EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005A0126(01)-20170301

Consolidated text: Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22 -i megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/45/2017-03-01

02005A0126(01) — HU — 01.03.2017 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról

(HL L 023, 2005.1.26., 19. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

AZ EU–SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 1/2013 1/2013 HATÁROZATA 2013/147/EU (2013. március 18.)

  L 82

60

22.3.2013

 M2

AZ EU–SVÁJCVEGYES BIZOTTSÁG 1/2014 HATÁROZATA 2014/104/EU (2014. február 13.)

  L 54

19

22.2.2014

 M3

AZ EU-SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 1/2015 HATÁROZATA (2015. március 20.)

  L 88

16

1.4.2015

►M4

AZ EU–SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 1/2017 HATÁROZATA (2017. február 8.)

  L 54

16

1.3.2017
▼B

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a „Közösség”,

egyrészről, és

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG, a továbbiakban: „Svájc”,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a „Szerződő Felek”,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodásra és a megállapodások záróokmányaihoz csatolt, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti további tárgyalásokról szóló, 1999. június 21-én Luxembourgban aláírt közös nyilatkozatra,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodáshoz – a továbbiakban: a megállapodás – fűzött 2. jegyzőkönyvet az uruguayi forduló eredményeinek megfelelően frissíteni kell, és a lefedett termékek vonatkozásában ki kell igazítani,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Svájc és az új tagállamok közötti kereskedelmi forgalmat fenn kell tartani az Európai Unió kibővítése után,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában javuljon a viszonossági alapon történő piacra jutás,

TEKINTETTEL a levélváltás formájában egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyvével kapcsolatos 2000. március 17-i megállapodásra,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

1. A megállapodás I. mellékletének helyébe e megállapodás I. mellékletének szövege lép.

2. A megállapodás 2. jegyzőkönyvének helyébe e megállapodás II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a megállapodás a hatálybalépésével kezdődően hatályon kívül helyezi a következő megállapodásokat:

 az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség között az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyvéről levélváltás formájában létrejött, 2000. március 17-i megállapodást,

 az Európai Bizottság és a Svájci Szövetségi Hivatal között az Európai Közösség és Svájc által alkalmazott, a 2. jegyzőkönyv alá tartozó feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmét érintő különféle árkompenzációs intézkedések átláthatóságának fokozását célzó intézkedésekről szóló 1988. november 29-i levélváltást.

3. cikk

E megállapodás mellékletei, beleértve a táblázatokat és a táblázatok függelékeit, valamint a 2. jegyzőkönyv függelékét, a megállapodás szerves részét képezik.

4. cikk

(1)  Ezt a megállapodást egyfelől azokra a területekre kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazzák, az abban meghatározott feltételek szerint, másfelől pedig Svájc területén.

(2)  Ez a megállapodás alkalmazandó a Liechtensteini Hercegség területére is, mindaddig, amíg vámuniója Svájccal fennáll.

5. cikk

(1)  Ezt a megállapodást a Szerződő Felek saját eljárásaik szerint jóváhagyják. E megállapodás az azt követő napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek egymást saját, ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről értesítették.

(2)  Az (1) bekezdésben említett megerősítési eljárás befejezésére is figyelemmel, a Szerződő Feleknek ezt a megállapodást az aláírásának időpontját követő negyedik hónap első napjától kezdődően kell alkalmazniuk, feltéve hogy a 2. jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási intézkedéseket ugyanebben az időpontban elfogadják.

