EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0003(01)-20150329

Consolidated text: Az Európai Központi Bank határozata ( 2004. március 4. ) az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (EKB/2004/3) (2004/258/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/2015-03-29

2004D0003 — HU — 29.03.2015 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. március 4.)

az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

(EKB/2004/3)

(2004/258/EK)

(HL L 080, 18.3.2004, p.42)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2011. május 9.)

  L 158

37

16.6.2011

►M2

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/529 HATÁROZATA (2015. január 21.)

  L 84

64

28.3.2015
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. március 4.)

az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

(EKB/2004/3)

(2004/258/EK)AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 12.3. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatára ( 1 ) és különösen annak 23. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikkének második albekezdése kiemeli a nyitottság elvét, megállapítva, hogy a Szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg. A nyitottság biztosítja a közigazgatás nagyobb legitimációját, hatékonyságát és felelősségét, így erősítve a demokrácia alapelveit.

(2)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelettel ( 2 ) kapcsolatos együttes nyilatkozatban ( 3 ) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság felhívják az Unió többi intézményeit és szerveit arra, hogy fogadjanak el a nyilvánosságnak a dokumentumokhoz történő hozzáféréséről szóló belső szabályokat, amelyek figyelembe veszik a rendeletben meghatározott alapelveket és korlátozásokat. Az EKB dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés szabályait megállapító, az Európai Központi Bank dokumentációjához és irattárához való nyilvános hozzáférésről szóló, 1998. november 3-i EKB/1998/12 határozatot ( 4 ) megfelelően módosítani kell.

(3)

Szélesebb körű hozzáférést kell biztosítani az EKB dokumentumaihoz, ugyanakkor védeni kell az EKB-nak és a nemzeti központi bankoknak (NKB-k) a Szerződés 108. cikkében és az alapokmány 7. cikkében meghatározott függetlenségét, valamint az EKB feladatainak ellátásával kapcsolatos meghatározott ügyek titkosságát. A hatékony döntéshozatali eljárás (ideértve a belső konzultációkat és előkészítő munkálatokat) védelmének biztosítása érdekében, az EKB döntéshozó szerveinek ülésein elhangzottak bizalmasak, kivéve amennyiben az érintett szerv a tanácskozása eredményeinek nyilvánosságra hozatala mellett dönt.

(4)

Ugyanakkor bizonyos köz- és magánérdekeknek kivételek útján védelmet kell biztosítani. Továbbá az EKB-nak védeni kell az euróbankjegyek mint fizetőeszköz sértetlenségét, ideértve többek között a hamisítás elleni biztonsági elemeket, az előállítás műszaki jellemzőit, a pénzállomány fizikai biztonságát és az euróbankjegyek szállítását.

(5)

Amikor az NKB-k a birtokukban lévő EKB dokumentumokra vonatkozó kérelemmel foglalkoznak, konzultálniuk kell az EKB-val e határozat teljes körű alkalmazásának biztosítása céljából, kivéve amennyiben egyértelmű, hogy a dokumentumot nyilvánosságra lehet bocsátani.

(6)

A nagyobb nyitottság megteremtése céljából az EKB nem csak az általa készített, hanem a hozzá érkezett dokumentumok esetén is köteles a nyilvános hozzáférés lehetőségét biztosítani, fenntartva az érintett harmadik felek számára azt a jogot, hogy kifejthessék véleményüket a tőlük származó dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban.

(7)

A helyes hivatali magatartás biztosítása érdekében az EKB-nak kétszintű eljárást kell alkalmaznia,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:1. cikk

Cél

E határozat célja, hogy meghatározza azon feltételeket és korlátozásokat, amelyek alapján az EKB a nyilvánosság számára hozzáférést biztosít az EKB dokumentumaihoz, valamint hogy elősegítse az ilyen dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos helyes hivatali magatartást.

2. cikk

Hozzáférésre jogosultak és hatály

(1)  Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállam területén lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult az EKB dokumentumaihoz hozzáférni az e határozatban meghatározott feltételek és korlátozások szerint.

