EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20220119

Consolidated text: A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2022-01-19

02006R0865 — HU — 19.01.2022 — 006.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE

(2006. május 4.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(HL L 166, 2006.6.19., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 100/2008/EK RENDELETE (2008. február 4.)

  L 31

3

5.2.2008

►M2

A BIZOTTSÁG 791/2012/EU RENDELETE (2012. augusztus 23.)

  L 242

1

7.9.2012

►M3

A BIZOTTSÁG 792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 23.)

  L 242

13

7.9.2012

 M4

A BIZOTTSÁG 1283/2013/EU RENDELETE (2013. december 10.)

  L 332

14

11.12.2013

 M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/56 RENDELETE (2015. január 15.)

  L 10

1

16.1.2015

►M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/870 RENDELETE (2015. június 5.)

  L 142

3

6.6.2015

►M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/220 RENDELETE (2019. február 6.)

  L 35

3

7.2.2019

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2280 RENDELETE (2021. december 16.)

  L 473

1

30.12.2021
▼B

A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE

(2006. május 4.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólI. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában – a 338/97/EK rendelet 2. cikkének meghatározásain túlmenően – a következő meghatározások érvényesek:

▼M6

1. 

„megszerzés időpontja”: az az időpont, amikor a példányt a vadonból befogták, fogságban megszületett vagy mesterségesen szaporították, vagy ha ez az időpont nem ismert, a bizonyítékokkal alátámasztható legkorábbi olyan időpont, amelyben a példány egy személy birtokában volt;

▼B

2. 

„második generációs utód (F2)” és „többedik generációs utód (F3, F4 stb.)”: ellenőrzött környezetben szaporított olyan szülőktől származó utódok, amelyek szülei szintén ellenőrzött környezetben jöttek létre (az olyan első generációs utód (F1) példányokra, amelyeket ellenőrzött környezetben szaporítottak olyan szülőktől, amelyek közül, legalább az egyik a vadonban fogant meg vagy onnan fogták be, nem vonatkozik ez a meghatározás);

3. 

„tenyészállomány”: tenyészetben szaporításra használt állatok;

4. 

„ellenőrzött környezet”: az a környezet, amelyet egy bizonyos állatfaj szaporítása céljából alakítottak ki, amelynek határait az adott faj példányainak, tojásainak vagy ivarsejtjeinek az ellenőrzött környezetbe történő be- vagy onnan történő kilépésének megakadályozására tervezték, és amelynek általános, szükséges, de nem elégséges feltételei a mesterséges búvóhely biztosítása, a hulladék eltávolítása, az egészségügyi felügyelet, a ragadozók elleni védelem és a mesterséges takarmányozás;

▼M2

4a. 

„termesztett szülői állomány”: ellenőrzött feltételek mellett, szaporítási céllal termesztett növények együttese, amelyet az illetékes irányító hatóság számára meggyőző módon és az érintett tagállam valamely megfelelő tudományos hatóságával konzultálva:

i. 

a CITES előírásainak és a vonatkozó nemzeti jognak megfelelően hoztak létre olyan módon, amely nem érinti hátrányosan a faj vadon élő állományának túlélését; és

ii. 

szaporításra alkalmas mennyiségben tartanak oly módon, hogy a vadon élő állományból való gyarapításra nincs vagy csak minimális mértékben van szükség; ilyen gyarapításra csak kivételes esetben vagy olyan mértékben kerül sor, amely nélkülözhetetlen a termesztett szülői állomány életképességének és termékenységének a fenntartásához;

4b. 

„vadásztrófea”: egy teljes állattetem vagy annak könnyen felismerhető része, illetve származéka, amelyet megfelelő CITES-engedély vagy -bizonyítvány kísér, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:

i. 

nyers, feldolgozott vagy megmunkált;

ii. 

a vadász jogszerűen, vadászat során szerezte személyes felhasználás céljából;

iii. 

a származási országból a vadász állandó lakhelye szerinti államba történő végleges szállítás keretében a vadász által vagy képviseletében importált, exportált vagy re-exportált;

▼B

5. 

„rendes körülmények között a Közösségben lakóhellyel rendelkező személy”: azon személy, aki foglalkozási kötöttségek miatt vagy – foglalkozási kötöttséggel nem rendelkező személy esetében – olyan személyes kötöttségek miatt, amelyek közeli kapcsolatot jelentenek e személy és a lakóhelye között, az egyes naptári években legalább 185 napig a Közösség területén tartózkodik;

▼M6

6. 

„vándorkiállítás”: mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál;

▼M1

7. 

„tranzakcióspecifikus bizonyítványok”: a 48. cikk értelmében kiadott bizonyítványok, amelyek kizárólag egy vagy több meghatározott tranzakcióra érvényesek;

▼B

8. 

„egyedspecifikus bizonylatok”: a tranzakció-specifikus bizonylatokon kívüli azon bizonylatok, amelyeket a 48. cikk szerint adtak ki;

▼M1

9. 

„mintagyűjtemény”: jogszerűen megszerzett nem élő példányok, vagy azok részeinek, illetve származékainak gyűjteménye, amelyet kiállítási célból határt átlépve szállítanak;

10. 

„egyezmény előtti példány”: az érintett fajnak az egyezmény függelékeibe való első felvétele előtt megszerzett példány.

▼BII. FEJEZET

FORMANYOMTATVÁNYOK ÉS TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

▼M3 —————

▼B

4. cikk

A formanyomtatványok kitöltése

▼M2

(1)  
A(z) 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 1 ) 2. cikkében említett formanyomtatványokat gépírással kell kitölteni.

▼M6

Az import- és exportengedélyek, a reexport-bizonyítványok, a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikke (3) és (4) bekezdésében, 8. cikke (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok, a személyitulajdon-bizonyítványok, a mintagyűjtemény-bizonyítványok, a hangszerbizonyítványok és a vándorkiállítás-bizonyítványok iránti kérelmeket, valamint az importbejelentéseket, fenntartási lapokat és címkéket azonban olvasható kézírással, tintával és nyomtatott nagybetűkkel is ki lehet tölteni.

▼M2

2.  
A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet I. mellékletének 1–4. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet V. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelete 2. cikkének (4) bekezdésében említett pótlapok és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (6) bekezdésében említett címkék nem tartalmazhatnak semmiféle törlést vagy változtatást, kivéve, ha a törlést vagy változtatást a kiállító irányító hatóság pecsétjével és aláírásával hitelesítették. A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (2) bekezdésében említett importbejelentések és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (4) bekezdésében említett pótlapok esetében a törlések vagy változtatások szintén hitelesíthetők a beléptető vámhivatal bélyegzőjével és aláírásával.

▼B

5. cikk

Az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok, valamint az e dokumentumokra vonatkozó kérelmek tartalma

Az engedélyekben, bizonyítványokban és bizonylatokban, valamint az e dokumentumokra vonatkozó kérelmekben szereplő adatoknak és hivatkozásoknak eleget kell tenniük a következő követelményeknek:

1. 

a példányok leírásának, ahol az elő van írva, tartalmaznia kell a VII. mellékletben lévő kódok egyikét;

2. 

a mennyiség és nettó tömeg egységek jelzésére az e rendelet VII. mellékletében megadott egységeket kell használni;

3. 

a példányok rendszertani besorolását faj szintjén kell feltüntetni, kivéve ha a fajok feloszthatók a 338/97/EK rendelet mellékleteiben szereplő alfajokra, vagy ha az Egyezmény részes feleinek konferenciája úgy határozott, hogy kielégítő egy magasabb rendszertani besorolás is;

4. 

az e rendelet VIII. mellékletében lévő szabvány-nevezéktani hivatkozásokat kell használni a rendszertani egységek tudományos nevének feltüntetésére;

▼M8

5. 

ahol az szükséges, a tranzakció célját az 5c. cikkben megállapított kritériumok alapján meg kell határozni és az e rendelet IX. mellékletének 1. pontjában megadott kódok egyikét használva fel kell tüntetni a vonatkozó engedélyen vagy bizonyítványon.

▼B

6. 

a példányok eredetét az e rendelet IX. mellékletének 2. pontjában megadott kódok egyikének felhasználásával kell feltüntetni.

Amennyiben a (6) pontban említett kódok alkalmazására a 338/97/EK rendeletben vagy az ebben a rendeletben meghatározott kritériumok kell vonatkozzanak, akkor eleget kell tenniük ezeknek a kritériumoknak.

▼M1

5a. cikk

A növénypéldányokra vonatkozó engedélyek, bizonyítványok és kérelmek tartalma

▼M2

Az olyan növénypéldányok esetében, amelyeknek a 338/97/EK rendelet mellékletében a „Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez” című résszel összhangban megszűnik az Egyezmény vagy a 338/97/EK rendelet rendelkezései alóli mentességre való azon jogosultsága, amely alapján jogszerűen exportálták vagy importálták, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet I. és III. mellékletében szereplő formanyomtatványok 15. rovatában, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatványok 4. rovatában és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében szereplő formanyomtatványok 10. rovatában feltüntetendő ország lehet az az ország, amelyben a példányoknak megszűnt a mentességre való jogosultsága.

▼M1

Ezekben az esetekben az engedély vagy a bizonyítvány „különleges feltételek” bejegyzésére fenntartott rovatában azt kell feltüntetni, hogy „Jogszerűen hozták be a CITES rendelkezései alóli mentesség keretében.”, és meghatározni, hogy mely mentesség értelmében.

▼M7

5b. cikk

Az élő orrszarvúkra és élő elefántokra vonatkozó engedélyek és bizonyítványok konkrét tartalma

A 338/97/EK rendelet 4. és 5. cikke szerint a rendelet B. mellékletében meghatározott populációkba tartozó élő orrszarvúk vagy élő elefántok behozatalára vagy újrakivitelére vonatkozóan kiállított engedélyeknek és bizonyítványoknak olyan kitételt kell tartalmazniuk, amelynek értelmében az ilyen állatok vagy az ilyen állatok utódjainak szarva vagy elefántcsontja nem kerülhet kereskedelmi forgalomba vagy nem képezheti kereskedelmi tevékenységek tárgyát az Unió területén. Emellett az említett populációkba tartozó élő orrszarvúk vagy élő elefántok nem képezhetik trófeavadászat tárgyát a természetes élőhelyükön kívül.

▼M8

5c. cikk

A tranzakció célja

(1)  
A tranzakció célját az e rendelet IX. melléklete 1. pontjában megadott kódok egyikének felhasználásával fel kell tüntetni.
(2)  
Exportengedély esetében az exportőr és az importőr közötti tranzakció jellege határozza meg a tranzakció céljának kódját. Reexport-bizonyítvány esetében a reexportőr és az importőr közötti tranzakció jellege határozza meg a tranzakció céljának kódját.

A kód jelzi annak okát, hogy miért történik a példány(ok) cseréje vagy szállítása az exportőrtől az importőrhöz vagy a reexportőrtől az importőrhöz.

(3)  
Importengedély vagy tengerről való behozatali bizonyítvány esetében a példányoknak az importőr általi rendeltetésszerű felhasználása határozza meg a tranzakció céljának kódját. A kód jelzi annak okát, hogy az importőr miért kérte vagy miért kapja a példányt.
(4)  
Exportengedély és importengedély vagy reexport-bizonyítvány és importengedély kiállításakor a tranzakció céljának az importengedélyen használt kódja eltérhet az exportengedélyen vagy a reexport-bizonyítványon használt kódtól.

▼M2

6. cikk

A formanyomtatványok mellékletei

(1)  

A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkében említett bármely formanyomtatványhoz csatolt melléklet annak szerves részét képezi. Ezt a tényt és az oldalak számát világosan fel kell tüntetni az engedélyen vagy bizonyítványon, és a melléklet minden oldalának tartalmaznia kell a következőket:

a) 

az engedély vagy bizonyítvány számát és kiállítási dátumát;

b) 

az engedélyt vagy bizonyítványt kiállító hatóság aláírását és bélyegzőjét.

(2)  
Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 8–22. rovatait, valamint a formanyomtatvány 27. rovatában feltüntetett helyeket a „ténylegesen importált vagy (re-)exportált mennyiség/nettó tömeg” feltüntetéséhez, és ahol az helyénvaló, „az elpusztult állatok száma érkezéskor” feltüntetéséhez.
(3)  
Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 8–18. rovatait.
(4)  
Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 4–18. rovatait.

▼B

7. cikk

Harmadik országok által kiadott engedélyek és bizonyítványok

(1)  
A 4. cikk (1) és (2) bekezdéseinek, az 5. cikk (3), (4) és (5) bekezdéseinek, valamint a 6. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni a harmadik országok által a Közösségbe behozandó példányokra vonatkozóan kiadott engedélyek és bizonyítványok elfogadhatóságára vonatkozó döntések esetében is.
(2)  
Amennyiben a fenti (1) bekezdésben említett dokumentumok olyan fajok egyedeire vonatkoznak, amelyekre önkéntesen vállalt vagy az Egyezmény részes feleinek konferenciája által kiosztott export kvóták vonatkoznak, akkor a dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha meghatározzák az adott évben már exportált példányok számát, beleértve az adott engedély hatálya alá tartozó példányokat, valamint az adott fajra vonatkozó kvótát.
(3)  
A harmadik országok által kiadott re-export bizonyítványok továbbá csak akkor fogadhatók el, ha megadják a származási országot és a vonatkozó exportengedély számát és kiadási dátumát, valamint, ha az alkalmazható, a legutolsó re-exportáló országot és a vonatkozó re-export bizonyítvány számát és kiadási dátumát, vagy pedig e bizonyítványok megfelelő indoklást tartalmaznak ezen információ elhagyására vonatkozóan.

▼M1

(4)  
A harmadik országok által „O” eredetkóddal kiadott engedélyeket és bizonyítványokat csak akkor szabad elfogadni, ha olyan példányokra vonatkoznak, amelyek megfelelnek az egyezmény előtti példány 1. cikk (10) bekezdésében megállapított meghatározásának, és tartalmazzák vagy a példányok megszerzésének időpontját, vagy az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a példányokat egy meghatározott időpont előtt szerezték be.

▼M2

(5)  
Az exportengedélyeket és re-export bizonyítványokat az exportáló vagy re-exportáló ország tisztviselőjének a mennyiség megadásával, bélyegzővel és aláírással kell hitelesítenie az adott dokumentum exporthitelesítési rovatában. Ha az exportengedélyek és bizonyítványok az exportálás időpontjáig nem kerültek hitelesítésre, az importáló ország irányító hatósága kapcsolatba lép az exportáló ország irányító hatóságával annak érdekében, hogy – minden enyhítő körülmény vagy vonatkozó dokumentum figyelembevételével – megállapítsák az engedélyek és bizonyítványok elfogadhatóságát.

▼M6

(6)  
A harmadik országok által kiadott exportengedélyek és reexport-bizonyítványok kizárólag abban az esetben fogadhatók el, ha az érintett harmadik ország illetékes hatósága kérésre hitelt érdemlő információkkal tud szolgálni arra vonatkozóan, hogy a példányokra a kérdéses fajok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával tettek szert.

▼M8

(7)  
A harmadik országok által kiadott exportengedélyek és reexport-bizonyítványok kizárólag abban az esetben fogadhatók el, ha azokat az exportáló vagy reexportáló fél által illetékesként hivatalosan kijelölt igazgatási hatóság állította ki.

▼BIII. FEJEZET

A DOKUMENTUMOK KIÁLLÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

8. cikk

A dokumentumok kiállítása és felhasználása

▼M2

(1)  

A dokumentumokat az ebben a rendeletben és a 338/97/EK rendeletben meghatározott rendelkezések szerint és feltételek mellett lehet kiadni és felhasználni, különös tekintettel a szóban forgó rendelet 11. cikkének (1)–(4) bekezdésére. Az engedélyek és bizonyítványok kiadhatók mind nyomtatott, mind elektronikus formátumban.

▼B

A kibocsátó hatóság e rendeletek és a tagállamnak a végrehajtásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezései betartásának biztosítása céljából kikötéseket, feltételeket és előírásokat adhat ki, amelyeket az érintett dokumentumnak kell tartalmaznia.

(2)  
A dokumentumokat az áruk Közösségen belüli mozgására, az áruk Közösségbe történő behozatalára vagy azok exportjára vagy re-exportjára vonatkozó egyéb formaságok és az ezen formaságokhoz használt dokumentumok sérelme nélkül kell felhasználni.
(3)  
Az igazgatási hatóságoknak a teljes kérelem benyújtásának napját követő egy hónapon belül kell dönteniük az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok kiadásáról. Ha azonban a kiállító hatóság harmadik országokkal konzultál, akkor a döntés csak a konzultáció kielégítő befejezését követően hozható meg. A kérelmezőket értesíteni kell a kérelmeik feldolgozásának lényeges késedelméről.

▼M6

9. cikk

A példányok szállítmányai

A 31., 38., 44b., 44i. és 44p. cikk sérelme nélkül az egy rakomány részeként együtt szállított példányok minden egyes szállítmánya számára külön importengedélyt, importbejelentést, exportengedélyt vagy reexport-bizonyítványt kell kiadni.

10. cikk

Az import- és exportengedélyek, reexport-bizonyítványok, vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok, mintagyűjtemény-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényessége

▼B

(1)  
A 20. és 21. cikkek szerint kiadott importengedélyek érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot. Egy importengedély azonban nem érvényes egy az exportáló vagy újra exportáló országból származó érvényes vonatkozó dokumentum nélkül.

▼M1

Az exportengedéllyel rendelkező, exportkvóta tárgyát képező, megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett importengedélyek érvényessége lejár annak a kvótaévnek az utolsó napján, amelyben a kaviárt betakarították és feldolgozták, vagy az első albekezdésben említett 12 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

A re-export bizonyítvánnyal rendelkező tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett importengedélyek érvényessége lejár a vonatkozó eredeti exportengedély kiadási időpontjától számított 18 hónapos időszak utolsó napján, vagy az első albekezdésben említett 12 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

▼B

(2)  
A 26. cikk szerint kiadott exportengedélyek és re-export bizonyítványok érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot.

▼M1

Az exportkvóta tárgyát képező, megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett exportengedélyek érvényessége lejár annak a kvótaévnek az utolsó napján, amelyben a kaviárt betakarították és feldolgozták, vagy az első albekezdésben említett 6 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

A tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett re-export bizonyítványok érvényessége lejár a vonatkozó eredeti exportengedély kiadási időpontjától számított 18 hónapos időszak utolsó napján, vagy az első albekezdésben említett 6 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

(2a)  
Az (1) bekezdés második albekezdése és a (2) bekezdés második albekezdése céljából a kvótaév az egyezmény részes feleinek konferenciája által megállapított év.

▼M8

(2b)  
Amennyiben valamely fajt az Egyezmény részes felei konferenciájának valamely ülésén áthelyezik az Egyezmény I. függelékébe, és az Unió nem él fenntartással az áthelyezést illetően, az érintett faj példányaira vonatkozó importengedély vagy exportengedély vagy reexport-bizonyítvány érvényességi ideje nem haladhatja meg az I. függelékbe történő áthelyezés hatálybalépésének napját.

▼M6

(3)  
A 30., 37. és 44h. cikkek szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 3 évet.

▼M1

(3a)  
A 44a. cikkel összhangban kiállított mintagyűjtemény-bizonyítványok érvényességi ideje nem haladhatja meg a 6 hónapot. A mintagyűjtemény-bizonyítvány lejáratának időpontja nem eshet későbbre a hozzá mellékelt ATA-igazolványénál.

