EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0025-20151202

Consolidated text: A Bizottság határozata ( 2006. december 22. ) a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról (az értesítés a C(2006) 6958. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2007/25/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2015-12-02

2007D0025 — HU — 02.12.2015 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról

(az értesítés a C(2006) 6958. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/25/EK)

(HL L 008, 2007.1.13., 29. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. december 19.)

  L 344

50

28.12.2007

►M2

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. december 17.)

  L 4

15

8.1.2009

 M3

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. november 6.)

  L 291

27

7.11.2009

►M4

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 30.)

  L 316

10

2.12.2010

 M5

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. május 7.)

  L 123

42

9.5.2012

►M6

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

 M7

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. október 31.)

  L 293

40

5.11.2013

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2225 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. november 30.)

  L 316

14

2.12.2015
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról

(az értesítés a C(2006) 6958. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/25/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 18. cikkére,

mivel:

(1)

A Délkelet-Ázsiában 2004-ben egy nagy patogenitású vírustörzs által okozott madárinfluenza-járvány kitörését követően a Bizottság a betegséggel kapcsolatban számos védekezési intézkedést fogadott el. Ezek az intézkedések különösen az egyes harmadik országokban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő madarak harmadik országokból történő mozgásáról szóló, 2005. október 27-i 2005/759/EK bizottsági határozatot ( 2 ) foglalják magukban. A 2005/759/EK határozatot jelenleg 2006. december 31-ig kell alkalmazni.

(2)

A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) bizonyos tagállamaiban, beleértve az eddig nem érintett országokat, még mindig rendszeresen mutatnak ki nagy patogenitású H5N1 madárinfluenza vírustörzs által okozott madárinfluenza-kitöréseket. A betegséget tehát még nem szorították vissza. Emellett világszerte továbbra is előfordulnak a fertőzött madarakkal való szoros kapcsolat okozta emberi megbetegedések, sőt halálesetek is.

(3)

A Bizottság kérésére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) állat-egészségügyi és állatjóléti testülete (AHAW) 2006. október 26-27-i ülésén tudományos véleményt fogadott el a baromfin kívüli vadon élő madarak Közösségbe történő behozatalához kapcsolódó állat-egészségügyi és állatjóléti kockázatokkal kapcsolatban. E szakvélemény rámutat az olyan vírusbetegségeknek mint a madárinfluenza és a Newcastle-betegség a baromfin kívüli egyéb madárfajok behozatala általi terjedésérének kockázatára, és olyan eszközöket és lehetőségeket állapít meg, amelyek segítségével csökkenthető az említett madarak behozatalához kapcsolódó állat-egészségügyi kockázat. A szakvélemény emellett hangsúlyozza, hogy ritkán lehetséges teljes bizonyossággal különbséget tenni a „vadon befogott madarak” és a„fogságban tenyésztett madarak” között, mivel a jelölési módszerek különböző típusú madarak esetében alkalmazhatók anélkül, hogy azokat meg lehetne különböztetni.

(4)

E következtetések a harmadik országból származó, kedvtelésből tartott madarak mozgására is alkalmazhatók. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a vadonban kereskedelmi behozatal céljából befogott madarak és a kedvtelésből tartott madarak közötti egyértelmű különbségtétel, a kedvtelésből tartott élő madarak mozgását a származási országtól függetlenül továbbra is szigorú feltételekhez kell kötni azért, hogy biztosítható legyen a kedvtelésből tartott madarak egészségügyi minősítése, és megelőzhető legyen az említett vírusbetegségek terjedése. Ezért helyénvaló 2007. december 31-ig meghosszabbítani a 2005/759/EK határozattal létrehozott intézkedések alkalmazási időszakát.

(5)

Hatálybalépése óta a 2005/759/EK határozatot többször módosították. A közösségi jogszabályok egyértelműsége érdekében a 2005/759/EK határozat hatályát veszti és helyébe e határozat lép.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

Harmadik országból történő behozatal

(1)  A tagállamok csak abban az esetben engedélyezik kedvtelésből tartott élő madarak harmadik országokból történő mozgását, amennyiben a szállítmány legfeljebb öt madárból áll és:

a) a madarak az I. melléklet A. részében felsorolt regionális bizottság hatásköre alá tartozó OIE-tagállamból származnak; vagy

b) a madarak az I. melléklet B. részében felsorolt regionális bizottság hatásköre alá tartozó OIE-tagállamból származnak a következő feltételek mellett:

▼M4

i. a kivitel előtt 30 napra elkülönítették a 206/2010/EU bizottsági rendelet ( 3 ) I. mellékletének 1. részében vagy a II. melléklet 1. részében felsorolt valamely harmadik országban található kiindulási helyen; vagy

