EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0076-20180510

Consolidated text: A Tanács határozata ( 2003. február 1. ) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról (2003/76/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/2018-05-10

02003D0076 — HU — 10.05.2018 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS HATÁROZATA

(2003. február 1.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról

(2003/76/EK)

(HL L 029, 2003.2.5., 22. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (EU) 2018/599 HATÁROZATA (2018. április 16.)

  L 101

1

20.4.2018
▼B

A TANÁCS HATÁROZATA

(2003. február 1.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról

(2003/76/EK)1. cikk

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap az Európai Szén- és Acélközösségnek az ESZAK-Szerződés lejártakor még folyamatban lévő pénzügyi műveletei végrehajtására. Amennyiben az ESZAK valamely adósa fizetési kötelezettségének a felszámolás alatt nem tesz eleget, az ebből eredő veszteséget először a meglévő tőke, majd a folyó évi bevételek terhére kell elszámolni. A Bizottság az ESZAK adósaival szembeni követeléseket csak azután írja le, miután az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítette, beleértve a biztosítékok (jelzálogok, óvadékok, bankgaranciák és hasonlók) igénybe vételét is. A Bizottság arra az esetre, ha az adós ismét fizetőképessé válik, fenntartja a jogát minden lehetséges intézkedésre.

(2)  A felszámolást az ilyen műveletekre alkalmazandó szabályok és eljárások szerint kell végrehajtani, tekintettel a közösségi intézmények meglévő hatásköreire és kiváltságaira, amelyekről az ESZAK-Szerződés és a 2002. július 23-án hatályban lévő másodlagos jogszabályok rendelkeznek.

2. cikk

(1)  Az eszközöket a Bizottság úgy kezeli, hogy biztosítsa a hosszú távú megtérülést. A likvid eszközök befektetésénél a biztonságosan elérhető lehető legnagyobb hozamra kell törekedni.

(2)  A Tanács, a Bizottság javaslatára és az Európai Parlamenttel való konzultációt követően minősített többséggel határoz az eszközök kezelésére vonatkozó többéves pénzügyi iránymutatásokról.

3. cikk

(1)  Az 1. cikk szerinti felszámolási műveletekről és a 2. cikk szerinti befektetési műveletekről – a fennmaradó közösségek egyéb pénzügyi műveleteitől elkülönítve – évente eredménykimutatást, mérleget és pénzügyi beszámolót kell készíteni.

Ezeket a pénzügyi kimutatásokat a Bizottság által az EK-Szerződés 275. cikke és az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelet szerint évente elkészített pénzügyi beszámolóhoz kell csatolni.

(2)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződésben és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletben meghatározott, ellenőrzésre és mentesítésre vonatkozó hatáskörét az (1) bekezdés szerinti műveletekre is alkalmazni kell.

4. cikk

(1)  A 2. cikk szerinti befektetésekből származó nettó bevételek az Európai Unió általános költségvetésének bevételét képezik. Ezeket a bevételeket meghatározott célra, a kutatási keretprogram alá tartozó projekteket kivételével a szén- és acéliparhoz kapcsolódó ágazati kutatási projektek finanszírozására kell fordítani. Ezek képezik a Szén- és Acélipari Kutatási Alapot, amelyet a Bizottság kezel.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevétel 27,2 %-át a szénnel kapcsolatos kutatásokra, 72,8 %-át pedig az acéllal kapcsolatos kutatásokra kell kihelyezni. A Tanács szükség esetén – a Bizottság javaslatára – az eszközök szén- és az acélipari kutatások közötti százalékos megosztását egyhangú határozattal megváltoztathatja.

(3)  A Tanács, a Bizottság javaslatára és az Európai Parlamenttel való konzultációt követően, a programra vonatkozó többéves műszaki iránymutatásokról minősített többséggel határoz.

▼M1

(4)  A fel nem használt bevételeket és az e bevételekből származó, december 31-én még rendelkezésre álló előirányzatokat, valamint a visszatérített összegeket automatikusan át kell vinni a következő évre. Ezen előirányzatokat más költségvetési tételekbe nem lehet átcsoportosítani.

