékok szállításának (szállításainak) engedélyezését;valamint2. kijelentem, hogy a fenti adatok a legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak, továbbá hogy a szállítás(oka)t az összes rá(juk) vonatkozó jogszabály előírásaival összhangban végzik;továbbá3. (*) (MM vagy ME típusú szállítás esetén) vállalom a radioaktív hulladékok visszavételét, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítási feltételek nem teljesíthetők;vagy(*) (IM vagy TT típusú szállítás esetén) mellékelem a címzett és a radioaktív hulladékok harmadik országban letelepedett birtokosa közötti, a harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodást, amely kimondja, hogy a harmadik országban letelepedett birtokos visszaveszi a radioaktív hulladékokat, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítási feltételek nem teljesíthetők.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)A-2. RÉSZA radioaktív hulladékok szállítására vonatkozó kérelem átvételének elismerése – Hiányzó adatok bekérése15.A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság neve:A szállítmányszármazási helye (1), rendeltetési helye (2) vagy első ízben közösségi területre lépésének helye (3) szerinti tagállam:Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgyÁtvétel/érkeztetés ideje: (éééé/hh/nn)(1) MM vagy ME típusú szállítás esetén.(2) IM típusú szállítás esetén.(3) TT típusú szállítás esetén.16.Az érintett illetékes hatóság neve:A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet:) rendeltetési helye, áthaladási helye, első ízben közösségi területre lépésének helye vagy származási helye (1) szerinti tagállam vagy ország:Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy(1) TT és IM típusú szállítás esetén a származás helye szerinti országgal elegendő önkéntes alapon egyeztetni, erre nézve az irányelv nem ír elő kötelezettséget.17.Összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival megállapítom, hogy a (éééé/hh/nn)-án/én kelt és (éééé/hh/nn)-án/én átvett kérelema) (*) nincs megfelelően kitöltve. Kérem, pótolja az alábbi, hiányzó adatokat:(ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje a hiányzó adatok teljes listáját)(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)b) (*) megfelelően van kitöltve. A kérelem átvételét elismerem.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)A-3. RÉSZA radioaktívhulladék-szállítás iránti kérelem érintett illetékes hatóság általi elutasítása vagy elfogadása18.Az érintett illetékes hatóság neve:A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet, és töltse ki értelemszerűen):származási helye (1), rendeltetési helye (2) vagy áthaladási helye (3) szerinti tagállam vagy országCím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy(1) TT és IM típusú szállítás esetén a származás helye szerinti országgal elegendő önkéntes alapon egyeztetni, erre nézve az irányelv nem ír elő kötelezettséget.(2) MM vagy ME típusú szállítás esetén.(3) MM, IM, ME vagy TT típusú szállítás esetén, ha abban egy vagy több tranzittagállam érintett.19.(*) Az automatikus hozzájárulás általános határnapja: (éééé/hh/nn)(*) További – egy hónapot meg nem haladó – hosszabbítás igénylése, az automatikus hozzájárulás új határnapja: (éééé/hh/nn)(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.20.Összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival –a kérelem engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel (*) hozzájárulásomat megadom (ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje az indokok teljes listáját):(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)a kérelem engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel (*) hozzájárulásomat megadom (ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje a feltételek teljes listáját):(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)A-4a. RÉSZA radioaktív hulladékok szállításának engedélyezése21.A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság neve:A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet):származási helye, rendeltetési helye vagy első ízben közösségi területre lépésének helye szerinti tagállam:Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy22.A szállításban érintett országok hozzájárulásai és/vagy elutasításai sorrendbenTagállam/országHozzájárulását adja?A hozzájárulás feltételei, ha vannakHivatkozás mellékletre1.IGEN/NEM (*)2.IGEN/NEM (*)3.IGEN/NEM (*)4.IGEN/NEM (*)5.IGEN/NEM (*)6.IGEN/NEM (*)7.IGEN/NEM (*)8.IGEN/NEM (*)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.23.Az elfogadott és e részben feljegyzett határozatot a 2006/117/Euratom irányelv rendelkezéseivel összhangban hozták meg (1).Tájékoztatom az érintett országok illetékes hatóságait, hogy az A-1. részben megjelölt radioaktív hulladékokegyetlen szállítmányának (*)több szállítmányának (*)szállításátENGEDÉLYEZEMAz engedély érvényes: (éééé/hh/nn)-ig.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.(1) Ez az engedély semmilyen módon nem érinti a birtokos, a fuvarozó, a tulajdonos, a címzett vagy a szállításban részt vevő bármely más természetes vagy jogi személy felelősségét.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)A-4b. RÉSZA radioaktívhulladék-szállítás engedélyezésének megtagadása24.A szállítási engedély elutasításáért felelős illetékes hatóság neve:A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet):származási helye, rendeltetési helye, áthaladási helye vagy első ízben közösségi területre lépésének helye szerinti tagállam:Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy25.A szállításban érintett országok hozzájárulásai és/vagy elutasításai sorrendbenTagállam/harmadik országHozzájárulását adja?A hozzájárulás feltételei, ha vannak, vagy az elutasítás indokaiHivatkozás mellékletre1.IGEN/NEM (*)2.IGEN/NEM (*)3.IGEN/NEM (*)4.IGEN/NEM (*)5.IGEN/NEM (*)6.IGEN/NEM (*)7.IGEN/NEM (*)8.IGEN/NEM (*)Az elfogadott és e részben feljegyzett határozatot a 2006/117/Euratom irányelv rendelkezéseivel összhangban hozták meg.Tájékoztatom az érintett országok illetékes hatóságait, hogy az A-1. részben megjelölt radioaktív hulladékokegyetlen szállítmányának (*)több szállítmányának (*)szállításátELUTASÍTOM(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)A-5. RÉSZA radioaktívhulladék-szállítmány leírása és a küldeménydarabok listája26.Kérelmező (kereskedelmi név):birtokos, címzett, egyéb (adja meg)Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy27.Az engedély érvényes: (éééé/hh/nn)-ig. Az engedélyegyetlen szállításra,több szállításra vonatkozik. A szállítás sorszáma:28.A radioaktív hulladékok jellegeFizikai-kémiai tulajdonságok (jelölje be a megfelelő négyzetet):szilárd,folyékony,légnemű,egyéb (pl. hasadó, kis mértékben diszpergálható) (adja meg):Fő radionuklidok:Maximális alfa-aktivitás/küldeménydarab (GBq):Maximális béta/gamma-aktivitás/küldeménydarab (GBq):Teljes alfa-aktivitás (GBq):Teljes béta/gamma-aktivitás (GBq):29.(*) Azonosítószám(*) Típus (1)(*) Bruttó tömeg (kg)(*) Nettó tömeg (kg)(*) Aktivitás (GBq)Összesen:Összesen (típusonként):Összesen:Összesen:Összesen:(*) Egyenként kell kitölteni minden küldeménydarabra nézve. Ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékeljen külön listát!(1) Összhangban a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírások 2005. évi kiadásával, TS-R-1. sz. biztonsági követelmények, NAÜ, Bécs, 2005.30.A szállítmány feladásának időpontja: (éééé/hh/nn)Kijelentem, hogy az ebben a részben (és a mellékelt listán vagy dokumentumokban) közölt adatok a legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)A-6. RÉSZA radioaktív hulladékok átvételének elismerése31.Címzett (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy32.A radioaktív hulladékok helye a szállítást követően (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy33.Az engedély tárgya (jelölje be a megfelelő négyzetet):egyetlen MM vagy IM típusú szállítás,egyetlen ME vagy TT típusú szállítás,több MM vagy IM típusú szállítás, sorszám: Az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítás: Igen Nemtöbb ME vagy TT típusú szállítás, sorszám: Az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítás: Igen Nem34.Nem alkalmazandó.ME vagy TT típusú szállítás (ezt a rovatot egy mellékelt nyilatkozat is helyettesítheti, ez esetben hivatkozni kell a mellékletre):Határállomás rendeltetési vagy áthaladási helyként megadott harmadik országba történő belépéskor:Harmadik ország:Határállomás:35.A szállítás típusától függően a címzett köteles megküldeni az átvételi elismervényt és az A-5. részt:(MM vagy IM típusú szállítás esetén) a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságának,(ME vagy TT típusú szállítás esetén) az A-1. rész 4. rovatában megadott kérelmezőnek (ME típusú szállítás esetén a birtokosnak, TT típusú szállítás esetén annak a személynek, aki a radioaktív hulladékok közösségi területre lépésének helye szerinti tagállamban a szállításért felelős).A radioaktív hulladékok átvételének napja: (éééé/hh/nn)Az átvételi elismervény feladásának napja: (éééé/hh/nn)Alulírott címzett kijelentem, hogy az ebben a részben (és a mellékelt listán) közölt adatok legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)

