Help Print this page 

Document 02004R0809-20130828

Title and reference
A Bizottság 809/2004/EK  rendelete (2004. április 29.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról (EGT vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/809/2013-08-28
Multilingual display
Text

2004R0809 — HU — 28.08.2013 — 008.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 809/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 149, 30.4.2004, p.3)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG 1787/2006/EK RENDELETE (2006. december 4.)

  L 337

17

5.12.2006

►M2

A BIZOTTSÁG 211/2007/EK RENDELETE (2007. február 27.)

  L 61

24

28.2.2007

►M3

A BIZOTTSÁG 1289/2008/EK RENDELETE (2008. december 12.)

  L 340

17

19.12.2008

►M4

A BIZOTTSÁG 311/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2011. december 21.)

  L 103

13

13.4.2012

►M5

A BIZOTTSÁG 486/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012. március 30.)

  L 150

1

9.6.2012

►M6

A BIZOTTSÁG 862/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012. június 4.)

  L 256

4

22.9.2012

 M7

A BIZOTTSÁG 621/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. március 21.)

  L 177

14

28.6.2013

►M8

A BIZOTTSÁG 759/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. április 30.)

  L 213

1

8.8.2013
▼B

A BIZOTTSÁG 809/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv ( 1 ) módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére, 7. cikkére, 10. cikke (4) bekezdésére, 11. cikke (3) bekezdésére, 14. cikke (8) bekezdésére és 15. cikke (7) bekezdésére,

az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságával (CESR) ( 2 ) szakmai tanácsadás céljából folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2003/71/EK irányelv megállapítja a tájékoztatók összeállításakor betartandó elveket. Ezeket az elveket ki kell egészíteni a tájékoztatókban szereplő információkra, a közzététel formátumára és szempontjaira, a tájékoztatóba hivatkozással beépítendő információkra és a reklámok terjesztésére vonatkozóan.

(2)

Az érintett kibocsátó és értékpapír fajtájától függően meg kell állapítani a gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott sémáknak megfelelő információs minimumkövetelmények tipológiáját. A sémáknak az IOSCO határokon átnyúló kibocsátásokról és a tőzsdei bevezetésről szóló közzétételi előírásai (1. rész) szerinti kötelező információkon, valamint az értékpapírok hivatalos tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő információkról szóló, 2001. május 18-i 2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt meglévő sémákon kell alapulniuk. ( 3 )

(3)

A kibocsátó, ajánlattevő vagy a szabályozott piacra való bevezetés iránti engedélyért folyamodó személy által megadott információkra e rendelet értelmében az Európai Unió adatvédelmi rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)

Olyan esetekben, amikor a tájékoztató különálló dokumentumokból áll, gondoskodni kell az információk ismétlődésének elkerüléséről; ebből a célból külön, az érintett kibocsátóra és az értékpapír fajtájára szabott részletes sémákat kell megállapítani a regisztrációs okmány és az értékpapírjegyzék számára, hogy azok minden értékpapírfajtát lefedjenek.

(5)

A kibocsátó, ajánlattevő vagy a szabályozott piacon való kereskedés iránti engedélyért folyamodó személy jogosult arra, hogy a sémákban vagy modulokban előírt információkon túl kiegészítő információkat is szerepeltessen a tájékoztatóban vagy alaptájékoztatóban. A kiegészítő információknak igazodnia kell az adott értékpapír fajtájához vagy a kibocsátó jellegéhez.

(6)

A legtöbb esetben, például a kibocsátók és értékpapírok fajtáinak sokfélesége, harmadik felek garanciavállalóként történő bevonásának és a tőzsdei jegyzés megléte vagy hiánya stb. miatt egyetlen séma nem nyújt elegendő információt a befektető számára befektetési döntése meghozatalához. Ezért lehetővé kell tenni a különböző sémák kombinációját. Össze kell állítani egy példálózó jellegű áttekintést, amely a legtöbb értékpapírfajta esetében megadja a sémák és „modulok” lehetséges kombinációit, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a kibocsátóknak tájékoztatójuk kidolgozásában.

(7)

A részvényekre vonatkozó regisztrációs okmányok sémáinak alkalmazhatónak kell lenniük a részvényekre és egyéb, a részvényekkel egyenértékű átruházható értékpapírokra, de az egyéb olyan értékpapírokra is, amelyek átváltás vagy csere útján biztosítanak hozzáférést a kibocsátó tőkéjéhez. Ez utóbbi esetben a séma nem használható, amennyiben a mögöttes felkínálandó részvényeket a kibocsátó tőkéjéhez való hozzáférést biztosító részvények kibocsátását megelőzően bocsátották ki; ezzel szemben alkalmazni kell a sémát azokban az esetekben, amikor a mögöttes felkínálandó részvényeket már kibocsátották ugyan, de azokat a szabályozott piacra még nem vezették be.

(8)

A részvényre vonatkozó regisztrációs dokumentumban önkéntesen közzétett nyereség-előrejelzést következetesen és összehasonlítható módon kell feltüntetni, mellékelve a független könyvvizsgáló nyilatkozatát. Ezek az információk nem tévesztendők össze a kibocsátó üzleti kilátásaira jelentős hatást gyakorló ismert trendek vagy más tényszerű adatok közzétételével. Ezenkívül a tájékoztató kiegészítésekor vagy új tájékoztató kidolgozásakor ismertetni kell a nyereség-előrejelzés közzétételével kapcsolatos üzletpolitika bármely változását.

(9)

Előzetes pénzügyi információkra van szükség, ha egy adott tranzakció következtében a kibocsátó helyzetében jelentős bruttó változás következik be, azaz, ha a kibocsátó vállalkozásának méretét jelző egy vagy több mutató 25 %-osnál nagyobb mértékben módosul, kivéve ha fúziós elszámolást kell végezni.

(10)

A részvényre vonatkozó értékpapírjegyzék sémájának mindegyik részvényosztályra alkalmazhatónak kell lennie, mivel az az értékpapírokhoz kapcsolódó jogokra és e jogok gyakorlásával kapcsolatos eljárásokra vonatkozó információkat veszi figyelembe.

(11)

Egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, például a strukturált kötvények tartalmaznak egyes származtatott értékpapír-elemeket is, ezért a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékének sémájában szerepelniük kell a kamatfizetés származtatott összetevőjére vonatkozó kiegészítő közzétételi követelményeknek is.

(12)

A garanciára vonatkozó kiegészítő „modulnak” a bármely értékpapírból származó összes kötelezettségre vonatkoznia kell.

(13)

Az eszközökkel fedezett értékpapírok regisztrációs okmánya a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírtak szerint nem alkalmazható jelzálogkötvényekre és más fedezett kötvényekre. Ugyanez vonatkozik az eszközökkel fedezett értékpapírok kiegészítő „moduljára”, amit a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékével kell kombinálni.

(14)

Lehetővé kell tenni, hogy a nagybefektetők más tényezők figyelembevételével hozhassák befektetési döntéseiket, mint a kisbefektetők. Ezért eltérő tartalmú tájékoztatót kell kiadni azon hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és származtatott értékpapírok esetében, amelyeket olyan befektetőknek szántak, akik legalább 50 000 euro egységenkénti címletértékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vagy származtatott értékpapírt, illetve más pénznemben kibocsátott értékpapírt vásárolnak, feltéve ha ez utóbbi legkisebb címletértéke átszámítva legalább 50 000 euro.

(15)

Másodlagos értékpapírok esetében a mögöttes részvények kibocsátójára kell helyezni a hangsúlyt, nem pedig a másodlagos értékpapírok kibocsátójára. Amennyiben a letéteményesi vagy ügynöki kötelezettségek megszegése esetén igényt lehet érvényesíteni a letétkezelővel szemben, a tájékoztató kockázati tényezőkkel foglalkozó részében teljes körű tájékoztatást kell nyújtani e tényről, valamint az említett igényérvényesítés körülményeiről. Amennyiben a tájékoztató három részből áll (regisztrációs okmány, értékpapírjegyzék és összefoglaló), a regisztrációs okmányban csak a letétkezelőre vonatkozó adatokat kell megadni.

(16)

A banki regisztrációs okmány sémájának vonatkoznia kell a harmadik országbeli azon bankokra, amelyek a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt meghatározás értelmében nem hitelintézetek, de létesítő okirat szerinti székhelyük valamelyik OECD-tagállamban van.

(17)

Ha egy különleges célú gazdasági egység (SPV) olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vagy származtatott értékpapírt bocsát ki, amelyre banki garancia vonatkozik, nem használhatja a banki regisztrációs okmányok sémáját.

(18)

A „származtatott értékpapírok értékpapírjegyzéke” sémának alkalmazhatónak kell lennie más sémákhoz és modulokhoz nem sorolható értékpapírokra is. E séma alkalmazási körét a részvények és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános osztályára hivatkozva határozzák meg. Annak érdekében, hogy a befektetők egyértelmű és átfogó magyarázatot kapjanak arról, hogy befektetésük értékét miként befolyásolja a mögöttes értékpapírok értéke, a kibocsátóknak önkéntes alapon megfelelő példákat kell tudniuk bemutatni. Egyes összetett származtatott értékpapír esetében példákon keresztül lehet a leghatékonyabban bemutatni ezen értékpapírok jellegét.

(19)

A kibocsátandó értékpapírok jellemzőitől függően a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékét ki kell egészíteni az egyes tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok mögöttes részvényeire vonatkozó kiegészítő információs „modullal”, illetve a származtatott értékpapírok értékpapírjegyzékének sémájában a „mögöttes értékpapírra vonatkozó adatok” rovatot ezzel a modullal kell helyettesíteni.

(20)

A tagállamok és azok regionális vagy helyi hatóságai nem tartoznak a 2003/71/EK irányelv hatálya alá. Mindazonáltal dönthetnek úgy, hogy ezzel az irányelvvel összhangban készítik el a tájékoztatót. Harmadik országok független kibocsátói, valamint regionális és helyi hatóságaik a 2003/71/EK irányelv hatálya alá tartoznak, és kötelesek tájékoztatót készíteni, ha értékpapírt kívánnak nyilvánosan forgalomba hozni a Közösségben, vagy értékpapírjaikat szabályozott piacokra kívánják bevezetni. Ilyen esetekben különleges sémákat kell alkalmazni az államok, regionális és helyi hatóságaik és a nemzetközi közjogi szervek által kibocsátott értékpapírokra.

(21)

Az alaptájékoztatónak és végleges feltételeinek a tájékoztatóval megegyező információkat kell tartalmaznia. A tájékoztatóra vonatkozó általános elvek a végleges feltételekre is vonatkoznak. Mindazonáltal, ha az alaptájékoztató nem tartalmazza a végleges feltételeket, az illetékes hatóságnak nem kell jóváhagynia azokat.

(22)

A kibocsátók néhány kategóriája tekintetében az illetékes hatóságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az e kibocsátók által végzett tevékenységek sajátos jellege miatt a sémákban és modulokban foglalt információkon túl további különleges információk közzétételét követelje meg. Szükséges pontos jegyzéket készíteni, amely alapján megállapítható, hogy a kibocsátók mely behatárolt körére vonatkozik ez a tájékoztatási kötelezettség. A jegyzékben szereplő egyes kibocsátói kategóriákra vonatkozó különleges tájékoztatási követelményeknek összhangban kell lenniük az érintett üzleti tevékenységgel, és azzal arányosnak kell lenniük. Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának törekednie kell arra, hogy a Közösségen belül közelítse ezeket az információs követelményeket. A jegyzéket csak kellően indokolható esetekben szabad új kategóriákkal kiegészíteni.

(23)

A kibocsátó számára akkor is lehetőséget kell biztosítani a tájékoztató jóváhagyásának kérelmezésére, amikor teljesen új értékpapírfajtát bocsát ki, amely nem feleltethető meg egyik meglévő sémának vagy ezek kombinációjának sem. Ilyen esetekben lehetőséget kell kapnia, hogy a benyújtandó tájékoztatás tartalmát megvitassa az illetékes hatósággal. Az illetékes hatóság által ilyen feltételek mellett jóváhagyott tájékoztató esetében biztosítani kell a 2003/71/EK irányelvvel létrehozott egységes engedély előnyei kihasználásának lehetőségét. Az illetékes hatóságnak minden esetben törekednie kell a hasonlóság felkutatására és a létező sémák lehető legszélesebb körű felhasználására. A kiegészítő tájékoztatási követelményeknek összhangban kell lenniük az érintett értékpapírfajtával, és azzal arányosnak kell lenniük.

(24)

Előfordulhat, hogy a sémákban és modulokban előírt meghatározott információk vagy ezekkel egyenértékű információk egy adott értékpapír szempontjából nem lényegesek, és ezért azokat különleges esetekben nem kell alkalmazni; ilyenkor a kibocsátónak lehetőséget kell biztosítani az említett információk elhagyására.

(25)

Nem akadályozhatja a befektetők könnyű hozzáférését a fontos információkhoz az a tény, hogy az alaptájékoztató és az ahhoz kapcsolódó végleges feltételek tagolása az egyszeri kibocsátási tájékoztatóval összehasonlítva lényegesen rugalmasabb.

(26)

Az alaptájékoztatók vonatkozásában érthető módon meg kell határozni, hogy mely információkat kell majd végleges feltételként rögzíteni. Biztosítani kell, hogy többféle módon lehessen teljesíteni ezt a követelményt, például az alaptájékoztató tartalmazhat üres rovatokat olyan adatok számára, amelyeket a végleges feltételek meghatározásakor kell rögzíteni, illetve egy jegyzéket a még hiányzó információkról.

(27)

Amennyiben egyetlen dokumentum több alaptájékoztatót is tartalmaz, és mindegyik alaptájékoztatót más, székhely szerinti illetékes hatóságnak kell jóváhagynia, az érintett illetékes hatóságoknak együtt kell működniük, és lehetőség szerint a 2003/71/EK irányelv 13. cikkének (5) bekezdésével összhangban át kell ruházniuk a tájékoztató jóváhagyását egy másik tagállam hatóságára, hogy egyetlen illetékes hatóság hagyhassa jóvá a teljes dokumentumot.

(28)

A sémákban előírt korábbi pénzügyi információkat elsősorban a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 5 ), illetve a tagállamok számviteli standardjaival összhangban kell megadni. A harmadik országok kibocsátói számára azonban külön követelményeket kell megállapítani.

(29)

A 2003/71/EK irányelv 10. cikkében említett dokumentum közzétételekor engedélyezni kell, hogy a kibocsátók az említett irányelv 14. cikkében felsorolt közzétételi módok közül az általuk megfelelőnek ítélt módszert választhassák ki. A közzétételi mód kiválasztásakor a kibocsátóknak figyelembe kell venniük a dokumentum célját, és annak lehetővé kell tennie, hogy a befektetők gyorsan és költséghatékonyan hozzájussanak az információkhoz.

(30)

Az információk 2003/71/EK irányelv 11. cikkében előírt, hivatkozással történő beépítésének célja, hogy egyszerűsítse a tájékoztató kidolgozását, és csökkentse annak költségeit; mindez azonban nem történhet a tájékoztató által megvédeni hivatott más érdekek rovására. Mérlegelni kell például azt is, hogy a szükséges információkat jellegüknél fogva a tájékoztatóban kell ismertetni, mégpedig egyértelmű és világos formában. Különös figyelmet kell fordítani a hivatkozással beépített információk nyelvezetére és magával a tájékoztatóval való összhangjára. A hivatkozással beépített információ tartalmazhat korábbi adatokat is, azonban a tájékoztatóban egyértelműen jelezni kell, ha lényegi változások miatt ez az információ már nem helytálló, és meg kell adni a frissített információkat is.

(31)

Amennyiben a tájékoztató elektronikus formában jelenik meg, a hagyományos közzétételi módhoz képest további biztonsági intézkedésekre van szükség a lehető legjobb gyakorlat szerint annak érdekében, hogy az információk sértetlensége fennmaradjon, elkerülhető legyen azok illetéktelen személyek általi manipulálása vagy módosítása, és azok átfogó jellegének megváltozása, továbbá ki lehessen védeni azokat a hátrányos következményeket, amelyek a harmadik országokban az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattétellel kapcsolatos eltérő megközelítések miatt léphetnek fel.

(32)

A tájékoztató megjelentetésére kiválasztott újságnak nagy területen terjesztettnek és nagy példányszámúnak kell lennie.

(33)

A székhely szerinti tagállam előírhatja olyan hirdetmény közzétételét, amely ismerteti a tájékoztató közzétételének módját és azt, hogy a nyilvánosság hol szerezheti be azt. Amennyiben a székhely szerinti tagállam jogszabályai előírják egy ilyen hirdetmény közzétételét, a hirdetmény tartalmának a legszükségesebb információkra kell korlátozódnia, hogy elkerüljék az átfedéseket az összefoglaló és a hirdetmény között. A székhely szerinti tagállam előírhatja kiegészítő hirdetmény közzétételét az alaptájékoztató végleges feltételeire vonatkozóan is.

(34)

A befektetők számára hasznos információk összegyűjtésének megkönnyítése érdekében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának internetes oldalán a jóváhagyott tájékoztatók jegyzékében meg kell jelölni, hogy a tájékoztatót miként tették közzé és hol szerezhető be.

(35)

A tagállamoknak gondoskodniuk kell a nyilvános ajánlattételre és a szabályozott piacon való bevezetésre vonatkozó reklámozási szabályok betartásáról. Határokon átnyúló kibocsátások vagy határokon átnyúló bevezetés esetén az illetékes hatóságoknak együtt kell működniük.

(36)

Az 1606/2002/EK rendelet hatálybalépése és egyes eredményei között eltelt idő miatt a tájékoztatóban feltüntetendő korábbi pénzügyi információk tekintetében számos átmeneti rendelkezést kell hozni annak érdekében, hogy a kibocsátókra ne nehezedjen túlzott teher, és a 2003/71/EK irányelv hatálybalépését követően ésszerű időn belül módosíthassák a korábbi pénzügyi információk előkészítésének és bemutatásának módját.

(37)

A legalább 50 000 euro egységenkénti címletértékű értékpapírokra nem vonatkozik az 1606/2002/EK rendelet szerinti azon kötelezettség, amely szerint a tájékoztatóban újra meg kell adni a korábbi pénzügyi információkat; következésképpen ezen értékpapírokra nincs szükség ilyen átmeneti rendelkezésekre.

(38)

A koherencia érdekében indokolt, hogy e rendeletet a 2003/71/EK irányelvnek a nemzeti jogba való átültetésétől kezdődően alkalmazzák.

(39)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I.

FEJEZET

Tárgy és fogalommeghatározások

1. cikk

A rendelet tárgya

Ez a rendelet megállapítja:

1. a 2003/71/EK irányelv 5. cikkében említett tájékoztató formátumát;

2. a 2003/71/EK irányelv 7. cikkében a tájékoztatóban feltüntetendő információra vonatkozóan előírt minimumkövetelményeket;

▼M5 —————

▼B

4. a módozatokat, amelyek alapján az információk a 2003/71/EK irányelv 11. cikkében előírtak szerint hivatkozással beépíthetők a tájékoztatóba;

5. a tájékoztatóra vonatkozóan a 2003/71/EK irányelv 14. cikkében említett közzétételi módokat annak biztosítása érdekében, hogy a tájékoztató nyilvánosan hozzáférhető legyen;

6. a 2003/71/EK irányelv 15. cikkében említett reklámok terjesztésének módjait.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában – a 2003/71/EK irányelvben megállapított meghatározások mellett – a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. „séma”: a különböző kibocsátók és/vagy különböző fajtájú értékpapírok sajátos jellegének megfelelően kialakított minimális információk jegyzéke;

2. „modul”: a sémákban nem szereplő kiegészítő információs követelmények jegyzéke, amelynek alapján a tájékoztató vagy alaptájékoztató tárgyát képező instrumentum és/vagy tranzakció fajtájától függően egy vagy több sémát adott esetben ki kell egészíteni;

3. „kockázati tényezők”: a kibocsátó helyzetére és/vagy az értékpapírokra jellemző kockázatok jegyzéke, amelyek lényegesek a befektetési döntések meghozatalakor;

4. „különleges célú gazdasági egység (special purpose vehicle, SPV)”: olyan kibocsátó, amelynek fő tevékenysége és célja elsődlegesen értékpapírok kibocsátása;

5. „eszközökkel fedezett értékpapírok”: olyan értékpapírok, amelyek:

a) eszközökhöz fűződő érdeket testesítenek meg, ideértve azon jogokat is, amelyek biztosítják az értékpapírok visszafizetését, illetve az ennek alapján fizetett összegeknek az eszközök birtokosa általi átvételét vagy határidőben történő átvételét;

vagy

b) eszközfedezettel és olyan feltételekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a kifizetéseket, és azonosított vagy azonosítható eszközök alapján kiszámított kifizetésekre vagy ésszerű kifizetési előrejelzésekre vonatkoznak;

6. „gyűjtő fajtájú kollektív befektetési társaság (esernyőalap)” (umbrella collective investment undertaking): olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely egy vagy több kollektív befektetési vállalkozásba fektet be, és eszközei különböző fajtájú és megnevezésű értékpapírokból állnak;

7. „kollektív ingatlanbefektetési vállalkozás”: olyan kollektív befektetési vállalkozás, amelynek befektetési célja, hogy hosszú távú részesedést szerezzen ingatlantulajdonban;

8. „nemzetközi közjogi szerv”: független államok között nemzetközi szerződéssel létrehozott közjogi személy, amelynek egy vagy több tagállam a tagja;

9. „reklám”: olyan hirdetés, amely

a) értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételre vagy szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozik;

és

b) kimondottan az értékpapírok jegyzését vagy megszerzését kívánja előmozdítani;

10. „nyereség-előrejelzés”: olyan szöveg, amely a folyó pénzügyi időszakra és/vagy a következő pénzügyi időszakokra vonatkozóan kifejezetten megállapítja vagy utalásként jelzi a nyereség vagy veszteség valószínű mértékét jelentő számot vagy legkisebb és legnagyobb értékeket, vagy olyan adatokat tartalmaz, amelyekből kiszámítható a várható profit vagy veszteség, még akkor is, ha pontos adatot nem említenek, és nem szerepel abban a „nyereség” szó;

11. „nyereségbecslés”: olyan pénzügyi időszakra vonatkozó nyereség-előrejelzés, amely már lezárult, de az arra vonatkozó eredményeket még nem tették közzé;

12. „szabályozott információ”: minden olyan információ, amelyet a kibocsátónak, illetve bármely személynek, aki a kibocsátó hozzájárulása nélkül kíván értékpapírokat szabályozott piacra bevezetni, a 2001/34/EK irányelv vagy a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján közölnie kell. ( 6 );

▼M5

13. „jogosultsági kibocsátás”: új részvények jegyzését lehetővé tevő, kizárólag a meglévő részvényesek számára biztosított, alapszabályba foglalt elővételi jogok kibocsátása. A jogosultsági kibocsátásokhoz sorolandó az olyan kibocsátás is, amely esetében az alapszabályba foglalt elővételi jogokat érvénytelenítették és a meglévő részvényesekével közel azonos jogokkal felruházó eszközzel vagy rendelkezéssel helyettesítették, amennyiben e jogok eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) a részvényesek ingyenesen juthatnak a jogokhoz;

b) a részvényesek jogosultságot szereznek arra, hogy meglévő részesedésük arányának megfelelő, vagy egyéb, a részvénykibocsátásban való részvételre feljogosító értékpapírok esetében a mögöttes részvényekre vonatkozó jogosultságuk arányának megfelelő mértékű további részvényekhez jussanak;

c) a jegyzési jogok forgalomképesek és átruházhatók, ettől eltérő esetben a jogokból eredő részvényeket az ajánlattételi időszak végén azon részvényesek részére értékesítik, akik nem éltek fenti jogosultságukkal;

d) a b) pontban említett jogosultság tekintetében a kibocsátó határokat, korlátozásokat vagy kivételeket határozhat meg, valamint saját belátása szerint intézkedéseket hozhat a saját részvények, a részjogosultságok és bármely ország vagy terület jogszabálya, illetve szabályozó hatósága által meghatározott követelmények vonatkozásában;

e) a részvények szerzésére nyitva álló legrövidebb határidő megegyezik a 77/91/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) 29. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, az alapszabályba foglalt elővételi jog gyakorlására nyitva álló határidővel;

f) a jogok a gyakorlásukra nyitva álló határidő elteltét követően elévülnek.

2a. cikk

Az alaptájékoztatóban és a végleges feltételekben szereplő információk kategóriái

(1)  A XX. mellékletben megállapított kategóriák meghatározzák az alaptájékoztatóban, illetve a végleges feltételek között felsorolandó információk közlése során megengedhető rugalmasságot. A kategóriák meghatározása a következő:

a)

„A. kategória” : az alaptájékoztatóban közlendő, releváns információ. Az ilyen információt tartalmazó rovat nem hagyható üresen az információnak a végleges feltételekben történő későbbi megadása céljából.

b)

„B. kategória” : az alaptájékoztató tartalmazza az előírt információval kapcsolatos összes általános elvet, a rovat üresen hagyására csak az alaptájékoztató jóváhagyása idején még nem ismert részletek esetében van mód, a végleges feltételekben történő későbbi megadás céljából.

c)

„C. kategória” : az alaptájékoztató azon információk esetében tartalmazhat később kiegészítendő üres rovatot, amelyek az alaptájékoztató jóváhagyásának idején még nem voltak ismertek. Az ilyen információkat a végleges feltételekben kell megadni.

(2)  A 2003/71/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésében rögzített körülmények fennállása esetén kiegészítő jegyzéket kell készíteni.

Amennyiben az említett körülmények nem állnak fenn, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy hirdetményt tesz közzé a változásról.

▼BII.

FEJEZET

Minimális információk

▼M5

3. cikk

A tájékoztatóban feltüntetendő minimális információk

A tájékoztatót az e a rendeletben meghatározott sémák és modulok, illetve azok ötvözetének felhasználásával kell elkészíteni.

▼M6

Az érintett kibocsátó vagy a kibocsátás, illetve az értékpapírok fajtájától függően a tájékoztató az I–XVII. és a XX–XXX. mellékletben előírt információkat tartalmazza. A 4a. cikk (1) bekezdésére is tekintettel, az illetékes hatóság nem írjhatja elő, hogy a tájékoztató olyan információkat tartalmazzon, amelyek nem szerepelnek az I–XVII. vagy a XX–XXX. mellékletben.

▼M5

A 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett kötelezettségnek való megfelelés biztosítása érdekében a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a tájékoztatónak az említett irányelv 13. cikkével összhangban történő jóváhagyásakor adott esetben előírhatja, hogy a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy az általa benyújtott információkat bármely elem tekintetében egészítse ki.

Amennyiben a kibocsátónak, az ajánlattevőnek vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személynek a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően összefoglalót kell elhelyeznie a tájékoztatóban, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a tájékoztatónak az említett irányelv 13. cikkével összhangban történő jóváhagyásakor adott esetben előírhatja, hogy bizonyos, a tájékoztatóban közzétett információt az összefoglalóban tüntessenek fel.

▼B

4. cikk

A részvény regisztrációs okmányának sémája

(1) A részvény regisztrációs okmányához az információkat az I. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett sémát a következőkre kell alkalmazni:

1. részvények és egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírok;

2. a következő feltételeknek megfelelő értékpapírok:

a) a kibocsátó vagy a befektető mérlegelése vagy a kibocsátás időpontjában meghatározott feltételek alapján részvénnyé vagy más, részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírrá alakítható vagy cserélhető, illetve bármely más módon lehetőséget nyújt részvény és más, részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapír megszerzésére;

és

b) feltéve, hogy a részvényeket és részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírokat az értékpapír kibocsátója bocsátja ki, vagy fogja kibocsátani, és ezekkel még nem kereskednek szabályozott piacon vagy egy azzal egyenértékű piacon a Közösségen kívül az értékpapírokra vonatkozó tájékoztató jóváhagyásának időpontjában, továbbá a mögöttes részvények, illetve más, részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírok fizikai teljesítés útján történő elszámolást tesznek lehetővé.

▼M2

4a. cikk

A részvény regisztrációs okmányának sémája összetett pénzügyi múlt vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalás esetében

(1)  Amennyiben a 4. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezik vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tett, és ennek következtében a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésében megállapított kötelezettség teljesítéséhez arra is szükség van, hogy a regisztrációs okmányban a kibocsátó mellett más gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információk is szerepeljenek, úgy ezek a pénzügyi információk a kibocsátóval kapcsolatos információknak minősülnek. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága ebben az esetben arra kötelezi a kibocsátót, az ajánlattevőt vagy a szabályozott piacra való bevezetést kérő személyt, hogy vegyék fel ezeket az információkat a regisztrációs okmányba.

Ezek a pénzügyi információk a II. melléklettel összhangban elkészített előzetes információkat is tartalmazhatnak. Ezzel összefüggésben, ha a kibocsátó jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tett, akkor az előzetes információnak be kell mutatnia a kibocsátó által vállalt ügylet várható hatásait, és a II. mellékletnek az „ügyletre” vonatkozó hivatkozásait ennek megfelelően kell értelmezni.

(2)   ►M5  Az illetékes hatóság az (1) bekezdés első albekezdése szerinti bármely kérését az I. melléklet 20.1. pontjában, a XXIII. melléklet 15.1. pontjában, a XXV. melléklet 20.1. pontjában, a XXVII. melléklet 11.1. pontjában és a XXVIII. melléklet 20.1. pontjában a pénzügyi információk tartalma és az alkalmazandó számviteli és könyvvizsgálati elvek tekintetében meghatározott követelményekre alapozza, figyelembe véve az alábbi tényezők miatt célszerű bármely módosítást is: ◄

a) az értékpapírok jellege;

b) a tájékoztatóban már szereplő információk jellege és köre, továbbá a kibocsátótól eltérő gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információ megléte olyan formában, amellyel ez módosítás nélkül felvehető a tájékoztatóba;

c) az eset körülményei, beleértve azoknak az ügyleteknek a gazdasági tartalmát, amelyek révén a kibocsátó megszerezte vagy elidegenítette üzleti vállalkozását vagy egy részét, továbbá e vállalkozás sajátos jellege;

d) van-e lehetősége a kibocsátónak arra, hogy ésszerű erőfeszítésekkel más gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információt szerezzen meg.

Amennyiben – egy adott esetben – a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított kötelezettség egynél több módon teljesíthető, a kevésbé költséges vagy könnyebben kivitelezhető módot kell előnyben részesíteni.

(3)  Az (1) bekezdés nem csökkenti bármely más személy – benne a 2003/71/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett személyek – nemzeti jog szerinti felelősségét a tájékoztatóban szereplő információkkal kapcsolatban. Az említett személyek felelősek nevezetesen az illetékes hatóság által az (1) bekezdés értelmében kért bármely információnak a regisztrációs okmányban való szerepeltetéséért.

(4)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezőnek minősül, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

▼M5

a) az I. melléklet 20.1. pontja, a XXIII. melléklet 15.1. pontja, a XXV. melléklet 20.1. pontja, a XXVII. melléklet 11.1. pontja és a XXVIII. melléklet 20.1. pontja alapján nyújtott korábbi pénzügyi információ a tájékoztató elkészítésének időpontjában nem pontosan mutatja be üzleti vállalkozása egészét;

▼M2

b) a szóban forgó pontatlanság hátrányosan befolyásolja a befektetőknek a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett arra irányuló képességét, hogy tájékozottan értékeljék a kibocsátót; továbbá

c) az üzleti vállalkozással kapcsolatos szóban forgó információk, amelyek a befektetők általi értékeléshez szükségesek, egy másik jogalanyról szóló pénzügyi információk között szerepelnek.

(5)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a kibocsátó jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevőnek minősül, ha kötelező erejű megállapodást kötött egy olyan ügylet végrehajtására, amelynek teljesítése valószínűsíthetően jelentős bruttó változást okoz helyzetében.

E tekintetben az, hogy a megállapodás az ügylet teljesítését feltételekhez – akár egy szabályozó hatóság jóváhagyásához – köti, nem befolyásolja azt, hogy a megállapodás kötelező erejűnek minősül, ha indokoltan várható, hogy a feltételek teljesülni fognak.

A megállapodás kötelező erejűnek minősül különösen akkor, ha az ügylet teljesítését a tájékoztató tárgyát képező értékpapírok kibocsátásának eredményétől teszi függővé vagy – felvásárlási ajánlat esetén – ha a tájékoztató tárgyát képező értékpapírok kibocsátásának célja a felvásárlás finanszírozása.

▼M5

(6)  E cikk (5) bekezdése, továbbá az I. melléklet 20.2. pontja, a XXIII. melléklet 15.2. pontja és a XXV. melléklet 20.2. pontja alkalmazásában jelentős bruttó változásnak számít a kibocsátó helyzetében, ha a kibocsátó vállalkozásának méretét jelző egy vagy több mutató több mint 25 %-kal módosul.

▼B

5. cikk

Az előzetes pénzügyi információra vonatkozó modul

Az előzetes pénzügyi információkhoz az információkat a II. mellékletben meghatározott modulnak megfelelően kell megadni.

Az előzetes pénzügyi információk előtt egy bevezető bekezdésben egyértelműen indokolni kell, hogy miért szerepelnek ezek az információk a tájékoztatóban.

6. cikk

Részvényekre vonatkozó értékpapírjegyzék sémája

(1) A részvényekre vonatkozó értékpapírjegyzékhez az információkat a III. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

(2) A sémát a részvényekre és más, részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírokra kell alkalmazni.

▼M8

(3) Amennyiben az opciós utalvánnyal rendelkező részvény a kibocsátó részvényeinek megszerzésére jogosít fel, és ezek a részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve, a XII. mellékletben meghatározott sémának megfelelő információkat is meg kell adni, a 4.2.2. pont kivételével.

▼B

7. cikk

Hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok regisztrációs okmányának sémája ►M5  100 000 ◄ eurónál kisebb egységenkénti címletértékű értékpapírok esetében

A hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok regisztrációs okmányához az információkat – olyan értékpapírok tekintetében, amelyek nem tartoznak a 4. cikk hatálya alá, és egységenként ►M5  100 000 ◄ eurónál kisebb címletértékűek, illetve, amennyiben nincs egyedi címletük, kibocsátáskor csak értékpapíronként ►M5  100 000 ◄ eurónál kisebb értékben szerezhetők meg – a IV. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

8. cikk

►M5  100 000 ◄ eurónál kisebb egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékének sémája

(1) Az ►M5  100 000 ◄ eurónál kisebb egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékéhez az információkat az V. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

(2) A sémát olyan adósságinstrumentumokra kell alkalmazni, amikor a kibocsátó a kibocsátási feltételek szerint köteles a névérték 100 %-át kifizetni a befektetőnek, amihez adott esetben még kamatfizetés is járulhat.

▼M8

(3) Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szabályozott piacra már bevezetett részvényekre átválthatók vagy becserélhetők, a XII. mellékletben meghatározott séma 4.2.2. pontjában előírt információt is meg kell adni.

(4) Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átválthatók vagy becserélhetők olyan részvényekre, amelyeket az értékpapír kibocsátója, vagy vele azonos csoporthoz tartozó jogalany bocsát ki vagy fog kibocsátani, és ezek a mögöttes részvények szabályozott piacra még nincsenek bevezetve, a mögöttes részvények kibocsátójáról a III. mellékletben meghatározott séma 3.1. és 3.2. pontja szerinti, vagy – az adott esettől függően – a XXIV. mellékletben meghatározott arányos séma 3.1. és 3.2. pontja szerinti információt is meg kell adni.

(5) Amennyiben az opciós utalvánnyal rendelkező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a kibocsátó részvényeinek megszerzésére jogosít fel, és ezek a részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve, a XII. mellékletben meghatározott sémának megfelelő információkat is meg kell adni, a 4.2.2. pont kivételével.

▼B

9. cikk

Garanciára vonatkozó modul

Garanciák esetén az információkat a VI. mellékletben meghatározott modulnak megfelelően kell megadni.

▼M5

A VI. melléklet 3. pontja nem alkalmazandó olyan esetekben, amikor egy tagállam kezesként lép fel.