6. cikk

(1)  Ez a megállapodás két eredeti példányban, angol, cseh, észt, dán, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(2)  E megállapodás máltai nyelvi változatát a Szerződő Felek levélváltás útján hitelesítik. E nyelvi változat az (1) bekezdésben említettekkel megegyezően hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého øíjna dva tisíce ètyøi.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLETA megállapodás 2. cikkének i. pontjában említett termékek jegyzéke

HS-kód

Leírás

2905 43

– – Mannit

2905 44

– – D-glucit (szorbit)

3501

Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok, kazeinenyvek:

3501 10

– Kazein

ex 3501 90

– Más:

– – Más, a kazeinenyvek kivételével

3502

Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagban számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok:

– Tojásalbumin:

3502 11

– – Szárított

3502 19

– – Más

3502 20

– Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (például előkocsonyásított vagy észterizált keményítők); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyvek

3809

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

3809 10

– Keményítőtartalommal

3823

Ipari monokarboxil-zsírsavak; finomításból nyert olajsavak; ipari zsíralkoholok:

– Ipari monokarboxil-zsírsavak; finomításból nyert olajsavak:

3823 11

– – Sztearinsav

3823 12

– – Olajsav

3823 19

– – Más

3823 70

– Ipari zsíralkoholok

3824 60

– Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

5301

Len nyersen vagy megmunkálva de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)”

2. MELLÉKLET

2. JEGYZŐKÖNYV

Az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekről

1. cikk

Általános elvek

(1)  Ennek a megállapodásnak a rendelkezései, a jegyzőkönyv eltérő rendelkezéseinek hiányában, az I. és a II. táblázatban felsorolt termékekre vonatkoznak.

(2)  Különösen, e termékek vonatkozásában a Szerződő Felek nem számíthatnak fel importvámot vagy azzal azonos hatású díjat, beleértve a mezőgazdasági összetevőket, illetve nem nyújthatnak export-visszatérítést, és nem tehetik lehetővé a vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítését, mérséklését vagy elengedését.

(3)  Ennek a jegyzőkönyvnek a rendelkezései ugyanúgy alkalmazandók a Liechtensteini Hercegségre is mindaddig, amíg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve alkalmazandó a Liechtensteini Hercegségre.

2. cikk

Árkompenzációs intézkedések alkalmazása

(1)  Az I. táblázatban meghatározott termékek előállításához felhasznált mezőgazdasági nyersanyagok költségében mutatkozó különbségek figyelembevétele érdekében a megállapodás nem zárja ki árkompenzációs intézkedések alkalmazását ezeknél a termékeknél, vagyis a mezőgazdasági összetevőkre való vám kivetését az import során és export-visszatérítések nyújtását, illetve a vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítését, mérséklését vagy elengedését.

(2)  Ha valamelyik Szerződő Fél olyan belső intézkedéseket alkalmaz, amelyek csökkentik a feldolgozó ágazatok számára a nyersanyagok árát, ezeket az intézkedéseket figyelembe kell venni az árkompenzáció kiszámításánál.

3. cikk

Az importra vonatkozó árkompenzációs intézkedések

(1)  Svájc esetében azoknak a mezőgazdasági nyersanyagoknak az alapösszegei, amelyeket az import mezőgazdasági összetevőinek kiszámításánál vesznek figyelembe, nem haladhatják meg a svájci hazai referenciaár és a vonatkozó mezőgazdasági nyersanyag közösségi hazai referenciaára közötti különbséget, sem azt a svájci importvámot, amelyet ténylegesen alkalmaznak a mezőgazdasági nyersanyagra, amikor azt behozzák.

(2)  Az I. táblázatban meghatározott termékekre vonatkozó svájci importrendszer a IV. táblázatban szerepel.

(3)  Ha a svájci hazai referenciaár alacsonyabb mint a Közösség hazai referenciaára, a Közösség a 2. cikkben meghatározottaknak megfelelően árkompenzációs intézkedéseket vezethet be, vagyis mezőgazdasági összetevők behozatalára vámot vethet ki a módosított 1460/96/EK rendelettel összhangban.

4. cikk

Az exportra vonatkozó árkompenzációs intézkedések

(1)  Az I. táblázatban meghatározott termékek Közösségbe irányuló exportját érintő svájci export-visszatérítések, illetve az ezekre a termékekre kivetett vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítése, mérséklése és elengedése nem haladhatják meg az ezeknek a termékeknek az előállításához felhasznált mezőgazdasági nyersanyagok svájci hazai referenciaára és közösségi hazai referenciaára közötti különbségnek a ténylegesen felhasznált mennyiségekkel való szorzatát. Ha a svájci hazai referenciaár egyenlő a Közösség hazai referenciaárával vagy annál alacsonyabb, a svájci export-visszatérítésnek vagy a vámok vagy azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítésének, mérséklésének vagy elengedésének nullának kell lennie.