36.Nem alkalmazandó.ME vagy TT típusú szállítások: Az átvételi elismervényt – szükség esetén a címzett nyilatkozatával együtt – a kérelmező továbbítja az engedélyt kiadó hatóságokhoz.1. Az Európai Unión kívüli címzett a radioaktív hulladékok átvételét elismerheti olyan nyilatkozat vagy igazolás formájában is, amely legalább a 31–36. rovatban feltüntetett adatokat tartalmazza.2. Az az illetékes hatóság, amely megkapja az átvételi elismervény eredeti példányát, másolatot küld a többi illetékes hatóságnak.3. Az A-5. és A-6. rész eredeti példányait végül az engedélyt kiadó hatósághoz kell elküldeni.4. Tagállamok közötti szállítás esetén a származási hely vagy az első ízben közösségi területre lépés helye szerinti tagállam illetékes hatósága másolatot küld a birtokosnak az átvételi elismervényről.Az átvételi elismervény továbbításának napja (az A-5. résszel együtt): (éééé/hh/nn)Határállomás a Közösségből való kilépéskor:Ország:Határállomás:(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)B-1. RÉSZKiégett fűtőelemekre vonatkozó szállítási engedély iránti kérelem1.A szállítás típusa (jelölje be a megfelelő négyzetet):MM típus: Tagállamok közötti szállítás (egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon át)IM típus: Harmadik országból a Közösségbe irányuló szállításME típus: A Közösségből harmadik országba irányuló szállításTT típus: Közösségi területen át történő szállítás2.Az engedély iránti kérelem tárgya (jelölje be a megfelelő négyzetet):egyetlen szállításA szállítás tervezett időszaka:több szállítás: a szállítások tervezett száma:A szállítások tervezett időszaka:3.Nem alkalmazandó.MM típusú szállítás(ok) egy vagy több harmadik országon át:Határállomás a Közösségből való kilépéskor (*):Határállomás harmadik országba való belépéskor (*) (abban a harmadik országban, amelyen a szállítmány először áthalad):Határállomás harmadik országból való kilépéskor (*) (abban a harmadik országban, amelyen a szállítmány utoljára áthalad):Határállomás a Közösségbe való visszatéréskor (*):(*) Ennek a határállomásnak azonosnak kell lennie minden olyan szállítás alkalmával, amelyre a kérelem vonatkozik, kivéve, ha az illetékes hatóságok más tartalmú megoldást kötöttek.4.Kérelmező (kereskedelmi név):birtokos (MM, ME típus esetén),címzett (IM típus esetén),egyéb (TT típus esetén) (adja meg):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy5.A kiégett fűtőelemek helye a szállítást megelőzően (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy6.Címzett (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy7.A kiégett fűtőelemek helye a szállítást követően (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy

8.A kiégett fűtőelemek típusa:fémurán,urán-dioxid,kevert oxid (MOX),egyéb (adja meg)Eredeti hasadóanyag-tartalom:uránium-235 [maximális dúsítás: %]MOX [névleges urándúsítás: %][maximális plutóniumtartalom: %]egyéb (adja meg)Kiégési fok (átlag vagy jellemző tartomány): MWnap/teHM9.Az összes küldeménydarab (pl. tartály, …) száma:Az összes kazetta/köteg/elem/rúd száma (adja meg):Teljes nettó tömeg (kg):Teljes bruttó tömeg (kg):(A fenti értékek becsültek, ha a kérelem több szállításra vonatkozik.)A szállítmány (pl. tartályok) leírása:A küldeménydarab típusa (1) (ha ismert):Maximális kiégettfűtőanyag-tartalom küldeménydarabonként (kg):A küldeménydarabok azonosítási módja (ha bárcát használnak, mellékeljen mintákat):(1) Összhangban a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírások 2005. évi kiadásával, TS-R-1. sz. biztonsági követelmények, NAÜ, Bécs, 2005.10.A tevékenység típusa, amely kapcsán a kiégett fűtőelemek keletkeztek (jelölje be a megfelelő négyzetet):kutatás, kereskedelmi célú atomenergia-termelés, egyéb (adja meg):11.A kiégettfűtőelem-szállítás célja:(Újra)kezelés vagy újrafeldolgozásÁtmeneti tárolásÁtmeneti tárolás utáni visszaszállításVégleges elhelyezésEgyéb cél (adja meg):

13.A kiégettfűtőelem-szállításban érintett országok sorrendben (elsőként azt az országot kell megjelölni, amelyben a kiégett fűtőelemek jelenleg találhatók, utolsóként a rendeltetési hely szerinti országot)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Alulírott kérelmező – összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival –1. kérem a fent leírt kiégett fűtőelemek szállításának (szállításainak) engedélyezését;valamint2. kijelentem, hogy a fenti adatok a legjobb tudomásom szerint megfelelnek a valóságnak, továbbá hogy a szállítás(oka)t az összes rá(juk) vonatkozó jogszabály előírásaival összhangban végzik;továbbá3. (*) (MM vagy ME típusú szállítás esetén) vállalom a kiégett fűtőelemek visszavételét, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítás feltételei nem teljesíthetők;vagy(*) (IM vagy TT típusú szállítás esetén) mellékelem a címzett és a kiégett fűtőelemek harmadik országban letelepedett birtokosa közötti, a harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodást, amely kimondja, hogy a harmadik országban letelepedett birtokos visszaveszi a kiégett fűtőelemeket, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítás feltételei nem teljesíthetők.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)B-2. RÉSZA kiégett fűtőelemek szállítására (szállításaira) vonatkozó kérelem átvételének elismerése – Hiányzó adatok bekérése15.A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság neve:A szállítmányszármazási helye (1), rendeltetési helye (2) vagy első ízben közösségi területre lépésének helye (3) szerinti tagállam:Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgyÁtvétel/érkeztetés ideje: (éééé/hh/nn)(1) MM vagy ME típusú szállítás esetén.(2) IM típusú szállítás esetén.(3) IM vagy TT típusú szállítás esetén.16.Az érintett illetékes hatóság neve:A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet) rendeltetési helye, áthaladási helye, első ízben közösségi területre lépésének helye vagy származási helye (1) szerinti tagállam vagy ország:Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy:úr/úrhölgy (1) TT és IM típusú szállítás esetén a származás helye szerinti országgal elegendő önkéntes alapon egyeztetni, erre nézve az irányelv nem ír elő kötelezettséget.17.Összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival megállapítom, hogy a (éééé/hh/nn)-án/én kelt és (éééé/hh/nn)-án/én átvett kérelema) (*) nincs megfelelően kitöltve. Kérem, pótolja az alábbi, hiányzó adatokat:(ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje a hiányzó adatok teljes listáját)(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)b) (*) megfelelően van kitöltve. A kérelem átvételét elismerem.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)B-3. RÉSZA kiégettfűtőelem-szállítás iránti kérelem érintett illetékes hatóság általi elutasítása vagy elfogadása18.Az érintett illetékes hatóság neve:A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet és töltse ki értelemszerűen):származási helye (1), rendeltetési helye (2), vagy áthaladási helye (3) szerinti tagállam vagy országCím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy(1) TT és IM típusú szállítás esetén a származás helye szerinti országgal elegendő önkéntes alapon egyeztetni, erre nézve az irányelv nem ír elő kötelezettséget.(2) MM vagy ME típusú szállítás esetén.(3) MM, IM, ME vagy TT típusú szállítás esetén, ha abban egy vagy több tranzittagállam érintett.19.(*) Az automatikus hozzájárulás általános határnapja: (éééé/hh/nn)(*) További – egy hónapot meg nem haladó – hosszabbítás igénylése, az automatikus hozzájárulás új határnapja: (éééé/hh/nn)(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.20.Összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival –a kérelmet az alábbi indoklással (*) elutasítom (ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje az indokok teljes listáját):(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)a kérelem engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel (*) hozzájárulásomat megadom (ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje a feltételek teljes listáját):(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)B-4a. RÉSZA kiégett fűtőelemek szállításának engedélyezése21.A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság neve:A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet):származási helye, rendeltetési helye áthaladási helye vagy első ízben közösségi területre lépésének helye szerinti tagállam:Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:FaxE-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy22.A szállításban érintett országok hozzájárulásai és/vagy elutasításai sorrendbenTagállam/harmadik országHozzájárulását adja?A hozzájárulás feltételei, ha vannakHivatkozás mellékletre1.IGEN/NEM (*)2.IGEN/NEM (*)3.IGEN/NEM (*)4.IGEN/NEM (*)5.IGEN/NEM (*)6.IGEN/NEM (*)7.IGEN/NEM (*)8.IGEN/NEM (*)(*) A megcsillagozott nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.23.Az elfogadott és e részben feljegyzett határozatot a 2006/117/Euratom irányelv rendelkezéseivel összhangban hozták meg (1).Tájékoztatom az érintett országok illetékes hatóságait, hogy a B-1. részben megjelölt kiégett fűtőelemekegyetlen szállítmányának (*)több szállítmányának (*)szállításátENGEDÉLYEZEMAz engedély érvényes: (éééé/hh/nn)-ig.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A megcsillagozott nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.(1) Ez az engedély semmilyen módon nem érinti a birtokos, a fuvarozó, a tulajdonos, a címzett vagy a szállításban részt vevő bármely más természetes vagy jogi személy felelősségét.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)B-4b. RÉSZA kiégettfűtőelem-szállítás engedélyezésének megtagadása24.A szállítási engedély elutasításáért felelős illetékes hatóság neve:A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet)származási helye, rendeltetési helye, áthaladási helye vagy első ízben közösségi területre lépésének helye szerinti tagállam:Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy25.A szállításban érintett országok hozzájárulásai és/vagy elutasításai sorrendbenTagállam/harmadik országHozzájárulását adja?A hozzájárulás feltételei, ha vannak, vagy az elutasítás indokaiHivatkozás mellékletre1.IGEN/NEM (*)2.IGEN/NEM (*)3.IGEN/NEM (*)4.IGEN/NEM (*)5.IGEN/NEM (*)6.IGEN/NEM (*)7.IGEN/NEM (*)8.IGEN/NEM (*)Az elfogadott és e részben feljegyzett határozatot a 2006/117/Euratom irányelv rendelkezéseivel összhangban hozták meg.Tájékoztatom az érintett országok illetékes hatóságait, hogy a B-1. részben megjelölt kiégett fűtőelemekegyetlen szállítmányának (*)több szállítmányának (*)szállításátELUTASÍTOM(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)B-5. RÉSZA kiégettfűtőelem-szállítmány leírása és a küldeménydarabok listája26.Kérelmező (kereskedelmi név):birtokos, címzett, egyéb (adja meg)Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy27.Az engedély érvényes (éééé/hh/nn)-ig. Az engedélyegyetlen szállításra, vagytöbb szállításra vonatkozik. A szállítás sorszáma:28.A kiégett fűtőelemek típusa:fémurán,urán-dioxid,kevert oxid (MOX),egyéb (adja meg)Eredeti hasadóanyag-tartalom:uránium-235 [maximális dúsítás %]MOX [névleges urándúsítás %][maximális plutóniumtartalom %]egyéb (adja meg)Kiégési fok (átlag vagy jellemző tartomány): MWnap/tHMAz összes kazetta/köteg/elem/rúd száma (adja meg):Maximális kiégettfűtőanyag-tartalom küldeménydarabonként (kg):29.(*) Azonosítószám(*) Típus (1)(*) Bruttó tömeg (kg)(*) Nettó tömeg (kg)(*) Aktivitás (GBq)Összesen:Összesen (típusonként):Összesen:Összesen:Összesen:(*) Egyenként kell kitölteni minden küldeménydarabra nézve. Ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékeljen külön listát!(1) Összhangban a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírások 2005. évi kiadásával, TS-R-1. sz. biztonsági követelmények, NAÜ, Bécs, 2005.30.A szállítmány feladásának időpontja: (éééé/hh/nn).Kijelentem, hogy az ebben a részben (és a mellékelt listán vagy dokumentumokban) közölt adatok a legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)

