Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
A Bizottság határozata ( 2007. november 9. ) a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról (az értesítés a C(2007) 5357. számú dokumentummal történt) (2007/756/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — HU — 01.01.2014 — 003.003


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 9.)

a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról

(az értesítés a C(2007) 5357. számú dokumentummal történt)

(2007/756/EK)

(HL L 305, 2007.11.23., 30. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2011. február 10.)

  L 43

33

17.2.2011

►M2

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2012. november 14.)

  L 345

1

15.12.2012

►M3

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 101, 4.4.2014, o 15  (757/2012)
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 9.)

a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról

(az értesítés a C(2007) 5357. számú dokumentummal történt)

(2007/756/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 14. cikke (4) és (5) bekezdésére,

tekintettel a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 14. cikke (4) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Amennyiben a tagállamok gördülőállomány forgalomba helyezését engedélyezik, biztosítaniuk kell minden egyes járműhöz azonosító kód hozzárendelését. E kódot ezután be kell vezetni a nemzeti járműnyilvántartásba. A nyilvántartásnak az illetékes hatóságok és érdekeltek képviselői számára megtekintés céljából hozzáférhetőnek kell lennie. A különböző nemzeti nyilvántartásoknak az adattartalom és adatformátum tekintetében következetesnek kell lenniük. Ehhez azokat közös műveleti és műszaki előírások alapján szükséges létrehozni.

(2)

A nemzeti járműnyilvántartásra vonatkozó közös előírásokat az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) által kidolgozott előírás-tervezet alapján kell elfogadni. Ezen előírás-tervezetnek különösen tartalmaznia kell a következők meghatározását: tartalom, funkcionális és műszaki felépítés, adatformátum, üzemmódok, beleértve az adatbevitelre és a konzultációra vonatkozó szabályokat.

(3)

E határozatot az Ügynökség 2006. július 28-án kelt ERA/REC/INT/01-2006 számú ajánlása alapján készítették.

Az egyes tagállamok nemzeti járműnyilvántartásának az adott tagállamban engedélyezett valamennyi járművet tartalmaznia kell. A teher- és utasszállító kocsikat azonban csak az első forgalomba helyezés szerinti tagállam nemzeti járműnyilvántartásába kell bejegyezni.

(4)

A járművek nyilvántartásba vételének, a nyilvántartásba vétel megerősítésének, a nyilvántartott tétel(ek)en végrehajtott módosításoknak és a változás(ok) megerősítésének céljára szabványos űrlapot kell használni.

(5)

Minden egyes tagállamnak számítógépes nemzeti járműnyilvántartást kell létrehoznia. Minden nemzeti járműnyilvántartást össze kell kapcsolni az Ügynökség által működtetett központi virtuális járműnyilvántartással a kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumoknak a 881/2004/EK európai parlament és tanácsi rendelet ( 3 ) 19. cikkében előírt nyilvántartásának létrehozása érdekében. A virtuális járműnyilvántartásnak lehetővé kell tennie a felhasználók számára a valamennyi nemzeti járműnyilvántartásban egyetlen portálon keresztül történő keresést, valamint az egyes nemzeti járműnyilvántartások közötti adatcserét. Mindamellett technikai okokból a virtuális járműnyilvántartáshoz való kapcsolódást nem lehet azonnal létrehozni. Ennélfogva a tagállamokat csak akkor kell nemzeti járműnyilvántartásuknak a központi virtuális járműnyilvántartással való összekapcsolására kötelezni, ha a virtuális járműnyilvántartás hatékony működését már bizonyították. Az Ügynökség e célból kísérleti projektet folytat.

(6)

A 2001/16/EK irányelv 21. cikke értelmében létrehozott szabályozási bizottság 40. üléséről készült jegyzőkönyv 8. pontja szerint minden meglévő járművet az előzetes nyilvántartásba vétel szerinti tagállam nemzeti járműnyilvántartásába kell felvenni. Az adatátvitel tekintetében megfelelő átmeneti időszakot és adat-hozzáférhetőséget kell tekintetbe vennie.

(7)

A 96/48/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésének b) pontjával, továbbá a 2001/16/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban a nemzeti járműnyilvántartást egy minden vasútvállalattól független szervnek kell vezetnie és naprakészen tartania. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot az általuk e célra kijelölt szervről, többek között az e szervek közötti információcsere megkönnyítése érdekében.

(8)

Néhány tagállam kiterjedt 1 520 mm nyomtávú hálózattal rendelkezik, amelyen a Független Államok Közössége (FÁK) országaival közös kocsiállományt üzemeltetnek. Ez közös nyilvántartási rendszert eredményezett, amely ezen 1 520 mm-es hálózat kölcsönös átjárhatóságának és biztonságának lényeges eleme. Az egyazon járművel kapcsolatos EU- és FÁK-vonatkozású kötelezettségek következetlenségének elkerülése érdekében e különös helyzetet fel kell ismerni, és ennek tekintetében sajátos egyedi szabályokat kell megállapítani.

(9)

A nemzeti járműnyilvántartásba vétel céljából a járművek számozási rendszere tekintetében a forgalmi szolgálatra és forgalomirányításra vonatkozó ÁME P. mellékletében megállapított szabályok alkalmazandóak. E szabályok összehangolt alkalmazásához az Ügynökség útmutatót dolgoz ki.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 96/48/EK rendelet 21. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

A 96/48/EK irányelv 14. cikkének (5) bekezdésével és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban a nemzeti járműnyilvántartás közös előírásait a mellékletben foglaltak szerint elfogadják.

▼M2

1a. cikk

E határozat mellékletének 6. függelékét 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

▼B

2. cikk

E határozat hatálybalépését követően a járművek nyilvántartásba vételekor a tagállamok a mellékletben megállapított közös előírásokat alkalmazzák.

3. cikk

A tagállamok a meglévő járműveket a melléklet 4. szakasza rendelkezéseinek megfelelően veszik nyilvántartásba.

4. cikk

(1)  A 96/48/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésének b) pontjával, továbbá a 2001/16/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban a tagállamok kijelölnek egy, a nemzeti járműnyilvántartás vezetéséért és naprakészen tartásáért felelős nemzeti szervet. E szerv lehet az adott tagállam nemzeti biztonsági hatósága. Az adatváltozásokkal kapcsolatos időben történő tájékoztatás biztosítása érdekében a tagállamok gondoskodnak arról, hogy e szervek együttműködjenek, és megosszák az információkat.

(2)  A tagállamok e határozat hatálybalépésétől számított egy éven belül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt szervről.

5. cikk

(1)  Az először Észtországban, Lettországban vagy Litvániában forgalomba helyezett olyan gördülőállományt, amelyet az Európai Unión kívül az 1 520 mm-es vasúti rendszer közös kocsiállománya részeként szándékoznak használni, mind a nemzeti járműnyilvántartásban, mind a Független Államok Közössége Vasúti Közlekedési Tanácsának információs adatbázisában nyilvántartásba kell venni. Ezen esetben a mellékletben meghatározott számozási rendszer helyett a 8 számjegyű számozási rendszer alkalmazható.

(2)  Az először harmadik országban forgalomba helyezett olyan gördülőállományt, amelyet az Európai Unión belül az 1 520 mm-es vasúti rendszer közös kocsiállománya részeként szándékoznak használni, nem vezetik be a nemzeti járműnyilvántartásba. Mindamellett a 2001/16/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésének megfelelően lehetővé kell tenni a 14. cikk (5) bekezdésének c), d) és e) pontjában felsorolt információknak a FÁK Vasúti Közlekedési Tanácsának információs adatbázisában történő visszakeresését.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼M1
MELLÉKLET

1.   ADATOK

Az alábbiakban ismertetjük a nemzeti járműnyilvántartás adatformátumát.

A tételek számozása a 4. függelékben található javasolt szabványos nyilvántartási űrlap logikáját követi.

Ezen túlmenően további mezők toldhatók be például megjegyzések számára vagy a vizsgálat tárgyát képező járművek azonosítására (lásd a 3.4. szakaszt).1.

►M2  Numerikus azonosító kód a 6. függelékben meghatározottak szerint ◄

Kötelező

Tartalom

Az üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás (ÁME) (a továbbiakban: OPE ÁME) P. mellékletében maghatározott numerikus azonosító kód (1)

 

Formátum

1.1.  Szám

12 számjegy

1.2.  Előző szám (újraszámozott jármű esetében, ha szükséges)

 

2.