(2)  Ha a svájci hazai referenciaár alacsonyabb, mint a Közösség hazai referenciaára, a Közösség a 2. cikkben meghatározottaknak megfelelően árkompenzációs intézkedéseket vezethet be, vagyis a módosított 1520/2000/EK rendelettel összhangban export-visszatérítést nyújthat, vagy lehetővé teheti a vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítését, mérséklését vagy elengedését.

(3)  Az I. táblázatban és a II. táblázatban felsorolt termékek előállításához felhasznált cukor (HS-tételszám 1701 , 1702 és 1703 ) esetében a Szerződő Felek nem nyújtanak semmiféle export-visszatérítést, sem a vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítését, mérséklését vagy elengedését.

5. cikk

Referenciaárak

(1)  A 3. és 4. cikkben említett mezőgazdasági nyersanyagok közösségi és svájci hazai referenciaárait a III. táblázat tünteti fel.

(2)  A Szerződő Felek rendszeresen és legalább évente egyszer átadják a vegyesbizottságnak a hazai referenciaárakat minden olyan nyersanyagra vonatkozóan, amelyek esetében árkompenzációs intézkedéseket alkalmaznak. Az átadott hazai referenciaáraknak tükrözniük kell a tényleges árhelyzetet a Szerződő Fél területén. Ezek az árak megfelelnek annak az árnak, amelyeket a nagykereskedelmi vagy a gyártási szakaszban a feldolgozó ágazatok általában fizetnek. Ha egy mezőgazdasági nyersanyag a feldolgozó ágazat vagy annak egy része számára a hazai piacon egyébként uralkodó árnál alacsonyabb áron rendelkezésre áll, a megadott hazai referenciaárakat ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)  A vegyesbizottság az Európai Bizottság és a Svájci Államszövetség szolgálatai által biztosított információk alapján rögzíti a referenciaárakat és az árkülönbségeket a III. táblázatban felsorolt mezőgazdasági nyersanyagok esetében. Ha az a relatív kedvezményes árrés fenntartásához szükséges, a IV. táblázatban felsorolt mezőgazdasági nyersanyagok alapösszegeit módosítani kell.

(4)  A vegyesbizottság a jegyzőkönyv alkalmazásra kerülése előtt felülvizsgálja a III. táblázatban felsorolt, a 3. és a 4. cikkben említett mezőgazdasági nyersanyagok hazai árait.

6. cikk

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó különleges rendelkezések

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó különleges rendelkezések e jegyzőkönyv függelékében szerepelnek.

7. cikk

Módosítások

A vegyesbizottság dönthet a jegyzőkönyvhöz csatolt táblázatok, a táblázatok függelékeinek, valamint a függelék módosításáról.

I. TÁBLÁZAT

Árkompenzációs intézkedések tárgyát képező termékekHS-tételszám

A termékek leírása

0403

lró, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

.10

– Joghurt

ex .10

– – Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

.90

– Más:

ex .90

– – Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények:

.20

– Kenhető tejkészítmények:

ex .20

– – Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

1517

Margarin; az ebbe az árucsoportba tartozó ehető állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy az ehhez a fejezethez tartozó különféle zsírok vagy olajok frakciói, a 1516 . tételszámhoz tartozó ehető zsírok és olajok és ezek frakciói nélkül:

.10

– Margarin, a folyékony margarin kivételével:

ex .10

– – Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

.90

– Más:

ex .90

– – Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét is), kakaótartalom nélkül

1806

Csokoládé és más, kakaótartalmú élelmiszer-készítmények

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1902

Tésztafélék, főzve vagy töltve (hússal vagy más töltelékkel) vagy anélkül, vagy más módon elkészítve, úgy mint a spagetti, makaróni, nudli, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz, elkészítve vagy elkészítés nélkül

