Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0341-20161106

A Bizottság 341/2007/EK rendelete ( 2007. március 29. ) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/2016-11-06

2007R0341 — HU — 06.11.2016 — 009.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 341/2007/EK RENDELETE

(2007. március 29.)

a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről

(HL L 090, 2007.3.30., 12. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 514/2008/EK RENDELETE (2008. június 9.)

  L 150

7

10.6.2008

►M2

A BIZOTTSÁG 972/2008/EK RENDELETE (2008. október 3.)

  L 265

6

4.10.2008

 M3

A BIZOTTSÁG 74/2010/EU RENDELETE (2010 január 26.)

  L 23

28

27.1.2010

►M4

A BIZOTTSÁG 328/2010/EU RENDELETE (2010. április 21.)

  L 100

5

22.4.2010

►M5

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

►M6

A BIZOTTSÁG 531/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 10.)

  L 159

5

11.6.2013

►M7

A BIZOTTSÁG 1333/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 13.)

  L 335

8

14.12.2013

►M8

A BIZOTTSÁG 628/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 12.)

  L 174

31

13.6.2014

►M9

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1237 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. május 18.)

  L 206

1

30.7.2016
▼B

A BIZOTTSÁG 341/2007/EK RENDELETE

(2007. március 29.)

a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetésérőlI.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Vámkontingens megnyitása és alkalmazandó vámok

(1)  A 2001/404/EK és a 2006/398/EK határozattal jóváhagyott megállapodásokkal összhangban a 0703 20 00 KN-kód alá tartozó friss vagy hűtött fokhagyma (a továbbiakban: fokhagyma) Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingenseket megnyitják az e rendeletben meghatározott feltételek alapján. E rendelet I. melléklete meghatározza az egyes vámkontingensek mennyiségét, azt a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat, amelyekre azokat alkalmazni kell, valamint a tételszámot.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kontingensek keretében behozott fokhagymára alkalmazandó értékvám 9,6 %.

2. cikk

Az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet alkalmazása

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1291/2000/EK rendeletet és az 1301/2006/EK rendeletet kell alkalmazni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. „behozatali vámkontingens-időszak”: az egyik év június 1-jétől a következő év május 31-éig tartó időszak;

2. „illetékes hatóságok”: a tagállam által e rendelet végrehajtására kijelölt testületet vagy testületeket jelentik.

4. cikk

Importőrök besorolása

(1)  Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérve, az 5. cikk (2) bekezdése szerinti „A” engedélyek kérelmezőinek teljesíteniük kell az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott vonatkozó követelményeket.

(2)  „Hagyományos importőrnek” tekintendő az, aki igazolni tudja, hogy:

a) az 565/2002/EK bizottsági rendelet szerinti, fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyt, vagy az 1870/2005/EK vagy e rendelet szerinti „A” engedélyt kapott és használt az előző három lezárult behozatali vámkontingens-időszakban; valamint

▼M4

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 1. cikke (1) bekezdésének i) pontjában említett gyümölcs- és zöldségtermékekből a kérelmének benyújtását megelőző utolsó lezárult behozatali vámkontingens-időszak folyamán legalább 50 tonnát hozott be az Unióba vagy vitt ki harmadik országokba.

▼B

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében a 2007/08-as behozatali vámkontingens-időszak vonatkozásában:

a) az első albekezdés a) pontja nem alkalmazandó; és

b) „a Közösségbe irányuló behozatal” olyan származási országokból történő behozatal, amelyek 2006. december 31-én a Közösségnek nem voltak tagállamai.

Bulgária és Románia esetében a 2007/08-as, 2008/09-es, 2009/10-es és 2010/11-es behozatali vámkontingens-időszak vonatkozásában:

a) az első albekezdés a) pontja nem alkalmazandó; és

b) „a Közösségbe irányuló behozatal” olyan származási országokból történő behozatal, amelyek 2007. január 1-jén a Közösségnek nem voltak tagállamai.

▼M6

Horvátország esetében a 2013/2014-es, 2014/2015-ös és 2015/2016-os behozatali vámkontingens-időszak vonatkozásában:

a) az első albekezdés a) pontja nem alkalmazandó; és

b) „az Unióba irányuló behozatal” olyan származási országokból történő behozatal, amelyek 2013. július 1-jén az Uniónak nem voltak tagállamai.

