EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Az Európai Központi Bank iránymutatása (2005. február 17.) az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól (EKB/2005/5) (2005/327/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — HU — 01.10.2008 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2005. február 17.)

az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól

(EKB/2005/5)

(2005/327/EK)

(HL L 109, 29.4.2005, p.81)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2006. február 3.)

  L 40

32

11.2.2006

►M2

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2006. december 18.) (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2007. november 15.)

  L 311

49

29.11.2007

►M4

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szeptember 5.)

  L 276

32

17.10.2008
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2005. február 17.)

az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól

(EKB/2005/5)

(2005/327/EK)AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1. és 5.2., 12.1. és 14.3. cikkeire,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) átfogó és megbízható kormányzati pénzügyi statisztikákra (KPS) van szüksége feladatai teljesítéséhez.

(2)

Az ebben az iránymutatásban meghatározott eljárások nem érintik a tagállami és közösségi szintű felelősségeket és hatásköröket.

(3)

Az Alapokmány 5.1. cikke szerint az Európai Központi Bank (EKB) a nemzeti központi bankok (NKB) közreműködésével összegyűjti a KBER feladatainak teljesítéséhez szükséges statisztikai adatokat a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól vagy közvetlenül a gazdasági szereplőktől. Az 5.2. cikk arról rendelkezik, hogy az 5.1. cikkben meghatározott feladatokat – amennyire lehetséges – az NKB-k látják el.

(4)

A KBER a KPS területére tartozó statisztikai követelményeinek teljesítéséhez szükséges információk egy részét nem az NKB-k, hanem a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok gyűjtik össze. Ezért az ezen iránymutatás alapján teljesítendő egyes feladatok megkövetelik a KBER és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok közötti együttműködést az Alapokmány 5.1. cikkének és az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletnek ( 1 ) megfelelően.

(5)

Szükséges a KBER-en belül a KPS cseréjére vonatkozó, hatékony eljárások létrehozása annak biztosítása érdekében, hogy a KBER igényeinek megfelelő KPS időben a KBER rendelkezésére álljanak, valamint hogy azok és az NKB-k által készített, ugyanazon változók előrejelzései összeegyeztethetőek legyenek, függetlenül attól, hogy a statisztikákat az NKB-k vagy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok állítják össze.

(6)

A konzisztencia érdekében a KBER a KPS területére vonatkozó követelményeinek a lehető legnagyobb mértékben a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendeletben ( 2 ) (a továbbiakban: „ESA 95”) meghatározott közösségi statisztikai előírásokon kell alapulniuk.

(7)

Az ESA 95 B. mellékletében szereplő Adatszolgáltatási Program 2. táblázata (Fő aggregátumok államháztartás), amely évente két alkalommal (a tárgyév végét követő három, illetve nyolc hónapot követően) készül el, lefedi a bevételi és kiadási adatszolgáltatási követelmények teljesítéséhez szükséges alapvető információk nagy részét. Az euro-övezet és az Európai Unió (EU) összes bevétele és kiadása összeállításához szükséges, fennmaradó alapvető információk főként a tagállamok és az EU költségvetése közötti tranzakciókkal kapcsolatosak.

(8)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet ( 3 ) szerint évente kétszer (március és szeptember 1-jét megelőzően) államadóssági és hiány-adósság átvezetési statisztikák készülnek. Az ESA 95 B. mellékletében szereplő Adatszolgáltatási Program 6. táblázata (Pénzügyi számlák szektoronként [gazdasági műveletenként]) és 7. táblázata (Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei), beleértve a központi kormányzati szektor és annak alszektorainak pénzügyi számláit, évente egyszer (a lefedett, előző év végét követő kilenc hónap múlva) készülnek el. Ezek a források mindazonáltal nem elégítik ki a KBER igényeit a lefedettség és a határidők tekintetében.

(9)

Az államadóssági és hiány-adósság átvezetési statisztikák esetében a KBER-nek szüksége van olyan adatokra is, amelyeket a fent meghatározott statisztikák nem tartalmaznak, különösen az adósságok eredeti és hátralevő futamideje, nyilvántartás szerinti fizetőeszköz és tulajdonosok szerinti részletezése, illetve az egyéb olyan állományok tekintetében, amelyek az ESA 95-nek megfelelően a piaci értéken nyilvántartott tranzakciókkal, illetve a 3605/93/EK rendeletnek megfelelően az államadósság nominálértéken nyilvántartott változásaival kapcsolatosak. Ezért a fent meghatározott források ellenére a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok általi további összeállítás szükséges.

(10)

A KPS gyűjtési rendszerére és a forrásokra vonatkozó korlátozások azt jelentik, hogy szükséges lehet az ezen iránymutatástól való eltérések engedélyezése.

(11)

Az NKB-k az EKB részére olyan mértékben továbbítják a titkos statisztikai információkat, amely a KBER feladatainak teljesítéséhez szükséges. A titoktartási rendszert a 2533/98/EK rendelet 8. cikke, illetve az Európai Központi Bank által a tagállamok központi bankjai segítségével összegyűjtött egyéni statisztikai információ titkossága védelmének közös szabályairól és minimumkövetelményeiről szóló, 1998. december 22-i EKB/1998/NP28 iránymutatás ( 4 ) határozta meg.

(12)

Szükséges egy olyan eljárás létrehozása, amely hatékony módon hajtja végre ezen iránymutatás mellékleteinek technikai módosításait, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nincsenek kihatással az adatszolgáltatás terhére. Az eljárás alkalmazásakor figyelembe fogják venni a KBER statisztikai bizottságának álláspontját. Az NKB-k a statisztikai bizottságon keresztül javasolhatják a mellékletek ilyen technikai módosításait.

(13)

Az Alapokmány 12.1. és 14.3. cikke alapján az EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

1. a „részt vevő tagállam” az a tagállam, amely az Európai Közösséget létrehozó Szerződéssel összhangban bevezette a közös valutát;

2. az „euro-övezet” a részt vevő tagállamok gazdasági területe, valamint az EKB;

3. az „adósság, amelyből változó kamatozású” azon pénzügyi instrumentumokban fennálló adósság, amelyek kamata nem a tőkeösszeg előre meghatározott százaléka, hanem más kamat vagy hozam, illetve egyéb indikátor;

4. a „bevételi és kiadási statisztikák” az I. melléklet 1A., 1B. és 1C. táblázataiban szereplő statisztikák;

5. a „hiány-adósság átvezetési statisztikák” az I. melléklet 2A. és 2B. táblázataiban szereplő statisztikák;

6. az „adósság statisztikák” az I. melléklet 3A. és 3B. táblázataiban szereplő statisztikák;

7. a „teljes adatsorozat” a „bevételi és kiadási statisztikák”, a „hiány-adósság átvezetési statisztikák” és az „adósság statisztikák” szerinti valamennyi kategória;

8. a „kulcskategóriák” és „másodlagos kategóriák” az I. mellékletben így nevezett kategóriák;

9. a „részleges adatsorozat” az alábbi statisztikák egyike szerinti valamennyi kategória vagy kulcskategóriák: „bevételi és kiadási statisztikák”, „hiány-adósság átvezetési statisztikák” vagy „adósság statisztikák”.