▼M1

(4)  
Az (1), (2), (3) és (3a) bekezdésekben említett engedélyeket és bizonyítványokat lejártuk után semmisnek kell tekinteni.

▼M6

(5)  
A vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényessége megszűnik, ha a példányt eladták, elvész, megsemmisül vagy ellopják, ha a példány tulajdonjogát más módon átadták, illetve élő példány esetében ha az elpusztult, megszökött vagy szabadon engedték.
(6)  
A tulajdonos haladéktalanul köteles a kibocsátó hatóságnak visszaszolgáltatni a lejárt, fel nem használt vagy érvényét vesztett importengedélyt, exportengedélyt, reexport-bizonyítványt, vándorkiállítás-bizonyítványt, személyitulajdon-bizonyítványt, mintagyűjtemény-bizonyítványt vagy hangszerbizonyítványt.

▼B

11. cikk

A felhasznált importengedélyek és a 47., 48., 49. 60. és 63. cikkben említett bizonyítványok érvényessége

(1)  

A felhasznált importengedélyek tulajdonosi példányainak érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a) 

ha az élő példány, amelyre vonatkoznak elhullott;

b) 

ha az élő állatok, amelyekre vonatkoznak megszöktek vagy azokat szabadon eresztették;

▼M6

c) 

ha az azokon feltüntetett élő példányok elvesztek, megsemmisültek, vagy ellopták azokat;

▼B

d) 

ha a bizonyítvány 3., 6. és 8. rovataiban lévő bejegyzések bármelyike többé nem a valós helyzetet tükrözi.

(2)  

A 47., 48., 49. és 63. cikkben említett bizonyítványok érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a) 

ha az élő példány, amelyre vonatkoznak elhullott;

b) 

ha az élő állatok, amelyekre vonatkoznak megszöktek vagy azokat szabadon eresztették;

▼M6

c) 

ha az azokon feltüntetett élő példányok elvesztek, megsemmisültek, vagy ellopták azokat;

▼B

d) 

ha a bizonyítvány 2. és 4. rovataiban lévő bejegyzések bármelyike többé nem a valós helyzetet tükrözi;

▼M1

e) 

ha a 20. rovatban meghatározott különleges feltételek bármelyike már nem teljesül.

▼M2

(3)  

A 48. és 63. cikk szerint kiadott bizonylatoknak tranzakcióspecifikusnak kell lenniük, kivéve, ha az ilyen bizonylatok hatálya alá tartozó példányok egyedi és maradandó jelölést viselnek vagy – jelölésre alkalmatlan, nem élő példányok esetében – más módon beazonosíthatók.

▼B

Az egyed tartózkodási tagállamának irányító hatósága a megfelelő tudományos hatósággal konzultálva dönthet tranzakcióspecifikus bizonylatok kiadásáról, ha úgy véli, hogy vannak olyan egyéb, a faj megőrzésére vonatkozó tényezők, amelyek egy egyedspecifikus bizonylat kiadása ellen szólnak.

▼M1

Amennyiben tranzakció-specifikus bizonylatot adnak ki abból a célból, hogy több tranzakciót tegyenek lehetővé, ez csak a bizonylatot kiadó tagállam területén belül érvényes. Amennyiben a tranzakció-specifikus bizonylatot a kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban kívánják felhasználni, azt csak egyetlen tranzakció tekintetében adják ki, és érvényessége is erre a tranzakcióra korlátozódik. A 20. rovatban fel kell tüntetni, hogy a bizonylat egy vagy több tranzakcióra szól-e, valamint hogy mely tagállam(ok) területén érvényes.

▼B

(4)  

A 48. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 60. cikkben említett bizonylatok érvényessége lejár, ha az 1. rovatban lévő bejegyzés többé nem a valós helyzetet tükrözi.

▼M8

(4a)  
A 48. cikkben említett, elefántcsont-példányokra vonatkozó és 2022. január 19. előtt kiállított bizonyítványok érvényessége 2023. január 19-én lejár.

▼M1

(5)  
Az e cikkel összhangban lejárt érvényességű dokumentumokat késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni a kibocsátó hatóságnak, amely ha az helyénvaló, kiadhat egy bizonylatot, amely az 51. cikk szerint tükrözi a szükséges változásokat.

▼B

12. cikk

Törölt, elvesztett, ellopott, megsemmisült és lejárt dokumentumok

(1)  
Ha egy engedélyt bizonylatot vagy bizonyítványt egy törölt, elveszett, ellopott, megsemmisült dokumentum pótlása céljából adnak ki, vagy a dokumentum egy engedély vagy re-export bizonyítvány esetében lejárt, akkor az adott engedélynek bizonylatnak vagy bizonyítványnak fel kell tüntetnie a pótolt dokumentum számát és a pótlás okát a „különleges feltételek” bejegyzés számára fenntartott rovatban.
(2)  
Ha egy engedélyt vagy re-export bizonyítványt töröltek, elveszett, ellopták vagy megsemmisült, akkor a kibocsátó igazgatási hatóságnak értesítenie kell erről a rendeltetési ország igazgatási hatóságát és az Egyezmény Titkárságát.

13. cikk

Az importengedélyek és re-export bizonyítványok kérelmezési időtartama és vámeljárásra való benyújtása

(1)  
Az import- és exportengedélyeket és re-export bizonyítványokat a 8. cikk (3) bekezdését figyelembe véve megfelelő időben kell kérelmezni ahhoz, hogy lehetőség legyen azok kiadására a példányoknak a Közösségbe történő importjára, exportjára vagy re-exportjára.
(2)  
A példányok nem nyújthatók be vámeljárás céljára, amíg a szükséges dokumentumokat be nem mutatták.

14. cikk

A harmadik országokból származó dokumentumok érvényessége

A példányok Közösségbe történő behozatala esetében a harmadik országokból származó szükséges dokumentumok csak akkor tekinthetők érvényesnek, ha azokat az adott országban adták ki és onnan történő exportra vagy re-exportra használják fel az érvényességük utolsó napját megelőzően és azokat a Közösségbe történő behozatalra használják legkésőbb hat hónappal a kiadásukat követően.

▼M6

A 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt példányok eredetigazolásai ugyanakkor a kiadásuktól számított 12 hónapon belül felhasználhatók az Unióba történő behozatal céljára, az e rendelet 30., 37. és 44h. cikkével összhangban kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok, illetve személyitulajdon-bizonyítványok, valamint a hangszerbizonyítványok pedig a kiadásuktól számított 3 éven belül felhasználhatók az Unióba történő behozatal céljára és az adott bizonyítványokra való kérelmek benyújtására.

▼B

15. cikk

Bizonyos dokumentumok visszamenőleges kiadása

(1)  
Az e rendelet 13. cikk (1) bekezdésétől és 14. cikkétől eltérve, és feltéve, hogy az importőr/(re-)exportőr a szállítmány érkezésekor/elküldése előtt értesíti az illetékes igazgatási hatóságot annak okairól, hogy az előírt dokumentumok miért nem állnak rendelkezésre, a 338/97/EK rendelet B. vagy C. mellékleteiben felsorolt fajok egyedeire vonatkozó dokumentumok, valamint az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokra és a 4. cikkének (5) bekezdésében említett példányokra vonatkozó dokumentumok kivételesen visszamenőlegesen kiadhatók.
(2)  
Az (1) bekezdésben meghatározott eltérés akkor alkalmazható, ha a tagállam illetékes igazgatási hatósága, ahol az helyénvaló, a harmadik ország illetékes hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy a megtörtént szabálytalanságok nem tulajdoníthatók az importőrnek és/vagy a (re-)exportőrnek és hogy az adott példányok importja vagy re-exportja máskülönben összhangban van a 338/97/EK rendelet, az Egyezmény, valamint a harmadik ország vonatkozó jogszabályainak rendelkezéseivel.

▼M1

Az olyan, személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságként behozott vagy (re-)exportált példányok tekintetében, amelyekre a XIV. fejezet rendelkezései alkalmazandók, valamint a jogszerűen megszerzett és személyes, nem kereskedelmi célra tartott személyi tulajdonban lévő élő állatok tekintetében az (1) bekezdésben előírt eltérést kell akkor is alkalmazni, ha a tagállam illetékes igazgatási hatósága az illetékes végrehajtási hatósággal konzultálva meggyőződik arról, hogy bizonyított, hogy tényleges tévedés történt, nem volt szó csalási kísérletről, és az adott példányok behozatala vagy (re-)exportja összhangban van a 338/97/EK rendelet, az egyezmény, valamint a harmadik ország vonatkozó jogszabályainak rendelkezéseivel.

▼B

(3)  

Az (1) bekezdés szerint kiadott exportengedélyeknek és re-export bizonyítványoknak világosan fel kell tüntetniük, hogy azokat visszamenőlegesen állították ki, valamint fel kell tüntetni a kiadás okait.

Importengedélyek, exportengedélyek és re-export bizonyítványok esetében ezt a 23. rovatban kell feltüntetni.

▼M2

(3a)  
Azon jogszerűen megszerzett és személyes, nem kereskedelmi célra tartott, személyi tulajdonban lévő élő állatok esetében, amelyek tekintetében a (2) bekezdés második albekezdése alapján adtak ki importengedélyt, az engedély kiadásának időpontjától számított 2 éven át tilos a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti kereskedelmi tevékenység, valamint az A. mellékletben felsorolt fajok példányai tekintetében ezen időszak alatt nem adható a szóban forgó rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározott mentesség.

Az említett, személyi tulajdonban lévő élő állatok esetében és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt és annak 4. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett fajok példányai tekintetében a (2) bekezdés második albekezdése értelmében kiadott importengedélyek 23. rovatában fel kell tüntetni a következő megjegyzést: „A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) vagy (5) bekezdésétől eltérve a szóban forgó rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított kereskedelmi tevékenység ezen engedély kiadásától számított legalább 2 éven át tilos.”

▼B

(4)  
Az Egyezmény Titkárságát értesíteni kell az 1., 2. és 3. bezekdés szerint kiadott exportengedélyek és re-export bizonyítványok kiadásáról.

16. cikk

A Közösségen átszállított példányok

Az e rendelet 14. és 15. cikke szerint a megfelelő változtatásokkal érvényesek a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajok azon egyedeire is, amelyeket a Közösségen át szállítanak, amennyiben ez a tranzitszállítás máskülönben megfelel az utóbbi rendelet rendelkezéseinek.

17. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítványok

(1)  

A 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajokba tartozó mesterségesen szaporított növények és az A. mellékletében felsorolt, megjegyzéssel el nem látott fajokból mesterséges szaporítással előállított hibridek esetében az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) 

a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az exportengedély helyett egy növény-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani;

b) 

a harmadik országok által kiállított növény-egészségügyi bizonyítványok elfogadhatók az exportengedélyek helyett.

(2)  

Ha egy, az (1) bekezdésben említett növénye gészségügyi bizonyítvány kerül kiállításra, akkor annak tartalmaznia kell a tudományos nevet faj szintjén, vagy ha ez lehetetlen a 338/97/EK rendelet mellékleteiben családonként felsorolt növények esetében, akkor nemzetség szintjén.

A 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt mesterségesen szaporított orchideák és kaktuszok esetében ilyen módon lehet hivatkozni.

A növény-egészségügyi bizonyítványoknak tartalmaznia kell a példányok típusát ésmennyiségét, és kell lennie rajtuk pecsétnek, bélyegzőnek vagy egyéb különleges jelzésnek, amely kijelenti azt, hogy „a példányokat a CITES meghatározása szerint mesterségesen szaporították”.

18. cikk

Egyszerűsített eljárás biológiai minták bizonyos kereskedelme esetében

(1)  

Olyan kereskedelem esetében, amely nem gyakorol hatást az adott faj védelmére vagy csak elhanyagolható hatása van, előzetesen kiállított engedélyek és bizonyítványok alapján egyszerűsített eljárás alkalmazható a XI. mellékletben meghatározott típusú és méretű biológiai minták esetében, amennyiben ezek a minták sürgősen felhasználandók a mellékletben meghatározott módon és teljesülnek az alábbi feltételek:

a) 

A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azokról a személyekről és testületekről, akikre vonatkozhatnak az egyszerűsített eljárások, a továbbiakban „nyilvántartott személyek és testületek”, valamint azon fajok nyilvántartását, amelyekkel ezek az egyszerűsített eljárások szerint kereskedhetnek, ezt a nyilvántartást az igazgatási hatóságnak ötévente felül kell vizsgálnia;

b) 

a tagállamoknak részben kitöltött engedélyeket és bizonyítványokat kell biztosítaniuk a nyilvántartott személyeknek és testületeknek;

c) 

a tagállamoknak engedélyezniük kell a nyilvántartott személyek és testületek számára specifikus információ beírását az engedély vagy bizonyítvány első oldalára, ha az adott tagállam igazgatási hatósága beírta a 23. rovatba vagy egy egyenértékű helyre vagy egy mellékletbe a következőket:

i. 

azoknak a rovatoknak a listája, amelyeket a nyilvántartott személyek vagy testületek jogosultak kitölteni az egyes szállítmányok esetében;

ii. 

hely a dokumentumot kitöltő személy aláírása számára.

Ha a c) pont i. alpontjában említett lista tudományos neveket tartalmaz, akkor az igazgatási hatóságnak mellékelnie kell a jóváhagyott fajok listáját az engedély vagy bizonyítvány első oldalán vagy annak mellékleteként.

(2)  
A személyek vagy testületek csak azután regisztrálhatók egy bizonyos faj tekintetében, miután a 338/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 5. cikkének (4) bekezdése szerint egy illetékes tudományos testület igazolta azt, hogy az e rendelet XI. mellékletében felsorolt biológiai minták többszöri tranzakciója nem gyakorol káros hatást a kérdéses faj védelmi helyzetére.
(3)  
Az (1) bekezdésben említett biológiai minták szállítására használt tárolón el kell helyezni egy „Muestras biológicxas CITES” vagy „CITES Biological Samples” vagy „Echantillons biologiques CITES”„CITES biológiai minták” feliratú címkét, valamint az Egyezménnyel összhangban kiadott dokumentum számát.

19. cikk

Élettelen példányok exportjára vagy re-exportjára vonatkozó egyszerűsített eljárás

(1)  

A 338/97/EK rendelet B. és C. mellékleteiben felsorolt fajok nem élő egyedeinek exportja vagy re-exportja esetében (beleértve azok bármely részét vagy származékát), előzetesen kállított exportengedélyek vagy re-export bizonyítványok adhatók ki a tagállamok részéről, amennyiben az alábbi feltételek fennállnak:

a) 

egy illetékes tudományos testületnek kell javaslatot tennie arra vonatkozóan, hogy az ilyen export vagy re-export nem gyakorol káros hatást az adott faj védelmére;

b) 

a tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azokról a személyekről és testületekről, akikre vonatkozhatnak az egyszerűsített eljárások, a továbbiakban „regisztrált személyek és testületek”, valamint azon fajok nyilvántartását, amelyekkel ezek az egyszerűsített eljárások szerint kereskedhetnek, ezt a nyilvántartást az irányító hatóságnak öt évente felül kell vizsgálnia;

c) 

a tagállamoknak részben kitöltött engedélyeket és bizonyítványokat kell biztosítaniuk a regisztrált személyeknek és testületeknek.

d) 

a tagállamoknak engedélyezniük kell a regisztrált személyek és testületek számára specifikus információ beírását az engedély vagy bizonyítvány 3., 5., 8. és 9. vagy 10. rovataiba, feltéve ha:

i. 

a 23. rovatban aláírják a kitöltött engedélyt vagy bizonyítványt;

ii. 

azonnal megküldik az engedély vagy bizonyítvány egy példányát a kibocsátó igazgatási hatóságnak; és

iii. 

olyan nyilvántartást vezetnek, amelyet az illetékes igazgatási hatóság kérésére be kell mutatni és amelynek tartalmaznia kell az eladott példányok adatait (beleértve a faj nevét, a példány típusát, a példány eredetét), az eladási időpontokat és a vevők nevét és címét.

(2)  
Az (1) bekezdésben említett exportnak vagy re-exportnak máskülönben összhangban kell lennie a 338/97/EK rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdésével.IV. FEJEZET

IMPORTENGEDÉLYEK

20. cikk

Importengedélyek kérelmezése

(1)  
Az importengedély kérelmezőjének, amennyiben az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 3–6. és 8–23. rovatait és az eredeti példány és az összes másolati példány 1., 3., 4., 5. és 8–22. rovatait. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, ez esetben az ilyen kérelem vonatkozhat egynél több szállítmányra.
(2)  

A teljesen kitöltött formanyomtatványt be kell nyújtani a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának és azoknak tartalmazniuk kell azt az információt és mellékelt dokumentált bizonyítékot, amelyet a hatóság szükségesnek tart abból a célból, hogy eldönthesse azt, hogy a 338/97/EK rendelet 4. cikke alapján vajon ki kell-e adni az engedélyt.

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)  
Ha egy kérelem olyan példányok behozatalára vonatkozóan készült, amelyek esetében egy kérelmet korábban elutasítottak, a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.
(4)  
A 64. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjaiban említett példányokra vonatkozó importengedélyek esetében a kérelmezőnek meg kell győznie az igazgatási hatóságot arról, hogy a 66. cikkben meghatározott jelölési követelményeknek eleget tettek.

▼M1

20a. cikk

Importengedélyek iránti kérelmek elutasítása

A tagállamok elutasítják a megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárjára és húsára vonatkozó importengedély iránti kérelmeket, kivéve ha a fajok esetében az Egyezmény részes feleinek konferenciája által jóváhagyott eljárással összhangban exportkvótákat állapítottak meg.

▼B

21. cikk

Az Egyezmény I. függelékében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok egyedei számára kiadott importengedélyek

Abban az esetben, ha az importengedélyt az Egyezmény I. függelékében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok egyedei számára adták ki, akkor az exportáló vagy re-exportáló ország példányát vissza kell adni a kérelmezőnek, hogy az benyújthassa az exportáló vagy re-exportáló ország igazgatási hatóságának. Az eredeti példányt a 338/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja szerint a vonatkozó exportengedély vagy re-export bizonyítvány bemutatásától függően meg kell tartani.

Amennyiben az exportáló vagy re-exportáló ország példányát nem adják vissza a kérelmezőnek, akkor az utóbbinak ki kell adni egy írásos nyilatkozatot arról, hogy egy importengedélyt adnak majd ki és arról, hogy ez milyen feltételek mellett történik.

22. cikk

Az importőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

Az 53. cikk sérelme nélkül az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalhoz be kell nyújtania valamennyi, az alábbiakban felsorolt iratot:

1. 

eredeti importengedélyt (1. formanyomtatvány);

2. 

a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány);

3. 

ha az az importengedélyben meg van adva, akkor az exportáló vagy re-exportáló országból származó bármely dokumentáció.

Ahol az helyénvaló, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a 26. rovatban fel kell tüntetnie a szállítólevél vagy a légi fuvarlevél számát.