▼B

(3)   ►M4  Új importőrök: azok a (2) bekezdésben nem említett gazdasági szereplők, akik az 1234/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének i) pontjában említett gyümölcs- és zöldségtermékekből a kérelmük benyújtását megelőző két lezárult behozatali vámkontingens-időszak, illetve a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importáltak az Unióba vagy legalább 50 tonna fokhagymát exportáltak harmadik országokba. ◄

A tagállamok az új importőrökre vonatkozó, az első albekezdésben említett két módszer közül az egyiket választják és alkalmazzák, objektív kritériumokkal összhangban, és a piaci szereplők egyenlő bánásmódját biztosító módon.

(4)  A hagyományos és az új importőr egy adott behozatali vámkontingens-időszakra vonatkozó első behozatali kérelme beadásakor a székhelye szerinti és a héa-nyilvántartás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának bizonyítékokat szolgáltat annak igazolására, hogy a (2) és a (3) bekezdésben megállapított feltételek teljesültek.

▼M4

A harmadik országokkal folytatott kereskedelem igazolása kizárólag a vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmánnyal, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli vámokmánnyal történhet.

▼M4

Vámügynökök vagy képviselőik nem kérelmezhetnek az e rendelet hatálya alá tartozó kontingensekre vonatkozó behozatali engedélyt.

▼B

5. cikk

Az importengedélyek bemutatása

▼M9 —————

▼B

(2)  Az I. mellékletben említett kontingenseknek megfelelően szabad forgalomba bocsátott fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyekre a továbbiakban „A” engedélyekként kell hivatkozni.

▼M9 —————

▼BII.

FEJEZET

„A” ENGEDÉLYEK

6. cikk

Az „A” engedélykérelmekkel és engedélyekkel kapcsolatos általános rendelkezések

▼M4

(1)  Az „A” engedélyek csak arra az alidőszakra érvényesek, amelyekre azokat kiadták. Az engedélyek 24. rovata a III. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét tartalmazza.

▼M1 —————

▼M4

(2)  A 376/2008/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett biztosíték összege tonnánként 60 EUR.

▼B

(3)  A származási országot minden „A” engedélykérelemben vagy engedélyben a 8. rovatba kell bevezetni, illetve az „igen” szót iksszel kell jelölni. Az engedély csak a megjelölt országból származó áru behozatalára érvényes.

(4)  Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az „A” engedélyekből fakadó jogok nem ruházhatók át.

7. cikk

Az összmennyiség elosztása a hagyományos és az új importőrök között

Az Argentínának, Kínának és más harmadik országoknak megállapított összmennyiséget az I. melléklet értelmében a következőképpen kell elosztani:

a) 70 % a hagyományos importőrök számára;

b) 30 % az új importőrök számára.

▼M4

8. cikk

Hagyományos importőrök referenciamennyisége

E fejezet alkalmazásában a „referenciamennyiség” – a 4. cikk értelmében – hagyományos importőr által a vonatkozó behozatali vámkontingens-időszakot megelőző elmúlt három naptári év során ténylegesen behozott fokhagyma mennyiségének átlagát jelenti.

▼B

9. cikk

Az „A” engedélykérelmek esetében alkalmazandó korlátozások

(1)  Egy hagyományos importőr által benyújtott, az „A” engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség egyetlen behozatali vámkontingens-időszakban sem haladhatja meg az importőr referenciamennyiségét. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket a tagállamok illetékes hatóságai elutasítják.

(2)  Egy új importőr által benyújtott, az „A” engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség egyetlen alidőszakban sem haladhatja meg az I. mellékletben az említett alidőszakra és származásra vonatkozó teljes mennyiség 10 %-át. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket a tagállamok illetékes hatóságai elutasítják.

10. cikk

Az „A” engedélykérelmek benyújtása

▼M4

(1)  Az importőröknek az első alidőszakra vonatkozóan április első hét naptári napján, a második alidőszakra vonatkozóan július első hét naptári napján, a harmadik alidőszakra vonatkozóan október első hét naptári napján, a negyedik alidőszakra vonatkozóan január első hét naptári napján kell benyújtaniuk az „A” engedélyek iránti kérelmüket.