2. cikk

Az NKB-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei

(1)  Az NKB-k az I. mellékletnek megfelelően naptári évenként jelentik a KPS-t az EKB számára. Az adatoknak meg kell felelniük az ESA 95 és a 3605/93/EK rendelet alapelveinek és fogalommeghatározásainak, a II. melléklet további részletezésének megfelelően.

▼M2

(2)  Az adatok az 1995 negyedik negyedévétől azon negyedévig terjedő időszakot ölelik fel, amelyre az adatközlés vonatkozik (t-1 év).

▼B

(3)  A hiányra/többletre, tartozásra, bevételre, kiadásra vagy a nominális bruttó hazai termékre (GDP) vonatkozó adatokat ki kell egészíteni a helyesbítés okaival, ha a hiányban/többletben a módosítással okozott változás mértéke eléri a GDP legalább 0,3 %-át, illetve ha a tartozásban, bevételben, kiadásban vagy a nominális GDP-ben a módosítással okozott változás mértéke eléri a GDP legalább 0,5 %-át.

3. cikk

Az EKB statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei

(1)  Az NKB-k által jelentett adatok alapján az EKB vezeti a „KPS-adatbázist”, amely tartalmazza az euro-övezet és az EU aggregátumait. Az EKB megküldi a KPS-adatbázist az NKB-k számára.

(2)  Az NKB-k megjelölik, hogy a statisztikai információik kik számára tehetők elérhetővé. Az EKB-nak figyelembe kell vennie ezt a megjelölést az KPS-adatbázis megküldésekor.

4. cikk

Határidők

▼M1

(1)  Az NKB-k a teljes adatsorozatokat félévente, április 15. és október 15. előtt jelentik.

▼B

(2)  Amennyiben új információ áll rendelkezésre, az NKB-k saját belátásuk szerint jelentik a részleges adatsorozatokat az (1) bekezdésben meghatározott, két határidő között. Az NKB-k a másodlagos kategóriákra vonatkozó becsléseket is szolgáltathatnak a kizárólag a kulcskategóriákat lefedő, részleges adatsorozatok jelentésekor.

(3)  Az EKB legalább havonta egyszer küldi meg a KPS-adatbázist az NKB-k számára legkésőbb a közzétételre szánt adatok EKB általi véglegesítését követő EKB-munkanapon.

5. cikk

Együttműködés a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal

(1)  Amennyiben az adatok egy részének vagy egészének, illetve a 2. cikkben meghatározott információnak az NKB-kon kívüli, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok a forrásai, az NKB-k megfelelő együttműködési módok létrehozására törekednek ezekkel a hatóságokkal az adattovábbítás olyan állandó szerkezetének biztosítása érdekében, amely eleget tesz az EKB előírásainak és követelményeinek, hacsak e célkitűzés a nemzeti jogalkotás alapján már meg nem valósult.

(2)  Amennyiben ezen együttműködés folyamán egy NKB nem tud eleget tenni a 2. és a 4. cikkben megállapított követelményeknek, mivel a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság nem látta el az NKB-t a szükséges információval, az EKB és az NKB megtárgyalja az érintett hatósággal az információ rendelkezésére bocsátásának módját.

6. cikk

Adattovábbítási és kódolási szabványok

Az NKB-k és az EKB a III. mellékletben meghatározott szabványokat alkalmazzák a 2. és a 3. cikkben meghatározott adatok továbbításához és kódolásához. Ez a követelmény nem zárja ki a statisztikai információ EKB-val való közlésére szolgáló egyes eltérő eszközök alkalmazását egyeztetett tartalékmegoldásként.

7. cikk

Minőség

(1)  Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik és fejlesztik az EKB részére szolgáltatott adatok minőségét.

(2)  Az EKB Igazgatósága évenként jelentést tesz az EKB Kormányzótanácsának az éves KPS minőségéről.

(3)  A jelentés kiterjed legalább az adatok körére, arra, hogy milyen mértékben felelnek meg az idevágó fogalommeghatározásoknak, valamint a helyesbítések hatásának mértékére.

8. cikk

Eltérések

(1)  Az EKB Kormányzótanácsa eltéréseket engedélyez azon NKB-k részére, amelyek nem képesek megfelelni a 2. cikkben és a 4. cikk (1) bekezdésében megállapított követelményeknek. Az engedélyezett eltéréseket a IV. melléklet sorolja fel.

(2)  Azok az NKB-k, amelyek engedélyt kaptak határozott időtartamú eltérésre, évente tájékoztatják az EKB-t az általuk annak érdekében hozandó intézkedésekről, hogy maradéktalanul megfeleljenek az adatszolgáltatási követelményeknek.

(3)  Az EKB Kormányzótanácsa évente felülvizsgálja az eltéréseket.

9. cikk

Egyszerűsített módosítási eljárás

Az EKB Igazgatósága, figyelembe véve a statisztikai bizottság véleményét, jogosult technikai módosítások végrehajtására ezen iránymutatás mellékleteiben, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nincsenek kihatással az adatszolgáltatás terhére.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás az elfogadását követően két nappal lép hatályba.

11. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-jai a címzettjei.

▼M4
I. MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A teljes adatsorozat bevételi és kiadási statisztikákból (1A., 1B. és 1C. táblázat), a hiány-adósság átvezetési statisztikákból (2A. és 2B. táblázat) és az adósságstatisztikákból (3A. és 3B. táblázat) áll. A kulcskategóriákat vastag betűvel tüntettük fel, a többi kategória pedig másodlagos. A részleges adatsorozatok legalább a bevételi és kiadási, a hiány-adósság átértékelési és az adósságstatisztikák kulcskategóriáit tartalmazzák. A kategóriák ellenkező rendelkezés hiányában az államháztartási szektorra utalnak.