(5)  A visszavont kötelezettségvállalásokhoz rendelt költségvetési előirányzatok a pénzügyi év végén automatikusan törlődnek. A visszavonások eredményeképpen felszabadult céltartalékokat a Szén- és Acélipari Kutatási Alap rendelkezésére kell bocsátani.

▼M1

4a. cikk

A 2002. július 24. óta visszavont kötelezettségvállalásoknak megfelelő összeget a 4. cikk (5) bekezdése értelmében 2018. május 10-án a Szén- és Acélipari Kutatási Alap rendelkezésére kell bocsátani.

▼B

5. cikk

(1)  Az n + 2-dik év kutatási projektjeinek finanszírozására rendelkezésre álló nettó bevételeket a felszámolás alatt álló ESZAK n-edik évi mérlegében, a felszámolás befejezését követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközmérlegében kell kimutatni.

(2)  A kutatási alapok a pénzügyi piacok mozgásából következő ingadozásának minimalizálása érdekében kiegyenlítést kell végezni, és az előre nem látott kiadásokra céltartalékot kell képezni. A kiegyenlítés kiszámításának és a céltartalék mértéke meghatározásának módszerét a melléklet részletezi.

6. cikk

Az e határozat szerinti felszámolási, befektetési és gazdálkodási műveletekkel kapcsolatos igazgatási kiadásokat, amelyek megfelelnek az 1965. április 8-i, az Európai Közösségek egységes Tanácsának és egységes Bizottságának létrehozásáról szóló szerződés 20. cikkében meghatározott kiadásoknak, és amelynek összegét az 1977. november 21-i tanácsi határozat módosította, a Bizottság az Európai Unió általános költségvetéséből fedezi.

7. cikk

A Bizottság az ESZAK eszközeinek és kötelezettségeinek összegét a 2002. július 23-án lezárt mérlegben állapítja meg.

8. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozat 2002. július 24-étől kell alkalmazni.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

A Szén- és Acélipari Kutatási Alapnak juttatandó nettó bevétel összegének megállapítására szolgáló eljárások

1.   BEVEZETÉS

A kutatási projektekre felhasználható nettó bevétel az ESZAK felszámolása alatti éves nettó eredménynek, illetve – a felszámolás befejezését követően – a Szén- és Acélipari Kutatási Alap éves nettó eredményének felel meg. Az alkalmazott módszer abban áll, hogy az n év mérlegének elkészítésekor meg kell határozni az n + 2 évi szén- és acélipari kutatási finanszírozást úgy, hogy a szén- és acélipari kutatásra legutóbb elfogadott finanszírozási szinthez képest a nettó eredményben bekövetkezett növekedés vagy csökkenés felét kell figyelembe venni.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

n

:

referenciaév

Rn

:

a n év nettó eredménye

Pn

:

céltartalék az n év előre nem látott kiadásaira

Dn + 1

:

kutatási előirányzat az n + 1 évre (az n – 1 évi mérleg készítésekor kell meghatározni)

Dn + 2

:

kutatási előirányzat az n + 2 évre

3.   ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK

Az előre nem látott kiadásokra képzett céltartalék nagyságának és az n évi mérlegben megjelenő n + 2 évi kutatási előirányzatoknak a meghatározása az alábbi számításokkal történik:

3.1. Az előre nem látható kiadásokra képzett céltartalék nagysága:

image

3.2. Kutatási előirányzat az n + 2-dik évre (a legközelebb eső 100 000 euróra felfelé ill. lefelé kerekítve. Amennyiben a számítások eredménye pontosan középre esik, az előirányzatot a legközelebbi százezer euróra kell felkerekíteni).

image

A felkerekítéshez szükséges összeget (illetve a lekerekítés folytán visszamaradt összeget) szükség esetén az előre nem látható kiadásokra képzett céltartalékból kell levonni (illetve ahhoz kell hozzáadni).

Top