▼B

10. cikk

Eszközökkel fedezett értékpapírok regisztrációs okmányának sémája

Az eszközökkel fedezett értékpapírok regisztrációs okmányához az információkat a VII. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

11. cikk

Eszközökkel fedezett értékpapírokra vonatkozó modul

Az eszközökkel fedezett értékpapírok értékpapírjegyzékét kiegészítő modulhoz az információkat a VIII. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

12. cikk

Hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok regisztrációs okmányának sémája a legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű értékpapírok esetében

A hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok regisztrációs okmányához az információkat – olyan értékpapírok esetében, amelyek nem tartoznak a 4. cikk hatálya alá, és egységenként legalább ►M5  100 000 ◄ euro címletértékűek, illetve, amennyiben nincs egyedi címletük, kibocsátáskor értékpapíronként legalább ►M5  100 000 ◄ euro értékben szerezhetők meg – a IX. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

13. cikk

Másodlagos értékpapírok sémája

A részvényekről kibocsátott másodlagos értékpapírokra vonatkozó információkat a X. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

14. cikk

Banki regisztrációs okmány sémája

(1) A hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok, valamint a 4. cikk hatálya alá nem tartozó értékpapírok banki regisztrációs okmányához az információkat a XI. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett sémát a 2000/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hitelintézetekre, valamint harmadik országok olyan hitelintézeteire kell alkalmazni, amelyek nem tartoznak a fenti meghatározás körébe, de létesítő okirat szerinti székhelyük valamelyik OECD-tagállamban van.

Ezek az intézetek a 7. és 12. cikkben előírt sémákat is használhatják a regisztrációs okmány összeállításához.

15. cikk

Származtatott értékpapírok értékpapírjegyzékének sémája

(1) A származtatott értékpapírok értékpapírjegyzékéhez az információkat a XII. mellékletben bemutatott sémának megfelelően kell összeállítani.

▼M8

(2) A séma a 6., 8. és 16. cikkben említett egyéb értékpapírjegyzékek alkalmazási körébe nem tartozó értékpapírok esetében alkalmazandó, a 6. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (3) és (5) bekezdésében, valamint a 16. cikk (3) és (5) bekezdésében említett esetek kivételével. A séma egyes olyan értékpapírokra alkalmazandó, amelyeknél a fizetési és/vagy teljesítési kötelezettség mögöttes értékpapírhoz kapcsolódik.

▼B

16. cikk

A legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékének sémája

(1) A legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékéhez az információkat a XIII. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell összeállítani.

(2) A sémát olyan adósságinstrumentumokra kell alkalmazni, amikor a kibocsátó a kibocsátási feltételek szerint köteles a névérték 100 %-át kifizetni a befektetőnek, amihez adott esetben még kamatfizetés is járulhat.

▼M8

(3) Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szabályozott piacra már bevezetett részvényekre átválthatók vagy becserélhetők, a XII. mellékletben meghatározott séma 4.2.2. pontjában előírt információt is meg kell adni.

(4) Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átválthatók vagy becserélhetők olyan részvényekre, amelyeket az értékpapír kibocsátója, vagy vele azonos csoporthoz tartozó jogalany bocsát ki vagy fog kibocsátani, és ezek a mögöttes részvények szabályozott piacra még nincsenek bevezetve, a mögöttes részvények kibocsátójáról a III. mellékletben meghatározott séma 3.1. és 3.2. pontja szerinti, vagy – az adott esettől függően – a XXIV. mellékletben meghatározott arányos séma 3.1. és 3.2. pontja szerinti információt is meg kell adni.

(5) Amennyiben az opciós utalvánnyal rendelkező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a kibocsátó részvényeinek megszerzésére jogosít fel, és ezek a részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve, a XII. mellékletben meghatározott sémának megfelelő információkat is meg kell adni, a 4.2.2. pont kivételével.

▼B

17. cikk

A mögöttes részvényre vonatkozó kiegészítő információt tartalmazó modul

(1) A mögöttes részvényre vonatkozó kiegészítő információk vonatkozásában a mögöttes részvény leírását a XIV. mellékletben meghatározott modulnak megfelelően kell megadni.

Továbbá, ha a mögöttes részvény kibocsátója azonos csoporthoz tartozó jogalany, a 4. cikkben említett sémában előírt információkat e kibocsátó tekintetében kell megadni.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében említett kiegészítő információt csak azokra az értékpapírokra kell alkalmazni, amelyek megfelelnek a következő két feltételnek:

1. a kibocsátó vagy a befektető belátása szerint, vagy a kibocsátás időpontjában meghatározott feltételek alapján részvénnyé vagy más, részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírrá alakíthatók vagy cserélhetők, illetve bármely más módon lehetőséget nyújtanak részvény és más, részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapír megszerzésére;

és

▼M8

2. ezeket a részvényeket vagy részvénnyel egyenértékű egyéb átruházható értékpapírokat az értékpapír kibocsátója vagy vele azonos csoportba tartozó jogalany vagy harmadik fél bocsátja ki, vagy fogja kibocsátani, és az értékpapírokra vonatkozó tájékoztató engedélyezésének időpontjában még nem kereskednek ezekkel szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű, Unión kívüli piacon, továbbá a mögöttes részvények vagy részvénnyel egyenértékű egyéb átruházható értékpapírok fizikai teljesítésű elszámolást tesznek lehetővé.

▼B

18. cikk

Zárt végű kollektív befektetési vállalkozások regisztrációs okmányának sémája

(1) Az I. melléklet 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3., 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.és 25. pontjában előírt információkon túlmenően a zárt végű kollektív befektetési vállalkozások által kibocsátott értékpapírok regisztrációs okmányához a XV. mellékletben meghatározott sémának megfelelően összeállított információkat kell megadni.

(2) A sémát olyan zárt végű kollektív befektetési vállalkozásokra kell alkalmazni, amelyek a befektetők nevében eszközportfóliót kezelnek, és amelyek:

1. elismert vállalkozások azon tagállam nemzeti joga szerint, ahol a zárt végű kollektív befektetési vállalkozásként bejegyezték;

vagy

2. nem veszik át, illetve nem kísérelhetik meg átvenni a jogi vagy irányítási ellenőrzést a mögöttes befektetések egyik kibocsátója fölött sem. Ilyen esetben csak akkor vehető át a mögöttes eszközök kibocsátója fölötti jogi ellenőrzés, és/vagy lehetséges a részvétel annak ügyviteli, irányító vagy felügyelő testületeiben, ha ezek az intézkedések az elsődleges befektetési célokhoz képest nem bírnak jelentőséggel, és a részvényesek védelme érdekében szükségesek, és csak olyan körülmények között, ha a kollektív befektetési vállalkozás nem gyakorol jelentős ellenőrzést a mögöttes kibocsátók üzleti tevékenységének irányítása fölött.

19. cikk

A regisztrációs okmány sémája tagállamok, harmadik országok és regionális és helyi hatóságaik számára

(1) A tagállamok, harmadik országok és azok regionális és helyi hatóságai által kibocsátott értékpapírok regisztrációs okmányához az információkat a XVI. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

(2) A sémát a tagállamok, harmadik országok és azok regionális és helyi hatóságai által kibocsátott összes értékpapírfajtára alkalmazni kell.

20. cikk

A regisztrációs okmány sémája nemzetközi közjogi szervek számára, valamint OECD-tagállam által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátói számára

(1) Azon értékpapírok regisztrációs okmányához az információkat, amelyeket nemzetközi közjogi szervek bocsátottak ki, illetve amelyekre egy OECD-tagállam a nemzeti jogszabályok alapján feltétel nélküli és visszavonhatatlan garanciát vállalt, a XVII. mellékletben meghatározott sémának megfelelően kell megadni.

(2) A sémát a következőkre kell alkalmazni:

 minden fajtájú, a nemzetközi közjogi szervek által kibocsátott értékpapír,

 olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekre egy OECD-tagállam a nemzeti jogszabályok alapján feltétel nélküli és visszavonhatatlan garanciát vállalt.

▼M6

20a. cikk

A 2003/71/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban adott hozzájárulással kapcsolatos kiegészítő információs modul

(1)  A 2003/71/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazásában a tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

a) a XXX. melléklet 1. és 2A. szakaszában meghatározott kiegészítő információk, amennyiben a hozzájárulást egy vagy több meghatározott pénzügyi közvetítőnek adják;

b) a XXX. melléklet 1. és 2B. szakaszában meghatározott kiegészítő információk, amennyiben a kibocsátó vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős személy úgy dönt, hogy a hozzájárulást valamennyi pénzügyi közvetítőnek megadja.

(2)  Amennyiben a pénzügyi közvetítő nem felel meg a hozzájáruláshoz kapcsolt, a tájékoztatóban közzétett feltételeknek, a 2003/71/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban új tájékoztató készítését kell előírni.

▼B

21. cikk

Sémák és modulok kombinációja

(1) A XVIII. melléklet táblázatában megállapított kombinációk alkalmazása kötelező a tájékoztató elkészítésekor, ha az alábbi táblázat szerint a kombinációk megfelelnek a szóban forgó értékpapírfajtáknak.

Azonban azon értékpapírokra, amelyeket e kombinációk nem fednek le, más kombinációk is alkalmazhatók.

(2) A regisztrációs okmányokra vonatkozó legteljesebb és legszigorúbb séma, azaz a legtöbb és legszélesebb körű kötelező tartalmi elemet előíró séma mindig alkalmazható azon értékpapírok kibocsátásakor, amelyekre kevésbé teljes és szigorú regisztrációs okmány séma vonatkozik, az alábbi rangsor betartása mellett:

1. részvények regisztrációs okmányának a sémája;

2.  ►M5  100 000 ◄ eurónál kisebb egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok regisztrációs okmányának a sémája;

3. legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok regisztrációs okmányának a sémája.

▼M5

(3) A kibocsátó, az ajánlattevő és a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy dönthet úgy, hogy az I., III., IV., IX., X. és XI. melléklet helyett a második albekezdés szerint a XXIII–XXIX. mellékletben meghatározott arányos sémák alapján készíti el a tájékoztatót, feltéve, hogy a 26a., 26b. és a 26c. cikkben meghatározott megfelelő feltételek teljesülnek.

Amennyiben a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy így dönt:

a) a XVIII. mellékletben az I. mellékletre való hivatkozás a XXIII. vagy XXV. mellékletre való hivatkozásként értelmezendő;

b) a XVIII. mellékletben a III. mellékletre való hivatkozás a XXIV. mellékletre való hivatkozásként értelmezendő;

c) a XVIII. mellékletben a IV. mellékletre való hivatkozás a XXVI. mellékletre való hivatkozásként értelmezendő;

d) a XVIII. mellékletben a IX. mellékletre való hivatkozás a XXVII. mellékletre való hivatkozásként értelmezendő;

e) a XVIII. mellékletben a X. mellékletre való hivatkozás a XXVIII. mellékletre való hivatkozásként értelmezendő;

f) a XVIII. mellékletben a XI. mellékletre való hivatkozás a XXIX. mellékletre való hivatkozásként értelmezendő.

▼B

22. cikk

Az alaptájékoztatóban és az ahhoz kapcsolódó végleges feltételekben feltüntetendő minimális információk

▼M5

(1) Az alaptájékoztatót az e rendeletben előírt sémák és modulok, illetve azok kombinációjának felhasználásával a XVIII. mellékletben a különböző értékpapírfajtákra meghatározott kombinációknak megfelelően kell összeállítani.

Az érintett kibocsátó, illetve az értékpapírok fajtájától függően az alaptájékoztató az I–XVII., a XX. mellékletben, valamint a XXIII-XXX. mellékletben előírt információkat tartalmazza. Az illetékes hatóság nem írjhatja elő, hogy olyan információkat vegyenek fel az alaptájékoztatóba, amelyek nem szerepelnek az I-XVII. mellékletben, a XX. mellékletben vagy a XXIII–XXX. mellékletben.

A 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett kötelezettségnek való megfelelés biztosítása érdekében a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az alaptájékoztatónak az említett irányelv 13. cikkével összhangban történő jóváhagyásakor adott esetben előírhatja, hogy a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy az általa benyújtott információkat bármely tartalmi elem tekintetében egészítse ki.

Amennyiben a kibocsátónak, az ajánlattevőnek vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személynek a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően összefoglalót kell elhelyeznie az alaptájékoztatóban, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az alaptájékoztatónak az említett irányelv 13. cikkével összhangban történő jóváhagyásakor adott esetben előírhatja, hogy bizonyos, az alaptájékoztatóban közzétett információt az összefoglalóban tüntessenek fel.

▼M5

(1a) Az alaptájékoztató a vonatkozó értékpapírjegyzékek sémáiban és moduljaiban, valamint a XX. mellékletben előírtaknak megfelelően választási lehetőségeket tartalmazhat az A. kategória, B. kategória és C. kategória besorolású információk tekintetében. Az alaptájékoztató vonatkozó szakaszára történő hivatkozás vagy az érintett információ ismételt feltüntetése révén a végleges feltételekben kell meghatározni, hogy az adott kibocsátás esetében melyik választható lehetőség alkalmazandó.

▼B

(2) A kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy kihagyhatja azokat az információkat, amelyek az alaptájékoztató engedélyezésekor nem ismertek, és amelyek csak az egyedi kibocsátás időpontjában határozhatók meg.

(3) A XVIII. melléklet táblázatában megállapított kombinációk alkalmazása azon értékpapírfajták alaptájékoztatójának elkészítésekor kötelező, amelyeknek a táblázat szerint a kombinációk megfelelnek.

Azokra az értékpapírokra azonban, amelyeket nem fednek le e kombinációk, más kombinációkat is lehet alkalmazni.

▼M5

(4) Az alaptájékoztatóhoz csatolt végleges feltételek csak az alábbiakat tartalmazhatják:

a) az alaptájékoztató alapjául szolgáló különböző értékpapírjegyzék-sémákon belül a XX. mellékletben felsorolt B. és C. kategória besorolású információk. Az adott tájékoztató esetében nem alkalmazható információk helyén a végleges feltételek között a „nem alkalmazható” megjegyzést kell feltüntetni;

b) önkéntes alapon bármely, a XXI. mellékletben meghatározott „további információ”;

c) az alaptájékoztatóban megállapított és az adott kibocsátásra alkalmazandó választási lehetőségek ismételt feltüntetése, vagy az ezekre történő utalás.

A végleges feltételek nem módosítják és nem váltják fel az alaptájékoztatóban foglalt információkat.

▼B

(5) A 4–20. cikkben említett sémákban és modulokban megállapított információkon kívül az alaptájékoztatónak a következő információkat kell tartalmaznia:

1. azon információk megjelölése, amelyek a végleges feltételekben is szerepelni fognak;

▼M5

1a. a „végleges feltételek formátuma” sablont tartalmazó rovat, amelyet valamennyi adott kibocsátás esetében ki kell tölteni;

▼B

2. a végleges feltételek közzétételének módja; ha a kibocsátó a tájékoztató engedélyezésének időpontjában még nincs abban a helyzetben, hogy meghatározza a végleges feltételek közzétételének módját, azt kell közölnie, hogy miként tájékoztatja majd a nyilvánosságot a végleges feltételek közzétételének módjáról;

3. a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti nem tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok kibocsátása esetén a program általános bemutatása.

(6) A különböző értékpapírfajták kibocsátására vonatkozó alaptájékoztató és az ahhoz kapcsolódó végleges feltételek kizárólag a következő értékpapírfajtákra vonatkozhatnak:

1. eszközökkel fedezett értékpapírok;

2. a 17. cikk hatálya alá tartozó opciós utalványok;

3. a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti nem tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok;

4. minden más, nem tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, ideértve az opciós utalványokat, a (2) bekezdésben említettek kivételével.

Az alaptájékoztató összeállításakor a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy egyértelműen elkülöníti az említett fajtákhoz tartozó különféle értékpapírokra vonatkozó külön információkat.

(7) Amennyiben a 2003/71/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében említett valamely esemény bekövetkezik az alaptájékoztató engedélyezése és az alaptájékoztató alapján történő egyes értékpapír-kibocsátásokra vonatkozó ajánlattétel végleges lezárása, illetve adott esetben az érintett értékpapírok szabályozott piacon folytatott kereskedésének megkezdése között, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra való bevezetést kérő személy az ajánlattétel végleges lezárását vagy a szabályozott piacra történő bevezetést megelőzően kiegészítést tesz közzé.

Amennyiben a kibocsátónak kiegészítő jegyzéket kell készítenie olyan, az alaptájékoztatóban szereplő információk vonatkozásában, amelyek csak egy vagy több adott kibocsátásra vonatkoznak, úgy a 2003/71/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a befektetőknek az elfogadó nyilatkozat visszavonására vonatkozó joga nem alkalmazható az alaptájékoztatónak megfelelő összes értékpapír-kibocsátásra, hanem csak az adott kibocsátásokra.

23. cikk

A tájékoztatóban és az alaptájékoztatóban megadott minimális információk módosítása

(1) A 3. cikk második bekezdése és a 22. cikk (1) bekezdése második albekezdése ellenére, amennyiben a kibocsátó üzleti tevékenysége a XIX. mellékletben megállapított kategóriák egyikébe tartozik, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az érintett tevékenység sajátos jellegének figyelembevételével a 4–20. cikkben megállapított sémákban és modulokban foglalt információkon túl módosított információkat kérhet, ideértve adott esetben a kibocsátó eszközeiről értékbecslő vagy más szakértő által készített jelentést is, annak érdekében, hogy teljesítse a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésében említett kötelezettséget. Az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot.

A tagállamnak a Bizottsághoz kell fordulnia kérelmével, ha új kategóriával kívánja kiegészíttetni a XIX. mellékletet. A Bizottság a 2003/71/EK irányelv 24. cikkében előírt bizottsági eljárás keretében frissíti a felsorolást.

(2) A 3–22. cikktől eltérve – ha a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy olyan értékpapír tájékoztatóját vagy alaptájékoztatóját kívánja jóváhagyatni, amely nem egyezik meg, de összehasonlítható a XVIII. melléklet táblázatának kombinációs lehetőségei között említett különböző értékpapírfajtákkal – a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy a 4–20. cikkben előírt egyéb értékpapírjegyzék-sémából a megfelelő információkkal egészíti ki a kiválasztott fő értékpapírjegyzék-sémát. A kiegészítést a nyilvánosan forgalomba hozott vagy a szabályozott piacra bevezetett értékpapír fő jellemzőivel összhangban kell elvégezni.

(3) A 3–22. cikktől eltérve – ha a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy új értékpapírfajta tájékoztatóját vagy alaptájékoztatóját kívánja engedélyeztetni – a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy továbbítja a tájékoztató vagy alaptájékoztató tervezetét a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Az illetékes hatóság a kibocsátóval, az ajánlattevővel vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személlyel egyeztetve határoz arról, hogy a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésében említett kötelezettség teljesítése érdekében milyen információkat kell tartalmaznia a tájékoztatónak vagy alaptájékoztatónak. Az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot.

Az első albekezdésben említett eltérést csak a XVIII. mellékletben említettektől teljesen eltérő jellemzőkkel rendelkező új értékpapírfajta esetében kell alkalmazni, ha az új értékpapír jellemzői olyanok, hogy nem célszerű vegyíteni a 4–20. cikkben előírt sémákban és modulokban említett információkat.

(4) A 3–22. cikktől eltérve, abban az esetben, ha a 4–20. cikkben előírt sémákban vagy modulokban előírt vagy azzal egyenértékű valamely információ nem értelmezhető a kibocsátó, az ajánlat vagy a tájékoztató tárgyát képező értékpapír szempontjából, ezt az információt el lehet hagyni.

▼M5

24. cikk

A tájékoztató, az alaptájékoztató és az adott kibocsátás összefoglalójának tartalma

(1)  A kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy e cikkel összhangban határozza meg a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésében említett összefoglaló részletes tartalmát.

Az összefoglaló a XXII. mellékletben meghatározott lényeges információkat tartalmazza. Az adott tájékoztató esetében nem alkalmazható információ helyén az összefoglalóban a „nem alkalmazható” megjegyzést kell feltüntetni. Az összefoglaló terjedelmének meghatározásakor figyelembe kell venni a kibocsátó és a felkínált értékpapír összetettségét, de az nem haladhatja meg – bármelyik is a hosszabb – a 15 oldalt vagy a tájékoztató terjedelmének 7 %-át. Az összefoglaló nem tartalmazhat kereszthivatkozásokat a tájékoztató más részeire.

A XXII. mellékletben meghatározott szakaszok és elemek sorrendje kötelező. Az összefoglalót közérthető nyelven kell megfogalmazni, az abban foglalt lényeges információkat könnyen megtalálható és értelmezhető módon kell bemutatni. Amennyiben a kibocsátó a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése alapján nem köteles a tájékoztató részeként összefoglalót készíteni, ugyanakkor a tájékoztatóban áttekintő részt helyez el, úgy e szakasz nem viselheti az „Összefoglaló” címet, kivéve, ha a kibocsátó eleget tesz az összefoglalóra vonatkozó, az e cikkben és a XXII. mellékletben meghatározott összes közzétételi követelménynek.

(2)  Az alaptájékoztató összefoglalója a következő információkat tartalmazhatja:

a) az alaptájékoztatóban foglalt információk;

b) az értékpapírjegyzékek sémái és modulja (moduljai) által előírt választható információk;

c) az értékpapírjegyzékek sémái és modulja (moduljai) által előírt, a végleges feltételekben később megadandó, üresen hagyott szakasszal jelzett információk.

(3)  Az adott kibocsátáshoz készített összefoglaló az alaptájékoztató összefoglalójának lényeges információit és a végleges feltételek vonatkozó részeit kombinálja. Az adott kibocsátás összefoglalója az alábbiakat tartalmazza:

a) az alaptájékoztató összefoglalójában feltüntetett, kizárólag az adott kibocsátásra vonatkozó információk;

b) az alaptájékoztatóban megadott választási lehetőségek, amelyek a végleges feltételekben meghatározottak szerint kizárólag az adott kibocsátásra vonatkoznak;

c) az alaptájékoztatóban korábban üresen hagyott, a végleges feltételekben megadott vonatkozó információk.

Amennyiben a végleges feltételek különféle értékpapírokra vonatkoznak, amelyek azonban csak nagyon kevés részlet tekintetében – úgy mint a kibocsátási ár vagy a lejárati nap – különböznek egymástól, úgy ezen értékpapírok adott kibocsátásaihoz ugyanaz az egységes összefoglaló mellékelhető, feltéve, hogy az egyes értékpapírokra vonatkozó információk egyértelműen elkülönülnek egymástól.

Az adott kibocsátás összefoglalójára ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a végleges feltételekre, és az összefoglaló a végleges feltételek mellékletét képezi.

▼BIII.

FEJEZET

A tájékoztató, az alaptájékoztató és a kiegészÍtések formátuma

25. cikk

A tájékoztató formátuma

(1) Amennyiben a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdése szerint úgy dönt, hogy a tájékoztatót egyetlen dokumentumként állítja össze, a tájékoztató a következő részekből és sorrendben tevődik össze:

1. egyértelmű, részletes tartalomjegyzék;

2. a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírt összefoglaló;

3. a kibocsátóval és a kibocsátandó értékpapírfajtával kapcsolatos kockázati tényezők;

4. a tájékoztató összeállításának alapját képező sémákban és modulokban foglalt egyéb információk.

(2) Amennyiben a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdése szerint úgy dönt, hogy a tájékoztatót több, különálló dokumentumból állítja össze, mind az értékpapírjegyzék, mind a regisztrációs okmány a következő részekből és sorrendben tevődik össze:

1. egyértelmű, részletes tartalomjegyzék;

2. adott esetben a kibocsátóval és a kibocsátandó értékpapírfajtával kapcsolatos kockázati tényezők;

3. a tájékoztató összeállításának alapját képező sémákban és modulokban foglalt egyéb információk.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy szabadon határozhatja meg a tájékoztató összeállításának alapját képező sémákban és modulokban foglalt kötelező információk bemutatásának sorrendjét.

(4) Amennyiben az információk sorrendje nem egyezik meg a tájékoztató összeállításának alapját képező sémákban és modulokban előírt információk sorrendjével, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága felkérheti a kibocsátót, az ajánlattevőt vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személyt, hogy a tájékoztató ellenőrzése céljából az engedélyezés előtt készítsen listát a kereszthivatkozásokról. A listában meg kell jelölni, hogy az egyes információk a tájékoztató melyik oldalán találhatók.

(5) Amennyiben a tájékoztató összefoglalóját a 2003/71/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban ki kell egészíteni, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy esetenként dönti el, hogy belefoglalja-e az új információkat az eredeti összefoglalóba és ezzel új összefoglalót készít, vagy pedig kiegészíti az összefoglalót.

Amennyiben belefoglalják az új információt az eredeti összefoglalóba, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy (elsősorban lábjegyzetek beillesztésével) gondoskodik arról, hogy a befektetők könnyen azonosíthassák a változásokat.

Új összefoglaló vagy az összefoglaló kiegészítő jegyzéke készítését megelőző ajánlattételhez kapcsolódó végleges feltételek és az adott kibocsátásra vonatkozó, a végleges feltételekhez csatolt összefoglaló újbóli benyújtása semmilyen esetben sem írható elő.

26. cikk

Az alaptájékoztató és az ahhoz kapcsolódó végleges feltételek formátuma

(1) Amennyiben a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban alaptájékoztató elkészítése mellett dönt, az alaptájékoztató a következő részekből és sorrendben tevődik össze:

1. egyértelmű, részletes tartalomjegyzék;

2. a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírt összefoglaló;

3. a kibocsátóhoz és a kibocsátandó értékpapírfajtához kapcsolódó kockázati tényezők;

4. a tájékoztató összeállításának alapját képező sémákban és modulokban foglalt egyéb információk.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy szabadon határozhatja meg a tájékoztató összeállításának alapját képező sémákban és modulokban foglalt kötelező információk bemutatásának sorrendjét. Az alaptájékoztatóban szereplő különféle értékpapírokra vonatkozó információkat egyértelműen szét kell választani.

(3) Amennyiben az információk sorrendje nem egyezik meg a tájékoztató összeállításának alapját képező sémákban és modulokban előírt információk sorrendjével, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága felkérheti a kibocsátót, az ajánlattevőt vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személyt, hogy a tájékoztató ellenőrzése céljából a bevezetés kérelmezése előtt készítsen listát a kereszthivatkozásokról. A listában meg kell jelölni, hogy az egyes információk a tájékoztató melyik oldalán találhatók.

(4) Amennyiben a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy egy adott értékpapírfajtára vonatkozóan korábban már benyújtotta a regisztrációs okmányt, később viszont úgy dönt, hogy a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjában előírt feltételeknek megfelelően alaptájékoztatót állít össze, az alaptájékoztatóban a következőket kell feltüntetnie:

1. a korábban vagy egyidejűleg benyújtott és jóváhagyott regisztrációs okmányban szereplő információk, amelyeket az e rendelet 28. cikkében előírt feltételeknek megfelelően hivatkozással kell megadni;

2. a végleges feltételek kivételével azon információk, amelyek egyébként szerepelnének az adott értékpapírjegyzékben, ha azokat az alaptájékoztató nem tartalmazza.

▼M5

(5) A végleges feltételeket külön dokumentum formájában vagy az alaptájékoztatóba illesztve kell ismertetni. A végleges feltételeket könnyen elemezhető és érthető formában kell elkészíteni.

A vonatkozó értékpapírjegyzék sémáinak és moduljainak az alaptájékoztatóban megtalálható elemei a végleges feltételekben nem szerepelhetnek.

A kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy a végleges feltételekben a XXI. mellékletben meghatározott bármely kiegészítő információt feltüntethet.

A végleges feltételekben egyértelmű és szembetűnő nyilatkozatot kell közzétenni arról, hogy:

a) az alaptájékoztatóval és annak kiegészítő jegyzékével (jegyzékeivel) együtt értelmezendő végleges feltételek elkészítésére a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott célból került sor;

b) az alaptájékoztatót és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő jegyzéket (jegyzékeket) hol teszik közzé a 2003/71/EK irányelv 14. cikkének megfelelően;

c) az összes információ megismeréséhez az alaptájékoztatót és a végleges feltételeket együttesen kell értelmezni;

d) az adott kibocsátás összefoglalóját a végleges feltételek mellékleteként csatolják.

A végleges feltételek – a tagállami jogszabályoktól függően – tartalmazhatják a kibocsátó jogi képviselőjének vagy a tájékoztatóért felelős személynek, vagy mindkettőjüknek az aláírását.

(5a) A végleges feltételeket és az adott kibocsátás összefoglalóját ugyanazon a nyelven kell elkészíteni, mint az alaptájékoztató végleges feltételeinek jóváhagyott sablonját, valamint az alaptájékoztató összefoglalóját.

Amennyiben a végleges feltételeket – a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban – közlik a fogadó tagállam illetékes hatóságával, vagy ha több mint egy fogadó tagállam van a fogadó tagállamok illetékes hatóságaival, úgy a végleges feltételekre és a csatolt összefoglalóra a következő nyelvi szabályok alkalmazandók:

a) amennyiben az alaptájékoztató összefoglalóját a 2003/71/EK irányelv 19. cikke szerint le kell fordítani, úgy az adott kibocsátásnak a végleges feltételekhez csatolt összefoglalójára az alaptájékoztató összefoglalójára vonatkozó fordítási követelmények érvényesek;

b) amennyiben az alaptájékoztatót a 2003/71/EK irányelv 19. cikke szerint le kell fordítani, úgy az adott kibocsátás végleges feltételeire és az ahhoz csatolt összefoglalóra az alaptájékoztatóra vonatkozó fordítási követelmények érvényesek.

A kibocsátó a fordításokat a végleges feltételekkel együtt benyújtja a fogadó tagállam hatóságához, vagy ha több mint egy fogadó tagállam van a fogadó tagállamok illetékes hatóságaihoz.

▼B

(6) Amennyiben az alaptájékoztató különféle értékpapírokra vonatkozik, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy az alaptájékoztatóban egyetlen összefoglalót jelentet meg az összes értékpapírról. A különféle értékpapírokkal kapcsolatos információkat azonban az összefoglalóban egyértelműen szét kell választani.

(7) Amennyiben az alaptájékoztató összefoglalóját a 2003/71/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban ki kell egészíteni, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy eseti alapon dönt arról, hogy beépíti-e az új információt az eredeti összefoglalóba, és ezzel új összefoglalót készít, vagy pedig kiegészíti az összefoglalót.

Amennyiben beépítik az új információt az eredeti összefoglalóba, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy (elsősorban lábjegyzetek beillesztésével) gondoskodik arról, hogy a befektetők könnyen azonosíthassák a változásokat.

(8) A kibocsátók, ajánlattevők és a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személyek két vagy több eltérő alaptájékoztatót egyetlen dokumentumban is összefoglalhatnak.

▼M5IIIa.

FEJEZET

ARÁNYOS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

26a. cikk

A jogosultsági kibocsátásokra vonatkozó arányos sémák

(1)  A jogosultsági kibocsátásokra a XXIII. és XXIV. mellékletben meghatározott sémák alkalmazandók, feltéve, hogy a kibocsátó már kereskedésre bocsátott azonos osztályú részvényeket valamely szabályozott piacon vagy a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 ) 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontja szerinti multilaterális kereskedési rendszerben.

(2)  Azok a kibocsátók, akiknek azonos osztályú részvényeit már kereskedésre bevezették egy multilaterális kereskedési rendszerbe, csak akkor alkalmazhatják a XXIII. és XXIV. mellékletben meghatározott sémákat, ha az említett multilaterális kereskedési rendszer megfelel az alábbiaknak:

a) rendelkezések kötelezik a kibocsátókat arra, hogy az egyes pénzügyi évek lezártát követő hat hónapon belül éves pénzügyi kimutatásokat és könyvvizsgálati jelentéseket, az egyes pénzügyi évek első hat hónapjának végét követő négy hónapon belül féléves pénzügyi beszámolókat tegyenek közzé, valamint a 2003/6/EK irányelv 1. cikke első bekezdésének 1. pontjában meghatározott bennfentes információkat hozzanak nyilvánosságra az említett irányelv 6. cikke szerint;

b) rendelkezések kötelezik a kibocsátókat arra, hogy a honlapjukon történő közzététel által tegyék nyilvánosan hozzáférhetővé az a) pontban említett jelentéseket és információkat;

c) a 2003/6/EK irányelvvel összhangban a bennfentes kereskedést és a piaci manipulációt tiltó rendelkezéseket tartalmaznak.

(3)  A tájékoztató elején elhelyezett nyilatkozatnak egyértelműen jeleznie kell, hogy a jogosultsági kibocsátás a kibocsátó részvényeseire irányul, és a tájékoztató közzétételi szintje arányos a kibocsátásnak ezzel a fajtájával.

26b. cikk

Arányos sémák kis- és középvállalkozások, illetve kis piaci tőkeértékű társaságok számára

A XXV–XXVIII. mellékletben meghatározott arányos sémák abban az esetben alkalmazandók, amikor a kis- és középvállalkozások, illetve kis piaci tőkeértékű társaságok által kibocsátott értékpapírokat nyilvánosan kínálják, illetve a valamely tagállamban található vagy működő szabályozott piacon bocsátják kereskedésre.

A kis- és középvállalkozások, illetve kis piaci tőkeértékű társaságok ugyanakkor dönthetnek inkább úgy is, hogy a tájékoztatót az I–XVII. és a XX–XXIV. mellékletben meghatározott sémáknak megfelelően készítik el.

26c. cikk

A 2003/71/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének j) pontjában említett hitelintézeti kibocsátásokra vonatkozó arányos követelmények

A 2003/71/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének j) pontjában említett értékpapírokat kibocsátó azon hitelintézetek, amelyek az említett irányelv 1. cikkének (3) bekezdése alapján készítenek tájékoztatót, dönthetnek úgy, hogy tájékoztatójukban a korábbi pénzügyi információk közül csak a legutolsó pénzügyi évre vagy – a kibocsátó tevékenységének időtartamától függően – ennél rövidebb időtartamra vonatkozó információkat tüntetnek fel e rendelet XXIX. mellékletének megfelelően.

▼BIV.

FEJEZET

Információk és beépÍtés hivatkozással

▼M5 —————

▼B

28. cikk

A hivatkozással történő beépítésre vonatkozó rendelkezések

(1) Az információkat be lehet hivatkozással építeni a tájékoztatóba vagy az alaptájékoztatóba, különösen, ha azok a következő dokumentumokban találhatóak:

1. éves vagy közbenső pénzügyi információk;

2. különleges tranzakciók, például fúzió vagy szétválás alkalmával készített dokumentumok;

3. könyvvizsgálói jelentések és pénzügyi beszámolók;

4. alapító okirat és alapszabály;

5. korábban jóváhagyott és közzétett tájékoztatók és/vagy alaptájékoztatók;

6. szabályozott információk;

7. értékpapír-tulajdonosoknak küldött körlevelek.

(2) A tájékoztatóba, alaptájékoztatóba vagy az ezt alkotó dokumentumokba hivatkozással beépíthető információkat tartalmazó dokumentumokat a 2003/71/EK irányelv 19. cikkében előírt rendelkezéseknek megfelelően kell összeállítani.

(3) Amennyiben egy hivatkozással beépíthető dokumentum olyan információkat tartalmaz, amelyek lényegesen módosultak, ezt a körülményt a tájékoztatóban vagy alaptájékoztatóban egyértelműen jelezni kell, és meg kell adni a naprakész információkat.

(4) A kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy úgy is beépítheti az információkat a tájékoztatóba vagy az alaptájékoztatóba, hogy az adott dokumentumnak csak meghatározott részeire hivatkozik; ebben az esetben azonban jeleznie kell, hogy a nem szerepeltetett részek vagy nem lényegesek a befektető szempontjából, vagy pedig a tájékoztatóban máshol megtalálhatók.

(5) Ha a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy hivatkozással építi be az információkat, törekednie kell arra, hogy az érthetőség és az információkhoz való hozzáférés tekintetében ne veszélyeztesse a befektetők védelmét.V.

FEJEZET

Közzététel és reklámok terjesztése

29. cikk

Elektronikus formában történő közzététel

(1) A tájékoztatónak vagy alaptájékoztatónak a 2003/71/EK irányelv 14. cikke (2) bekezdésének c), d) és e) pontjával összhangban, illetve kiegészítő hozzáférési lehetőségként elektronikus formában történő közzétételére a következő követelmények vonatkoznak:

1. az internetes oldalra történő belépéskor a tájékoztató vagy alaptájékoztató legyen könnyen elérhető;

2. a fájl formátuma olyan legyen, hogy ne legyen lehetséges a tájékoztató vagy alaptájékoztató megváltoztatása;

3. a tájékoztató vagy alaptájékoztató ne tartalmazzon hiperhivatkozást, kivéve az elektronikus címekre történő azon hiperhivatkozásokat, amelyekkel a hivatkozással beépített információk le lehet hívni;

4. a befektetők képesek legyenek letölteni és kinyomtatni a tájékoztatót vagy alaptájékoztatót.