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI STATISZTIKÁK1A.  táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Hiány (–) vagy többlet (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Központi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+)

2

Tartományi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+)

3

Helyi önkormányzatok hiánya (–) vagy többlete (+)

4

Társadalombiztosítási alapok hiánya (–) vagy többlete (+)

5

Elsődleges hiány (–) vagy többlet (+)

6 = 1 + 26

Teljes bevétel

7 = 9 + 31

Teljes kiadás

8 = 21 + 33

Folyó bevétel

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Közvetlen adók

10

amelyből vállalkozások által fizetett

11

amelyből háztartások által fizetett

12

Közvetett adók

13

amelyből hozzáadottérték-adó (héa)

14

Társadalombiztosítási hozzájárulások

15

amelyből a munkáltatók által fizetett tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások

16

amelyből a munkavállalók által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulások

17

Egyéb folyó bevétel

18

amelyből kapott kamatok

19

Árbevétel

20

Folyó kiadás

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Folyó transzferek

22 = 23 + 24 + 25

Szociális kifizetések

23

Fizetett támogatások

24

Egyéb fizetett folyó transzferek

25

Fizetett kamat

26

Munkavállalói jövedelem

27

amelyből bérek és keresetek

28

Folyó termelőfelhasználás

29

Bruttó megtakarítás

30 = 9 – 21

Tőkebevétel

31

amelyből tőkeadók

32

Tőkekiadás

33 = 34 + 35 + 36

Beruházás

34

Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése

35

Fizetett tőketranszferek

36

Tájékoztató adatok

EDP hiány (–) vagy többlet (+)

37

EDP fizetett kamat

38

UMTS-engedélyek értékesítéséből befolyt összeg

39

Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások

40

Természetbeni társadalmi transzfereken kívüli szociális juttatások

41

Bruttó hazai termék

42

Változatlan áras bruttó hazai termék

43

Változatlan áras kormányzati beruházás

441B.  táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Tagállamok befizetései az Európai Unió költségvetésébe

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók

2

amelyből az EU költségvetésébe fizetett hozzáadottérték-adó (héa)

3

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett, nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók

4

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett, egyéb folyó transzferek

5

amelyből az EU negyedik saját forrása

6

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek

7

EU-kiadások a tagállamokban

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Az EU költségvetése által fizetett támogatások

9

Az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett folyó transzferek

10

Az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett, folyó transzferek

11

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek

12

Az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett, folyó transzferek

13

Az EU költségvetéséből való nettó részesedés (nettó haszonélvező + , nettó befizető –)

14 = 8 – 1

Tájékoztató adat

Saját források beszedési költségei

151C.  táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Végső fogyasztási kiadás

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Egyéni fogyasztási kiadás

2

Kollektív fogyasztási kiadás

3

Munkavállalói jövedelem

4 = [1A.27] (1)

Folyó termelőfelhasználás

5 = [1A.29]

Piaci termelőktől vásárolt természetbeni társadalmi transzferek

6

Állóeszközök értékcsökkenése

7

Befizetett termelési adók mínusz kapott támogatások

8

Nettó működési eredmény

9

Árbevétel

10 = [1A.20]

Tájékoztató adat

Változatlan áras végső fogyasztási kiadás

11

(1)   [x.y] az x táblázat y kategóriaszámára utal.

HIÁNY-ADÓSSÁG ÁTVEZETÉSI STATISZTIKÁK2A.  táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Hiány (–) vagy többlet (+)

1=[1A.1]

Pénzügyi és nem pénzügyi számlák közötti kiigazítások

2 = 1 – 3

Pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel végzett nettó gazdasági műveletek

3 = 4 – 15

Tranzakciók pénzügyi eszközökkel (konszolidált)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel

5

Tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal – rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

6

Tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel

7

Tranzakciók hitelekkel

8

Tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel

9

Privatizációk

10

Tőkeinjekciók

11

Egyéb

12

Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel

13

amelyből eredményszemléletű adóbevételek mínusz pénzforgalmi szemléletű adóbevételek

14

Tranzakciók pénzügyi eszközökkel (konszolidált)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel

16

Tranzakciók nem részvény értékpapírokkal – rövid lejáratú értékpapírok

17

Tranzakciók nem részvény értékpapírokkal – hosszú lejáratú értékpapírok

18

Tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel

19

Tranzakciók hitelekkel

20

amelyből központi banki hitelek

21

Tranzakciók egyéb kötelezettségekkel

22

Tranzakciók pénzügyi eszközökkel (konszolidált)

= államháztartás bruttó finanszírozási igénye (GGBR)

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Tranzakciók hosszú lejáratú adósságinstrumentumokkal

24

Tranzakciók nemzeti fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal

25

Tranzakciók részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal (1)

26

Tranzakciók nem részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal

27

Egyéb állományváltozások

28 = 29 + 32

Adósság átértékelési változása

29 = 30 + 31

Devizatartási nyereség és veszteség

30

Egyéb átértékelési hatások – névérték

31

Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai

32

Adósságváltozás

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1)   A tagállam részt vevő tagállammá válását megelőző évekre kell jelenteni.2B.  táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Tranzakciók adósságinstrumentumokkal – nem konszolidált

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált

2

Tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált

3

Tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált

4

Tranzakciók központi banki hitelekkel

5

Tranzakciók egyéb hitelekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált

6

Konszolidáló tranzakciók

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Konszolidáló tranzakciók – készpénz és betétek

8 = 2 – [2A.16]

Konszolidáló tranzakciók – rövid lejáratú értékpapírok

9 = 3 – [2A.17]

Konszolidáló tranzakciók – hosszú lejáratú értékpapírok

10 = 4 – [2A.18]

Konszolidáló tranzakciók – hitelek

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

ADÓSSÁGSTATISZTIKÁK3A.  táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Adósság

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Adósság – készpénz és betétek (kötelezettségek)

2

Adósság – rövid lejáratú értékpapírok (kötelezettségek)

3

Adósság – hosszú lejáratú értékpapírok (kötelezettségek)

4

Adósság – központi banki hitelek (kötelezettségek)

5

Adósság – egyéb hitelek (kötelezettségek)

6

A tagállam rezidensei által tartott adósság

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Központi bank által tartott adósság

8

Egyéb monetáris pénzügyi intézmény által tartott adósság

9

Egyéb pénzügyi intézmény által tartott adósság

10

A tagállam más rezidensei által tartott adósság

11

A tagállam nem rezidensei által tartott adósság

12

Nemzeti fizetőeszközben nyilvántartott adósság

13

Részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósság

14

Nem részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósság

15

Rövidlejáratú adósság

16

Hosszú lejáratú adósság

17

amelyből változó kamatozású

18

Adósság legfeljebb egyéves hátralevő futamidővel

19

Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel

20

amelyből változó kamatozású

21

Adósság öt évet meghaladó hátralevő futamidővel

22

amelyből változó kamatozású

23

Központi kormányzat adósságkomponens

24 = [3B.7] – [3B.15]

Tartományi kormányzat adósságkomponens

25 = [3B.9] – [3B.16]