(2)  Ugyanezen feltételek és korlátozások betartásával az EKB hozzáférést biztosíthat a dokumentumaihoz a tagállamok területén lakóhellyel, illetve székhellyel nem rendelkező természetes vagy jogi személyek számára.

(3)  E határozat nem érinti az EKB dokumentumaihoz való azon nyilvános hozzáférési jogokat, amelyek nemzetközi jogi okmányokból vagy az azokat végrehajtó jogi aktusokból származnak.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

(a) „dokumentum” és „EKB dokumentum”: az adathordozótól (papír, elektronikus forma vagy hang-, kép- vagy audiovizuális felvétel) függetlenül, az EKB által készített vagy az EKB birtokában lévő és annak politikáival, tevékenységeivel és döntéseivel kapcsolatos adattartalom, valamint az Európai Monetáris Intézettől (EMI) és az Európai Gazdasági Közösség tagállamai központi bankjai elnökeinek bizottságától (nemzeti központi bankok elnökeinek bizottsága) származó dokumentumok;

(b) „harmadik személyek”: az EKB-n kívüli bármely természetes vagy jogi személy, illetve szervezet;

▼M2

(c) „illetékes nemzeti hatóság” (INH) és „kijelölt nemzeti hatóság” (KNH): az 1024/2013/EU tanácsi rendeletben ( 5 ) meghatározott jelentéssel bír;

(d) „egyéb érintett hatóságok és szervek”: érintett nemzeti hatóságok és szervek, uniós intézmények, szervek és hivatalok, érintett nemzetközi szervezetek, harmadik országok felügyeleti hatóságai és közigazgatása.

▼B

4. cikk

Kivételek

(1)  Az EKB megtagadja az adott dokumentumhoz való hozzáférést, ha a nyilvánosságra hozatal veszélyeztetné az alábbiakat:

a) a közérdek tekintetében:

▼M2

 az EKB döntéshozó szervei, a felügyeleti testület vagy az 1024/2013/EU rendelet alapján létrehozott egyéb szervek eljárásainak titkossága,

▼B

 az ►M1  Unió ◄ vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikája,

 az EKB vagy az NKB-k belső pénzügyei,

 az euróbankjegyek sértetlenségének védelme,

 közbiztonság,

 nemzetközi pénzügyi, monetáris vagy gazdasági kapcsolatok,

▼M1

 az Unió egészében vagy valamely tagállamban a pénzügyi rendszer stabilitása,

▼M2

 az Uniónak vagy valamely tagállamnak a hitelintézetek és más pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletével kapcsolatos politikája,

 a felügyeleti vizsgálatok célja,

 a pénzügyi piaci infrastruktúrák, fizetési rendszerek vagy pénzforgalmi szolgáltatók stabilitása és biztonsága;

▼B

b) az egyén magánszférájának és becsületének védelme, különösen a személyes adatok védelmére vonatkozó ►M1  uniós ◄ joganyagnak megfelelően;

c) az ►M1  uniós ◄ jog alapján védett információ titkossága.

(2)  Az EKB megtagadja az adott dokumentumhoz való hozzáférést, ha a nyilvánosságra hozatal veszélyeztetné az alábbiak védelmét:

 természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei, beleértve a szellemi tulajdont is;

 bírósági eljárások és jogi tanácsadás,

 ellenőrzések, nyomozati cselekmények és könyvvizsgálatok célja,

kivéve, ha a nyilvánosságra hozatalhoz nyomós közérdek fűződik.

▼M2

(3)  Az EKB által belső használatra, az EKB-n belüli tárgyalások és előzetes konzultációk, vagy az EKB és az NKB-k, INH-k vagy KNH-k közötti véleménycsere részeként készített vagy kapott dokumentumokhoz való hozzáférést elutasítják a döntés meghozatalát követően is, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatalhoz nyomós közérdek fűződik.

