EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0141-20141119

Consolidated text: A Bizottság 141/2007/EK rendelete ( 2007. február 14. ) a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok kategóriájába tartozó takarmány-adalékanyagok gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó takarmányipari létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményről (EGT vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/141/2014-11-19

2007R0141 — HU — 19.11.2014 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 141/2007/EK RENDELETE

(2007. február 14.)

a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” kategóriájába tartozó takarmány-adalékanyagok gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó takarmányipari létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 043, 15.2.2007, p.9)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG 1157/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. október 29.)

  L 309

30

30.10.2014
▼B

A BIZOTTSÁG 141/2007/EK RENDELETE

(2007. február 14.)

a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” kategóriájába tartozó takarmány-adalékanyagok gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó takarmányipari létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményről

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, 2005. január 12-i 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 183/2005/EK rendelet előírja bizonyos takarmányipari létesítmények engedélyezését. A 183/2005/EK rendelet értelmében felállított engedélyezési rendszer fő célja, hogy az e rendeletben meghatározott, vonatkozó higiéniai követelmények hatályát az érzékenynek tekintett termékek gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó létesítményekre is kiterjessze. Az említett rendelet lehetővé teszi az engedélyezési követelmény hatályának kiterjesztését.

(2)

A „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 6. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett takarmány-adalékanyagok egyik kategóriája. A takarmány-adalékanyagok e kategóriája ugyanolyan érzékeny, mint azok a kategóriák, amelyekre a 183/2005/EK rendelet engedélyezési követelményt ír elő.

(3)

Ezért a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” kategóriájába tartozó takarmány-adalékanyagok gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó létesítményeknek ugyanazon engedélyezési követelményeknek kell megfelelniük.

(4)

Átmeneti intézkedéseket kell bevezetni a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” kategóriájába tartozó azon takarmány-adalékanyagok gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó létesítmények számára, amelyekre a nemzeti jogszabályok nem írtak elő engedélyezést. A 95/69/EK tanácsi irányelv ( 3 ) értelmében jóváhagyott létesítmények már a 183/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

A takarmányipari vállalkozók biztosítják, hogy az ellenőrzésük alatt lévő és a 183/2005/EK rendelet hatálya alá tartozó létesítményeket az illetékes hatóság jóváhagyja, amennyiben ezek a létesítmények „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” kategóriájába tartozó takarmány-adalékanyagokat gyártanak és/vagy forgalomba hoznak. Az engedélyezést a 183/2005/EK rendeletnek megfelelően kell végrehajtani.

2. cikk

A „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” kategóriájába tartozó takarmány-adalékanyagok gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó létesítmények, illetve azok, amelyekre a nemzeti jogszabályok e rendelet hatálybalépésének napjáig nem írtak elő engedélyezést a takamány-adalékanyagok e kategóriájára vonatkozóan, tovább folytathatják tevékenységüket, amíg döntés nem születik az engedély iránti kérelmükkel kapcsolatban, feltéve, hogy a kérelmet a létesítmény vonzáskörzetében található illetékes hatósághoz legkésőbb 2007. június 7-ig eljuttatják.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. április 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL L 35., 2005.2.8., 1. o.

( 2 ) HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 332., 1995.12.30., 15. o. A 183/2005/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelv.

Top