EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0352-20160101

Consolidated text: A Bizottság határozata (1999. április 28.) az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról (az értesítés a SEC(1999) 802. számú dokumentummal történt) (1999/352/EK, ESZAK, Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/2016-01-01

1999D0352 — HU — 01.01.2016 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. április 28.)

az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról

(az értesítés a SEC(1999) 802. számú dokumentummal történt)

(1999/352/EK, ESZAK, Euratom)

(HL L 136, 1999.5.31., 20. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013. szeptember 27.)

  L 257

19

28.9.2013

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/512 HATÁROZATA (2015. március 25.)

  L 81

4

26.3.2015

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2418 HATÁROZATA (2015. december 18.)

  L 333

148

19.12.2015
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. április 28.)

az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról

(az értesítés a SEC(1999) 802. számú dokumentummal történt)

(1999/352/EK, ESZAK, Euratom)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 162. cikkére,

tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 131. cikkére,

(1)

mivel az intézmények és a tagállamok nagy fontosságot tulajdonítanak a Közösségek pénzügyi érdekei védelmének és a csalások, valamint a Közösségek pénzügyi érdekei vonatkozásában hátrányos minden egyéb jogellenes cselekedet elleni küzdelemnek; mivel az e célból végrehajtandó tevékenységek fontosságát az EK-Szerződés 209a. cikke, az ESZAK-Szerződés 78i. cikke, az Euratom-Szerződés 183a. cikke, valamint az Amszterdami Szerződés rendelkezései által megszövegezett EK-Szerződés 280. cikke megerősíti;

(2)

mivel e célkitűzés eléréséhez minden rendelkezésre álló eszközt igénybe kell venni, különösen a közösségi szintre háruló vizsgálati feladatok vonatkozásában, ugyanakkor a nemzeti és a közösségi szintű feladatok közötti jelenlegi felelősségmegosztást és egyensúlyt fenn kell tartani;

(3)

mivel a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából végrehajtandó igazgatási vizsgálati feladatokat mostanáig a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó munkacsoport hajtotta végre, amelynek utóda a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó egység (UCLAF) lett;

(4)

mivel a csalások és a Közösségek pénzügyi érdekei vonatkozásában hátrányos egyéb jogellenes cselekedetek elleni küzdelem hatékonysága növelésének szükségessége megköveteli az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozását (a továbbiakban „Hivatal”), amelynek a vizsgálati hatásköreit teljesen független módon kell gyakorolnia;

(5)

mivel a Hivatal igazgatójának függetlensége és a Felügyelő Bizottságnak az e határozatban és a Hivatal által lefolytatandó vizsgálatokkal kapcsolatosan az EK- és az Euratom-rendeletekben meghatározott szerepe garantálja a Hivatal vizsgálatainak megfelelő lefolytatását más, a Bizottság szempontjából elsőbbséget élvező, különösen a jogalkotási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának megzavarása nélkül;

(6)

mivel a Hivatal feladatainak a pénzügyi érdekek védelme mellett és azon túlmenően ki kell terjedniük minden tevékenységre, amely a Közösség pénzügyi érdekeinek feltehetően igazgatási vagy büntetőeljárásokhoz vezető jogellenes cselekményekkel szembeni védelméhez kapcsolódik;

(7)

mivel a Hivatal feladatai meghatározásának tartalmaznia kell a mostanáig a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó munkacsoport által végzett feladatokat, különös tekintettel a Hivatal tevékenységi köreit érintő jogalkotási és szabályozó rendelkezések kidolgozását, beleértve az Európai Unióról szóló szerződés VI. címében előírt rendelkezések hatálya alá tartozó okmányokat is,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:1. cikk

A Hivatal létrehozása

Megalakul az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) (a továbbiakban „Hivatal”). ►M1  ————— ◄

2. cikk

A Hivatal feladatai

(1)  A Hivatal a Bizottságra ruházott hatásköröket gyakorolva külső igazgatási vizsgálatokat hajt végre a csalások, a korrupció és az Európai ►M1  Unió ◄ pénzügyi érdekeit károsító minden más jogellenes cselekedet, valamint ►M1  az Unió ◄ rendelkezéseinek bármilyen cselekedet vagy intézkedés általi megsértése elleni küzdelem megerősítése céljából.

A Hivatal feladata belső vizsgálatok lefolytatása az alábbi célokból:

a) a csalások, a korrupció és az Európai ►M1  Unió ◄ pénzügyi érdekeit károsító egyéb jogellenes tevékenységek feltárása;

b) a szakmai feladatok teljesítéséhez kapcsolódó, súlyosnak minősülő tények kivizsgálása, amelyek a Közösségek tisztviselői és alkalmazottai kötelességeinek feltehetően fegyelmi vagy adott esetben büntetőeljárást eredményező elhanyagolásának vagy elmulasztásának minősülnek, vagy olyan jogellenes cselekedetnek minősülnek, amelyeket hasonló módon intézmények és szervek tagjai, szervek vezetői vagy intézmények és szervek személyzetének olyan tagjai követtek el, amelyekre nem érvényes az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A Hivatal a Bizottságra ruházott hatásköröket a Szerződésekben előírt rendelkezések keretein belül, az ott meghatározott korlátozások és feltételek függvényében gyakorolja.

A Hivatal a Bizottságtól vagy egyéb intézményektől vagy szervektől más területekkel kapcsolatos vizsgálatok lefolytatására is megbízást kaphat.