Az EKB és az egyéb érintett hatóságok és szervek közötti véleménycserét tükröző dokumentumokhoz való hozzáférést elutasítják a döntés meghozatalát követően is, amennyiben a dokumentum nyilvánosságra hozatala súlyosan veszélyeztetné az EKB hatékonyságát feladatai ellátása terén, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatalhoz nyomós közérdek fűződik.

▼B

(4)  A harmadik személyek dokumentumait illetően az EKB köteles az érintett harmadik személlyel konzultálni annak megállapítása érdekében, hogy az e cikkben felsorolt valamely kivétel alkalmazható-e, kivéve ha egyértelmű, hogy a dokumentum nyilvánosságra hozható.

▼M1

Az Európai Rendszerkockázati Testület dokumentumaihoz való hozzáférést illetően alkalmazni kell az Európai Rendszerkockázati Testület dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2011. június 3-i ERKT/2011/5 határozatot ( 6 ), amely az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról szóló, 2010. november 17-i 1096/2010/EU tanácsi rendelet ( 7 ) 7. cikke alapján került elfogadásra.

▼B

(5)  Ha a kivételek bármelyike a kért dokumentumnak csak bizonyos részeit érinti, a dokumentum fennmaradó részeit közzé kell tenni.

(6)  Az e cikkben megállapított kivételek csak azon időtartam alatt érvényesek, amely alatt a védelem a dokumentum tartalma alapján indokolt. A kivételek legfeljebb egy 30 éves időtartam alatt érvényesek, kivéve ha az EKB Kormányzótanácsa kifejezetten másképp rendelkezik. A magánszférára vagy a kereskedelmi érdekekre vonatkozó kivételek hatálya alá eső dokumentumok esetében a kivételek ezen időtartam elteltét követően is alkalmazhatók.

5. cikk

A NKB-knál található dokumentumok

Valamely NKB a birtokában lévő, az EKB által készített, valamint az EMI-től és a nemzeti központi bankok elnökeinek bizottságától származó dokumentumokat csak az EKB-val a hozzáférés köre tárgyában történt előzetes konzultációt követően teheti hozzáférhetővé, amennyiben nem egyértelmű, hogy az adott dokumentum nyilvánosságra hozható-e vagy nem.

Az NKB a kérelmet átirányíthatja az EKB-hoz.

6. cikk

Kérelmek

(1)  A dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmeket írásban kell benyújtani az EKB ( 8 ) -hoz, ideértve az elektronikus formát is, az Unió hivatalos nyelveinek valamelyikén és megfelelő pontossággal ahhoz, hogy az EKB a dokumentumot azonosítani tudja. A kérelmező nem köteles megindokolni a kérelmet.

(2)  Ha a kérelmet nem eléggé pontosan fogalmazzák meg, az EKB felkéri a kérelmezőt, hogy pontosítsa a kérelmet, és ennek során a kérelmező számára segítséget nyújt.

(3)  Ha a kérelem jelentős számú vagy nagyon nagy terjedelmű dokumentumra vonatkozik, az EKB nem hivatalos úton tárgyalhat a kérelmezővel a megfelelő megoldás megtalálása érdekében.

7. cikk

Első kérelmek elbírálása

(1)  A dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A kérelmezőnek átvételi elismervényt kell küldeni. Az ►M2  EKB titkárságáért felelős főigazgató ◄ a kérelem iktatásától vagy a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban kért pontosítás kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül vagy engedélyezi a kért dokumentumhoz való hozzáférést és a 9. cikknek megfelelően ezen időtartamon belül biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli, indoklással ellátott válaszban teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet, továbbá tájékoztatja a kérelmezőt arról a jogáról, hogy e cikk (2) bekezdésének megfelelően megerősítő kérelmet nyújthat be.

(2)  Teljes vagy részleges elutasítás esetén a kérelmező az EKB válaszának kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül megerősítő kérelmet nyújthat be, amelyben az EKB Igazgatóságát az EKB álláspontjának felülvizsgálatára kéri. Amennyiben az EKB nem válaszol az első kérelem elbírálására irányadó 20 napos határidőn belül, a kérelmező megerősítő kérelem benyújtására jogosult.