Az első albekezdés 3. pontjában említett kivétel csak a hivatkozással beépített dokumentumokra vonatkozik; e dokumentumoknak egyszerű és közvetlenül alkalmazható technikai megoldással elérhetőnek kell lenniük.

(2) Amennyiben a tájékoztatót vagy alaptájékoztatót az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattétel céljából teszik közzé a kibocsátó, a pénzügyi közvetítő vagy a szabályozott piac internetes oldalán, meg kell tenni a szükséges intézkedéseket – például az ajánlat címzettjeinek megjelölésével – annak elkerülésére, hogy olyan tagállamokban vagy harmadik országokban honos személyeket is megszólítsanak, amelyekre a nyilvános ajánlattétel nem vonatkozik.

30. cikk

Újságban történő közzététel

(1) A 2003/71/EK irányelv 14. cikke (2) bekezdése a) pontjának teljesítése érdekében a tájékoztatót vagy alaptájékoztatót országosan vagy több régióban terjesztett általános vagy pénzügyi témájú újságban kell közzétenni.

(2) Amennyiben az illetékes hatóság véleménye szerint a közzétételre kiválasztott újság nem felel meg az (1) bekezdés követelményeinek, a hatóság választ ki egy olyan újságot, amelynek terjesztését – különösen az egyes tagállamok földrajzi területének, népességének és olvasási szokásainak figyelembevételével – e célra megfelelőnek tartja.

31. cikk

A hirdetmény közzététele

(1) Amennyiben egy tagállam él a 2003/71/EK irányelv 14. cikke (3) bekezdésében biztosított lehetőséggel, és hirdetmény közzétételét követeli meg arról, hogy a tájékoztató vagy alaptájékoztató rendelkezésre bocsátása hogyan történt, és azokat a nyilvánosság hol szerezheti be, az említett hirdetményt a tájékoztató közzétételére az e rendelet 30. cikkében előírt követelményeknek megfelelő újságban kell közzétenni.

Amennyiben a hirdetmény olyan tájékoztatóra vagy alaptájékoztatóra vonatkozik, amelyet kizárólag azzal a céllal tették közzé, hogy engedélyezzék az értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetését, és az érintett szabályozott piacon már engedélyezettek az ilyen kategóriájú értékpapírok, a hirdetmény az érintett szabályozott piac hivatalos lapjában is közzétehető, függetlenül attól, hogy a hivatalos lap nyomtatott vagy elektronikus formában létezik-e.

(2) A hirdetményt legkésőbb a tájékoztatónak vagy alaptájékoztatónak a 2003/71/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése szerinti közzétételét követő munkanapon kell megjelentetni.

(3) A hirdetmény a következő információt tartalmazza:

1. a kibocsátó megnevezése;

2. az ajánlott értékpapírok fajtája, kategóriája és mennyisége, továbbá annak ismertetése, hogy kérelmezték-e a bevezetést, amennyiben ezek az adatok a hirdetmény közzétételének időpontjában ismertek;

3. az ajánlattétel/bevezetés tervezett ideje;

4. nyilatkozat a tájékoztató vagy alaptájékoztató közzétételéről és beszerezhetőségéről;

5. ha a tájékoztató vagy alaptájékoztató nyomtatott formában jelent meg, tájékoztatás arról, hogy a nyomtatott anyag nyilvánosan hol és mennyi ideig férhető hozzá;

6. ha a tájékoztató vagy alaptájékoztató elektronikus formában jelent meg, tájékoztatás arról, hogy a befektetők hol igényelhetnek nyomtatott példányt;

7. a hirdetmény kelte.

32. cikk

Jóváhagyott tájékoztatók jegyzéke

Az illetékes hatóság internetes oldalán a 2003/71/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésével összhangban közzétett tájékoztatók és alaptájékoztatók jegyzékében meg kell jelölni, hogy az érintett tájékoztatókat hogyan tették nyilvánosan hozzáférhetővé és hol szerezhetők be.

33. cikk

Alaptájékoztatók végleges feltételeinek közzététele

Az alaptájékoztatóval kapcsolatos végleges feltételek közzétételi módjának nem kell megegyeznie az alaptájékoztató esetében alkalmazott módszerrel, feltéve hogy valamely, a 2003/71/EK irányelv 14. cikkében említett közzétételi módszert alkalmazzák.

34. cikk

Reklámok terjesztése

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásához vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez kapcsolódó reklámot az érdekelt felek, azaz a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy, illetve az értékpapírok kibocsátásában és/vagy jegyzésében részt vevő pénzügyi közvetítők terjeszthetik, nevezetesen a következő kommunikációs eszközök felhasználásával:

1. címzett vagy címzés nélküli nyomtatott anyag;

2. elektronikus üzenet vagy mobiltelefonon, illetve személyhívón keresztül küldött reklám;

3. formalevél;

4. sajtóreklám, megrendelő nyomtatvánnyal vagy anélkül;

5. katalógus;

6. telefon, emberi közreműködéssel vagy anélkül;

7. szemináriumok és bemutatók;

8. rádió;

9. videotelefon;

10. videoszöveg;

11. elektronikus posta;

12. távmásoló (fax);

13. televízió;

14. hirdetmény;

15. reklámtábla;

16. plakát;

17. prospektus;

18. internetes hirdetés, ideértve az internetes szalagcímet.

▼M5

Amennyiben a 2003/71/EK irányelv alapján nem kell tájékoztatót készíteni, a reklámokban erre vonatkozó figyelmeztetést kell szerepeltetni, kivéve, ha a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy úgy dönt, hogy a 2003/71/EK irányelvnek és e rendeletnek megfelelő tájékoztatót tesz közzé.

▼BVI.

FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések

35. cikk

Korábbi pénzügyi információk

(1) A közösségi kibocsátókat érintő azon kötelezettség, miszerint az I. melléklet 20.1. pontjában, a IV. melléklet 13.1. pontjában, a VII. melléklet 8.2. pontjában, a X. melléklet 20.1. pontjában és a XI. melléklet 11.1. pontjában meghatározott korábbi pénzügyi információkat a tájékoztatóban az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően újra meg kell adniuk, nem vonatkozik a 2004. január 1-jét megelőző időszakra, illetve azt – ha egy kibocsátó értékpapírját 2005. július 1-jén már a szabályozott piacra bevezették – az első konszolidált éves beszámolójának az 1606/2002/EK rendelet szerinti közzétételéig nem kell alkalmazni.

(2) Amennyiben egy közösségi kibocsátóra az 1606/2002/EK rendelet 9. cikke alapján elfogadott nemzeti átmeneti rendelkezések vonatkoznak, a korábbi pénzügyi információk tájékoztatóban történő ismételt megadására vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik a 2006. január 1-jét megelőző időszakra, illetve azt – ha egy kibocsátó értékpapírját 2005. július 1-jén már a szabályozott piacra bevezették – az első konszolidált éves beszámolójának az 1606/2002/EK rendelet szerinti közzétételéig nem kell alkalmazni.

(3) Az a kötelezettség, amely szerint az I. melléklet 20.1. pontjában, a IV. melléklet 13.1. pontjában, a VII. melléklet 8.2. pontjában, a X. melléklet 20.1. pontjában és a XI. melléklet 11.1. pontjában meghatározott korábbi pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően újra meg kell adni a tájékoztatóban,2007. január 1-jéig nem vonatkozik harmadik országok olyan kibocsátóira, amelyek:

1. értékpapírjaikat 2007. január 1-jéig bevezetik a szabályozott piacra;

és

2. a harmadik ország nemzeti számviteli standardjainak megfelelően készítették elő és nyújtották be a korábbi pénzügyi információkat.

Ebben az esetben a korábbi pénzügyi információk mellé részletesebb és/vagy kiegészítő információt kell mellékelni, ha a tájékoztatóban szereplő pénzügyi kimutatás nem nyújt valós és megbízható képet a kibocsátó eszközeiről, forrásairól, pénzügyi helyzetéről és eredményéről.

(4) Harmadik országok kibocsátói, amelyek az 1606/2002/EK rendelet 9. cikkében említett nemzetközileg elfogadott standardok szerint állították össze a korábbi pénzügyi információkat, felhasználhatják ezt az információt a 2007. január 1-jét megelőzően benyújtott tájékoztatókban, az adatok megismétlésének kötelezettsége nélkül.

▼M3

(5) A harmadik országbeli kibocsátók 2009. január 1-jétől a korábbi pénzügyi információkat a következő számviteli standardok valamelyikével összhangban mutatják be:

a) az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok;

b) nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, feltéve, hogy a korábbi pénzügyi információk részét képező auditált pénzügyi kimutatások kiegészítő mellékletében szerepel az a kifejezett és korlátozás nélküli kijelentés, hogy e pénzügyi kimutatások megfelelnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása standarddal összhangban;

c) Japán általánosan elfogadott számviteli elvei;

d) az Amerikai Egyesült Államok általánosan elfogadott számviteli elvei.

2012. január 1-jétől a harmadik országbeli kibocsátók a korábbi pénzügyi információkat az első albekezdésben említett standardok mellett a következő standardokkal összhangban is bemutathatják:

a) a Kínai Népköztársaság általánosan elfogadott számviteli elvei;

b) Kanada általánosan elfogadott számviteli elvei;

c) a Koreai Köztársaság általánosan elfogadott számviteli elvei.

▼M5

(5a) A harmadik országbeli kibocsátók nem kötelesek az I. melléklet 20.1. pontja, a IV. melléklet 13.1. pontja, a VII. melléklet 8.2. pontja, a X. melléklet 20.1 pontja, a XI. melléklet 11.1. pontja, a XXIII. melléklet 15.1. pontja, a XXV. melléklet 20.1. pontja, a XXVI. melléklet 13.1. pontja, a XXVIII. melléklet 20.1. pontja, vagy a XXIX. melléklet 11. pontja szerint újból közölni a tájékoztatóban szereplő, a 2015. január 1-jén vagy az után kezdődő pénzügyi éveket megelőző pénzügyi évekre vonatkozó korábbi pénzügyi információkat, továbbá nem kötelesek a VII. melléklet 8.2.a. pontja, a IX. melléklet 11.1. pontja, a X. melléklet 20.1.a. pontja, a XXVII. melléklet 11.1. pontja, vagy a XXVIII. melléklet 20.1.a. pontja szerint az 1606/2002/EK rendelet alapján elfogadott nemzetközi beszámolókészítési standardok és a szóban forgó, a 2015. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi éveket megelőző pénzügyi évekre vonatkozó információk összeállításánál figyelembe vett számviteli elvek közötti különbségek részletes bemutatására sem, feltéve, hogy a korábbi pénzügyi információkat az Indiai Köztársaság általánosan elfogadott számviteli alapelveivel összhangban készítették el.

▼M3 —————

▼B

(6) E cikk rendelkezéseit a VI. melléklet 3. pontjára is alkalmazni kell.

36. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba a tagállamokban.

Ezt a rendeletet 2005. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLETEK

I–XVII. melléklet: Sémák és modulok

XVIII. melléklet: Sémák és modulok kombinációs lehetőségeinek táblázata

XIX. melléklet: Különleges kibocsátók jegyzéke
I. MELLÉKLET

A részvények regisztrációs okmányának minimális közzétételi követelményei (séma)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felelős a regisztrációs okmányban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A regisztrációs okmányért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmányban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Adott esetben a regisztrációs okmány egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint megfelelnek a tényeknek a regisztrációs okmány azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK

2.1.

A kibocsátó könyvvizsgálóinak neve és címe (valamint szakmai testületekben való tagsága) a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban.

2.2.

Amennyiben a könyvvizsgáló a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban lemondott, leváltották vagy megbízását nem újították meg, ennek részletei, ha lényegesek.

3.

KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

3.1.

A korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évére, és az azt követő közbenső pénzügyi időszakokra benyújtott, a kibocsátóra vonatkozó kiemelt korábbi pénzügyi információk, a pénzügyi információkkal megegyező pénznemben.

A kiemelt korábbi pénzügyi információknak tartalmaznia kell a kibocsátó pénzügyi helyzetét összegző kulcsszámokat.

3.2.

Amennyiben a közbenső pénzügyi időszakra nyújtanak be kiemelt pénzügyi információkat, meg kell adni a megelőző pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító adatokat is, kivéve ha az összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelménynek az év végi mérlegadatok benyújtásával tesznek eleget.

4.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

A „Kockázati tényezők” szakaszban a kibocsátóra vagy az ágazatra jellemző kockázati tényezők egyértelmű bemutatása.

5.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

5.1

A kibocsátó története és fejlődése

5.1.1.

A kibocsátó jogi és kereskedelmi neve.

5.1.2.

A kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma.

5.1.3.

A kibocsátó bejegyzésének időpontja és tevékenységének időtartama, amennyiben nem határozatlan időre hozták létre.

5.1.4.

A kibocsátó székhelye, jogi formája, a működésére irányadó jog, a bejegyzés országa, létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma.

5.1.5.

A kibocsátó üzleti tevékenységének alakulásában bekövetkezett fontosabb események.

5.2.

Befektetések

5.2.1.

A kibocsátó főbb befektetéseinek bemutatása (az összeg feltüntetésével), a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évében, a regisztrációs okmány keltéig.

5.2.2.

A kibocsátó folyamatban levő főbb befektetéseinek bemutatása, ideértve a befektetések földrajzi megoszlását (belföldi és külföldi) és a finanszírozás módját (belső vagy külső forrásokból).

5.2.3

Tájékoztatás a kibocsátó olyan főbb jövőbeli befektetéseiről, amelyekre az igazgatóság már kötelezettséget vállalt.

6.

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE

6.1.

Fő tevékenységi körök

6.1.1.

A kibocsátó működése és fő tevékenységi körei, valamint az ahhoz kapcsolódó kulcstényezők bemutatása, az értékesített termékek és/vagy nyújtott szolgáltatások főbb fajtái a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évében;és

6.1.2.

a bevezetett fontosabb új termékek és/vagy szolgáltatások ismertetése, továbbá olyan mértékben, amennyire az új termékek vagy szolgáltatások fejlesztését nyilvánosságra hozták, a fejlesztés helyzetének bemutatása.

6.2.

Legfontosabb piacok

A kibocsátó legfontosabb versenypiacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat tevékenységi körönkénti bontásban, valamint annak földrajzi piaconkénti megoszlását a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évében.

6.3.

Amennyiben a 6.1. és 6.2. pont szerinti információkat rendkívüli tényezők befolyásolták, azok ismertetése.

6.4.

Amennyiben a kibocsátó üzleti tevékenysége vagy jövedelmezősége szempontjából jelentőséggel bír, összefoglaló adatok arról, hogy a kibocsátó milyen mértékben függ szabadalmaktól, licencektől, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződésektől vagy új gyártási eljárásoktól.

6.5.

A kibocsátó által a saját versenyhelyzetéről tett bármely megállapítás alapjául szolgáló adatok.

7.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

7.1.

Amennyiben a kibocsátó vállalatcsoport tagja, a csoport és a kibocsátó csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása.

7.2.

A kibocsátó jelentős leányvállalatainak felsorolása, ideértve a leányvállalat nevét, a bejegyzés vagy székhely országát, a tulajdonosi jogokban való részesedést és a szavazati jogot, ha az nem egyezik meg az előbbivel.

8.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

8.1.

A fontosabb meglévő vagy tervezett befektetett nem pénzügyi eszközökre vonatkozó adatok, ideértve a bérelt vagyontárgyakat és adott esetben a jelentősebb terheket is.

8.2.

Azon környezetvédelmi kérdések bemutatása, amelyek a kibocsátó tárgyi eszközeinek felhasználását érinthetik.

9.

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉS A PÉNZÜGYI HELYZET ÁTTEKINTÉSE

9.1.

Pénzügyi helyzet

Amennyiben a regisztrációs okmány máshol nem ismerteti, a kibocsátó pénzügyi helyzete, a pénzügyi helyzet lényeges változásai és az üzleti eredmény bemutatása minden olyan évre és közbenső időszakra vonatkozóan, amellyel kapcsolatban korábbi pénzügyi információkat kell benyújtani, ideértve a pénzügyi információkban évről évre bekövetkezett lényeges változások indoklását is, amennyiben ez a kibocsátó üzleti tevékenységének megértéséhez összességében szükséges.

9.2.

Üzleti eredmény

9.2.1.

A kibocsátó üzleti tevékenységből származó eredményét jelentősen befolyásoló lényeges tényezők bemutatása, ideértve a szokatlan vagy ritka eseményeket vagy új fejleményeket is, továbbá azt is, hogy ezek milyen mértékben befolyásolták az eredményt.

9.2.2.

Amennyiben a pénzügyi beszámoló a nettó értékesítés vagy nettó árbevétel jelentős változását mutatja, a változások szöveges magyarázata.

9.2.3.

Minden olyan kormányzati, gazdasági, költségvetési, pénzügyi vagy politikai intézkedésre vagy tényezőre vonatkozó információ, amely közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja vagy befolyásolhatja a kibocsátó üzleti tevékenységét.

10.

TŐKEFORRÁSOK

10.1.

A kibocsátó saját tőkeforrásaira vonatkozó adatok (mind rövid, mind hosszú távon).

10.2.

A kibocsátó pénzforgalmának (cash-flow) forrásai és összege, valamint szöveges bemutatása.

10.3.

A kibocsátó hitelszükségletének és finanszírozási szerkezetének bemutatása.

10.4.

Információk a tőkeforrások felhasználásának bármely korlátozásáról, ami közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja vagy befolyásolhatja a kibocsátó üzleti tevékenységét.

10.5.

Az 5.2.3. és a 8.1. pontban említett kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges várható finanszírozási források ismertetése.

11.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS, SZABADALMAK ÉS LICENCIÁK

Indokolt esetben a kibocsátó kutatási és fejlesztési politikájának bemutatása a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évére vonatkozóan, ideértve a kibocsátó által támogatott kutatási és fejlesztési tevékenységekre fordított összegeket.

12.

TRENDEK

12.1.

A gyártásra, értékesítésre és készletekre, a költségekre és értékesítési árakra vonatkozó legjelentősebb közelmúltbeli trendek az utolsó pénzügyi év vége és a regisztrációs okmány dátuma közötti időszakban.

12.2.

Az ismert trendek, a bizonytalansági tényezők, a kereslet, a kötelezettségvállalások vagy események bemutatása, amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolhatnak a kibocsátó üzleti kilátásaira legalább a folyó pénzügyi évben.

13.

NYERESÉG-ELŐREJELZÉS VAGY -BECSLÉS

Amennyiben a kibocsátó úgy dönt, hogy ismerteti a nyereség-előrejelzést vagy -becslést, a regisztrációs okmányban fel kell tüntetni a 13.1. és 13.2. pontban meghatározott információkat.

13.1.

Nyilatkozat azon főbb feltételezésekről, amelyeken a kibocsátó előrejelzése vagy becslése alapul.

Egyértelműen meg kell különböztetni az azon tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyeket az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjai befolyásolni tudnak, és azokra a tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyek kifejezetten az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjainak a hatáskörén kívül esnek; a feltételezéseknek a befektetők számára könnyen érthetőnek, jellemzőnek és pontosnak kell lenniük, és nem vonatkozhatnak az előrejelzések alapjául szolgáló becslések általános pontosságára.

▼M6

13.2.

Független könyvelő vagy könyvvizsgáló által készített jelentés, amely megállapítja, hogy a független könyvelő vagy könyvvizsgáló véleménye szerint az előrejelzést vagy becslést a jelzettek alapján helyesen állították össze, valamint hogy a nyereség-előrejelzés vagy -becslés során alkalmazott számviteli elvek összhangban vannak a kibocsátó számviteli politikájával.

Amennyiben a pénzügyi információ az előző pénzügyi évhez kapcsolódik és a számadatok értékeléséhez szükséges magyarázatokon kívül kizárólag olyan nem félrevezető számokat tartalmaz, amelyek lényegében megegyeznek az előző pénzügyi évre vonatkozó, következő auditált éves pénzügyi beszámolóban közzéteendő végleges számokkal, nem kell előírni jelentés készítését, feltéve, hogy a tájékoztató tartalmazza az alábbi nyilatkozatok mindegyikét:

a)  a szóban forgó pénzügyi információért felelős személy – ha különbözik a tájékoztatóért általánosságban felelős személytől – jóváhagyja az adott információt;

b)  független könyvelő vagy könyvvizsgáló megerősítette, hogy az adott információ lényegében megegyezik a következő auditált éves pénzügyi beszámolóban közzéteendő végleges számokkal;

c)  az adott pénzügyi információt még nem auditálták.

▼B

13.3.

A nyereség-előrejelzést vagy -becslést úgy kell elkészíteni, hogy az alapul szolgáló adatok összehasonlíthatóak legyenek a korábbi pénzügyi információkkal.

13.4.

Amennyiben a tájékoztatóban még nem realizált nyereség előrejelzését teszik közzé, nyilatkozni kell arról, hogy az előrejelzés a regisztrációs okmány közzétételének időpontjában még mindig helytálló, valamint magyarázatot kell adni abban az esetben, ha az előrejelzés már nem érvényes.

14.

IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEK ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK

14.1.

A következő személyek neve, üzleti elérhetősége és beosztása a kibocsátó társaságban, valamint az említett kibocsátó társaság keretein kívül általuk ellátott főbb tevékenységek, amennyiben ezek a kibocsátó szempontjából lényegesek:

a)  az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai;

b)  betéti részvénytársaság korlátlan felelősségű tagjai;

c)  alapítók, ha a kibocsátó kevesebb mint öt éve alakult meg; és

d)  bármely vezető tisztségviselő, akinek személye hozzájárulhat annak megállapításához, hogy a kibocsátó megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az adott üzleti tevékenységgel kapcsolatban.

Az említett személyek közötti családi kapcsolatok jellege.

A kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szervének tagjai esetében, továbbá az első albekezdés b) és d) pontjában említett személyek esetében részletezni kell az adott személy vezetői szakértelmét és tapasztalatát, valamint a következő információkat:

a)  minden olyan társaság és partnerség neve, amelynek az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervekben. Nem szükséges felsorolni a kibocsátó összes leányvállalatát, ahol a személy szintén tagja az igazgatási, irányító és felügyelő szervnek;

b)  egalább a megelőző öt évre vonatkozóan csalárd bűncselekmény miatti elítélés;

c)  minden olyan csődeljárás, csődgondnokság vagy felszámolás részletei, amelynek az első albekezdés a) és d) pontjában bemutatott személy az első albekezdés a) és d) pontjában említett beosztásából eredően részese volt, legalább az előző öt évre vonatkozóan;

d)  törvényi vagy szabályozó hatóság (ideértve a kijelölt szakmai szervezeteket is) által az érintett személy ellen indított hivatalos vádemelés és/vagy szankciók ismertetése; annak ismertetése, hogy az érintett személyt bírósági ítélettel eltiltották-e valamely kibocsátó társaság igazgatási, irányító és felügyelő szervében betöltött tagságától, illetve üzleti tevékenységének irányításától legalább az előző öt évben.

Amennyiben nincs ilyen jellegű feltárandó információ, erről nyilatkozatot kell tenni.

14.2.

Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek és a vezető állású munkavállalók összeférhetetlensége

A 14.1. pontban említett személyek által a kibocsátó számára végzett feladatok, az említett személyek magánérdeke és/vagy más feladatai közötti várható összeférhetetlenséget egyértelműen közölni kell. Amennyiben nem áll fenn összeférhetetlenség, erről nyilatkozatot kell tenni.

Meg kell nevezni a fő részvényesekkel, ügyfelekkel, szállítókkal vagy egyéb személyekkel kötött megállapodásokat vagy egyezségeket, amelynek alapján a 14.1. pontban említett személyeket igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjává vagy vezető állású munkavállalóvá választották.

A 14.1. pontban említett személyekkel kötött olyan megállapodások ismertetése, amelyek értelmében meghatározott időtartamra korlátozzák a kibocsátó társaság értékpapírjaiban való részesedésük elidegenítését.

15.

JAVADALMAZÁS ÉS JUTTATÁSOK

A 14.1. pont első albekezdésének a) és d) pontjában említett személyek számára az utolsó teljes pénzügyi év tekintetében:

15.1.

A kibocsátó és leányvállalatai által a kibocsátó és leányvállalatai számára bármely személy által bármely minőségben végzett szolgáltatásért az érintett személyeknek fizetett javadalmazás (ideértve a sikerdíjakat és utólagos javadalmazást is) és természetbeni juttatások összege.

Ezt az információt egyénenkénti alapon kell megadni, kivéve ha a kibocsátó székhelye szerinti országban nincs ilyen kötelezettség, illetve a kibocsátó más módon teszi nyilvánossá ezeket az információkat.

15.2.

A kibocsátó vagy leányvállalatai által nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából elhatárolt vagy felhalmozott összegek.

16.

TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT

Eltérő rendelkezés hiányában a kibocsátó utolsó teljes pénzügyi évére a 14.1. pont első albekezdésének a) pontjában említett személyek tekintetében a következő adatokat kell megadni:

16.1.

A jelenlegi megbízás lejártának időpontja, ha van ilyen, és a személy által a megbízás keretében eltöltött szolgálati idő.

16.2.

Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai és a kibocsátó vagy leányvállalatai között létrejött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő, illetve egy ennek hiányáról szóló nyilatkozat.

16.3.

Információk a kibocsátó könyvvizsgálattal és javadalmazással foglalkozó bizottságáról, ideértve a bizottsági tagok nevét és a bizottság működési szabályainak összefoglalóját.

16.4.

Nyilatkozat arról, hogy a kibocsátó teljesíti-e a bejegyzése országában érvényes vállalatirányítási rendszer követelményeit. Amennyiben a kibocsátó nem teljesíti a rendszer követelményeit, erről indoklással ellátott nyilatkozatot kell mellékelni.

17.

ALKALMAZOTTAK

17.1.

Az alkalmazottak létszáma az időszak végén, vagy a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban a regisztrációs okmány dátumáig minden egyes pénzügyi évre vonatkozóan az alkalmazottak átlagos létszáma (és azok változása, amennyiben jelentőséggel bír), továbbá ha lehetséges és jelentőséggel bír, az alkalmazottak megoszlása fő tevékenységi körönként és földrajzilag. Amennyiben a kibocsátó nagyobb számban foglalkoztat kölcsönzött munkaerőt, nyilatkozni kell a munkaerőkölcsönzés keretében alkalmazottak átlagos létszámáról a legutolsó pénzügyi évben.

17.2.

Részvénytulajdon és részvényopciók

A 14.1. pont első albekezdésének a) és d) pontjában említett személyek tekintetében a lehető legfrissebb információkat kell megadni az említett személyeknek a kibocsátó társaság részvényeiből való részesedéséről és a részvényekhez kapcsolódó opciókról.

17.3.

Azon megállapodások ismertetése, amelyek révén az alkalmazottak részesedhetnek a kibocsátó tőkéjéből.

18.

FŐ RÉSZVÉNYESEK

18.1.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van ilyenről – az igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjain kívül –, azon személyek neve, akik közvetve vagy közvetlenül a kibocsátóban olyan tőkerészesedéssel vagy szavazati joggal rendelkeznek, amit a kibocsátó nemzeti jogszabályai értelmében a részesedés összegével együtt jelenteni kell; amennyiben nincs ilyen személy, erről nyilatkozni kell.

18.2.

Rendelkeznek-e a kibocsátó fő részvényesei eltérő szavazati jogokkal; amennyiben nem, erről nyilatkozni kell.

18.3.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van ilyenről, azon személyek neve, akik a kibocsátó fölött közvetlenül vagy közvetve tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot gyakorolnak, ismertetve az ellenőrzés jellegét, valamint az ellenőrzési joggal való visszaélés megakadályozására elfogadott intézkedéseket.

18.4.

A kibocsátó előtt ismert megállapodások bemutatása, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet.

19.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK

A kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek adatait (ebben az összefüggésben az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott standardokban meghatározott információk), amelyeket a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban a regisztrációs okmány dátumáig hajtott végre, az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott, megfelelő standarddal összhangban kell közölni.

Amennyiben az ilyen standardok a kibocsátóra nem vonatkoznak, a következő információkat kell megadni:

a)  a kibocsátó számára – ügyletenként vagy összességükben – jelentőséggel bíró ügyletek jellege és terjedelme. Amennyiben a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek nem piaci alapon jöttek létre, indokolni kell ennek okát. Visszafizetetlen kölcsön esetén, beleértve mindennemű garanciát is, meg kell adni a hátralékos összeget;

b)  a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók mekkora összeget, illetve százalékos arányt képviselnek a kibocsátó forgalmában.

20.

A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA, PÉNZÜGYI HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

20.1.

Korábbi pénzügyi információk

A három legutolsó pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó, ellenőrzött korábbi pénzügyi információk, továbbá könyvvizsgálói jelentés mindegyik évre. ►M2  Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 36 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb. ◄ Közösségi kibocsátók esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően, illetve, ha az nem alkalmazható, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Amennyiben a pénzügyi információk nem felelnek meg ezeknek a standardoknak, azokat ismételt pénzügyi kimutatás formájában kell benyújtani.

A legutóbbi két évre vonatkozó, ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat a kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott formának megfelelően kell összeállítani és benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra vonatkozó számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat.

Amennyiben a kibocsátó egy évnél rövidebb ideje végzi a jelenlegi gazdasági tevékenységét, az erre az időszakra vonatkozó korábbi ellenőrzött pénzügyi információkat közösségi kibocsátó esetében az 1606/2002/EK rendelet szerinti éves pénzügyi beszámolókra alkalmazandó standardoknak megfelelően, illetve, ha ezek nem alkalmazhatók, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Ezeket a korábbi pénzügyi információkat ellenőrizni kell.

Amennyiben az ellenőrzött pénzügyi információkat a nemzeti számviteli standardok szerint állították össze, az e pontban előírt pénzügyi információk között a következőknek kell szerepelnie:

a)  mérleg;

b)  eredménykimutatás;

c)  áttekintés a saját tőke összes változásáról, illetve nyilatkozat a saját tőke azon változásairól, amelyek a tulajdonosokkal folytatott tőkeműveletektől vagy a tulajdonosoknak történt osztalékkifizetésektől eltérő okok miatt következtek be;

d)  nyilatkozat a pénzforgalomról (cash-flow);

e)  számviteli politika és kiegészítő mellékletek.

A korábbi éves pénzügyi információkat független könyvvizsgálóval, az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban ellenőriztetni kell, továbbá véleményeztetni kell, hogy a regisztrációs dokumentum céljából megfelelően valós és megbízható képet adnak-e.

20.2.

Előzetes pénzügyi információk

Jelentős bruttó változás esetén annak bemutatása, hogy az ügylet milyen hatást gyakorolhatott volna a kibocsátó eszközeire, forrásaira és bevételeire, ha azt a jelentés szerinti időszak kezdetén vagy a jelentési napon hajtották volna végre.

Ez a követelmény általában előzetes pénzügyi információk megadásával teljesíthető.

Az előzetes pénzügyi információkat a II. mellékletben megállapított módon kell bemutatni, és az ott előírt adatokat kell tartalmazniuk.

Az előzetes pénzügyi információkhoz mellékelni kell a független könyvvizsgáló jelentését.

20.3.

Pénzügyi kimutatások

Amennyiben a kibocsátó készít saját és konszolidált éves pénzügyi beszámolót is, legalább a konszolidált éves beszámolónak szerepelnie kell a regisztrációs okmányban.

20.4.

A korábbi éves pénzügyi információk ellenőrzése

20.4.1.

Nyilatkozat a korábbi pénzügyi információk ellenőrzéséről. Amennyiben a bejegyzett könyvvizsgálók megtagadják a korábbi pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elkészítését, illetve a jelentés fenntartásokat vagy felelősségkizárást tartalmaz, a jelentéskészítés megtagadását, a fenntartásokat vagy a felelősségkizárást indoklással ellátva teljes egészében ismertetni kell.

20.4.2.

Utalás a regisztrációs okmányban található olyan további információkra, amelyeket a könyvvizsgálók szintén ellenőriztek.

20.4.3.

Amennyiben a regisztrációs okmányban közölt pénzügyi adatok nem a kibocsátó ellenőrzött pénzügyi beszámolóiból származnak, jelezni kell az információk forrását és azt, hogy az adatokat nem ellenőrizték.

20.5.

A legfrissebb pénzügyi információk dátuma

20.5.1.

Az ellenőrzött pénzügyi információk nem lehetnek régebbiek a következőknél:

a)  a regisztrációs okmány dátumától számított 18 hónap, ha a kibocsátó ellenőrzött közbenső pénzügyi beszámolót közöl a regisztrációs okmányban;

b)  a regisztrációs okmány dátumától számított 15 hónap, ha a kibocsátó nem ellenőrzött közbenső pénzügyi beszámolót közöl a regisztrációs okmányban.

20.6.

Közbenső és egyéb pénzügyi információk

20.6.1.

Amennyiben a kibocsátó az utolsó ellenőrzött pénzügyi beszámolójának időpontja óta negyedévente vagy félévente pénzügyi információkat tett közzé, ezeket fel kell tüntetni a regisztrációs okmányban. Amennyiben a negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat teljes vagy részleges könyvvizsgálatnak vetették alá, a könyvvizsgálói jelentést is közölni kell. Amennyiben a negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat nem vetették alá teljes vagy részleges könyvvizsgálatnak, ezt is jelezni kell.

20.6.2.

Amennyiben a regisztrációs okmány az utolsó ellenőrzött pénzügyi év végét követően több mint kilenc hónappal később készült, annak olyan közbenső pénzügyi információkat kell tartalmaznia, amelyek ismertetik a pénzügyi év legalább első hat hónapjának eredményeit; ezeket nem szükséges ellenőrizni (ebben az esetben erre fel kell hívni a figyelmet).

A közbenső pénzügyi információknak a megelőző pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító kimutatást is tartalmazniuk kell, kivéve ha az összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelmények az év végi mérleg benyújtásával teljesíthetők.

20.7.

Osztalékpolitika

A kibocsátó osztalékfizetéssel és az arra vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos politikája.

20.7.1.

A korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi éve tekintetében az egy részvényre jutó osztalék összege; amennyiben a kibocsátó részvényeinek száma megváltozott, az összehasonlíthatóság érdekében ennek megfelelően ki kell igazítani az összeget.

20.8.

Bírósági és választottbírósági eljárások

Kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárásra vonatkozó információk (ideértve a függő, illetve a kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó és/vagy a vállalatcsoport pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig nyilatkozni kell ezek hiányáról.

20.9.

A kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében bekövetkezett lényeges változások

A vállalatcsoport pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében az utolsó olyan pénzügyi időszak vége óta bekövetkezett lényeges változások bemutatása, amelyre vonatkozóan vagy ellenőrzött pénzügyi információkat vagy közbenső pénzügyi információkat tettek közzé; amennyiben ilyen változás nem következett be, erről nyilatkozni kell.

21.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

21.1.

Részvénytőke

A korábbi pénzügyi információk között ismertetett legutóbbi mérleg időpontjában érvényes információk a következőkről:

21.1.1.

A kibocsátott részvénytőke összege, és a részvénytőke minden osztálya tekintetében a következők:

a)  az engedélyezett részvények száma;

b)  a kibocsátott és teljesen befizetett részvények, illetve a kibocsátott, de nem teljesen befizetett részvények száma;

c)  a részvények névértéke, illetve nyilatkozat arról, hogy a részvényeknek nincs névértékük; és

d)  az év elején és végén forgalomban levő részvények számának egyeztetése. Amennyiben a tőke több mint 10 %-át készpénztől eltérő eszközökkel fizették be a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban, ezt a körülményt jelezni kell.

21.1.2.

Amennyiben léteznek olyan részvények, amelyek nem képviselnek tőkét, meg kell adni ezek számát és fő jellemzőit.

21.1.3.

A kibocsátó által, annak nevében vagy a leányvállalatai által birtokolt, kibocsátói részvények száma, könyv szerinti értéke és névértéke.

21.1.4.

Az átváltható értékpapírok, becserélhető értékpapírok vagy opciós utalványok mennyisége az irányadó feltételek és az átváltási, becserélési és jegyzési eljárások ismertetésével.