Nyilvántartási szám:(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)B-6. RÉSZA kiégett fűtőelemek átvételének elismerése31.Címzett (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy32.A kiégett fűtőelemek helye a szállítást követően (kereskedelmi név):Cím:Irányítószám:Település:Ország:Telefon:Fax:E-mail:Kapcsolattartó személy: úr/úrhölgy33.Az engedély tárgya (jelölje be a megfelelő négyzetet):egyetlen MM vagy IM típusú szállítás,egyetlen ME vagy TT típusú szállítás,több MM vagy IM típusú szállítás, sorszám: Az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítás: Igen Nemtöbb ME vagy TT típusú szállítás, sorszám: Az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítás: Igen Nem34.Nem alkalmazandó.ME vagy TT típusú szállítás (ezt a rovatot egy mellékelt nyilatkozat is helyettesítheti, ez esetben hivatkozni kell a mellékletre):Határállomás rendeltetési vagy áthaladási helyként megadott harmadik országba történő belépéskor:Harmadik ország:Határállomás:35.A szállítás típusától függően a címzett köteles megküldeni az átvételi elismervényt és a B-5. részt:MM vagy IM típusú szállítás esetén: a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságának,ME vagy TT típusú szállítás esetén: a B-1. rész 4. rovatában megadott kérelmezőnek (ME típusú szállítás esetén a birtokosnak, TT típusú szállítás esetén annak a személynek, aki a kiégett fűtőelemek közösségi területre lépésének helye szerinti tagállamban a szállításért felelős).A kiégett fűtőelemek átvételének napja: (éééé/hh/nn)Az átvételi elismervény feladásának napja: (éééé/hh/nn)Alulírott címzett kijelentem, hogy az ebben a részben (és a mellékelt listán) közölt adatok legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.(Keltezés)(Bélyegző)(Aláírás)

36.Nem alkalmazandó.ME vagy TT típusú szállítások: Az átvételi elismervényt – szükség esetén a címzett nyilatkozatával együtt – a kérelmező továbbítja az engedélyt kiadó hatóságokhoz.1. Az Európai Közösségen kívüli címzett a kiégett fűtőelemek átvételét elismerheti nyilatkozat vagy igazolás formájában is, amely legalább a 31–36. rovatban feltüntetett adatokat tartalmazza.2. Az az illetékes hatóság, amely megkapja az átvételi elismervény eredeti példányát, másolatot küld a többi illetékes hatóságnak.3. A B-5. és B-6. rész eredeti példányait végül az engedélyt kiadó hatósághoz kell elküldeni.4. Tagállamok közötti szállítás esetén a származási hely vagy az első ízben közösségi területre lépés helye szerinti tagállam illetékes hatósága másolatot küld a birtokosnak az átvételi elismervényről.Az átvételi elismervény továbbításának napja (a B-5. résszel együtt): (éééé/hh/nn)Határállomás a Közösségből való kilépéskor:Ország:Határállomás:(Keltezés)(Bélyegző)(A kérelmező aláírása)

Magyarázó megjegyzések az egységes formanyomtatvány A-1–A-6., illetve B-1–B-6. részeinek rovataihoz

A megfelelően kitöltött kérelem kritériumai: A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának engedélyezésére irányuló kérelem – a 2006/117/Euratom irányelvvel összhangban – akkor minősül megfelelően kitöltöttnek, ha – radioaktív hulladékok szállítása esetén – az A-1. rész valamennyi rovata, illetve – kiégett fűtőelemek szállítása esetén – a B-1. rész valamennyi rovata tartalmazza a kért információkat: ehhez be kell jelölni a megfelelő négyzeteket, törölni kell (kihúzással) a nem kívánt részeket, vagy meg kell adni a megfelelő adatokat. Több szállításra irányuló kérelem esetén a 8. és 9. rovatokban becsült érték is megadható.