23. cikk

A vámhivatali kezelés

A 22. cikkben, vagy ha az helyénvaló, az 53. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az importengedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az importengedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és az exportáló vagy újraexportáló országból származó összes dokumentációt a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.V. FEJEZET

IMPORTBEJELENTÉSEK

24. cikk

Az importőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

(1)  
Az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének ki kell töltenie az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 1–13. rovatait és a 25. cikk sérelme nélkül az exportáló vagy re-exportáló országból származó összes dokumentációval együtt, ha van ilyen, át kell adni a Közösségbe történő beléptetés helye szerinti határvámhivatalnakamely vámhivatalt a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint jelöltek ki.
(2)  
A 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt fajok egyedeire vonatkozó importbejelentések esetében a vámhivatalok szükség esetén visszatarthatják ezeket a példányokat az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett csatolt dokumentumok érvényességének igazolásáig.

25. cikk

A vámhivatali kezelés

A 24. cikkben, vagy ha az helyénvaló, az 53. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 14. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az importbejelentés eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és az exportáló vagy re-exportáló országból származó összes dokumentációt a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.VI. FEJEZET

EXPORTENGEDÉLYEK ÉS RE-EXPORT BIZONYÍTVÁNYOK

26. cikk

Kérelmek

(1)  
Az exportengedély vagy re-export bizonyítvány kérelmezőjének, amennyiben helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 3., 4., 5. és 8–23. rovatait és az eredeti példány és az összes többi példány 1., 3., 4., 5. és 8–22. rovatait. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelemformanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, ez esetben az ilyen kérelem vonatkozhat egynél több szállítmányra.
(2)  

A teljesen kitöltött formanyomtatványo(ka)t be kell nyújtani a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának és azoknak tartalmazniuk kell azt az információt és mellékelt dokumentált bizonyítékot, amit a hatóság szükségesnek tart abból a célból, hogy eldönthesse azt, hogy a 338/97/EK rendelet 5. cikke alapján vajon ki kell-e adni az engedélyt.

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)  
Ha egy kérelem olyan példányok exportjára vagy re-exportjára vonatkozik, amelyek esetében egy kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.
(4)  
A 65. cikkben említett példányokra vonatkozó exportengedélyek és re-export bizonyítványok esetében a kérelmezőnek meg kell győznie az igazgatási hatóságot arról, hogy a 66. cikkben meghatározott jelölési követelményeknek eleget tettek.
(5)  

Abban az esetben, ha egy re-export bizonyítványkérelem támogatására egy importengedély tulajdonosi példányát, egy importbejelentés importáló példányát vagy ezek alapján egy bizonyítványt mutatnak be, akkor ezen dokumentumok csak a példányszámnak azon számra való módosítását követően adhatók vissza a tulajdonosnak, ahány példányra a dokumentum érvényes marad.

Az ilyen dokumentumot nem kell visszaadni a kérelmezőnek, ha a re-export bizonyítványt a dokumentum szerinti összes állatra vonatkozóan adták ki, vagy ha ezt az 51. cikk szerint pótolták.

(6)  
Az igazgatási hatóság megállapítja a kísérő dokumentumok érvényességét, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.
(7)  
Az (5) és (6) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha egy bizonyítványt mutatnak be egy exportengedély-kérelem támogatására.
(8)  
Amennyiben valamelyik tagállam igazgatási hatóságának felügyelete alatt a példányokat egyedileg megjelölték abból a célból, hogy lehetővé váljon az (5) és (7) bekezdésben említett dokumentumokra való hivatkozás, akkor az utóbbi esetében nem kell előírni annak fizikai bemutatását a kérelemmel együtt, feltéve hogy a kérelem tartalmazza azok számát.
(9)  
Az (5)–(8) bekezdésben említett támogató bizonyíték hiányában az igazgatási hatóságnak kell a (re‐)exportálandó példányok Közösségbe történő jogszerű behozatalát vagy Közösségen belüli megszerzését megállapítania, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.
(10)  
Amennyiben a (3)–(9) bekezdés alkalmazásában az igazgatási hatóság konzultál egy másik tagállam igazgatási hatóságával, akkor az utóbbinak egy héten belül választ kell adnia.

▼M1

26a. cikk

Exportengedélyek iránti kérelmek elutasítása

A tagállamok elutasítják a megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárjára és húsára vonatkozó exportengedély iránti kérelmeket, kivéve ha a fajok esetében az Egyezmény részes feleinek konferenciája által jóváhagyott eljárással összhangban exportkvótákat állapítottak meg.

▼B

27. cikk

A (re-)exportőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

A (re-)exportőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének át kell adnia az eredeti példányt (1. formanyomtatvány), a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány) és a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalnak.

Amennyiben helyénvaló, a re-exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének a 26. rovatban fel kell tüntetnie a szállítólevél vagy a légi fuvarlevél számát.

28. cikk

A vámhivatali kezelés

A 27. cikkben említett vámhivatal az eredeti exportengedély vagy re-export bizonyítvány (1. formanyomtatvány) és a tulajdonos példánya (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után visszaadja ezeket a (re-)exportőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az exportengedélyből vagy a re-export bizonyítványból a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

29. cikk

Előzetesen kiállított engedélyek kertészetek részére

Amennyiben egy tagállam az Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott iránymutatással összhangban regisztrálja a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok mesterségesen szaporított példányait exportáló kertészeteket, akkor ez a tagállam készíthet előzetesen kiadott exportengedélyeket az említett rendelet A vagy B mellékletekben felsorolt, az adott kertészetekben lévő fajok számára.

Az előzetesen kiállított engedély 23. rovatban szerepel a kertészet regisztrációs száma valamint a következő nyilatkozat:

„Az engedély kizárólag a CITES 11.11. (Rev. CoP13). konferencia határozata által meghatározott mesterségesen szaporított növényekre vonatkozóan érvényes, csak a következő példányok esetében érvényes: ...”.VII. FEJEZET

VÁNDORKIÁLLÍTÁS-BIZONYÍTVÁNYOK

30. cikk

Vándorkiállítás-bizonyítvány kiadása

(1)  

Vándorkiállítás-bizonyítványok a tagállamok részéről olyan jogszerűen megszerzett példányokra vonatkozóan adhatók ki, amelyek vándorkiállítás részét képezik és eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) 

az 54. és 55. cikkek szerint fogságban születtek illetve szaporítottak, vagy amelyeket az 56. cikk szerint mesterségesen szaporítottak;

b) 

az Egyezmény I., II. vagy III. függelékeiben vagy a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében vagy a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések rájuk vonatkozó hatályba lépését megelőzően szereztek be vagy hoztak be a Közösségbe.

(2)  
Élő állatok esetében egy vándorkiállítás-bizonyítvány csak egy példányra vonatkozhat.
(3)  
A vándorkiállítás-bizonyítványhoz egy pótlapot kell csatolni, amely a 35. cikk szerint alkalmazandó.

▼M2

(4)  
Olyan példányok esetében, amelyek nem élő állatok, az igazgatási hatóságnak csatolnia kell a vándorkiállítás-bizonyítványhoz egy leltárlapot, amely minden egyes példány tekintetében tartalmazza a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatvány-minta 8–18. rovatában előírt valamennyi információt.

▼B

31. cikk

Felhasználás

Egy vándorkiállítás-bizonyítvány a következőként használható fel:

1. 

a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. 

a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként;

▼M1

3. 

a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerinti bizonylatként pusztán a példányoknak a nagyközönség számára történő kereskedelmi célú bemutatásának lehetővé tétele céljából.

▼B

32. cikk

Kiállító hatósága

(1)  
Amennyiben a vándorkiállítás a Közösségből származik, akkor a vándorkiállítás-bizonyítványt kiállító hatóságnak azon tagállam igazgatási hatóságának kell lennie, amelyből a vándorkiállítás származik.
(2)  
Amennyiben a vándorkiállítás egy harmadik országból származik, akkor a vándorkiállítás-bizonyítványt kiállító hatóságnak az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell lennie és az adott bizonyítvány kibocsátásának egy az adott harmadik országból származó egyenértékű bizonyítványon kell alapulnia.
(3)  
Amennyiben az egyik tagállamban való tartózkodás alatt egy a vándorkiállítás-bizonyítvány hatálya alá tartozó állat születik, akkor az adott tagállam igazgatási hatóságát értesíteni kell erről és annak ki kell adnia egy megfelelő engedélyt vagy bizonyítványt.

33. cikk

A vándorkiállítás-bizonyítványokra vonatkozó feltételek

(1)  

Amennyiben egy példány egy vándorkiállítás-bizonyítvány hatálya alá tartozik, akkor az összes alábbi feltételt be kell tartani:

a) 

a példányt regisztrálnia kell a kiállító hatóságnak;

b) 

a példányt a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt regisztráló tagállamba;

c) 

a példányt a 66. cikk szerint egyedileg és maradandóan meg kell jelölni élő állatok esetében, vagy egyéb módon úgy kell azonosítani, hogy az azon tagállamok hatóságai, ahová az egyed belép, képesek legyenek igazolni azt, hogy a bizonyítvány az éppen importált vagy exportált egyedre vonatkozik.

(2)  

A 32. cikk (2) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok esetében e cikk (1) bekezdés a) és b) pontjai nem alkalmazhatók. Ilyen esetekben a bizonyítványnak a 20. rovatban a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha mellékelve van hozzá egy harmadik ország által kiadott eredeti vándorkiállítás-bizonyítvány.”

34. cikk

Kérelmezés

(1)  

A vándorkiállítás-bizonyítvány kérelmezőjének, ha szükséges, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány (3. formanyomtatvány) 3. és 9–18. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 3. és 9–18. rovatát.

A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelemformanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra is vonatkozhat.

(2)  

A teljesen kitöltött formanyomtatványt azon tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, ahol a példányok tartózkodnak, vagy ha azt a 32. cikk (2) bekezdés említi, az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának, csatolva a formanyomtatványhoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Az információnak a kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)  
Ha egy bizonyítványra irányuló kérelem olyan példányokra vonatkozik, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.

35. cikk

A vándorkiállítás-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

(1)  

Egy a 32. cikk (1) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítvány esetében a tulajdonosnak vagy a meghatalmazott képviselőjének érvényesítés céljából be kell nyújtania az adott bizonyítvány eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének, hitelesítenie kell a pótlapot és ezt a hitelesített példányt a 45. cikk szerint továbbítania kell a megfelelő igazgatási hatóságnak.

(2)  

Egy a 32. cikk (2) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni, kivéve ha a tulajdonos vagy a meghatalmazott képviselője igazolás céljából benyújtja a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt és pótlapot is.

A vámhatóságnak mindkét pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti vándorkiállítás-bizonyítványokat az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének, és a 45. cikk szerint továbbítania kell a tagállam igazgatási hatósága által kiadott bizonyítvány pótlapjának egy hitelesített példányát ennek a hatóságnak.

36. cikk

Pótlás

Elveszett, ellopott vagy megsemmisült vándorkiállítás-bizonyítványt csak az azt kiállító hatóság pótolhat.

▼M1

A pótló dokumentum száma, és lehetőség szerint érvényességi ideje is azonos az eredeti dokumentuméval, valamint a 20. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.” vagy „Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-n kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.”

▼BVIII. FEJEZET

SZEMÉLYITULAJDON-BIZONYÍTVÁNY

37. cikk

Személyitulajdon-bizonyítványok kiadása

▼M2

(1)  
A tagállamok a személyes, nem kereskedelmi céllal legálisan megszerzett állatok jogos tulajdonosának személyitulajdon-bizonyítványt adhatnak ki.

▼B

(2)  
Egy személyitulajdon-bizonyítvány csak egy példányra vonatkozhat.
(3)  
A bizonyítványhoz csatolni kell egy pótlapot, amely a 42. cikk szerint alkalmazandó.

38. cikk

Felhasználás

Feltéve hogy a személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartozó példány a jogos tulajdonossal együtt van, a bizonyítvány a következőképpen használható fel:

1. 

a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. 

a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként, ha a rendeltetési ország ezt jóváhagyja.

39. cikk

A személyitulajdon-bizonyítványok kibocsátó hatósága

(1)  
Amennyiben a példány a Közösségből származik, akkor a személyitulajdon-bizonyítványt kibocsátó hatóságnak azon tagállam igazgatási hatóságának kell lennie, amelynek területén a példány található.
(2)  
Amennyiben a példány egy harmadik országból származik, akkor a személyitulajdon-bizonyítványt kibocsátó hatóságnak az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell lennie és az adott bizonyítvány kibocsátásának egy az illetékes harmadik országból származó egyenértékű bizonyítvány bemutatásán kell alapulnia.
(3)  

A személyitulajdon-bizonyítványnak a 23. rovatában vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Többszöri határátlépésre érvényes, amennyiben a példány a tulajdonosával együtt utazik. A jogos tulajdonosnak az eredeti űrlapot kell megtartania.

Az e bizonyítvány hatálya alá tartozó példány nem adható el vagy adható át más módon a 865/2006/EK bizottsági rendelet 43. cikke szerintiek kivételével. Ez a bizonyítvány nem ruházható át. Ha a példány elhullik, ellopják, megsemmisül vagy elvész vagy eladják vagy az egyed tulajdonjogát másként átadják, akkor ezt a bizonyítványt azonnal vissza kell szolgáltatni a kibocsátó igazgatási hatóságnak.

Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha csatolva van hozzá egy pótlap, amelyet az összes határátkelőhelyen aláírt és lepecsételt egy vámtisztviselő.

Ez a bizonyítvány semmilyen módon nincs hatással az államok azon jogára, miszerint szigorúbb saját szabályokat fogadhatnak el az élő állatok birtoklási/tartási korlátozásaira vagy feltételeire vonatkozóan.”

(4)  
Amennyiben az egyik tagállamban való tartózkodás alatt egy személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartozó állat szül, akkor az adott állam igazgatási hatóságát értesíteni kell, amely kiad egy megfelelő engedélyt vagy bizonyítványt.

40. cikk

A példányokra vonatkozó feltételek

(1)  

Amennyiben a példányok egy személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartoznak, akkor a következő feltételeket kell betartani:

a) 

a példányokat annak a tagállamnak az igazgatási hatóságának kell nyilvántartásba vennie, amelyben a tulajdonos lakik;

b) 

a példányokat a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt nyilvántartó tagállamba;

c) 

a példányok nem használhatók fel kereskedelmi célokra a 43. cikkben előírt feltételek kivételével;

d) 

a példányokat a 66. cikk szerint egyedileg és maradandóan meg kell jelölni.

(2)  

A 39. cikk (2) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítványok esetében ezen cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai nem alkalmazhatók.

Ilyen esetekben a bizonyítványnak a 23. rovatban a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha mellékelve van hozzá egy harmadik ország által kiadott eredeti személyitulajdon-bizonyítvány és a hatálya alá tartozó példány a tulajdonosával együtt utazik.”

41. cikk

Kérelmezése

(1)  
A személyitulajdon-bizonyítvány kérelmezőjének, ha az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 4. és 6–23. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1., 4. és 6–22. rovatát. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra is vonatkozhat.
(2)  

A teljesen kitöltött űrlapot azon tagállam igazgatási hatóságának kell beadni, ahol a példányok tartózkodnak, csatolva az űrlaphoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Valamely információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Ha egy kérelem olyan példánykra vonatkozó bizonyítványra készült, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

42. cikk

A személyitulajdon-bizonyítvány tulajdonosa által benyújtandó dokumentumok

(1)  

Egy a 39. cikk (1) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány esetében a tulajdonosnak érvényesítés céljából át kell adnia az adott bizonyítvány eredeti példányát (1. űrlap) és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak, hitelesítenie kell a pótlap másolati példányát és ezt a hitelesített példányt e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell az illetékes megfelelő igazgatási hatóságnak.

(2)  

Egy a 39. cikk (2) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni, kivéve ha a tulajdonos igazolás céljából benyújtja a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt is.

A vámhatóságnak mindkét pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak és a 45. cikk szerint továbbítania kell a tagállam igazgatási hatósága által kiadott bizonyítvány pótlapjának egy hitelesített példányát ennek a hatóságnak.

43. cikk

Példányok eladása

Amennyiben egy e rendelet 39. cikkének (1) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány tulajdonosa el kívánja adni a példányt, akkor a tulajdonosnak először be kell nyújtania a bizonyítványt a kibocsátó hatóságnak, és ha a példány a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok valamelyikébe tartozik, akkor az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint kérelmezni kell egy bizonylatot az említett illetékes hatóságtól.

44. cikk

Pótlása

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült személyitulajdon-bizonyítványt csak az azt kiadó hatóság pótolhatja.

▼M1

A pótló dokumentum száma, és lehetőség szerint érvényességi ideje is azonos az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.” vagy „Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-án/-én kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.”

▼M1VIIIa.

FEJEZET

MINTAGYŰJTEMÉNY-BIZONYÍTVÁNYOK

44a. cikk

Mintagyűjtemény-bizonyítványok kiadása

A tagállamok a mintagyűjtemények vonatkozásában kiadhatnak mintagyűjtemény-bizonyítványokat, feltéve hogy a gyűjtemény érvényes ATA-igazolvánnyal rendelkezik, és a 338/97/EK rendelet A., B. vagy C. mellékletében felsorolt fajok példányait, vagy azok részeit, illetve származékait tartalmazza.

Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak, vagy részeinek, illetve származékainak az első bekezdés céljából meg kell felelniük e rendelet XIII. fejezetének.

44b. cikk

Felhasználás

Amennyiben a mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező mintagyűjteményhez érvényes ATA-igazolvány is tartozik, a 44a. cikkel összhangban kiadott bizonyítvány a következőként használható fel:

1. 

a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. 

a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként, ha a rendeltetési ország elismeri az ATA-igazolványokat és megengedi felhasználásukat;

3. 

a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerinti bizonylatként pusztán a példányoknak a nagyközönség számára történő kereskedelmi célú bemutatásának lehetővé tétele céljából.

44c. cikk

Kiállító hatóság

(1)  
Amennyiben a mintagyűjtemény a Közösségből származik, a mintagyűjtemény-bizonyítványt kiállító hatóság csak azon tagállam igazgatási hatósága lehet, ahonnan a mintagyűjtemény származik.
(2)  
Amennyiben a mintagyűjtemény harmadik országból származik, a mintagyűjtemény-bizonyítványt kiállító hatóságnak az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell lennie, és az adott bizonyítvány kibocsátása csak a megfelelő harmadik országból származó egyenértékű bizonyítvány alapján történhet.

44d. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítványokra vonatkozó feltételek

(1)  
A mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező mintagyűjteményt a bizonyítvány lejáratának időpontja előtt újra be kell hozni a Közösségbe.
(2)  
A mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező példányok a bizonyítványt kibocsátó állam területén kívül nem adhatók el és nem ruházhatók át egyéb módon sem.
(3)  
A mintagyűjtemény-bizonyítvány nem ruházható át. Ha a mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező példányokat ellopják, megsemmisülnek vagy elvesznek, erről azonnal tájékoztatni kell a kibocsátó igazgatási hatóságot és annak az országnak az igazgatási hatóságát, ahol ez bekövetkezett.
(4)  
A mintagyűjtemény-bizonyítványon fel kell tüntetni, hogy a dokumentum célja „egyéb: mintagyűjtemény”, és a 23. rovatban meg kell adni a kísérő ATA-igazolvány számát.