21.1.5.

A jóváhagyott, de ki nem bocsátott részvénytőke megszerzési jogára és/vagy az ezzel kapcsolatos kötelezettségekre, illetve a tőkeemeléssel kapcsolatos kötelezettségvállalásra vonatkozó információk és feltételek.

21.1.6.

Információ a vállalatcsoport bármelyik tagjának tőkéjéről, amelyre opciós jog vonatkozik, illetve feltételes vagy feltétel nélküli megállapodás alapján opciós joghoz köthető, továbbá az opciós jog részletes ismertetése, ideértve azon személyeket is, akikhez az opciós jog kapcsolódik.

21.1.7.

A részvénytőke előtörténete a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban, kiemelve az esetleges változásokat.

21.2.

A társaság alapító okirata és alapszabálya

21.2.1.

A kibocsátó célkitűzéseinek bemutatása, és annak megjelölése, hogy ezek hol vannak rögzítve az alapító okiratban és az alapszabályban.

21.2.2.

A kibocsátó alapszabályában, alapító okiratában, társasági szerződésében vagy belső szabályzatában az igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjaira vonatkozó főbb rendelkezések összefoglalása.

21.2.3.

Az összes meglévő részvényosztályhoz kapcsolódó jogok, elsőbbségi jogok és korlátozások bemutatása.

21.2.4.

A részvényesek jogainak megváltoztatásához szükséges intézkedések, jelezve, ha egyes feltételek szigorúbbak a törvényben előírtnál.

21.2.5.

A részvényesek éves közgyűlésének és a rendkívüli közgyűlések összehívásának rendjét meghatározó feltételek bemutatása, ideértve a részvétel feltételeit is.

21.2.6.

A kibocsátó alapszabályában, alapító okiratában, társasági szerződésében vagy belső szabályzatában rögzített azon rendelkezések rövid bemutatása, amelyek adott esetben késleltetik, vagy akár megakadályozzák a kibocsátó fölötti ellenőrzés megváltoztatását.

21.2.7.

Az alapszabályban, alapító okiratban, társasági szerződésében vagy belső szabályzatban rögzített azon rendelkezések bemutatása, amelyek meghatározzák azt a küszöbértéket, amely fölött az adott részvényes tulajdonosi mivoltát nyilvánosságra kell hozni.

21.2.8.

Az alapszabályban, alapító okiratban, társasági szerződésében vagy belső szabályzatban a tőke változására vonatkozó feltételek bemutatása, ha egyes feltételek szigorúbbak a törvényben előírtnál.

22.

LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK

A szokásos üzletmenet során kötött szerződéseken kívül minden olyan fontosabb szerződés összefoglalása, amelyben a regisztrációs okmány közzétételét közvetlenül megelőző két évben a kibocsátó vagy a vállalatcsoport bármely tagja szerződő félként szerepel.

A szokásos üzletmenet során kötött szerződéseken kívül a vállalatcsoport bármelyik tagja által kötött, a regisztrációs okmány időpontjában fennálló azon szerződések összefoglalása, amelyek rendelkezései értelmében a vállalatcsoport bármelyik tagját a vállalatcsoport szempontjából jelentőséggel bíró kötelezettség terheli, illetve ilyen jogosultság illeti meg.

23.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓ, SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT ÉS ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

23.1.

Amennyiben a regisztrációs okmány szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképesítését és adott esetben a kibocsátóban levő jelentős érdekeltségeit. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést a regisztrációs okmány szerinti formájában és összefüggésében hagyta jóvá az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát jóváhagyta.

23.2.

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Ezen túlmenően meg kell jelölni az információ forrását is.

24.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány érvényessége alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) lehet adott esetben betekinteni:

a)  a kibocsátó alapító okirata és alapszabálya;

b)  az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a regisztrációs okmány tartalmazza, vagy hivatkozik rá;

c)  a kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk, illetve vállalatcsoport esetén a kibocsátóra és leányvállalataira vonatkozó korábbi pénzügyi információk, a regisztrációs okmány közzétételét megelőző két pénzügyi év tekintetében.

Jelezni kell, hogy a nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok hol tekinthetők meg.

25.

RÉSZESEDÉSEK BEMUTATÁSA

 

Azon vállalkozásokra vonatkozó információk, amelyek tőkéjében a kibocsátó társaság olyan részesedéssel rendelkezik, ami valószínűleg jelentősen befolyásolja a kibocsátó saját eszközeinek, forrásainak és pénzügyi helyzetének és eredményének értékelését.
II. MELLÉKLET

Az előzetes pénzügyi információk modulja1.

Az előzetes pénzügyi információknak tartalmazniuk kell az érintett ügylet, gazdasági tevékenység, vállalkozás vagy egység bemutatását, továbbá a tárgyidőszakot, és egyértelműen meg kell határoznia a következőket:

a)  az információk összeállításának célja;

b)  azon tény, hogy az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek;

c)  azon tény, hogy az előzetes pénzügyi információk jellegüknél fogva egy feltételezett helyzetre vonatkoznak, és ezért nem a vállalkozás valós pénzügyi helyzetét vagy eredményét mutatják.

2.

Az előzetes pénzügyi információk a körülményektől függően mérlegből, eredménykimutatásból és az ezekhez kapcsolódó kiegészítő mellékletekből állhatnak.

3.

Az előzetes pénzügyi információkat általában oszlopos formában kell bemutatni, a következők szerint:

a)  korábbi, helyesbítés nélküli információk;

b)  előzetes helyesbítések;és

c)  az ebből eredő előzetes pénzügyi információk az utolsó oszlopban.

Meg kell jelölni az előzetes pénzügyi információk forrásait, és adott esetben ismertetni kell a tájékoztatóban a megszerzett vállalkozások vagy egységek pénzügyi beszámolóit.

4.

Az előzetes információt a kibocsátó által a legutóbbi vagy következő pénzügyi beszámolóban alkalmazott számviteli politikával összhangban kell elkészíteni, és meg kell határozni benne:

a)  az összeállítás alapját;

b)  minden tartalmi elem és helyesbítés forrását.

5.

Előzetes információkat a következők tekintetében lehet közölni:

a)  a folyó pénzügyi időszak;

b)  a legutóbb lezárt pénzügyi időszak; és/vagy

c)  a legutóbbi közbenső időszak, amelyre vonatkozóan helyesbítés nélküli információt tettek közzé, fognak közzétenni, illetve tesznek közzé ugyanabban a dokumentumban.

6.

Az előzetes pénzügyi információkhoz kapcsolódó előzetes helyesbítéseknek:

a)  egyértelműen bemutatottnak és magyarázattal ellátottnak;

b)  az ügyletekhez közvetlenül hozzárendelhetőnek;

c)  tényekkel alátámaszthatónakkell lenniük.

Ezen túlmenően az előzetes eredménykimutatás vagy cash-flow-kimutatás esetében egyértelműen meg kell különböztetni azokat a helyesbítéseket, amelyek valószínűleg tartós hatást gyakorolnak a kibocsátóra, valamint azokat is, amelyek nem.

7.

A független könyvszakértők vagy könyvvizsgálók által készített jelentésnek meg kell állapítania, hogy a könyvszakértő vagy könyvvizsgáló véleménye szerint:

a)  az előzetes pénzügyi információkat a jelzett alapon és helyesen állították össze;

b)  az alap összhangban áll a kibocsátó számviteli politikájával.
III. MELLÉKLET

A részvény-értékpapírjegyzék közzétételi minimumkövetelményei1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

A tájékoztatóban szereplő információkért, illetve adott esetben azok egyes részeiért felelős minden személy; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A tájékoztatóért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a tájékoztató egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata, amely szerint az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztató azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

 

A „Kockázati tényezők” szakaszban az eladásra felajánlott és/vagy bevezetett értékpapírokra vonatkozó kockázati tényezők egyértelmű bemutatása annak érdekében, hogy értékelni lehessen az érintett értékpapírokhoz kapcsolódó piaci kockázatokat.

▼M6

3.

LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

▼B

3.1.

Nyilatkozat a működő tőkéről

A kibocsátó nyilatkozata arról, hogy véleménye szerint a működő tőke elegendő-e a kibocsátó jelenlegi szükségleteire, ellenkező esetben pedig arról, hogy miként szándékozik pótolni a szükséges működő tőkét.

3.2.

Tőkeérték és eladósodottság

Nyilatkozat a tőkeértékről és az eladósodottságról (megkülönböztetve a garanciával illetve biztosítékkal fedezett és a garanciával, illetve biztosítékkal nem fedezett tartozásokat); a nyilatkozat nem lehet régebbi a dokumentum dátumát megelőző 90 napnál. A tartozások magukban foglalják a közvetett és a függő kötelezettségeket is.

3.3.

A kibocsátásban/ajánlattételben érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége

A kibocsátás/ajánlattétel szempontjából jelentőséggel bíró érdekeltségek – ideértve az összeférhetetlenséget is – az érintett személyek és az érdekeltségek jellegének bemutatása.

3.4.

Az ajánlattétel okai és a bevételek felhasználása

Az ajánlattétel okai, továbbá adott esetben a bevétel becsült nettó összege a főbb felhasználási célok szerinti bontásban, fontossági sorrendben. Amennyiben a kibocsátó tudja, hogy a várható bevétel nem lesz elegendő az összes felhasználási cél finanszírozására, meg kell jelölni a kiegészítő finanszírozás összegét és forrását. Részletezni kell a bevételek felhasználását, különösen akkor, ha az a szokásos üzletmeneten kívül eszközök megszerzésére, más vállalkozások bejelentett felvásárlásának finanszírozására, vagy tartozások kiegyenlítésére, csökkentésére vagy teljes törlesztésére szolgál.

4.

A FORGALOMBA HOZANDÓ/BEVEZETENDŐ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

4.1.

A forgalomba/bevezetésre kerülő értékpapírok fajtája és osztálya, ideértve az ISIN-kódot (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) és más értékpapír-azonosító számokat is.

4.2.

Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok.

4.3.

Tájékoztatás arról, hogy az értékpapírok névre vagy bemutatóra szólnak-e, illetve nyomdai úton előállítottak vagy dematerializált formában léteznek-e. Ez utóbbi esetben a nyilvántartást vezető szervezet neve és címe.

4.4.

A kibocsátás pénzneme.

4.5.

Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a jogok bármely korlátozását és a gyakorlásukra vonatkozó eljárást.

— Osztalékjogok:

— a jogosultság keletkezésének rögzített időpontja(i),

— az osztalékra vonatkozó jogosultság lejáratának időpontja, ezt követően a kedvezményezett személy megnevezése,

— az osztalékkal kapcsolatos korlátozások és az értékpapírok nem rezidens birtokosaira vonatkozó eljárások,

— az osztalék mértéke vagy kiszámításának módja, az osztalékfizetés gyakorisága, halmozott vagy nem halmozott jellege.

— Szavazati jogok.

— Elővételi jog az azonos osztályú értékpapírok jegyzésekor.

— A kibocsátó nyereségéből való részesedés joga.

— Likvidációs hányadhoz való jog.

— Visszaváltásra vonatkozó rendelkezések.

— Átváltási feltételek.

4.6.

Új kibocsátások esetén nyilatkozat azokról a határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján az értékpapírokat előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják.

4.7.

Új kibocsátások esetén az értékpapírok kibocsátásának várható időpontja.

4.8.

Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása.

4.9.

Az értékpapírokkal kapcsolatos kötelező vételi ajánlat és/vagy kiszorítási és/vagy kényszereladási rendelkezések bemutatása.

4.10.

Az előző pénzügyi évben vagy a folyó pénzügyi évben harmadik felek által a kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat. Közölni kell az ajánlatbeli vételárat vagy átváltási feltételeket, valamint annak végeredményét is.

4.11.

A kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelyének országa és az ajánlattétel vagy a szabályozott piacra történő bevezetés iránti kérelem benyújtása szerinti országok tekintetében:

— az értékpapírokból származó jövedelem forrásadója,

— tájékoztatás arról, hogy a kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban.

5.

AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI

5.1

Feltételek, ajánlati statisztikák, várható ütemezés és az ajánlatok elfogadásához szükséges intézkedések

5.1.1.

Az ajánlattétel feltételei.

5.1.2.

A kibocsátás/ajánlattétel teljes összege, megkülönböztetve az eladásra és a jegyzésre kínált értékpapírokat; ha az összeget még nem rögzítették, a végleges ajánlati összeg nyilvános bejelentésének szabályai és időpontja.

5.1.3.

Az ajánlattételre – ideértve a lehetséges módosításokat is – nyitva álló időtartam, és a jegyzési eljárás bemutatása.

5.1.4.

Tájékoztatás arról, hogy az ajánlattétel mikor és milyen körülmények között vonható vissza vagy függeszthető fel, illetve visszavonható-e a kereskedés megkezdését követően is.

5.1.5.

A jegyezhető mennyiség leszállításának lehetősége és az értékpapírt lejegyzők által befizetett többletösszeg visszafizetésének módja.

5.1.6.

A jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb összege (az értékpapírok darabszámában vagy az összesített befektetendő összegben meghatározva).

5.1.7.

Annak az időtartamnak a megjelölése, amelyen belül a jegyzés visszavonható, feltéve hogy a befektetőknek jogukban áll visszavonni a jegyzést.

5.1.8.

Az értékpapírok kifizetésének és átadásának módja és határideje.

5.1.9.

Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer teljes körű bemutatása, a nyilvánosságra hozatal időpontja.

5.1.10.

Az elővásárlási jogok gyakorlásának eljárása, a jegyzési jog átruházhatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése.

5.2.

Forgalmazási terv és allokáció

5.2.1.

Azon lehetséges befektetőknek a megadása, akiknek felajánlják az értékpapírokat. Amennyiben az ajánlattétel egyidejűleg két vagy több ország piacára vonatkozik, és az ajánlat egyes szeleteit (tranche) e piacok közül néhány számára tartották vagy tartják fenn, ezt jelezni kell.

5.2.2.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van róla, jelezni kell, hogy főrészvényesek vagy a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szervének tagjai szándékoznak-e értékpapírt jegyezni, illetve vannak-e olyan személyek, akik az ajánlattételben megjelölt mennyiség több mint öt százalékát le kívánják jegyezni.

5.2.3

Tájékoztatás az allokáció előtt:

a)  az ajánlat szeletekre osztása, ideértve az intézményi és kisbefektetői szeletet, a kibocsátó alkalmazottainak fenntartott és bármely más szeletet;

b)  a visszafizetés feltételei, felső határa és az egyes szeletekre alkalmazandó legkisebb százalék;

c)  a kisbefektetők és a kibocsátó alkalmazottai közötti allokáció módja vagy módjai ezen szeletek túljegyzése esetén;

d)  az allokáció során egyes befektetői vagy rokoni csoportoknak (ideértve a baráti és családi programokat) biztosított, előre meghatározott elsőbbségi bánásmód bemutatása, az ajánlattételnek az elsőbbségi bánásmód számára fenntartott százaléka és az adott osztályba vagy csoportba történő bekerülés feltételei;

e)  az allokáció során a jegyzések vagy jegyzési ajánlattételek kezelése függ-e attól, hogy azt melyik vállalkozáson keresztül vagy által tették;

f)  a tervezett egyedi allokáció legkisebb összege a kisbefektetői szeleten belül, ha van ilyen;

g)  az ajánlattétel lezárásának feltételei, valamint a legkorábbi lehetséges lezárás időpontja;

h)  elfogadható-e többszörös jegyzés, ha nem, miként fogják kezelni a többszörös jegyzéseket.

5.2.4.

Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt igénylők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, és tájékoztatás arról, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés.

5.2.5.

A túljegyzést és további részvények megvásárlását engedélyező záradék:

a)  a túljegyzés lehetőségének és további részvények megvásárlását engedélyező opciónak green shoe a megléte és mértéke;

b)  a túljegyzés lehetőségének és további részvények megvásárlását engedélyező opciónak green shoe a fennállási időtartama;

c)  a túljegyzés lehetőségének és további részvények megvásárlását engedélyező opciónak green shoe az alkalmazási feltételei.

5.3.

Árképzés

5.3.1.

Az értékpapírok ajánlati árának megadása. Amennyiben az ár nem ismert, vagy ha az értékpapíroknak nincs bevezetett és/vagy likvid piaca, ismertetni kell az ajánlati ár meghatározásának módját, ideértve a nyilatkozatot arról, hogy ki állapította meg a feltételeket, illetve hivatalosan ki felelős az ár meghatározásáért. A kifejezetten az értékpapírt jegyzőre vagy a vásárlóra terhelt költségek és adók összegének jelzése.

5.3.2.

Az ajánlati ár nyilvánosságra hozatala

5.3.3.

Amennyiben a kibocsátó részvényesei elővásárlási joggal rendelkeznek, és ezt a jogukat korlátozzák vagy visszavonják, meg kell adni a kibocsátási ár alapját – ha a kibocsátott értékpapírokat készpénzért lehet megvásárolni –, valamint a korlátozás vagy visszavonás okait és kedvezményezettjeit.

5.3.4.

Amennyiben jelentős aránytalanság áll vagy állhatna fenn a nyilvános ajánlati ár és az igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjai vagy a vezető állású munkavállalók, valamint a kapcsolt személyek által az előző év során vásárolt vagy általuk megvásárolható értékpapírok tényleges készpénzköltsége között, összehasonlító áttekintést kell mellékelni a nyilvános ajánlattételben kért árról és az említett személyek ténylegesen készpénzben teljesített hozzájárulásról.

5.4.

Befektetési szolgáltatók (placing) és jegyzési garanciavállalás

5.4.1.

A globális ajánlattétel és annak egyes részei kapcsolattartójának (kapcsolattartóinak), valamint – amennyiben a kibocsátó vagy ajánlattevő számára ismertek – a befektetési szolgáltatóknak a neve és címe azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik.

5.4.2.

A kifizetési ügynökök és letétkezelők neve és címe minden egyes országban.

5.4.3.

A kibocsátás átvételére kötelezettséget vállaló szervezetek neve és címe, valamint azoknak a szervezeteknek a neve és címe, amelyek készek a kibocsátást kötelezettségvállalás nélkül, illetve megállapodás alapján „a legjobb tudásuk szerint” elhelyezni. A megállapodások fő jellemzői, ideértve a kvótákat is. Amennyiben nem a teljes kibocsátásra vállaltak jegyzési garanciát, nyilatkozni kell a fennmaradó részről. A jegyzési garanciavállalási és forgalmazási jutalék teljes összege.

5.4.4.

A jegyzési garanciavállalásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontja.

6.

A TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS A KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1.

Tájékoztatás arról, hogy a kínált értékpapírok tekintetében nyújtanak-e be kérelmet a tőzsdei bevezetésre, és szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű piacokon kívánják-e forgalmazni; ennek során meg kell nevezni a szóba jöhető piacokat. E körülményt anélkül kell megemlíteni, hogy azt a benyomást keltenék, hogy a bevezetést mindenképpen engedélyezni fogják. Amennyiben ismert, az értékpapírok bevezetésének legkorábbi időpontja.

6.2.

Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac, amelyen – a kibocsátó ismeretei szerint – a felkínálandó vagy bevezetendő értékpapírokkal azonos osztályú értékpapírokkal kereskednek.

6.3.

Amennyiben a szabályozott piacra bevezetendő értékpapírok előállításával egyidejűleg vagy majdnem egyidejűleg azonos értékpapírosztályokat jegyeznek vagy helyeznek el zárt körben, vagy más értékpapírosztályokat állítanak elő nyilvános vagy zártkörű elhelyezés céljából, részletezni kell a műveletek jellegét, valamint az érintett értékpapírok számát és jellemzőit.

6.4.

Azon szervezetek adatai, amelyek kötelezettséget vállaltak arra, hogy közvetítőként működnek közre a másodlagos piacokon folytatott kereskedésben, és vételi vagy ajánlati árak révén biztosítják a likviditást, továbbá a kötelezettségvállalásaik főbb feltételeinek bemutatása.

6.5.

Stabilizáció: ha a kibocsátó vagy az eladni kívánó részvényes túljegyzési opciót biztosított, illetve egyébként javasolt, hogy az ajánlattétel keretén belül árstabilizáló intézkedések legyenek hozhatók:

6.5.1.

Az a tény, hogy stabilizációs intézkedések bevezethetőek, de azok nem tekinthető biztosnak, és bármikor megszüntethetőek.

6.5.2.

A stabilizációs időszak lehetséges kezdete és vége.

6.5.3.

A stabilizációs intézkedésekért felelős személy minden egyes joghatóságra, kivéve ha a közzététel időpontjában nem ismertek.

6.5.4.

Az a tény, hogy a stabilizációs ügyletek következtében az egyébként várhatónál magasabbak lehetnek a piaci árak.

7.

ELADNI KÍVÁNÓ ÉRTÉKPAPÍR-TULAJDONOSOK

7.1.

Az értékpapírt eladásra kínáló személy vagy vállalkozás neve és üzleti elérhetősége, bármely beosztás vagy más jelentős kapcsolat, amely az eladót az elmúlt három évben a kibocsátóhoz, annak jogelődjéhez vagy kapcsolt vállalkozásaihoz fűzte.

7.2.

Az egyes értékpapír-tulajdonosok által ajánlott értékpapírok száma és osztálya.

7.3.

Lekötési megállapodások

Az érintett felek.

A megállapodás tartalma és kivételek.

A lekötési időszak.

8.

A KIBOCSÁTÁS/AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE

8.1.

A kibocsátás/ajánlattétel teljes nettó bevétele és a becsült összes költség.

9.

FELHÍGÍTÁS

9.1.

Az ajánlattételből eredő közvetlen elértéktelenedés összege, százalékban is megadva.

9.2.

Meglévő részvényeseknek szóló jegyzési ajánlat esetén a közvetlen elértéktelenedés összege (százalékban is megadva), amennyiben nem jegyzik az új ajánlatot.

10.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

10.1.

Amennyiben az értékpapírjegyzékben a kibocsátással összefüggésben tanácsadókat is megemlítenek, nyilatkozni kell arról, hogy a tanácsadók milyen minőségben működtek közre.

10.2.

Az értékpapírjegyzékben szereplő egyéb információk, amelyeket részben vagy egészben bejegyzett könyvvizsgálók ellenőriztek, és erről jelentést készítettek. A jelentés másolata, illetve – az illetékes hatóság engedélyével – a jelentés összefoglalója.

10.3.

Amennyiben az értékpapírjegyzék szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképzettségét és adott esetben a kibocsátó társaságban való jelentősebb érdekeltségét. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki az értékpapírjegyzék adott részének tartalmát engedélyezte.

10.4.

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Azonosítani kell az információforrást is.
IV. MELLÉKLET

Hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok regisztrációs okmányának közzétételi minimumkövetelményei (séma)

( ►M5  100 000 ◄ eurónál kisebb egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő7 és származtatott értékpapírok)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

A regisztrációs okmányban szereplő összes információért, illetve adott esetben annak egyes részeiért felelős személy; ez utóbbi esetben az érintett részek megjelölésével. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A regisztrációs okmányért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmányban szereplő információk megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a regisztrációs okmány egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmány azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK

2.1.

A kibocsátó könyvvizsgálóinak neve és címe (valamint szakmai testületben való tagsága) a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban.

2.2.

Amennyiben a könyvvizsgáló a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban lemondott, leváltották, vagy megbízását nem újították meg, ennek részletei, ha lényegesek.

3.

KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

3.1.

A korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évére, és az azt követő közbenső pénzügyi időszakra benyújtott, a kibocsátóra vonatkozó kiemelt korábbi pénzügyi információk, a pénzügyi információkkal megegyező pénznemben.

A kiemelt korábbi pénzügyi információknak tartalmaznia kell a kibocsátó pénzügyi helyzetét összefoglaló kulcsszámokat.

3.2.

Amennyiben a közbenső pénzügyi időszakra nyújtanak be kiemelt pénzügyi információkat, meg kell adni a megelőző pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító adatokat is, kivéve ha az összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelménynek az év végi mérleg benyújtásával tesznek eleget.

4.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

A „Kockázati tényezők” szakaszban azon kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, amelyek befolyásolhatják a kibocsátó képességét, hogy teljesítse a befektetőkkel szemben az értékpapírokból eredő fennálló kötelezettségeit.

5.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

5.1

A kibocsátó története és fejlődése

5.1.1.

a kibocsátó jogi és kereskedelmi neve;

5.1.2.

a kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma;

5.1.3.

a kibocsátó bejegyzésének időpontja és tevékenységének időtartama, amennyiben nem határozatlan időre hozták létre;

5.1.4.

a kibocsátó székhelye, társasági formája, a működésére irányadó jog, a bejegyzés országa, létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma;

5.1.5.

a kibocsátót érintő közelmúltbeli események, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják a kibocsátó fizetőképességének értékelését.

5.2.

Befektetések

5.2.1.

A legutóbb közzétett pénzügyi beszámolók óta végrehajtott főbb befektetések bemutatása.

5.2.2.

A kibocsátó olyan főbb jövőbeli befektetéseire vonatkozó információ, amelyekre az igazgatóság már kötelezettséget vállalt.

5.2.3

Az 5.2.2. pontban említett kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges finanszírozás várható forrásai.

6.

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE

6.1.

Fő tevékenységi körök

6.1.1.

A kibocsátó fő tevékenységi köreinek, az értékesített termékek és/vagy nyújtott szolgáltatások főbb fajtáinak bemutatása;és

6.1.2.

a fontosabb új termékek és/vagy tevékenységek ismertetése.

6.2.

Legfontosabb piacok

Azon főbb piacok rövid bemutatása, amelyeken a kibocsátó tevékenykedik.

6.3.

A kibocsátó által saját versenyhelyzetéről tett megállapítások alapja.

7.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

7.1.

Amennyiben a kibocsátó vállalatcsoport tagja, a csoportnak és a kibocsátó csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása.

7.2.

Amennyiben a kibocsátó a csoporton belüli más jogalanyoktól függ, ezt egyértelműen jelezni kell, és meg kell magyarázni e függőség mibenlétét.

8.

TRENDEK

8.1.

Nyilatkozni kell arról, hogy a legutóbbi ellenőrzött pénzügyi beszámoló közzététele óta nem következtek be a kibocsátó kilátásai szempontjából jelentős hátrányos változások.

Amennyiben a kibocsátó nem tud ilyen értelmű nyilatkozatot tenni, részletezni kell a jelentős hátrányos változást.

8.2.

Az ismert trendek, a bizonytalansági tényezők, a kereslet, a kötelezettségvállalások vagy váratlan események bemutatása, amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolhatnak a kibocsátó üzleti kilátásaira legalább a folyó pénzügyi évben.

9.

NYERESÉG-ELŐREJELZÉS VAGY -BECSLÉS

Amennyiben a kibocsátó úgy dönt, hogy nyereség-előrejelzést vagy -becslést ismertet, a regisztrációs okmányban fel kell tüntetni a 9.1. és 9.2. pontban meghatározott információkat.

9.1.

Nyilatkozat azon főbb feltételezésekről, amelyeken a kibocsátó előrejelzése vagy becslése alapul.

Egyértelműen meg kell különböztetni az azon tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyeket az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjai befolyásolni tudnak, és az azon tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyek egyértelműen az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjainak hatáskörén kívül esnek; a feltételezéseknek a befektetők számára könnyen érthetőnek, konkrétnak és pontosnak kell lenniük, és nem vonatkozhatnak az előrejelzések alapjául szolgáló becslések általános pontosságára.

▼M6

9.2.

Független könyvelő vagy könyvvizsgáló által készített jelentés, amely megállapítja, hogy a független könyvelő vagy könyvvizsgáló véleménye szerint az előrejelzést vagy becslést a jelzettek alapján helyesen állították össze, valamint hogy a nyereség-előrejelzés vagy -becslés során alkalmazott számviteli elvek összhangban vannak a kibocsátó számviteli politikájával.

Amennyiben a pénzügyi információ az előző pénzügyi évhez kapcsolódik és a számadatok értékeléséhez szükséges magyarázatokon kívül kizárólag olyan nem félrevezető számokat tartalmaz, amelyek lényegében megfelelnek az előző pénzügyi évre vonatkozó, következő auditált éves pénzügyi beszámolóban közzéteendő végleges számoknak, nem kell előírni jelentés készítését, feltéve, hogy a tájékoztató tartalmazza az alábbi nyilatkozatok mindegyikét:

a)  a szóban forgó pénzügyi információért felelős személy – ha különbözik a tájékoztatóért általánosságban felelős személytől – jóváhagyja az információt;

b)  független könyvelő vagy könyvvizsgáló megerősítette, hogy az adott információ lényegében megegyezik a következő auditált éves pénzügyi beszámolóban közzéteendő végleges számokkal;

c)  az adott pénzügyi információt még nem auditálták.

▼B

9.3.

A nyereség-előrejelzést vagy -becslést úgy kell elkészíteni, hogy az alapul szolgáló adatok összehasonlíthatóak legyenek a korábbi pénzügyi információkkal.

10.

IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEK

10.1.

A következő személyek neve, üzleti elérhetősége és beosztása a kibocsátó társaságban, valamint az említett kibocsátó társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amennyiben ezek a kibocsátó szempontjából lényegesek:

a)  az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai;

b)  betéti részvénytársaság korlátlan felelősségű tagjai.

10.2.

Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjainak összeférhetetlensége

A 10.1. pontban említett személyek által a kibocsátó számára végzett feladatok, a személyek magánérdeke és/vagy más feladatai közötti várható összeférhetetlenséget egyértelműen közölni kell. Amennyiben nincs összeférhetetlenség, erről nyilatkozatot kell tenni

11.

TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT

11.1.

Információk a kibocsátó könyvvizsgálattal foglalkozó bizottságáról, ideértve a bizottsági tagok nevét és a bizottság feladatszabályozásának összefoglalóját.

11.2.

Nyilatkozat arról, hogy a kibocsátó teljesíti-e a bejegyzés országában érvényes valamely vállalatirányítási rendszer követelményeit. Amennyiben a kibocsátó nem teljesíti ilyen rendszer követelményeit, erről indoklással ellátott nyilatkozatot kell mellékelni.

12.

FŐBB RÉSZVÉNYESEK

12.1.

Amilyen mértékben a kibocsátó arról tudomással bír, nyilatkozni kell arról, hogy gyakorol-e valaki közvetlenül vagy közvetve tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot a kibocsátó felett, ki az érintett személy, és ismertetni kell az ilyen ellenőrzés jellegét, valamint az ilyen ellenőrzési joggal való visszaélés megakadályozására bevezetett intézkedéseket.

12.2.

A kibocsátó előtt ismert megállapodások bemutatása, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet.

13.

A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

13.1.

A két legutóbbi pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információk, továbbá könyvvizsgálói jelentés mindegyik évre. ►M2  Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 24 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb. ◄ Közösségi kibocsátók esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően, illetve, ha az nem alkalmazható, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Amennyiben a pénzügyi információk nem felelnek meg e standardoknak, módosított pénzügyi kimutatás formájában kell benyújtani őket.

A legutóbbi évre vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat a kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott formának megfelelően kell összeállítani és benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra vonatkozó számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat.

Amennyiben a kibocsátó egy évnél rövidebb ideje végzi a jelenlegi gazdasági tevékenységét, az erre az időszakra vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat közösségi kibocsátó esetében az 1606/2002/EK rendelet szerinti éves pénzügyi beszámolókra alkalmazandó standardoknak megfelelően, illetve, ha ezek nem alkalmazhatók, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Ezeket a korábbi pénzügyi információkat ellenőrizni kell.

Amennyiben az ellenőrzött pénzügyi információkat a nemzeti számviteli standardok szerint állították össze, az e pontban előírt pénzügyi információk között a következőknek kell szerepelnie:

a)  mérleg;

b)  eredménykimutatás;

c)  cash-flow-kimutatás;

d)  számviteli politika és kiegészítő mellékletek.

A korábbi éves pénzügyi információkat független könyvvizsgálóval, az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban ellenőriztetni kell, továbbá véleményeztetni kell, hogy a regisztrációs dokumentum céljából megfelelően valós és megbízható képet adnak-e.

13.2.

Pénzügyi kimutatások

Amennyiben a kibocsátó éves beszámolót és konszolidált éves pénzügyi beszámolót is készít, a regisztrációs okmányban szerepelnie kell legalább a konszolidált éves beszámolónak.

13.3.

A korábbi éves pénzügyi információk ellenőrzése

13.3.1.

Nyilatkozat a korábbi pénzügyi információk ellenőrzéséről. Amennyiben a bejegyzett könyvvizsgálók megtagadják a korábbi pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elkészítését, illetve a jelentés fenntartásokat vagy felelősségkizárást tartalmaz, a jelentéskészítés megtagadását, a fenntartásokat vagy a felelősségkizárást indoklással ellátva teljes egészében ismertetni kell.

13.3.2.

Utalás a regisztrációs okmányban található olyan további információkra, amelyeket a könyvvizsgálók szintén ellenőriztek.

13.3.3.

Amennyiben a regisztrációs okmányban közölt pénzügyi adatok nem a kibocsátó ellenőrzött pénzügyi beszámolóiból származnak, jelezni kell az információk forrását és azt, hogy az adatokat nem ellenőrizték.

13.4.

A legutóbbi pénzügyi információk dátuma

13.4.1.

Az ellenőrzött pénzügyi információk utolsó éve nem lehet korábban a regisztrációs okmány dátumától számított 18 hónapnál.

13.5.

Közbenső és egyéb pénzügyi információk

13.5.1.

Amennyiben a kibocsátó az utolsó ellenőrzött pénzügyi beszámolójának időpontja óta negyedévente vagy félévente pénzügyi információkat tett közzé, ezeket fel kell tüntetni a regisztrációs okmányban. Amennyiben a negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat teljes vagy részleges könyvvizsgálatnak vetették alá, a könyvvizsgálói jelentést is közölni kell. Amennyiben a negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat nem vetették alá teljes vagy részleges könyvvizsgálatnak, ezt is jelezni kell.

13.5.2.

Amennyiben a regisztrációs okmány az utolsó ellenőrzött pénzügyi év vége után több mint kilenc hónappal később készült, olyan közbenső pénzügyi információkat kell közölni, amelyek ismertetik a pénzügyi év legalább első hat hónapjának eredményeit; Ha a közbenső pénzügyi információkat nem ellenőrizték, ezt a tényt közölni kell.

A közbenső pénzügyi információknak a megelőző pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító kimutatást is tartalmazniuk kell, kivéve ha az összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelmények az év végi mérleg benyújtásával teljesíthetők.

13.6.

Bírósági és választottbírósági eljárások

Kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárásra vonatkozó információk (ideértve a függő, illetve a kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó és/vagy a vállalatcsoport pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig nyilatkozni kell ezek hiányáról.

13.7.

A kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban bekövetkezett lényeges változások

A vállalatcsoport pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban az utolsó olyan pénzügyi időszak vége óta bekövetkezett lényeges változások bemutatása, amelyre vonatkozóan ellenőrzött pénzügyi információkat vagy közbenső pénzügyi információkat tettek közzé; amennyiben nem következett be ilyen változás, nyilatkozni kell erről.

14.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

14.1.

Részvénytőke

14.1.1.

A kibocsátott részvénytőke összege, az azt alkotó részvények száma és osztályai, főbb jellemzőik, a kibocsátott részvénytőke befizetetlen része, a nem teljesen befizetett részvények számának vagy teljes névértékének és fajtájának megadásával, adott esetben a befizetés mértéke szerinti bontásban.

14.2.

A társaság alapító okirata és alapszabálya

14.2.1.

A cégjegyzék és a cégjegyzékszám, a kibocsátó célkitűzéseinek bemutatása, és annak megjelölése, hogy ezek hol kerültek rögzítésre az alapító okiratban és az alapszabályban.

15.

LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK

A kibocsátó szokásos üzletmenete során kötött szerződéseken kívül minden olyan fontosabb szerződés rövid összefoglalása, amelyek értelmében a vállalatcsoport bármelyik tagját olyan kötelezettség terheli, illetve olyan jogosultsággal rendelkezik, ami jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy a kibocsátó teljesíteni tudja-e a kibocsátandó értékpapírok tekintetében az értékpapír-tulajdonosokkal szembeni kötelezettségeit.

16.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓ, SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

16.1.

Amennyiben a regisztrációs okmány szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképesítését és adott esetben a kibocsátóban levő jelentős érdekeltségeit. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést a regisztrációs okmány szerinti formájában és összefüggésében jóváhagyta az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát engedélyezte.