1. A kérelmezőnek az 1–14. rovatokat hiánytalanul ki kell töltenie. Az 1. rovatban bejelöli a szállítás típusát meghatározó négyzetet, és ha a szállításban harmadik ország is érintett, megadja a megfelelő határállomás nevét:

a) az MM típust kell bejelölni akkor, ha tagállamok közötti szállításról van szó, amely esetleg egy vagy több további tagállamon vagy harmadik országon át történik;

b) az IM típust kell bejelölni akkor, ha harmadik országból valamely tagállamba történő szállításról (a Közösségbe irányuló import) van szó, szem előtt tartva, hogy a kérelemhez igazolást kell mellékelni a címzett és a harmadik országban letelepedett birtokos között létrejött és e harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodásról, amely a birtokost a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek visszavételére kötelezi, ha a szállítást nem lehet elvégezni;

c) az ME típust kell bejelölni akkor, ha valamely tagállamból harmadik országba történő szállításról (a Közösségből harmadik országba irányuló export) van szó;

d) a TT típust kell bejelölni akkor, ha olyan, egyik harmadik országból a másik harmadik országba irányuló szállításról van szó, amely egy vagy több tagállamon át történik, szem előtt tartva, hogy a kérelemhez igazolást kell mellékelni a címzett és a harmadik országban letelepedett birtokos között létrejött és e harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodásról, amely a birtokost a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek visszavételére kötelezi, ha a szállítást nem lehet elvégezni.

2. A megfelelő négyzet bejelölésével a kérelmező egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a kérelem egyetlen vagy több szállításra vonatkozik-e egy adott időszakon belül (pl. 2010 májusa, 2009 vagy 2010–2011); ez az időszak nem haladhatja meg az engedélyezés időpontjától számított három évet. A kérelmet egynél több szállításra vonatkozóan is be lehet nyújtani a 2006/117/Euratom irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alábbi feltételek betartásával:

a) a kérelem tárgyát képező radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek lényegében ugyanazokkal a fizikai, kémiai és radioaktív tulajdonságokkal rendelkeznek; és

b) a szállítások azonos birtokostól azonos címzetthez történnek, és a szállítással kapcsolatban ugyanazon hatóságok illetékesek; és

c) a harmadik országon történő áthaladással járó szállítások esetében a Közösségbe való belépés és/vagy a Közösségből való kilépés ugyanazon a közösségi határállomáson és az érintett harmadik ország vagy országok ugyanazon határállomásán vagy határállomásain keresztül történik, kivéve, ha az illetékes hatóságok más tartalmú megoldást kötöttek.

3. A kérelmező megadja a releváns határállomás nevét, ha a szállításban egy vagy több harmadik ország érintett. Ennek a határállomásnak azonosnak kell lennie minden szállításkor, amelyre a kérelem vonatkozik, kivéve, ha az illetékes hatóságok más tartalmú megoldást kötöttek.

4. A kérelmező megadja kereskedelmi nevét, címét és elérhetőségét. A kereskedelmi név (másként: üzleti név) azt a nevet jelenti, amely néven a vállalkozás a gazdasági tevékenységét folytatja; ez eltérhet a bejegyzett hivatalos cégnévtől, amelyet szerződésekben és egyéb hivatalos okiratokban használnak. A kérelmező a megfelelő négyzet bejelölésével megadja a szállításban játszott szerepét, amely – a szállítás típusától függően – a következő lehet:

a) tagállamok közötti (MM típusú) vagy a Közösségből harmadik országba irányuló (ME típusú) szállítás esetén: birtokos;

b) harmadik országból a Közösségbe irányuló (IM típusú) szállítás esetén: címzett;

c) a Közösségen át történő (TT típusú) szállítás esetén: a szállításért felelős személy abban a tagállamban, amelyben a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek a Közösség területére lépnek.

5. A kérelmező megadja a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállítás előtti helyének kereskedelmi nevét, címét és elérhetőségét (az adatok eltérhetnek a kérelmező adataitól).

6. A kérelmező megadja a címzett kereskedelmi nevét, címét és elérhetőségét. IM típusú szállítás esetén ezek az adatok azonosak a 4. rovatban szereplőkkel.

7. A kérelmező megadja a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállítás utáni helyének kereskedelmi nevét, címét és elérhetőségét (az adatok eltérhetnek a kérelmező adataitól).

8. A kérelmező vagy a megfelelő négyzet bejelölésével (több válasz is lehetséges), vagy a radioaktív hulladékokra és a kiégett fűtőelemekre vonatkozó jellemzők és értékek megadásával tölti ki a rovatokat. Több szállítás esetén az értékek lehetnek becsültek.

9. A kérelmező kitölti a 9. rovatot, a megadott értékek lehetnek becsültek.

10. A kérelmező meghatározza a tevékenység típusát, amely kapcsán a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek keletkeztek: bejelöli a megfelelő négyzet(ek)et vagy megadja az egyéb tevékenységet. Több válasz is lehetséges.

11. A kérelmező meghatározza a szállítás célját: bejelöli a megfelelő négyzetet (csak egy válasz lehetséges) vagy megadja az egyéb célt.