Helyi önkormányzat adósságkomponens

26 = [3B.11] – [3B.17]

Társadalombiztosítás adósságkomponens

27 = [3B.13] – [3B.18]

Tájékoztató adatok

Adósság átlagos hátralevő futamideje

28

Adósság – kamatszelvény nélküli kötvények

293B.  táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Adósság (nem konszolidált)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konszolidáló elemek

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Konszolidáló elemek – készpénz és betétek

3

Konszolidáló elemek – rövid lejáratú értékpapírok

4

Konszolidáló elemek – hosszú lejáratú értékpapírok

5

Konszolidáló elemek – hitelek

6

Központi kormányzat által kibocsátott adósság

7

amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott

8

Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság

9

amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott

10

Helyi önkormányzatok által kibocsátott adósság

11

amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott

12

Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság

13

amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott

14

Tájékoztató adatok

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a központi kormányzat által tartott adósságállomány

15

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a tartományi kormányzat által tartott adósságállomány

16

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a helyi önkormányzatok által tartott adósságállomány

17

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a társadalombiztosítási alapok által tartott adósságállomány

18
II. MELLÉKLET

MÓDSZERTANI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.   Módszertani hivatkozások

Az I. mellékletben részletezett kategóriák nagy része az ESA 95 A mellékletére és/vagy az 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletre való hivatkozással került meghatározásra ( 5 ). Ezen iránymutatás 1. cikke kiegészítő módszertani fogalommeghatározásokat tartalmaz. A szektorokra és alszektorokra utaló kódokat különösen az alábbi táblázat részletezi.Szektorok és alszektorok az ESA 95-ben

 
 

Állami

Nemzeti magán

Külföldi ellenőrzésű

Teljes gazdaság

S.1

 
 
 

Nem pénzügyi vállalatok

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Pénzügyi vállalatok

S.12

 
 
 

Központi bank

S.121

 
 
 

Egyéb monetáris-pénzügyi intézmények

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Egyéb pénzügyi közvetítők, kivéve biztosítótársaságok és nyugdíjalapok

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Biztosítótársaságok és nyugdíjalapok

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Központi kormányzat

S.13

 
 
 

Tartományi kormányzat

S.1311

 
 
 

Tartományi kormányzat

S.1312

 
 
 

Helyi önkormányzatok

S.1313

 
 
 

Társadalombiztosítási alapok

S.1314

 
 
 

Háztartások

S.14

 
 
 

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

S.15

 
 
 

Külföld

S.2

 
 
 

Az EU

S.21

 
 
 

EU-tagállamok

S.211

 
 
 

Az EU intézményei

S.212

 
 
 

Harmadik országok és nemzetközi szervezetek

S.22

 
 
 

2.   A kategóriák meghatározása ( 6 )

1A.   táblázat

1. Hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1] egyenlő: az S.13 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

2. Központi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.2] egyenlő: az S.1311 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

3. Tartományi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.3] egyenlő: az S.1312 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

4. Helyi önkormányzatok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.4] egyenlő: az S.1313 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

5. Társadalombiztosítási alapok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.5] egyenlő: az S.1314 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

6. Elsődleges hiány (–) vagy többlet (+) [1A.6] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], plusz fizetett kamat [1A.26].

7. Teljes bevétel [1A.7] egyenlő: folyó bevétel [1A.9], plusz tőkebevétel [1A.31].

8. Teljes kiadás [1A.8] egyenlő: folyó kiadások [1A.21], plusz tőkekiadás [1A.33].

9. Folyó bevétel [1A.9] egyenlő: közvetlen adók [1A.10], plusz közvetett adók [1A.13], plusz társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.15], plusz egyéb folyó bevétel [1A.18], plusz árbevétel [1A.20].

10. Közvetlen adók [1A.10] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

11. Közvetlen adók, amelyből vállalkozások által fizetett [1A.11] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), az S.13 forrásai és az S.11 és S.12 felhasználásai között nyilvántartva.

12. Közvetlen adók, amelyből háztartások által fizetett [1A.12] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), az S.13 forrásai és az S.14 felhasználásai között nyilvántartva.

13. Közvetett adók [1A.13] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.13 forrásai között nyilvántartva, plusz az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók [1B.2].

14. Közvetett adók, amelyből hozzáadottérték-adó (héa) [1A.14] egyenlő: hozzáadottérték-típusú adók (héa) (D.211), az S.13 és az S.212 forrásai között nyilvántartva.

15. Társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.15] egyenlő: társadalombiztosítási hozzájárulások (D.61), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

16. Társadalombiztosítási hozzájárulások, amelyből a munkáltatók által fizetett tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.16] egyenlő: munkáltatók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai (D.6111), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

17. Társadalombiztosítási hozzájárulások, amelyből a munkavállalók által fizetett tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.17] egyenlő: munkavállalók társadalombiztosítási hozzájárulásai (D.6112), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

18. Egyéb folyó bevétel [1A.18] egyenlő: tulajdonosi jövedelem (D.4), nem életbiztosításból eredő követelések (D.72), nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74) és egyéb folyó transzferek (D.75), az S.13 forrásai között nyilvántartva, kivéve az S.13 forrásai között nyilvántartott kamatot (D.41), amely az S.13 felhasználásaként is szerepel, plusz egyéb kapott termelési támogatások (D.39), amelyek az S.13 felhasználásai, mínusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett folyó transzferek [1B.10], plusz az EU költségvetéséből való nettó részesedés [1B.14], ha pozitív.

19. Egyéb folyó bevétel, amelyből kapott kamatok [1A.19] egyenlő: kamat (D.41), az S.13 forrásai, valamint az S.13 kivételével valamennyi szektor felhasználásai között nyilvántartva.

20. Árbevétel [1A.20] egyenlő: piaci kibocsátás (P.11), plusz saját végső felhasználási célú kibocsátás (P.12), plusz egyéb nem piaci kibocsátású kifizetések (P.131), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

21. Folyó kiadások [1A.21] egyenlő: folyó transzferek [1A.22], plusz fizetett kamat [1A.26], plusz munkavállalói jövedelem [1A.27], plusz folyó termelőfelhasználás [1A.29].

22. Folyó transzferek [1A.22] egyenlő: szociális kifizetések [1A.23], plusz támogatások [1A.24], plusz egyéb fizetett folyó transzferek [1A.25].

23. Szociális kifizetések [1A.23] egyenlő: természetbeni társadalmi transzfereken kívüli szociális juttatások (D.62), plusz a piaci szolgáltatókon keresztül a háztartásoknak nyújtott termékek költségével kapcsolatos természetbeni társadalmi transzfer (D.6311 + D.63121 + D.63131), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, plusz egyéb folyó transzferek (D.75), az S.13 felhasználásai és az S.15 forrásai között nyilvántartva.