1904

Gabonafélékből vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pörköléssel előállított készételek (például kukoricaszirom); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével), előfőzve vagy másképp elkészítve

1905

Kenyér, sült tésztafélék, sütemények, kekszek és egyéb pékáruk, kakaótartalommal vagy kakaó nélkül; egyházi ostya, gyógyszertartó ostya, levélzáró ostya, rizspapír és hasonló termékek

2004

Más zöldségek, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtételszám alá tartozók kivételével:

.10

– Burgonya:

ex .10

– – Liszt, étel vagy pehely formájában

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtételszám alá tartozók kivételével:

.20

– Burgonya:

ex .20

– – Liszt, étel vagy pehely formájában

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, diófélék (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:

– Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

.11

– – Földimogyoró:

ex .11

– – – Mogyoróvaj

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

– Kávé-, tea- vagy gyógynövénytea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, gyógynövényteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

.12

– – Ezeken a kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon alapuló vagy kávén alapuló készítmények:

ex .12

– – – Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

.20

– Kávé-, tea- vagy gyógynövénytea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, gyógynövényteán alapuló készítmények:

ex .20

– – Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

2103

Szószok és szószokhoz felhasznált készítmények; kevert fűszerek és kevert ízesítők: mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

.20

– Paradicsomketchup és más paradicsommártás

.90

– Más:

ex .90

– – Más, a mangóból készült folyékony chutney kivételével

2104

Levesek és erőlevesek és az ezek előállítására szolgáló készítmények, homogenizált, összetett élelmiszer-készítmények

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

2106

Másutt nem említett vagy máshová nem besorolt élelmiszerkészítmények:

.10

– Fehérjekoncentrátumok és fehérjetartalmú anyagok:

ex .10

– – Több mint 1 % tejzsírtartalommal, 1 % egyéb zsírtartalommal vagy legalább 5 % cukortartalommal

.90

– Egyéb

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; égetett szeszes ital, likőr és egyéb szeszes ital:

ex .90

– A nem denaturált etil-alkoholon kívüli, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; és a hozzáadott szesztartalommal rendelkező szőlőlékoncentrátumon kívül

3501

Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok, kazeinenyvek:

.10

– Kazein

.90

– Más:

ex .90

– – Más, kazeinenyveken kívül

II. TÁBLÁZAT

Szabad kereskedelmű termékekHS-tételszám

A termékek leírása

0501

Emberhaj feldolgozatlanul, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhaj-hulladék

0502

Sertés- és vaddisznószőr, sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte és a szőr hulladéka

0503

Lószőr és lószőr-hulladék, alátéttel vagy megerősítő anyaggal ellátva is

0505

Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll (nyírt széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve, tartósításra előkészítve, további megmunkálás nélkül; tollpor, toll- és tollrész-hulladék

10

– Toll töltelékanyagnak, pehely

ex 90

– Más (a takarmányként való felhasználáson kívül)

0506

Csont és szarvmag, megmunkálatlan, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka

0508

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rák, rákfélék és tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva:

ex 00

– Más, a takarmányozási célún kívül

0509

Állati eredetű természetes szivacsok

0510

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogárpor; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva

0710

Zöldségek, fagyasztva:

40

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

90

– Más zöldségfélék, zöldségkeverékek:

ex 90

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

0902

Tea, aromásítva is

0903

Gyógynövénytea

1212

Szentjánoskenyér, tengeri moszat és egyéb alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):

ex 20

– Tengeri moszat és egyéb alga (a takarmányként való felhasználáson kívül)

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más, növényi termékből nyert nyálka és dúsítóanyag, módosítva vagy módosítás nélkül

1401

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)

1402

Elsősorban töltelék- vagy párnázóanyagnak használatos növényi anyag (pl. kapok, növényi szálak és tengeri fű) rétegesen, megerősítő anyaggal is

1403

Elsősorban seprű és kefe készítésére használatos növényi anyag (pl. seprűcirok, piasavarost, kúszótarack és mexikói növényrost), kötegelve vagy csomózva is