Tagállam és nemzeti biztonsági hatóság

Kötelező

Tartalom

Azon tagállam azonosítása, amelyben a járművet nyilvántartásba vették, és azon nemzeti biztonsági hatóság azonosítása, amely a jármű forgalomba helyezését engedélyezte

 

Formátum

2.1.   ►M2  A tagállam numerikus kódja a 6. függelék 4. részében meghatározottak szerint ◄

2-számjegyű kód

2.2.  A nemzeti biztonsági hatóság neve

Szöveg

3.

Gyártási év

Kötelező

Tartalom

Az az év, amelyben a jármű elhagyta a gyárat

 

Formátum

3.  Gyártási év

ÉÉÉÉ

4.

EK-hivatkozás

Kötelező (ha van)

Tartalom

Hivatkozás az EK hitelesítési nyilatkozatra és a kibocsátó szervre (kérelmezőre).

 

Formátum

4.1.  A nyilatkozat kelte

Dátum

4.2.  EK-hivatkozás

Szöveg

4.3.  A kibocsátó szerv (kérelmező) neve

Szöveg

4.4.  Cégjegyzékszám

Szöveg

4.5.  A szervezet címe (utca, házszám)

Szöveg

4.6.  Város

Szöveg

4.7.  Országkód

ISO (lásd a 2. függeléket)

4.8.  Irányítószám

Alfanumerikus kód

5.

Hivatkozás az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartására (ERATV)

Kötelező (2)

Tartalom

A vonatkozó műszaki adatok ERATV-ből (3) történő visszakereséséhez szükséges hivatkozás. A hivatkozás kötelező, ha az ERATV-ben szerepel az adott típus

 

Formátum

5.  A vonatkozó műszaki adatok ERATV-ből történő visszakereséséhez szükséges hivatkozás

Alfanumerikus kód(ok)

5a.

Széria

Nem kötelező

Tartalom

A széria azonosítása, ha a jármű egy szériához tartozik

 

5a.  Széria

Szöveg

6.

Korlátozások

Kötelező

Tartalom

A jármű lehetséges használati módjának bármiféle korlátozása

 

Formátum

6.1.  Kódolt korlátozások

(lásd az 1. függeléket)

Kód

6.2  Kódolatlan korlátozások

Szöveg

7.

Tulajdonos

Kötelező

Tartalom

A jármű tulajdonosának azonosítása

 

Formátum

7.1.  A szervezet neve

Szöveg

7.2.  Cégjegyzékszám

Szöveg

7.3.  A szervezet címe (utca, házszám)

Szöveg

7.4.  Város

Szöveg

7.5.  Országkód

ISO (lásd a 2. függeléket)

7.6.  Irányítószám

Alfanumerikus kód

8.

Üzemben tartó

Kötelező

Tartalom

A jármű üzemben tartójának azonosítása

 

Formátum

8.1.  A szervezet neve

Szöveg

8.2.  Cégjegyzékszám

Szöveg

8.3.  A szervezet címe (utca, házszám)

Szöveg

8.4.  Város

Szöveg

8.5.  Országkód

ISO (lásd a 2. függeléket)

8.6.  Irányítószám

Alfanumerikus kód

8.7.  Üzembentartói jelzés (ha van)

Alfanumerikus kód

9.

A karbantartásért felelős szerv

Kötelező

Tartalom

Hivatkozás a karbantartásért felelős szervre

 

Formátum

9.1.  A karbantartásért felelős szerv

Szöveg

9.2.  Cégjegyzékszám

Szöveg

9.3.  A szerv címe (utca, házszám)

Szöveg

9.4.  Város

Szöveg

9.5.  Országkód

ISO

9.6.  Irányítószám

Alfanumerikus kód

9.7.  E-mail cím

E-mail

10.

Forgalomból való kivonás, nyilvántartás visszavonása

Adott esetben kötelező

Tartalom

A hivatalos selejtezés és/vagy más ártalmatlanítási intézkedés, valamint a visszavonási mód kódja

 

Formátum

10.1.  Az ártalmatlanítás módja

(lásd a 3. függeléket)

2-számjegyű kód

10.2.  Visszavonás időpontja

Dátum

11.

Azok a tagállamok, amelyekben a járművet engedélyezték

Kötelező

Tartalom

Azon tagállamok felsorolása, amelyekben a járművet engedélyezték

 

Formátum

11.   ►M2  A tagállam numerikus kódja a 6. függelék 4. részében meghatározottak szerint ◄

Felsorolás

12.

Engedély száma

Kötelező

Tartalom

A forgalombahelyezési engedély harmonizált, a nemzeti biztonsági hatóság által kiadott száma

 

Formátum

12.  Engedély száma

Meglévő járművek esetében: szöveg

Új járművek esetében: EIN-alapú alfanumerikus kód (lásd a 2. függeléket)

13.

Forgalombahelyezési engedély

Kötelező

Tartalom

A jármű forgalombahelyezési engedélyének (4) kelte és érvényessége

 

Formátum

13.1.  Engedély kelte

Dátum (ÉÉÉÉHHNN)

13.2.  Az engedély érvényességének vége (ha meg van adva)

Dátum (ÉÉÉÉHHNN)

13.3.  Engedély felfüggesztése

Igen/Nem

(1)   Használaton kívül.

(2)   A 2008/57/EK irányelv 26. cikkének megfelelően engedélyezett járműtípusok esetében.

(3)   A 2008/57/EK irányelv 34. cikke szerinti nyilvántartás.

(4)   A 2008/57/EK irányelv V. fejezetének megfelelően vagy a 2008/57/EK irányelv átültetését megelőzően meglévő engedélyezési rendszernek megfelelően kiadott engedély.

2.   FELÉPÍTMÉNY

2.1.    Kapcsolódás más nyilvántartásokhoz

Számos nyilvántartás készül, részben az új uniós szabályozás következtében. Az alábbi táblázat a nemzeti járműnyilvántartáshoz végrehajtásuk során esetleg kapcsolódó nyilvántartásokat és adatbázisokat foglalja össze.Nyilvántartás vagy adatbázis

Felelős szerv

Más, hozzáféréssel rendelkező szervek

Nemzeti járműnyilvántartás

(a kölcsönös átjárhatóságról szóló irányelv alapján)

Nyilvántartó szerv (1)/nemzeti biztonsági hatóság

Más nemzeti biztonsági hatóság, nyilvántartó szerv, vasútvállalat, pályahálózat-működtető, felülvizsgálati szerv, szabályozó szerv, üzemben tartó, tulajdonos, ERA, OTIF

ERATV

(a kölcsönös átjárhatóságról szóló irányelv alapján)

ERA

Nyilvános

Járműreferencia-adatbázis, RSRD

(FTA ÁME és az Európai stratégiai megvalósítási terv [SEDP])

Üzemben tartó

Vasútvállalat, pályahálózat-működtető, nemzeti biztonsági hatóság, ERA, üzemben tartó, műhelyek

Kocsi- és intermodális egységek üzemeltetési adatbázisa, WIMO

(FTA ÁME és az Európai stratégiai megvalósítási terv [SEDP])

Még nincs döntés

Vasútvállalat, pályahálózat-működtető, nemzeti biztonsági hatóság, ERA, üzemben tartó, műhelyek, felhasználók

Vasútijármű-nyilvántartás (2) (Fokvárosi Egyezmény)

Nyilvántartó

Nyilvános

OTIF-nyilvántartás

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Illetékes hatóságok, vasútvállalat, pályahálózat-működtető, felülvizsgálati szerv, szabályozó szerv, üzemben tartó, tulajdonos, ERA, OTIF Sec.

(1)   Az egyes tagállamok által a 2008/57/EK irányelv 33. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban a nemzeti járműnyilvántartás vezetésére és naprakésszé tételére kijelölt szerv.

(2)   A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény vasúti járművekkel kapcsolatos kérdésekről szóló, 2007. február 23-án Luxembourgban aláírt jegyzőkönyvének rendelkezései szerint.

A nemzeti járműnyilvántartás végrehajtásával nem lehet megvárni valamennyi nyilvántartás elkészültét. Ezért a nemzeti járműnyilvántartásra vonatkozó előírásoknak lehetővé kell tenniük a többi nyilvántartáshoz való későbbi kapcsolódást. Ennek érdekében:

 ERATV: erre a nemzeti járműnyilvántartás a járműtípusra való hivatkozással utal. A két nyilvántartást összekötő elem az 5. tétel.