(2)  A Hivatal feladata, hogy biztosítsa a Bizottság támogatását a tagállamokkal való együttműködéshez a csalások elleni küzdelemben. ►M2  ————— ◄

(3)  A Hivatal feladata az (1) bekezdés rendelkezéseiben említett csalások elleni küzdelem koncepciójának a kidolgozása. ►M1  Ez magában foglalhatja a csalás és a korrupció elleni küzdelemre szakosodott nemzetközi szervezetek és szövetségek tevékenységében való részvételt, mindenekelőtt a bevált gyakorlatok megosztása céljából. ◄

▼M2

(4)  A Hivatal feladata a Bizottság jogalkotási és szabályozási kezdeményezéseinek az (1) bekezdésben említett csalásmegelőzés céljából történő kidolgozása.

▼B

(5)  A Hivatal feladata a Bizottság minden egyéb operatív tevékenységének ellátása az (1) bekezdés rendelkezéseiben említett csalások vonatkozásában, különösen pedig:

a) a szükséges infrastruktúra kifejlesztése;

b) az információ begyűjtésének és kielemzésének biztosítása;

c) a műszaki támogatás nyújtása, különösen a más intézményeknek vagy szerveknek, valamint illetékes nemzeti hatóságoknak nyújtandó képzés vonatkozásában.

(6)  A Hivatal közvetlen kapcsolatot tart fenn a rendőrséggel és az igazságügyi hatóságokkal.

(7)  A Hivatal az e cikkben említett valamennyi területen a Bizottságot szolgáltatási szinten képviseli.

3. cikk

A vizsgálati tevékenység függetlensége

A Hivatal ►M1  főigazgatója ◄ a 2. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálati hatásköreit teljes függetlenséggel gyakorolja. A Hivatal ►M1  főigazgatója ◄ a hatáskörök gyakorlásával kapcsolatosan sem a Bizottságtól, sem a kormányoktól, sem pedig az intézményektől, szervektől nem kérhet és nem fogadhat el utasításokat.

4. cikk

Felügyelő Bizottság

Megalakul egy Felügyelő Bizottság, amelynek összetételét és hatásköreit ►M1  az Unió ◄ jogszabályaiban rögzítik. E bizottságnak feladata a Hivatal vizsgálati tevékenységeinek rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

▼M1

5. cikk

Főigazgató

(1)  A Hivatalt a főigazgató vezeti. A főigazgatót a Bizottság nevezi ki, a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban. A főigazgató hivatali ideje hét év, amely nem meghosszabbítható.

A Hivatal vizsgálatainak lefolytatásáért a főigazgató felel.

(2)  Új főigazgató kinevezése érdekében a Bizottság pályázati felhívást tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A pályázati felhívást a hivatalban lévő főigazgató hivatali idejének lejárta előtt legalább hat hónappal közzé kell tenni. Miután a Felügyelő Bizottság jóváhagyta a Bizottság által lefolytatott kiválasztási eljárást, a Bizottság összeállítja a megfelelő képesítésű jelöltek listáját. Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációt követően a Bizottság kinevezi a főigazgatót.

(3)  A Hivatal főigazgatója vonatkozásában a Bizottság gyakorolja a kinevező hatóság hatásköreit. A főigazgatóval szemben a személyzeti szabályzat IX. melléklete 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében kezdeményezett fegyelmi eljárás indítására vonatkozó minden döntést a Bizottság indokolással ellátott határozatával kell meghozni a Felügyelő Bizottsággal folytatott konzultációt követően. A meghozott határozatról tájékoztatni kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Felügyelő Bizottságot.

▼B

6. cikk

A Hivatal működése

▼M1

(1)  A Hivatal személyzete vonatkozásában a Hivatal főigazgatója gyakorolja a kinevező hatóság és a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság hatásköreit. A főigazgató átruházhatja ezeket a hatásköröket. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek rendelkezéseivel összhangban a főigazgató előírja a felvétel feltételeit és részletes szabályait, különösen a szerződések időtartamára és megújítására vonatkozóan.

(2)  A Felügyelő Bizottsággal folytatott konzultációkat követően a főigazgató megküldi a költségvetési főigazgató számára azt az előzetes költségvetési tervezetet, amelyet az Európai Unió általános költségvetésének Bizottságra vonatkozó szakaszában a Hivatalra vonatkozó mellékletbe kell bevezetni.

▼M3

(3)  A Felügyelő Bizottság tagjaival kapcsolatos előirányzatok végrehajtását kivéve a főigazgató látja el a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepét az Európai Unió általános költségvetésének Bizottságra vonatkozó szakaszában a Hivatalra vonatkozó mellékletbe bevezetett előirányzatok végrehajtása, valamint azon csalás elleni költségvetési tételekbe bevezetett előirányzatok végrehajtása esetében, amelyekre az általános költségvetés végrehajtására vonatkozó belső szabályok alapján felhatalmazást kap. A főigazgató az említett belső szabályokkal összhangban hatásköreit átruházhatja az uniós személyzeti szabályzat vagy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alá tartozó alkalmazottakra.

▼M1

(4)  A Bizottság által a belső szervezetére vonatkozóan hozott határozatok annyiban alkalmazandók a Hivatalra, amennyiben azok összeegyeztethetők az uniós jogalkotó által a Hivatalt illetően elfogadott rendelkezésekkel, valamint e határozattal.

▼B

7. cikk

Hatálybalépés ideje

E határozat az Európai Csaláselleni Hivatal által lefolytatott vizsgálatokról szóló …/ …/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépésének napján lép hatályba. ►M1  ————— ◄

Top