1404

Másutt nem említett vagy máshová nem besorolt növényi termékek

10

– Elsősorban festésre vagy cserzésre használt növényi nyersanyag

20

– Gyapothulladék

ex 90

– Más (a takarmányként való felhasználáson kívül)

1505

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (lanolintartalommal):

ex 00

– Más, a takarmányozási célún kívül

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

20

– Növényi zsírok és olajok és ezek frakciói:

ex 20

– – Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”

1517

Margarin; az ebbe az árucsoportba tartozó ehető állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy az ehhez a fejezethez tartozó különféle zsírok vagy olajok frakciói, a 1516 . tételszámhoz tartozó ehető zsírok és olajok és ezek frakciói nélkül:

90

– Más:

ex 90

– – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

1518

Állati vagy növényi zsírok és olajak és azok frakciói, forralva, oxidálva, dehidratálva, kénezve, felfújva, hővel vákuumban vagy közömbös gázban polimerizálva vagy másképpen vegyileg módosítva, kivéve az 1516 . vámtarifaszám alá tartozókat; az ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy ezek frakciói étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

ex 00

– Linoxin

1520

Nyers glicerin; gliverinvizek és glicerinlúgok

1521

Növényi viaszok (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő, finomítva és színezve is

1522

Degras (gyapjúolaj); zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta laktózt, maltózt, glükózt és fruktózt, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott aroma- illetve színezőanyag nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is:

50

– Vegytiszta fruktóz

90

– Más, beleértve az invertcukrot és más cukorszirup-keveréket, amelyek szárazanyagra számítva 50 % gyümölcscukor-tartalommal rendelkeznek

ex 90

– – Vegytiszta malátacukor (a takarmányozási célún kívül)

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag nélkül

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában

2001

Zöldség, gyümölcs, diófélék és más ehető növényrész, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:

90

– Más:

ex 90

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata); pálmafacsúcsrügy; yamgyökér, édesburgonya és hasonló ehető növényi részek a 0714 . vámtételszámon belül

2004

Más zöldségek, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 . vámtételszám alá tartozók kivételével:

90

– Más zöldségek és zöldségkeverékek:

ex 90

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005

Más zöldségek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 . vámtételszám alá tartozók kivételével:

80

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2006

Zöldség, gyümölcs, diófélék és más ehető növényrészek, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott):

ex 00

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból), főzéssel készítve cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, diófélék (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:

– Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

11

– – Földimogyoró:

ex 11

– – – Földimogyoró, pirítva

– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 . vámtételszám alatt megadottak kivételével:

91

– – Palm Hearts

99

– – Más:

ex 99

– – – Kukorica, a csemegekukoricán kívül (Zea mays var. saccharata)

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

– Kávé-, tea- vagy gyógynövénytea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, gyógynövényteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

11

– – Kivonatok, eszenciák és koncentrátumok

12

– – Ezeken a kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon alapuló vagy kávén alapuló készítmények:

ex 12

– – – Nem tartalmaz tejzsírt, tejfehérjét, szacharózt, izoglukózt, glukózt vagy keményítőt, vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsírt, 2,5 % tejfehérjét, 5 % szacharózt vagy izoglukózt, 5 % glukózt vagy keményítőt tartalmaz

20

– Kávé-, tea- vagy gyógynövénytea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, gyógynövényteán alapuló készítmények:

ex 20

– – Nem tartalmaz tejzsírt, tejfehérjét, szacharózt, izoglukózt, glukózt vagy keményítőt, vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsírt, 2,5 % tejfehérjét, 5 % szacharózt vagy izoglukózt, 5 % glukózt vagy keményítőt tartalmaz

30

– Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé és annak kivonatai, eszenciái és koncentrátumai

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); egyéb egysejtű mikroorganizmusok, nem élők (a 3002 vámtarifaszám alá tartozó vakcinák kivételével); kész sütőporok:

ex 10

– Aktív élesztő (a sütőélesztőn kívül és a takarmányozási célún kívül)

ex 20

– Nem aktív élesztő, más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a takarmányozási célún kívül)