(3)  Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős számú vagy nagyon nagy terjedelmű dokumentumra vonatkozik, illetve harmadik féllel való konzultáció szükséges, az EKB az (1) bekezdésben előírt határidőt 20 munkanappal meghosszabbíthatja, feltéve hogy a kérelmezőt erről előzetesen értesítette, és az értesítés részletes indoklást tartalmaz.

(4)  Az (1) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, amennyiben rendkívül sok vagy megalapozatlan kérelmet nyújtanak be, különösen ha azok ismétlődő jellegűek.

8. cikk

Megerősítő kérelmek elbírálása

(1)  A megerősítő kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. Az Igazgatóság az ilyen kérelem kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül vagy engedélyezi a kért dokumentumhoz való hozzáférést és a 9. cikknek megfelelően biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli, indoklással ellátott válaszban teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet. Teljes vagy részleges elutasítás esetében az EKB tájékoztatja a kérelmezőt a Szerződés ►M1  263. és 228. ◄  cikke szerint nyitva álló jogorvoslatokról.

(2)  Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős számú vagy nagyon nagy terjedelmű dokumentumra vonatkozik, az EKB az (1) bekezdésben előírt határidőt 20 munkanappal meghosszabbíthatja, feltéve hogy a kérelmezőt erről előzetesen értesítette, és az értesítés részletes indoklást tartalmaz.

(3)  Elutasításnak minősül, ha az EKB nem válaszol az előírt határidőn belül, amely arra jogosítja a kérelmezőt, hogy bírósági eljárást indítson az intézménnyel szemben és/vagy panasszal forduljon az európai ombudsmanhoz a Szerződés ►M1  263. és 228. ◄  cikke alapján.

9. cikk

Hozzáférés a kérelem alapján

(1)  A kérelmező helyszíni betekintés vagy másolat kézhezvétele útján ismerheti meg az EKB által hozzáférhetővé tett dokumentumokat, beleértve adott esetben az elektronikus másolatot is. A másolatok elkészítésének és elküldésének költsége a kérelmezőre áthárítható. Ez a díj nem haladhatja meg a másolatok elkészítésének és elküldésének tényleges költségét. Ingyenes a helyszíni betekintés, a 20 db A4-es méretű oldalnál kevesebb másolat, és a közvetlen hozzáférés elektronikus formában.

(2)  Ha a dokumentumot az EKB már megismerhetővé tette és az könnyen hozzáférhető, az EKB a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy tájékoztatja a kérelmezőt a kért dokumentumhoz való hozzáférés módjáról.

(3)  A dokumentumokat a meglévő változatban és formában kell közzétenni (beleértve az elektronikus vagy az alternatív formákat is), a kérelmező igényei szerint.

10. cikk

Másolat készítése a dokumentumokról

(1)  Az e határozattal összhangban megismerhetővé tett dokumentumokat az EKB előzetes külön engedélye nélkül sokszorosítani vagy kereskedelmi célból hasznosítani nem lehet. Az EKB indoklás nélkül dönthet ezen engedély megtagadásáról.

(2)  E határozat nem érinti a szerzői jogra vonatkozó azon hatályban lévő szabályokat, amelyek korlátozhatják harmadik személy másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a közzétett dokumentumok vonatkozásában.

11. cikk

Záró rendelkezések

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az EKB/1998/12 határozat hatályát veszti.( 1 ) Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozat, lásd e Hivatalos Lap 33. oldalát

( 2 ) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

( 3 ) HL L 173., 2001.6.27., 5. o.

( 4 ) HL L 110., 1999.4.28., 30. o.

( 5 ) A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

( 6 ) HL C 176., 2011.6.16., 3. o.

( 7 ) HL L 331., 2010.12.15., 162. o.

( 8 ) A következő címre: Európai Központi Bank, Titkársági Osztály, Kaiserstra(e 29, D-60311 Frankfurt am Main.Fax: + 49 (69) 1344 6170. E-mail: ecb.secretariat@ecb.int

Top