24. Fizetett támogatások [1A.24] egyenlő: támogatások (D.3), az S.13 forrásai között nyilvántartva, plusz az EU költségvetése által a nemzeti rezidenseknek fizetett támogatások [1B.9].

25. Egyéb fizetett folyó transzferek [1A.25] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), egyéb termelési adók (D.29), tulajdonosi jövedelem (D.4) kivéve kamat (D.41), nettó nem életbiztosítási díjak (D.71), nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, és egyéb folyó transzferek (D.75), az S.13 felhasználásai és az S.15 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartva, mínusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett folyó transzferek (D.74 és D.75) [1B.4 és 1B.5], mínusz az EU költségvetéséből való nettó részesedés [1B.14], ha negatív.

26. Fizetett kamat [1A.26] egyenlő: kamat (D.41), az S.13 felhasználásai és az S.13 kívüli valamennyi szektor forrásai között nyilvántartva.

27. Munkavállalói jövedelem [1A.27] egyenlő: munkavállalói jövedelem (D.1), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

28. Munkavállalói jövedelem, amelyből bérek és keresetek [1A.28] egyenlő: bérek és keresetek (D.11), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

29. Folyó termelőfelhasználás [1A.29] egyenlő: folyó termelőfelhasználás (P.2), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

30. Bruttó megtakarítás [1A.30] egyenlő: folyó bevétel [1A.9], mínusz folyó kiadások [1A.21].

31. Tőkebevétel [1A.31] egyenlő: kapott tőketranszferek (D.9), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között, illetve az S.13 kivételével valamennyi szektor által fizetett tőketranszferként nyilvántartva, mínusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett tőketranszferek [1B.12].

32. Tőkebevétel, amelyből tőkeadók [1A.32] egyenlő: tőkeadók (D.91), az S.13 kötelezettségei és nettó értékének változásai között nyilvántartva.

33. Tőkekiadás [1A.33] egyenlő: beruházás [1A.34], plusz nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése [1A.35], plusz fizetett tőketranszferek [1A.36].

34. Beruházás [1A.34] egyenlő: bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

35. Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése [1A.35] egyenlő: készletváltozások (P.52), értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege (P.53) és a nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege (K.2), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

36. Fizetett tőketranszferek [1A.36] egyenlő: fizetett tőketranszferek (D.9), az S.13 kötelezettségei és nettó értékének változásai között, illetve az S.13 kivételével valamennyi szektor által kapott tőketranszferként nyilvántartva, plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett tőketranszferek [1B.13], mínusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek [1B.7].

37. Túlzott hiány esetén követendő eljárásból eredő (EDP) hiány (–) vagy többlet (+) [1A.37] egyenlő: az S.13 EDP nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (EDPB.9).

38. EDP fizetett kamat [1A.38] egyenlő: EDP kamat (EDP D.41), az S.13 felhasználásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartva.

39. Nemzetközi mobil távközlési rendszerek (universal mobile telecommunication systems – UMTS) engedélyek értékesítéséből befolyt összeg [1A.39] egyenlő: a harmadik generációs mobiltelefon-engedélyek értékesítéséből befolyt összeg, amelyet az Eurostat a mobiltelefon-engedélyek elosztásáról szóló határozata szerint a nem pénzügyi eszközök között tartanak nyilván.

40. Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.40] egyenlő: tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások (D.611), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

41. Természetbeni társadalmi transzfereken kívüli szociális juttatások [1A.41] egyenlő: természetbeni társadalmi transzfereken kívüli szociális juttatások (D.62), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

42. Bruttó hazai termék [1A.42] egyenlő: piaci áron számított bruttó hazai termék (B.1*g).

43. Változatlan áras bruttó hazai termék [1A.43] egyenlő: változatlan áras bruttó hazai termék (B.1*g).

44. Változatlan áras kormányzati beruházás [1A.44] egyenlő: változatlan áras, bruttó állóeszköz felhalmozás (P.51), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

1B.   táblázat

1. Tagállami befizetések az EU költségvetésébe [1B.1] egyenlő: az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók, plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74) [1B.4], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett egyéb folyó transzferek (D.75) [1B.5], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek (D.9) [1B.7].

2. Az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók [1B.2] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.212 forrásai között nyilvántartva.

3. Közvetett adók, amelyből az EU költségvetésébe fizetett hozzáadottérték-adó (héa) [1B.3] egyenlő: hozzáadottérték-típusú adók (héa) (D.211), az S.212 forrásai között nyilvántartva.

4. A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók [1B.4] egyenlő: nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74), az S.212 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

5. A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett egyéb folyó transzferek [1B.5] egyenlő: egyéb folyó transzferek (D.75), az S.212 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

6. A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett egyéb folyó transzferek, amelyből az EK negyedik saját forrása [1B.6] egyenlő: a bruttó nemzeti termék (GNP) alapú negyedik saját forrás (ESA 95 4 138 bekezdése), az S.212 forrásai és az S.13 felhasználásai között egyéb folyó transzferekként nyilvántartva (D.75).

7. A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek [1B.7] egyenlő: fizetett tőketranszferek (D.9), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között, illetve az S.212 által kapott tőketranszferként nyilvántartva.

8. Az EU kiadásai a tagállamban [1B.8] egyenlő: az EU költségvetése által fizetett támogatások (D.3) [1B.9], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett folyó transzferek (D.7) [1B.10], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett, folyó transzferek (D.7) [1B.11], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett tőketranszferek (D.9) [1B.12], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett tőketranszferek (D.9) [1B.13].

9. Az EU költségvetése által fizetett támogatások [1B.9] egyenlő: támogatások (D.3), az S.212 forrásai között nyilvántartva.

10. Az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett folyó transzferek [1B.10] egyenlő: folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74) és egyéb folyó transzferek (D.75), az S.13 forrásai és az S.212 felhasználásai között nyilvántartva.

11. Az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett folyó transzferek [1B.11] egyenlő: egyéb folyó transzferek (D.75), az S.212 felhasználásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartva.

12. EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett tőketranszferek [1B.12] egyenlő: kapott tőketranszferek (D.9), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között, illetve az S.212 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

13. Az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett tőketranszferek [1B.13] egyenlő: fizetett tőketranszferek (D.9), az S.212 eszközeinek változásai és S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

14. Az EU költségvetéséből való nettó részesedés [1B.14] egyenlő: a kormányzatnak, plusz a nem kormányzati szerveknek az EU költségvetéséből való nettó részesedésével.