30

– Elkészített sütőpor

2103

Szószok és szószokhoz felhasznált készítmények; kevert fűszerek és kevert ízesítők: mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

10

– Szójamártás

30

– Mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

ex 30

– – Mustárliszt és -dara, a takarmányozási célún kívül; elkészített mustár

90

– Más:

ex 90

– – A mangóból készült folyékony chutney

2106

Másutt nem említett vagy máshová nem besorolt élelmiszer-készítmények:

10

– Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok:

ex 10

– – Más, mint az 1 %-nál nagyobb tejzsír-, 1 % egyéb zsírtartalommal vagy legalább 5 % cukortartalommal rendelkezők

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítő-, ízesítőanyag hozzáadása nélkül; jég és hó

▼M4

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 . tételszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:

.10

– Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

.91

– Alkoholmentes sör

.99

– Más:

ex .99

– – A 2002 . és 2009 . tételszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek, keverékeik, valamint a szénsavval dúsított vagy vízzel kevert gyümölcs- vagy zöldséglevek, illetve a teafű, fűszernövények, kávé, maté és a 0401 . és 0402 . tételszám alá tartozó, tejalkotórészt tartalmazó termékek kivételével.

▼B

2203

Malátából készült sör

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2207

Nem denaturált etil-alkohol, 80 vagy több térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más égetett szeszes italok, denaturált, bármilyen erősségű

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; égetett szeszes italok, likőrök és egyéb szeszes italok:

20

– Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz

30

– Whisky

40

– Rum és nyugat-indiai rum

50

– Gin és holland gin

60

– Vodka

70

– Likőr és szíverősítő

2209

Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló

▼M4

III. TÁBLÁZAT

Az EU és Svájc hazai referenciaáraiMezőgazdasági nyersanyag

Svájci hazai referenciaár

CHF/nettó 100 kg

EU hazai referenciaár

CHF/nettó 100 kg

4. cikk (1) bekezdés

A svájci oldalon alkalmazva

Különbözet a svájci/EU referenciaár között

CHF/nettó 100 kg

3. cikk (3) bekezdés

Az EU-oldalon alkalmazva

Különbözet a svájci/EU referenciaár között

EUR/nettó 100 kg

Közönséges búza

52,10

18,37

33,75

0,00

Durum búza

1,20

0,00

Rozs

42,75

16,35

26,40

0,00

Árpa

Kukorica

Közönséges búzaliszt

90,40

40,20

50,20

0,00

Teljes tejpor

585,00

261,37

323,65

0,00

Sovány tejpor

396,20

195,08

201,10

0,00

Vaj

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Fehér cukor

Tojás

38,00

0,00

Friss burgonya

43,25

17,66

25,60

0,00

Növényi zsiradék

170,00

0,00

▼B

IV. TÁBLÁZAT

A svájci behozatali rendszer

a) Az ennek a táblázatnak a függelékében felsorolt termékek vámja mezőgazdasági összetevő, amelyet a nettó súly alapján számítanak ki. A szabványos képleteket a függelék adja meg.

▼M4

b) A mezőgazdasági nyersanyagok esetében a mezőgazdasági összetevők kiszámításához figyelembe vett alapösszegek:Mezőgazdasági nyersanyag

A svájci oldalon alkalmazott alapösszeg

3. cikk (2) bekezdés

Az uniós oldalon alkalmazott alapösszeg

4. cikk (2) bekezdés

CHF/nettó 100 kg

EUR/nettó 100 kg

Közönséges búza

27,20

0,00

Durum búza

1,00

0,00

Rozs

20,95

0,00

Árpa

Kukorica

Közönséges búzaliszt

40,90

0,00

Teljes tejpor

262,65

0,00

Sovány tejpor

163,90

0,00

Vaj

523,90

0,00

Fehér cukor

Tojás

30,95

0,00

Friss burgonya

19,90

0,00

Növényi zsiradék

138,55

0,00

▼B

c) Az alábbi táblázatban felsorolt termékek vámja nulla.Svájci vámtarifaszám

Megjegyzés

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

A mangóból készült folyékony chutney kivételével

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d) Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásától kezdődően az alábbi táblázatban felsorolt termékek vámja nullára csökken három egyenlő éves részletben.Svájci vámtarifaszám