16.2.

Amennyiben az információ harmadik féltől származik, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Ezen túlmenően a kibocsátónak meg kell jelölnie az információk forrását is.

17.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány érvényessége alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) adott esetben be lehet tekinteni:

a)  a kibocsátó alapító okirata és alapszabálya;

b)  az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a regisztrációs okmány tartalmazza, vagy hivatkozik rá;

c)  a kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk, illetve vállalatcsoport esetén a kibocsátóra és leányvállalataira vonatkozó korábbi pénzügyi információk, a regisztrációs okmány közzétételét megelőző két pénzügyi év tekintetében.

Jelezni kell, hogy a nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok hol tekinthetők meg.
V MELLÉKLET

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékének közzétételi minimumkövetelményei (séma)

( ►M5  100 000 ◄ eurónál kisebb egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felelős a tájékoztatóban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A tájékoztatóért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a tájékoztató egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztató azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

2.1

A „Kockázati tényezők” szakaszban az eladásra felajánlott és/vagy bevezetett értékpapírokra vonatkozó kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, hogy értékelni lehessen az érintett értékpapírokhoz kapcsolódó piaci kockázatokat.

▼M6

3.

LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

▼B

3.1.

A kibocsátásban/ajánlattételben érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége

A kibocsátás/ajánlattétel szempontjából jelentőséggel bíró érdekeltségek – ideértve az összeférhetetlenséget is – az érintett személyek és az érdekeltségek jellegének bemutatása.

3.2

Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása

Az ajánlattétel oka, ha az nem nyereségszerzésre és/vagy egyes kockázatok fedezetére szolgál. Adott esetben a kibocsátás/ajánlattétel becsült összes költsége és a bevétel becsült nettó összege. A költségeket és a bevételt a főbb felhasználási célok szerinti bontásban, fontossági sorrendben kell ismertetni. Amennyiben a kibocsátó tudja, hogy a várható bevétel nem lesz elegendő az összes felhasználási cél finanszírozására, meg kell jelölni a kiegészítő finanszírozás összegét és forrását.

4.

AZ AJÁNLOTT/BEVEZETETT ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

4.1.

Az eladásra felajánlott/bevezetett értékpapírok fajtája és osztálya, ideértve az ISIN-kódot (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) és más értékpapír-azonosító számokat is.

4.2.

Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok.

4.3.

Tájékoztatás arról, hogy az értékpapírok névre vagy bemutatóra szólnak-e, illetve nyomdai úton vagy dematerializált formában készültek-e. Ez utóbbi esetben a nyilvántartást vezető szervezet neve és címe.

4.4.

A kibocsátás pénzneme.

4.5.

Az eladásra felajánlott/kereskedésre bevezetett értékpapírok sorrendisége, ideértve az olyan rendelkezések összefoglalóját is, amelyek célja a sorrendiség befolyásolása, illetve az, hogy az értékpapírokat a kibocsátó fennálló vagy jövőbeli egyéb kötelezettsége alá rendelje.

4.6.

Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a jogok bármely korlátozását és a gyakorlásukra vonatkozó eljárást.

▼M5

4.7.

A névleges kamatláb és a fizetendő kamatra vonatkozó rendelkezések:

— A kamat esedékessé válásának időpontja és a kamatfizetési időpontok.

— A kamat és a tőkeösszeg visszafizetése követelésének határideje.

Amennyiben a kamatláb nem rögzített, nyilatkozni kell a mögöttes eszköz fajtájáról és ismertetni kell a mögöttes eszközt valamint a mögöttes eszköz és a kamatláb összekapcsolásának módját, továbbá azt, hogy hol szerezhető be információ a mögöttes eszköz korábbi és várható teljesítményének alakulásáról és volatilitásáról.

— A mögöttes eszközt érintő piaci vagy elszámolási fennakadások.

— A mögöttes eszközt érintő eseményekkel kapcsolatos kiigazítási szabályok.

— A számítást végző ügynök neve.

Amennyiben az értékpapír utáni kamatfizetésnek származtatott összetevője is van, egyértelmű és érthető magyarázatot kell nyújtani a befektetők részére arról, hogy a mögöttes eszköz (eszközök) értéke miként befolyásolja a befektetésük értékét, különösen olyan körülmények között, amikor a kockázat a legnyilvánvalóbb.

▼B

4.8.

Lejárat és a hitel törlesztésére vonatkozó rendelkezések, ideértve a visszafizetési eljárásokat. Amennyiben a kibocsátó vagy az értékpapír-tulajdonos kezdeményezésére előtörlesztést terveznek, erről tájékoztatást kell nyújtani, megadva a törlesztési feltételeket.

4.9.

A várható hozam. Röviden ismertetni kell a hozam kiszámításának módját.

4.10.

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tulajdonosainak képviselete, ideértve a befektetőket képviselő szervezet megnevezését és a képviseletre vonatkozó rendelkezéseket. Jelezni kell, hogy a nyilvánosság hol férhet hozzá a képviseleti formákra irányadó szerződésekhez.

4.11.

Új kibocsátások esetén nyilatkozat azon határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján az értékpapírokat előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják.

4.12.

Új kibocsátások esetén az értékpapírok kibocsátásának várható időpontja.

4.13.

Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása.

4.14.

A kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelyének országa és az ajánlattétel vagy a szabályozott piaci kereskedés iránti kérelem benyújtása szerinti országok tekintetében:

— az értékpapírokból származó jövedelem forrásadója,

— tájékoztatás arról, hogy a kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban.

5.

AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI

5.1

Feltételek, ajánlati statisztikák, várható ütemezés és a jegyzéshez szükséges intézkedések

5.1.1.

Az ajánlattétel feltételei.

5.1.2.

A kibocsátás/ajánlattétel teljes összege; ha az összeget még nem rögzítették, a végleges ajánlati összeg nyilvános bejelentésének feltételei és időpontja.

5.1.3.

Az ajánlattételre nyitva álló idő, ideértve a lehetséges módosításokat is, a jegyzési eljárás bemutatása.

5.1.4.

A jegyezhető mennyiség leszállításának lehetősége és az értékpapírt lejegyzők által befizetett többletösszeg visszafizetésének módja.

5.1.5.

A jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb összege (az értékpapírok darabszámában vagy az összesített befektetendő összegben meghatározva).

5.1.6.

Az értékpapírok kifizetésének és kiadásának módja és határideje.

5.1.7.

Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer teljes körű bemutatása, a nyilvánosságra hozatal időpontja.

5.1.8.

Az elővásárlási jogok gyakorlásának eljárása, a jegyzési jog átruházhatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése.

5.2.

Forgalmazási terv és allokáció

5.2.1.

Azon lehetséges befektetők megadása, akiknek felajánlják az értékpapírokat. Amennyiben az ajánlattétel egyidejűleg két vagy több ország piacára vonatkozik, és az ajánlattétel egy szeletét e piacok közül néhány számára tartották vagy tartják fenn, jelezni kell, hogy melyik ez a szelet.

5.2.2.

Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt jegyzők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, és tájékoztatás arról, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés.

5.3.

Árképzés

5.3.1.

Az értékpapírok várható ajánlati ára vagy az ár meghatározásának módja, valamint a nyilvánosságra hozatali eljárás. A kifejezetten az értékpapírt jegyzőre vagy vásárlóra terhelt költségek és adók összege.

5.4.

Befektetési szolgáltatók és jegyzési garanciavállalás

5.4.1.

A teljes ajánlattétel és az egyes szeletei kapcsolattartójának (kapcsolattartóinak), valamint – amennyiben a kibocsátó vagy ajánlattevő számára ismertek – a befektetési szolgáltatóknak a neve és címe azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik.

5.4.2.

A kifizető ügynökök és letétkezelők neve és címe minden egyes országban.

5.4.3.

A kibocsátás átvételére kötelezettséget vállaló szervezetek neve és címe, valamint azoknak a szervezeteknek a neve és címe, amelyek készek a kibocsátást kötelezettségvállalás nélkül, illetve megállapodás alapján „a legjobb tudásuk szerint” elhelyezni. A megállapodások fő jellemzői, ideértve a kvótákat is. Amennyiben nem a teljes kibocsátásra vállaltak jegyzési garanciát, nyilatkozni kell a fennmaradó hányadról. A jegyzési garanciavállalási és a forgalmazási jutalék teljes összege.

5.4.4.

A jegyzési garanciavállalásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontja.

6.

A TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS A KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1.

Tájékoztatás arról, hogy a kínált értékpapírok tekintetében nyújtanak-e be kérelmet a bevezetésre, és szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű piacokon kívánják-e forgalmazni; ennek során meg kell nevezni a szóba jöhető piacokat. Ezt a körülményt meg kell említeni, anélkül hogy azt a benyomást keltenék, hogy a kereskedést mindenképpen engedélyezni fogják. Amennyiben ismert, az értékpapírokkal való kereskedés engedélyezésének legkorábbi időpontja.

6.2.

Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac, amelyen – a kibocsátó ismeretei szerint – a felkínálandó vagy bevezetendő értékpapírokkal azonos osztályú értékpapírokkal kereskednek.

6.3.

Azon szervezetek neve és címe, amelyek kötelezettséget vállaltak arra, hogy közvetítőként működnek közre a másodlagos piacokon folytatott kereskedésben, és vételi vagy ajánlati áron keresztül biztosítják a likviditást, továbbá a kötelezettségvállalásaik főbb feltételeinek bemutatása.

7.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

7.1.

Amennyiben az értékpapírjegyzékben a kibocsátással összefüggésben tanácsadókat is megemlítenek, nyilatkozni kell arról, hogy a tanácsadók milyen minőségben működtek közre.

7.2.

Az értékpapírjegyzékben szereplő egyéb információk, amelyeket részben vagy teljesen bejegyzett könyvvizsgálók ellenőriztek, és erről jelentést készítettek. A jelentés másolata, illetve – az illetékes hatóság engedélyével – a jelentés összefoglalója.

7.3.

Amennyiben az értékpapírjegyzék tartalmazza szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképzettségét és adott esetben a kibocsátó társaságban való jelentősebb érdekeltségét. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki az értékpapírjegyzék adott részének tartalmát engedélyezte.

7.4.

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Ezen túlmenően azonosítani kell az információforrást is.

7.5.

A kibocsátónak vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak a kibocsátó kérésére vagy a besorolási eljárásban való közreműködésével készült hitelkockázati besorolása. A besorolás jelentésének rövid magyarázata, ha ezt a hitelminősítést végző szervezet korábban már közzétette.
VI. MELLÉKLET

A garanciákra vonatkozó kötelező információk

(Kiegészítő modul)1.

A garancia jellege

Azon intézkedések bemutatása, amelyek biztosítják, hogy a kibocsátással kapcsolatos jelentős kötelezettségeket, garancia, jótállás, keep well agreement, mono-line biztosítási kötvény vagy más, ezekkel egyenértékű kötelezettségvállalás formájában (a továbbiakban együttesen „garancia”, illetve „kezes”) megfelelően teljesítik.

A fent említettek általános jellegének sérelme nélkül ezen intézkedések magukban foglalják azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyek biztosítják a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetését és/vagy a kamatfizetést, továbbá az ismertetésben közölni kell, hogy az intézkedés miként fogja biztosítani a garantált kifizetés teljesítését.

2.

A garancia hatálya

Részletesen ismertetni kell a garancia feltételeit és hatályát. A fent említettek általános jellegének sérelme nélkül a részleteknek ki kell terjedniük a garancia alkalmazásának feltételeire abban az esetben, ha a garancia feltételei, a mono-line biztosítás lényeges feltételei vagy a kibocsátó és a kezes között létrejött keep well agreement értelmében mulasztás történne. Részletesen ismertetni kell továbbá a kezesnek az értékpapír-tulajdonosok jogainak megváltoztatására vonatkozó vétójogát, amint ez a mono-line biztosítások esetében gyakran előfordul.

3.

A kezes bemutatása

A kezesnek olyan módon kell információkat nyilvánosságra hoznia magáról, mint a garancia tárgyát képező értékpapírokkal azonos fajtájú értékpapírok kibocsátójának.

4.

Megtekinthető dokumentumok

Tájékoztatás arról, hogy a nyilvánosság hol férhet hozzá a lényegesebb szerződésekhez és a garanciával kapcsolatos egyéb dokumentumokhoz.
VII. MELLÉKLET

Eszközökkel fedezett értékpapírok regisztrációs okmányának közzétételi minimumkövetelményei (séma)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felelős a regisztrációs okmányban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2

A regisztrációs okmányért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmányban szereplő információk megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Adott esetben a regisztrációs okmány egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmány azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK

2.1.

A kibocsátó könyvvizsgálóinak neve és címe (valamint szakmai testületben való tagsága) a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban.

3.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

3.1

A „Kockázati tényezők” szakaszban a kibocsátóra vagy az ágazatra jellemző kockázati tényezők egyértelmű bemutatása.

4.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

4.1

Nyilatkozni kell arról, hogy a kibocsátó különleges célú gazdasági egységként, illetve eszközökkel fedezett értékpapírok kibocsátása céljából alakult-e.

4.2.

A kibocsátó jogi és kereskedelmi neve.

4.3.

A kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma.

4.4.

A kibocsátó bejegyzésének időpontja és, amennyiben nem határozatlan időre hozták létre, tevékenységének időtartama.

4.5.

A kibocsátó székhelye, társasági formája, a működésére irányadó jog, a bejegyzés országa, létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma.

4.6.

A kibocsátó engedélyezett és kibocsátott részvénytőkéjének összege, a kibocsátásra szánt tőke összege és az azt alkotó értékpapírok száma és osztálya.

5.

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE

5.1.

A kibocsátó fő tevékenységi köreinek bemutatása.

5.2.

Az értékpapírosítási programban részt vevők általános bemutatása, ideértve az érintettek közötti közvetlen vagy közvetett tulajdoni vagy ellenőrzési viszonyokat.

6.

IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEK

6.1.

A következő személyek neve, üzleti elérhetősége és beosztása a kibocsátó társaságban, valamint az említett kibocsátó társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységeik, amennyiben ezek a kibocsátó szempontjából lényegesek:

a)  az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai;

b)  betéti részvénytársaság korlátlan felelősségű tagjai.

7.

FŐ RÉSZVÉNYESEK

7.1.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van ilyenről, azon személyek neve, akik a kibocsátó fölött közvetlenül vagy közvetve tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot gyakorolnak, és ismertetni kell az ellenőrzés jellegét, valamint az ellenőrzési joggal való visszaélés megakadályozására elfogadott intézkedéseket.

8.

A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

8.1.

Amennyiben a bejegyzés vagy alapítás óta a kibocsátó nem kezdte meg a tevékenységét, és a regisztrációs okmány dátumáig nem készített pénzügyi beszámolót, erről a regisztrációs okmányban nyilatkozni kell.

8.2.

Korábbi pénzügyi információk

Amennyiben a bejegyzés vagy alapítás óta a kibocsátó már megkezdte a tevékenységét, és pénzügyi beszámolót készített, a regisztrációs okmánynak tartalmaznia kell a két legutóbbi pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat, továbbá a könyvvizsgálói jelentést mindegyik évre. ►M2  Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 24 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb. ◄ Közösségi kibocsátók esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően, illetve, ha az nem alkalmazható, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Amennyiben a pénzügyi információk nem felelnek meg ezeknek a standardoknak, azokat módosított pénzügyi kimutatás formájában kell benyújtani.

A legutóbbi évre vonatkozó korábbi pénzügyi információkat a kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott formának megfelelően kell összeállítani és benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra vonatkozó számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat.

Amennyiben a kibocsátó egy évnél rövidebb ideje foglalkozik a jelenlegi gazdasági tevékenységével, az erre az időszakra vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat közösségi kibocsátó esetében az 1606/2002/EK rendelet szerinti éves pénzügyi beszámolókra alkalmazandó előírásoknak megfelelően, illetve, ha ezek nem alkalmazhatók, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Ezeket a korábbi pénzügyi információkat ellenőrizni kell.

 

Amennyiben az ellenőrzött pénzügyi információkat a nemzeti számviteli standardok szerint állították össze, az e pontban előírt pénzügyi információk között legalább a következőknek kell szerepelnie:

a)  mérleg;

b)  eredménykimutatás;

c)  számviteli politika és kiegészítő mellékletek.

A korábbi éves pénzügyi információkat független könyvvizsgálóval, az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban ellenőriztetni kell, továbbá véleményeztetni kell, hogy a regisztrációs dokumentum céljából megfelelően valós és megbízható képet adnak-e.

8.2a

Ez a pont kizárólag a legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű eszközökkel fedezett értékpapírok kibocsátására alkalmazható

Amennyiben a bejegyzés vagy alapítás óta a kibocsátó már megkezdte gazdasági tevékenységét, és pénzügyi beszámolót készített, a regisztrációs okmánynak tartalmaznia kell a két legutóbbi pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat, továbbá könyvvizsgálói jelentést mindegyik évre. ►M2  Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 24 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb. ◄ Közösségi kibocsátók esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően, illetve, ha az nem alkalmazható, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Ellenkező esetben a regisztrációs okmánynak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)  egyértelmű nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány pénzügyi adatait nem az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állították össze, és a pénzügyi információk jelentősen eltérnének, ha a korábbi pénzügyi információkra az 1606/2002/EK rendeletet alkalmazták volna;

b)  szöveges ismertetés a közvetlenül a korábbi pénzügyi információkat követően az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardok, illetve a kibocsátó által az éves pénzügyi beszámolók elkészítésekor alkalmazott számviteli alapelvek közötti különbségekről.

A legutóbbi évre vonatkozó korábbi pénzügyi információkat a kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott formának megfelelően kell összeállítani és benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra vonatkozó számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat.

Amennyiben az ellenőrzött pénzügyi információkat a nemzeti számviteli standardok szerint állították össze, az e pontban előírt pénzügyi információk között a következőknek kell szerepelnie:

 

a)  mérleg;

b)  eredménykimutatás;

c)  számviteli politika és kiegészítő mellékletek.

A korábbi éves pénzügyi információkat független könyvvizsgálóval, az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban ellenőriztetni kell, továbbá véleményeztetni kell, hogy a regisztrációs dokumentum céljából megfelelően valós és megbízható képet adnak-e. Ellenkező esetben a regisztrációs okmánynak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)  egyértelmű nyilatkozat arról, hogy mely könyvvizsgálati standardokat alkalmazták;

b)  a nemzetközi könyvvizsgálati standardoktól való lényeges eltérések magyarázata.

8.3.

Bírósági és választottbírósági eljárások

Kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárásra vonatkozó információk (ideértve a függő, illetve a kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó és/vagy a vállalatcsoport pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig nyilatkozni kell ezek hiányáról.

8.4.

A kibocsátó pénzügyi helyzetében bekövetkezett lényeges hátrányos változás

Amennyiben a kibocsátó pénzügyi beszámolót készített, nyilatkozni kell arról, hogy a legutóbbi ellenőrzött pénzügyi beszámoló közzététele óta nem következtek be a kibocsátó pénzügyi helyzete vagy kilátásai szempontjából jelentős hátrányos változások. Amennyiben jelentős hátrányos változás következett be, ezt a regisztrációs okmányban közölni kell.

9.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK, SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

9.1.

Amennyiben a regisztrációs okmány tartalmazza szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképesítését és adott esetben a kibocsátóban levő jelentős érdekeltségeit. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát engedélyezte.

9.2.

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Azonosítani kell az információforrást is.

10.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

10.1

Nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány érvényessége alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) adott esetben be lehet tekinteni:

a)  a kibocsátó alapító okirata és alapszabálya;

b)  az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a regisztrációs okmány tartalmazza, vagy amelyekre hivatkozik;

 

c)  a kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk, illetve vállalatcsoport esetén a kibocsátóra és leányvállalataira vonatkozó korábbi pénzügyi információk, a regisztrációs okmány közzétételét megelőző két pénzügyi év tekintetében.

Jelezni kell, hogy a nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok hol tekinthetők meg.
VIII. MELLÉKLET

Eszközökkel fedezett értékpapírok kiegészítő moduljának közzétételi minimumkövetelményei1.

AZ ÉRTÉKPAPÍROK BEMUTATÁSA

1.1.

A kibocsátás legkisebb címlete.

1.2.

Amennyiben a kibocsátásban nem érintett vállalkozásról/kötelezettről hoznak nyilvánosságra információt, nyilatkozni kell arról, hogy a vállalkozásra/kötelezettre vonatkozó információt a vállalkozás/kötelezett által közzétett információból pontosan vették át. A kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a vállalkozás/kötelezett által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt félrevezetővé tennék.

Azonosítani kell az értékpapírjegyzékben szereplő azon információk forrását is, amelyeket a vállalkozás/kötelezett által közzétett információkból vettek át.

2.

A FEDEZETÜL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

2.1.

Igazolás arról, hogy a kibocsátást fedező értékpapírosított eszközök olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket az értékpapírokkal kapcsolatos kifizetésekhez szükséges pénzeszközök előteremtésére.

2.2.

Olyan, a kibocsátást fedező eszközállomány (pool of discrete assets) esetében, amelyről külön rendelkezni lehet:

2.2.1.

Az eszközállományra (pool of assets) irányadó joghatóság

2.2.2.

a)  Amennyiben a kötelezettek száma kevés, és könnyen azonosíthatóak, mindegyik kötelezett általános bemutatása.

b)  Egyéb esetben a kötelezettek általános jellemzőinek bemutatása; a gazdasági környezetre és az értékpapírosított eszközökre vonatkozó átfogó statisztikai adatok;

2.2.3.

az eszközök jogi természete;

2.2.4.

az eszközök esedékességének időpontja(i);

2.2.5.

az eszközök összege;

2.2.6.

a fedezet értékének aránya a hitel biztosításában vagy a fedezet mértéke;

2.2.7.

az eszközök keletkezésének vagy megteremtésének módja, valamint kölcsönök és hitelszerződések esetében az alapvető hitelezési feltételek, továbbá azon hitelek megjelölése, amelyek nem teljesítik ezeket a feltételeket, és a további előlegek nyújtására vonatkozó jogok vagy kötelezettségek;

2.2.8.

az eszközökkel összefüggésben a kibocsátónak nyújtott jelentősebb kötelezettségvállalások és biztosítékok;

2.2.9.

az eszközökkel kapcsolatos helyettesítési jog, a helyettesítés módja és az ilyen módon helyettesíthető eszközök fajtája; ha lehetőség van az eszközöket más fajtájú vagy minőségű eszközökkel helyettesíteni, az erre vonatkozó nyilatkozat és a helyettesítés hatásának ismertetése;

2.2.10.

az eszközökhöz kapcsolódó biztosítási kötvények bemutatása. Amennyiben az ügylet szempontjából lényeges, jelezni kell, ha ezek egy biztosító kezében koncentrálódnak.

2.2.11.

Amennyiben az eszközök öt vagy ennél kevesebb, jogi személynek minősülő kötelezett kötelezettségeiből állnak, illetve egy kötelezettre az eszközök legalább 20 %-a jut, vagy egy kötelezettre az eszközök jelentős hányada jut, a következőket kell közölni a kibocsátó ismeretei és/vagy a kötelezettek által közzétettekből a kibocsátó számára megállapítható információk alapján:

a)  az egyes kötelezettekre vonatkozó információk a legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő vagy származtatott értékpapír regisztrációs okmányát összeállító kibocsátókkal megegyező módon;

b)  amennyiben egy kötelezettnek vagy garanciavállalónak szabályozott vagy azzal egyenértékű piacra bevezetett értékpapírjai vannak, vagy egy kötelezettségre szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon kereskedő vállalkozás vállalt garanciát, meg kell adni a vállalkozás nevét, címét, a bejegyzés országát, az üzleti tevékenység jellegét és annak a piacnak a nevét, amelyre az értékpapírokat bevezették.

2.2.12.

Amennyiben a kibocsátó, a kezes és a kötelezett között a kibocsátás szempontjából jelentőséggel bíró kapcsolat áll fenn, a kapcsolat alapvető feltételei.

2.2.13.

Amennyiben az eszközök között olyan értékpapírokra vonatkozó kötelezettségek szerepelnek, amelyekkel nem kereskednek szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon, e kötelezettségek főbb feltételei.

2.2.14.

Amennyiben az eszközök között olyan tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok szerepelnek, amelyekkel szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon kereskednek, a következőket kell ismertetni:

a)  az értékpapírok leírása;

b)  azon piac ismertetése, amelyen az értékpapírokkal kereskednek, ideértve a piac alapításának időpontját, az árinformációk közzétételének módját, a napi forgalmat, a piac jelentőségét az érintett országban és a piac felügyeleti hatóságának a nevét;

c)  az érintett értékpapírok árának közlési gyakorisága.

2.2.15.

Amennyiben az eszközök több mint tíz százaléka áll olyan tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokból, amelyekkel nem szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon kereskednek, az érintett tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok ismertetése, továbbá minden érintett kibocsátó tekintetében a részvény regisztrációs okmányában foglaltakkal egyenértékű információk.

2.2.16.

Amennyiben az eszközök jelentős hányadát ingatlannal fedezik vagy biztosítják, az ingatlanértékbecslési jelentés, amely tartalmazza mind az ingatlan, mind pedig a cash-flow/jövedelemáramlás értékelését.

A fenti tájékoztatás nem kötelező abban az esetben, ha az értékpapír-kibocsátást ingatlannal fedezett jelzáloghitellel biztosítják, az ingatlanokat a kibocsátás céljából nem értékelték fel, és egyértelműen nyilatkoznak arról, hogy a benyújtott értékelések az eredeti jelzáloghitel megadásának időpontjában készültek.

2.3.

A kibocsátást fedező, aktívan kezelt eszközállomány (actively managed pool of assets) tekintetében:

2.3.1.

a 2.1. és 2.2. pontnak megfelelő információk, hogy értékelhető legyen a kibocsátást biztosító portfólió értékpapírjainak fajtája, minősége, megfelelősége és likviditása;

2.3.2.

a befektetések végrehajtásának paraméterei, az ilyen tevékenység irányításért felelős vállalkozás neve és ismertetése, ideértve az érintett vállalkozás szakértelmének és szakmai tapasztalatainak bemutatását, a megbízás felmondására és új irányító vállalkozás kinevezésére vonatkozó rendelkezések összefoglalóját és a vállalkozásnak a kibocsátásban részt vevő más felekhez fűződő viszonyát.

2.4.

Amennyiben a kibocsátó ugyanazon eszközök fedezetével további értékpapírokat kíván kibocsátani, ezt egyértelműen jelezni kell, és ha az újabb értékpapírok nem helyettesíthetők a meglevő adósság osztályaival, illetve nem rendelhetők azokhoz, nyilatkozni kell arról, hogy az érintett értékpapírosztályok tulajdonosait miként fogják tájékoztatni.

3.

SZERKEZET ÉS CASH-FLOW

3.1.

Az ügylet szerkezetének bemutatása, szükség esetén szerkezeti ábra mellékelésével.

3.2.

A kibocsátásban részt vevő vállalkozások és az általuk végrehajtandó feladatok bemutatása.

3.3.

Azon módszer és időpont ismertetése, ahogyan és amikor az eszközöknek és/vagy az eszközökből származó, kibocsátóval szembeni jogoknak vagy kötelezettségnek az értékesítése, átruházása, megújítása vagy átengedése megtörténik, illetve adott esetben az a módszer és időtartam, ahogyan és amikor a kibocsátó a kibocsátásból származó bevételt teljes mértékben befekteti.

3.4.

A pénzforgalom ismertetése, ideértve a következőket:

3.4.1.

az eszközökből származó cash-flow miként felel meg a kibocsátó értékpapír-tulajdonosokkal szembeni kötelezettségeinek, ideértve szükség esetén egy táblázat ismertetését a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről, továbbá a táblázat elkészítésekor alkalmazott feltételezésekről;

3.4.2.

információk a hitelképességről, jelezve, hogy hol fordulhat elő jelentősebb likviditáshiány, továbbá pótlólagos források rendelkezésre állásának, és a kamat- vagy tőkehiány kockázatainak fedezésére szolgáló rendelkezések ismertetése;

3.4.3.

a 3.4.2. pont sérelme nélkül az alárendelt adósságok finanszírozása;

3.4.4.

az átmeneti likviditási többletek befektetésére vonatkozó befektetési paraméterek, és az ilyen jellegű befektetésekért felelős felek bemutatása;

3.4.5.

az eszközökkel kapcsolatos kifizetések beszedése;

3.4.6.

a kibocsátó által a kérdéses értékpapírosztályok tulajdonosainak teljesített kifizetések elsőbbségi sorrendje;

3.4.7.

egyéb rendelkezések, amelyektől a befektetők részére történő kamat- és a tőkefizetés függ.

3.5.

Az értékpapírosított eszközök eredeti tulajdonosának neve, címe és fő üzleti tevékenysége.

3.6.

Amennyiben az értékpapír hozama és/vagy visszafizetése a kibocsátó eszközeitől eltérő más eszközök teljesítményéhez vagy hitelképességéhez kötött, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott adatokat kell közölni.

3.7.

Az adminisztratív képviselő, számítást végző ügynök vagy az ezzel egyenértékű feladatokat végző személy neve, címe és fő üzleti tevékenysége, az adminisztratív képviselő/számítást végző ügynök feladatainak rövid összefoglalása, az eszközök eredeti tulajdonosához vagy előállítójához fűződő kapcsolata, az adminisztratív képviselő/számítást végző ügynök megbízatásának felmondására és új adminisztratív képviselő/számítást végző ügynök kinevezésére vonatkozó rendelkezések összefoglalója.

3.8.

A következő felek neve, címe és rövid bemutatása:

a)  swapügyletekben részt vevő másik felek, továbbá a hitelminőség javítását vagy a fizetőképesség megerősítést biztosító felek;

b)  az ügyletekkel kapcsolatos számlákat vezető bankok.

4.

KIBOCSÁTÁS UTÁNI JELENTÉS

4.1.

Jelezni kell a tájékoztatóban, hogy a kibocsátó a kibocsátás után kíván-e tájékoztatást adni a bevezetendő értékpapírokról és az azokhoz kapcsolódó biztosítékok teljesítményéről. Amennyiben a kibocsátó jelezte, hogy szándékában áll ilyen információkat közzétenni, meg kell határozni a tájékoztatóban várható információkat, azok elérhetőségét és a megjelenés gyakoriságát.
IX. MELLÉKLET

Hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok regisztrációs okmányának közzétételi minimumkövetelményei (séma)

(Legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű hitelviszonyt megtestesítő és származtatott értékpapírok)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felelős a regisztrációs okmányban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A regisztrációs okmányért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmányban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a regisztrációs okmány egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmány azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK

2.1.

A kibocsátó könyvvizsgálóinak neve és címe (valamint szakmai testületben való tagsága) a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban.

2.2.

Amennyiben a könyvvizsgáló a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban lemondott, leváltották, vagy megbízását nem újították meg, ennek részletei, ha lényegesek.

3.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

3.1.

A „Kockázati tényezők” szakaszban azon kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, amelyek befolyásolhatják a kibocsátó képességét, hogy teljesítse a befektetőkkel szemben az értékpapírokból eredő fennálló kötelezettségeit.

4.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

4.1

A kibocsátó története és fejlődése

4.1.1.

a kibocsátó jogi és kereskedelmi neve;

4.1.2.

a kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma;

4.1.3.

a kibocsátó bejegyzésének időpontja és, amennyiben nem határozatlan időre hozták létre, tevékenységének időtartama;

4.1.4.

a kibocsátó székhelye, társasági formája, a működésére irányadó jog, a bejegyzés országa, létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma;

4.1.5.

a kibocsátót érintő közelmúltbeli események, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják a kibocsátó fizetőképességének értékelését.

5.

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE

5.1.

Fő tevékenységi körök

5.1.1.

A kibocsátó fő tevékenységeinek, az értékesített termékek és/vagy nyújtott szolgáltatások főbb fajtáinak rövid bemutatása.

5.1.2.

A kibocsátó által a saját versenyhelyzetéről a regisztrációs okmányban tett megállapítások alapjául szolgáló adatok.

6.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

6.1.

Amennyiben a kibocsátó vállalatcsoport tagja, a csoportnak és a kibocsátó csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása.

6.2.

Amennyiben a kibocsátó a csoporton belüli más intézményektől függ, ezt egyértelműen jelezni kell, és meg kell magyarázni a függőségi helyzet mibenlétét.

7.

TRENDEK

7.1.

Nyilatkozni kell arról, hogy a legutóbbi ellenőrzött pénzügyi beszámoló közzététele óta nem következtek be a kibocsátó kilátásai szempontjából jelentős hátrányos változások.

Amennyiben a kibocsátó nem tud ilyen értelmű nyilatkozatot tenni, részletezni kell a jelentős hátrányos változást.

8.

NYERESÉG-ELŐREJELZÉS VAGY -BECSLÉS

Amennyiben a kibocsátó úgy dönt, hogy nyereség-előrejelzést vagy -becslést ismertet, a regisztrációs okmányban fel kell tüntetni a 8.1. és 8.2. pontban meghatározott információkat.

8.1.

Nyilatkozat azokról a főbb feltételezésekről, amelyeken a kibocsátó előrejelzése vagy becslése alapul.

Egyértelműen meg kell különböztetni az azon tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyeket az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjai befolyásolni tudnak, és az azon tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyek kifejezetten az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjainak a hatáskörén kívül esnek; a feltételezéseknek a befektetők számára könnyen érthetőnek, egyedinek és pontosnak kell lenniük, és nem vonatkozhatnak az előrejelzések alapjául szolgáló becslések általános pontosságára.

8.2.

A regisztrációs okmányban szereplő nyereség-előrejelzéshez nyilatkozatot kell csatolni, amely szerint az előrejelzést helyesen, a jelzettek alapján állították össze, valamint hogy nyereség-előrejelzés során alkalmazott számviteli elvek összhangban vannak a kibocsátó számviteli politikájával.

8.3.

A nyereség-előrejelzést vagy -becslést úgy kell elkészíteni, hogy az alapul szolgáló adatok összehasonlíthatóak legyenek a korábbi pénzügyi információkkal.

9.

IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEK

9.1.

A következő személyek neve, üzleti elérhetősége és beosztása a kibocsátó társaságban, valamint az említett kibocsátó társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amennyiben ezek a kibocsátó szempontjából lényegesek:

a)  az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai;

b)  betéti részvénytársaság korlátlan felelősségű tagjai.

9.2.

Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjainak összeférhetetlensége

A 9.1. pontban említett személyek által a kibocsátó számára végzett feladatok, a személyek magánérdeke és/vagy más feladatai közötti várható összeférhetetlenséget egyértelműen közölni kell. Amennyiben nincs összeférhetetlenség, erről nyilatkozatot kell tenni.

10.

FŐ RÉSZVÉNYESEK

10.1.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van róla, nyilatkozni kell arról, hogy a kibocsátó felett közvetlenül vagy közvetve gyakorol-e valaki tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot, ki az érintett személy, ismertetve az ellenőrzés jellegét, valamint az ellenőrzési joggal való visszaélés megakadályozására elfogadott intézkedéseket.

10.2.

A kibocsátó előtt ismert megállapodások bemutatása, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet.

11.

A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA, PÉNZÜGYI HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

11.1.

Korábbi pénzügyi információk

A két legutóbbi pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információk, továbbá könyvvizsgálói jelentés mindegyik évre. ►M2  Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 24 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb. ◄ Közösségi kibocsátók esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően, illetve, ha az nem alkalmazható, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Ellenkező esetben a regisztrációs okmánynak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)  egyértelmű nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány pénzügyi adatait nem az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állították össze, és a pénzügyi információk jelentősen eltérhetnének, ha az 1606/2002/EK rendeletet alkalmazták volna a korábbi pénzügyi információkra;

b)  szöveges ismertetés a közvetlenül a korábbi pénzügyi információkat követően az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardok, illetve a kibocsátó által éves pénzügyi beszámolóinak elkészítésekor alkalmazott számviteli standardok közötti különbségekről.

A legutóbbi évre vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat a kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott formának megfelelően kell összeállítani és benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra vonatkozó számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat.

Amennyiben az ellenőrzött pénzügyi információkat a nemzeti számviteli előírások szerint állították össze, az e pontban előírt pénzügyi információk között a következőknek kell szerepelnie:

a)  mérleg;

b)  eredménykimutatás;

c)  számviteli politika és kiegészítő mellékletek.