12. A kérelmező felsorolja a tervezett szállítási módokat (közúti, vasúti, tengeri, légi, belvízi), ennek megfelelően megadja az indulási és érkezési helyet, valamint megnevezi a tervezett fuvarozót (ha van). A kérelmezési eljárás későbbi szakaszában mód van az adatok módosítására; a módosításokat közölni kell az illetékes hatósággal, új kérelem benyújtására nincs szükség.

13. A kérelmező felsorolja a szállításban érintett összes országot: első helyen azt a tagállamot vagy harmadik országot nevezi meg, amelyben a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek találhatók, utolsó helyen pedig azt a tagállamot vagy harmadik országot, amelyben ezek a szállítást követően találhatók lesznek. Ha a kérelmező módosítani kíván a felsoroláson, új kérelmet kell benyújtania.

14. A kérelmező nyilatkozik arról, ki veszi vissza a radioaktív hulladékokat és a kiégett fűtőelemeket abban az esetben, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítás feltételei nem teljesíthetők. IM vagy TT típusú szállítás esetén a kérelmező a kérelemhez igazolást mellékel a rendeltetés szerinti tagállamban vagy harmadik országban letelepedett címzett és a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek harmadik országban letelepedett birtokosa közötti, a harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodásról.

A 1–14. rovatok kitöltését követően a kérelmező a formanyomtatvány 1. részét megküldi a szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóságnak.

A szállítási engedély kiadásáért vagy elutasításáért felelős illetékes hatóság a szállítás típusától függően a következő lehet:

 tagállamok közötti szállítás (MM típus) és a Közösség területéről való kivitel (ME típus) esetén a származási tagállam illetékes hatósága,

 a Közösség területére való behozatal (IM típus) esetén a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága,

 a Közösség területén át való szállítás (TT típus) esetén annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szállítmány első ízben a Közösség területére lép.

 Az elérhetőségek megtalálhatók a Bizottság által létrehozott és karbantartott elektronikus kommunikációs platformon vagy az illetékes hatóságok közzétett listáján.

15. Közvetlenül a kérelem beérkezését követően a szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság:

a) az egységes formanyomtatvány egyes részeit (az 1. résszel kezdve) nyilvántartási számmal látja el a fejlécen;

b) ellenőrzi, hogy a kérelmező az 1. rész rovatait megfelelően töltötte-e ki;

c) kitölti a 2. rész 15. rovatát, majd kellő mennyiségű másolatot készít az 1., 2., és 3. részből az összes érintett tagállam és ország számára; harmadik országon át történő szállítás esetén az illető harmadik országgal elegendő csupán tájékoztatás céljából konzultálni.

16. A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság

a) megfelelő módon kitölti a 2. rész 16. (és a 3. rész 18.) rovatát azon érintett, a 13. rovatban felsorolt tagállamok és országok valamennyi illetékes hatósága számára, amelyek hozzájárulása a szállítás(ok) engedélyezése szempontjából szükséges;

b) a megfelelően kitöltött kérelmet (1. rész) a 2. résszel együtt haladéktalanul megküldi jóváhagyásra a 16. rovatban megnevezett illetékes hatóságnak.

17. A 17. rovatot az érintett tagállam(ok) illetékes hatósága tölti ki. A kérelem keltét és átvételének időpontját a beérkezéskor haladéktalanul be kell jegyezni. Az átvétel időpontjától számított húsz napon belül az érintett tagállamok illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy a kérelmet megfelelően töltötték-e ki (a rovatokat 1-től 14-ig maradéktalanul ki kell tölteni, egyetlen adat sem hiányozhat; egyes értékek lehetnek becsültek). A 17. rovatban vagy csak az a) vagy csak a b) pont alatti nyilatkozat lehet érvényes, a másik törlendő.

a) Ha a rendeltetés helye vagy, ha van, az áthaladás helye szerinti tagállam(ok) illetékes hatósága nem tekinti a kérelmet megfelelően kitöltöttnek, kitölti a 17. rovat a) pontját, törli a b) pontot, majd a szállítási engedély kiadásáért felelős, a 15. rovatban megadott illetékes hatóságnál jelzi, hogy igényt tart a hiányzó adatokra. A formanyomtatvány kitöltésével vagy a hiányzó adatok listájának mellékelésével egyértelműen meghatározza a hiányzó adatok körét. A kérelem átvételének időpontját követő húsz napon belül a hiányzó adatokat kérő illetékes hatóság megküldi a 2. rész másolatát az érintett, a 13. rovatban felsorolt tagállamok valamennyi illetékes hatóságának. Az elérhetőségek megtalálhatók a Bizottság által létrehozott és karbantartott elektronikus kommunikációs platformon vagy az illetékes hatóságok közzétett listáján. Ha valamely érintett tagállam nem tekinti a kérelmet megfelelően kitöltöttnek, az engedélyezési eljárás nem folytatható. Ebben az esetben a rendeltetési hely szerinti tagállam – akkor is, ha illetékes hatósága a kérelmet szabályszerűen kitöltöttnek tekinti – nem küldhet átvételi elismervényt mindaddig, amíg a kért adatok be nem érkeztek, és a beérkezés időpontjától számított tíz napon belül már nem kerül sor újabb adatkérésre. Ezt az eljárást addig kell megismételni, amíg minden hiányzó adat be nem érkezik, és újabb adatkérésre már nem kerül sor.

Ha a húsznapos időszakban nem került sor újabb adatkérésre, és ha az érintett tagállam illetékes hatósága a kérelmet szabályszerűen kitöltöttnek tekinti, az említett hatóság a kérelem átvételének időpontjától számított húsznapos határidő lejártát követő tíz napon belül megküldi a 2. részt a szállítási engedély kiadásáért felelős, a 15. rovatban megadott illetékes hatóságnak, valamint megküldi ugyanennek a résznek másolatát az érintett, a 13. rovatban felsorolt tagállamok valamennyi illetékes hatóságának. Az elérhetőségek megtalálhatók a Bizottság által létrehozott és karbantartott elektronikus kommunikációs platformon vagy az illetékes hatóságok közzétett listáján.