A 23. rovatban vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében szerepeltetni kell a következő szöveget:

„A xxx. számú ATA-igazolvánnyal kísért mintagyűjtemény számára

Ez a bizonyítvány egy mintagyűjteményre vonatkozik, és csak akkor érvényes, ha azt ATA-igazolvány kíséri. A bizonyítvány nem ruházható át. A bizonyítvány érvényességi körébe tartozó példányok nem adhatók el és egyéb módon sem ruházhatók át mialatt az e dokumentumot kiállító állam területén kívül tartózkodnak. Ez a bizonyítvány [re-exportáló ország]-ból/ [felkeresendő ország(ok)] érintésével bemutatás céljából történő (re-)exporthoz és [re-export ország]-ba való újbóli behozatalhoz használható fel.”

(5)  

A 44c. cikk (2) bekezdésével összhangban kiállítottt mintagyűjtemény-bizonyítványok esetében e cikk (1) és (4) bekezdése nem alkalmazandó. Ezekben az esetekben a bizonyítvány 23. rovatában a következőt kell feltüntetni:

„Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha azt harmadik ország részéről az egyezményben részes felek konferenciája által megállapított rendelkezésekkel összhangban kiadott eredeti CITES-dokumentum kíséri.”

44e. cikk

Kérelmezés

(1)  
A mintagyűjtemény-bizonyítvány kérelmezőjének – adott esetben – ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 3., 4. és 7–23. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1., 3., 4. és 7–22. rovatát. Az 1. és 3. rovatban szereplő bejegyzéseknek azonosnak kell lenniük. A felkeresendő országok listáját a 23. rovatban kell feltüntetni.

A tagállamok azonban előírhatják, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező.

(2)  
A megfelelően kitöltött formanyomtatványt azon tagállam igazgatási hatóságához kell benyújtani, ahol a példányok találhatóak, vagy a 44c. cikk (2) bekezdésében említett esetben az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságához, mindig az adott hatóság által a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozatalához szükségesnek tartott információkkal és igazoló okmányokkal együtt.

Az információszolgáltatás elmulasztását meg kell indokolni.

(3)  
Amennyiben olyan példányok kapcsán nyújtanak be bizonyítvány iránti kérelmet, amelyek kapcsán korábban ilyen kérelmet már elutasítottak, a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

44f. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

(1)  
A 44c. cikk (1) bekezdésével összhangban kiadott mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosának vagy meghatalmazott képviselőjének ellenőrzés céljából be kell nyújtania a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése értelmében kijelölt vámhivatalba a bizonyítvány eredeti példányát (1.) és egy másolatát, és adott esetben tulajdonosi példányát (2.) és a kibocsátó igazgatási hatóságnak való visszaküldésre szolgáló példányt (3.), valamint az érvényes ATA-igazolvány eredeti példányát.

A vámhivatal a 2454/93/EK rendeletben foglalt vámszabályokkal összhangban feldolgozza az ATA-igazolványt, és szükség esetén feltünteti a kísérő ATA-igazolvány számát a mintagyűjtemény-bizonyítvány eredeti és másolati példányán, majd visszaadja az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének, hitelesíti a mintagyűjtemény-bizonyítványt, és ezt a hitelesített példányt a 45. cikkel összhangban továbbítja a megfelelő igazgatási hatósághoz.

A Közösségből való első kivitel időpontjában azonban a vámhivatal a 27. rovat kitöltése után visszaadja a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének az eredeti mintagyűjtemény-bizonyítványt (1.) és egy tulajdonosi másolati példányát (2.), és a 45. cikkel összhangban továbbítja a kiállító igazgatási hatósághoz visszaküldendő másolati példányt (3.).

(2)  
A 44c. cikk (2) bekezdésével összhangban kiadott mintagyűjtemény-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a tulajdonos vagy meghatalmazott képviselője benyújtja ellenőrzésre a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt is.

44g. cikk

Pótlás

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült mintagyűjtemény-bizonyítványt csak az azt eredetileg kiállító hatóság pótolhatja.

A pótlólag kiállított dokumentumnak lehetőség szerint ugyanaz lesz a száma, és érvényességi ideje is megegyezik az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.” vagy „Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-n kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.”

▼M6VIIIb. FEJEZET

HANGSZERBIZONYÍTVÁNYOK

44h. cikk

Bizonyítványok kiadása

(1)  

A tagállamok a hangszerek nem kereskedelmi célú, tagállamok közötti mozgásához hangszerbizonyítványt adhatnak ki, amennyiben azokat többek között személyes használat, előadás, műsorkészítés (hangfelvétel), műsorszolgáltatás, oktatás, bemutató vagy verseny céljából szállítják, amennyiben a hangszerek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) 

a 338/97/EK rendelet A., B., vagy C. mellékletében felsorolt fajok, de nem a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok felhasználásával készültek, és beszerzésük idején az adott fajok már fel voltak véve az Egyezmény függelékeibe;

b) 

a hangszer elkészítéséhez használt példányt jogszerűen szerezték be;

c) 

a hangszert megfelelően azonosították.

(2)  
A bizonyítványhoz csatolni kell egy pótlapot, amely a 44 m. cikk szerint alkalmazandó.

44i. cikk

Felhasználás

A bizonyítvány a következők egyikeként használható fel:

a) 

a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti behozatali engedélyként;

b) 

a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti kiviteli engedélyként vagy reexport-bizonyítványként.

44j. cikk

Kiállító hatóság

(1)  
A hangszerbizonyítványt kiállító hatóság a kérelmező állandó lakhelye szerinti állam irányító hatósága.
(2)  

A hangszerbizonyítvány 23. rovatában vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében fel kell tüntetni a következő megjegyzést:

„Többszöri határátlépésre érvényes. A tulajdonosnak az eredeti példányt kell megtartania.

A hangszerek, amelyekre ezt a többszöri határátlépésre feljogosító bizonyítványt kiállították, nem kereskedelmi célra, hanem többek között személyes felhasználás, előadás, műsorkészítés (hangfelvétel), műsorszolgáltatás, oktatás, bemutató vagy verseny céljára szolgálnak. Az e bizonyítvánnyal tanúsított hangszer a bizonyítványt kibocsátó állam területén kívül nem adható el, annak tulajdonjoga nem ruházható át.

A bizonyítványt annak lejárta előtt vissza kell szolgáltatni a bizonyítvány kibocsátása szerinti állam irányító hatóságának.

Ez a bizonyítvány csak a hozzá csatolt és az egyes határátkelőhelyeken a vámtisztviselő által aláírt és lepecsételt pótlappal együtt érvényes.”

44k. cikk

A példányokra vonatkozó követelmények

Amennyiben egy hangszerre bizonyítványt állítottak ki, teljesülniük kell a következő feltételeknek:

a) 

a hangszert nyilvántartásba kell vennie a kiállító hatóságnak;

b) 

a hangszert a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt nyilvántartó tagállamba;

c) 

a példány a kérelmező állandó lakhelye szerinti állam területén kívül nem adható el, illetve annak tulajdonjoga nem ruházható át, hacsak nem teljesülnek a 44n. cikkben foglalt feltételek;

d) 

a hangszert megfelelően azonosítani kell.

44 l. cikk

Kérelmek

(1)  
A hangszerbizonyítvány kérelmezője megadja a 44h. és 44k. cikkben szereplő információkat és szükség szerint kitölti a kérelemre szolgáló formanyomtatvány 1., 4. és 7–23. rovatát, valamint az eredeti és az összes többi bizonyítványpéldány 1., 4. és 7–22. rovatát.

A tagállamok lehetővé tehetik, hogy csak egy formanyomtatványt kelljen kitölteni, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra vonatkozhat.

(2)  
A megfelelően kitöltött kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerinti tagállam irányítási hatóságához kell benyújtani, csatolva hozzá azon szükséges információkat és dokumentált bizonyítékokat, amelyeket az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozatalához.

A kérelem bármely rovatának kitöltetlenül hagyását indokolni kell.

(3)  
Amennyiben olyan példányok kapcsán nyújtanak be bizonyítvány iránti kérelmet, amelyek vonatkozásában korábban ilyen kérelmet már elutasítottak, a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az irányító hatóságot.

44 m. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalhoz benyújtandó dokumentumok

Az Unióba történő behozatal esetén a 44j. cikk szerint kiadott hangszerbizonyítvánnyal exportált vagy reexportált példányok esetében a tulajdonosnak érvényesítés céljából le kell adnia az adott bizonyítvány eredeti példányát és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalban.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak, hitelesítenie kell a pótlap másolati példányát és ezt a hitelesített példányt e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell a megfelelő irányító hatóságnak.

44n. cikk

Példányok eladása

Amennyiben egy e rendelet 44j. cikke szerint kiadott hangszerbizonyítvány tulajdonosa el kívánja adni a példányt, akkor a tulajdonosnak először be kell nyújtania a bizonyítványt a kibocsátó hatóságnak, és ha a példány a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok valamelyikébe tartozik, akkor az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint kérelmezni kell egy bizonyítványt az említett illetékes hatóságnál.

44o. cikk

Pótlás

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült hangszerbizonyítványt csak az azt kiállító hatóság pótolhatja.

A pótlólag kiállított dokumentumnak lehetőség szerint ugyanaz lesz a száma, és érvényességi ideje is megegyezik az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmazza a következő megjegyzések egyikét:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.” vagy „Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-án/-én kiadott xxxx sorszámú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.”

44p. cikk

Hangszerek Unióba történő behozatala harmadik országok által kiadott engedélyekkel

Amennyiben egy hangszert egy harmadik ország által a 44h. és a 44j. cikkben előírtaknak megfeleltethető feltételek mellett kiadott hangszerbizonyítvánnyal hoznak be az Unióba, nem szükséges bemutatni az export dokumentumot vagy a behozatali engedélyt. Az ilyen hangszer reexportja esetében pedig ugyanígy nem kell bemutatni a reexport-bizonyítványt.

▼BIX. FEJEZET

VÁMELJÁRÁS

45. cikk

A vámhivatalokba átadott dokumentumok továbbítása

(1)  

A vámhivataloknak azonnal továbbítaniuk kell a tagállam megfelelő igazgatási hatóságának a 338/97/EK rendelet és e rendelet előírásai szerint nekik átadott összes dokumentumot.

▼M2

Az e dokumentumokat megkapó igazgatási hatóságok azonnal továbbítják a megfelelő igazgatási hatóságoknak a többi tagállam által kiadott dokumentumokat az összes vonatkozó, az Egyezmény szerint kiadott kísérő dokumentummal együtt. Jelentéstétel céljából továbbítani kell az eredeti importbejelentéseket az importáló ország igazgatási hatóságai felé, amennyiben ez az ország nem azonos azzal, amelyen át a példányt az Unióba behozták.

▼B

(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve a vámhivatalok a saját tagállamuk által kiadott dokumentumok bemutatását elektronikus formában is megerősíthetik.X. FEJEZET

A 338/97/EK RENDELET 5. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN, 5. CIKKÉNEK (3) ÉS (4) BEKEZDÉSÉBEN, 8. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉBEN ÉS 9. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN ELŐÍRT BIZONYLATOK

46. cikk

Kibocsátó hatóság

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonylatok az e rendelet 50. cikke szerinti kérelem beadását követően azon tagállam igazgatási hatósága által adhatók ki, amelyben a példányok fellelhetők.

47. cikk

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében előírt bizonylatok (exporthoz vagy re-exporthoz előírt bizonylatok)

A 338/97/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése b) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdéseiben előírt bizonylatoknak igazolniuk kell, hogy a példányok tekintetében az alábbiak közül melyik körülmény áll fenn:

1. 

a vadonból fogták/gyűjtötték be a származási tagállamban hatályban lévő jogszabályok szerint;

2. 

elhagyták vagy azok megszöktek és az ismételt befogási hely tagállamában hatályban lévő jogszabályok szerint fogták be újra;

3. 

a 338/97/EK rendelet rendelkezései szerint szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

4. 

a 3626/82/EGK tanácsi rendelet szerint 1997. június 1. előtt szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

5. 

az Egyezmény rendelkezései szerint 1984. január 1. előtt szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

6. 

az egyik tagállamban szerezték meg vagy hozták be annak területére, mielőtt a (3) vagy (4) bekezdéseiben említett rendeletek vagy az Egyezmény rájuk vonatkozó rendelkezései alkalmazandóvá váltak rájuk vonatkozóan vagy az adott tagállamban.

48. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylat (bizonylat kereskedelmi felhasználáshoz)

(1)  

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének céljaira szolgáló bizonylatnak meg kell adnia azt, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok mentesülnek az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésében szereplő egy vagy több tilalom alól, mert azok(at):

a) 

akkor szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe, amikor az 338/97/EK rendelet mellékletében vagy az Egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C1. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések még nem voltak érvényesek rájuk; vagy

b) 

az egyik tagállamból származnak és a vadonból fogták/gyűjtötték be az adott tagállam területén hatályos jogszabályok szerint; vagy

c) 

olyan állatok, vagy azok részei, vagy olyan állatoktól származnak, amelyek fogságban született, illetve szaporított állatok; vagy

d) 

engedélyezettek a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) és e) – g) pontjában említett célok valamelyikére történő felhasználásra; vagy

▼M8

e) 

elefántcsontot tartalmazó olyan megmunkált példányok, amelyeket több mint ötven évvel korábban szereztek meg, amint azt a 338/97/EK rendelet 2. cikkének w) pontjában meghatározták.

▼B

(2)  
Egy tagállam illetékes igazgatási hatósága egy a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése céljainak megfelelő bizonyítványként elfogadhatónak tekinthet egy importengedélyt, egy exportengedélyt, vagy egy re-export bizonyítványt a 2. űrlap, a „tulajdonos példánya” bemutatása esetén, ha az kijelenti azt, hogy a példányok mentesülnek a 338/97/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésében szereplő egy vagy több tilalom alól, amint az a 8. cikkz (3) bekezdésében elő van írva .

49. cikk

A 338/97/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonylat (bizonylat élő példányok szállításához)

A 338/97/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdése b) pontjának céljára szolgáló bizonylatnak meg kell adnia azt, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt valamely fajhoz tartozó élő példányok szállítása engedélyezett az importengedélyben vagy egy korábban kiadott bizonylatban feltüntetett helyről.

50. cikk

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdése b) pontjában előírt bizonylatok kérelmezése

(1)  

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylatok kérelmezőjének, ha az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem űrlap 1., 2. és 4–19. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1. és 4–18. rovatát.

A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kéreleműrlap kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonylatra is vonatkozhat.

(2)  

A teljesen kitöltött űrlapot azon tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, ahol a példányok tartózkodnak, csatolva az űrlaphoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonylat kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Valamely információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Ha egy kérelem olyan példányokra vonatkozó bizonylatra készült, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

51. cikk

Az engedélyek, bejelentések és bizonylatok módosításai

(1)  

Amennyiben egy importengedély „tulajdonos példánya” (2. űrlap), egy importbejelentés „importőr példánya” (2. űrlap) vagy egy bizonylat hatálya alá tartozó szállítmány fel van osztva, vagy ha egyéb okok miatt az ilyen dokumentum bejegyzései többé már nem a valós helyzetet mutatják, akkor az igazgatási hatóság az alábbi intézkedéseket foganatosíthatja:

a) 

4. cikk (2) bekezdése szerint végrehajthatja a szükséges módosításokat;

b) 

a 47. és 48. cikkekben leírt rendelkezések céljaira kiadhat egy vagy több megfelelő bizonylatot.

A b) pont vonatkozásában az igazgatási hatóságnak először meg kell állapítania a pótlandó dokumentum hitelességét, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.

(2)  
Amennyiben a bizonylatokat egy importengedély „tulajdonosi példánya” (2. űrlap), egy import bejelentés „importőr példánya” (2. űrlap) vagy egy korábban kiadott bizonylat pótlása céljából adnak ki, akkor ezt a dokumentumot a bizonylatot kiadó igazgatási hatóságnak meg kell tartania.
(3)  
Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült engedélyt, bejelentést vagy bizonylatot csak az azt kibocsátó hatóság pótolhatja.
(4)  
Amennyiben az (1) bekezdés céljából az igazgatási hatóság konzultál egy másik tagállam igazgatási hatóságával, akkor az utóbbinak egy héten belül válaszolnia kell.XI. FEJEZET

CÍMKÉK

52. cikk

Címkék használata

▼M8

(1)  
A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (6) bekezdésében említett címkék csak a herbáriumi példányoknak, (az e rendelet XI. mellékletében leírtak szerinti) diagnosztikai és kriminalisztikai kutatási példányoknak, tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányoknak és tudományos tanulmányozásra szánt élő növényi anyagnak a megfelelően nyilvántartott kutatók és tudományos intézmények közötti nem kereskedelmi célú kölcsönzése, adományozása és cseréje esetén használhatók.

▼B

(2)  

Az (1) bekezdésben említett kutatók és tudományos intézetek számára azon tagállam igazgatási hatóságának kell kiadnia egy nyilvántartási számot, amely tagállamban azok megtalálhatók.

E nyilvántartási számnak öt számjegyből kell állnia, melynek első két jegye az adott tagállam kétjegyű ISO kódja, az utolsó három számnak pedig egy, az egyes intézményeknek az illetékes igazgatási hatóság által kiadott egyedi számnak kell lennie.

(3)  
Az érintett kutatóknak és tudományos intézményeknek ki kell tölteniük a címke 1–5. rovatait, a címke erre szolgáló részének visszaküldésével azonnal értesítve az őket nyilvántartó igazgatási hatóságot minden egyes címke felhasználásának összes részletéről.XII. FEJEZET

A 338/97/EK RENDELET 4. CIKKÉNEK (7) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT VÁMELJÁRÁSTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK

53. cikk

A belépés helyén lévő vámhivatalokon kívüli vámhivatalok

(1)  
Ha egy, a Közösségbe beléptetendő szállítmány egy határon lévő vámhivatalhoz érkezik tengeren, légi úton vagy vasúton, egy, a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt Közösségen belüli másik vámhivatalba ugyanolyan módon történő, azonnali, tárolás nélkül történő továbbküldés céljából, akkor az ellenőrzések lefolytatása és az importdokumentumok bemutatása az utóbbi helyen történik meg.
(2)  
Amennyiben egy szállítmányt megvizsgáltak egy, a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalban és továbbküldtek egy másik vámhivatalba valamilyen további vámeljárás céljából, akkor az utóbbinak kérnie kell egy az e rendelet 23. cikke szerint kitöltött importengedély „tulajdonos példányának” (2. űrlap) vagy az e rendelet 24. cikke szerint egy importbejelentés „importőr példányának” (2. űrlap) bemutatását, és végrehajthat bármilyen általa szükségesnek ítélt ellenőrzést a 338/97/EK rendelet és e rendelet előírásai betartásának megállapítása céljából.XIII. FEJEZET

FOGSÁGBAN SZÜLETETT, ILLETVE SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK ÉS MESTERSÉGESEN SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK

54. cikk

Állatfajok fogságban született, illetve szaporított példányai

Az 55. cikk sérelme nélkül egy állatfaj valamely példánya csak akkor tekinthető fogságban született, illetve szaporított példánynak, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy teljesültek az alábbi feltételek:

1. 

a példány olyan utód, vagy annak leszármazottja, amely ellenőrzött környezetben született vagy

a) 

ivaros szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek párosodása vagy ivarsejtjeik egyesítése ellenőrzött környezetben történt;

b) 

ivartalan szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek az utód fejlődésének megindulásakor ellenőrzött környezetben voltak;

2. 

a tenyészállományt a megszerzéskor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett hozták létre olyan módon, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából;

3. 

a tenyészállományt vadonból származó példányok befogása nélkül tartják fenn, állatok, tojások vagy ivarsejtek eseti bevitele kivételével, amely a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett olyan módon történik,, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából, és kizárólag a következő célokból történik:

a) 

a káros beltenyésztés megelőzése vagy enyhítése céljából, az ilyen bevitel mértékét az új genetikai anyag iránti szükséglet határozza meg;

b) 

az elkobzott állatoknak a 338/97/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint történő elhelyezése céljából; vagy

c) 

kivételesen, tenyészállományként történő felhasználás céljából;

4. 

a tenyészállomány maga hozott létre ellenőrzött környezetben második vagy további generációs utódot, vagy azt oly módon kezelik, ami bizonyítottan képes ellenőrzött környezetben második generációs utódok megbízható létrehozására.