▼M4

E rendelet értelmében egy adott behozatali vámkontingens-időszak tekintetében az importőröknek a behozatali engedély iránti első kérelmük benyújtásakor egyidejűleg be kell nyújtaniuk a ténylegesen behozott fokhagyma mennyiségét igazoló okmányt is a 8. cikkben említett évekre vonatkozóan.

▼B

(2)  Az engedélykérelem 20. rovatában az esetnek megfelelően fel kell tüntetni a „hagyományos importőr” vagy az „új importőr” megjelölést.

(3)  Nem nyújtható be egy meghatározott alidőszakra és származásra vonatkozó „A” engedélykérelem, ha az I. mellékletben nem tüntettek fel mennyiséget erre az alidőszakra és származásra vonatkozóan.

(4)  Amennyiben egy kérelmező egynél több kérelmet nyújt be, valamennyi kérelmét elutasítják, és a kérelem benyújtásakor letétbe helyezett biztosítékokat az érintett tagállam zárolja.

(5)  „A” engedélykérelemre nem lehet „B” engedélyt kibocsátani.

▼M4

11. cikk

Az „A” engedélyek kiadása

Az illetékes hatóságoknak azon hónap 23. napjától legkésőbb a hónap végéig kell az „A” engedélyeket kiadniuk, amelyikben a kérelem benyújtásra került.

▼B

12. cikk

▼M7

A Bizottság értesítése és tájékoztatása

▼M4

(1)  A tagállamok a 10. cikk (1) bekezdésében említett minden hónap 14. napjáig értesítik a Bizottságot a vonatkozó alidőszakra benyújtott „A” engedélyek által lefedett, kilogrammban kifejezett teljes mennyiségről, beleértve a nulla értékeket is.

Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok az első alidőszakra vonatkozóan legkésőbb május 10-éig, a második alidőszakra vonatkozóan legkésőbb augusztus 10-éig, a harmadik alidőszakra vonatkozóan legkésőbb november 10-éig és a negyedik alidőszakra vonatkozóan legkésőbb február 10-éig értesítik a Bizottságot az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett mennyiségekről.

▼B

Az értesítéseket származás szerint kell tagolni. Az értesítésekben külön kell feltüntetni a hagyományos, illetve külön az új importőrök által kérelmezett fokhagyma mennyiségét.

(2)  A 10. cikk (1) bekezdésében említett egyes hónapok utolsó napjáig a tagállamok megküldik a Bizottságnak a vonatkozó alidőszakra „A” engedélyeket igénylő hagyományos és új importőrök listáját. A nemzeti jogszabályokkal összhangban létrehozott üzemeltetői csoportok esetében fel kell sorolni a csoport tagjait. ►M7  ————— ◄

▼M7

(3)  Az értesítéseket és tájékoztatásokat a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek ( 2 ) megfelelően kell megküldeni.

▼BIII.

FEJEZET

„B” ENGEDÉLYEK

▼M9 —————

▼BIV.

FEJEZET

SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KÖZVETLEN SZÁLLÍTÁS

15. cikk

Származási bizonyítványok

A IV. mellékletben felsorolt harmadik országokból származó fokhagyma csak akkor bocsátható szabad forgalomba a Közösségen belül, ha az eleget tesz alábbi feltételeknek:

▼M4

a) az adott ország illetékes nemzeti hatósága által kiadott származási bizonyítványt bemutatták a 2454/93/EGK rendelet 55–65. cikkének megfelelően;

▼B

b) a terméket az adott országból közvetlenül a Közösségbe szállították a 16. cikkel összhangban.

16. cikk

Közvetlen szállítás

(1)  A következők tekintendők a IV. mellékletben felsorolt harmadik országokból közvetlenül a Közösségbe történő szállításnak:

a) más harmadik ország területén való áthaladás nélkül szállított termékek;

b) a származási hely szerinti országon kívül egy vagy több harmadik országon keresztül szállított termékek, ezekben az országokban való átrakással vagy ideiglenes raktározással vagy ezek nélkül, feltéve hogy az áthaladást földrajzi okok indokolják vagy kizárólag a szállítási követelmények miatt történik, és a termékekre vonatkozó alábbi feltételekkel:

i. a tranzit vagy raktározás helye szerinti ország vagy országok vámhatóságának felügyelete alatt maradtak;

ii. nem kerültek a piacra, vagy azokat nem hozták fogyasztási céllal forgalomba az adott helyen;

iii. ott nem hajtottak végre rajtuk más műveleteket a ki- és berakodáson vagy a jó állapot megőrzésére irányuló műveleteken kívül.