Az érintett tagállamok illetékes hatóságai megállapodhatnak ennél rövidebb határidőkben is.

b) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak módjában álljon a hiányzó adatok bekérése a kérelem átvételétől számított húsz napon belül, a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának nem szabad az átvételi elismervényt a húsznapos határidő lejártát megelőzően kibocsátania. A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága a húsznapos határidő lejártát követően kitölti a 17. b) rovatot, ha a kérelmet megfelelően kitöltöttnek tekinti, valamint ha vagy nincs más érintett tagállam, vagy más érintett illetékes hatóság nem kér be hiányzó adatot.

18. Az engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága által kiadott, a megfelelően kitöltött kérelemre vonatkozó átvételi elismervény átvételét követően haladéktalanul megvizsgálja a határidők betartását, és kitölti a 3. rész 18. rovatát a szállításban érintett, a 13. rovatban felsorolt országok számára, amelyek hozzájárulása a szállítás(ok) engedélyezése szempontjából szükséges.

Ha szükséges, az illetékes hatóság a 18. rovatot további adatokkal egészíti ki.

19. A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság bejegyzi az automatikus hozzájárulás általános határnapját, amely valamennyi érintett tagállamra érvényes. A jóváhagyás általában a rendeltetési hely szerinti tagállam 17. rovat b) pontja szerinti átvételi elismervényének keltétől számított két hónapig érvényes. A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság ezután a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló 3. részt megküldi minden érintett tagállamnak és országnak.

A 3. rész átvételét követően az érintett illetékes hatóságok haladéktalanul döntést hoznak arról, szükségük van-e halasztásra ahhoz, hogy a szállítás engedélyezéséről vagy elutasításáról határozzanak. A 19. rovatban meghatározott általános határnap törlésével és az új határnap bejegyzésével legfeljebb egyhónapos halasztás kérhető; az új határnapról értesíteni kell valamennyi érintett illetékes hatóságot.

20. Az érintett illetékes hatóságoknak kellő alapossággal meg kell vizsgálniuk a kérelmet. Az érintett illetékes hatóságok legkésőbb az automatikus hozzájárulás határnapjáig kitöltik a 20. rovatot, és a 3. rész eredeti másodpéldányát (elektronikus levelezés esetén a lapolvasóval beolvasott változatot) visszaküldik a szállítási engedély kiadásáért felelős, a 15. rovatban megadott illetékes hatóságnak. A hozzájárulás megtagadása esetén indoklást kell adni, melynek tranzittagállam esetében a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzeti, közösségi és nemzetközi jogi rendelkezéseken, rendeltetési hely szerinti tagállam esetében a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésére vonatkozó irányadó jogszabályokon, vagy a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó irányadó nemzeti, közösségi és nemzetközi jogi rendelkezéseken kell alapulnia. Feltételek szabása esetén e feltételek nem lehetnek szigorúbbak a tagállamokon belüli hasonló szállításokra megállapított feltételeknél. Ha a formanyomtatványt a rendelkezésre álló időszakban nem töltik ki és nem küldik vissza, a szállítási kérelmet – a 2006/117/Euratom irányelv 9. cikkének (2) bekezdésére figyelemmel – jóváhagyottnak kell tekinteni.

21. Ha a szállítás szempontjából szükséges hozzájárulásokat az érintett illetékes hatóságok megadták, a szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság kitölti a 21–23. rovatot; a hozzájárulás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén tekinthető hallgatólagosan megadottnak:

a) legalább a rendeltetési hely szerinti, a 17. rovat b) pontjában megadott illetékes hatóság átvételi elismervénye beérkezett;

b) egyetlen, hiányzó adat pótlására vonatkozó kérés sem maradt megválaszolatlan;

c) az érintett illetékes hatóságoktól nem érkezett (sem hozzájáruló, sem elutasító) válasz a 19. rovatban meghatározott határnapig.

22. A 21. rovatban megadott illetékes hatóság felsorolja, vagy ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékeli az illetékes hatóságoktól beérkező összes hozzájárulást (az esetleges feltételek megadásával) és elutasítást (az indokok megadásával).

23. A 21. rovatban megadott illetékes hatóság:

a) kitölti a 23. rovatot, figyelembe véve, hogy az engedély érvényessége legfeljebb három év, és hogy egy engedély egynél több szállításra is vonatkozhat, ha teljesülnek a 2006/117/Euratom irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek;

b) a 4a. rész eredeti példányát az 1., 4a., 5. és 6. résszel együtt megküldi a kérelmezőnek;

c) a 4a. rész másolatát megküldi valamennyi érintett illetékes hatóságnak.

24. A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság kitölti a 24. és 25. rovatot, ha az érintett illetékes hatóságok közül legalább egy nem járult hozzá a szállításhoz.

25. A 24. rovatban megadott illetékes hatóság felsorolja vagy mellékeli a beérkező összes hozzájárulást és elutasítást (a feltételeknek és az elutasítás indokainak megadásával), és megküldi a 4b. rész eredeti másodpéldányát a kérelmezőnek, másolatát pedig valamennyi érintett illetékes hatóságnak.

26. Ha a szállítás(oka)t engedélyezték, és a kérelmező átvette a 4a., 5. és 6. részt, megfelelően ki kell töltenie a 26. rovatot. Abban az esetben, ha a kérelem több szállításra vonatkozik, a kérelmező minden egyes szállításra vonatkozóan másolatot készít az 5. részből.

27. A kérelmező a megfelelő négyzet bejelölésével jelzi, hogy az engedély egyetlen vagy több szállításra vonatkozik-e. Több szállítás esetén meg kell adni a megfelelő sorszámot.

28. Az egyes szállítások előtt a kérelmező megfelelően kitölti a 28–30. rovatot (akkor is, ha az engedély több szállításra vonatkozik). Ebben a részben az értékek nem lehetnek becsültek!