 RSRD: a nemzeti járműnyilvántartás egyes „igazgatási” tételeit tartalmazza. A vonatkozó előírások az FTA ÁME SEDP-n belül találhatók. Az SEDP figyelemmel lesz a nemzeti járműnyilvántartás előírásaira.

 WIMO: az RSRD egyes adatait és a karbantartási adatokat tartalmazza. Nem tervezik kapcsolódását a nemzeti járműnyilvántartáshoz.

▼M2

 VKMR: e nyilvántartást az ERA és az OTIF együttműködésben kezeli (az ERA az uniós, az OTIF valamennyi nem uniós tagállam részéről). Az üzemben tartó a nemzeti járműnyilvántartásban (NVR) szerepel. A 6. függelék más átfogó központi nyilvántartásokat is említ (például járműtípuskódok, kölcsönös átjárhatósági kódok, országkódok stb.), amelyeket az ERA és az OTIF közötti együttműködés keretében létrehozott „központi szerv” vezet.

▼M1

 Vasútijármű-nyilvántartás (Fokvárosi Egyezmény/Luxembourgi Jegyzőkönyv): a mobil berendezésekkel kapcsolatos pénzügyi információk nyilvántartása. Még nem került kidolgozásra. Lehetséges kapcsolódási pont, hogy az UNIDROIT-nyilvántartáshoz szükség van a jármű számával és tulajdonosával kapcsolatos adatokra. A két nyilvántartást összekötő elem a járműhöz rendelt első európai járműszám (EVN).

 OTIF-nyilvántartások: az OTIF-nyilvántartásokat az uniós nyilvántartásokra figyelemmel dolgozzák ki.

A teljes rendszer felépítménye, valamint a nemzeti járműnyilvántartás és a többi nyilvántartás közötti kapcsolódási pontok úgy kerülnek meghatározásra, hogy azok szükség esetén lehetővé tegyék az igényelt információk lekérését.

2.2.    A nemzeti járműnyilvántartásokat összefogó központi uniós nyilvántartás felépítménye

A nemzeti járműnyilvántartások végrehajtása decentralizált formában történik. A cél egy közös szoftveralkalmazást használó keresőprogram kidolgozása, amelynek segítségével a felhasználók bármely tagállami helyi nyilvántartásból lekérhetik a megosztott adatokat.

A nemzeti járműnyilvántartás adatait nemzeti szinten tárolják, és azok egy webalapú alkalmazás használatával (saját internetcímen) érhetők el.

Az európai központi virtuális járműnyilvántartás (EC VVR) két alrendszerből fog állni:

 a virtuális járműnyilvántartásból (VVR), amely az ERA központi keresőprogramja, valamint

 a nemzeti járműnyilvántartásokból (NVR), azaz a tagállamok helyi nyilvántartásaiból. A tagállamok használhatják az ügynökség által kifejlesztett szabványos NVR-t, vagy kifejleszthetik saját, ezekkel az előírásokkal összhangban lévő alkalmazásaikat. Utóbbi esetben az NVR és a VVR közötti kommunikációhoz a tagállamok az ügynökség által kifejlesztett fordítóprogramot fogják használni.

1.    ábra

Az EC-VVR felépítménye

image

Ez a felépítmény két egymást kiegészítő alrendszeren alapul, így lehetővé teszi a valamennyi tagállamban helyi szinten tárolt adatokban való keresést. A következőkre fog szolgálni:

 nemzeti szintű számítógépes nyilvántartások létrehozása és azok megnyitása kölcsönös megtekintésre,

 papíralapú nyilvántartások helyettesítése számítógépes bejegyzésekkel, ami lehetővé teszi a tagállamok számára az adatok kezelését és más tagállamokkal való megosztását,

 a nemzeti járműnyilvántartások és a virtuális járműnyilvántartás közötti kapcsolódás lehetővé tétele közös szabványok és terminológia használatával.

E felépítmény alapelvei a következők:

 valamennyi nemzeti járműnyilvántartás a számítógépes hálózati rendszer részévé válik,

 a rendszerhez való csatlakozással valamennyi tagállam el fogja érni a közös adatokat,

 a virtuális járműnyilvántartás létrehozásával elkerülhetők lesznek a kettős adatrögzítések és az ezekkel összefüggő lehetséges hibák,

 az adatok mindig naprakészek lesznek.

A szabványos nemzeti járműnyilvántartások létrehozása és a fordítóprogram telepítése, valamint ezeknek a központi virtuális járműnyilvántartáshoz való kapcsolódása céljából az ügynökség a nyilvántartó szervek számára hozzáférhetővé teszi a következő telepítő fájlokat és dokumentumokat.

 Telepítő fájlok:

 

 sNVR_Installation_Files,

 TE_Installation_Files,

 Dokumentumok:

 

 Administrator_Guide_sNVR,

 CSV_export,

 CSV_import,

 sNVR_Deployment_Guide,

 User_Guide_sNVR,

 NVR-TE_Deployment_Guide,

 NVR-TE_Integration_Guide,

 User_Guide_VVR.

3.   MŰKÖDÉS

3.1.    Az NVR használata

A nemzeti járműnyilvántartást a következő célokra használják:

 engedélyek nyilvántartásba vétele,

 a járművekhez rendelt európai járműszám nyilvántartásba vétele,

 egy adott járművel kapcsolatos tömör információ keresése Európa-szerte,

 jogi vonatkozások figyelemmel kísérése (például kötelezettségek, jogi adatok),

 főként biztonsággal és karbantartással kapcsolatos információk lekérése a felülvizsgálatokhoz,

 a tulajdonossal és az üzemben tartóval való kapcsolatfelvétel lehetővé tétele,

 a biztonsági tanúsítvány kiadása előtt egyes biztonsági követelmények keresztellenőrzése,

 egy adott jármű figyelemmel kísérése.

3.2.    Igénylőlapok

3.2.1.    Nyilvántartásba vétel iránti kérelem

A kérelemhez szükséges űrlap a 4. függelékben található.

A nyilvántartásba vételt kérelmező bejelöli a „Nyilvántartásba vétel” mezőt. Ezután kitölti az űrlap első részének 2–9. és 11. tételét a szükséges információkkal, majd továbbítja azt:

 a nyilvántartásba vétel helye szerinti tagállam nyilvántartó szervéhez,

 harmadik országból behozott jármű esetében annak a tagállamnak a nyilvántartó szervéhez, amelyben a járművet első ízben kívánják forgalomba helyezni.

3.2.2.    A jármű nyilvántartásba vétele és az európai járműszám kiadása

Első nyilvántartásba vétel esetén az érintett nyilvántartó szerv kiadja az európai járműszámot.

Lehetőség van a nyilvántartásbavételi kérelemre vonatkozó űrlap járművenként történő benyújtására, illetve – több, azonos szériájú vagy egyszerre megrendelt jármű esetében – egyetlen űrlap benyújtására, ha ahhoz csatolják a járműszámok listáját.

A nyilvántartó szerv megteszi az ésszerű lépéseket az általa a nemzeti járműnyilvántartásba bevitt adatok helytállóságának biztosítására. E célból a nyilvántartó szerv információt kérhet más nyilvántartó szervektől, különösen olyan esetben, ha a nyilvántartásba vételt kérelmező szerv nem rendelkezik székhellyel abban a tagállamban, amelyben a kérelmét benyújtja.

3.2.3.    Egy vagy több nyilvántartási tétel módosítása

Az egy vagy több jármű-nyilvántartási tétel módosítását kérelmező:

 a „Módosítás” mezőt jelöli be,

 megadja az érvényben lévő európai járműszámot (0. tétel),

 bejelöli a módosítandó tétel(ek)re vonatkozó mező(ke)t,

 megadja a módosított tétel(ek)hez tartozó új tartalmat, majd továbbítja az űrlapot minden olyan tagállam nyilvántartó szervéhez, amelyben a járművet nyilvántartásba vették.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a szabványos űrlap használata nem elegendő. Ezért az érintett nyilvántartó szerv szükség esetén további – akár papíralapú, akár elektronikus – dokumentumokat is benyújthat.

Ha a nyilvántartási dokumentumok másként nem rendelkeznek, a nyilvántartásba vétel (2008/57/EK irányelv 33. cikkének (3) bekezdésében említett) jogosultja a jármű üzemben tartója.

Amennyiben az üzemben tartó személye változik, az addig bejegyzett üzemben tartó kötelessége értesíteni a nyilvántartó szervet, a nyilvántartó szervnek pedig értesítenie kell az új üzemben tartót a nyilvántartás módosításáról. Az előző üzemben tartót csak akkor törlik a nemzeti járműnyilvántartásból, és mentesítik felelősségei alól, amikor az új üzemben tartó nyugtázta és elismerte üzembentartói jogállását. Ha az addig bejegyzett üzemben tartó nyilvántartásból való törlése időpontjáig az új üzemben tartó nem ismeri el üzembentartói jogállását, a jármű nyilvántartását felfüggesztik.