Az éves korábbi pénzügyi információkat független könyvvizsgálóval, az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban ellenőriztetni kell, továbbá véleményeztetni kell, hogy a regisztrációs dokumentum céljából megfelelően valós és megbízható képet adnak-e. Ellenkező esetben a regisztrációs okmánynak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)  egyértelmű nyilatkozat arról, hogy milyen könyvvizsgálati standardokat alkalmaztak;

b)  nemzetközi könyvvizsgálati standardoktól való lényeges eltérések magyarázata.

11.2.

Éves beszámoló

Amennyiben a kibocsátó éves beszámolót és konszolidált éves beszámolót is készít, a regisztrációs okmányban szerepelnie kell legalább a konszolidált éves beszámolónak.

11.3.

A korábbi éves pénzügyi információk ellenőrzése

11.3.1.

Nyilatkozat a korábbi pénzügyi információk ellenőrzéséről. Amennyiben a bejegyzett könyvvizsgálók megtagadják a korábbi pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elkészítését, illetve a jelentés fenntartásokat vagy felelősségkizárást tartalmaz, a jelentéskészítés megtagadását, a fenntartásokat vagy a felelősségkizárást indoklással ellátva teljes egészében ismertetni kell.

11.3.2.

Utalás a regisztrációs okmányban található olyan további információkra, amelyeket a könyvvizsgálók szintén ellenőriztek.

11.3.3.

Amennyiben a regisztrációs okmányban közölt pénzügyi adatok nem a kibocsátó ellenőrzött pénzügyi beszámolóiból származnak, jelezni kell az információk forrását, és azt, hogy az adatokat nem ellenőrizték.

11.4.

A legutóbbi pénzügyi információ dátuma

11.4.1.

Az ellenőrzött pénzügyi információk szerinti utolsó év nem lehet korábban a regisztrációs okmány dátumától számított 18 hónapnál.

11.5.

Bírósági és választottbírósági eljárások

Kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárásra vonatkozó információk (ideértve a függő, illetve a kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó és/vagy a vállalatcsoport pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig nyilatkozni kell ezek hiányáról.

11.6.

A kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban bekövetkezett lényeges változások

A vállalatcsoport pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban az utolsó olyan pénzügyi időszak vége óta bekövetkezett lényeges változások bemutatása, amelyre vonatkozóan ellenőrzött pénzügyi információkat vagy közbenső pénzügyi információkat tettek közzé; amennyiben nem következett be ilyen változás, nyilatkozni kell erről.

12.

LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK

A kibocsátó szokásos üzletmenete során kötött szerződéseken kívül minden olyan fontosabb szerződés rövid összefoglalása, amelyek értelmében a vállalatcsoport bármelyik tagját olyan kötelezettség terheli, illetve olyan jogosultsággal rendelkezik, ami jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy a kibocsátó teljesíteni tudja-e a kibocsátandó értékpapírok tekintetében az értékpapír-tulajdonosokkal szembeni kötelezettségeit.

13.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK, SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

13.1.

Amennyiben a regisztrációs okmány szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképesítését és adott esetben a kibocsátóban levő jelentős érdekeltségeit. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát engedélyezte.

13.2.

Harmadik féltől származó információk

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azokat pontatlanná vagy félrevezetővé tennék, ezenkívül azonosítani kell az információforrást is.

14.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány érvényessége alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba), adott esetben be lehet tekinteni:

a)  a kibocsátó alapító okirata és alapszabálya;

b)  az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a regisztrációs okmány tartalmazza, vagy hivatkozik rá;

c)  a kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk, illetve vállalatcsoport esetén a kibocsátóra és leányvállalataira vonatkozó korábbi pénzügyi információk, a regisztrációs okmány közzétételét megelőző két pénzügyi év tekintetében.

Jelezni kell, hogy a nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok hol tekinthetők meg.
X. MELLÉKLET

Részvényekről kiállított letéti igazolásra vonatkozó kötelező tájékoztatás (séma) 

A MÖGÖTTES RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÓJÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felel a tájékoztatóban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért, ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A tájékoztatóért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a tájékoztató egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztató azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK

2.1.

A kibocsátó könyvvizsgálóinak neve és címe (valamint szakmai testületekben való tagsága) a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban.

2.2.

Amennyiben a könyvvizsgáló a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban lemondott, leváltották vagy megbízását nem újították meg, ennek részletei, ha lényegesek.

3.

KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

3.1.

A korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évére, és az azt követő közbenső pénzügyi időszakra benyújtott, a kibocsátóra vonatkozó kiemelt korábbi pénzügyi információk, a pénzügyi információkkal megegyező pénznemben.

A kiemelt korábbi pénzügyi információknak tartalmaznia kell a kibocsátó pénzügyi helyzetét összefoglaló kulcsszámokat.

3.2.

Amennyiben a közbenső pénzügyi időszakra nyújtanak be kiemelt pénzügyi információkat, a megelőző pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító adatokat is meg kell adni, kivéve ha az összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelménynek az év végi mérlegadatok benyújtásával tesznek eleget.

4.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

A „Kockázati tényezők” szakaszban a kibocsátóra vagy az ágazatra jellemző kockázati tényezők egyértelmű bemutatása.

5.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

5.1

A kibocsátó története és fejlődése

5.1.1.

a kibocsátó jogi és kereskedelmi neve;

5.1.2.

a kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma;

5.1.3.

a kibocsátó bejegyzésének időpontja és, amennyiben nem határozatlan időre hozták létre, tevékenységének időtartama;

5.1.4.

a kibocsátó székhelye, társasági formája, a működésére irányadó jog, a bejegyzés országa, létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma;

5.1.5.

a kibocsátó üzleti tevékenységének alakulásában bekövetkezett fontosabb események.

5.2.

Befektetések

5.2.1.

A korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évében – a tájékoztató időpontjáig – a kibocsátó főbb befektetéseinek bemutatása (az összeg is).

5.2.2.

A kibocsátó folyamatban levő főbb befektetéseinek bemutatása, ideértve a befektetések földrajzi megoszlását (belföldi és külföldi) és a finanszírozás módját (belső vagy külső forrásokból).

5.2.3

A kibocsátó olyan főbb jövőbeli befektetéseire vonatkozó információ, amelyek az igazgatóság már kötelezettséget vállalt.

6.

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE

6.1.

Fő tevékenységi körök

6.1.1.

A kibocsátó működésének és fő tevékenységi köreinek, valamint az ahhoz kapcsolódó kulcstényezőknek a bemutatása, az értékesített termékek és/vagy nyújtott szolgáltatások főbb fajtái a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évében.

6.1.2.

A már bevezetett fontosabb új termékek és/vagy szolgáltatások ismertetése, és olyan mértékben, amennyire az új termékek vagy szolgáltatások fejlesztését nyilvánosságra hozták, a fejlesztés helyzetének bemutatása.

6.2.

Legfontosabb piacok

Azon főbb piacok bemutatása, amelyeken a kibocsátó tevékenykedik, ideértve a teljes forgalmat tevékenységi körönkénti bontásban, valamint annak földrajzi piaconkénti megoszlását a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évében.

6.3.

Amennyiben a 6.1. és 6.2. pont szerinti információkat rendkívüli tényezők befolyásolták, azok ismertetése.

6.4.

Amennyiben a kibocsátó üzleti tevékenysége vagy jövedelmezősége szempontjából jelentőséggel bír, összefoglaló adatok arról, hogy a kibocsátó milyen mértékben függ szabadalmaktól, licencektől, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződésektől vagy új gyártási eljárásoktól.

6.5.

A kibocsátó által a saját versenyhelyzetéről tett megállapítások alapjául szolgáló adatok.

7.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

7.1.

Amennyiben a kibocsátó vállalatcsoport tagja, a csoportnak és a kibocsátó csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása.

7.2.

A kibocsátó fontosabb leányvállalatainak felsorolása, ideértve a leányvállalat nevét, az alapítás és székhely szerinti országot, és a tulajdonosi jogokban való részesedést és a szavazati jogot, ha az nem egyezik meg az előbbivel.

8.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

8.1.

A fontosabb létező vagy tervezett, befektetett nem pénzügyi eszközökre vonatkozó adatok, ideértve a bérelt vagyontárgyakat és adott esetben a jelentősebb terheket is.

8.2.

Környezetvédelmi kérdések bemutatása, amelyek a kibocsátó tárgyi eszközeinek felhasználását érinthetik.

9.

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉS A PÉNZÜGYI HELYZET ÁTTEKINTÉSE

9.1.

Pénzügyi helyzet

Amennyiben a tájékoztató máshol nem ismerteti, a kibocsátó pénzügyi helyzetének, a pénzügyi helyzet lényeges változásainak és az üzleti eredménynek a bemutatása minden olyan évre és közbenső időszakra vonatkozóan, amellyel kapcsolatban korábbi pénzügyi információkat kell benyújtani, ideértve a pénzügyi információkban évről évre bekövetkezett lényeges változások indoklását is, amennyiben ez a kibocsátó üzleti tevékenységének megértéséhez szükséges.

9.2.

Üzleti eredmény

9.2.1.

A kibocsátó üzleti tevékenységből származó eredményét jelentősen befolyásoló, lényeges tényezők bemutatása, ideértve a szokatlan vagy ritka eseményeket vagy új fejleményeket is, továbbá az eredmény befolyásolásának mértékét.

9.2.2.

Amennyiben a pénzügyi beszámoló a nettó értékesítés vagy nettó bevétel jelentős változását mutatja, a változások szöveges magyarázata.

9.2.3.

Minden olyan kormányzati, gazdasági, költségvetési, pénzügyi vagy politikai intézkedésre vagy tényezőre vonatkozó információ, amely közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja vagy befolyásolhatja a kibocsátó üzleti tevékenységét.

10.

TŐKEFORRÁSOK

10.1.

A kibocsátó saját tőkeforrásaira vonatkozó adatok (mind rövid, mind hosszú távon).

10.2.

A kibocsátó pénzforgalmának (cash-flow) forrásai és összege, valamint e tétel szöveges bemutatása.

10.3.

A kibocsátó hitelszükségletének és finanszírozási szerkezetének bemutatása.

10.4.

Információ a tőkeforrások felhasználásának bármely korlátozásáról, ami közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja vagy befolyásolhatja a kibocsátó üzleti tevékenységét.

10.5.

Az 5.2.3. és a 8.1. pontban említett kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges várható finanszírozási források ismertetése.

11.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS, SZABADALMAK ÉS LICENCIÁK

Indokolt esetben a kibocsátó kutatási és fejlesztési politikájának bemutatása a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évére vonatkozóan, ideértve a kibocsátó által támogatott kutatási és fejlesztési tevékenységekre fordított összegeket.

12.

TRENDEK

12.1.

A gyártásra, értékesítésre és készletekre, a költségekre és értékesítési árakra vonatkozó legjelentősebb közelmúltbeli trendek az utolsó pénzügyi év vége és a tájékoztató dátuma közötti időszakban.

12.2.

Az ismert trendek, bizonytalansági tényezők, a kereslet, a kötelezettségvállalások vagy események bemutatása, amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolhatnak a kibocsátó üzleti kilátásaira legalább a folyó pénzügyi évben.

13.

NYERESÉG-ELŐREJELZÉS VAGY -BECSLÉS

Amennyiben a kibocsátó úgy dönt, hogy nyereség-előrejelzést vagy -becslést ismertet, a regisztrációs okmányban fel kell tüntetni a 13.1. és 13.2. pontban meghatározott információkat.

13.1.

Nyilatkozat azokról a főbb feltételezésekről, amelyeken a kibocsátó előrejelzése vagy becslése alapul.

Egyértelműen meg kell különböztetni az azokra a tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyeket az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjai befolyásolni tudnak, és azokra a tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyek kifejezetten az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjainak a hatáskörén kívül esnek; a feltételezéseknek a befektetők számára könnyen érthetőnek, egyedinek és pontosnak kell lenniük, és nem vonatkozhatnak az előrejelzések alapjául szolgáló becslések általános pontosságára.

▼M6

13.2.

Független könyvelő vagy könyvvizsgáló által készített jelentés, amely megállapítja, hogy a független könyvelő vagy könyvvizsgáló véleménye szerint az előrejelzést vagy becslést a jelzettek alapján helyesen állították össze, valamint hogy a nyereség-előrejelzés vagy -becslés során alkalmazott számviteli elvek összhangban vannak a kibocsátó számviteli politikájával.

Amennyiben a pénzügyi információ az előző pénzügyi évhez kapcsolódik és a számadatok értékeléséhez szükséges magyarázatokon kívül kizárólag olyan nem félrevezető számokat tartalmaz, amelyek lényegében megfelelnek az előző pénzügyi évre vonatkozó, következő auditált éves pénzügyi beszámolóban közzéteendő végleges számoknak, nem kell előírni jelentés készítését, feltéve, hogy a tájékoztató tartalmazza alábbi nyilatkozatok mindegyikét:

a)  a szóban forgó pénzügyi információért felelős személy – ha különbözik a tájékoztatóért általánosságban felelős személytől – jóváhagyja az adott információt;

b)  független könyvelő vagy könyvvizsgáló megerősítette, hogy az adott információ lényegében megegyezik a következő auditált éves pénzügyi beszámolóban közzéteendő végleges számokkal;

c)  az adott pénzügyi információt még nem auditálták.

▼B

13.3.

A nyereség-előrejelzést vagy -becslést úgy kell elkészíteni, hogy az alapul szolgáló adatok összehasonlíthatóak legyenek a korábbi pénzügyi információkkal.

13.4.

Amennyiben a kibocsátó még nem realizált nyereség előrejelzését teszi közzé a tájékoztatóban, nyilatkozni kell arról, hogy az előrejelzés a tájékoztató közzétételének időpontjában még mindig helytálló, valamint magyarázatot kell adni abban az esetben, ha az előrejelzés már nem érvényes.

14.

IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEK ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK

14.1.

A következő személyek neve, üzleti elérhetősége és beosztása a kibocsátó társaságban, valamint az említett kibocsátó társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amennyiben ezek a kibocsátó szempontjából lényegesek:

a)  az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai;

b)  betéti részvénytársaság korlátlan felelősségű tagjai;

c)  alapítók, ha a kibocsátó kevesebb mint öt éve alakult meg;

d)  bármely vezető tisztségviselő, akinek személye hozzájárulhat annak megállapításához, hogy a kibocsátó megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az adott üzleti tevékenységgel kapcsolatban.

Az említett személyek közötti családi kapcsolatok.

A kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szervének tagjai esetében, és az első albekezdés b) és d) pontjában említett személyek esetében részletezni kell az adott személy vezetési szakértelmét és tapasztalatát, valamint a következő információkat:

a)  minden olyan társaság és partnerség neve, amelynek az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett testületekben. Nem szükséges felsorolni a kibocsátó összes leányvállalatát, ahol a személy szintén tagja az igazgatási, irányító és felügyelő szervnek;

b)  ha a személyt csalárd bűncselekmény miatt elítélték, legalább az elmúlt öt évre vonatkozóan;

c)  csőd, csődgondnokság vagy felszámolás ismertetése, amelynek az első albekezdés a) és d) pontjában bemutatott személy az első albekezdés a) és d) pontjában említett beosztásából eredően részese volt, legalább az elmúlt öt évre vonatkozóan;

d)  törvényben meghatározott hatóság vagy szabályozó szerv (ideértve a kijelölt szakmai szervezeteket is) által az érintett személy ellen indított hivatalos vádemelés és/vagy szankciók ismertetése; annak ismertetése, hogy az érintett személyt bírósági ítélettel eltiltották-e valamely kibocsátó társaság igazgatási, irányító és felügyelő szervében betöltött tagságától, illetve üzleti tevékenységének irányításától vagy ügyeinek vitelétől legalább az elmúlt öt évben.

Amennyiben nincs ilyen jellegű információ, erről nyilatkozatot kell tenni.

14.2.

Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek és a vezető állású munkavállalók összeférhetetlensége

A 14.1. pont első albekezdésében említett személyek által a kibocsátó számára végzett feladatok, a személyek magánérdekei és/vagy más feladatai közötti várható összeférhetetlenséget egyértelműen közölni kell. Amennyiben nincs összeférhetetlenség, erről nyilatkozatot kell tenni.

Meg kell nevezni a fő részvényesekkel, ügyfelekkel, szállítókkal vagy egyéb személyekkel kötött megállapodásokat vagy egyezségeket, amelynek alapján a 14.1. pont első albekezdésében említett személyeket az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjává vagy a vezető állású munkavállalóvá választották.

15.

JAVADALMAZÁS ÉS JUTTATÁSOK

A 14.1. pont első albekezdésének a) és d) pontjában említett személyek számára az utolsó teljes pénzügyi év tekintetében:

15.1.

A kibocsátó és leányvállalatai által a kibocsátó és leányvállalatai számára bármely személy által bármely minőségben végzett szolgáltatásért az érintett személyeknek fizetett javadalmazás (ideértve a sikerdíjakat és utólagos javadalmazást is) és természetbeni juttatások összege.

Ezt az információt egyénenkénti alapon kell megadni, kivéve ha a kibocsátó székhelye szerinti országban nincs ilyen kötelezettség, illetve a kibocsátó más módon teszi nyilvánossá ezeket az információkat.

15.2.

A kibocsátó vagy leányvállalatai által nyugdíjfolyósítás vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából elhatárolt tartalékok vagy céltartalékok összege.

16.

TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT

Eltérő rendelkezés hiányában a kibocsátó utolsó teljes pénzügyi évére a 14.1. pont első albekezdésének a) pontjában említett személyek tekintetében a következő adatokat kell megadni:

16.1.

A jelenlegi megbízás lejártának időpontja, ha van ilyen, és a személy által a megbízás keretében eltöltött szolgálati idő.

16.2.

Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai és a kibocsátó vagy leányvállalatai között létrejött munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő, illetve egy ennek hiányáról szóló nyilatkozat.

16.3.

Információk a kibocsátó könyvvizsgálattal és javadalmazással foglalkozó bizottságáról, ideértve a bizottsági tagok nevét és a bizottság feladatszabályozásának összefoglalóját.

16.4.

Nyilatkozat arról, hogy a kibocsátó teljesíti-e a bejegyzés országában érvényes valamely vállalatirányítási rendszer követelményeit. Amennyiben a kibocsátó nem teljesíti ilyen rendszer követelményeit, erről indoklással ellátott nyilatkozatot kell mellékelni.

17.

ALKALMAZOTTAK

17.1.

Az alkalmazottak létszáma az időszak végén, vagy a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban a tájékoztató dátumáig minden egyes pénzügyi évre vonatkozóan az alkalmazottak átlagos létszáma (és annak változása, amennyiben jelentőséggel bír), továbbá ha lehetséges és jelentőséggel bír, az alkalmazottak megoszlása fő tevékenységi körönként és földrajzilag. Amennyiben a kibocsátó nagyobb számban foglalkoztat kölcsönzött munkaerőt, nyilatkozni kell a munkaerőkölcsönzés keretében alkalmazottak átlagos létszámáról a legutóbbi pénzügyi évben.

17.2.

Részvénytulajdon és részvényopciók

A 14.1. pont első albekezdésének a) és d) pontjában említett személyek tekintetében a lehető legaktuálisabb információkat kell megadni a kibocsátó részvényeiből való részesedésükről és a részvényekhez kapcsolódó opciókról.

17.3.

Azoknak a megállapodásoknak az ismertetése, amelyen keresztül az alkalmazottaknak részesedhetnek a kibocsátó tőkéjéből.

18.

FŐ RÉSZVÉNYESEK

18.1.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van róla – az igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjain kívül –, azon személyek neve, akik közvetlenül vagy közvetve részesednek a kibocsátó tőkéjéből, vagy ennek megfelelő szavazati joggal rendelkeznek, amit a kibocsátó nemzeti jogszabályai értelmében a részesedés összegével együtt jelenteni kell; amennyiben nincs ilyen személy, nyilatkozni kell erről.

18.2.

A kibocsátó fő részvényesei eltérő szavazati jogokkal rendelkeznek-e; amennyiben nem, nyilatkozni kell erről.

18.3.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van ilyenről, azon személyek neve, akik a kibocsátó fölött közvetlenül vagy közvetve tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot gyakorolnak, ismertetve az ellenőrzés jellegét, valamint az ellenőrzési joggal való visszaélés megakadályozására elfogadott intézkedéseket.

18.4.

A kibocsátó előtt ismert megállapodások bemutatása, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet.

19.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK

A kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek adatait (ebben az összefüggésben az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott standardokban meghatározott információk), amelyeket a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban a tájékoztató dátumáig hajtott végre, az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott, megfelelő standarddal összhangban kell közölni.

Amennyiben az említett standardok nem vonatkoznak a kibocsátóra, a következő információkat kell megadni:

a)  a kibocsátó számára – ügyletenként vagy összességükben – jelentőséggel bíró ügyletek jellege és mértéke. Amennyiben a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek nem a független ár alapelv szerint jöttek létre, indokolni kell ennek okát. Visszafizetetlen kölcsön esetén, beleértve a bármely jellegű garanciát is, meg kell adni a hátralékos összeget;

b)  a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók mekkora összeget, illetve százalékos arányt képviselnek a kibocsátó forgalmában.

20.

A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA, PÉNZÜGYI HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

20.1.

Korábbi pénzügyi információk

A három legutóbbi pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információk, továbbá könyvvizsgálói jelentés mindegyik évre. ►M2  Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 36 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb. ◄ Közösségi kibocsátók esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően, illetve, ha az nem alkalmazható, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Amennyiben a pénzügyi információk nem felelnek meg ezeknek a standardoknak, módosított pénzügyi kimutatás formájában kell benyújtani.

A legutóbbi két évre vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat a kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott formának megfelelően kell összeállítani és benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra vonatkozó számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat.

Amennyiben a kibocsátó egy évnél rövidebb ideje végzi a jelenlegi gazdasági tevékenységét, az erre az időszakra vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat közösségi kibocsátó esetében az 1606/2002/EK rendelet szerinti éves pénzügyi beszámolókra alkalmazandó standardoknak megfelelően, illetve, ha ezek nem alkalmazhatók, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Ezeket a korábbi pénzügyi információkat ellenőrizni kell.

 

Amennyiben az ellenőrzött pénzügyi információkat a nemzeti számviteli standardok szerint állították össze, az e pontban előírt pénzügyi információk között a következőknek kell szerepelnie:

a)  mérleg;

b)  eredménykimutatás;

c)  áttekintés a saját tőke összes változásáról, illetve nyilatkozat a saját tőke azon változásairól, amelyek a tulajdonosokkal folytatott tőkeműveletektől vagy a tulajdonosoknak történt osztalékkifizetésektől eltérő okok miatt következtek be;

d)  nyilatkozat a pénzforgalomról (cash-flow);

e)  számviteli politika és kiegészítő mellékletek.

A korábbi éves pénzügyi információkat független könyvvizsgálóval, az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban ellenőriztetni kell, továbbá véleményeztetni kell, hogy a regisztrációs dokumentum céljából megfelelően valós és megbízható képet adnak-e.

20.1.a

Ez a bekezdés kizárólag a legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű letéti igazolások kibocsátására alkalmazható

A három utolsó pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információk, továbbá könyvvizsgálói jelentés mindegyik évre. ►M2  Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 36 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb. ◄ Közösségi kibocsátók esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően, illetve, ha az nem alkalmazható, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Ellenkező esetben a következő információkat kell tartalmaznia a tájékoztatónak:

a)  egyértelmű nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány pénzügyi információit nem az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állították össze, és a pénzügyi információk jelentősen eltérnének, ha az 1606/2002/EK rendeletet alkalmazták volna a korábbi pénzügyi információkra;

b)  szöveges ismertetés közvetlenül a korábbi pénzügyi információkat követően az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardok, illetve a kibocsátó által az éves pénzügyi beszámolók elkészítésekor alkalmazott számviteli alapelvek közötti különbségekről.

A legutóbbi évre vonatkozó korábbi pénzügyi információkat a kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott formának megfelelően kell összeállítani és benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra vonatkozó számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat.

Amennyiben az ellenőrzött pénzügyi információkat a nemzeti számviteli standardok szerint állították össze, az e pontban előírt pénzügyi információk között a következőknek kell szerepelnie:

a)  mérleg;

b)  eredménykimutatás;

c)  áttekintés a saját tőke összes változásáról, illetve nyilatkozat a saját tőke azon változásairól, amelyek a tulajdonosokkal folytatott tőkeműveletektől vagy a tulajdonosoknak történt osztalékkifizetésektől eltérő okok miatt következtek be;

d)  nyilatkozat a pénzforgalomról (cash-flow);

e)  számviteli politika és kiegészítő mellékletek.

A korábbi éves pénzügyi információkat független könyvvizsgálóval, az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban ellenőriztetni kell, továbbá véleményeztetni kell, hogy a regisztrációs dokumentum céljából megfelelően valós és megbízható képet adnak-e. Ellenkező esetben a tájékoztatónak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)  egyértelmű nyilatkozat arról, hogy mely könyvvizsgálati standardokat alkalmazták;

b)  a nemzetközi könyvvizsgálati standardoktól való lényeges eltérések magyarázata.

20.2.

Éves beszámoló

Amennyiben a kibocsátó éves beszámolót és konszolidált éves beszámolót is készít, a tájékoztatóban szerepelnie kell legalább a konszolidált éves beszámolónak.

20.3.

A korábbi éves pénzügyi információk ellenőrzése

20.3.1.

Nyilatkozat a korábbi pénzügyi információk ellenőrzéséről. Amennyiben a bejegyzett könyvvizsgálók megtagadják a korábbi pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elkészítését, illetve a jelentés fenntartásokat vagy felelősségkizárást tartalmaz, a jelentéskészítés megtagadását, a fenntartásokat vagy a felelősségkizárást indoklással ellátva teljes egészében ismertetni kell.

20.3.2.

Utalás a tájékoztatóban található olyan további információkra, amelyeket a könyvvizsgálók szintén ellenőriztek.

20.3.3.

Amennyiben a tájékoztatóban közölt pénzügyi információk nem a kibocsátó ellenőrzött pénzügyi beszámolóiból származnak, jelezni kell az információk forrását és azt, hogy az adatokat nem ellenőrizték.

20.4.

A legutóbbi pénzügyi információ dátuma

20.4.1.

Az ellenőrzött pénzügyi információk nem lehetnek régebbiek a következőknél:

a)  a tájékoztató dátumától számított 18 hónap, ha a kibocsátó ellenőrzött közbenső pénzügyi beszámolót közöl a tájékoztatóban;

b)  a tájékoztató dátumától számított 15 hónap, ha a kibocsátó nem ellenőrzött közbenső pénzügyi beszámolót közöl a tájékoztatóban.

20.5.

Közbenső és egyéb pénzügyi információk

20.5.1.

Amennyiben a kibocsátó az utolsó ellenőrzött pénzügyi beszámolójának időpontja óta negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat tett közzé, ezeket fel kell tüntetni a tájékoztatóban. Amennyiben a negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat teljes vagy részleges könyvvizsgálatnak vetették alá, a könyvvizsgálói jelentést is közölni kell. Amennyiben a negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat nem vetették alá teljes vagy részleges könyvvizsgálatnak, ezt is jelezni kell.

20.5.2.

Amennyiben a tájékoztató több mint kilenc hónappal később készült, mint az utolsó ellenőrzött pénzügyi év vége, olyan közbenső pénzügyi információkat kell közölni, amelyek ismertetik a pénzügyi év legalább első hat hónapjának eredményeit; ezeket nem szükséges ellenőrizni (ebben az esetben erre fel kell hívni a figyelmet).

A közbenső pénzügyi információknak a megelőző pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító kimutatást is tartalmazniuk kell, kivéve ha az összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelmények az év végi mérleg benyújtásával teljesíthetők.

20.6.

Osztalékpolitika

A kibocsátó osztalékfizetéssel és az arra vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos politikája.

20.6.1.

A korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi éve tekintetében az egy részvényre jutó osztalék összege; amennyiben a kibocsátó részvényeinek száma megváltozott, az összehasonlíthatóság érdekében ennek megfelelően ki kell igazítani az összeget.

20.7.

Bírósági és választottbírósági eljárások

Kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárásra vonatkozó információk (ideértve a függő, illetve a kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó és/vagy a vállalatcsoport pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig nyilatkozni kell ezek hiányáról.

20.8.

A kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban bekövetkezett lényeges változások

A vállalatcsoport pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban az utolsó olyan pénzügyi időszak vége óta bekövetkezett lényeges változások bemutatása, amelyre vonatkozóan ellenőrzött pénzügyi információkat vagy közbenső pénzügyi információkat tettek közzé; amennyiben nem következett be ilyen változás, nyilatkozni kell erről.

21.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

21.1.

Részvénytőke

A korábbi pénzügyi információk között ismertetett legutóbbi mérleg fordulónapján érvényes információk a következőkről:

21.1.1.

A kibocsátott részvénytőke összege, továbbá a részvénytőke mindegyik kategóriája tekintetében a következők:

a)  a jóváhagyott részvények száma;

b)  a kibocsátott és teljesen befizetett részvények, illetve a kibocsátott, de teljesen nem befizetett részvények száma;

c)  a részvények névértéke, illetve nyilatkozat arról, hogy a részvényeknek nincs névértékük;

d)  az év elején és végén forgalomban levő részvények számának egyeztetése. Amennyiben a tőke több mint 10 %-át készpénztől eltérő eszközökkel fizették be a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban, ezt a körülményt jelezni kell.

21.1.2.

Amennyiben léteznek olyan részvények, amelyek nem képezik részét a saját tőkének, meg kell adni ezek számát és fő jellemzőit.

21.1.3.

A kibocsátó saját tőkéjének részét képező, a kibocsátó által, annak nevében vagy a leányvállalatai által birtokolt részvények száma, könyv szerinti értéke és névértéke.

21.1.4.

Az átváltható értékpapírok, becserélhető értékpapírok vagy opciós utalványok mennyisége az átváltási, becserélési és jegyzési feltételek és eljárások ismertetésével.

21.1.5.

Az engedélyezett, de ki nem bocsátott részvénytőke megszerzési jogára és/vagy az ezzel kapcsolatos kötelezettségekre, illetve tőkeemeléssel kapcsolatos kötelezettségvállalásra vonatkozó információk és feltételek.

21.1.6.

Információ a vállalatcsoport bármelyik tagjának tőkéjéről, amelyre opciós jog vonatkozik, illetve feltételes vagy feltétel nélküli megállapodás szerint opciós joghoz köthető, továbbá az opciós jog részletes ismertetése, ideértve az opciós jogban érintett személyeket is.

21.1.7.

A részvénytőke előtörténete a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban, kiemelve az esetleges változásokat.

21.2.

A társaság alapító okirata és alapszabálya

21.2.1.

A kibocsátó célkitűzéseinek bemutatása, és annak megjelölése, hogy ezek hol kerültek rögzítésre az alapító okiratban és az alapszabályban.

21.2.2.

A kibocsátó alapszabályában, alapító okiratában, társasági szerződésében vagy belső szabályzatában az igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjaira vonatkozó főbb rendelkezések összefoglalása.

21.2.3.

Az összes meglévő részvényosztályhoz kapcsolódó jogok, elsőbbségi jogok és korlátozások bemutatása.

21.2.4.

A részvényesek jogainak megváltoztatásához szükséges intézkedések, jelezve, ha egyes feltételek szigorúbbak a törvényben előírtnál.

21.2.5.

A részvényesek éves közgyűlésének és a rendkívüli közgyűlések összehívásának rendjét meghatározó feltételek bemutatása, ideértve a részvétel feltételeit.

21.2.6.

Azoknak a kibocsátó alapszabályában, alapító okiratában, társasági szerződésében vagy belső szabályzatában rögzített rendelkezéseknek a rövid bemutatása, amelyek adott esetben késleltetik, vagy akár megakadályozzák a kibocsátó fölötti ellenőrzés megváltoztatását.

21.2.7.

Azoknak az alapszabályban, alapító okiratban, társasági szerződésében vagy belső szabályzatban rögzített rendelkezéseknek a bemutatása, amelyek meghatározzák azt a küszöbértéket, amely fölött az adott a részvényes részvénytulajdonát nyilvánosságra kell hozni.

21.2.8.

Az alapszabályban, alapító okiratban, társasági szerződésében vagy belső szabályzatban a tőke változására vonatkozó feltételek bemutatása, ha egyes feltételek szigorúbbak a törvényben előírtnál.

22.

LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK

A szokásos üzletmenet során kötött szerződéseken kívül minden olyan fontosabb szerződés összefoglalása, amelyet a kibocsátó vagy a vállalatcsoport bármelyik tagja szerződő félként aláírt a tájékoztató közzétételét közvetlenül megelőző két évben.

A szokásos üzletmenet során kötött szerződéseken kívül a vállalatcsoport bármelyik tagja által kötött, a tájékoztató időpontjában érvényes szerződések összefoglalása, amelyek rendelkezései értelmében a vállalatcsoport bármelyik tagját a vállalatcsoport szempontjából jelentőséggel bíró kötelezettség terheli, illetve ilyen jogosultság illeti meg.

23.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK, SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

23.1.

Amennyiben a tájékoztató szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképesítését és adott esetben a kibocsátóban levő jelentős érdekeltségeit. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki a tájékoztató adott részének tartalmát engedélyezte.

23.2.

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Ezenkívül meg kell adni az információforrást is.

24.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozat arról, hogy a tájékoztató érvényessége alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) adott esetben be lehet tekinteni:

a)  a kibocsátó alapító okirata és alapszabálya;

b)  az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a tájékoztató tartalmazza, vagy hivatkozik rá;

c)  a kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk, illetve vállalatcsoport esetén a kibocsátóra és leányvállalataira vonatkozó korábbi pénzügyi információk, a tájékoztató közzétételét megelőző két pénzügyi év tekintetében.

Jelezni kell, hogy a nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok hol tekinthetők meg.

25.

RÉSZESEDÉSEK BEMUTATÁSA

25.1.

Azon vállalkozásokra vonatkozó információk, amelyek tőkéjében a kibocsátó társaság olyan részesedéssel rendelkezik, ami valószínűleg jelentősen befolyásolja a kibocsátó saját eszközeinek, forrásainak és pénzügyi helyzetének és eredményének értékelését.

26.

MÁSODLAGOS ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÓJÁNAK BEMUTATÁSA

26.1.

Név, létesítő okirat szerinti székhely és a központi ügyintézés helye, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől.

26.2.

A kibocsátó bejegyzésének időpontja és, amennyiben nem határozatlan időre hozták létre, tevékenységének időtartama.

26.3.

A kibocsátó működésére irányadó jogszabályok, és az említett jogszabályok alapján elfogadott társasági forma.

27.

A MÖGÖTTES RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

27.1.

A mögöttes részvények fajtája és osztálya, ideértve az ISIN-kódot (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) és más értékpapír-azonosító számokat is.

27.2.

A mögöttes részvények kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok.

27.3.

Tájékoztatás arról, hogy a mögöttes részvények névre vagy bemutatóra szólnak-e, illetve nyomdai úton vagy dematerializált formában készültek-e. Ez utóbbi esetben a nyilvántartást vezető szervezet neve és címe.

27.4.

A mögöttes részvények pénzneme.

27.5.

A mögöttes részvényekhez kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a jogok bármely korlátozását és a gyakorlásukra vonatkozó eljárást.

27.6.

Osztalékjogok:

a)  a jogosultság keletkezésének rögzített időpontja(i);

b)  az osztalékra vonatkozó jogosultság elévülésének határideje, az ezt követően kedvezményezett személy megnevezése;

c)  az osztalékkal kapcsolatos korlátozások és a nem rezidens részvénytulajdonosokra vonatkozó eljárások;

d)  az osztalék mértéke vagy kiszámításának módja, az osztalékfizetés gyakorisága, halmozott vagy nem halmozott jellege.

27.7.

Szavazati jogok.

Elővételi jog az azonos osztályú értékpapírok jegyzésekor.

A kibocsátó nyereségéből való részesedés joga

Likvidációs hányadhoz való jog.

Visszaváltásra vonatkozó rendelkezések.

Átváltási feltételek.

27.8.

A mögöttes részvények kibocsátásának időpontja, amennyiben a másodlagos értékpapír kibocsátása céljából új mögöttes részvényeket állítanak elő, és ezek a másodlagos értékpapír kibocsátásakor még nem léteznek.