(2)  A közösségi hatóságok számára bemutatott bizonyíték arról, hogy az (1) bekezdés b) pontjában említett feltételeknek eleget tettek az alábbiakkal együtt:

a) a származási hely szerinti országban kiadott, a tranzitországon vagy -országokon keresztüli áthaladásra vonatkozó egységes fuvarokmány; vagy

b) a tranzitország vagy -országok vámhatósága által kiadott, az alábbiakat tartalmazó bizonyítvány:

i. az áruk pontos leírása;

ii. a kirakodás és átrakodás időpontjai, a használt szállítójárművek jellemzőinek azonosításával;

iii. nyilatkozat arról, hogy az árut milyen körülmények között tárolták; vagy

c) abban az esetben, ha az a) és b) pontban említett bizonyítékot nem tudják bemutatni, bármely más ezt alátámasztó dokumentum.

17. cikk

Közigazgatási együttműködés bizonyos harmadik országokkal

(1)  Amint e rendelet IV. mellékletében felsorolt mindegyik harmadik ország továbbította a 2454/93/EGK rendelet 63., 64. és 65. cikke szerinti közigazgatási együttműködési eljárás kialakításához szükséges adatokat, az adatok továbbításáról közleményt tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjának„C” sorozatában.

(2)  A IV. mellékletben felsorolt országokból származó fokhagyma behozatalára vonatkozó „A” engedélyek csak akkor adhatók ki, ha az érintett ország eljutatta a Bizottságnak az első bekezdésben említett információkat. Az információk az első bekezdésben meghatározottak szerint a közzététel napján tekinthetők továbbítottnak.V.

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1870/2005/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1870/2005/EK rendelet azonban továbbra is alkalmazandó az említett rendelettel összhangban kibocsátott azon behozatali engedélyekre, amelyek a 2007. május 31-én véget érő behozatali vámkontingens-időszakra vonatkoznak.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M8
I. MELLÉKLETA 2001/404/EK, a 2006/398/EK és a 2014/116/EU határozatok alapján a 0703 20 00 KN-kód alá tartozó fokhagyma behozatalára megnyitott vámkontingensek

Származás

Tételszám

Kontingens (tonna)

Első alidőszak (június–augusztus)

Második alidőszak (szeptember–november)

Harmadik alidőszak (december–február)

Negyedik alidőszak (március–május)

Összesen

Argentína

 

 

 

 

 

19 147

Hagyományos importőrök

09.4104

9 590

3 813

 

Új importőrök

09.4099

4 110

1 634

 

Összesen

 

13 700

5 447

 

Kína

 

 

 

 

 

46 075

Hagyományos importőrök

09.4105

8 278

8 278

7210

8 488

 

Új importőrök

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Összesen

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Egyéb harmadik országok

 

 

 

 

 

6 023

Hagyományos importőrök

09.4106

941

1 960

929

386

 

Új importőrök

09.4102

403

840

398

166

 

Összesen

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Összesen

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
III. MELLÉKLET

A 5. cikk (2) bekezdésében említett megjegyzések

bolgár nyelven

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

spanyol nyelven

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

cseh nyelven

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

dán nyelven

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

német nyelven

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

észt nyelven

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

görög nyelven

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

angol nyelven

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

francia nyelven

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

horvátul

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

ír nyelven

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

olasz nyelven

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

lett nyelven

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

litván nyelven

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

magyar nyelven

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

máltai nyelven

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

holland nyelven

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

lengyel nyelven

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

portugál nyelven

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

román nyelven

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

szlovák nyelven

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

szlovén nyelven

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

finn nyelven

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

svéd nyelven

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
IV. MELLÉKLET

A 15., 16. és 17. cikkben említett harmadik országok jegyzéke

Egyesült Arab Emírségek

Irán

Libanon

Malajzia

Tajvan

Vietnam.( 1 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 2 ) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

Top