Olyan esetekben, amikor az OPE ÁME-vel összhangban műszaki változások következtében a járműhöz új európai járműszámot kell rendelni, a nyilvántartásba vétel jogosultja értesíti az említett változásokról és – ha szükséges – az új forgalombahelyezési engedélyről annak a tagállamnak a nyilvántartó szervét, amelyben a járművet nyilvántartásba vették. A szóban forgó nyilvántartó szerv a járműhöz új európai járműszámot rendel.

3.2.4.    A nyilvántartásba vétel visszavonása

A nyilvántartásba vétel visszavonását kérelmező bejelöli a „Visszavonás” mezőt. Ezután kitölti a 10. tételt, és továbbítja az űrlapot azon tagállamok nyilvántartó szerveihez, amelyekben a járművet nyilvántartásba vették.

A nyilvántartó szerv a nyilvántartásba vétel visszavonását a visszavonás dátumának megadásával és a visszavonásnak az adott szerv részére történő visszaigazolásával érvényesíti.

3.2.5.    Engedélyezés több tagállamban

1. Ha a valamely tagállamban már engedélyezett és nyilvántartásba vett, vezetőfülkés járművet egy másik tagállamban is engedélyezik, akkor ezt a járművet az utóbbi tagállam nemzeti járműnyilvántartásába is be kell vezetni. Ebben az esetben azonban csak az 1., 2., 6., 11., 12. és 13. tételhez, valamint – ha szükséges – az utóbbi tagállam nemzeti járműnyilvántartását kiegészítő mezőkhöz tartozó adatokat kell rögzíteni, mivel csak ezek az adatok vonatkoznak a szóban forgó tagállamra.

Ez a rendelkezés mindaddig alkalmazandó, amíg a virtuális járműnyilvántartás és annak valamennyi releváns nemzeti járműnyilvántartással való összekapcsolása teljes mértékben ki nem épül; és addig az érintett nyilvántartó szervek információcserével biztosítják az érintett járművel kapcsolatos adatok konzisztenciáját.

2. A vezetőfülkével nem rendelkező járműveket, pl. a teher- és utasszállító kocsikat és bizonyos speciális járműveket csak az első forgalomba helyezés szerinti tagállam nemzeti járműnyilvántartásába kell bejegyezni.

3. Az a nemzeti járműnyilvántartás, amelybe valamely járművet elsőként jegyeznek be, tartalmazza a 2., 6., 12. és 13. tételhez tartozó adatokat valamennyi olyan tagállamra nézve, amelyben a szóban forgó jármű forgalomba helyezését engedélyezték.

3.3.    Hozzáférési jogok

A valamely tagállam (XX) nemzeti járműnyilvántartásában szereplő adatokhoz való hozzáférési jogokat az alábbi táblázat a következő hozzáférési kódokkal sorolja fel:Hozzáférési kód

Hozzáférés típusa

0.

Nincs hozzáférés

1.

Korlátozott megtekintés (feltételek a „Megtekintési jogok” oszlopban)

2.

Korlátlan megtekintés

3.

Korlátozott megtekintés és frissítés

4.

Korlátlan megtekintés és frissítésSzerv

Meghatározás

Megtekintési jogok

Frissítési jogok

7. tétel

Minden egyéb tétel

XX NYSZ/NBH

XX tagállam nyilvántartó szerve/nemzeti biztonsági hatósága

Minden adat

Minden adat

4

4

Más NBH/NYSZ

Más nemzeti biztonsági hatóságok/nyilvántartó szervek

Minden adat

Nincs

2

2

ERA

Európai Vasúti Ügynökség

Minden adat

Nincs

2

2

Üzemben tartók

Jármű üzemben tartója

Az általa üzemben tartott járművek minden adata

Nincs

1

1

Járműpark-üzemeltetők

Az üzemben tartó által megbízott járműüzemeltető

Azon járművek, amelyek üzemeltetésével őt az üzemben tartó megbízta

Nincs

1

1

Tulajdonosok

A jármű tulajdonosa

A tulajdonában lévő járművek minden adata

Nincs

1

1

VV

Vasútvállalat

Minden adat a járműszám alapján

Nincs

0

1

PM

Pályahálózat-működtető

Minden adat a járműszám alapján

Nincs

0

1

FSZ és SZSZ

A tagállam által bejelentett felülvizsgálati és szabályozó szervek

Minden adat a vizsgált vagy ellenőrzött járművekről

Nincs

2

2

Más jogszerű felhasználók

A NBH vagy az ERA által elismert minden alkalmi felhasználó

A körülményeknek megfelelően, esetleg korlátozott időtartamban

Nincs

0

1

3.4.    Bejegyzések archiválása

Minden, a nemzeti járműnyilvántartásban szereplő adatot meg kell őrizni a jármű nyilvántartásba vételének visszavonását követő 10 évig. Az adatoknak legalább az első három évben elérhetőknek kell lenniük az interneten. Három év elteltével az adatok tárolhatók elektronikus formában vagy papíron, illetve bármely más archiválási rendszerben. Ha e 10 éves időszak során vizsgálat indul egy vagy több járművel kapcsolatban, az e járművekre vonatkozó adatokat szükség esetén a 10 éves időszakon túl is meg kell őrizni.

Egy jármű nyilvántartásba vételének visszavonását követően az illető jármű nyilvántartási számai közül egyik sem osztható ki más jármű részére a visszavonást követő 100 éven belül.

A nemzeti járműnyilvántartásban eszközölt bármely módosítást rögzíteni kell. Az archív módosítások kezelése történhet információs technológiai módszerekkel.

4.   MEGLÉVŐ JÁRMŰVEK

4.1.    Az adatok tartalma

Az alábbiakban a 13 bejegyzendő adattétel felsorolása következik annak feltüntetésével, hogy az adatok megadása kötelező-e vagy sem.

4.1.1.    1. tétel: Európai járműszám (kötelező)

a)   A 12-jegyű járműszámmal már rendelkező járművek

Az egységes országkóddal rendelkező országok esetében:

A járművek megtartják addigi számukat. A 12-jegyű járműszámot módosítás nélkül kell nyilvántartásba venni.

A fő országkód mellett korábban kiadott egyéni kóddal is rendelkező országok esetében:

 Németország: fő országkód: 80; AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) egyéni kód: 68,

 Svájc: fő országkód: 85; BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) egyéni kód: 63,

 Olaszország: fő országkód: 83; FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) egyéni kód: 64,

 Magyarország: fő országkód: 55; GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab–Ödenburg–Ebenfurter Eisenbahn) egyéni kód: 43.

A járművek megtartják addigi számukat. A 12-jegyű járműszámot módosítás nélkül kell nyilvántartásba venni ( 4 ).

Az információs technológiai rendszernek mindkét kódot (fő országkód és egyéni kód) ugyanazon országhoz tartozóként kell felismernie.

b)   A 12-jegyű járműszámmal nem rendelkező járművek

Kétlépéses eljárás alkalmazandó:

 A nemzeti járműnyilvántartásban (az OPE ÁME-vel összhangban) a jármű jellemzői alapján meghatározott 12-jegyű járműszámot ki kell osztani. Az információs technológiai rendszernek ezt a bejegyzett számot az addigi járműszámhoz kell kapcsolnia.

 A nemzetközi forgalomban használt járművek esetében, a történelmi célú használatra szánt járművek kivételével a 12-jegyű járműszámot a nemzeti járműnyilvántartás szerinti kiosztását követő hatéves időszak során fizikailag meg kell jeleníteni magán a járművön. A belföldi forgalomban használt járművek és a történelmi célú használatra szánt járművek esetében a 12-jegyű járműszám fizikai megjelenítése szabadon választható.

4.1.2.    2. tétel: Tagállam és nemzeti biztonsági hatóság (kötelező)

A „tagállam” tételnek mindig arra a tagállamra kell utalnia, amelyben a járművet a nemzeti járműnyilvántartásba bevezették. Harmadik országból behozott jármű esetében ez a tétel arra a tagállamra utal, amelyben először engedélyezték a járműnek az Európai Unió vasúthálózatán történő forgalomba helyezését. A „nemzeti biztonsági hatóság” tétel a jármű forgalombahelyezési engedélyét kiadó szervre utal.