15. Saját források beszedési költségei [1B.15] az S.13 forrásai között nyilvántartott, piaci kibocsátás (P.11) azon része, amely a saját forrásoknak az EU költségvetése által fizetett beszedési költsége.

1C.   táblázat

1. Végső fogyasztási kiadás [1C.1] egyenlő: végső fogyasztási kiadás (P.3), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

2. Egyéni fogyasztási kiadás [1C.2] egyenlő: egyéni fogyasztási kiadás (P.31), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

3. Kollektív fogyasztási kiadás [1C.3] egyenlő: kollektív fogyasztási kiadás (P.32), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

4. Munkavállalói jövedelem [1C.4] egyenlő: [1A.27].

5. Folyó termelőfelhasználás [1C.5] egyenlő: [1A.29].

6. Piaci termelőktől vásárolt természetbeni társadalmi transzferek [1C.6] egyenlő: a piaci szolgáltatókon keresztül a háztartásoknak nyújtott termékek költségével kapcsolatos természetbeni társadalmi transzfer (D.6311 + D.63121 + D.63131), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

7. Állóeszközök értékcsökkenése [1C.7] egyenlő: állóeszközök értékcsökkenése (K.1), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

8. Befizetett termelési adók mínusz kapott támogatások [1C.8] egyenlő: egyéb befizetett termelési adók (D.29), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, mínusz egyéb kapott termelési támogatások (D.39), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

9. Nettó működési eredmény [1C.9] egyenlő: az S.13 nettó működési eredménye (B.2n).

10. Árbevétel [1C.10] egyenlő: [1A.20].

11. Változatlan áras végső fogyasztási kiadás [1C.11] egyenlő: végső fogyasztási kiadás (P.3), az S.13 felhasználásai között változatlan árakon nyilvántartva.

2A.   táblázat

1. Hiány (–) vagy többlet (+) [2A.1] egyenlő: [1A.1].

2. Eltérés a pénzügyi és nem pénzügyi számlák között [2A.2] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [2A.1], mínusz nettó tranzakciók pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel [2A.3].

3. Nettó tranzakciók pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel [2A.3] egyenlő: pénzügyi eszközök nettó beszerzésével kapcsolatos tranzakciók [2A.4], mínusz nettó tranzakciók kötelezettségekkel [2A.15].

4. Tranzakciók pénzügyi eszközökkel [2A.4] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (F.2) [2A.5], tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal (F.33) [2A.6], tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel (F.34) [2A.7], tranzakciók hitelekkel (F.4) [2A.8], tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (F.5) [2A.9] és tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel [2A.13], az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

5. Tranzakciók készpénzzel és betétekkel (eszközök) [2A.5] egyenlő: a készpénz és betétek nettó beszerzése (F.2) az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

6. Tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal – rövid és hosszú lejáratú értékpapírok (eszközök) [2A.6] egyenlő: részvényeken kívüli értékpapírok nettó beszerzése a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével (F.33), az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

7. Tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel (eszközök) [2A.7] egyenlő: a pénzügyi származtatott ügyletekkel kapcsolatos nettó kifizetések (F.34), az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

8. Tranzakciók hitelekkel (eszközök) [2A.8] egyenlő: a kormányzat által ajánlott új hitelek (F.4), a kormányzatnak visszafizetett összeg levonásával, az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

9. Tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (eszközök) [2A.9] egyenlő: részvények és egyéb tulajdonosi követelések nettó beszerzése (F.5), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

10. Privatizáció (nettó) [2A.10] egyenlő: tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (F.5), az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy nettó értéke változásai között nyilvántartva, amelyeket az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez az S.13 (ESA 95 2.26 bekezdés) ( 7 ); az ilyen tranzakciókat az S.13 közvetlenül elvégezheti az adós vagy egy másik hitelező szervvel.

11. Tőkeinjekciók (nettó) [2A.11] egyenlő: tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (F.5), az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy nettó értéke változásai között nyilvántartva, amelyeket az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez, és azt az S.13 közvetlenül az adós szervvel végzi.

12. Egyéb [2A.12] egyenlő: tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (F.5), az S.13 eszközeinek változásai és az S.11, S.12 vagy S.14 kötelezettségeinek vagy nettó értéke változásai között nyilvántartva, amelyet az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez, és azt az S.13 közvetlenül nem az adóssal, hanem egy másik hitelezővel végzi.

13. Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel [2A.13] egyenlő: a monetáris arany és a különleges lehívási jogok nettó beszerzése (F.1), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva, a biztosítástechnikai tartalékok nettó beszerzése (F.6) és egyéb követelések számlák (F.7), az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

14. Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel, amelyből eredményszemléletű adóbevételek mínusz pénzforgalmi szemléletű adóbevételek [2A.14] egyenlő: az egyéb követelések és kötelezettségek számlák azon része (F.7 eszközök), amelyek a D2, D5, D6 és D91 kategóriákban nyilvántartott adókkal és társadalombiztosítási hozzájárulásokkal kapcsolatosak, mínusz az adók ténylegesen beszedett összege, az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

15. Tranzakciók kötelezettségekkel (konszolidált) [2A.15] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (F.2) [2A.16], tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (F.331) [2A.17], tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (F.332) [2A.18], tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel (F.34) [2A.19], tranzakciók hitelekkel (F.4) [2A.20] és tranzakciók egyéb kötelezettségekkel [2A.22], az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

16. Tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) [2A.16] egyenlő: a készpénz és betétek nettó beszerzése (F.2) az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

17. Tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal – rövid lejáratú értékpapírok (kötelezettségek) [2A.17] egyenlő: a részvényeken kívüli értékpapírok nettó beszerzése a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével, amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (F.331), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

18. Tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal – hosszú lejáratú értékpapírok (kötelezettségek) [2A.18] a részvényeken kívüli értékpapírok nettó beszerzése a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével, amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (F.332), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

19. Tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel (kötelezettségek) [2A.19] egyenlő: a pénzügyi származtatott ügyletekkel kapcsolatos nettó bevételek (F.34) az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

20. Tranzakciók hitelekkel (kötelezettségek) [2A.20] egyenlő: felvett új hitelek (F.4), meglévő hitelek visszafizetett összegének levonásával, az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

21. Tranzakciók hitelekkel, amelyből központi banki hitelek [2A.21] egyenlő: tranzakciók hitelekkel (F.4) az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.121 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

22. Tranzakciók egyéb kötelezettségekkel [2A.22] egyenlő: a biztosítástechnikai tartalékok (F.6) és kötelezettségek számlák (F.7) nettó kötelezettségei, az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

23. Tranzakciók adósságinstrumentumokkal (konszolidált) [2A.23] egyenlő: nettó kötelezettségek készpénzben és betétekben (F.2) [2A.16], a részvényeken kívüli értékpapírok a származtatott ügyletek kivételével, [2A.17 és 2A.18] (F.33), és hitelek (F.4) [2A.20]. Azonos az államháztartás finanszírozási igényével (GGBR).

