Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0282-20040331

A Bizottság 282/2004/EK rendelete (2004. február 18.) harmadik országokból a Közösségbe beléptetett állatok bejelentésére és állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó okmány bevezetéséről (EGT vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2004-03-31

2004R0282 — HU — 31.03.2004 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 282/2004/EK RENDELETE

(2004. február 18.)

harmadik országokból a Közösségbe beléptetett állatok bejelentésére és állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó okmány bevezetéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 049, 19.2.2004, p.11)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 585/2004/EK RENDELETE (2004. március 26.)

  L 91

17

30.3.2004
▼B

A BIZOTTSÁG 282/2004/EK RENDELETE

(2004. február 18.)

harmadik országokból a Közösségbe beléptetett állatok bejelentésére és állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó okmány bevezetéséről

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ), és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére és 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az állat-egészségügyi határállomásokon végzett műveletek gördülékenysége érdekében, a harmadik országból származó állatok érkezéséről szóló előzetes értesítés a vámáru-nyilatkozat szempontjából lényeges információkat tartalmazó hivatalos okmány elfogadását teszi szükségessé.

(2)

Az állatok határon történő bejelentésével és állat-egészségügyi ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokat az állati eredetű termékekre alkalmazandó eljárásokkal harmonizálni kell.

(3)

E harmonizáció részeként a rakományért felelős személynek a 97/78/EK tanácsi irányelv ( 2 ) 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában megállapított meghatározását kell alkalmazni.

(4)

A TRACES integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszernek a 2003/623/EK bizottsági határozatban ( 3 ) előírt kifejlesztése magában foglalja a bejelentéshez és az ellenőrzéshez kapcsolódó okmányok szabványosítását, hogy az összegyűjtött adatokat megfelelően lehessen kezelni és feldolgozni az egészségügyi biztonságnak a Közösségben történő javítása érdekében.

(5)

A 91/496/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett bizonyítvány mintájának megállapításáról szóló, 1992. november 4-i 92/527/EGK bizottsági határozat ( 4 ) rendelkezéseit frissíteni kell, és a 92/527/EGK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Mivel a jelenlegi és az új tagállamok közötti állat-egészségügyi határállomásokat a csatlakozás időpontjában meg kell szüntetni, átmeneti intézkedést kell elfogadni annak elkerülése céljából, hogy új közigazgatási eljárásokat kelljen egy hónapra bevezetniük.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Az állatok érkezésének bejelentése közös állat-egészségügyi beléptetési okmánnyal

(1)  Ha a 91/496/EGK irányelvben említett állatot hoznak be a Közösségbe harmadik országból, a szállítmányért a 97/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében felelős személy legalább egy munkanappal az állat(ok)nak a Közösség területére történő várható érkezése előtt bejelenti a behozatalt. Ezt a bejelentést az állat-egészségügyi határállomás ellenőrzési személyzetének teszik meg a közös állat-egészségügyi beléptetési okmány (KÁBO) I. mellékletben megállapított mintájával összhangban készített okmány alkalmazásával.

(2)  A KÁBO-t a vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított, a bizonyítványok kiállítására vonatkozó általános szabályokkal összhangban állítják ki.

(3)  A KÁBO egy eredeti és az illetékes hatóság által az e rendelet betartása céljából megkövetelt számú másolati példányból áll. A rakományért felelős személy kitölti a KÁBO szükséges számú példányának 1. részét, és továbbítja azt az állat-egészségügyi határállomásért felelős hatósági állatorvosnak.

(4)  Az (1) és a (3) bekezdés sérelme nélkül, az okmányban szereplő információkat a szállítmánnyal érintett tagállam illetékes hatóságainak egyetértésével távközlési rendszer vagy más adatátviteli rendszer segítségével előzetesen is meg lehet adni. Ilyen esetekben az elektronikus formában továbbított információknak pontosan meg kell egyezniük a KÁBO-minta 1. részében megkövetelt információkkal.

2. cikk

Állat-egészségügyi ellenőrzés

Az állat-egészségügyi ellenőrzéseket és a laboratóriumi elemzéseket a 97/794/EK bizottsági határozattal ( 5 ) összhangban végzik el.

3. cikk

Az állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzése után követendő eljárások

(1)  A 91/496/EGK irányelv 4. cikkében meghatározott állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzése után ki a KÁBO 2. részét az állat-egészségügyi határállomásért felelős hatósági állatorvos felelősségére töltik ki, és azt a hatósági állatorvos vagy az ő felügyelete alatt tevékenykedő más hatósági állatorvos írja alá.

Ha a beléptetést megtagadják, a KÁBO 3. részében az „újrafeladás adatai” rovatot ki kell tölteni, amint a vonatkozó információk rendelkezésre állnak. Ezt az információt be kell vinni a 90/425/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 20. cikkében említett információcsere-rendszerbe.

(2)  A KÁBO eredeti példánya a megfelelően kitöltött és aláírt 1. és 2. részekből áll.

(3)  A hatósági állatorvos, az importőr vagy a rakományért felelős személy ezt követően a KÁBO eredeti példányának bemutatásával vagy elektronikus úton való megküldésével tájékoztatja a határállomásért felelős vámhatóságokat a szállítmány vonatkozásában meghozott állat-egészségügyi döntésről.

(4)  Ha az állat-egészségügyi döntés kedvező, és a vámhatóságok hozzájárulásukat adták, a KÁBO eredeti példánya az állatokat az okmányban meghatározott rendeltetési helyre kíséri.

