Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1979-20170101

A Bizottság 1979/2006/EK rendelete ( 2006. december 22. ) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/2017-01-01

02006R1979 — HU — 01.01.2017 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1979/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

(HL L 368, 2006.12.23., 91. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 113/2008/EK RENDELETE (2008. február 6.)

  L 33

5

7.2.2008

 M2

A BIZOTTSÁG 637/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 13.)

  L 175

20

14.6.2014

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2244 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. december 13.)

  L 339

4

14.12.2016
▼B

A BIZOTTSÁG 1979/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről1. cikk

Vámkontingens megnyitása és alkalmazandó vámok

(1)  Az e rendeletben rögzített feltételek értelmében a 0711 51 00 , 2003 10 20 és 2003 10 30 KN-kód alá sorolt, az Agaricus nemzetségbe tartozó fajokból készített tartósított gomba (a továbbiakban: tartósított gomba) Közösségbe történő importjára vonatkozó vámkontingensek megnyitásra kerülnek. Az egyes vámkontingensek mennyisége, tételszáma, valamint alkalmazási időszaka az I. mellékletben kerül meghatározásra.

(2)  Az alkalmazandó vámtétel 12 %-os értékvám a 0711 51 00 KN-kód alá tartozó termékek esetében és 23 % a 2003 10 20 és 2003 10 30 KN-kód alá tartozó termékek esetében.

2. cikk

Az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet alkalmazása

Az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet alkalmazandó, amennyiben e rendelet máshogy nem rendelkezik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  E rendelet alkalmazásában az „illetékes hatóságok” az e rendelet végrehajtása céljából a tagállam által kijelölt szervet vagy szerveket jelenti.

(2)  E rendelet alkalmazásában a „referenciamennyiség” a hagyományos importőr által az elmúlt három naptári év egyike folyamán naptári évenként importált tartósított gomba legnagyobb mennyiségét (töltőtömeg) jelenti.

A referenciamennyiség kiszámításakor nem veszik figyelembe a 2006. december 31-i összetételű Közösség tagállamaiból, vagy Bulgáriából és Romániából származó tartósított gomba importját.

A referenciamennyiségek meghatározásánál az 1. cikk (1) bekezdésében említett vámkontingensekbe tartozó és a behozatali vámkontingens-időszakon belül vis maior miatt nem importált tartósított gombát is figyelembe veszik.

4. cikk

Importőrök besorolása

(1)  Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérve a „hagyományos importőr” azon importőrre vonatkozik, aki igazolni tudja, hogy:

a) a megelőző három naptári évből legalább kettőben tartósított gombát importált a Közösségbe;

b) a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a kérelmét megelőző év folyamán legalább 100 tonnát importált a Közösségbe.

(2)  Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérve „új importőrnek” tekintendő az az e cikk (1) bekezdésében nem említett importőr, aki a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importált a Közösségbe.

(3)  A hagyományos és az új importőr egy adott behozatali vámkontingens-időszakra vonatkozó első kérelme beadásakor a székhelye szerinti és a héa-nyilvántartás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának bizonyítékokat szolgáltat annak igazolására, hogy az (1) és a (2) bekezdésben megállapított feltételek teljesültek.

A harmadik országokkal folytatott kereskedelem igazolása kizárólag a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmányokkal történhet, amelyet a vámhatóságok megfelelően záradékoltak, és amely a kérelmezőt jelöli meg címzettként.

5. cikk

Engedélykérelmek és engedélyek

(1)  Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az importengedélyek (a továbbiakban: engedély) kiállításuktól kezdve érvényesek.

(2)  A biztosíték összege tonnánként (töltőtömeg) 40 euro.

(3)  A származási ország az engedélykérelem és az engedély 8. rovatában kerül feltüntetésre, az „igen” szó pedig kereszttel jelölendő. Az engedély csak a megjelölt országból származó importra érvényes.

(4)  Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az importengedélyekből származó jogok nem átruházhatók.