4.1.3.    3. tétel: Gyártási év

Amennyiben a gyártási év nem ismert pontosan, hozzávetőleges évszámot kell beírni.

4.1.4.    4. tétel: EK-hivatkozás

Ilyen hivatkozás rendszerint nem létezik a meglévő járművek esetében, kivéve néhány nagysebességű járművet. Csak akkor rögzítendő, ha rendelkezésre áll.

4.1.5.    5. tétel: Hivatkozás az ERATV-re

Csak akkor rögzítendő, ha rendelkezésre áll.

Amíg az ERATV létre nem jön, hivatkozás tehető a vasútijármű-nyilvántartásra (a 96/48/EK tanácsi irányelv ( 5 ) 22a. cikke és a 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) 24. cikke).

4.1.6.    6. tétel: Korlátozások

Csak akkor rögzítendő, ha rendelkezésre áll.

4.1.7.    7. tétel: Tulajdonos (kötelező)

Kötelező és rendszerint rendelkezésre áll.

4.1.8.    8. tétel: Üzemben tartó (kötelező)

Kötelező és rendszerint rendelkezésre áll. Az üzembentartói jelzést (üzembentartóijelzés-nyilvántartásban feltüntetett egyéni kód) be kell jegyezni, ha az üzemben tartó rendelkezik ilyennel.

4.1.9.    9. tétel: A karbantartásért felelős szerv (kötelező)

Kötelező tétel.

4.1.10.    10. tétel: Visszavonás

A körülményeknek megfelelően alkalmazandó.

4.1.11.    11. tétel: Azok a tagállamok, amelyekben a járművet engedélyezték

Rendszerint a RIV és RIC, valamint a két- vagy többoldalú megállapodások hatálya alá tartozó kocsikat és járműveket ekként veszik nyilvántartásba. Ha ez az információ rendelkezésre áll, azt ennek megfelelően kell rögzíteni.

4.1.12.    12. tétel: Az engedély száma

Csak akkor rögzítendő, ha rendelkezésre áll.

4.1.13.    13. tétel: Forgalomba helyezés (kötelező)

Amennyiben a forgalomba helyezés időpontja nem pontosan ismert, hozzávetőleges évszámot kell beírni.

4.2.    Eljárás

A járműnyilvántartásért korábban felelős szerv köteles a székhelye szerinti ország nemzeti biztonsági hatósága vagy nyilvántartó szerve rendelkezésére bocsátani minden információt.

A meglévő teher- és utasszállító kocsikat csak az előző nyilvántartó szerv székhelye szerinti tagállam nemzeti járműnyilvántartásába kell bejegyezni.

Ha egy meglévő járművet több tagállamban is engedélyeztek, az e járművet nyilvántartásba vevő nyilvántartó szerv megküldi a vonatkozó adatokat a többi érintett tagállam nyilvántartó szervének.

A nemzeti biztonsági hatóság vagy a nyilvántartó szerv bevezeti az információt saját nemzeti járműnyilvántartásába.

A nemzeti biztonsági hatóság vagy a nyilvántartó szerv értesíti valamennyi érintett felet az információ átvezetésének megtörténtéről. Értesíteni kell legalább a következőket:

 a járműnyilvántartásért előzőleg felelős szervet,

 az üzemben tartót,

 az Európai Vasúti Ügynökséget.
1. függelék

KORLÁTOZÁSI KÓDOK

1.   ELVEK

A nemzeti biztonsági hatóság által hozzáférhető egyéb nyilvántartásokban már rögzített korlátozásokat (műszaki jellemzők) nem szükséges a nemzeti járműnyilvántartásban megismételni.

A határokon átnyúló forgalomban az elfogadás alapja:

 a járműszámban kódolt információ,

 az alfabetikus kódolás, és

 a járműjelölés.

Ezért az ilyen információkat nem szükséges a nemzeti járműnyilvántartásban megismételni.

2.   FELÉPÍTÉS

A kódok háromszintes felépítésűek:

 1. szint: Korlátozás kategóriája

 2. szint: Korlátozás típusa

 3. szint: Érték vagy meghatározás.Korlátozási kódok

Kat.

Típus

Érték

Megnevezés

1

 

 

A kialakítással összefüggő műszaki korlátozás

 

1

Numerikus (3)

Minimális ívsugár (méterben)

 

2

Sínáramkörrel összefüggő korlátozások

 

3

Numerikus (3)

Sebességkorlátozás (km/h) (a kocsikon fel van tüntetve, a mozdonyokon nincs)

2

 

 

Földrajzi korlátozás

 

1

Alfanumerikus (3)

Kinematikus szelvény (kódolás: VK ÁME, C. melléklet)

 

2

Kódolt lista

Nyomtáv

 

 

1

Változtatható nyomtáv (1435/1520)

 

 

2

Változtatható nyomtáv (1435/1668)

 

3

A fedélzeten nincs ellenőrző-irányítórendszer

 

4

A fedélzeten ERTMS A

 

5

Numerikus (3)

A fedélzeten B rendszer (1)

3

 

 

Környezeti korlátozások

 

1

Kódolt lista

EN50125/1999 éghajlati övezet

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Az engedélyezési okiratban feltüntetett korlátozások

 

1

Idővel kapcsolatos

 

2

Feltételekkel (megtett út, kopás stb.) kapcsolatos

(1)   Ha a jármű egynél több B rendszerrel van felszerelve, minden egyes rendszer tekintetében egyéni kódot kell feltüntetni. — az 1xx jelzőrendszerrel felszerelt járművet jelöl, — a 2xx rádióval felszerelt járművet jelöl.
2. függelék

AZ EIN FELÉPÍTÉSE ÉS TARTALMA

Az összehangolt számozási rendszerben a biztonsági tanúsítványokhoz és egyéb dokumentumokhoz használandó, „európai azonosító szám” (EIN) megnevezésű kód

Példa:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Országkód

(2 betű)

Dokumentum típusa

(2 számjegy)

Kiállítás éve

(4 számjegy)

Számláló

(4 számjegy)

1. mező

2. mező

3. mező

4. mező

1. MEZŐ:   ORSZÁGKÓD (2 BETŰ)

▼M3

Az országkódokat hivatalosan az európai weboldalon az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban (http://publications.europa.eu/code/hu/hu-5000600.htm) teszik közzé és frissítik.ÁLLAM

KÓD

Ausztria

AT

Belgium

BE

Bulgária

BG

Horvátország

HR

Ciprus

CY

Cseh Köztársaság

CZ

Dánia

DK

Észtország

EE

Finnország

FI

Franciaország

FR

Németország

DE

Görögország

EL

Magyarország

HU

Izland

IS

Írország

IE

Olaszország

IT

Lettország

LV

Liechtenstein

LI

Litvánia

LT

Luxemburg

LU

Norvégia

NO

Málta

MT

Hollandia

NL

Lengyelország

PL

Portugália

PT

Románia

RO

Szlovák Köztársaság

SK

Szlovénia

SI

Spanyolország

ES

Svédország

SE

Svájc

CH

Egyesült Királyság

UK

A multinacionális biztonsági hatóságok kódját is így kell összeállítani. Jelenleg egyetlen ilyen hatóság létezik: a Csatorna-alagút Biztonsági Hatóság. Javasolt a következő kód használata:MULTINACIONÁLIS BIZTONSÁGI HATÓSÁG

KÓD

Csatorna-alagút Biztonsági Hatóság

CT

▼M1

2. MEZŐ:   A DOKUMENTUM TÍPUSA (2-JEGYŰ SZÁM)

A dokumentum típusának azonosítását két számjegy teszi lehetővé:

 az első számjegy a dokumentum általános besorolását határozza meg,

 a második számjegy a dokumentum altípusát adja meg.