24. Tranzakciók hosszú lejáratú adósságinstrumentumokkal [2A.24] egyenlő: a nettó kötelezettségek adósságinstrumentumokkal [2A.23], amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

25. Tranzakciók nemzeti fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal [2A.25] egyenlő: nettó kötelezettségek adósságinstrumentumokkal [2A.23], a tagállam törvényes fizetőeszközében nyilvántartva.

26. Tranzakciók részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal [2A.26] egyenlő: nettó kötelezettségek az ECU-ban nyilvántartott adósságinstrumentumokkal [2A.23], plusz – azt megelőzően, hogy a tagállam bevezette az eurót – euróban nyilvántartott adósságinstrumentumok, plusz egy részt vevő tagállam törvényes fizetőeszközében azt megelőzően nyilvántartott adósságinstrumentumok, hogy az részt vevő tagállammá vált. Nem tartozik ide a nemzeti fizetőeszköz [2A.25].

27. Tranzakciók nem részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal [2A.27] egyenlő: nettó kötelezettségek adósságinstrumentumokkal [2A.23], kivéve a [2A.25] vagy a [2A.26] kategóriákat.

28. Egyéb állományváltozások [2A.28] egyenlő: adósság átértékelési változásai [2A.29], plusz az adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.32].

29. Adósság átértékelési változásai [2A.29] egyenlő: devizatartási nyereség és veszteség [2A.30], plusz egyéb átértékelési hatások – névérték [2A.31].

30. Devizatartási nyereség és veszteség [2A.30] egyenlő: az adósságállomány (amelynek értéke megváltozik nemzeti fizetőeszközbe való átváltáskor az átváltási árfolyam változásai miatt) névleges nyereségei/veszteségei (K.11) [3A.1].

31. Egyéb átértékelési hatások – névérték [2A.31] egyenlő: adósságváltozás [2A.33], mínusz tranzakciók adósságinstrumentumokkal [2A.23], mínusz devizatartási nyereség és veszteség [2.30], mínusz adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.32].

32. Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.32] egyenlő: egyéb volumenváltozások (K.7, K.8, K.10 és K.12) kötelezettségekben, amelyeket vagy készpénzként és betétekként (AF.2), részvényeken kívüli értékpapírokként a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével (AF.33), vagy nem az S.13 eszközei közé tartozó hitelekként (AF.4) tartanak nyilván.

33. Adósságváltozás [2A.33] egyenlő: adósság [3A.1] a t. évben, mínusz adósság [3A.1] a t–1. évben.

2B.   táblázat

1. Tranzakciók adósságinstrumentumokkal – nem konszolidált [2B.1] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.2], plusz tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.3], tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.4], plusz tranzakciók központi bank hitelekkel [2B.5], plusz egyéb tranzakciók egyéb hitelekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.6].

2. Tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.2] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (F.2), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

3. Tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.3] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartott tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével (F.33), amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

4. Tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.4] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartott tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével (F.33), amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

5. Tranzakciók központi banki hitelekkel [2B.5] egyenlő: tranzakciók hitelekkel (F.4), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.121 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

6. Tranzakciók egyéb hitelekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.6] egyenlő: tranzakciók hitelekkel (F.4), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

7. Konszolidáló tranzakciók [2B.7] egyenlő: nem konszolidált adósságtranzakciók [2B.1], mínusz konszolidált adósságtranzakciók [2A.23].

8. Konszolidáló tranzakciók – készpénz és betétek [2B.8] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.2], mínusz konszolidált tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) [2A.16].

9. Konszolidáló tranzakciók – rövid lejáratú értékpapírok [2B.9] egyenlő: tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.3], mínusz konszolidált tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) [2A.17].

10. Konszolidáló tranzakciók – hosszú lejáratú értékpapírok [2B.10] egyenlő: tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.4], mínusz konszolidált tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) [2A.18].

11. Konszolidáló tranzakciók – hitelek [2B.11] egyenlő: tranzakciók egyéb hitelekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.6], mínusz konszolidált tranzakciók hitelekkel (kötelezettségek) [2A.20], mínusz tranzakciók központi banki hitelekkel [2A.21].

3A.   táblázat

1. Adósság [3A.1] egyenlő: a 3605/93/EK rendeletben meghatározott adósság.

2. Adósság – készpénz és betétek (kötelezettségek) [3A.2] egyenlő: az adósság [3A.1] készpénz- és betétinstrumentumban fennálló része (AF.2).

3. Adósság – rövid lejáratú értékpapírok (kötelezettségek) [3A.3] egyenlő: az adósság [3A.1] a részvényeken kívüli értékpapírok (a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével) instrumentumban fennálló része (AF.33), amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

4. Adósság – hosszú lejáratú értékpapírok (kötelezettségek) [3A.4] egyenlő: az adósság [3A.1] a részvényeken kívüli értékpapírok (a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével) instrumentumban fennálló része (AF.33), amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

5. Adósság – központi banki hitelek (kötelezettségek) [3A.5] egyenlő: az adósság [3A.1] hitelinstrumentumban fennálló része (AF.4), amely az S.121 eszköze.

6. Adósság – egyéb hitelek (kötelezettségek) [3A.6] egyenlő: az adósság [3A.1] hitelinstrumentumban fennálló része (AF.4), amely nem az S.121 eszköze.

7. A tagállam rezidensei által tartott adósság [3A.7] egyenlő: központi bank által tartott adósság [3A.8], egyéb monetáris pénzügyi intézmény által tartott adósság [3A.9], egyéb pénzügyi intézmény által tartott adósság [3A.10] és a tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11].

8. Központi bank által tartott adósság [3A.8] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.121 eszköze.

9. Egyéb monetáris pénzügyi intézmény által tartott adósság [3A.9] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.122 eszköze.

10. Egyéb pénzügyi intézmény által tartott adósság [3A.10] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.123, S.124 vagy S.125 eszköze.

11. A tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.11, S.14 vagy S.15 eszköze.

12. A tagállam nem rezidensei által tartott adósság [3A.12] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.2 eszköze.

13. Nemzeti fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.13] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a tagállam törvényes fizetőeszközében tartanak nyilván.

14. Részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.14] egyenlő: – a tagállam részt vevő tagállammá válását megelőzően – adósság [3A.1] azon része, amely egy részt vevő tagállam törvényes fizetőeszközében került nyilvántartásra (kivéve a nemzeti fizetőeszközt [3A.13]), plusz az ECU-ban vagy euróban nyilvántartott adósság.