55. cikk

A származás megállapítása

Amennyiben az 54. cikk, a 62. cikk (1) bekezdése vagy a 63. cikk (1) bekezdése céljából valamelyik illetékes hatóság szükségesnek tartja egy állat származásának meghatározását vér vagy egyéb szövet vizsgálatával, akkor ezt a vizsgálatot vagy a szükséges mintákat lehetővé/elérhetővé kell tenni az adott hatóság előírása szerinti módon.

56. cikk

Növényfajok mesterségesen szaporított példányai

(1)  

Egy növényfaj valamely példányát csak akkor lehet mesterségesen szaporított példánynak tekinteni, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy:

a) 

a példány olyan növény, vagy olyan növényektől származik, amely növényeket magokból, dugványokból, tőosztásból, sebszövetekből vagy egyéb növényi szövetekből, spórákból vagy egyéb szaporítóképletekből állítottak elő ellenőrzött környezetben;

▼M2

b) 

a termesztett szülői állományt az 1. cikk 4a. pontjában meghatározott módon hozták létre és tartják fenn;

▼M2 —————

▼M2

d) 

oltott növények esetében a törzstőállományt és az oltványt egyaránt mesterséges szaporítással állították elő az a) és b) pontok szerint.

▼M6

Az a) pont vonatkozásában ellenőrzött környezetnek minősül az olyan nem természetes környezet, amelyet emberi beavatkozással intenzíven alakítottak, amely beavatkozás többek között a föld megművelését, trágyázását, a gyomirtást, öntözést vagy az olyan palántanevelési műveleteket foglalja magába, mint a cserépbe ültetés, ágyásba ültetés és az időjárás elleni védelem. A magról, dugványról, oltványról, levegőbujtással, tőosztással, sebszövetekből vagy egyéb növényi szövetekből, spórákból vagy egyéb szaporítóképletekből szaporított agarfatermelő taxonok vonatkozásában „ellenőrzött környezetnek” minősül az olyan faültetvény, ideértve az egyéb nem természetes környezetet is, amelyet növényeknek, vagy ezek részeinek, illetve származékainak az előállítása céljából emberi beavatkozás útján alakítottak.

▼M2

(2)  
A monokultúrás ültetvényeken termesztett fákból származó faanyagot és egyéb farészeket vagy -származékokat az (1) bekezdéssel összhangban mesterségesen szaporítottnak kell tekinteni.

▼M6

(3)  

Az olyan kultúrákban termesztett agarfatermelő taxonokhoz tartozó fákat, mint:

a) 

a kert (magán vagy kollektív);

b) 

az állami, magán vagy kollektív, akár monokultúrás, akár vegyes fajösszetételű ültetvény,

mesterségesen szaporítottnak kell tekinteni az (1) bekezdésnek megfelelően.

▼BXIV. FEJEZET

SZEMÉLYI ÉS HÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ INGÓSÁGOK

57. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségbe történő behozatala és ismételt behozatala

(1)  

A 338/97/EK rendelet 4. cikke alól való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak.

Az említett eltérés csak akkor alkalmazható a példányokra, beleértve a vadásztrófeákat, ha azok eleget tesznek az alábbi feltételek valamelyikének:

a) 

egy harmadik országból érkező utazók személyi poggyászában vannak; vagy

b) 

egy olyan természetes személy személyi tulajdonában vannak, aki valamelyik harmadik országból a Közösségbe helyezi át a lakóhelyét; vagy

c) 

egy utazó által elejtett és egy későbbi időpontban behozott vadásztrófeák.

(2)  
A 338/97/EK rendelet 4. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokba tartozó példányokra, ha azokat első alkalommal egy a Közösségben lakó vagy oda beköltöző személy hozta be a Közösségbe.
(3)  

A személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által a Közösségbe első alkalommal történő behozatala esetében, amely a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt fajok példányait foglalja magában, nem kell bemutatni a vámnál az importengedélyt, amennyiben bemutatják egy exportengedély/re-export bizonyítvány eredeti példányát és annak egy másolatát.

A vámhatóságnak e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell az eredeti példányt, és a lepecsételt másolatot vissza kell adnia a tulajdonosnak.

▼M6

(3a)  
A (3) bekezdéstől eltérve a 338/97/EK rendelet B. mellékletében és e rendelet XIII. mellékletében felsorolt fajokhoz vagy populációkhoz tartozó példányok vadásztrófeáinak az Unióba történő első behozatalára a 338/97/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.

▼B

(4)  

A személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által a Közösségbe történő ismételt behozatala esetében, amely a 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait foglalja magában, nem kell bemutatni a vámnál az importengedélyt, amennyiben bemutatják:

a) 

egy korábban felhasznált közösségi import- vagy exportengedély vám által hitelesített „tulajdonos példányát” (2. űrlap); vagy

b) 

a (3) bekezdésben említett (re‐)export dokumentum másolatát; vagy

c) 

arra vonatkozó bizonyítékot, hogy az egyedeket a Közösségen belül szerezték meg.

▼M1

(5)  

A (3) és (4) bekezdésektől eltérve a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt következő tételek Közösségbe történő behozatala vagy ismételt behozatala esetében nem szükséges bemutatni a (re-)export dokumentumot vagy az importengedélyt:

a) 

tokfajok (Acipenseriformes spp.) a 66. cikk (6) bekezdésével összhangban egyedileg megjelölt tárolóedényben lévő kaviárja esetében személyenként maximum 125 g tömegig;

b) 

a Cactaceae fajokból készült ún. esőbotok esetében személyenként legfeljebb három darabig;

c) 

a Crocodylia fajok élettelen, megmunkált példányai esetében (a hús- és vadásztrófeák kivételével) személyenként legfeljebb négy darabig;

d) 

Strombus gigas csigaházak esetében személyenként legfeljebb három darabig;

e) 

Hippocampus fajok élettelen példányai esetében személyenként legfeljebb négy darabig;

f) 

Tridacnidae fajok kagylóhéjai esetében személyenként legfeljebb három darabig, és összesen legfeljebb három kg-ig, ahol a példány lehet egy érintetlen kagylóhéj vagy két egymáshoz tartozó fél;

▼M6

g) 

agarfából (Aquilaria spp. vagy Gyrinops spp.) készült példányok, személyenként legfeljebb 1 kg faforgács, 24 ml olaj és két füzér vagy imafüzér (vagy két nyaklánc vagy karkötő) mennyiségig.

▼B

58. cikk

Személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségből történő kivitele és ismételt kivitele

(1)  

A 338/97/EK rendelet 5. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak.

Az említett eltérés csak akkor alkalmazható a példányokra, ha azok:

a) 

egy harmadik országba utazó személyek személyi poggyászában vannak; vagy

b) 

egy olyan természetes személy személyi tulajdonában vannak, aki valamelyik harmadik országba helyezi át a lakóhelyét a Közösségből.

(2)  
Kivitel esetében a 338/97/EK rendelet 5. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra meghatározott eltéréseknek alkalmazása nem vonatkozhat az említett rendelet A. és B. mellékletében felsorolt fajokba tartozó példányokra.
(3)  

A 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait magában foglaló személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által történő ismételt kivitele esetében nem kell bemutatni a vámnál a re-export bizonyítványt, amennyiben az alábbiak egyikét bemutatják:

a) 

egy korábban felhasznált közösségi import- vagy exportengedély vám által hitelesített „tulajdonos példánya” (2. űrlap); vagy

b) 

az e rendelet 57. cikk (3) bekezdésében meghatározott (re)-export bizonyítvány másolata; vagy

c) 

arra vonatkozó bizonyíték, hogy az egyedeket a Közösségen belül szerezték meg.

▼M6

Az előző albekezdés előírásai nem alkalmazandók a személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok közé tartozó orrszarvúszarv vagy elefántcsont reexportjára; ezen példányok esetében a reexport-bizonyítványt kell bemutatni a vámhatóságnál.

▼M6

(3a)  
Azon személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságoknak – köztük vadásztrófeáknak – rendes körülmények között az Unióban lakóhellyel nem rendelkező személy által történő reexportja esetén, amelyek a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok példányai, és amelyeket az adott személy a lakóhelye szerinti állam területén kívül szerzett meg, a reexport-bizonyítványt be kell mutatni a vámhatóságnál. Ugyanez a követelmény vonatkozik a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt populációkból származó példányokból készült személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok közé sorolandó orrszarvúszarv és elefántcsont reexportjára.
(4)  
A (2) és (3) bekezdésektől eltérve az 57. cikk (5) bekezdésének a)–g) pontjaiban felsorolt tételek kivitele vagy reexportja esetén nem szükséges bemutatni az exportengedélyt vagy a reexport engedélyt.

▼M2

58a. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok kereskedelmi célú felhasználása az Unióban

▼M6

(1)  

A 338/97/EK rendelet B. mellékletben felsorolt fajoknak a 338/97/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Unióba behozott példányai tekintetében valamely tagállam irányító hatósága csak a következő feltételekkel adhat engedélyt kereskedelmi tevékenység végzésére:

▼M2

a) 

a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a példányt már legalább két évvel annak kereskedelmi célú felhasználhatósága előtt behozták az Unióba, és

b) 

a tagállam illetékes igazgatási hatósága igazolta, hogy a szóban forgó példány kereskedelmi célú importálására a 338/97/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban sor kerülhetett abban az időpontban, amikor azt az Unióba behozták.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, az igazgatási hatóság írásos nyilatkozatot ad arról, hogy az adott példány kereskedelmi célokra felhasználható.

▼M6

(2)  
A 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajoknak a 338/97/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Unióba behozott példányai, valamint az Egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C1. mellékletében felsorolt fajok példányai tekintetében, amennyiben azokat személyi és háztartáshoz tartozó ingóságokként hozták be az Unióba, tilos kereskedelmi tevékenységet folytatni.

▼BXV. FEJEZET

MENTESSÉGEK ÉS ELTÉRÉSEK

59. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alól az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti mentességek

(1)  
A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az ott és az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek.

▼M2

(1a)  
A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az adott példányokat a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően szerezték meg.

▼B

(2)  
A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, miután az utóbbi konzultált az illetékes tudományos testülettel, hogy az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek és hogy az adott példányok fogságban született, illetve szaporított vagy e rendelet 54., 55. és 56. cikkeinek megfelelően mesterségesen szaporított példányok.
(3)  
A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, miután az utóbbi konzultált az illetékes tudományos testülettel, hogy az ott és az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek.
(4)  
A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének h) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az adott példányokat valamely tagállamban annak jogszabályaival összhangban a vadonból fogták/gyűjtötték be.
(5)  
Egy a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésében meghatározott mentesség élő gerincesekre csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy e rendelet 66. cikkének vonatkozó előírásait betartották.

60. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől való eltérés a tudományos intézmények javára

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül, az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdése tilalmai alól mentesség engedélyezhető az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció mellett, az igazgatási hatóság által elismert tudományos intézmények számára, bizonylat kiállításával az említett rendelet A. mellékletében felsorolt összes faj a gyűjteményükben megtalálható azon példányaira, amelyeket az alábbi célokból tartanak:

1. 

az érintett faj megőrzését szolgáló fogságban szaporítás vagy mesterséges szaporítás;

2. 

az érintett faj megőrzését illetve védelmét célzó kutatás vagy oktatás.

Az ilyen bizonylattal rendelkező példányok eladása kizárólag olyan tudományos intézményeknek történhet, amelyek ilyen bizonylattal rendelkeznek.

61. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdése alóli mentességek

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül a 8. cikk (1) bekezdésének az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok megvásárlására, eladásra való felajánlására vagy megszerzésére vonatkozó tilalom, valamint az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében leírt rendelkezés, miszerint ezen tilalmak alóli mentesség eseti alapon egy bizonylat kiadása révén biztosítható, nem alkalmazhatók, amennyiben az érintett példányok:

1. 

az e rendelet 48. cikkében előírt bizonylatok valamelyikének hatálya alá tartoznak, vagy

2. 

amelyekre az e rendelet 62. cikkében előírt általános mentességek valamelyike vonatkozik.

62. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdése alóli általános mentességek

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének azon rendelkezését, hogy a 8. cikk (1) bekezdésének tilalmai alóli mentességek egy eseti alapon kiadott bizonylat révén biztosíthatók, nem kell alkalmazni és bizonylatra sincs szükség, amennyiben:

1. 

a X. mellékletben felsorolt fajok fogságban született, illetve szaporított példányai és azok hibridjei esetében, feltéve, hogy a megjegyzéssel ellátott fajok példányait e rendelet 66. cikkének (1) bekezdése szerint megjelölték;

2. 

növényfajok mesterségesen szaporított példányai esetében;

▼M8

3. 

olyan megmunkált példányok esetében, amelyeket több mint ötven évvel korábban szereztek meg, amint azt a 338/97/EK rendelet 2. cikkének w) pontjában meghatározták, az elefántcsontot tartalmazó példányok kivételével.

▼M2

4. 

az A. mellékletben meghatározott, D eredetkódú Crocodilya fajok nem élő példányai esetében, feltéve, hogy azokat e rendelettel összhangban megjelölték vagy egyéb módon azonosították;

5. 

a D eredetkódú Acipenser brevirostrum és hibridjei kaviárja esetében, feltéve, hogy azt e rendelettel összhangban megjelölt tárolóedényben tárolják.

▼B

63. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint előzetesen kiadott bizonylatok

(1)  

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjának céljából bármely tagállam az igazgatási hatóság által e célra jóváhagyott tenyésztők számára készíthet előzetesen kiadott bizonylatokat, feltéve, hogy azok tenyésztési nyilvántartást vezetnek, amelyet kérésre be kell mutatniuk az illetékes igazgatási hatóságnak.

Ezeknek a bizonylatoknak a 20. rovatban tartalmazniuk kell a következő nyilatkozatot:

„A bizonylat csak a következő taxon/taxonok esetében érvényes:………”

(2)  

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) és h) pontjának céljából bármely tagállam készíthet előzetesen kiadott bizonylatokat az igazgatási hatóság által jóváhagyott személyek számára, élettelen fogságban szaporított pédányok és/vagy a Közösségen belül a vadonból korábban legálisan befogott/gyűjtött, élettelen példányok ezen bizonylatok alapján történő eladása céljára, feltéve hogy az ilyen személy:

a) 

nyilvántartást vezet, amelyet kérésre bemutat az illetékes igazgatási hatóságnak és amely tartalmazza az eladott példányok/fajok adatait, az elhullás okát (ha ismert), azon személyeket, akiktől az egyedeket megszerezték és azokat, akiknek eladták;

b) 

benyújt egy éves jelentést az illetékes igazgatási hatóságnak, amely tartalmazza az adott év eladási adatait, a példányok típusát és számát, az adott fajokat és a példányok beszerzésének módját.

▼M2

(3)  
Az előzetesen kiadott bizonylat csak akkor érvényes, ha teljesen ki van töltve, és a kérelmező a bizonylat egy példányát megküldi a kibocsátó igazgatási hatóságnak.

▼BXVI. FEJEZET

JELÖLÉSI ELŐÍRÁSOK

64. cikk

Az egyedek megjelölése behozatal és a Közösségen belüli kereskedelmi tevékenység céljából

(1)  

A következő példányokra importengedély csak akkor adható ki, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak azt, hogy a 66. cikk (6) bekezdése szerint egyedileg megjelölt egyedek:

a) 

olyan fogságban szaporítási programból származó példányok, amelyet az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyott;

b) 

olyan fogságban történő felnevelési programból származó példányok, amelyet az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyott;

c) 

az Egyezmény I. függelékében felsorolt valamely faj populációjából származó példányok, amelyekre vonatkozóan az Egyezmény részes feleinek konferenciája export kvótát hagyott jóvá;

d) 

az afrikai elefánt nyers agyarai és annak levágott darabjai, amelyek mind 20 cm-esek vagy annál hosszabbak és 1 kg-osak vagy annál nagyobb tömegűek;

e) 

a Közösségbe exportált nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök, hastábla, farok, torok, láb, hátcsík és egyéb részek és a Közösségbe ismételten exportált teljes nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és hastáblák;

f) 

a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó élő gerincesek, amelyek egy utazó élőállat-kiállításhoz tartoznak;

g) 

az Acipenseriformes fajok kaviárjának tárolására szolgáló bármilyen edény (konzervdobozok, üvegek vagy dobozok, amelyek közvetlenül ilyen kaviárt tartalmaznak).

(2)  
A 338/97/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének céljából az e cikk (1) bekezdésének (g) pontjában meghatározott összes kaviártárolót az e rendelet 66. cikk (6) bekezdése szerint, a 66. cikk (7) bekezdésében meghatározott további rendelkezések fenntartása mellett meg kell jelölni.

65. cikk

Az egyedek megjelölése kivitel vagy ismételt kivitel céljából

(1)  
A 64. cikk (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban említett, jelentős módosítás nélküli példányok re-export bizonyítványai csak akkor adhatók ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy az eredeti jelölések érintetlenek.
(2)  
A teljes nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és -hastáblák re-export bizonyítványai csak akkor adhatók ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy az eredeti függőcímkék érintetlenek, vagy ha azok elvesztek vagy azokat eltávolították, akkor a példányokat egy re-export függőcímkével megjelölték.
(3)  
A 64. cikk (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott bármilyen kaviártároló edényre exportengedély vagy re-export bizonyítvány csak akkor adható ki, a tárolóedényt e rendelet 66. cikke (6) bekezdésének megfelelően megjelölték.
(4)  
A 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó élő gerincesekre exportengedély csak akkor állítható ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy e rendelet 66. cikkének vonatkozó rendelkezéseit betartották. ►M2  Ez nem vonatkozik az e rendelet X. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányokra, kivéve, ha a jelölést a X. melléklet valamely megjegyzése előírja. ◄

66. cikk

Jelölési módszerek

(1)  
A 33. cikk (1) bekezdésének, a 40. cikk (1) bekezdésének, az 59. cikk (5) bekezdésének és a 65. cikk (4) bekezdésének alkalmazására a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2)  
A fogságban született, illetve szaporított madarakat a (8) bekezdés szerint kell megjelölni, vagy ha az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy ez a módszer az állat fizikai vagy viselkedési tulajdonságai miatt nem megfelelő, akkor egy egyedileg számozott, nem módosítható mikrochip transzponderrel kell megjelölni, amely megfelel a 11784: 1996 (E) és a 11785: 1996 ISO szabványoknak.
(3)  
A fogságban született, illetve szaporított madarakon kívüli egyéb élő gerinceseket egy egyedileg számozott, nem módosítható mikrochip transzponderrel kell megjelölni, amely megfelel a 11784: 1996 (E) és a 11785: 1996 ISO szabványoknak, vagy ha az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy ez a módszer a példány/faj fizikai vagy viselkedési tulajdonságai miatt nem megfelelő, akkor az adott példányokat egyedileg számozott gyűrűkkel, szalagokkal, függőcímkékkel, tetoválásokkal és hasonló módszerekkel kell megjelölni vagy bármilyen egyéb megfelelő eszközzel kell azonosíthatóvá tenni.
(4)  

A 33. cikk (1) bekezdését, a 40. cikk (1) bekezdését, a 48. cikk (2) bekezdését, az 59. cikk (5) bekezdését és a 65. cikk (4) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az illetékes igazgatási hatóság számára bizonyított, hogy a vonatkozó bizonylat kiadásakor az érintett példányok fizikai tulajdonságai nem teszik lehetővé semmilyen jelölési módszer biztonságos alkalmazását.