Amennyiben további kódokra van szükség, a számozási rendszer kibővíthető. Az alábbiakban az ismert, lehetséges kétszámjegyű kombinációk, valamint a járművek forgalombahelyezési engedélyeire vonatkozó kombinációk ajánlott jegyzéke található:A 2. mező számkombinációja

Dokumentumtípus

Dokumentum-altípus

[0 1]

Engedélyek

Vasútvállalatok engedélyei

[0 x]

Engedélyek

Egyéb

[1 1]

Biztonsági tanúsítvány

A. rész

[1 2]

Biztonsági tanúsítvány

B. rész

[1 x]

Fenntartva

Fenntartva

[2 1]

Biztonsági engedély

 

[2 2]

Fenntartva

Fenntartva

[2 x]

Fenntartva

Fenntartva

[3 x]

Fenntartva: pl. vasúti járművek karbantartása, infrastruktúra, egyéb céljából

 

[4 x]

Fenntartva a bejelentett szervezetek részére

Pl. különféle bejelentett szervezetek

[5 1] és [5 5] (1)

Forgalombahelyezési engedély

Vontató járművek

[5 2] és [5 6] (1)

Forgalombahelyezési engedély

Vontatott utasszállító járművek

[5 3] és [5 7] (1)

Forgalombahelyezési engedély

Kocsik

[5 4] és [5 8] (1)

Forgalombahelyezési engedély

Különleges járművek

[5 9] (2)

Járműtípusengedély

 

[6 0]

Forgalombahelyezési engedély

Infrastruktúra-, energia-, és ellenőrző-irányító jelzőrendszer pályamenti egységek alrendszerek

[6 1]

Forgalombahelyezési engedély

Infrastruktúra alrendszer

[6 2]

Forgalombahelyezési engedély

Energia alrendszer

[6 3]

Forgalombahelyezési engedély

Ellenőrző-irányító jelzőrendszer pályamenti egységek alrendszer

[7 1]

Mozdonyvezetői engedély

Számláló 9 999 -ig

[7 2]

Mozdonyvezetői engedély

Számláló 10 000 és 19 000 között

[7 3]

Mozdonyvezetői engedély

Számláló 20 000 és 29 000 között

[8 x] … [9 x]

Fenntartva (2 dokumentumtípus)

Fenntartva (10-10 altípus)

(1)   Ha egy éven belül teljes mértékben felhasználják a 4. mezőnek (számláló) fenntartott 4 számjegyet, a 2. mező első két számjegye ennek megfelelően a következőképpen változik: — [5 1] helyett [5 5] a vontató járművek esetében, — [5 2] helyett [5 6] a vontatott utasszállító járművek esetében, — [5 3] helyett [5 7] a vasúti kocsik esetében, — [5 4] helyett [5 8] a különleges járművek esetében.

(2)   a 4. mező értékei: — 1 000 –1 999 vontató járművek esetében, — 2 000 –2 999 vontatott személykocsik esetében, — 3 000 –3 999 vagonok esetében, — 4 000 –4 999 különleges járművek esetében.

3. MEZŐ:   KIÁLLÍTÁS ÉVE (4-JEGYŰ SZÁM)

Ez a mező azt az évet mutatja, amelyben az engedélyt kiállították (a megadott formátum: éééé, azaz 4 számjegy).

4. MEZŐ:   SZÁMLÁLÓ

A számláló egy növekvő szám, melyet minden egyes tanúsítvány kiállítását követően eggyel növelni kell, tekintet nélkül arra, hogy új, meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítványról van-e szó. Még a visszavont tanúsítvány vagy a felfüggesztett engedély száma sem használható fel újra.

A számláló minden évben lenullázódik.
3. függelék

VISSZAVONÁSI KÓDOKKód

Visszavonás módja

Leírás

00

Nincs

A jármű nyilvántartása érvényes.

10

Nyilvántartás felfüggesztése

Meghatározott indok nélkül

A jármű nyilvántartását a tulajdonos vagy az üzemben tartó kérésére, illetve a nemzeti biztonsági hatóság vagy a nyilvántartó szerv határozata alapján felfüggesztik.

11

Nyilvántartás felfüggesztése

A járművet üzemképes állapotban, inaktív vagy stratégiai tartalékként való tárolásra szánják.

20

Nyilvántartás átvezetése

A járművet tudvalevőleg más szám alatt vagy más nemzeti járműnyilvántartásban vették újra nyilvántartásba az európai vasúthálózaton (annak egészén vagy egy részén) történő folytatólagos használatra.

30

Visszavonás

Meghatározott indok nélkül

Az európai vasúthálózaton történő üzemelés tekintetében a jármű nyilvántartása ismert újbóli nyilvántartásba vétel nélkül megszűnt.

31

Visszavonás

A járművet vasúti járműként az európai vasúthálózaton kívüli folytatólagos használatra szánják.

32

Visszavonás

A járművet jelentősebb interoperábilis rendszerelemek/modulok/alkatrészek kinyerésére fogják használni vagy nagyobb átépítésre szánják.

33

Visszavonás

A járművet selejtezésre, anyagait (beleértve a nagyobb pótalkatrészeket) újrahasznosítására szánják.

34

Visszavonás

A járművet „múzeumvasúti járműként” az európai vasúthálózaton kívüli, elszigetelt hálózaton történő üzemeltetésre vagy helyhez kötött kiállításra szánják.

A kódok használata

 Ha a visszavonás indokát nem határozták meg, a nyilvántartási állapot változásának jelzésére a 10-es, 20-as és 30-as kódot kell használni.

 Ha a visszavonás indoka ismert, a 11-es, 31-es, 32-es, 33-as és 34-es opció választható a nemzeti járműnyilvántartás adatbázisában. E kódok kizárólag az üzemben tartó vagy a tulajdonos által a nyilvántartó szervnek szolgáltatott információkon alapulnak.

A nyilvántartással kapcsolatos megjegyzések

 Felfüggesztett vagy visszavont nyilvántartású jármű az adott nyilvántartás címén nem működhet az európai vasúthálózaton.

 A nyilvántartás felfüggesztését követően annak újbóli aktiválásához a nyilvántartó szervnek meg kell vizsgálnia a felfüggesztéshez vezető körülményeket.

 A nyilvántartásnak a 2010/640/EU határozattal ( 7 ) módosított 2006/920/EK bizottsági határozat ( 8 ) 1. cikkének b) pontjában és a 2008/231/EK bizottsági határozat ( 9 ) 1. cikkének b) pontjában említett feltételekkel történő átvezetése a jármű újbóli nyilvántartásba vételét, majd ezt követően a régi nyilvántartás visszavonását jelenti.
4. függelék

SZABVÁNYOS NYILVÁNTARTÁSI ŰRLAP

image

image

image
5. függelékFOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Rövidítés

Meghatározás

CCS

Ellenőrző-irányító rendszer

FÁK

Független Államok Közössége

COTIF

Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény

CR

Hagyományos vasút(i rendszer)

DB

Adatbázis

EB

Európai Bizottság

EC VVR

Európai központi virtuális járműnyilvántartás

EIN

Európai azonosító szám

EN

Európai szabvány (Euro Norm)

EVN

Európai járműszám

ERA

Európai Vasúti Ügynökség (hivatkozásként: „az ügynökség”)

ERATV

Az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartása (European Register of Authorised Types of Vehicles)

ERTMS

Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer

EU

Európai Unió

HS

Nagysebességű (rendszer)

FSZ

Felülvizsgálati szerv

ISO

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

PM

Pályahálózat-működtető

INF

Infrastruktúra

IT

Információs technológia

LR

Helyi nyilvántartás

BSZ

Bejelentett szervezet

NBH

Nemzeti biztonsági hatóság

NVR

Nemzeti járműnyilvántartás

OPE (ÁME)

Üzemeltetési és forgalomirányítási (ÁME)

OTIF

Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet

NYSZ

Nyilvántartó szerv, azaz a nemzeti járműnyilvántartás vezetéséért és naprakészen tartásáért felelős szerv

SZSZ

Szabályozó szerv

RIC

A személy- és poggyászkocsik nemzetközi forgalomban való kölcsönös használatára vonatkozó szabályok

RIV

A kocsik nemzetközi forgalomban való kölcsönös használatára vonatkozó szabályok

RS vagy RST

Vasúti járművek

RSRD (FTA)

Járműreferencia-adatbázis (FTA)

VV

Vasútvállalat

SEDP (FTA)

Európai stratégiai megvalósítási terv (FTA)

FTA (ÁME)

Fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai (ÁME)

ÁME

Átjárhatósági műszaki előírások

VKM

Üzembentartói jelzés

VKMR

Üzembentartóijelzés-nyilvántartás

VVR

Virtuális járműnyilvántartás

VK (ÁME)

Vasúti kocsik (ÁME)

WIMO (FTA)

Kocsi- és intermodális egységek üzemeltetési adatbázisa (FTA)

▼M2
6. függelék

„0”. RÉSZ –    JÁRMŰAZONOSÍTÓ

Általános megjegyzések

Ez a függelék a járműveken az üzem közbeni egyedi azonosítás érdekében látható módon véglegesen elhelyezett európai járműszámokat és kapcsolódó jelzéseket ismerteti. Nem írja le a jármű alvázán vagy fő alkatrészein gyártás közben véglegesen bemart vagy tartósan rögzített egyéb számokat vagy jelzéseket.