(5)  A KÁBO egy példányát a hatósági állatorvos az állat-egészségügyi határállomáson őrzi meg.

(6)  A KÁBO egy példányát, és – megfelelő esetben a 91/496/EGK irányelv 7. cikkével összhangban – az állat-egészségügyi beléptetési bizonyítvány egy példányát átadják az importőrnek vagy a rakományért felelős személynek.

(7)  A hatósági állatorvos az állatokat kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány vagy dokumentáció eredeti példányát és a KÁBO egy példányát legalább három évig őrzi meg. Az árutovábbításra vagy átrakodásra szánt olyan állatok esetében azonban, amelyek végső rendeltetési helye a Közösségen kívül van, az állatokat az érkezéskor kísérő eredeti állat-egészségügyi okmány továbbhalad az állatokkal, és az állat-egészségügyi határállomáson csak a másolatokat őrzik meg.

4. cikk

A vámfelügyelet alatt álló vagy különleges vizsgálatnak alávetendő állatok esetében követendő eljárások

A Közösségbe érkező olyan állatok esetében, amelyek a 91/496/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése vagy 8. cikke A. szakasza I. bekezdése b) pontjának ii. alpontja alapján mentesek az azonossági és/vagy fizikai vizsgálat kötelezettsége alól, és amelyek esetében az okmányok ellenőrzése elegendő, a Közösségbe történő belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa értesíti a rendeltetési hely szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosát. Ezt az értesítést a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében említett információcsere-rendszer segítségével teszik meg. A rendeltetési hely szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa az állatok elfogadására vonatkozó végső állat-egészségügyi döntést tartalmazó KÁBO-t állít ki. Ha a szállítmány nem érkezik meg, illetve mennyiségi vagy minőségi eltérés mutatkozik, a rendeltetési hely szerinti állat-egészségügyi határállomásért felelős illetékes hatóság kitölti a KÁBO 3. részét.

Árutovábbítás esetében a rakományért felelős személy a kilépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomáson bemutatja a szállítmányt a hatósági állatorvosnak. A Közösségből való kilépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomásnak a – harmadik országban található rendeltetési helyekre továbbított állatok áthaladásáról értesített – hatósági állatorvosai kitöltik a KÁBO 3. részét. A KÁBO segítségével tájékoztatja annak az állat-egészségügyi határállomásnak a hatósági állatorvosát, ahol a továbbított állatokat a Közösségbe behozták.

A rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a – felelősségi területükön található vágóhídra, a 2000/666/EK bizottsági határozat ( 7 ) szerint engedélyezett karanténállomásra, vagy a 92/65/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) szerint hivatalosan engedélyezett létesítménybe, intézménybe vagy központba szánt állatok érkezéséről értesített – hatósági állatorvosai kitöltik a KÁBO 3. részét azokban az esetekben, ha a szállítmány nem érkezik meg, vagy mennyiségi vagy minőségi eltérés mutatkozik.

5. cikk

Az ellenőrzésekért felelős illetékes hatóságok közötti koordináció

A Közösségbe érkező valamennyi állat állat-egészségügyi ellenőrzésnek történő alávetése biztosításának céljából, az egyes tagállamok illetékes hatósága és hatósági állatorvosai a többi ellenőrző szolgálattal összehangoltan dolgoznak az állatok behozatala szempontjából lényeges összes információ összegyűjtése érdekében. Ezek különösen a következőket tartalmazzák:

a) a vámszervek számára rendelkezésre álló információk;

b) a hajók, vonatok vagy repülőgépek rakományjegyzékeiben szereplő információk;

c) a közúti, vasúti, tengeri és légi szállítással foglalkozó piaci szereplők számára hozzáférhető más információforrások.

6. cikk

Az adatbázisokhoz történő hozzáférés és az információs rendszerekben való részvétel

Az 5. cikkben megállapított cél elérése érdekében a tagállamok illetékes hatóságai és vámszervei megszervezik az adatbázisaikban található adatok kölcsönös cseréjét. Az illetékes hatóság által alkalmazott információtechnológiai rendszereket az információ átvitelének felgyorsítása céljából – a megfelelő adatbiztonsági előírásokra is figyelemmel – a lehető legnagyobb mértékben koordinálják a vámszervek és a kereskedelmi szereplők rendszereivel.

7. cikk

Elektronikus bizonyítványok használata

A KÁBO-k előállítása, használata, továbbítása és tárolása az illetékes hatóság jóváhagyásával elektronikus úton is történhet.

Az információ illetékes hatóságok közötti továbbítása a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében említett információcsere-rendszer segítségével történik.

▼M1

8. cikk

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jéig nem kell alkalmazni a II. mellékletben felsorolt állat-egészségügyi határállomások vonatkozásában, amelyeket a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása kapcsán meg kell szüntetni.

▼B

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 92/527/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra tett utalásokat az e rendeletre tett utalásokként kell értelmezni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2004. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

image

image

▼B

image

image

image

image
II. MELLÉKLETPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraβe

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: IταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 
 

Prodotti NHC

NHC

 
 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: AustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 
 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 96/43/EK irányelvvel (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 3 ) HL L 216., 2003.8.28., 58. o.

( 4 ) HL L 332., 1992.11.18., 22. o.

( 5 ) HL L 323., 1997.11.26., 31. o.

( 6 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

( 7 ) HL L 278., 2000.10.31., 26. o.

( 8 ) HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

Top