▼M2

ii. alkalmazták velük szemben a behozatalt követő 30 napos karanténintézkedéseket a rendeltetési hely szerinti tagállamban a 2007/318/EK bizottsági rendelet ( 4 ) 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban engedélyezett helyen, vagy

▼B

iii. az elmúlt hat hónapban és a harmadik országból történő szállítást megelőzően legkésőbb 60 nappal az érintett fajok vonatkozásában jóváhagyott, madárinfluenza elleni H5 vakcinával történő, a termelő utasításaival összhangban elvégzett vakcinázásban és legalább egyszer ismételt vakcinázásban részesültek, vagy

▼M4

iv. a kivitel előtt legalább 10 napra elkülönítették és a madárinfluenza H5N1 antigénjének vagy genomjának kimutatására szolgáló vizsgálatnak vetették őket alá az Állat-egészségügyi Világszervezet által rendszeresen aktualizált, a szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyv előírásai szerint, egy legkorábban az elkülönítés harmadik napján vett mintán.

▼B

(2)  Az (1) bekezdés feltételeinek való megfelelést hatósági állatorvos hitelesíti – az (1) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában meghatározott feltételek esetén a tulajdonosok nyilatkozata alapján – a küldő harmadik országban, a II. mellékletben előírt bizonyítványmintával összhangban.

(3)  Az állatorvosi bizonyítványt a III. melléklettel összhangban a tulajdonos vagy a tulajdonos képviselőjének nyilatkozatával kell kiegészíteni.

2. cikk

Állat-egészségügyi ellenőrzések

(1)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a harmadik országból a Közösség területére szállított, kedvtelésből tartott madarakat az illetékes hatóságok a Közösség területére való belépés helyén okmányellenőrzésnek és azonossági vizsgálatnak vessék alá.

(2)  A tagállamok kijelölik azokat az (1) bekezdésben említett hatóságokat, amelyek ezekért az ellenőrzésekért felelnek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(3)  Minden tagállam elkészíti az (1) bekezdésben említett belépési helyek jegyzékét, és továbbítja azt a többi tagállamnak, valamint a Bizottságnak.

(4)  Amennyiben ezek az ellenőrzések kimutatják, hogy az állatok nem felelnek meg az ebben a határozatban előírt követelményeknek, a 998/2003/EK rendelet 14. cikke harmadik albekezdése alkalmazandó.

3. cikk

Ez a határozat nem alkalmazandó a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madaraknak az Andorrából, ►M6  ————— ◄ a Feröer-szigetekről, Grönlandról, Izlandról, Liechtensteinből, Monacóból, Norvégiából, San Marinóból, Svájcból és Vatikánváros Államból a Közösség területére történő mozgására.

4. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

A 2005/759/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Ezt a határozatot ►M8  2017. december 31-ig ◄ kell alkalmazni.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett OIE regionális bizottságok hatáskörébe tartozó OIE-tagállamok:

B.   RÉSZ

Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett OIE regionális bizottságok hatáskörébe tartozó OIE-tagállamok:

 Afrika,

 Amerika,

 Ázsia, Távol-Kelet és Óceánia,

 Európa és

 Közel-Kelet.

▼M4
II. MELLÉKLET

image

image

image
III. MELLÉKLET

NYILATKOZAT

Alulírott tulajdonos ( 5 )/vagy a tulajdonos képviselője (5)  kijelentem, hogy:

1. a madár/madarak az alulírott személyt kíséri(k), és nem eladásra vagy más tulajdonosra történő átruházásra szánják;

2. a nem kereskedelmi célú mozgása/mozgásuk ideje alatt a madár/madarak az alulírott személy felelőssége alá tartozik/tartoznak;

3. a mozgást megelőző állat-egészségügyi vizsgálat és a tényleges indulás közötti időszakban a madara(ka)t izolálják a más madarakkal való bármilyen lehetséges érintkezés elkerülése érdekében; valamint

4.

 

 (5) vagy

[a madara(ka)t a telephelyeken elzárva tartották a feladást közvetlenül megelőző legalább 30 napban, és más madárral/madarakkal nem lépett/léptek érintkezésbe.]

 (5) vagy

[A madár/madarak átesett/átestek a szállítást megelőző 10 napos elkülönítésen.]

 (5) vagy

[Intézkedtem a madár/madarak beléptetése utáni 30 napos karanténezéséről a vonatkozó bizonyítványban feltüntetett karanténlétesítményekben.] 

 

Dátum és hely

Aláírás( 1 ) HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb az 1467/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 274., 2006.10.5., 3. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 285., 2005.10.28., 52. o. A legutóbb a 2006/522/EK határozattal módosított határozat (HL L 205., 2006.7.27., 28. o.).

( 3 ) HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

( 4 ) HL L 84., 2007.3.24., 7. o.

( 5 ) A nem kívánt rész törlendő.

Top