Az európai járműszám és a hozzá kapcsolódó rövidítések

Valamennyi vasúti jármű 12 számjegyből álló számot (európai járműszámot, EJSZ) kap, amelynek felépítése a következő:Járműcsoport

Kölcsönös átjárhatósági képesség és járműtípus

[2 számjegy]

A jármű nyilvántartásba vétele szerinti ország

[2 számjegy]

Műszaki jellemzők

[4 számjegy]

Gyártási szám

[3 számjegy]

Ellenőrző számjegy

[1 számjegy]

Kocsik

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

[részletek a 6. részben]

01–99

[részletek a 4. részben]

0000–9999

[részletek a 9. részben]

000–999

0–9

[részletek a 3. részben]

Vontatott utasszállító járművek

50–59

60–69

70–79

[részletek a 7. részben]

0000–9999

[részletek a 10. részben]

000–999

Vontató járművek és állandóan összekapcsolt vagy előre meghatározott szerelvény egységei

90–99

[részletek a 8. részben]

0000000–8999999

[e számok jelentését a tagállamok határozzák meg, esetlegesen két- vagy többoldalú megállapodással]

Különleges járművek

9000–9999

[részletek a 11. részben]

000–999

Egy adott országban a műszaki jellemzők és a gyártási szám 7 számjegye elegendő a járművek egyedi azonosítására a vontatott személyszállító járművek és speciális járművek csoportjain belül ( 10 ).

A számot betűjelzések egészítik ki:

a) a jármű nyilvántartásba vétele szerinti ország rövidítése (részletek a 4. részben);

b) az üzembentartói jelzés (részletek az 1. részben);

c) a műszaki jellemzők rövidítése (részletek a 12. részben a teherkocsik és a 13. részben a vontatott személyszállító járművek esetében).

Az európai járműszámot meg kell változtatni, amennyiben az a járművön végrehajtott műszaki átalakítások következtében nem az e függelékben foglaltaknak megfelelő kölcsönös átjárhatósági képességet vagy műszaki jellemzőket tükrözi. Az ilyenfajta műszaki átalakítások a 2008/57/EK irányelv 20–25. cikke alapján szükségessé tehetik az újbóli üzembe helyezést.

1. RÉSZ –   ÜZEMBENTARTÓI JELZÉS

1.    Az üzembentartói jelzés (VKM) meghatározása

Az üzembentartói jelzés (VKM) egy 2–5 betűből álló alfabetikus kód ( 11 ). A VKM-et minden egyes járművön feltüntetik az európai járműszám közelében. A VKM azonosítja a járműnek a nemzeti járműnyilvántartásba bejegyzett üzemben tartóját.

A VKM ezen ÁME hatálya alá tartozó minden országban, valamint az összes olyan országban egyedi és érvényes, amely az ezen ÁME-ben leírt járműszámozási és üzembentartói jelzési rendszer alkalmazását tartalmazó megállapodást köt.

2.    Az üzembentartói jelzés formátuma

A VKM az üzemben tartó teljes nevének vagy annak rövidítésének feltüntetése, lehetőleg felismerhető formában. A latin ábécé mind a 26 betűjét fel lehet használni. A VKM betűit nyomtatott nagybetűkkel írják. Az üzemben tartó nevében a szavak nem első betűje helyén álló betűket lehet kisbetűkkel írni. Az egyediség ellenőrzésekor a kisbetűkkel írott betűket nagybetűkkel írott betűkként kezelik.

A betűk tartalmazhatnak diakritikus jeleket ( 12 ). Az ilyen betűkön lévő diakritikus jeleket figyelmen kívül hagyják az egyediség ellenőrzésekor.

Az olyan járművek esetében, amelyek üzemben tartóinak székhelye nem latin ábécét használó országban található, a VKM fordítása a saját ábécével feltüntethető a VKM mögött egy ferde vonallal („/”) elválasztva. Adatfeldolgozási szempontból figyelmen kívül hagyják a lefordított VKM-et.

3.    Az üzembentartói jelzés kiosztásával kapcsolatos rendelkezések

Az üzemben tartók egynél több VKM-et is kiadhatnak, amennyiben:

 az üzemben tartó egynél több nyelven is rendelkezik hivatalos névvel,

 az üzemben tartónak jó oka van megkülönböztetni a szervezetén belüli különálló járműállományokat.

Az is lehetséges, hogy egyetlen VKM vonatkozik egy egész olyan vállalatcsoportra:

 amely egyetlen vállalati struktúrához tartozik (pl. holdingtársaság),

 amely egyetlen olyan vállalati struktúrához tartozik, amely a szervezetén belül kijelölt és megbízott egy szervezetet azzal, hogy minden kérdést kezeljen az összes többi nevében,

 amely kijelölt egy különálló, adott jogi személyt az ügyek nevében való kezelésére, amely esetben a jogi személy az üzemben tartó.

4.    Az üzembentartói jelzések nyilvántartása és kiosztási eljárása

A VKM nyilvántartása nyilvános, és aktualizálása valós időben történik.

A VKM iránti kérelmet a kérelmező az illetékes nemzeti hatósághoz nyújtja be, amely továbbítja azt az ERA-nak. A VKM csak az ERA általi közzétételt követően használható.

A VKM birtokosának tájékoztatnia kell az illetékes nemzeti hatóságot, amikor beszünteti a VKM használatát, és az illetékes nemzeti hatóság továbbítja ezt az információt az ERA-nak. Ekkor a VKM azt követően vonható vissza, hogy az üzemben tartó bizonyította a jelzés megváltoztatását az összes érintett járművön. Ez 10 évig nem adható ki újból, kivéve, ha újból az eredeti birtokosnak vagy annak kérésére más birtokosnak adják ki.

A VKM más birtokosra ruházható, amely az eredeti birtokos jogutódja. A VKM érvényben marad akkor is, ha a VKM birtokosa olyan névre változtatja a nevét, amely nem hasonlít a VKM-re.

Az üzemben tartó személyében bekövetkező, a VKM módosításával járó változás esetén az érintett járműveket az üzemben tartó változásának a nemzeti járműnyilvántartásban történő bejegyzését követő három hónapon belül kell ellátni az új VKM jelzésekkel. Amennyiben a járműn jelzett VKM és az NVR-ben bejegyzett adatok között ellentmondás van, az NVR adatai tekintendők mérvadónak.

2.   RÉSZ

Használaton kívül

3. RÉSZ –   AZ ELLENŐRZŐ (12.) SZÁMJEGY MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI

Az ellenőrző számjegyet a következő módon határozzák meg:

 az alapszám páros pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) saját, tízes számrendszer szerinti értéken veszik,

 az alapszám páratlan pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) megszorozzák 2-vel,

 ekkor összeadják a páratlan pozíciók összegét a páros pozíciók összegével,

 megtartják az így kapott részösszeg utolsó számjegyét,

 az utolsó számjegy értéke és a 10 közötti különbség alkotja az ellenőrző számjegyet; amennyiben az utolsó számjegy értéke nulla, akkor az ellenőrző számjegy is nulla.

Példák

1 —

 Legyen az alapszám

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Szorzó tényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Összeg: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Az összeg utolsó számjegye 2.

Az ellenőrző számjegy ezért 8, és így a 33 84 4796 100 – 8 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

2 —

 Legyen az alapszám

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Szorzó tényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Összeg: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Az összeg utolsó számjegye 0.