Amennyiben e körülmény áll fenn, akkor az érintett igazgatási hatóságnak egy tranzakcióspecifikus bizonylatot kell kiadnia, és be kell jegyeznie ezt a bizonyítvány 20. rovatába, vagy ha egy későbbi időpontban egy jelölési módszer biztonságosan alkalmazható, akkor bele kell írnia a bizonylatba a megfelelő kikötéseket.

▼M2

Az e bekezdés hatálya alá tartozó élő példányokra vonatkozóan nem adhatók ki egyedspecifikus bizonylatok, vándorkiállítás-bizonyítványok és személyitulajdon-bizonyítványok.

▼B

(5)  
Az 11784: 1996 (E) és 11785: 1996 (E) ISO szabványoknak nem megfelelő mikrochip transzponderrel 2002. január 1. előtt megjelölt példányokat vagy a (3) bekezdésben említett módszerek valamelyikével 1997. január 1. előtt vagy a (6) bekezdéssel összhangban a Közösségbe történő behozatal előtt megjelölt példányokat a (2) és (3) bekezdéssel összhangban megjelölt példányoknak kell tekinteni.

▼M1

(6)  
A 64. és a 65. cikkben említett példányokat az Egyezmény részes feleinek konferenciája által az adott példányra vonatkozóan jóváhagyott vagy ajánlott módszerrel kell megjelölni; különösen az 57. cikk (5) bekezdésének a) pontjában, a 64. cikk (1) bekezdésének g) pontjában, a 64. cikk (2) bekezdésében és a 65. cikk (3) bekezdésében meghatározott kaviártároló edényeket kell külön-külön megjelölni egyszer használatos címkékkel. Ha az egyszer használatos címke nem zárja le az eredeti tárolóedényt, akkor a kaviárt úgy kell csomagolni, hogy a tárolóedény bármely felnyitásának látható bizonyítéka legyen.

▼M6

Az eredeti tároló edény nem tartalmazhat keverve különböző Acipenseriformes fajoktól származó kaviárt, kivéve sajtolt kaviár esetében (azaz, amennyiben a kaviár nem egy jobb minőségű kaviár feldolgozása és elkészítése után megmaradt, tokfajok és lapátorrútok-félék nem megtermékenyített ikrájából (halikra) áll).

▼M1

(7)  
Csak a valamelyik tagállamban az igazgatási hatóság által engedélyezett (át)csomagoló és feldolgozó üzemek jogosultak feldolgozni és becsomagolni vagy újracsomagolni kaviárt kivitel, ismételt kivitel vagy Közösségen belüli kereskedelem céljára.

Az engedélyezett feldolgozó és (át)csomagoló üzemeknek megfelelő nyilvántartást kell vezetniük az importált, exportált, re-exportált helyben előállított vagy tárolt kaviár mennyiségéről. Ezt a nyilvántartást az adott tagállam igazgatási hatósága számára ellenőrzés céljából elérhetővé kell tenni.

Az adott igazgatási hatóságnak az összes ilyen feldolgozó vagy átcsomagoló üzem számára ki kell adnia egy egyedi azonosító kódot.

Az ezzel a bekezdéssel összhangban engedélyezett üzemek listájáról, valamint annak minden változtatásáról értesíteni kell az egyezmény titkárságát és a Bizottságot.

E bekezdés alkalmazásában a feldolgozó üzemekbe bele kell érteni a kaviárt előállító akvakultúrákat.

▼B

(8)  

A fogságban született, illetve szaporított, valamint az ellenőrzött környezetben született más madarakat varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrűvel kell megjelölni.

A varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrű egy folytonos kört képező gyűrűt vagy szalagot jelent, amelyen nincs semmilyen megszakítás vagy illesztés, amelyet semmilyen módon nem változtattak meg, amely olyan méretű, hogy nem lehet eltávolítani a madárról, ha a lába teljesen kifejlődött, miután ezt a gyűrűt a madár életének első napjaiban felhelyezték, valamint amely gyűrűt kereskedelmileg erre a célra gyártottak.

67. cikk

Humánus jelölési módszerek

Amennyiben a Közösség területén az élő állatok megjelölése megköveteli egy függőcímke, szalag, gyűrű vagy egyéb eszköz felhelyezését, az állat testrészének megjelölését vagy a mikrochip transzponder beültetését, akkor ezt a példány humánus kezelésére, védelmére, kíméletére és természetes viselkedésére való kellő figyelemmel kell végrehajtani.

68. cikk

A jelölési módszerek kölcsönös elismerése

(1)  
A tagállamok illetékes hatóságainak el kell ismerniük a többi tagállam illetékes hatóságai által a 66. cikkel összhangban jóváhagyott jelölési módszereket.
(2)  
Amennyiben e rendelet rendelkezései szerint egy engedélyre vagy bizonyítványra vagy bizonylatra van szükség, akkor az egyed megjelölésére vonatkozó összes adatot meg kell adni az adott dokumentumban.XVII. FEJEZET

JELENTÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

69. cikk

▼M8

A behozatalra, kivitelre és ismételt kivitelre, valamint a végrehajtásra vonatkozó jelentések.

▼B

(1)  

A tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a Közösségbe történő behozatalra és az onnan történő kivitelre és ismételt kivitelre vonatkozóan az igazgatási hatóságaik által kiadott engedélyek és bizonyítványok alapján, függetlenül a behozatal vagy az (ismételt) kivitel tényleges helyétől.

A tagállamoknak a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban az adott naptári évre vonatkozóan az e cikk (4) bekezdésében meghatározott időrend szerint az említett rendelet A, B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozóan közölniük kell ezt az információt a Bizottsággal számítógépes formában és az Egyezmény Titkársága által a CITES éves jelentések elkészítéséhez és benyújtásához kiadott útmutató alapján.

▼M8 —————

▼B

(2)  

Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást két külön részben kell benyújtani:

a) 

egyrészt az Egyezmény függelékeiben felsorolt fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és ismételt kiviteléről,

b) 

másrészről a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt egyéb fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és ismételt kiviteléről, valamint az említett rendelet D. mellékletében felsorolt fajok példányainak a Közösségbe történt behozataláról.

(3)  
Az élő állatokat tartalmazó szállítmányok behozatalát illetően, ahol lehetséges nyilvántartást kell vezetni a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajok azon példányainak százalékos arányáról, amelyek a Közösségbe történő behozatalukkor nem voltak életben.
(4)  
Az (1), (2) és (3) bekezdésekben említett információt minden egyes naptári évre vonatkozóan a következő év június 15-ig közölni kell a Bizottsággal fajonként és (újra) kiviteli országonként.
(5)  

A 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 338/97/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása és végrehajtatása érdekében hozott jogszabályi és adminisztratív intézkedésekre vonatkozó adatokat.

Ezenkívül a tagállamoknak jelentést kell készíteniük a következőkről:

a) 

az e rendelet 18. és 19. cikk szerint nyilvántartott személyekről és testületekről;

b) 

az e rendelet 60. cikk szerint regisztrált tudományos intézményekről;

c) 

az e rendelet 63. cikk szerint jóváhagyott tenyésztőkről;

d) 

az e rendelet 66. cikk (7) bekezdése szerint engedélyezett kaviár-újracsomagoló üzemekről;

e) 

az e rendelet 17. cikk szerint a növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználásáról;

▼M1

f) 

azokról az esetekről, amelyekben a rendelet 15. cikkével összhangban visszamenőlegesen adtak ki exportengedélyt vagy re-export bizonyítványt.

▼M8

(6)  
Az (5) bekezdés első mondatában említett információkat digitális formában, az egyezmény titkársága által kiadott és a Bizottság által módosított „végrehajtási jelentési formátummal” összhangban kell benyújtani az Egyezmény részes felei konferenciájának minden egyes ülése előtt egy évvel, és a szóban forgó jelentéseknek az előző év december 31-én lezárult hároméves időszakra kell vonatkozniuk.

Az (5) bekezdés második albekezdésében említett információkat, amennyiben azok nem szerepelnek a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti közleményben vagy a 66. cikk (7) bekezdése szerinti értesítésben, digitális formában kell benyújtani a 15. cikk (4) bekezdéséneke c) pontja szerinti közleménnyel együtt.

▼B

70. cikk

A 338/97/EK rendelet mellékleteinek módosításai

(1)  

A 338/97/EK rendeletnek az említett rendelet 15. cikkének (5) bekezdése szerint történő módosításainak elkészítésére tekintettel a tagállamoknak az említett rendelet mellékleteiben felsorolt fajokra és a felsorolásra esetleg alkalmas fajokra vonatkozóan továbbítaniuk kell az összes lényeges tájékoztatást a következőkre vonatkozóan:

a) 

a fajok biológiai és kereskedelmi helyzetéről;

b) 

azon felhasználási módokról, amelyek e fajok példányait érintik; és

c) 

a kereskedelemben lévő példányok ellenőrzési módszereiről.

(2)  
A 338/97/EK rendelet B. vagy D. mellékleteinek az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) vagy d) pontja, vagy 3. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint történő bármely módosítási tervezetét be kell nyújtani az említett rendelet 17. cikkében említett tudományos felülvizsgálati csoportnak tanácsadás céljából, mielőtt azokat benyújtanák a Bizottságnak.XVIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

▼M1

71. cikk

Az importengedélyek iránti kérelmek korlátozások megállapítását követő elutasítása

▼B

(1)  
A 338/97/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban lévő tilalom megállapításakor haladéktalanul és a tilalom megszüntetéséig a tagállamoknak el kell utasítaniuk az érintett országból vagy a származási országokból exportálandó példányokra vonatkozó importengedély-kérelmeket.
(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve importengedély kiadható akkor, ha az importengedély-kérelmet a tilalom megállapítása előtt nyújtották be és a tagállam illetékes igazgatási hatósága megegyőződik arról, hogy létezik az a szerződés vagy megrendelés, amelyre vonatkozóan kifizetés történt vagy amelynek eredményeként a példányokat már elszállították.
(3)  
A (2) bekezdésben szereplő eltérés szerint kiadott importengedély érvényessége nem haladhatja meg az egy hónapot.
(4)  

Kivéve ha e rendelet másképp rendelkezik, az (1) bekezdésben említett tilalmak nem vonatkoznak az alábbi példányokra:

a) 

az 54. és 55. cikkek szerint fogságban született, illetve szaporított vagy az 56. cikk szerint mesterségesen szaporított példányok;

b) 

a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e), f) vagy g) pontjában meghatározott célokból behozandó példányokra;

c) 

azon élő vagy élettelen példányokra, amelyek a Közösségbe beköltöző személyek háztartási tulajdonát képezik.

72. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)  
A 3626/82/EGK rendelet 11. cikke és a 3418/83/EGK bizottsági rendelet 22. cikke ( 2 ) szerint kiadott bizonylatok továbbra is használatban maradnak a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának, az 5. cikke (3) bekezdése b), c) és d) pontjainak, az 5. cikke (4) bekezdésének, és a 8. cikke (3) bekezdése a) és d)–h) pontjainak céljaira.
(2)  
A 3626/82/EGK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalmak alól biztosított mentességek az érvényességük utolsó napjáig érvényben maradnak, amennyiben erről előírás rendelkezik.

▼M6

(3)  
A tagállamok a (EU) 2015/57 bizottsági végrehajtási rendelet ( 3 ) hatálybalépését követően egy évig továbbra is folytathatják az import- és exportengedélyeknek, reexport-bizonyítványoknak, vándorkiállítás-bizonyítványoknak és személyitulajdon-bizonyítványoknak a 792/2012/EU végrehajtási rendelet I., III. és IV. mellékletében, az importbejelentéseknek a szóban forgó rendelet II. mellékletében, valamint az európai uniós bizonylatoknak a szóban forgó végrehajtási rendelet V. mellékletében meghatározott formátumokban történő kiadását.

▼B

73. cikk

A végrehajtási rendelkezések bejelentése

Valamennyi tagállam közli a Bizottsággal és az Egyezmény Titkárságával azon rendelkezéseket, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása érdekében fogad el, valamint az e rendelkezések végrehajtására és hatályba léptetésére használt valamennyi jogi eszközt és meghozott intézkedést. A Bizottságnak továbbítja ezen információt a többi tagállam részére.

74. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1808/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályát vesztett rendeletre történő hivatkozásokat az erre a rendeletre vonatkozó hivatkozásoknak kell tekinteni és a XII. mellékletben megadott korrelációs táblázat szerint kell értelmezni.

75. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszonegyedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3 —————

▼M7
VII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) és (2) pontjai értelmében, az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiban alkalmazandó kódok és mértékegység jelölésekMegnevezés

Kereskedelmi betűkód

Preferált mértékegység

Alternatív mértékegység

Magyarázó jegyzet

szila

BAL

kg

darabszám

bálnacsont

kéreg

BAR

kg

 

fakéreg (nyers, szárított vagy porrá tört; feldolgozatlan)

test

BOD

darabszám

kg

elpusztult állatok nagyjából teljes teteme, beleértve a friss vagy feldolgozott halakat, kitömött teknősöket, konzervált pillangókat, alkoholban konzervált hüllőket, kikészített teljes vadásztrófeákat stb.

csont

BON

kg

darabszám

csontok, beleértve az állkapcsokat

calipee

CAL

kg

 

calipee vagy calipash (teknősporc leveshez)

teknőspáncél

CAP

darabszám

kg

a teknősfajok nyers vagy feldolgozatlan egész páncéljai

faragvány

CAR

kg

darabszám

az elefántcsonttól, csonttól vagy szarvtól eltérő faragott termékek – például korall és fa (beleértve a kézműves termékeket).

Megjegyzés: az elefántcsont-faragványokat ilyenként kell megjelölni (lásd alább – „IVC”). Emellett azoknak a fajoknak az esetében, amelyekből több terméktípus faragható ki (pl. szarv és csont), a kereskedelmi betűkódnak tájékoztatást kell nyújtania a kereskedés tárgyát képező termék típusáról (pl. csont faragvány „BOC” vagy szarv faragvány – „HOC”), amennyiben ez lehetséges.

faragvány – csont

BOC

kg

darabszám

csont faragvány

faragvány – szarv

HOC

kg

darabszám

szarv faragvány

faragvány – elefántcsont

IVC

kg

darabszám

elefántcsont faragványok, beleértve például a kisebb méretű megmunkált elefántcsont cikkeket (késmarkolatok, sakk-készletek, dominójáték-készletek stb.). Megjegyzés: az egész megmunkált agyarat agyarként kell megjelölni (lásd alább: „TUS”). A faragott elefántcsontból készült ékszereket „ékszer – elefántcsont” jelöléssel kell ellátni (lásd alább: IJW).

kaviár

CAV

kg

 

tokalakúak (Acipenseriformes) valamennyi fajának nem megtermékenyített, nem élő, feldolgozott ikrája, mely halikra néven is ismeretes

faforgács

CHP

kg

 

faforgács, különösen az Aquilaria, a Gyrinops és a Pterocarpus santalinus fajokból

karom

CLA

darabszám

kg

karmok – pl. macskafélék (Felidae), medvefélék (Ursidae) vagy krokodilok (Crocodylia) karmai (Megjegyzés: a „teknőskarmok” általában pikkelyek, nem valódi karmok)

ruhaanyag

CLO

m2

kg

ruhaanyag – ha a ruhaanyag nem teljes egészében CITES-es faj szőréből készült, ehelyett – amennyiben lehetséges – az érintett faj szőrének tömegét kell feljegyezni a „HAI” kód használatával

korall (nyers)

COR

darabszám

kg

nyers vagy nem megmunkált korall és korallkő (beleértve az élőköveket és a szubsztrátot) [a konferencia 11.10. állásfoglalásában (Rev. CoP15) található meghatározás szerint]. A korallköveket „Scleractinia spp.” jelöléssel kell feljegyezni.

Megjegyzés: a kereskedelmet csak akkor kell a darabszám szerint feljegyezni, ha a korallpéldányokat vízben szállítják.