15. A nem részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.15] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a [3A.13] vagy a [3A.14] nem tartalmaz.

16. Rövidlejáratú adósság [3A.16] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

17. Hosszúlejáratú adósság [3A.17] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

18. Hosszúlejáratú adósság, amelyből változó kamatozású [3A.18] egyenlő: a hosszú lejáratú adósság [3A.17] azon része, amelynek kamatlába változó.

19. Adósság legfeljebb egyéves hátralevő futamidővel [3A.19] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje egy év vagy kevesebb.

20. Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel [3A.20] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja és legfeljebb ötéves.

21. Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel, amelynek változó kamatozása [3A.21] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja és legfeljebb ötéves [3A.20], és amelynek kamatlába változó.

22. Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel [3A.22] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje öt évnél hosszabb.

23. Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel amelyből változó kamatozású [3A.23] egyenlő: öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel rendelkező adósság [3A.22] azon része, amelynek kamatlába változó.

24. Központi kormányzat adósságkomponens [3A.24] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1311 eszközei, mínusz az S.1311 azon eszközei, amelyek az S.1311 kivételével az S.13 kötelezettségei [3B.15].

25. Tartományi kormányzat adósságkomponens [3A.25] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1312 eszközei, mínusz az S.1312 azon eszközei, amelyek az S.1312 kivételével az S.13 kötelezettségei [3B.16].

26. Helyi önkormányzatok adósságkomponens [3A.26] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1313 eszközei, mínusz az S.1313 azon eszközei, amelyek az S.1313 kivételével az S.13 kötelezettségei [3B.17].

27. Társadalombiztosítás adósságkomponens [3A.27] egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1314 eszközei, mínusz az S.1314 azon eszközei, amelyek az S.1314 kivételével az S.13 kötelezettségei [3B.18].

28. Adósság átlagos hátralevő futamideje [3A.28] egyenlő: a kinnlévő állománnyal súlyozott, átlagos hátralevő futamidő években kifejezve.

29. Adósság – kamatszelvény nélküli kötvények [3A.29] egyenlő: az adósság [3A.1] kamatszelvény nélküli kötvényekben fennálló része, azaz fizetési kupon nélküli kötvények, amelyek kamata a beváltási és a kibocsátási ár különbözetén alapszik.

3B.   táblázat

1. Adósság – nem konszolidált [3B.1] egyenlő: az S.13 kötelezettségei (beleértve azokat is, amelyek az S.13 eszközei) ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

2. Konszolidáló elemek [3B.2] egyenlő: az S.13 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg az S.13 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

3. Konszolidáló elemek – készpénz és betétek [3B.3] egyenlő: a konszolidáló elemek [3B.2] készpénz és betétek (F.2) instrumentumban fennálló része.

4. Konszolidáló elemek – rövid lejáratú értékpapírok [3B.4] egyenlő: konszolidáló elemeknek [3B.2] az olyan részvényeken kívüli értékpapírok (a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével) (F.33) instrumentumban fennálló részével, amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

5. Konszolidáló elemek – hosszú lejáratú értékpapírok [3B.5] egyenlő: a konszolidáló elemeknek [3B.2] az olyan részvényeken kívüli értékpapírok (a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével) instrumentumban fennálló része (F.33), amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

6. Konszolidáló elemek – hitelek [3B.6] egyenlő: a konszolidáló elemeknek [3B.2] hitelinstrumentumban fennálló része (F.4).

7. Központi kormányzat által kibocsátott adósság [3B.7] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1311 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

8. Központi kormányzat által kibocsátott adósság, amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.8] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

9. Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság [3B.9] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1312 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

10. Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság, amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.10] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

11. Helyi önkormányzatok által kibocsátott adósságok [3B.11] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

12. Helyi önkormányzatok által kibocsátott adósságok, amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.12] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

13. Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság [3B.13] egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

14. Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság, amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.14] egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

15. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a központi kormányzat által tartott adósságállomány [3B.15] egyenlő: az S.1312, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

16. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a tartományi kormányzat által tartott adósságállomány [3B.16] egyenlő: az S.1311, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

17. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a helyi önkormányzatok által tartott adósságállomány [3B.17] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

18. Egyéb kormányzati alszektorok szervei által kibocsátott és a társadalombiztosítás által tartott adósságállomány [3B.18] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

▼B
III. MELLÉKLET

ADATTOVÁBBÍTÁSI ÉS KÓDOLÁSI ELŐÍRÁSOK

A statisztikai információk a 2. és 3. cikkekben meghatározott elektronikus továbbítása céljára az NKB-k és az EKB a KBER által rendelkezésre bocsátott rendszert használják, amely a „KBER-Net” telekommunikációs hálózaton alapul. A statisztikai információk e cseréjére kifejlesztett üzenetformátum a „GESMES/TS” formátum. Minden egyes idősorozatot az alábbi KPS kulcscsaláddal kell kódolni.KPS kulcscsalád

Szám

Név

Meghatározás

Kódlista

1

Gyakoriság

A jelentett idősorozatok gyakorisága

CL_FREQ

2

Referenciaterület

A jelentő ország vagy az aggregátum alfanumerikus kétjegyű ISO országkódja

CL_AREA_EE

3

Kiigazítási mutatószám

A dimenzió megmutatja, hogy az idősorozatok tekintetében sor került-e kiigazításra (például szezonális és/vagy munkanap-hatás kiigazításra)

CL_ADJUSTMENT

4

Felhasználás vagy hitelező/eszköz szektor

Az a szektor, amelynek a kategóriája felhasználás/eszközváltozás

CL_SECTOR_ESA

5

Tétel

Idősorozat kategóriája

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Forrás vagy adós/kötelezettség szektor

Az a szektor, amelynek a kategóriája forrás/változás kötelezettségben és nettó értékben

CL_SECTOR_ESA

7

Értékelés

Alkalmazott értékelési módszer

CL_GOVNT_VALUATION

8

Sorozat egység

A jelentett kategória egysége és egyéb tulajdonságok

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————( 1 ) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

( 2 ) HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb a 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 351/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 55., 2002.2.26., 23. o.) módosított rendelet.

( 4 ) Az Európai Központi Bank egyes jogszabályainak és eszközeinek közzétételéről szóló, 2000. november 10-i EKB/2000/12 határozat III. mellékleteként (HL L 55., 2001.2.24., 72. o.) közzétéve.

( 5 ) HL L 332., 1993.12.31., 7. o.

( 6 ) [x.y] az x táblázat y kategóriaszámára utal.

( 7 ) Ez az adós az S.11001 vagy S.12x01 alszektorból az S.11002/3 vagy S.12x02/3 alszektorba, illetve fordítva történő átminősítéséhez vezet.

Top