Az ellenőrző számjegy ezért 0, és így a 31 51 3320 198 – 0 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

4. RÉSZ –   A JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSA SZERINTI ORSZÁGOK KÓDJAI (3–4. SZÁMJEGY ÉS RÖVIDÍTÉS)

A harmadik országokra vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek.Ország

Betűrendes ország kód (1)

Numerikus ország kód

Albánia

AL

41

Algéria

DZ

92

Örményország

AM

58

Ausztria

A

81

Azerbajdzsán

AZ

57

Belarusz

BY

21

Belgium

B

88

Bosznia-Hercegovina

BIH

49

Bulgária

BG

52

Kína

RC

33

Horvátország

HR

78

Kuba

CU (1)

40

Ciprus

CY

 

Cseh Köztársaság

CZ

54

Dánia

DK

86

Egyiptom

ET

90

Észtország

EST

26

Finnország

FIN

10

Franciaország

F

87

Grúzia

GE

28

Németország

D

80

Görögország

GR

73

Magyarország

H

55

Irán

IR

96

Irak

IRQ (1)

99

Írország

IRL

60

Izrael

IL

95

Olaszország

I

83

Japán

J

42

Kazahsztán

KZ

27

Kirgizisztán

KS

59

Lettország

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Litvánia

LT

24

Luxemburg

L

82

Macedónia

MK

65

Málta

M

 

Moldova

MD (1)

23

Monaco

MC

 

Mongólia

MGL

31

Montenegró

ME

62

Marokkó

MA

93

Hollandia

NL

84

Észak-Korea

PRK (1)

30

Norvégia

N

76

Lengyelország

PL

51

Portugália

P

94

Románia

RO

53

Oroszország

RUS

20

Szerbia

SRB

72

Szlovákia

SK

56

Szlovénia

SLO

79

Dél-Korea

ROK

61

Spanyolország

E

71

▼C1

Svédország

S

74

▼M2

Svájc

CH

85

Szíria

SYR

97

Tádzsikisztán

TJ

66

Tunézia

TN

91

Törökország

TR

75

Türkmenisztán

TM

67

Ukrajna

UA

22

Egyesült Királyság

GB

70

Üzbegisztán

UZ

29

Vietnám

VN (1)

32

(1)   Az 1949. évi egyezmény 4. függelékében és a közúti közlekedésről szóló 1968. évi egyezmény 45. cikkének (4) bekezdésében ismertetett betűrendes kódrendszer szerint.

5.   RÉSZ

Használaton kívül

6. RÉSZ –   A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGI KÉPESSÉGET JELÖLŐ KOCSIKÓDOK (1–2. SZÁMJEGY) 

2. számjegy1. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. számjegy1. számjegy

 

 

Nyomtáv

rögzített vagy változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített vagy változó

Nyomtáv

 

A teherkocsikra vonatkozó ÁME () -nek megfelelő kocsik, beleértve a 7.1.2. szakaszt, és a C. függelékben meghatározott valamennyi feltételt

0

tengellyel

Nem használandó

Kocsik

Nem használandó ()

PPV/PPW kocsik

(változó nyomtáv)

tengellyel

0

1

forgóvázzal

forgóvázzal

1

2

tengellyel

Kocsik

PPV/PPW kocsik

(rögzített nyomtáv)

tengellyel

2

3

forgóvázzal

forgóvázzal

3

Egyéb kocsik

4

tengellyel ()

A kapcsolódó kocsik karbantartása

Egyéb kocsik

Műszaki jellemzőik miatt speciális számozással rendelkező kocsik, melyeket az EU-n kívül helyeztek üzembe

tengellyel ()

4

8

forgóvázzal ()

forgóvázzal ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1. számjegy2. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. számjegy2. számjegy

(1)   Bizottsági rendelet (a teherkocsikra vonatkozó ÁME felülvizsgálat után elfogadott változata).

(2)   Rögzített vagy változó nyomtáv.

(3)   Az I. kategóriájú (állandó hőmérsékletű) kocsik kivételével, nem használandó az üzembe helyezésre engedélyezett új járművek esetében.

7. RÉSZ –   A NEMZETKÖZI FORGALOMKÉPESSÉGET JELZŐ KÓDOK A VONTATOTT SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KOCSIK ESETÉBEN (1–2. SZÁMJEGY) 

Belföldi forgalom

TEN () és/vagy COTIF () és/vagy PPV/PPW

Belföldi vagy külön megállapodással nemzetközi forgalmú

TEN () és/vagy COTIF ()

PPV/PPW

2. számjegy1. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Belföldi forgalmú kocsik

Rögzített nyomtávú nem klimatizált kocsik (az autószállító kocsikat is ideértve)

Állítható nyomtávú (1435/1520) nem légkondicionált járművek

Nem használandó

Állítható nyomtávú (1435/1668) nem légkondicionált járművek

Muzeális kocsik

Nem használandó ()

Rögzített nyomtávú kocsik

Állítható nyomtávú (1435/1520) járművek cserélhető forgóvázzal

Állítható nyomtávú (1435/1520) járművek állítható nyomtávú tengelyekkel

6

Szervizkocsik

Rögzített nyomtávú légkondicionált kocsik

Állítható nyomtávú (1435/1520) légkondicionált járművek

Szervizkocsik

Állítható nyomtávú (1435/1668) légkondicionált járművek

Autószállító kocsik

Nem használandó ()

7

Klimatizált és nyomásálló szekrényű kocsik

Nem használandó

Nem használandó

Nyomásálló szekrényű rögzített nyomtávú klimatizált kocsik

Nem használandó

Egyéb kocsik

Nem használandó

Nem használandó

Nem használandó

Nem használandó

(1)   A vonatkozó ÁME-knek való megfelelőség, lásd a P. függelék 5. részét.

(2)   Beleértve azokat a kocsikat is, amelyek az érvényes szabályozás alapján a jelen táblázatban meghatározott számokat viselik. COTIF: az üzembe helyezés időpontjában hatályos COTIF-előírásoknak megfelelő jármű.

(3)   A már üzembe helyezett rögzített nyomtávú (56) és az állítható nyomtávú (66) kocsik kivételével, nem használandó az új kocsikra vonatkozóan.

8. RÉSZ –   A VONTATÓ JÁRMŰVEK ÉS ÁLLANDÓAN ÖSSZEKAPCSOLT VAGY ELŐRE MEGHATÁROZOTT SZERELVÉNY EGYSÉGEINEK TÍPUSAI (1–2. SZÁMJEGY)

Az első számjegy a „9”.

Ha a második számjegy a vontató jármű típusát írja le, a következő kódok kötelezők:Kód

A jármű általános típusa

0

Vegyes

1

Villanymozdony

2

Dízelmozdony

3

Elektromos többrészes egység (nagysebességű) [motorkocsi vagy vontatott kocsi]

4

Elektromos többrészes egység (nagysebességű kivételével) [motorkocsi vagy vontatott kocsi]

5

Dízel többrészes egység [motorkocsi vagy vontatott kocsi]

6

Speciális vontatott kocsi

7

Elektromos tolatókocsi

8

Dízel tolatókocsi

9

Speciális jármű

9. RÉSZ –   A KOCSIK STANDARD SZÁMJELZÉSE (5–8. SZÁMJEGY)

A 9. rész a kocsi fő műszaki jellemzőihez kapcsolódó számjegyes jelzést tartalmazza, és az ERA honlapján (www.era.europa.eu) teszik közzé.

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

10. RÉSZ –   A VONTATOTT SZEMÉLYKOCSIK MŰSZAKI JELLEMZŐINEK KÓDJAI (5–6. SZÁMJEGY)

A 10. részt közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

11. RÉSZ –   A SPECIÁLIS JÁRMŰVEK MŰSZAKI JELLEMZŐINEK KÓDJAI (6–8. SZÁMJEGY)

A 11. részt közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

12. RÉSZ –   A KOCSIKAT JELZŐ BETŰK A CSUKLÓS ÉS TÖBBRÉSZES KOCSIK KIVÉTELÉVEL

A 12. részt közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

13. RÉSZ –   A VONTATOTT SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KOCSIK BETŰJELEI

A 13. részt közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.( 1 ) HL L 235., 1996.9.17., 6. o. A legutóbb a 2007/32/EK bizottsági irányelvvel (HL L 141., 2007.6.2., 63. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 110., 2001.4.20., 1. o. A legutóbb a 2007/32/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 3 ) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

( 4 ) Mindamellett az AAE, BLS, FNME és GySEV/ROeEE valamennyi forgalomba helyezett új járművének szabványos országkódot kell adni.

( 5 ) HL L 235., 1996.9.17., 6. o.

( 6 ) HL L 110., 2001.4.20., 1. o.

( 7 ) HL L 280., 2010.10.26., 29. o.

( 8 ) HL L 359., 2006.12.18., 1. o.

( 9 ) HL L 84., 2008.3.26., 1. o.

( 10 ) A speciális járművek esetében a műszaki jellemzők és a gyártási szám első számjegyével és utolsó öt számjegyével rendelkező számnak egy adott országban egyedinek kell lennie.

( 11 ) Az NMBS/SNCB esetében folytatják a bekarikázott önálló B betű használatát.

( 12 ) A diakritikus jelek „ékezetek”, például A, Ç, Ö, Č, Ž, Å stb. Az olyan speciális betűket, mint az Ø és Æ egyetlen betűvel jelzik; az egyediségi vizsgálatokban az Ø -t O-ként és az Æ -t A-ként kezelik.

Top