Az alkalmazandó vám a hatálybalépéstől

Az alkalmazandó vám a hatálybalépéstől számított egy év múlva

Az alkalmazandó vám a hatálybalépéstől számított két év múlva

CHF/bruttó 100 kg

CHF/bruttó 100 kg

CHF/bruttó 100 kg

2208.9021

27,30

13,70

Nulla

2208.9022

46,70

23,30

Nulla

e) Az ebben a táblázatban megadott vámtarifa-megnevezések a Svájcban 2002. január 1-jétől alkalmazandókat nevezik meg. A megállapodás 12a. cikkével ellentétben ennek a táblázatnak a feltételei nem módosulnak a vámnómenklatúra semmiféle változtatása révén.

Függelék a IV. táblázathoz

A svájci szabványok szerinti képletek

A IV. táblázat a) pontjában említett szabványos képletek (svájci behozatali rendszer), amelyeket a mezőgazdasági összetevők kiszámítására alkalmaznak az alábbi táblázatban szerepelnek.Svájci vámtarifaszám

Megjegyzés

Közönséges búza

Durumbúza

Rozs

Árpa

Kukorica

Közönséges búzaliszt

Teljes tejpor

Lefölözött tejpor

Vaj

Cukor

Tojás

Friss burgonya

Növényi zsiradék

nyersanyag kg-ban, a végtermék 100 kg-jára

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Több mint 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Több mint 39 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Több mint 2, de legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Több mint 20 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Több mint 2, de legfeljebb 20 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Több mint 8, de legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Több mint 2, de legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Több mint 8, de legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Több mint 2, de legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Több mint 6, de legfeljebb 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Több mint 1, de legfeljebb 1,5 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Több mint 1,5, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Több mint 6, de legfeljebb 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Több mint 6, de legfeljebb 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Nem tartalmaz közönséges búzát, rozst, árpát, kukoricát vagy burgonyát, kivéve a takarmányozási célút

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Egyebek

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Nem tartalmaz közönséges búzát, rozst, árpát, kukoricát vagy burgonyát, kivéve a takarmányozási célút

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Egyebek

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Emberi fogyasztásra

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Egyebek

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Több mint 3, de legfeljebb 9 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Több mint 9 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Több mint 6, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Több mint 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Több mint 6, de legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Zsemlemorzsa

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Más, a zsemlemorzsa kivételével

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Zsemlemorzsa

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Más, a zsemlemorzsa kivételével

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Liszt, dara vagy pehely formájában

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Liszt, dara vagy pehely formájában

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Liszt, dara vagy pehely formájában

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Liszt, dara vagy pehely formájában

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Nem tartalmaz tejzsírt, vagy kevesebb mint 3 tömegszázalék tejzsírt tartalmaz, más zsírt nem vagy tömegszázalékban legfeljebb 3 % más zsírt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Nem tartalmaz tejzsírt, vagy kevesebb mint 3 tömegszázalék tejzsírt tartalmaz, tömegszázalékban legalább 3 %, de legfeljebb 10 % más zsírt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Nem tartalmaz tejzsírt, vagy kevesebb mint 3 tömegszázalék tejzsírt tartalmaz, tömegszázalékban Több mint 10 % más zsírt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Több mint 3, de legfeljebb 7 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Több mint 7, de legfeljebb 10 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Több mint 10, de legfeljebb 13 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Több mint 13 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Több mint 20, de legfeljebb 35 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Több mint 35, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Több mint 20, de legfeljebb 35 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Több mint 35, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Több mint 6, de legfeljebb 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Több mint 12, de legfeljebb 20 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Több mint 1, de legfeljebb 1,5 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Több mint 1,5, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Több mint 40, de legfeljebb 60 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Több mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Több mint 10, de legfeljebb 25 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Több mint 25, de legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Több mint 1, de legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Több mint 5, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Más, a kazeinenyvek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Más, a kazeinenyvek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Más, a kazeinenyvek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Más, a kazeinenyvek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Függelék a 2. jegyzőkönyvhöz

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezések

(1) A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az igazgatási együttműködés alapvető jelentőségű az e jegyzőkönyv alapján alkalmazandó kedvezményes elbánás megvalósításához és ellenőrzéséhez, továbbá hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vámmal és a kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos szabálytalanságokkal és csalással szembeni küzdelem mellett.