Az élőkövet (nedvesen dobozokban szállítva) kg szerint kell feljegyezni; a korallszubsztrátot darabszámban kell feljegyezni (mivel ezeket vízben szállítják, olyan szubsztrátként, amelyre nem CITES korallok kapaszkodnak).

kozmetikumok

COS

g

ml

►M8  Bármely olyan termék vagy termékek olyan keveréke, amelyet kizárólag a test külső részén (pl. bőr, haj, körmök, nemi szervek, ajkak vagy fogak vagy a szájüreg nyálkahártyája) tisztálkodás, illatosítás, a kinézet megváltoztatása vagy védelem céljából alkalmaznak. Kozmetikumok közé többek között a következő termékek tartozhatnak: smink, parfüm, testápoló krém, körömlakk, hajszínezők, szappan, sampon, borotvakrém, dezodor, fényvédő termékek, fogkrém. A mennyiségnek a termékben megtalálható, CITES-listán szereplő fajok számát kell tükröznie ◄

növényi kultúra

CUL

edények stb. darabszáma

 

mesterségesen szaporított növények kultúrái

származékok;

DER

kg/l

 

származékok (az e táblázatban másutt már szereplő származékok kivételével)

szárított növények

DPL

darabszám

 

szárított növények – pl. herbáriumi példányok

fül

EAR

darabszám

 

fülek – általában elefántfülek

tojás

EGG

darabszám

kg

elpusztult vagy kifújt egész tojások (lásd még: „kaviár”)

tojás (élő)

EGL

darabszám

kg

élő tojások – általában madár- és hüllőtojások, beleértve a halak ikráit és a gerinctelenek petéit is

tojáshéj

ESH

g/kg

 

nyers vagy feldolgozatlan tojáshéj, az egész tojás kivételével

kivonat

EXT

kg

l

kivonat – általában növényi kivonatok

toll

FEA

kg/szárnyak darabszáma

darabszám

tollak – tollból készült tárgyak esetében (pl. képek) fel kell jegyezni a tárgyak számát

rost

FIB

kg

m

rostok – pl. növényi rost, beleértve a teniszütők húrjait is

úszó

FIN

kg

 

halak úszói friss, fagyasztott vagy szárított állapotban és az úszók részei (beleértve az uszonyokat is)

halivadékok

FIG

kg

darabszám

►M8  Halak élő fiatal példányai akvarisztikai, akvakultúrás, halnevelési, fogyasztási vagy haltelepítési célból, ideértve a legfeljebb 12 cm hosszú élő angolnákat (Anguilla anguilla) is. ◄

virág

FLO

kg

 

virág

virágtartó

FPT

darabszám

 

növényi részekből készült virágtartók, pl. páfrányfa rostok (Megjegyzés: az ún. „közös cserépben” árusított élő növényeket „élő növényként” kell feljegyezni, nem virágcserépként)

békacombok

LEG

kg

 

békacombok

gyümölcs

FRU

kg

 

gyümölcs

láb

FOO

darabszám

 

lábak – pl. elefánt-, orrszarvú-, víziló-, oroszlán-, krokodillábak

szőrméből készült termékek (nagy méretű)

FPL

darabszám

 

szőrméből készült nagy méretű termékek – pl. medve- vagy hiúz szőrméből készült takarók vagy szőrméből készült egyéb nagy méretű termékek.

szőrméből készült termékek (kis méretű)

FPS

darabszám

 

szőrméből készült kis méretű termékek, beleértve a kézitáskákat, kulcsdíszeket, pénztárcákat, párnákat, szegélyeket stb.

epe

GAL

kg

 

epe

epehólyag

GAB

darabszám

kg

epehólyag

ruházat

GAR

darabszám

 

ruhadarabok – beleértve a kesztyűket és kalapokat, a cipők kivételével. Ide tartoznak a ruhadarabok szegélyei és díszítései is

nemi szervek

GEN

kg

darabszám

kasztrátumok és szárított péniszek

kopoltyúlemezek

GIL

darabszám

 

kopoltyúlemezek (pl. cápa)

oltott törzsek

GRS

darabszám

 

oltott törzsek (a ráoltások nélkül)

szőr

HAI

kg

g

szőr – beleértve az összes állati szőrt, pl. elefánt-, jak-, vikunya-, guanakószőrt

szőrből készült termékek

HAP

darabszám

g

szőrből készült termékek (pl. elefántszőr karkötők)

szarv

HOR

darabszám

kg

szarvak – beleértve az agancsokat is

ékszer

JWL

darabszám

g

ékszerek – beleértve az elefántcsonttól eltérő anyagból (pl. fából, korallból stb.) készült karkötőket, nyakláncokat és egyéb tételeket

ékszer – elefántcsont

IJW

darabszám

g

elefántcsontból készült ékszerek

bőrből készült termék (nagy méretű)

LPL

darabszám

 

nagy méretű, bőrből készített termékek – pl. aktatáskák, bútorok, bőröndök, utazóládák

bőrből készült termék (kis méretű)

LPS

darabszám

 

kis méretű, bőrből készített termékek – pl. övek, nadrágtartók, kerékpárnyergek, csekkfüzet- vagy hitelkártyatartók, kézitáskák, kulcsdíszek, jegyzetfüzetek, pénztárcák, cipők, dohányzacskók, tárcák, óraszíjak és szegélyek

élő példányok

LIV

darabszám

kg

élő állatok és növények

levél

LVS

kg

darabszám

levelek

rönkfa

LOG

m3

 

az összes nyers faanyag – kéreggel/szijáccsal vagy anélkül, vagy durván négyoldalúra faragott faanyag, jórészt fűrészáruvá, papírfává vagy furnérlemezzé való feldolgozásra. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott szálfákat (pl. guajakfák, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni

hús

MEA

kg

 

hús, beleértve a halhúst, ha az nem egész egyed (lásd: „test”), a friss vagy nem feldolgozott húst és a feldolgozott húst (pl. füstölt, nyers, szárított, fagyasztott vagy konzerv)

gyógyszer

MED

kg/l

 

gyógyszer

pézsma

MUS

g

 

pézsma

olaj

OIL

kg

l

olaj – pl. teknősből, fókából, bálnából, halból, különböző növényekből készített olajok

gyöngy

PRL

darabszám

 

gyöngy (pl. a Strombus gigas esetében)

zongorabillentyű

KEY

darabszám

 

elefántcsontból készült zongorabillentyűk (pl. egy szabványos zongora 52 elefántcsont zongorabillentyűt tartalmazhat)

darab – csont

BOP

kg

 

feldolgozatlan csontdarabok

darab – szarv

HOP

kg

 

feldolgozatlan szarvdarabok – beleértve a törmelékeket

darab – elefántcsont

IVP

kg

 

feldolgozatlan elefántcsont-darabok – beleértve a törmelékeket

tábla

PLA

m2

 

szőrmetáblák – beleértve a több prémből készült szőnyegeket

rétegelt lemez

PLY

m2

m3

három vagy több falemezből álló anyag; a falemezeket egymáshoz ragasztják és préselik, általában úgy, hogy az egymást követő rétegek erezetei szöget zárjanak be egymással

por

POW

kg

 

por

báb

PUP

darabszám

 

lepkebáb

gyökér

ROO

darabszám

kg

gyökerek, hagymák, hagymagumók, gumók

Megjegyzés: Az agarfatermelő taxonok esetében (Aquilaria és Gyrinops fajok) a preferált mértékegység a „kilogramm”. Az alternatív mértékegység a „darabszám”.

szőnyeg

RUG

darabszám

 

szőnyegek

fűrészhal csőr

ROS

darabszám

kg

fűrészhal csőr

felfűrészelt fa

SAW

m3

 

hosszában egyszerűen felfűrészelt vagy profil-darabolási folyamattal előállított fa; rendszerint 6 mm-nél vastagabb. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott felfűrészelt fákat (pl. guajakfa, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni

pikkely

SCA

kg

 

pikkely – pl. teknős egyéb hüllők, hal, tobzoskák pikkelye

mag

SEE

kg

 

magok

héj

SHE

darabszám

kg

puhatestűek nyers vagy feldolgozatlan héja

oldal

SID

darabszám

 

bőrök oldala vagy lágyékrésze; nem tartozik ide a krokodil tinga-teste (lásd „bőr”)

csontváz

SKE

darabszám

 

nagyjából teljes csontvázak

bőr

SKI

darabszám

 

nagyjából egész nyers vagy cserzett bőrök, beleértve a krokodil tinga-testét, illetve a test pikkelyes vagy pikkely nélküli külső borítékát

bőrdarab

SKP

kg

 

bőrdarabok – beleértve a maradékokat, nyers vagy cserzett bőröket

koponya

SKU

darabszám

 

koponyák

leves

SOU

kg

l

leves – pl. teknősből

példány (tudományos)

SPE

kg/l/ml/darabszám

 

tudományos célú példányok – beleértve a vért, szövetet (pl. vese, lép stb.) szövettani preparátumokat, tartósított múzeumi példányokat stb.

szár

STE

darabszám

kg

növényi szárak

Megjegyzés: Az agarfatermelő taxonok esetében (Aquilaria és Gyrinops fajok) a preferált mértékegység a „kilogramm”. Az alternatív mértékegység a „darabszám”.

úszóhólyag

SWI

kg

 

hidrosztatikai szerv, valamint a halenyv/tokenyv készítmények is

farok

TAI

darabszám

kg

farkak – pl. kajmánfarok (bőréért) vagy rókafarok (ruhadísz, gallérok, boák stb. céljára), beleértve a cetfélék farokuszonyait is

fog

TEE

darabszám

kg

fogak – pl. bálna-, oroszlán-, víziló-, krokodil- stb. fogak

szálfa

TIM

m3

kg

nyers szálfa a fűrészrönkök és felfűrészelt fa kivételével

trófea

TRO

darabszám

 

trófea – egy állat valamennyi trófearésze, ha azok kivitele együtt történik: pl. szarvak (2), koponya, nyakrész, hátbőr, farok és lábak (azaz tíz példány) alkot egy trófeát. De például ha a koponya és a szarvak a kivitt állat egyedüli kivitt részei, e tételeket egy trófeaként kell feljegyezni. Máskülönben a tételeket külön kell feljegyezni. Az egész kitömött testet a „BOD” kóddal kell jelölni. A magában lévő bőrt a „SKI” kóddal kell jelölni. Amennyiben az „egész alakos preparátumokkal”, „fejpreparátumokkal” és „félalakos preparátumokkal” való kereskedés keretében ezeket a tételeket ugyanazon állat bármilyen megfelelő részével együtt ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor ezeket az „1 TRO” kóddal kell jelölni

ormány

TRU

darabszám

kg

elefántormány. Megjegyzés: Amennyiben egy elefánt ormányt az ugyanazon állathoz tartozó trófeatételekkel együtt egy vadásztrófea részeként ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor a „TRO” kóddal kell jelölni.

agyar

TUS

darabszám

kg

nagyjából egész, megmunkált vagy megmunkálatlan agyarak. Beleértve az elefánt-, a víziló-, a rozmár-, a narválagyarakat, de más fogakat nem

furnérlemezek

 

 

 

 

— radiál furnér

VEN

m3

kg

egyforma vastagságú vékony falapok vagy -lemezek, melyek rendszerint legfeljebb 6 mm vastagok, általában hántolt (radiál furnér) vagy felvágott (felvágott furnér), rétegelt lemez, furnér bútorok, furnérládák stb. készítésére

— felvágott furnér

VEN

m2

kg

viasz

WAX

kg

 

Viasz

fatermék

WPR

darabszám

kg

gyártott fatermékek, beleértve a fából készült késztermékeket, mint a bútorokat és a hangszereket.

A mértékegységek jelmagyarázataMértékegység

Mértékegység jelölése

gramm

g

kilogramm

kg

liter

l

köbcentiméter

cm3

milliliter

ml

méter

m

négyzetméter

m2

köbméter

m3

példányok darabszáma

darabszám

Megjegyzés: ha semmilyen mértékegység nincs feltüntetve, akkor a mértékegységet darabszámnak fogják tekinteni (pl. az élő állatok száma).

▼M8
VIII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (4) bekezdése szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány-nevezéktani hivatkozások

ÁLLATFAJOK 

 

Érintett taxon

Rendszertani hivatkozás

EMLŐSÖK

 

 

Valamennyi EMLŐS taxon,

— kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését (előnyben részesítve a háziasított fajok nevét): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii és

— az alábbiakban szereplő különböző emlősrendekben felsorolt taxonok kivételével

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

Tülkösszarvúak

Ovis fajok

Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp. 727–739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.

 

Tevefélék

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

RAGADOZÓK

Macskafélék

Felidae fajok

Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 80 pp.

CETFÉLÉK

Barázdásbálna-félék

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281.

 

Delfinfélék

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005) Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21 (3): 365–400.

 

Delfinfélék

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358–386.

 

Delfinfélék

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30 (4): 1494–1541.

 

Delfinfélék

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Amazonasi folyamidelfin-félék

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE 83623: 1–12.

 

Disznódelfinfélék

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3–16.

 

Ámbráscetfélék

Physeter macrocephalus

Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Gangeszi folyamidelfin-félék

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Csőröscetfélék

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 1081–1108.

FŐEMLŐSŐK

Pókmajomfélék

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. A következő kiadványban: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29–79. Springer, New York, USA.

 

Éjimajomfélék

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70.

 

Csuklyásmajomfélék

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): 529–546., (a Mico marcai és a Mico manicorensis vonatkozásában, amelyek a CITES értelmében együtt Callithrix manicorensis fajnak vannak tekintve)

 

Csuklyásmajomfélék

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave’s Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16.

 

Csuklyásmajomfélék

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon’s Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: 693–714.

 

Csuklyásmajomfélék

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2): 172–182.

 

Csuklyásmajomfélék

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426–435.

 

Cerkóffélék

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo’s Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cerkóffélék

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26 (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cerkóffélék

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – American Journal of Primatology, 73: 96–107.

 

Cerkóffélék

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: 1378–1381.

 

Cerkóffélék

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: 97–163.

 

Cerkóffélék

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593–609.

 

Cerkóffélék

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: 157–170.

 

Cerkóffélék

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. - International Journal of Primatology, 34: 455–469.

 

Gibbonfélék

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12.

 

Lajhármakifélék

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: 46–56.

 

Sátánmajomfélék

Cacajao melanocephalus

Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): 353–370.

 

Sátánmajomfélék

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: 29–39.

 

Sátánmajomfélék

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: 1–9.

 

Sátánmajomfélék

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261–279.

 

Sátánmajomfélék

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 54: 457–472.

 

Sátánmajomfélék

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: 1–163.

 

Koboldmakifélék

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006). Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27 (2): 465–485.

 

Koboldmakifélék

Tarsius tumpara

Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: 55–64.

ORMÁNYOSOK

Elefántfélék

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

MÓKUS–CICKÁNYOK

Mókuscickányfélék

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358–372.

 

Mókuscickányfélék

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111–123.

MADARAK

 

 

Madárrendek és -családok nevei

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

Valamennyi madárfaj – az alábbiakban megjelölt taxonok kivételével, valamint a Lophura imperialis és a Lophura hatinhensis esetében, amelyeknek a példányait az L. edwardsi példányaiként kell kezelni

Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm).

valamint

Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).

SARLÓSFECSKE–ALAKÚAK

Kolibrifélék

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244.

 

Kolibrifélék

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical, 18: 161–170.

 

Kolibrifélék

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk, 126: 604–612.

SÓLYOM–ALAKÚAK

Vágómadárfélék

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: 665–675.

 

Vágómadárfélék

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists‘ Club, 130 (2): 116–131.

 

Sólyomfélék

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: 421–445.

ÉNEKESMADÁR–ALAKÚAK

Légykapófélék

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: 85–112.

PAPAGÁJ–ALAKÚAK

Kakadufélék

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196.

 

Lórifélék

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Papagájfélék

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon’s “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: 1–16.,

 

Papagájfélék

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 126: 242–244.

 

Papagájfélék

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: 815–819.

 

Papagájfélék

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Papagájfélék

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Papagájfélék

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: 77–83.

 

Papagájfélék

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: 278–286.

BAGOLY–ALAKÚAK

Bagolyfélék

Glaucidium mooreorum

da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): 123–130.

 

Bagolyfélék

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171.

 

Bagolyfélék

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85–105.

HÜLLŐK

KROKODILOK ÉS FELEMÁS–GYÍKOK

 

Krokodilok és felemásgyíkok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Krokodilfélék

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35 (2): 432–434.

 

Hidasgyíkfélék

Sphenodon fajok

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): 1063–1081.

GYÍKOK

 

A gyíkok alrendjébe tartozó családok körülhatárolására

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agámafélék

Saara fajok

Uromastyx fajok

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56 (1–2): 55–99.

 

Lábatlangyíkfélék

Abronia fajok

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus Abronia. A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35. 2. mellékletét https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Kaméleonfélék

Chamaeleonidae fajok

Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167–246.

 

Tobzosfarkúgyík-félék

Tobzosfarkú-gyík fajok, az alább megjelölt taxon kivételével

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1): 53–70.

 

Tobzosfarkúgyík-félék

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): 14–39.

 

Gekkófélék

Cnemaspis psychedelica

Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (Cnemaspis Strauch 1887) from southern Vietnam. Zootaxa, 58: 46–58.

 

Gekkófélék

Dactylonemis fajok

Hoplodactylus fajok

Mokopirirakau fajok

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkófélék

Lygodactylus williamsi

Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Gekkófélék

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 2: 465–475.

 

Gekkófélék

Naultinus fajok

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkófélék

Paroedura masobe

Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus Paroedura Günther from Madagascar. Herpetological Natural History, 2 (1): 43–49.

 

Gekkófélék

Phelsuma fajok

Rhoptropella fajok

Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167–246.

 

Gekkófélék

Toropuku fajok

Tukutuku fajok

Woodworthia fajok

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkófélék

Uroplatus fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. A következő kiadványban: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934–949. Chicago.

 

Gekkófélék

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39–57.

 

Gekkófélék

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: 129–144.

 

Gekkófélék

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39 (3/4): 129–138.

 

Gekkófélék

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423–440.,

 

Leguánfélék

Leguán fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. A következő kiadványban: Iguanas: Biology and Conservation (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19–44. Berkeley (University of California Press).

 

Leguánfélék

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363 (1508): 3413–3426.

 

Leguánfélék

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009). Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: 1–10.

 

Leguánfélék

Ctenosaura fajok

Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). A következő kiadványban: Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation (J. B. Iverson, T.D. Grant, C.R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).

 

Leguánfélék

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004). Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198–203.

 

Leguánfélék

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: 117.

 

Süketgyíkfélék

Süketgyík fajok

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Családra, nemzetségre és fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), online referencia; és fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Tejufélék

Teju fajok

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: 1–156.

 

Varánuszfélék

Varánusz fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1–43.,

valamint

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127–136.

 

Varánuszfélék

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): 201–227.

 

Varánuszfélék

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O’Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): 139–158.

 

Varánuszfélék

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41–52.

 

Varánuszfélék

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: 1–54.

 

Varánuszfélék

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.

KÍGYÓK

 

Újvilágipiton-félék Pitonfélék

Boafélék

Mautitiusiboa-félék

Földiboa-félék

Viperafélék

kivéve az Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,nemzetségnevek megtartását,

az Epicrates maurus érvényes fajként való elismerését,

illetve kivéve az alábbiakban szereplő fajokat

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, D.C. (The Herpetologists’ League).

 

Boafélék

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26 (2): 283–315.

 

Boafélék

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): 572–582.

 

Boafélék

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetological Monographs, 22: 1–30.

 

Boafélék

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18 (1): 67–136.

 

Boafélék

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002). Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Siklófélék

Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: 1–60.

 

Mérgessiklófélék

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): 352–386.

 

Mérgessiklófélék

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339–406.

 

Mérgessiklófélék

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: 257–270.

 

Mérgessiklófélék

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339–406.

 

Pitonfélék

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42 (4): 645–667.

 

Pitonfélék

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, 14: 139–185.

 

Pitonfélék

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: 5–16.

 

Pitonfélék

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129.

 

Pitonfélék

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proceedings of the biological Society of Washington, 124 (2): 112–136.

 

Pitonfélék

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999). The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: 31–32.

 

Földiboafélék

Földiboa fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83–90.

 

Földiboafélék

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999 (2): 376–381.

 

Földiboafélék

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.

 

Földiboafélék

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba Journal of Herpetology, 36: 157–161.

 

Földiboafélék

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: 615–617.

 

Földiboafélék

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.

 

Földiboafélék

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: 436–441.

 

Földiboafélék

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. mphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432.

 

Viperafélék

Atheris desaixi

Bitis worthingtoni

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

TEKNŐSÖK

 

Teknős rendnevek

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

Faj- és családnevek – kivéve a Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata nevek megtartását és kivéve az alábbiakban felsorolt taxonokat

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57 (2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [a függelékei nélkül]

 

Mocsáriteknős-félék

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9 (1): 98–113.

 

Földiteknősfélék

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: 61–68.

 

Földiteknősfélék

Batagur borneoensis

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: 429–442.

 

Földiteknősfélék

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Földiteknősfélék

Cyclemys enigmatica

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: 367–390.

 

Földiteknősfélék

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: 213–221.

 

Szárazfölditeknős-félék

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Szárazfölditeknős-félék

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S. L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393–394.

 

Szárazfölditeknős-félék

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz’s land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: 39–71.

 

Szárazfölditeknős-félék

Homopus solus

Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology, 56 (1): 1–21.

 

Szárazfölditeknős-félék

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.

 

Lágyhéjúteknős-félék

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61 (1): 147–160.

 

Lágyhéjúteknős-félék

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia leithii

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36: 301–310.