27.9.

Amennyiben a másodlagos értékpapír kibocsátása céljából új mögöttes részvényeket állítanak elő, nyilatkozni kell azokról a határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján a mögöttes részvényeket előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják.

27.10.

A mögöttes részvények szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása.

27.11.

A kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelyének országa és az ajánlattétel vagy a szabályozott piacra történő bevezetés iránti kérelem benyújtása szerinti országok tekintetében:

a)  a mögöttes részvényekből származó jövedelem forrásadója;

b)  tájékoztatás arról, hogy a kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban.

27.12.

A mögöttes részvényekkel kapcsolatos kötelező vételi ajánlat és/vagy kiszorítási és kényszereladási rendelkezések bemutatása.

27.13.

Az előző pénzügyi évben vagy a folyó pénzügyi évben harmadik felek által a kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat. Közölni kell az ajánlatbeli vételárat vagy átváltási feltételeket, valamint az eljárás végeredményét is.

27.14.

Lekötési megállapodások:

— az érintett felek,

— a megállapodás tartalma és kivételek,

— a lekötési időszak.

27.15.

A részvényeiket értékesítő részvényesekre – ha léteznek ilyenek – vonatkozó információk

27.15.1.

A mögöttes részvényeket eladásra kínáló személy vagy vállalkozás neve és üzleti elérhetősége, bármely beosztás vagy más jelentős kapcsolat, amely az eladni kívánó személyt az elmúlt három évben a mögöttes részvények kibocsátójához, annak jogelődjéhez vagy kapcsolt vállalkozásaihoz fűzte.

27.16.

Felhígulás

27.16.1.

A másodlagos értékpapírra vonatkozó ajánlattételből eredő közvetlen elértéktelenedés összege, százalékban is megadva.

27.16.2.

Meglévő részvényeseknek szóló, másodlagos értékpapírra vonatkozó ajánlattétel esetén a közvetlen elértéktelenedés összege (százalékban is megadva), amennyiben a másodlagos értékpapírra vonatkozó ajánlattételre nem érkezik jegyzés.

27.17.

Kiegészítő információk arra az esetre, ha egyidejűleg vagy majdnem egyidejűleg a másodlagos értékpapír mögöttes részvényeivel azonos osztályú részvényeket ajánlanak fel, vagy vezetnek be szabályozott piacra

27.17.1.

Amennyiben a szabályozott piacra bevezetendő másodlagos értékpapír előállításával egyidejűleg vagy majdnem egyidejűleg a másodlagos értékpapír mögöttes részvényeivel azonos osztályú részvényeket jegyeznek vagy helyeznek el zárt körben, részletezni kell a műveletek jellegét és az érintett mögöttes részvények számát és jellemzőit.

27.17.2.

Azon szabályozott piacoknak vagy azzal egyenértékű piacoknak az ismertetése, ahol a másodlagos értékpapír kibocsátójának ismeretei szerint a másodlagos értékpapír mögöttes részvényeivel azonos osztályú részvényeket ajánlanak fel, vagy azokkal kereskednek.

27.17.3.

Amennyiben a másodlagos értékpapír kibocsátójának tudomása van róla, jelezni kell, hogy főrészvényesek vagy a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjai szándékoznak-e értékpapírt jegyezni, illetve vannak-e olyan személyek, akik az ajánlattétel több mint öt százalékát jegyezni kívánják.

28.

A MÁSODLAGOS ÉRTÉKPAPÍRRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

28.1.

A felajánlott és/vagy szabályozott piacra bevezetett másodlagos értékpapírok fajtája és osztálya.

28.2.

A másodlagos értékpapír kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok.

28.3.

Tájékoztatás arról, hogy a másodlagos értékpapír névre vagy bemutatóra szólnak-e, illetve nyomdai úton vagy dematerializált formában készültek-e. Ez utóbbi esetben a nyilvántartást vezető szervezet neve és címe.

28.4.

A másodlagos értékpapír pénzneme.

28.5.

A másodlagos értékpapírhoz kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a jogok bármely korlátozását és a gyakorlásukra vonatkozó eljárást.

28.6.

Amennyiben a másodlagos értékpapírok esetében az osztalékjogok eltérnek a mögöttes részvényekkel kapcsolatos osztalékjogoktól, a következőket kell ismertetni:

a)  a jogosultság keletkezésének rögzített időpontja(i);

b)  az osztalékra vonatkozó jogosultság elévülésének határideje, az ezt követően kedvezményezett személy megnevezése;

c)  az osztalékkal kapcsolatos korlátozások és nem rezidens tulajdonosokra vonatkozó eljárások;

d)  az osztalék mértéke vagy kiszámításának módja, az osztalékfizetés gyakorisága, halmozott vagy nem halmozott jellege.

28.7.

Amennyiben a másodlagos értékpapírokkal kapcsolatos szavazati jogok eltérnek a mögöttes részvények által biztosított szavazati jogoktól, a következőkről kell tájékoztatást adni:

— Szavazati jogok.

— Elővételi jog az azonos osztályú értékpapírok jegyzésekor.

— A kibocsátó nyereségéből való részesedés joga.

— Likvidációs hányadhoz való jog.

— Visszaváltásra vonatkozó rendelkezések.

— Átváltási feltételek.

28.8.

Ismertetni kell a mögöttes részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlását és az azokból eredő előnyöket, különös tekintettel a szavazati jogokra, azokra a feltételekre, amelyekkel a másodlagos értékpapír kibocsátója gyakorolhatja ezeket a jogokat, továbbá azokra az intézkedésekre, amelyek a másodlagos értékpapírok tulajdonosai által adott utasítások megszerzésére szolgálnak. Ismertetni kell a nyereségből és a likvidációs hányadhoz való jogot, amely nem száll át a másodlagos értékpapír tulajdonosára.

28.9.

A másodlagos értékpapír kibocsátásának várható időpontja.

28.10.

A másodlagos értékpapír szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása.

28.11.

A kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelyének országa és az ajánlattétel vagy a szabályozott piacra történő bevezetés iránti kérelem benyújtása szerinti országok tekintetében:

a)  a másodlagos értékpapírból származó jövedelem forrásadója;

b)  tájékoztatás arról, hogy a kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban.

28.12.

A másodlagos értékpapírhoz kapcsolódó banki vagy más garancia, amelynek célja a kibocsátó kötelezettségeinek biztosítása.

28.13.

A másodlagos értékpapír eredeti részvényekre történő átváltásának lehetősége és az átváltási eljárás.

29.

A MÁSODLAGOS ÉRTÉKPAPÍRRA VONATKOZÓ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI

29.1

Feltételek, ajánlati statisztikák, várható ütemezés és az igényléshez szükséges intézkedések

29.1.1.

A kibocsátás/ajánlattétel teljes összege, megkülönböztetve az eladásra kínált és a jegyzésre kínált értékpapírokat; ha az összeget még nem rögzítették, a végleges ajánlati összeg nyilvános bejelentésének feltételei és időpontja.

29.1.2.

Az ajánlattételre nyitva álló idő, ideértve a lehetséges módosításokat, és a jegyzési eljárás bemutatása.

29.1.3.

Tájékoztatás arról, hogy az ajánlattétel mikor és milyen körülmények között vonható vissza vagy függeszthető fel, illetve visszavonható-e a forgalomba hozatalt követően is.

29.1.4.

A jegyezhető mennyiség leszállításának lehetősége és az értékpapírt lejegyzők által befizetett többletösszeg visszafizetésének módja.

29.1.5.

A jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb összege (az értékpapírok darabszámában vagy az összesített befektetendő összegben meghatározva).

29.1.6.

Annak az időtartamnak a megjelölése, amelyen belül a jegyzés visszavonható, feltéve hogy a befektetőknek jogukban áll visszavonni a jegyzést.

29.1.7.

Az értékpapírok kifizetésének és átadásának módja és határideje.

29.1.8.

Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer teljes körű bemutatása, a nyilvánosságra hozatal időpontja.

29.1.9.

Az elővételi jogok gyakorlásának eljárása, a jegyzési jog átruházhatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése.

29.2.

Forgalmazási terv és allokáció

29.2.1.

Azoknak a lehetséges befektetőknek a megadása, akiknek felajánlják az értékpapírokat. Amennyiben az ajánlattétel egyidejűleg két vagy több ország piacára vonatkozik, és az ajánlattétel egy szeletét e piacok közül néhány számára tartották vagy tartják fenn, jelezni kell, hogy melyik ez a szelet.

29.2.2.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van róla, jelezni kell, hogy főrészvényesek vagy a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szervének tagjai szándékoznak-e értékpapírt jegyezni, illetve vannak-e olyan személyek, akik az ajánlattételben megjelölt mennyiség több mint öt százalékát jegyezni kívánják.

29.2.3

Tájékoztatás az allokáció előtt:

29.2.3.1.

Az ajánlattétel szeletekre osztása, ideértve az intézményi és kisbefektetői szeletet, a kibocsátó alkalmazottainak fenntartott és bármely más szeletet.

29.2.3.2.

A visszafizetés feltételei, felső határa és az egyes szeletekre alkalmazandó legkisebb százalék.

29.2.3.3.

A kisbefektetők és a kibocsátó alkalmazottai közötti allokáció módja vagy módjai e szeletek túljegyzése esetén.

29.2.3.4.

Az allokáció során egyes befektetői vagy rokoni csoportoknak (ideértve a baráti és családi programokat) biztosított, előre meghatározott elsőbbségi bánásmód bemutatása, az ajánlattételnek az elsőbbségi bánásmód számára fenntartott szelete és az adott osztályba vagy csoportba történő bekerülés feltételei.

29.2.3.5.

Az allokáció során a jegyzések vagy jegyzési ajánlattételek kezelése függ-e attól, hogy azok melyik vállalkozáson keresztül vagy vállalkozás által történtek.

29.2.3.6.

A tervezett egyedi allokáció legkisebb összege a kisbefektetői szeleten belül, ha van ilyen.

29.2.3.7.

Az ajánlattétel lezárásának feltételei, valamint a legkorábbi lehetséges lezárás időpontja.

29.2.3.8.

Elfogadható-e többszörös jegyzés, ha nem, miként fogják kezelni a többszörös jegyzéseket.

29.2.3.9.

Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt jegyzők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, és tájékoztatás arról, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés.

29.2.4.

Túljegyzés és további részvények megvásárlását engedélyező záradék:

29.2.4.1.

a túljegyzés lehetőségének és további részvények megvásárlását engedélyező opciónak a megléte és mértéke;

29.2.4.2.

a túljegyzés lehetőségének és további részvények megvásárlását engedélyező opciónak a fennállási időtartama;

29.2.4.3.

a túljegyzés lehetőségének és további részvények megvásárlását engedélyező opciónak az alkalmazási feltételei.

29.3.

Árképzés

29.3.1.

Az értékpapírok ajánlati árának megadása. Amennyiben az ár nem ismert, vagy ha az értékpapíroknak nincs bevezetett és/vagy likvid piaca, ismertetni kell az ajánlati ár meghatározásának módját, ideértve a nyilatkozatot arról, hogy ki állapította meg a feltételeket, illetve hivatalosan ki felelős az ár meghatározásáért. A kifejezetten az értékpapírt jegyzőre vagy vásárlóra terhelt költségek és illetékek összege.

29.3.2.

Az ajánlati ár nyilvánosságra hozatala.

29.3.3.

Amennyiben jelentős aránytalanság áll vagy állhatna fenn a nyilvános ajánlati ár és az ügyvezető, igazgatósági és a felügyeleti testület tagjai vagy a vezető állású munkavállalók, valamint az érintett személyek által az előző év során vásárolt vagy általuk megvásárolható értékpapírokért ténylegesen, készpénzben kifizetett költség között, összehasonlító áttekintést kell mellékelni a nyilvános ajánlattételben kért árról és az említett személyek által készpénzben ténylegesen fizetett árról.

29.4.

Befektetési szolgáltatók és jegyzési garanciavállalás

29.4.1.

A teljes ajánlattétel és az egyes szeletei kapcsolattartójának (kapcsolattartóinak), valamint – amennyiben a kibocsátó számára ismertek – a befektetési szolgáltatóknak a neve és címe azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik.

29.4.2.

A kifizető ügynökök és letétkezelők neve és címe minden egyes országban.

29.4.3.

A kibocsátás átvételére kötelezettséget vállaló szervezetek neve és címe, valamint azoknak a szervezeteknek a neve és címe, amelyek készek a kibocsátást kötelezettségvállalás nélkül, illetve megállapodás alapján „a legjobb tudásuk szerint” elhelyezni. A megállapodások fő jellemzői, ideértve a kvótákat is. Amennyiben nem a teljes kibocsátásra vállaltak jegyzési garanciát, nyilatkozni kell a fennmaradó részről. Az átvételi és forgalmazási jutalék teljes összege.

29.4.4.

Az átvételi szerződés megkötésének időpontja.

30.

TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS A MÁSODLAGOS ÉRTÉKPAPÍRRAL FOLYTATOTT KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

30.1.

Tájékoztatás arról, hogy a kínált értékpapírok tekintetében nyújtanak-e be kérelmet a tőzsdei bevezetésre, és szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű piacokon kívánják-e forgalmazni; ennek során meg kell nevezni a szóba jöhető piacokat. Ezt a körülményt meg kell említeni, anélkül, hogy azt a benyomást keltenék, hogy a kereskedést mindenképpen engedélyezni fogják. Amennyiben ismert, az értékpapírok bevezetésének legkorábbi időpontja.

30.2.

Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac, amelyen – a kibocsátó ismeretei szerint – a felkínálandó vagy bevezetendő értékpapírokkal azonos osztályú értékpapírokkal kereskednek.

30.3.

Amennyiben a szabályozott piacra bevezetendő értékpapírok előállításával egyidejűleg vagy majdnem egyidejűleg azonos értékpapírosztályokat jegyeznek vagy helyeznek el zárt körben, vagy más értékpapírosztályokat állítanak elő nyilvános vagy zártkörű elhelyezés céljából, részletezni kell a műveletek jellegét, valamint az érintett értékpapírok számát és jellemzőit.

30.4.

Azon szervezetek adatai, amelyek kötelezettséget vállaltak arra, hogy közvetítőként működnek közre a másodlagos piacokon folytatott kereskedésben, és vételi vagy ajánlati áron keresztül biztosítják a likviditást, továbbá a kötelezettségvállalások főbb feltételeinek bemutatása.

30.5.

Stabilizáció: ha a kibocsátó vagy az eladni kívánó részvényes túljegyzési opciót biztosított, illetve az ajánlattétel keretén belül árstabilizáló intézkedések megtétele egyébként javasolt, a következőket kell figyelembe venni:

30.6.

Az a tény, hogy stabilizációs intézkedések bevezethetőek, de a bevezetésük nem tekinthető biztosnak, és bármikor megszüntethetőek.

30.7.

A stabilizációs időszak lehetséges kezdete és vége.

30.8.

A stabilizációs intézkedésekért felelős személyek az adott joghatóság szerint, kivéve ha a közzététel időpontjában nem ismertek.

30.9.

Az a tény, hogy a stabilizációs ügyletek következtében az egyébként várhatónál magasabbak lehetnek a piaci árak.

▼M6

31.

A LETÉTI IGAZOLÁSOK KIBOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

▼B

31.1.

Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása

31.1.1.

Az ajánlattétel okai, továbbá, adott esetben, a bevétel becsült nettó összege a főbb felhasználási célok szerinti bontásban, fontossági sorrendben. Amennyiben a kibocsátó tudja, hogy a várható bevétel nem lesz elegendő az összes felhasználási cél finanszírozására, meg kell jelölni a kiegészítő finanszírozás összegét és forrását. Részletezni kell a bevétel felhasználását, különösen akkor, ha az a szokásos üzletmeneten kívüli vagyoni eszközök megszerzésére, más vállalkozások bejelentett felvásárlásának finanszírozására, vagy tartozások kiegyenlítésére, csökkentésére vagy teljes törlesztésére szolgál.

31.2.

A kibocsátásban/ajánlattételben érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége

31.2.1.

A kibocsátás/ajánlattétel szempontjából jelentőséggel bíró érdekeltségek – ideértve az összeférhetetlenséget is –, az érintett személyek és az érdekeltségek jellegének bemutatása.

31.3.

Kockázati tényezők

31.3.1.

A „Kockázati tényezők” szakaszban az eladásra felajánlott és/vagy bevezetett értékpapírokra vonatkozó kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, hogy értékelni lehessen az érintett értékpapírokhoz kapcsolódó piaci kockázatokat.

32.

A MÁSODLAGOS ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÁSÁNAK/AJÁNLATTÉTELÉNEK KÖLTSÉGE

32.1.

A kibocsátás/ajánlattétel teljes nettó bevétele és becsült teljes költsége.
XI. MELLÉKLET

A banki regisztrációs okmány közzétételi minimumkövetelményei (séma)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felelős a regisztrációs okmányban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A regisztrációs okmányért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmányban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a regisztrációs okmány egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmány azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK

2.1.

A kibocsátó könyvvizsgálóinak neve és címe (valamint szakmai testületekben való tagsága) a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban.

2.2.

Amennyiben a könyvvizsgáló a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban lemondott, leváltották vagy megbízását nem újították meg, ennek részletei, ha lényegesek.

3.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

3.1.

A „Kockázati tényezők” szakaszban azon kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, amelyek befolyásolhatják a kibocsátó képességét, hogy teljesítse a befektetőkkel szemben az értékpapírokból eredő fennálló kötelezettségeit.

4.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

4.1

A kibocsátó története és fejlődése

4.1.1.

a kibocsátó jogi és kereskedelmi neve;

4.1.2.

a kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma;

4.1.3.

a kibocsátó bejegyzésének időpontja és, amennyiben nem határozatlan időre hozták létre, tevékenységének időtartama;

4.1.4.

a kibocsátó székhelye, társasági formája, a működésére irányadó jog, a bejegyzés országa, létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma;

4.1.5.

a kibocsátót érintő közelmúltbeli események, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják a kibocsátó fizetőképességének értékelését.

5.

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE

5.1.

Fő tevékenységi körök

5.1.1.

A kibocsátó fő tevékenységi köreinek, az értékesített termékek és/vagy nyújtott szolgáltatások főbb fajtáinak bemutatása.

5.1.2.

Fontosabb új termékek és/vagy szolgáltatások ismertetése.

5.1.3.

Legfontosabb piacok

Azon főbb piacok rövid bemutatása, amelyeken a kibocsátó tevékenykedik.

5.1.4.

A kibocsátó által a saját versenyhelyzetéről tett megállapítások alapjául szolgáló adatok.

6.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

6.1.

Amennyiben a kibocsátó vállalatcsoport tagja, a csoportnak és a kibocsátó csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása.

6.2.

Amennyiben a kibocsátó a csoporton belüli más intézményektől függ, ezt egyértelműen jelezni kell, és meg kell magyarázni a függőségi helyzet mibenlétét.

7.

TRENDEK

7.1.

Nyilatkozni kell arról, hogy a legutóbbi ellenőrzött pénzügyi beszámoló közzététele óta nem következtek be a kibocsátó kilátásai szempontjából jelentős hátrányos változások.

Amennyiben a kibocsátó nem tud ilyen értelmű nyilatkozatot tenni, részletezni kell a jelentős hátrányos változást.

7.2.

Az ismert trendek, a bizonytalansági tényezők, a kereslet, a kötelezettségvállalások vagy váratlan események bemutatása, amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolhatnak a kibocsátó üzleti kilátásaira legalább a folyó pénzügyi évben.

8.

NYERESÉG-ELŐREJELZÉS VAGY -BECSLÉS

Amennyiben a kibocsátó úgy dönt, hogy ismerteti a nyereség-előrejelzést vagy -becslést, a regisztrációs okmányban fel kell tüntetni a 8.1. és 8.2. pontban meghatározott információkat.

8.1.

Nyilatkozat azokról a főbb feltételezésekről, amelyeken a kibocsátó előrejelzése vagy becslése alapul.

Egyértelműen meg kell különböztetni az azokra a tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyeket az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjai befolyásolni tudnak, és az azokra a tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyek egyértelműen az igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervek tagjainak a hatáskörén kívül esnek; a feltételezéseknek a befektetők számára könnyen érthetőnek, egyedinek és pontosnak kell lenniük, és nem vonatkozhatnak az előrejelzések alapjául szolgáló becslések általános pontosságára.

▼M6

8.2.

Független könyvelő vagy könyvvizsgáló által készített jelentés, amely megállapítja, hogy a független könyvelő vagy könyvvizsgáló véleménye szerint az előrejelzést vagy becslést a jelzettek alapján helyesen állították össze, valamint hogy a nyereség-előrejelzés vagy -becslés során alkalmazott számviteli elvek összhangban vannak a kibocsátó számviteli politikájával.

Amennyiben a pénzügyi információ az előző pénzügyi évhez kapcsolódik és a számadatok értékeléséhez szükséges magyarázatokon kívül kizárólag olyan nem félrevezető számokat tartalmaz, amelyek lényegében megfelelnek az előző pénzügyi évre vonatkozó, következő auditált éves pénzügyi beszámolóban közzéteendő végleges számoknak, nem kell előírni jelentés készítését, feltéve, hogy a tájékoztató tartalmazza az alábbi nyilatkozatok mindegyikét:

a)  a szóban forgó pénzügyi információért felelős személy – ha különbözik a tájékoztatóért általánosságban felelős személytől – jóváhagyja az adott információt;

b)  független könyvelő vagy könyvvizsgáló megerősítette, hogy az adott információ lényegében megegyezik a következő auditált éves pénzügyi beszámolóban közzéteendő végleges számokkal;

c)  az adott pénzügyi információt még nem auditálták.

▼B

8.3.

A nyereség-előrejelzést vagy -becslést úgy kell elkészíteni, hogy az alapul szolgáló adatok összehasonlíthatóak legyenek a korábbi pénzügyi információkkal.

9.

IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEK

9.1.

A következő személyek neve, üzleti elérhetősége és beosztása a kibocsátó társaságban, valamint az említett kibocsátó társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amennyiben ezek a kibocsátó szempontjából lényegesek:

a)  az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai;

b)  betéti részvénytársaság korlátlan felelősségű tagjai.

9.2.

Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjainak összeférhetetlensége

A 9.1. pontban említett személyek által a kibocsátó számára végzett feladatok, a személyek magánérdekei és/vagy más feladatai közötti esetleges összeférhetetlenséget egyértelműen közölni kell. Amennyiben nincs összeférhetetlenség, erről nyilatkozatot kell tenni.

10.

FŐ RÉSZVÉNYESEK

10.1.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van róla, nyilatkozni kell arról, hogy a kibocsátó felett közvetlenül vagy közvetve gyakorol-e valaki tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot, ki az érintett személy, ismertetve az ellenőrzés jellegét, valamint az ellenőrzési joggal való visszaélés megakadályozására elfogadott intézkedéseket.

10.2.

A kibocsátó előtt ismert megállapodások bemutatása, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet.

11.

A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA, PÉNZÜGYI HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

11.1.

Korábbi pénzügyi információk

A két legutóbbi pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információk, továbbá könyvvizsgálói jelentés mindegyik évre. ►M2  Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 24 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb. ◄ Közösségi kibocsátók esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendeletnek megfelelően, illetve, ha az nem alkalmazható, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Amennyiben a pénzügyi információk nem felelnek meg ezeknek a standardoknak, módosított pénzügyi kimutatás formájában kell benyújtani.

A legutóbbi évre vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat a kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott formának megfelelően kell összeállítani és benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra vonatkozó számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat.

Amennyiben a kibocsátó egy évnél rövidebb ideje végzi a jelenlegi gazdasági tevékenységét, az erre az időszakra vonatkozó ellenőrzött korábbi pénzügyi információkat közösségi kibocsátó esetében az 1606/2002/EK rendelet szerinti éves pénzügyi beszámolókra alkalmazandó standardoknak megfelelően, illetve, ha ezek nem alkalmazhatók, a tagállam nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Harmadik országok kibocsátói esetében a pénzügyi információkat az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, illetve a harmadik ország e standardokkal egyenértékű nemzeti számviteli standardjai alapján kell összeállítani. Ezeket a korábbi pénzügyi információkat ellenőrizni kell.

Amennyiben az ellenőrzött pénzügyi információkat a nemzeti számviteli standardok szerint állították össze, az e pontban előírt pénzügyi információk között a következőknek kell szerepelnie:

a)  mérleg;

b)  eredménykimutatás;

c)  az értékpapírok kizárólag szabályozott piacra történő bevezetése esetén nyilatkozat a pénzforgalomról (cash-flow);

d)  számviteli politika és kiegészítő mellékletek.

A korábbi éves pénzügyi információkat független könyvvizsgálóval, az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban ellenőriztetni kell, továbbá véleményeztetni kell, hogy a regisztrációs dokumentum céljából megfelelően valós és megbízható képet adnak-e.

11.2.

Éves beszámoló

Amennyiben a kibocsátó éves beszámolót és konszolidált éves beszámolót is készít, a regisztrációs okmányban szerepelnie kell legalább a konszolidált éves beszámolónak.

11.3.

A korábbi éves pénzügyi információk ellenőrzése

11.3.1.

Nyilatkozat a korábbi pénzügyi információk ellenőrzéséről. Amennyiben a bejegyzett könyvvizsgálók megtagadják a korábbi pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elkészítését, illetve a jelentés fenntartásokat vagy felelősségkizárást tartalmaz, a jelentéskészítés megtagadását, a fenntartásokat vagy a felelősségkizárást indoklással ellátva teljes egészében ismertetni kell.

11.3.2.

Utalás a regisztrációs okmányban található olyan további információkra, amelyeket a könyvvizsgálók szintén ellenőriztek.

11.3.3.

Amennyiben a regisztrációs okmányban közölt pénzügyi adatok nem a kibocsátó ellenőrzött pénzügyi beszámolóiból származnak, jelezni kell az információk forrását, és azt, hogy az adatokat nem ellenőrizték.

11.4.

A legutóbbi pénzügyi információ dátuma

11.4.1.

Az ellenőrzött pénzügyi információk szerinti utolsó év nem lehet korábban a regisztrációs okmány dátumától számított 18 hónapnál.

11.5.

Közbenső pénzügyi információk és egyéb pénzügyi információk

11.5.1.

Amennyiben a kibocsátó az utolsó ellenőrzött pénzügyi beszámolójának időpontja óta negyedévente vagy félévente pénzügyi információkat tett közzé, ezeket fel kell tüntetni a regisztrációs okmányban. Amennyiben a negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat teljes vagy részleges könyvvizsgálatnak vetették alá, a könyvvizsgálói jelentést is közölni kell. Amennyiben a negyedéves vagy féléves pénzügyi információkat nem vetették alá teljes vagy részleges könyvvizsgálatnak, ezt is jelezni kell.

11.5.2.

Amennyiben a regisztrációs okmány az utolsó ellenőrzött pénzügyi év vége után több mint kilenc hónappal később készült, olyan közbenső pénzügyi információkat kell közölni, amelyek ismertetik a pénzügyi év legalább első hat hónapjának eredményeit. Ha ezeket nem ellenőrzik, ezt a tényt közölni kell.

A közbenső pénzügyi információknak a megelőző pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító kimutatást is tartalmazniuk kell, kivéve ha az összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelmények az év végi mérleg benyújtásával teljesíthetők.

11.6.

Bírósági és választottbírósági eljárások

Kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárásra vonatkozó információk (ideértve a függő, illetve a kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó és/vagy a vállalatcsoport pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig nyilatkozni kell ezek hiányáról.

11.7.

A kibocsátó pénzügyi helyzetében bekövetkezett lényeges változások

A vállalatcsoport pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban az utolsó olyan pénzügyi időszak vége óta bekövetkezett lényeges változások bemutatása, amelyre vonatkozóan ellenőrzött pénzügyi információkat vagy közbenső pénzügyi információkat tettek közzé; amennyiben nem következett be ilyen változás, nyilatkozni kell erről.

12.

LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK

A kibocsátó szokásos üzletmenete során kötött szerződéseken kívül minden olyan fontosabb szerződés rövid összefoglalása, amelyek értelmében a vállalatcsoport bármelyik tagját olyan kötelezettség terheli, illetve olyan jogosultsággal rendelkezik, ami jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy a kibocsátó teljesíteni tudja-e a kibocsátandó értékpapírok tekintetében az értékpapír-tulajdonosokkal szembeni kötelezettségeit.

13.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK, SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

13.1.

Amennyiben a regisztrációs okmány szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképesítését és adott esetben a kibocsátóban levő jelentős érdekeltségeit. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát engedélyezte.

13.2.

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információkból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azokat pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Ezen kívül azonosítani kell az információforrást is.

14.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány érvényessége alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) adott esetben be lehet tekinteni:

a)  a kibocsátó alapító okirata és alapszabálya;

b)  az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a regisztrációs okmány tartalmazza, vagy hivatkozik rá;

c)  a kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk, illetve vállalatcsoport esetén a kibocsátóra és leányvállalataira vonatkozó korábbi pénzügyi információk, a regisztrációs okmány közzétételét megelőző két pénzügyi év tekintetében.

Jelezni kell, hogy a nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok hol tekinthetők meg.
XII MELLÉKLET

Származtatott értékpapírok értékpapírjegyzékének közzétételi minimumkövetelményei (séma)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

A tájékoztatóban szereplő összes információért, illetve adott esetben annak egyes részeiért felelős személy; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A tájékoztatóért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a tájékoztató egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztató azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

 

A „Kockázati tényezők” szakaszban az eladásra felajánlott és/vagy bevezetett értékpapírokra vonatkozó kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, hogy értékelni lehessen az érintett értékpapírokhoz kapcsolódó piaci kockázatokat. Ennek olyan figyelmeztetést kell tartalmaznia, amely szerint a befektetők adott esetben részben vagy teljesen elveszíthetik befektetésük értékét, és/vagy nyilatkozni kell arról, ha a befektető felelőssége nem a befektetése értékére korlátozódik, továbbá ismertetni kell a további felelősség keletkezésének körülményeit és várható pénzügyi hatását.

▼M6

3.

LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

▼B

3.1.

A kibocsátásban/ajánlattételben érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége

A kibocsátás/ajánlattétel szempontjából jelentőséggel bíró érdekeltségek – ideértve az összeférhetetlenséget is –, az érintett személyek és az érdekeltségek jellegének bemutatása.

3.2.

Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása, ha annak célja nem a nyereségszerzés és/vagy egyes kockázatok fedezése

Amennyiben nyilatkoznak az ajánlattétel okairól és a bevétel felhasználásáról, közölni kell az összes bevétel nettó összegét és az ajánlattétel/kibocsátás becsült összes költségét.

4.

AZ ELADÁSRA FELAJÁNLOTT/BEVEZETETT ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

4.1.

Az értékpapírokra vonatkozó információ

4.1.1.

Az eladásra felajánlott/bevezetett értékpapírok fajtája és osztálya, ideértve az ISIN-kódot (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) és más értékpapír-azonosító számokat is.

4.1.2.

Egyértelmű és érthető magyarázatot kell adni a befektetőknek arról, hogy a mögöttes eszköz(ök) értéke miként befolyásolja befektetésük értékét, különösen olyan körülmények között, amikor a kockázat a legnyilvánvalóbb, kivéve ha az értékpapírok egységenkénti címletértéke legalább ►M5  100 000 ◄ euro, illetve ha értékpapíronként legalább ►M5  100 000 ◄ euro összegben kell vásárolni.

4.1.3.

Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok.

4.1.4.

Tájékoztatás arról, hogy az értékpapírok névre vagy bemutatóra szólnak-e, illetve nyomdai úton vagy dematerializált formában készültek-e. Ez utóbbi esetben a nyilvántartást vezető szervezet neve és címe.

4.1.5.

A kibocsátás pénzneme.

4.1.6.

Az eladásra felajánlott/bevezetett értékpapírok besorolása, ideértve az olyan rendelkezések összefoglalója, amelyek célja a sorrendiség befolyásolása, illetve az, hogy az értékpapírokat a kibocsátó fennálló vagy jövőbeli egyéb kötelezettsége alá rendelje.

4.1.7.

Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a jogok bármely korlátozását és a gyakorlásukra vonatkozó eljárást.

4.1.8.

Új kibocsátások esetén nyilatkozat azokról a határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján az értékpapírokat előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják.

4.1.9.

Az értékpapírok kibocsátásának időpontja.

4.1.10.

Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása.

4.1.11.

— A származtatott értékpapírok lejárati ideje.

— Az érvényesítés időpontja vagy a végső referencia-időpont.

4.1.12.

A származtatott értékpapírok elszámolási eljárásának bemutatása.

4.1.13.

A származtatott értékpapírok hozamának leírása, a kifizetés vagy kiadás időpontja és a kiszámítás módja.

4.1.14.

A kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelyének országa és az ajánlattétel vagy szabályozott piaci bevezetés országai tekintetében:

a)  az értékpapírokból származó jövedelem forrásadója;

b)  tájékoztatás arról, hogy a kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban.

4.2.

A mögöttes értékpapírokra vonatkozó információ

4.2.1.

A mögöttes értékpapír átvételi árfolyama vagy végső referenciaára.

4.2.2.

A mögöttes értékpapír fajtájára vonatkozó nyilatkozat, a mögöttes értékpapírra vonatkozó információ beszerzésének lehetősége:

— hol szerezhető be információ a mögöttes értékpapír értékének korábbi és várható alakulásáról és változékonyságáról,

— amennyiben a mögöttes eszköz értékpapír,

— 

— az értékpapír kibocsátójának neve,

— az ISIN-kód (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) vagy más értékpapír-azonosító szám,

►M6  

— amennyiben a mögöttes eszköz index,

— 

— az index neve,

— az index leírása, ha azt a kibocsátó vagy a kibocsátóéval azonos csoporthoz tartozó jogi személy állítja össze,

— a kibocsátóval együttműködésben vagy a kibocsátó nevében eljáró jogi vagy természetes személy által biztosított index leírása. Az index leírása elhagyható, amennyiben a tájékoztató tartalmazza az alábbiakat:

— 

— az indexre vonatkozó szabályok teljes körű leírása és az index teljesítményére vonatkozó adatok szabadon elérhetők a kibocsátó vagy az index készítőjének honlapján,

— és

— az indexre vonatkozó szabályok (köztük az index összetevőinek kiválasztására és kiegyensúlyozására vonatkozó szabályok, valamint a piaci zavart okozó események leírása és a kiigazítási szabályok) előre meghatározott és objektív feltételeken alapulnak.

— Amennyiben az indexet nem a kibocsátó állítja össze, az indexszel kapcsolatos információk fellelhetősége.

 ◄

— amennyiben a mögöttes eszköz kamatláb,

— — 

—  a kamatláb ismertetése,

— egyéb:

— — amennyiben a mögöttes eszköz az egyik fenti kategóriába sem tartozik, az értékpapírjegyzékben közölni kell ezt,

— amennyiben a mögöttes eszköz egy értékpapírokból álló eszközkosár,

— 

— a kosár alkotóelemeinek súlyozását ismertetni kell.

4.2.3.

A mögöttes értékpapírt érintő piaci vagy elszámolási fennakadások.

4.2.4.

A mögöttes értékpapírt érintő eseményekkel kapcsolatos kiigazítási szabályok.

5.

AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI

5.1

Feltételek, ajánlati statisztikák, várható ütemezés és a jegyzéshez szükséges intézkedések

5.1.1.

Az ajánlattétel feltételei.

5.1.2.

A kibocsátás/ajánlattétel teljes összege; ha az összeget még nem rögzítették, a végleges ajánlati összeg nyilvános bejelentésének feltételei és időpontja.

5.1.3.

Az ajánlattételre nyitva álló idő, ideértve a lehetséges módosításokat is, a jegyzési eljárás bemutatása.

5.1.4.

A jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb összege (az értékpapírok darabszámában vagy az összesített befektetendő összegben meghatározva).

5.1.5.

Az értékpapírok kifizetésének és kiadásának módja és határideje.

5.1.6.

Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer teljes körű bemutatása, a nyilvánosságra hozatal időpontja.

5.2.

Forgalmazási terv és allokáció

5.2.1.

Azoknak a lehetséges befektetőknek a megadása, akiknek felajánlják az értékpapírokat. Amennyiben az ajánlattétel egyidejűleg két vagy több ország piacára vonatkozik, és az ajánlattétel egy szeletét e piacok közül néhány számára tartották vagy tartják fenn, jelezni kell, hogy melyik ez a szelet.