29. A kérelmező megfelelően kitölti a 29. rovatot (küldeménydarabok listája), és a rovat alján megadja az összes küldeménydarab számát, az összes küldeménydarab számát típusonként, a teljes nettó tömeget, a teljes bruttó tömeget és az összes küldeménydarab teljes aktivitását (GBq). Ha a nyomtatványban rendelkezésre álló hely nem elegendő, külön listát kell mellékelnie a kért adatokkal.

30. A kérelmező minden egyes radioaktívhulladék- vagy kiégettfűtőelem-szállítást megelőzően kitölti a 30. rovatot (a szállítmány feladásának időpontja és nyilatkozat – akkor is, ha az engedély több szállításra vonatkozik). Az 5. rész az 1. és 4a. résszel együtt a szállítás során végigkíséri a radioaktív hulladékokat vagy a kiégett fűtőelemeket. A szállítmány leírását és a küldeménydarabok listáját (5. rész) ezután csatolni kell a 6. részhez (átvételi elismervény).

31. MM és IM típusú szállítás esetén a címzett, ME szállítás esetén a birtokos, TT típusú szállítás esetén a szállításért felelős személy megfelelően kitölti a 31–35. (valamint, ha alkalmazandó, a 36.) rovatot; a kérelmező szükség esetén kiegészíti az adatokat. Az Európai Közösségen kívüli címzett a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek átvételét az egységes formanyomtatványtól eltérő, külön nyilatkozattal is elismerheti.

32. A címzett megfelelően megadja a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállítás utáni helyének nevét, címét és elérhetőségét.

33. A címzett kitölti a 33. rovatot (a 23. rovat tartalmával összhangban), és bejelöli, hogy a fogadott szállítmány az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítást képezi-e.

a) Abban az esetben, ha az engedély egyetlen MM vagy IM típusú szállításra vonatkozik, a címzett a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek átvételét követő 15 napon belül kitölti a 6. részt, majd az 5. és 6. részt megküldi a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának. A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága ezután a 5. és 6. rész másolatát továbbítja a többi érintett illetékes hatósághoz (és – értelemszerűen – a két rész eredeti példányát az engedélyt kiadó illetékes hatósághoz). MM típusú szállítás esetén a származási tagállam illetékes hatósága az átvételi elismervényt másolatban megküldi a birtokosnak.

b) Abban az esetben, ha az engedély egyetlen ME vagy TT típusú szállításra vonatkozik, a kérelmező gondoskodik arról, hogy az Európai Közösség területén kívüli címzett a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek átvételét követően haladéktalanul megküldje neki a megfelelően kitöltött 5. és 6. részt. Az 6. rész helyettesíthető a címzett részéről tett nyilatkozattal, amely tartalmazza legalább a 31–36. rovatban szereplő adatokat. A radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek átvételétől számított 15 napon belül a kérelmező továbbítja az engedélyt kiadó illetékes hatóságnak az 5. és 6. részt (ha a címzett nem töltötte ki a 6. részt, a kérelmezőnek kell azt kitöltenie), valamint, ha van, a címzett nyilatkozatát. Ez utóbbi hatóság ezután elküldi a 5. és 6. rész másolatát, illetve, ha van, a címzett nyilatkozatát a többi érintett illetékes hatósághoz.

c) Abban az esetben, ha az engedély több ME vagy IM típusú szállításra vonatkozik, a címzett minden szállítás után kitölti a 6. részt (miután az üres 6. részről ebből a célból több másolatot készített), ►C1  és megküldi azt közvetlenül a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának. ◄ A címzett mellékeli az adott szállításra vonatkozó 5. részt is.

d) Abban az esetben, ha az engedély több ME vagy TT típusú szállításra vonatkozik, a kérelmező gondoskodik arról, hogy az Európai Közösség területén kívüli címzett minden egyes szállítást követően és minden egyes szállításra vonatkozóan kitöltse a 6. rész (üres) másolatát, és visszaküldje azt az ugyanarra a szállításra vonatkozó 5. résszel együtt.

34. A címzett bejelöli, hogy „nem alkalmazandó”, vagy – MM vagy TT típusú szállítás esetén – kitölti a 34. rovatot, vagy külön nyilatkozatot mellékel, és megadja a mellékletre való hivatkozást.

35. Amikor az engedély hatálya alá tartozó összes (egy vagy több) szállítást elvégezték, a címzett kitölti a 35. rovatot. Abban az esetben, ha az engedély több szállításra vonatkozik, a végső átvételi elismervényt úgy kell kitölteni és benyújtani, mintha az engedély csak egyetlen szállításra lett volna érvényes, azzal az eltéréssel, hogy:

a) az 6. rész 30. rovatában megjelöli, hogy a kérdéses szállítás az engedélyezett szállítások közül az utolsó;

b) az Európai Közösségen kívüli címzett nyilatkozatának utalnia kell arra, hogy az engedélyezett összes radioaktívhulladék- vagy kiégettfűtőelem-szállítmány valóban megérkezett.

A címzett a 6. részt (átvételi elismervény) az 5. résszel együtt megküldi a szállítás típusától függően vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának (MM vagy TT szállítás esetén), vagy az 1. rész 5. rovatában megadott kérelmezőnek (ME vagy TT szállítás esetén). Az áttekinthetőség érdekében az utolsó átvételi elismervényhez csatolni kell minden egyes szállításra vonatkozóan a 6. részt.

36. A címzett bejelöli, hogy „nem alkalmazandó”, vagy MM vagy TT típusú szállítás esetén kitölti a 36. rovatot, vagy külön nyilatkozatot mellékel, és megadja a mellékletre való hivatkozást. A kérelmező az 5. és 6. részt továbbítja a szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóságnak. Az áttekinthetőség érdekében az utolsó átvételi elismervényhez csatolni kell minden egyes szállításra vonatkozóan a 6. részt.( 1 ) HL L 337., 2006.12.5., 21. o.

( 2 ) HL L 268., 1993.10.29., 83. o.

Top