EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1379-20071130

Consolidated text: A Bizottság 1379/2007/EK rendelete ( 2007. november 26. ) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének a műszaki fejlődés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1379/2007-11-30

2007R1379 — HU — 30.11.2007 — 000.003


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1379/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének a műszaki fejlődés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 309, 2007.11.27., 7. o)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 299, 8.11.2008, o 50  (1379/2007)

►C2

Helyesbítés, HL L 213, 12.8.2015, o 65  (1379/2007)
▼B

A BIZOTTSÁG 1379/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének a műszaki fejlődés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciája 2006. november 27. és december 1. között lezajlott nyolcadik találkozóján született megállapodás szükségessé teszi a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének módosítását. ►C2  A módosítás az IA. mellékletben szereplő bejelentőlap 5. pontjában, az IB. mellékletben szereplő kísérő dokumentum 5. és 18. pontjában és a VII. mellékletben szereplő szállítmányra vonatkozó információ 3. és 14. pontjában a »kg« és a »liter« helyébe lépő »tonna (Mg)« és »m3« kifejezésekre, a kísérő dokumentum új, 17. ponttal való kiegészítésére, a szállítmányra vonatkozó információ 1. lábjegyzetének módosítására és a VIII. melléklet I. pontjának 4–9. alpontjában a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodásra történő hivatkozásra vonatkozik. ◄ Az egyértelműség érdekében e mellékleteket fel kell váltani.

(2)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében megállapított szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IA. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:
„IA. MELLÉKLET

▼C1

Bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

image

►(6) C2  

►(6) C2  

►(6) C2  

►(6) C2  

►(6) C2  

►(6) C2  

image

▼B
II. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IB. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:
„IB. MELLÉKLET

▼C1

►C2  Kísérő dokumentum ◄ az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

image

►(1) C2  

image

►(3) C2  

►(3) C2  

►(3) C2  

▼B
III. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet VII. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:
„VII. MELLÉKLET

A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKAT KÍSÉRŐ INFORMÁCIÓK A 3. CIKK (2) ÉS (4) BEKEZDÉSEIBEN FOGLALTAK SZERINT

image

►(1) C2  
IV. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet VIII. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:
„VIII. MELLÉKLET

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGFELELŐ GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK (49. CIKK)

I.

A bázeli egyezményben elfogadott iránymutatások:

1. Technikai iránymutatások az egészségügyi intézményekből származó hulladékok és a hulladék gyógyszerek és gyógyszerkészítmények környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére (Y1; Y3) ( 3 )

2. Technikai iránymutatások a savas ólomakkumulátorok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére (3) 

3. Technikai iránymutatások hajók teljes és a részlegesen lebontott roncsok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére (3) 

4. A fémek és fémvegyületek (R4) környezetvédelmileg megfelelő újrafeldolgozásáról/visszanyeréséről szóló technikai iránymutatások ( 4 )

5. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokból (POP) álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezelésének általános technikai iránymutatása ( 5 )

6. Poliklórozott bifenilekből (PCB), poliklórozott terfenilekből (PCT) vagy polibrómozott bifenilekből (PBB) álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezeléséről szóló, naprakésszé tett technikai iránymutatások (5) 

7. Aldrin, klórdán, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklór-benzol (HCB), mirex vagy toxafén növényvédő szerekből álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal, illetve HCB-vel mint ipari vegyi anyaggal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezeléséről szóló technikai iránymutatások (5) 

8. 1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klórfenil)etánból (DDT-ből) álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezeléséről szóló technikai iránymutatások (5) 

9. A melléktermékként előállított poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat (PCDD-ket), poliklórozott dibenzo-furánokat (PCDF-eket), hexaklór-benzolt (HCB-t) vagy poliklórozott bifenileket (PCB-ket) tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezeléséről szóló technikai iránymutatások (5) 

II.

Az OECD által elfogadott iránymutatások:

Technikai iránymutatások az egyes specifikus hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére:

Használt és leselejtezett személyi számítógépek ( 6 )

III.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott iránymutatások:

Iránymutatások a hajók hasznosítására ( 7 )

IV.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által elfogadott iránymutatások:

Biztonság és egészség hajótörések esetén: iránymutatások az ázsiai országok és Törökország számára ( 8 )( 1 ) HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

( 2 ) HL L 114., 2006.4.27., 9. o.

( 3 ) A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2002. december 9. és 13. között lezajlott 6. találkozóján került elfogadásra.

( 4 ) A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2004. október 25. és 29. között lezajlott 7. találkozóján került elfogadásra.

( 5 ) A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2006. november 27. és december 1. között lezajlott nyolcadik találkozóján került elfogadásra.

( 6 ) Az OECD Környezetvédelmi Politikai Bizottsága által 2003 februárjában került elfogadásra (ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

( 7 ) Az IMO rendes közgyűlése 23. ülésszakán (2003. november 24–december 5.) az A.962. számú határozattal került elfogadásra.

( 8 ) Közzétételét az ILO igazgatótanácsa 2004. március 11–26-i 289. ülésszakán hagyták jóvá.”

Top