5.2.2.

Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt jegyzők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, és tájékoztatás arról, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés.

5.3.

Árképzés

 

Az értékpapírok várható ajánlati ára vagy az ár meghatározásának módja, valamint a nyilvánosságra hozatali eljárás. A kifejezetten az értékpapírt jegyzőre vagy vásárlóra terhelt költségek és adók összege.

5.4.

Befektetési szolgáltatók és jegyzési garanciavállalás

5.4.1.

A teljes ajánlattétel és az egyes részei kapcsolattartójának (kapcsolattartóinak), valamint – amennyiben a kibocsátó vagy ajánlattevő számára ismertek – a befektetési szolgáltatóknak a neve és címe azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik.

5.4.2.

A kifizető ügynökök és letétkezelők neve és címe minden egyes országban.

5.4.3.

A kibocsátás átvételére kötelezettséget vállaló szervezetek neve és címe, valamint azoknak a szervezeteknek a neve és címe, amelyek készek a kibocsátást kötelezettségvállalás nélkül, illetve megállapodás alapján „a legjobb tudásuk szerint” elhelyezni. Amennyiben nem a teljes kibocsátásra vállaltak jegyzési garanciát, nyilatkozni kell a fennmaradó részről.

5.4.4.

A jegyzési garanciavállalásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontja.

5.4.5.

A számítást végző ügynök neve és címe.

6.

TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS A KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1.

Tájékoztatás arról, hogy a kínált értékpapírok tekintetében nyújtanak-e be kérelmet a bevezetésre, és szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű piacokon kívánják-e forgalmazni; ennek során meg kell nevezni a szóba jöhető piacokat. Ezt a körülményt meg kell említeni, anélkül hogy azt a benyomást keltenék, hogy a kereskedést mindenképpen engedélyezni fogják. Amennyiben ismert, az értékpapírok bevezetésének legkorábbi időpontja.

6.2.

Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac, amelyen – a kibocsátó ismeretei szerint – a felkínálandó vagy bevezetendő értékpapírokkal azonos osztályú értékpapírokkal kereskednek.

6.3

Azoknak a szervezeteknek a neve és címe, amelyek kötelezettséget vállaltak arra, hogy közvetítőként működnek közre a másodlagos piacokon folytatott kereskedésben, és vételi vagy ajánlati áron keresztül biztosítják a likviditást, továbbá a kötelezettségvállalások főbb feltételeinek bemutatása.

7.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

7.1.

Amennyiben az értékpapírjegyzékben a kibocsátással összefüggésben tanácsadókat is megemlítenek, nyilatkozni kell arról, hogy a tanácsadók milyen minőségben működtek közre.

7.2.

Az értékpapírjegyzékben szereplő egyéb információk, amelyeket részben vagy teljesen bejegyzett könyvvizsgálók ellenőriztek, és erről jelentést készítettek. A jelentés másolata, illetve – az illetékes hatóság engedélyével – a jelentés összefoglalója.

7.3.

Amennyiben az értékpapírjegyzék szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképzettségét és adott esetben a kibocsátó társaságban való jelentősebb érdekeltségét. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát engedélyezte.

7.4.

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Ezen kívül azonosítani kell az információforrást is.

7.5.

Jelezni kell a tájékoztatóban, hogy a kibocsátó kíván-e a kibocsátás után információkat közzétenni. Amennyiben a kibocsátó jelezte, hogy közzé kíván tenni ilyen információkat, ismertetni kell a tájékoztatóban a várható információkat, és azt, hogy azok hol szerezhetők be.
XIII. MELLÉKLET

Legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenkénti címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapírjegyzékének közzétételi minimumkövetelményei (séma)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felelős a tájékoztatóban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A tájékoztatóért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a tájékoztató egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint a tájékoztató azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

 

A „Kockázati tényezők” szakaszban az eladásra felajánlott és/vagy bevezetett értékpapírokra vonatkozó kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, hogy értékelni lehessen az érintett értékpapírokhoz kapcsolódó piaci kockázatokat.

▼M6

3.

LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

▼B

 

A kibocsátásban érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége

A kibocsátás szempontjából jelentőséggel bíró érdekeltségek – ideértve az összeférhetetlenséget is – az érintett személyek és az érdekeltségek jellegének bemutatása.

4.

A BEVEZETENDŐ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

4.1.

A bevezetendő értékpapírok teljes összege.

4.2.

A bevezetendő értékpapírok fajtája és osztálya, ideértve az ISIN-kódot (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) és más értékpapír-azonosító számot.

4.3.

Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok.

4.4.

Tájékoztatás arról, hogy az értékpapírok névre vagy bemutatóra szólnak-e, illetve nyomdai úton vagy dematerializált formában készültek-e. Ez utóbbi esetben a nyilvántartást vezető szervezet neve és címe.

4.5.

Az értékpapírok kibocsátásának pénzneme.

4.6.

A bevezetendő értékpapírok sorrendisége, ideértve az olyan rendelkezések összefoglalóját, amelyek célja a sorrendiség befolyásolása, illetve az, hogy az értékpapírokat a kibocsátó fennálló vagy jövőbeli egyéb kötelezettsége alá rendelje.

4.7.

Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a jogok bármely korlátozását és a gyakorlásukra vonatkozó eljárást.

▼M5

4.8.

A névleges kamatláb és a fizetendő kamatra vonatkozó rendelkezések:

— A kamat esedékessé válásának időpontja és a kamatfizetési időpontok.

— A kamat és a tőkeösszeg visszafizetése követelésének határideje.

Amennyiben a kamatláb nem rögzített, nyilatkozni kell a mögöttes eszköz fajtájáról és ismertetni kell a mögöttes eszközt valamint a mögöttes eszköz és a kamatláb összekapcsolásának módját.

— A mögöttes eszközt érintő piaci vagy elszámolási fennakadások.

— A mögöttes eszközt érintő eseményekkel kapcsolatos kiigazítási szabályok.

— A számítást végző ügynök neve.

▼B

4.9.

Lejárat és a hitel törlesztésére vonatkozó rendelkezések, ideértve a visszafizetési eljárásokat. Amennyiben a kibocsátó vagy az értékpapír-tulajdonos kezdeményezésére előtörlesztést terveznek, erről tájékoztatást kell nyújtani, megadva a törlesztési feltételeket.

4.10.

A várható hozam.

4.11.

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tulajdonosainak képviselete, ideértve a befektetőket képviselő szervezet megnevezését és a képviseletre vonatkozó rendelkezéseket. Jelezni kell, hogy a nyilvánosság hol férhet hozzá a képviseleti formákra irányadó szerződésekhez.

4.12.

Nyilatkozat azokról a határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek értelmében az értékpapírokat előállították és/vagy kibocsátották.

4.13.

Az értékpapírok kibocsátásának időpontja.

4.14.

Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása.

5.

A TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS A KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1.

Tájékoztatás azokról a piacokról, amelyeken értékpapírokkal fognak kereskedni, és amelyre vonatkozóan tájékoztató jelent meg. Amennyiben ismert, az értékpapírok szabályozott piaci bevezetésének legkorábbi időpontja.

5.2.

A kifizetők és letétkezelők neve és címe minden egyes országban.

6.

A SZABÁLYOZOTT PIACI BEVEZETÉS KÖLTSÉGE

 

A szabályozott piaci bevezetéssel kapcsolatos összes becsült költség.

7.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

7.1.

Amennyiben az értékpapírjegyzékben a kibocsátással összefüggésben tanácsadókat is megemlítenek, nyilatkozni kell arról, hogy a tanácsadók milyen minőségben működtek közre.

7.2.

Az értékpapírjegyzékben szereplő egyéb információk, amelyeket részben vagy teljesen bejegyzett könyvvizsgálók ellenőriztek, és erről jelentést készítettek. A jelentés másolata, illetve – az illetékes hatóság engedélyével – a jelentés összefoglalója.

7.3.

Amennyiben az értékpapírjegyzék szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét, szakképzettségét és adott esetben a kibocsátó társaságban való jelentősebb érdekeltségét. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát engedélyezte.

7.4.

Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, nyilatkozni kell arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Azonosítani kell az információforrást is.

7.5.

A kibocsátónak vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak a kibocsátó kérésére vagy a hitelminősítési eljárásban való közreműködésével készült hitelkockázati besorolása.
XIV. MELLÉKLET

▼M8

A mögöttes részvényre vonatkozó kiegészítő információt tartalmazó modul

▼B

1. A mögöttes részvény ismertetése

1.1. A részvények fajtája és osztálya

1.2. A részvények kibocsátásának alapjául szolgáló jogszabályok

1.3. Tájékoztatás arról, hogy az értékpapírok névre vagy bemutatóra szólnak-e, illetve nyomdai úton vagy dematerializált formában készültek-e. Ez utóbbi esetben a nyilvántartást vezető szervezet neve és címe

1.4. A részvénykibocsátás pénzneme

1.5. Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a jogok bármely korlátozását és a gyakorlásukra vonatkozó eljárást.

 Osztalékjogok:

 

 a jogosultság keletkezésének rögzített időpontja(i),

 az osztalékra való jogosultság elévülésének határideje, az ezt követően kedvezményezett személy megnevezése,

 az osztalékkal kapcsolatos korlátozások és nem rezidens tulajdonosokra vonatkozó eljárások,

 az osztalék mértéke vagy kiszámításának módja, az osztalékfizetés gyakorisága, halmozott vagy nem halmozott jellege.

 Szavazati jogok.

 Elővételi jog az azonos osztályú értékpapírok jegyzésekor.

 A kibocsátó nyereségéből való részesedés joga.

 Likvidációs hányadhoz való jog.

 Visszaváltásra vonatkozó rendelkezések.

 Átváltási feltételek.

1.6. Új kibocsátások esetén nyilatkozat azon határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján a részvényeket előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják, valamint a kibocsátás időpontja.

1.7. A részvények szabályozott piacra történő bevezetésének helye és ideje.

1.8. A részvények szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása.

1.9. Az értékpapírokkal kapcsolatos kötelező vételi ajánlat és/vagy kiszorítási és/vagy kényszereladási rendelkezések bemutatása.

1.10. Az előző pénzügyi évben vagy a folyó pénzügyi évben harmadik felek által a kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat. Közölni kell az ajánlatbeli vételárat vagy átváltási feltételeket, valamint annak végeredményét is.

1.11. A jogok gyakorlásának hatása a mögöttes részvények kibocsátójára és a lehetséges felhígítás hatása a részvényesekre.

2. Amennyiben a mögöttes részvények kibocsátója ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik, e kibocsátóra vonatkozóan a részvény regisztrációs okmányának sémájában megadott információkat kell ismertetni.
XV. MELLÉKLET

Zárt végű kollektív befektetési vállalkozás által kibocsátott értékpapírok regisztrációs okmányának közzétételi minimumkövetelményei (séma) 

A kollektív befektetési vállalkozásnak az ebben a sémában előírt információkon kívül az I. melléklet 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3., 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. és 25. bekezdésében és pontjában előírt információkat is meg kell adnia (a részvények regisztrációs okmányának közzétételi minimumkövetelményei séma)

1.

Befektetési célkitűzés és politika

1.1.

A kollektív befektetési vállalkozás befektetési célkitűzéseinek és politikájának részletes ismertetése, a befektetési célkitűzés és politika változtatásának módja, ideértve azokat a körülményeket, amikor a változtatáshoz a befektetők jóváhagyása szükséges. A kollektív befektetési vállalkozás irányítására alkalmazható eljárások és eszközök bemutatása.

1.2.

A kollektív befektetési vállalkozás hitelfelvételének és/vagy tőkeáttételének határértékei. Amennyiben nincs ilyen határérték, erről nyilatkozatot kell mellékelni.

1.3.

A kollektív befektetési vállalkozás szabályozása, a szabályozó hatóság megnevezése a bejegyzés országában.

1.4.

A tipikus befektetők bemutatása, amelyeket a kollektív befektetési vállalkozás megcéloz.

2.

Befektetési korlátozások

2.1.

A kollektív befektetési vállalkozásra vonatkozó befektetési korlátozásokról – ha vannak ilyenek – szóló nyilatkozat, az értékpapír-tulajdonosok tájékoztatásának módja a korlátozások megszegése esetén az alapkezelő által hozandó intézkedésekről.

2.2.

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozás bruttó eszközeinek több mint 20 %-a (a 2.3. vagy a 2.5. pontban foglalt esetek kivételével) használható fel a következőképpen:

a)  közvetlenül vagy közvetve befektethető egyetlen mögöttes eszközbe, illetve ezen eszköz kibocsátójának kölcsönözhető (ideértve a mögöttes eszköz kibocsátójának leányvállalatait és kapcsolt vállalatait);

vagy

b)  befektethető egy vagy több olyan kollektív befektetési vállalkozásba, amely saját bruttó eszközeinek több mint 20 %-át fektetheti be más (nyílt és/vagy zárt végű) kollektív befektetési vállalkozásba;

vagy

c)  kockáztatható egy másik fél (ideértve annak leányvállalatait és kapcsolt vállalatait) hitelképessége vagy fizetőképessége alapján;

akkor a következő információkat kell megadni:

i.  a mögöttes eszköz kibocsátójára / kollektív befektetési vállalkozásra / másik félre vonatkozó információk olyan módon, mintha kibocsátó lenne (az a) esetben) a részvény regisztrációs okmány közzétételi minimumkövetelményei sémájának alkalmazásában, illetve (a b) esetben) a zárt végű kollektív befektetési vállalkozás által kibocsátott értékpapírok regisztrációs okmányának közzétételi minimumkövetelményei sémájának alkalmazásában, vagy (a c) esetben) a legalább ►M5  100 000 ◄ euro egységenként címletértékű, hitelviszonyt megtestesítő vagy származtatott értékpapírok regisztrációs okmányának közzétételi minimumkövetelményei sémájának alkalmazásában;

vagy

 

ii.  amennyiben az alapul szolgáló eszköz kibocsátója / kollektív befektetési vállalkozás / másik fél által kibocsátott értékpapírokat már bevezették a szabályozott vagy azzal egyenértékű piacra, illetve a kötelezettségekre szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon kereskedő vállalkozás vállalt garanciát, a vállalkozás neve, címe, a bejegyzés országa, az üzleti tevékenység jellege és annak a piacnak a megnevezése, amelyen a vállalkozás értékpapírjait forgalomba hozzák.

Ezt a követelményt nem kell alkalmazni, ha a 20 %-os határ túllépésének oka fel- vagy leértékelődés, devizaárfolyam-változás, jogok, prémium vagy juttatások tőke formájában történő megszerzése, illetve bármely más intézkedés, amely a szóban forgó befektetés minden tulajdonosát érinti, feltéve hogy a befektetés irányítója a befektetési portfólió változtatásakor figyelembe veszi a küszöbértéket.

2.3.

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozás bruttó eszközeinek több mint 20 %-át fektetheti be más (nyílt és/vagy zárt végű) kollektív befektetési vállalkozásba, ismertetni kell, hogy a befektetések között megoszlik-e a kockázat, és ha igen, miként. Továbbá a mögöttes befektetésekre a 2.2. pontot kell összevontan alkalmazni, olyan módon, mintha azok közvetlen befektetések lennének.

2.4.

Amennyiben a 2.2. c) pont tekintetében a kollektív befektetési vállalkozás bruttó eszközeinek több mint 20 %-át kockáztatja egy másik félnél, és ezt biztosítékkal fedezi, a biztosítéki megállapodás részletes ismertetése.

2.5.

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozás bruttó eszközeinek több mint 40 %-át fektetheti be másik kollektív befektetési vállalkozásba, a következő információk egyikét kell közölni:

a)  a mögöttes eszközt kibocsátó kollektív befektetési vállalkozásra vonatkozó információ olyan módon, mint a zárt végű kollektív befektetési vállalkozás által kibocsátott értékpapírok regisztrációs okmánya közzétételi minimumkövetelményei sémájának alkalmazásában kibocsátók;

vagy

b)  amennyiben az alapul szolgáló eszközt kibocsátó kollektív befektetési vállalkozás által kibocsátott értékpapírokat már bevezették szabályozott vagy azzal egyenértékű piacra, vagy a kötelezettségekre szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon kereskedő vállalkozás vállalt garanciát, a vállalkozás neve, címe, a bejegyzés országa, az üzleti tevékenység jellege és annak a piacnak a megnevezése, amelyen a vállalkozás értékpapírjait forgalomba hozzák.

2.6.

Fizikai árutőzsdei cikkek

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozás közvetlenül fizikai árutőzsdecikkekbe fektet be, közölni kell ezt a tényt és az ilyen jellegű befektetések hányadát.

2.7.

Kollektív ingatlanbefektetési vállalkozás

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozás kollektív ingatlanbefektetési vállalkozás, közölni kell ezt a tényt, a portfóliónak az ingatlanba befektetendő hányadát, továbbá be kell mutatni az ingatlant, valamint a megszerzésével és birtoklásával kapcsolatos jelentősebb költségeket. Mellékelni kell az ingatlan értékbecsléséről szóló jelentést is.

A 4.1. pont a következőkre alkalmazandó:

a)  az ingatlan-értékbecslést végző szervezet;

b)  az ingatlankezelésért felelős egyéb szervezet.

2.8.

Származtatott pénzügyi instrumentumok / pénzpiaci eszközök / deviza

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozás származtatott pénzügyi instrumentumokba, pénzpiaci eszközökbe vagy devizába fektet be, és a befektetés célja nem a hatékony portfóliókezelés (azaz kizárólag a kollektív befektetési vállalkozás alapul szolgáló eszközeibe történő befektetés kockázatának csökkentése, átruházása vagy kiküszöbölése, ideértve az árfolyam- és hitelkockázatok elleni védelmet biztosító eljárásokat vagy eszközöket is), nyilatkozni kell arról, hogy a kihelyezés célja fedezet biztosítása vagy befektetés, valamint hogy a befektetések között megoszlik-e a kockázat, és ha igen, miként.

2.9.

A 2.2. pont nem vonatkozik egy tagállam kormánya, kormányzati vagy állami szervei, regionális vagy helyi hatóságai vagy valamelyik OECD-tagállam által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba való befektetésre.

▼M6

2.10.

A 2.2.a) pont nem alkalmazandó az olyan kollektív befektetési vállalkozásra, amelynek befektetési célja az, hogy lényeges változtatás nélkül kövessen egy több értékpapíron alapuló, elismert és közzétett indexet. A tájékoztatóban meg kell adni az indexszel kapcsolatos információ fellelhetőségének részleteit.

▼B

3.

Kollektív befektetési vállalkozások szolgáltatói

3.1.

Azon jelentősebb díjak valós vagy becsült maximális összege, amelyeket a kollektív befektetési vállalkozásnak közvetlenül vagy közvetve fizetnie kell a regisztrációs okmány időpontjában vagy azt megelőzően kötött megállapodások keretében nyújtott szolgáltatásokért, valamint a díjak kiszámításának módja.

3.2.

A kollektív befektetési vállalkozás által közvetlenül vagy közvetve fizetendő díjak, amelyek a 3.1. pont alapján nem számszerűsíthetők, de jelentősek vagy jelentősek lehetnek.

3.3.

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozásnak szolgáltatást nyújtó fél (a kollektív befektetési vállalkozástól eltérő) harmadik féltől juttatásban részesül a kollektív befektetési vállalkozásnak nyújtott szolgáltatásért, és az említett juttatás nem rendelhető a kollektív befektetési vállalkozáshoz, nyilatkozni kell erről a tényről, és amennyiben ismert, közölni kell a harmadik fél nevét, és ismertetni kell a juttatás jellegét.

3.4.

A kollektív befektetési vállalkozás nettó eszközértékének meghatározásáért és kiszámításáért felelős szolgáltató neve.

3.5.

A kollektív befektetési vállalkozásnak szolgáltatást nyújtó fél bármely jelentős összeférhetetlenségének bemutatása, amelyek a kollektív befektetési vállalkozás számára végzett feladatok, harmadik fél számára végzett feladatok és más érdekek között fennállhatnak.

4.

Alapkezelők/tanácsadók

4.1.

Az alapkezelő tekintetében az I. melléklet 5.1.1., 5.1.4., valamint, ha jelentőséggel bír, 5.1.5. pontjában előírt információk, továbbá a kezelő szabályozási státusa és tapasztalata.

4.2.

A kollektív befektetési vállalkozás eszközeivel kapcsolatban befektetési tanácsot adó vállalatok neve és rövid bemutatása.

5.

Letétkezelés

5.1.

Teljes körű tájékoztatás arról, hogy a kollektív befektetési vállalkozás eszközeit ki és hogyan őrzi, a kollektív befektetési vállalkozás és bármely harmadik fél között fennálló, letéti őrzéssel kapcsolatos bizalmi vagy más kapcsolat:

Amennyiben letétkezelőt, letéteményest vagy más bizalmi személyt neveztek ki:

a)  az I. melléklet 5.1.1., 5.1.4., valamint, ha jelentőséggel bír, 5.1.5. pontjában előírt információk;

b)  az említett félnek a letéti vagy hasonló megállapodás értelmében fennálló kötelezettségei;

c)  letétkezelői eljárások átruházott feladatai;

d)  az említett félnek és megbízottjainak a szabályozási státusa.

5.2.

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozás eszközei az 5.1. pontban említett vállalatoktól eltérő vállalkozás birtokában vannak, ismertetni kell az eszközök letéti őrzésének módját és az ezzel járó kockázatokat.

6.

Értékelés

6.1.

A kollektív befektetési vállalkozás nettó eszközértéke meghatározásának gyakorisága, az értékelési elvek és módszerek minden befektetési kategória esetében, nyilatkozat arról, hogy a befektetők miként kapnak tájékoztatást a nettó eszközértékről.

6.2.

Az értékelés lehetséges felfüggesztésének körülményei, nyilatkozat arról, hogy a befektetők miként kapnak tájékoztatást, illetve miként szerezhetnek tudomást a felfüggesztésről.

7.

Kölcsönös kötelezettségek

7.1.

Kollektív befektetési alapokba befektető alap esetében nyilatkozat a más kollektív befektetési vállalkozásba való befektetések fajtái között adott esetben megjelenő kölcsönös kötelezettségekről, továbbá az ilyen jellegű kötelezettségek korlátozására hozott intézkedések.

8.

Pénzügyi információk

8.1.

Amennyiben az alapítás vagy bejegyzés óta a kollektív befektetési vállalkozás nem kezdte meg üzleti tevékenységét, és a regisztrációs okmány dátumáig nem készített pénzügyi beszámolót, erről nyilatkozni kell.

Amennyiben a kollektív befektetési vállalkozás megkezdte működését, az I. melléklet 20. pontja szerinti, a részvény regisztrációs okmányára vonatkozó kötelező információkról szóló rendelkezéseket kell alkalmazni.

8.2.

Teljes körű és helytálló elemzés a kollektív befektetési vállalkozás portfóliójáról (ha ellenőrizetlen, ezt egyértelműen jelezni kell).

8.3.

Az értékpapírjegyzék sémájának értékpapíronkénti bontásban tartalmaznia kell a nettó eszközérték legaktuálisabb értékét (ha ellenőrizetlen, ezt egyértelműen jelezni kell).
XVI. MELLÉKLET

Tagállamok, harmadik országok, valamint regionális és helyi hatóságaik által kibocsátott értékpapírok regisztrációs okmányának minimális közzétételi követelményei (séma)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felelős a regisztrációs okmányban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A regisztrációs okmányért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmányban szereplő információk megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a regisztrációs okmány egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmány azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

A „Kockázati tényezők” szakaszban azon kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, amelyek befolyásolhatják a kibocsátó képességét, hogy teljesítse a befektetőkkel szemben az értékpapírokból eredő fennálló kötelezettségeit.

3.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

3.1.

A kibocsátó hivatalos neve és a nemzeti kormányzati rendszerben betöltött szerepének rövid bemutatása.

3.2.

A kibocsátó címe vagy földrajzi elhelyezkedése, jogi formája, levelezési címe és telefonszáma.

3.3.

A kibocsátót érintő közelmúltbeli események, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják a kibocsátó fizetőképességének értékelését.

3.4.

A kibocsátó gazdaságának bemutatása, ideértve a következőket:

a)  a gazdaság szerkezete, a főbb gazdasági ágazatok részletes ismertetése;

b)  a bruttó hazai termék gazdasági ágazatok szerinti bontásban, a megelőző két pénzügyi évre vonatkoztatva.

3.5.

A kibocsátó politikai és kormányzati rendszerének általános ismertetése, ideértve a kibocsátó kormányzati szervének részletes ismertetését is.

4.

ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS KERESKEDELEM

A regisztrációs okmány időpontját megelőző két pénzügyi évre vonatkoztatva információ a következőkről:

a)  adó- és költségvetési rendszerek;

b)  bruttó államadósság, ideértve az adósság összegzését, a tartozások esedékesség szerinti összetételét (különösen megjelölve a kevesebb mint egyéves hátralévő futamidejű adósságot) és a múltbeli törlesztéseket, valamint az adósságnak a kibocsátó hazai pénznemében, illetve külföldi pénznemben fizetendő részét;

c)  a külkereskedelmi adatok és a fizetési mérleg adatai;

d)  devizatartalékok, ideértve az ezekre háruló esetleges terheket, pl. határidős szerződések vagy származtatott eszközök;

e)  pénzügyi helyzet és források, ideértve a hazai pénznemben azonnal rendelkezésre álló betéteket;

f)  bevételek és kiadások.

A kibocsátó kimutatásaira vonatkozó könyvvizsgálati vagy független felülvizsgálati eljárások ismertetése.

5.

JELENTŐS VÁLTOZÁSOK

5.1.

A 4. pont alapján megadott információkban a legutóbbi pénzügyi év vége óta bekövetkezett jelentős változások részletes ismertetése; amennyiben nincs ilyen változás, nyilatkozni kell erről.

6.

BÍRÓSÁGI ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

6.1.

Kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárásra vonatkozó információk (ideértve a függő, illetve a kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig nyilatkozni kell ezek hiányáról.

6.2.

Adott esetben a kibocsátó mentessége a bírósági eljárások alól.

7.

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Amennyiben a regisztrációs okmány szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét és szakképesítését. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát engedélyezte.

Amilyen mértékben a kibocsátónak tudomása van róla, nyilatkozni kell a szakértő esetleges érdekeltségéről, amely befolyásolhatja a szakértő függetlenségét a jelentés elkészítésekor.

8.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány érvényessége alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) adott esetben be lehet tekinteni:

a)  a kibocsátó pénzügyi és könyvvizsgálói jelentései az utolsó két pénzügyi év tekintetében és a folyó pénzügyi év költségvetése;

b)  az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a regisztrációs okmány tartalmazza, vagy hivatkozik rá.

Jelezni kell, hogy a nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok hol tekinthetők meg.
XVII. MELLÉKLET

Nemzetközi közjogi szervek által kibocsátott értékpapírok és valamely OECD-tagállam által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok regisztrációs okmányának minimális közzétételi követelményei (séma)1.

FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1.

Minden személy, aki felelős a regisztrációs okmányban szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett részeket. Természetes személyek esetén, ideértve az igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti székhelyet.

1.2.

A regisztrációs okmányért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmányban szereplő információk megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Indokolt esetben a regisztrációs okmány egyes részeiért felelős személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint a regisztrációs okmány azon részében szereplő információk, amelyért felelősek, megfelelnek a tényeknek és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

2.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

 

A „Kockázati tényezők” szakaszban azon kockázati tényezők egyértelmű bemutatása, amelyek befolyásolhatják a kibocsátó képességét, hogy teljesítse a befektetőkkel szemben az értékpapírokból eredő fennálló kötelezettségeit.

3.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

3.1.

A kibocsátó hivatalos neve és jogállásának rövid bemutatása.

3.2.

A kibocsátó székhelye és jogi formája, levelezési címe és telefonszáma.

3.3.

A kibocsátó vezető testületének részletes bemutatása, adott esetben az irányítási rendszer ismertetése.

3.4.

A kibocsátó célkitűzéseinek és feladatainak rövid ismertetése.

3.5.

Finanszírozási források, garanciák és más kötelezettségek, amelyekkel a tagok a kibocsátónak tartoznak.

3.6.

A kibocsátó fizetőképességének megítélését befolyásoló közelmúltbeli események.

3.7.

A kibocsátó tagjainak felsorolása.

4.

PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

4.1.

A két legutóbb közzétett, a kibocsátó által elfogadott számviteli és könyvvizsgálati elveknek megfelelően elkészített, ellenőrzött éves pénzügyi beszámoló és az említett számviteli és könyvvizsgálati elvek rövid ismertetése.

A kibocsátó pénzügyi helyzetében a legutóbbi ellenőrzött éves pénzügyi beszámoló közzététele óta bekövetkezett jelentős változások részletes ismertetése, illetve ilyenek hiányában a megfelelő ellentétes értelmű nyilatkozat.

5.

BÍRÓSÁGI ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

5.1.

Kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárásra vonatkozó információk (ideértve a függő, illetve a kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig nyilatkozni kell ezek hiányáról.

5.2.

Adott esetben a kibocsátó létesítő okirat szerinti mentessége a bírósági eljárások alól.

6.

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT ÉS ÖSSZFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

 

Amennyiben a regisztrációs okmány szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését tartalmazza, meg kell adni a személy nevét, üzleti elérhetőségét és szakképesítését. Amennyiben a jelentés a kibocsátó kérésére készült, nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a nyilatkozatot vagy jelentést az adott formában és összefüggéseiben jóváhagyta az a személy, aki a regisztrációs okmány adott részének tartalmát engedélyezte.

Amilyen mértékben a kibocsátónak tudomása van róla, nyilatkozni kell a szakértő esetleges érdekeltségéről, amely befolyásolhatja a szakértő függetlenségét a jelentés elkészítésekor.

7.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

Nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány érvényessége alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) adott esetben be lehet tekinteni:

a)  a kibocsátó pénzügyi és könyvvizsgálói jelentései az utolsó két pénzügyi év tekintetében és a folyó pénzügyi év költségvetése;

b)  az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a regisztrációs okmány tartalmazza, vagy hivatkozik rá;

c)  a kibocsátó létesítő okirata.

Jelezni kell, hogy a nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok hol tekinthetők meg.

▼M8
XVIII. MELLÉKLET

RÉSZ

Kombinációs táblázatSz.

XVIII. MELLÉKLET

I. rész

REGISZTRÁCIÓS OKMÁNY

SÉMÁK

MODUL

SÉMÁK

ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁK

Rész-vény

Hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

(< 100 000 EUR)

Hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

(≥ 100 000 EUR)

Eszközfedezetű értékpapír

Banki hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

Előzetes információk

(adott esetben)

Zárt végű kollektív befektetési vállalkozás

Államok és regionális és helyi hatóságaik

Nemzetközi közjogi szervek/OECD-tagállam által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

1.

Részvény (elsőbbségi részvény, visszaváltható részvény, elsőbbségi jegyzési jogot biztosító részvény stb.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (névre szóló, fix kamatozású; változó kamatozású; strukturált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír stb.) 100 000 EUR-nál kisebb címletértékű

 

VAGY

 
 

VAGY

 
 
 
 

3.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (névre szóló, fix kamatozású kötvény; változó kamatozású; strukturált kötvény stb.) legalább 100 000 EUR címletértékű

 
 

VAGY

 

VAGY

 
 
 
 

4.

Harmadik fél által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 
 
 
 

5.

Harmadik fél által garantált, származtatott értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 
 
 
 

6.

Eszközfedezetű értékpapír

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.

Harmadik félnek, a kibocsátónak vagy a csoportnak szabályozott piacra bevezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 
 
 
 

8.

Harmadik félnek szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire cserélhető vagy átváltható, hitel-viszonyt meg-testesítő értékpapír

A átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 
 
 
 

A (mögöttes) részvények kibocsátója

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.

A kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.

A csoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

A átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 
 
 
 

A (mögöttes) részvények kibocsátója

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosító opciós utalvánnyal

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.

Részvény, a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosító opciós utalvánnyal

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.

Származtatott értékpapír, amely a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek jegyzésére vagy megszerzésére jogosít

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.

Származtatott értékpapír, amely a vállalatcsoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosít

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 
 
 
 

15.

Származtatott értékpapír, amely a kibocsátó vagy a vállalatcsoport szabályozott piacra bevezetett részvényeinek jegyzésére vagy megszerzésére jogosít, valamint a kibocsátónak vagy a vállalatcsoportnak a szabályozott piacra be nem vezetett részvényeitől eltérő, mögöttes értékpapírokhoz kapcsolódó származtatott értékpapír (ideértve a készpénzes elszámolásra jogosító származtatott értékpapírokat)

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 
 
 
 Sz.

XVIII. MELLÉKLET

I. rész

ÉRTÉKPAPÍRJEGYZÉK

SÉMÁK

KIEGÉSZÍTŐ MODULOK

ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁK

Részvény

Hitelviszonyt megtestesítő

(< 100 000 EUR)

Hitelviszonyt megtestesítő

(≥ 100 000 EUR)

Származ-tatott értékpapír

Garancia

Eszköz-fedezetű értékpapír

Mögöttes részvény

1.

Részvény (elsőbbségi részvény, visszaváltható részvény, elsőbbségi jegyzési jogot biztosító részvény stb.)

 
 
 
 
 
 
 

2.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (névre szóló, fix kamatozású, változó kamatozású, strukturált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír stb.) 100 000 EUR-nál kisebb címletértékű

 
 
 
 
 
 
 

3.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (névre szóló, fix kamatozású, változó kamatozású, strukturált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír stb.) legalább 100 000 EUR címletértékű

 
 
 
 
 
 
 

4.

Harmadik fél által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 
 
 
 

5.

Harmadik fél által garantált, származtatott értékpapír

 
 
 
 
 
 
 

6.

Eszközfedezetű értékpapír

 

VAGY

VAGY

 
 
 
 

7.

Harmadik félnek, a kibocsátónak vagy a csoportnak a szabályozott piacra bevezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

ÉS kizárólag a 4.2.2. pont szerinti információk

 
 
 

8.

Harmadik félnek szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 
 
 
 

(Mögöttes) részvény

 
 
 
 
 
 

ÉS a 2. pont kivételével

9.

A kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

ÉS kizárólag a 3.1. és 3.2. pont szerinti információk

VAGY

VAGY

 
 
 
 

10.

A csoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 
 
 
 

(Mögöttes) részvény

ÉS kizárólag a 3.1. és 3.2. pont szerinti információk

 
 
 
 
 
 

11.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosító opciós utalvánnyal

 

VAGY

VAGY

ÉS a 4.2.2. pont kivételével

 
 
 

12.

Részvény, a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosító opciós utalvánnyal

 
 
 

ÉS a 4.2.2. pont kivételével

 
 
 

13.

Származtatott értékpapír, amely a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek jegyzésére vagy megszerzésére jogosít

 
 
 

ÉS a 4.2.2. pont kivételével

 
 
 

14.

Származtatott értékpapír, amely a vállalatcsoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosít

 
 
 

ÉS a 4.2.2. pont kivételével

 
 
 

15.

Származtatott értékpapír, amely a kibocsátó vagy a vállalatcsoport szabályozott piacra bevezetett részvényeinek jegyzésére vagy megszerzésére jogosít, valamint a kibocsátónak vagy a vállalatcsoportnak a szabályozott piacra be nem vezetett részvényeitől eltérő, mögöttes értékpapírokhoz kapcsolódó származtatott értékpapír (ideértve a készpénzes elszámolásra jogosító származtatott értékpapírokat)

 
 
 
 
 
 
 

RÉSZ

Kombinációs táblázat a kibocsátó részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jogosultsági kibocsátásaira, valamint a kibocsátó részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jogosultsági kibocsátásaira vonatkozóan, amennyiben a jogosultsági kibocsátást és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátását kis- és középvállalat (kkv) vagy kis piaci tőkeértékű vállalat hajtja végre (arányos közzétételi szabályok)

A kibocsátó ugyanakkor úgy is dönthet, hogy az általános közzétételi szabályoknak megfelelően készíti el a tájékoztatót.Sz.

XVIII. MELLÉKLET

II. rész: Arányos közzétételi szabályok

REGISZTRÁCIÓS OKMÁNY

SÉMÁK

MODUL

SÉMÁK

ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁK

Részvény

Hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

(< 100 000 EUR)

Hitel-viszonyt meg-testesítő és szárma