(2) Amikor egy Szerződő Fél objektív információ alapján megállapítja, hogy mulasztás történt az igazgatási együttműködés biztosításában, és/vagy szabálytalanságokat vagy csalást állapít meg ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, az érintett Szerződő Fél e függelékkel összhangban ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termékre vonatkozó kedvezményes elbánást.

(3) Ennek a függeléknek az alkalmazásában az igazgatási együttműködés elmulasztásának minősülnek, többek között, a következők:

a) ismételt mulasztás az érintett termék(ek) származásának ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek betartásában;

b) a származási bizonyítványok utólagos ellenőrzésének és/vagy az eredmények közlésének ismételt visszautasítása vagy indokolatlan késedelme;

c) a kérdéses kedvezményes bánásmód megadására vonatkozó dokumentumok hitelességének vagy az információk pontosságának ellenőrzésére irányuló igazgatási együttműködéssel kapcsolatos kiküldetések lefolytatásának ismételt visszautasítása vagy indokolatlan késedelme.

E függelék alkalmazásában szabálytalanságokkal vagy csalással kapcsolatos megállapításnak van helye, ha kielégítő magyarázat nélkül gyors, a másik Szerződő Fél termelési vagy exportképességének szokásos szintjét meghaladó növekedés tapasztalható az áruk behozatalában, amely szabálytalanságokra vagy csalásra utaló objektív információval van összefüggésben.

(4) Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazására a következő feltételektől függően kerülhet sor:

a) Annak a Szerződő Félnek, amelyik objektív információ alapján megállapítást tett arról, hogy mulasztás történt az igazgatási együttműködés területén és/vagy a vámmal és a kapcsolódó ügyekben szabálytalanság vagy csalás történt, ezt indokolatlan késedelem nélkül az objektív információval együtt közli a vegyesbizottsággal, és konzultációt kezd a vegyesbizottságon belül minden vonatkozó információ és objektív megállapítás felhasználásával annak érdekében, hogy mindkét Szerződő Fél számára elfogadható megoldást találjanak.

b) Amikor a Szerződő Felek konzultációkat kezdenek a vegyesbizottságon belül a fentiek szerint, de nem sikerül megegyezniük egy elfogadható megoldásról az értesítéstől számított három hónapon belül, az érintett Szerződő Fél ideiglenesen felfüggesztheti a vonatkozó kedvezményes bánásmódot az érintett termék(ek)re vonatkozóan. Az ideiglenes felfüggesztésről a vegyesbizottságot indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell.

c) A függelék szerinti ideiglenes felfüggesztéseknek az érintett Szerződő Fél pénzügyi érdekei védelméhez szükséges mértékre kell korlátozódniuk. A felfüggesztések nem haladhatják meg a hat hónapos időszakot, amely meghosszabbítható. Az ideiglenes felfüggesztésekről elfogadásuk után haladéktalanul értesítést kell küldeni a vegyesbizottságnak. Ezekről időszakonként a vegyesbizottságon belül konzultációt kell tartani, különösen annak érdekében, hogy megszüntethetőek legyenek, amint az alkalmazásukat kiváltó feltételek már nem állnak fenn.

(5) A vegyesbizottságnak küldött, e függelék (4) bekezdése a) pontjában említett értesítéssel egyidejűleg az érintett Szerződő Fél saját hivatalos lapjában közleményt tesz közzé az importőrök számára. Az importőröknek szóló közleménynek jeleznie kell, hogy az érintett termék vonatkozásában objektív információ alapján megállapítást nyert, hogy az igazgatási együttműködés vonatkozásában mulasztás és/vagy szabálytalanság vagy csalás történt.

Top