KÉTÉLTŰEK

 

 

Kétéltű fajok az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Frost, D. R. (ed.) (2015). A CITES egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt kétéltűek rendszertani ellenőrző listája. Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) 2015. májusi 6.0 verzió, a CITES állatokkal foglalkozó bizottsága nevezéktani szakértőjének kiegészítő megjegyzéseivel. Lásd a CoP17 Doc. 81.1 5. mellékletét:

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

 

 

Békák: Szűkszájúbéka-félék:

Dyscophus fajok és a Scaphiophryne fajok;

Telmatobiidae család:

Telmatobius culeus; és a farkos kétéltűek: Szalamandrafélék:

Paramesotriton hongkongensis

FROST, D. R. (ed.) (2017). Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference, 6.0 verzió, hozzáférés: 2017. május 12. Lásd az AC29 Doc.35 3. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf

 

CÁPÁK ÉS RÁJÁK, VALÓDI SUGARASÚSZÓJÚAK, BOJTOSÚSZÓJÚ HALAK ÉS TÜDŐSHALAK

 

 

Valamennyi halfaj, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). A CITES-egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt halfajok (cápák és ráják, valódi sugarasúszójúak, bojtosúszójú halak és tüdőshalak, a Hippocampus nemzetség kivételével) rendszertani ellenőrző listája. A következő kiadványból származó információk: Catalog of Fishes, an online reference, 2015. február 3-án aktualizált verzió. Lásd a CoP17 Doc.81.1 6. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

 

 

Cápák és ráják: Kékcápaalakúak: Kékcápafélék: Carcharhinus falciformis; Heringcápa-alakúak: Rókacápafélék: Alopias fajok;

Rájaalakúak: Sasrájafélék: Mobula fajok;

Folyamirája-félék: Potamotrygon fajok;

Valódi sugarasúszójúak:

Sügéralakúak: Pomacanthidae család: Holacanthus clarionensis

ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). A következő kiadványból származó információk: Catalog of Fishes, Genera, Species, References, an online reference, 2017. április 28-i verzió, hozzáférés: 2017. május 12. Lásd az AC29 Doc.35 4. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf

TŰHAL–ALAKÚAK

Tűhalfélék

Hippocampus fajok

Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. Zootaxa, 4146 (1): 1–066.

 

PÓKSZABÁSÚAK

PÓKOK

Madárpókfélék

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Az információk a következő kiadványból származnak: The World Spider Catalog, an online reference, 2006. április 7-i 6.5 verzió. [Megtekinthető a következő internetcímen: http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

 

Madárpókfélék

Brachypelma ruhnaui és a Brachypelma albiceps vonatkozásában, amelyek a CITES értelmében együtt Aphonopelma albiceps fajnak vannak tekintve

Platnick, N. I. (2014). The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Madárpókfélék

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16 (2): 26–30.

SKORPIÓK

Skorpiófélék

Pandinus fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72 (3): 133–143.

 

Skorpiófélék

Pandinus camerounensis

Pandinus roeseli

Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17 (192): 139–151.

 

ROVAROK

BOGARAK

Szarvasbogárfélék

Colophon fajok

Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13 (2): 347–352.

LEPKÉK

Pillangófélék

Achillides fajok [csak a Fülöp-szigeteki fajok]

Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. A következő kiadványban: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). Butterflies of the world, Supplement 8. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.

 

Pillangófélék

Ornithoptera fajok

Trogonoptera fajok

Troides fajok

Matsuka, H. (2001). Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).

 

PIÓCÁK

SIMA PIÓCÁK

Orvospióca-félék

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 6 (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6

 

KAGYLÓK

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34 (3): 201–211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124–135.

FEJLÁBÚAK

 

Hajóspolipfélék

Hajóspolip fajok

Családra, nemzetségre és fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), online referencia. Lásd az AC29 Doc.35 5. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf

 

KORALLOK ÉS HIDRA–ÁLLATOK

 

A CITES-egyezményben felsorolt valamennyi faj

A CITES-egyezményben felsorolt korallfajok rendszertani ellenőrző listája, az UNEP-WCMC 2012 által összeállított információk alapján

NÖVÉNYEK 

 

Érintett taxon

Rendszertani hivatkozás

AMARILLISZFÉLÉK, KANKALINFÉLÉK

 

Cyclamen, Galanthus és Sternbergia

Davis, A.P. et al. (1999). CITES Bulb Checklist, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), mely iránymutatásul szolgál a Cyclamen a Galanthus és a Sternbergia fajok nevére való hivatkozáskor

METÉNGFÉLÉK

 

Pachypodium fajok

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] iránymutatásul az Aloe és a Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor.

 

 

Hoodia fajok

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, iránymutatásul a Hoodia fajok nevére való hivatkozáskor.

KAKTUSZFÉLÉK

 

Valamennyi kaktuszféle

CITES Cactaceae Checklist third edition (2016, compiled by D. Hunt), mely iránymutatásul szolgál a kaktuszfélék családjába tartozó fajok nevére való hivatkozáskor, valamint A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018) kiegészítései és frissítései. Az ellenőrző lista és annak kiegészítései megtalálhatók a Royal Botanic Gardens, Kew, UK weboldalán: goo.gl/M26yL8.

CIKÁSZFÉLÉK, STANGERCIKÁSZ–FÉLÉK ÉS BUNKÓSPÁLMA–FÉLÉK

 

Valamennyi cikászféle, stangercikászféle és bunkóspálmaféle

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user’s guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), mely iránymutatásul szolgál a cikászfélék, a stangercikászfélék és a bunkóspálmafélék fajok nevére való hivatkozáskor.

HÓPÁFRÁNYFÉLÉK

 

Amerikai Dicksonia fajok

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a Dicksonia fajok nevére való hivatkozáskor.

HARMATFŰFÉLÉK, KANCSÓKAFÉLÉK, KÜRTVIRÁGFÉLÉK

 

Dionaea, Nepenthes és Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK), iránymutatásul a Dionaea, Nepenthes és Sarracenia fajok nevére való hivatkozáskor.

ÉBENFAFÉLÉK

 

Diospyros fajok – madagaszkári populációk

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely elérhető a katalógus weboldalán. Ez a hivatkozás iránymutatásul szolgál a madagaszkári Diospyros fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17; az oldalra mutató hivatkozás: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17; valamint a pdf fájl letöltésére szolgáló hivatkozás: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

Csak tájékoztatásul: Az új nevek frissítéseit rendszeresen elérhetővé teszik a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar online adatbázisban (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

KUTYATEJFÉLÉK

 

Szukkulens Euphorbia fajok

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a szukkulens euphorbia fajok nevére való hivatkozáskor.

PILLANGÓS–VIRÁGÚAK

 

Dalbergia fajok – madagaszkári populációk

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a CITES weboldalán az SC65 Inf. 21 hivatkozás alatt. Ez a hivatkozás iránymutatásul szolgál a madagaszkári Dalbergia fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

Csak tájékoztatásul: Az új nevek frissítéseit rendszeresen elérhetővé teszik a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar online adatbázisban. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

PILLANGÓS–VIRÁGÚAK

 

Paubrasilia echinata

Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae), iránymutatásul ezen taxon nevére való hivatkozáskor. Ez a hivatkozás megtalálható: https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, szabadon hozzáférhető, valamint további információk találhatók a taxonról az alábbi hivatkozás alatt: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil

PILLANGÓS–VIRÁGÚAK

 

Platymiscium pleiostachyum

Bente B. Klitgraard (2005). Platymiscium (LeguminosaeDalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400 iránymutatásul szolgál ezen taxon nevére való hivatkozáskor. Ez a hivatkozás elérhető a következő internetcímen: https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Ez a hivatkozás szabadon hozzáférhető.

LILIOMFÉLÉK

 

Aloe fajok

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] iránymutatásul az Aloe és a Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor.

ORCHIDEAFÉLÉK

 

Laelia, Phalaenopsis, Pleione és Sophronitis (1. kötet, 1995) és Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula és Encyclia (2. kötet, 1997), és Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides és Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda és Vandopsis (3. kötet, 2001); és Aerides, Coelogyne, Comparettia és Masdevallia (4. kötet, 2006)

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) iránymutatásul a Cattleya (C. jongheanaesetében nem), Cypripedium, Laelia (Laelia jongheana/Cattleya jongheanaesetében nem), Phalaenopsis, Pleione és Sophronitis (1. kötet, 1995) és Cymbidium, Dendrobium (D. cruentumesetében nem), Disa, Dracula és Encyclia (2. kötet, 1997), és Aerangis (A. ellisiiesetében nem), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides és Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda és Vandopsis (3. kötet, 2001); és Aerides, Coelogyne, Comparettia és Masdevallia (4. kötet, 2006.) fajok nevére való hivatkozáskor.

ORCHIDEAFÉLÉK

 

Paphiopedilum fajok, Phragmipedium fajok, Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata és Renanthera imschootiana

Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I Orchid Checklist. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Ezt a hivatkozást kell iránymutatásként használni a következő fajok nevére való hivatkozáskor: Paphiopedilum fajok, Phragmipedium fajok, Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata és Renanthera imschootiana.

Ez a hivatkozás megtalálható a Royal Botanic Gardens, Kew, UK weboldalán: goo.gl/M26yL8”.

ORCHIDEAFÉLÉK

 

Bulbophyllum fajok

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): A szerzők címe: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), iránymutatásul a Bulbophyllum fajok nevére való hivatkozáskor.

PÁLMAFÉLÉK

 

Dypsis decipiens és Dypsis decaryi

Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a US Fish & Wildlife Service weboldalán. Ez iránymutatásul szolgál a Dypsis decipiens és Dypsis decaryi fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.fws.gov/international/

TISZAFAFÉLÉK

 

Taxus fajok

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), iránymutatásul a Taxus fajok nevére való hivatkozáskor.

KIRÁLYDINNYEFÉLÉK

 

Guaiacum fajok

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, iránymutatásul a Guaiacum fajok nevére való hivatkozáskor.

▼B
IX. MELLÉKLET

1. Az 5. cikk 5. pontjának megfelelően, az engedélyekben és bizonyítványokban említett tranzakciók céljainak megjelölésére használatos kódok

B

Fogságban tenyésztett vagy mesterségesen szaporított példányok

E

Oktatási célú példányok

G

Botanikus kerti példányok

H

Vadásztrófeák

L

Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M

Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N

Újratelepítés vagy vadonba visszatelepítés

P

Személyes célú felhasználás

▼M6

Q

Utazó kiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál;)

▼B

S

Tudományos cél

T

Kereskedelmi cél

Z

Állatkertek

2. Az 5. cikk 6. pontjában az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok származási hely szerinti megjelölésére használatos kódok

W

Vadon befogott példányok

▼M2

R

Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból fogságban tenyésztett, A. mellékletben szereplő állatok, valamint a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozattal összhangban kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, A. mellékletben szereplő növények példányai, valamint ezek részei és származékai

▼B

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

▼M2

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

▼B

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok ( 4 )

O

Egyezmény előtti (4) 

U

Származási hely ismeretlen (indokolni kell)

▼M6

X

Egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok

▼M8

Y

Segített termesztésből nyert olyan növénypéldányok, amelyek nem az 56. cikk szerinti „mesterségesen szaporított” példányok, ugyanakkor nem tekinthetők vadon gyűjtött példányoknak sem, mivel növénytermesztés céljából olyan környezetben szaporítják vagy ültetik őket, amelyet bizonyos fokú emberi beavatkozással hoztak létre

▼M1
X. MELLÉKLET

A 62. CIKK 1. BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ÁLLATFAJOK

Madarak

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼M8
XI. MELLÉKLET

A 18. cikkben említett biológiai minták típusai és felhasználásukMinta típusa

Minta tipikus mennyisége

Minta felhasználás

vér és annak származtatott összetevői

folyékony minták esetében legfeljebb 5 ml vagy szárított vérminta mikroszkóp tárgylemezen, szűrőpapír vagy mintavételi tampon

orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis, beleértve a szerológiai vizsgálatokat is

belső szövetek (növényi vagy állati), rögzített

szövetek (5–25 mm3) rögzítőanyagban vagy szövettani tárgylemezen, a minta +/– 5 um rögzített szövetdarabot tartalmazzon

szövettani és elektronmikroszkópos vizsgálatok mikroorganizmusok és mérgek jelenlétének kimutatására; rendszertani kutatás; orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis

belső szövetek (növényi vagy állati), fagyasztott

szövetdarabok (5–25 mm3)

orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis

belső szövetek (növényi vagy állati), friss (petesejtek, spermium és embriók kivételével)

szövetdarabok (5–25 mm3)

orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis

külső szövetek, beleértve a haj, bőr, tollak, pikkelyek, csont, tojáshéj, fogak, elefántcsont, szarv, levelek, kéreg, magok, gyümölcsük vagy virágok

egyedi minták elefántcsont esetében rögzítőszerrel vagy anélkül: körülbelül 3 cm x 3 cm és 1 cm vagy annál kisebb vastagságú elefántcsont darabok, a vizsgálat módjától függően, a vadon élő állatokat és növényeket érintő bűncselekmények elleni nemzetközi konzorcium (ICCWC) által összeállított, az elefántcsont-mintavételhez és az elefántcsont laboratóriumi elemzéséhez kapcsolódó módszerekre és eljárásokra vonatkozó iránymutatásokkal (1) összhangban

orrszarvúszarv esetében: kis mennyiségű por/forgács jogosulatlan felnyitás ellen védett mintavételi tárolóba zárva, az orrszarvúk szarvából történő DNS-mintavételére vonatkozó eljárásnak (2) megfelelően

a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis; kor elemzés; orvosbiológiai kutatás

szájüregből/kloákából/nyálkahártyáról/orrból/húgyutakból/végbélből származó vagy tamponminta

kémcsőben mintavételi tamponra helyezett kis mennyiségű szövetdarabok

a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis, beleértve a szerológiai vizsgálatokat is; orvosbiológiai kutatás

sejtvonalak és szövetkultúrák

nincs meghatározott mintamennyiség

orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis; kor elemzés

DNS vagy RNS (tisztított)

legfeljebb 0,5 ml mennyiségű tisztított DNS vagy RNS egyedenként

orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis; kor elemzés

váladékok (nyál, méreg, tej, növényi váladékok)

1–5 ml ampullákban

ellenszérumok előállítása; orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis, beleértve a szerológiai vizsgálatokat is; korelemzés

(1)   

https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf

(2)   

A Dél-Afrikai Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma: Az orrszarvúk szarvból történő DNS-mintavételre vonatkozó eljárás (Procedures for Rhino horn DNA Sampling).

▼B
XII. MELLÉKLET

Korrelációs táblázatAz 1808/2001/EK rendeletben

Ebben a rendeletben

1. cikk a) és b) pont

1. cikk 1. és 2. pont

1. cikk c) pont

1. cikk d)–f) pont

1. cikk 3–5. pont

1. cikk 6–8. pont

2. cikk (1) és (2) bekezdés

2. cikk (1) és (2) bekezdés

2. cikk (3) és (4) bekezdés

2. cikk (3) és (4) bekezdés

2. cikk (5) és (6) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) és (2) bekezdés

4. cikk (1) és (2) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

5. cikk (1) bekezdés 1. és 2. pont

5. cikk (1) bekezdés 3. pont

4. cikk (3) bekezdés (c)–(e) pont

5. cikk (1) bekezdés 4–6. pont

4. cikk (4) bekezdés

6. cikk

4. cikk (5) bekezdés

7. cikk

5. cikk

8. cikk

6. cikk

9. cikk

7. cikk (1) bekezdés

10. cikk

7. cikk (2) bekezdés

11. cikk

7. cikk (3) és (4) bekezdés

12. cikk

8. cikk (1) bekezdés

13. cikk

8. cikk (2) bekezdés

14. cikk

8. cikk (3) bekezdés

15. cikk (1) és (2) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

15. cikk (3) és (4) bekezdés

8. cikk (5) bekezdés

16. cikk

8. cikk (6) és (7) bekezdés

17. cikk

18–19. cikk

9. cikk

20. cikk

10. cikk

21. cikk

11. cikk

22. cikk

12. cikk

23. cikk

13. cikk

24. cikk

14. cikk

25. cikk

15. cikk

26. cikk

16. cikk

27. cikk

17. cikk

28. cikk

18. cikk

29. cikk

30–44. cikk

19. cikk

45. cikk

20. cikk (1) bekezdés

46. cikk

20. cikk (2) bekezdés

47. cikk

20. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

48. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

20. cikk (3) bekezdés c) pont

20. cikk (3) bekezdés d) és e) pont

48. cikk (1) bekezdés c) és d) pont

20. cikk (4) bekezdés

49. cikk

20. cikk (5)–(6) bekezdés

50. cikk (1)–(2) bekezdés

21. cikk

51. cikk

22. cikk

52. cikk

23. cikk

53. cikk

24. cikk

54. cikk

25. cikk

55. cikk

26. cikk

56. cikk

27. cikk (1) bekezdés, valamint az első és második francia bekezdés és az azokat követő szöveg

57. cikk (1) bekezdés a)–c) pont

27. cikk (2)–(4) bekezdés

57. cikk (2)–(4) bekezdés

27. cikk (5) bekezdés a) és b) pont

57. cikk (5) bekezdés a) és b) pont

57. cikk (5) bekezdés c) és d) pont

28. cikk (1) bekezdés első és második francia bekezdés

58. cikk (1) bekezdés a)–b) pont

28. cikk (2) és (3) bekezdés

58. cikk (2) és (3) bekezdés

28. cikk (4) bekezdés a) és (b) pont

58. cikk (4) bekezdés

29. cikk

59. cikk

30. cikk

60. cikk

31. cikk

61. cikk

32. cikk

62. cikk

33. cikk

63. cikk

34. cikk (1) bekezdés

34. cikk (2) bekezdés a)–f) pont

64. cikk (1) bekezdés a)–f) pont

34. cikk (2) bekezdés g) és h) pont

64. cikk (2) bekezdés

35. cikk (1) és (2) bekezdés

65. cikk (1) és (2) bekezdés

35. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

65. cikk (3) bekezdés

65. cikk (4) bekezdés

36. cikk (1) bekezdés

66. cikk (1)–(3) bekezdés

36. cikk (2) bekezdés

66. cikk (4) bekezdés

36. cikk (3)–(4) bekezdés

66. cikk (5)–(6) bekezdés

66. cikk (7) bekezdés

36. cikk (5) bekezdés

66. cikk (8) bekezdés

37. cikk

67. cikk

38. cikk

68. cikk

39. cikk

69. cikk

40. cikk

70. cikk

41. cikk

71. cikk

42. cikk

74. cikk

43. cikk

72. cikk

44. cikk

73. cikk

45. cikk

75. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

III. melléklet

V. melléklet

IV. melléklet

VI. melléklet

V. melléklet

VII. melléklet

VI. melléklet

VIII. melléklet

VII. melléklet

IX. melléklet

VIII. melléklet

X. melléklet

XI. melléklet

XII. melléklet

▼M6
XIII. MELLÉKLET

AZ 57. CIKK 3a) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FAJOK ÉS POPULÁCIÓK

Ceratotherium simum simum
Hippopotamus amphibius
Loxodonta africana
Ovis ammon

▼M8

O. collium
O. darwini
O. jubata
O. karelini
O. рolii
O. severtzovi

▼M6

Panthera leo
Ursus maritimus( 1 ) HL L 242., 2012.9.7., 13. o.

( 1 ) HL L 344., 1983.12.7., 1. o.

( 2 ) A Bizottság 2015. január 15-i (EU) 2015/57 végrehajtási rendelete a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 10., 2015.1.16., 19. o.)

( 2 ) Csak másik származási kóddal együtt használható.

Top