6. cikk

Az összmennyiség elosztása hagyományos és új importőrök között

(1)  A Kínának és más harmadik országoknak megállapított összmennyiség az I. melléklet értelmében a következőképpen kerül elosztásra:

a) 95 % a hagyományos importőrök számára;

b) 5 % az új importőrök számára.

(2)  Ha az importőrök egyik kategóriája a Kína és más harmadik országok részére elosztott kontingenst nem használja fel teljesen, a fennmaradó részt a másik kategóriában el lehet osztani.

(3)  Az engedélykérelem 20. rovatában az esetnek megfelelően fel kell tüntetni a „hagyományos importőr” vagy az „új importőr” megjelölést.

7. cikk

A kérelmekre alkalmazandó korlátozások

(1)  A tartósított gomba Közösségbe való importjára irányuló, hagyományos importőr által benyújtott engedélykérelmek teljes összege (töltőtömeg) nem vonatkozhat a referenciamennyiség 150 %-át meghaladó mennyiségre.

(2)  Az adott területről származó tartósított gomba Közösségbe való importjára irányuló, új importőr által benyújtott engedélykérelmek teljes összege (töltőtömeg) nem haladhatja meg az e származási helyre vonatkozóan az I. mellékletben feltüntetett összmennyiség 1 %-át.

8. cikk

Az importőrök engedélykérelem-benyújtása

(1)  Az importőröknek engedélykérelmeiket január első öt munkanapja alatt kell benyújtaniuk.

(2)  Amikor a megelőző naptári év folyamán e rendelet vagy az 1864/2004/EK rendelet alapján új importőrök kaptak engedélyt, bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra nézve, hogy a számukra biztosított mennyiségnek legalább az 50 %-át ténylegesen szabad forgalomba bocsátották.

9. cikk

Az engedélykérelmekkel kapcsolatos bejelentések

A tagállamok legkésőbb január tizedik munkanapján értesítik a Bizottságot azokról a kilogrammban kifejezett mennyiségekről, amelyekre engedélykérelmeket nyújtottak be.

A bejelentéseket KN-kód és a származási ország kódja szerint kell lebontani, emellett a bejelentésekben a hagyományos és új importőrök által kérelmezett minden egyes termékre vonatkozó mennyiséget is el kell különíteni.

10. cikk

Engedélyek kiadása

Az engedélyeket a tagállamok illetékes hatóságai adják ki a 9. cikk (1) bekezdésében előírtaknak megfelelő bejelentési határidőt követő hetedik munkanapon.

▼M1 —————

▼B

12. cikk

A tagállamok közötti közigazgatási együttműködés

A tagállamok e rendelet megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében meghozzák a kölcsönös adminisztratív együttműködés kialakításához szükséges intézkedéseket.

13. cikk

A 2007-es és 2008-as évre vonatkozó átmeneti intézkedésekről

A 4. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérve a 2007-es és 2008-as évre, valamint kizárólag Bulgária és Románia vonatkozásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. „hagyományos importőr”: az az importőr, aki bizonyítani tudja, hogy:

a) a megelőző három naptári évből legalább kettőben tartósított gombát importált a Közösségbe;

b) az előző naptári év során legalább 100 tonna feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-terméket importált a 2201/96/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

c) az a) és b) pontban említett importok Bulgáriába vagy Romániába irányultak, ahol az érintett importőr székhelye található;

2. „új importőr”: az az 1. pontban nem említett importőr, aki a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importált Bulgáriába vagy Romániába.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1864/2004/EK rendelet 2007. január 1-jével hatályát veszti.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 13. cikk Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3
I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett vámkontingensek tonnában (töltőtömeg) megadott mennyisége, tételszámai és alkalmazási időszakaSzármazási ország

Tételszámok

Január 1-jétől minden év december 31-ig

Kína

Hagyományos importőrök: 09.4157

30 400

Új importőrök: 09.4193

Egyéb harmadik országok

Hagyományos importőrök: 09.4158

5 030

Új importőrök: 09.4194

▼M1 —————

Top