Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0098-20131204

A Tanács 96/98/EK irányelve ( 1996. december 20. ) tengerészeti felszerelésekről

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/2013-12-04

1996L0098 — HU — 04.12.2013 — 011.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 96/98/EK IRÁNYELVE

(1996. december 20.)

tengerészeti felszerelésekről

(HL L 046, 17.2.1997, p.25)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 98/85/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (1998. november 11.)

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

A BIZOTTSÁG 2002/75/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2002. szeptember 2.)

  L 254

1

23.9.2002

►M4

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/84/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2002. november 5.)

  L 324

53

29.11.2002

 M5

A BIZOTTSÁG 2008/67/EK IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2008. június 30.)

  L 171

16

1.7.2008

 M6

A BIZOTTSÁG 2009/26/EK IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2009. április 6.)

  L 113

1

6.5.2009

►M7

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 596/2009/EK RENDELETE (2009. június 18.)

  L 188

14

18.7.2009

 M8

A BIZOTTSÁG 2010/68/EU IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2010. október 22.)

  L 305

1

20.11.2010

 M9

A BIZOTTSÁG 2011/75/EU IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2011. szeptember 2.)

  L 239

1

15.9.2011

 M10

A BIZOTTSÁG 2012/32/EU IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2012. október 25.)

  L 312

1

10.11.2012

►M11

A BIZOTTSÁG 2013/52/EU IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2013. október 30.)

  L 304

1

14.11.2013(*)

Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.
▼B

A TANÁCS 96/98/EK IRÁNYELVE

(1996. december 20.)

tengerészeti felszerelésekrőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1) mivel a tengeri közlekedés biztonságának biztosítása céljából a közös közlekedéspolitika keretein belül további intézkedések elfogadása szükséges;

(2)

mivel a - különösen az emberi élet elvesztésével és a tagállamok tengereinek és tengerpartjainak szennyezésével járó - hajózási balesetek a Közösségben komoly aggodalmat váltanak ki;

(3)

mivel a hajózási balesetek kockázatát a hajók fedélzetén elhelyezett felszerelések működési teljesítményének magas szintű biztonságát garantáló közös követelmények alkalmazásával hatékonyan csökkenteni lehet; mivel a tesztelési követelmények és tesztelési módszerek nagymértékben befolyásolhatják a felszerelések jövőbeli teljesítményeit;

(4)

mivel a nemzetközi egyezmények elvárják a lobogó szerinti államoktól annak biztosítását, hogy a hajók fedélzetén elhelyezett felszerelések megfeleljenek bizonyos biztonsági követelményeknek, és hogy a tagállamok az erre vonatkozó bizonyítványokat kibocsássák; mivel erre a célra bizonyos tengerészeti felszereléstípusokhoz a nemzetközi szabványügyi testületek és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) tesztelési követelményeket dolgoztak ki; mivel a nemzetközi követelmények végrehajtását szolgáló nemzeti tesztelési követelmények az eltérő szakképesítési szintekkel és tapasztalatokkal rendelkező bizonyítványokat kibocsátó hatóságok hatáskörében eltérést engedélyeznek; mivel ez az illetékes nemzeti hatóságok által a vonatkozó nemzetközi biztonsági követelményeknek megfelelőként igazolt termékek eltérő biztonsági szintjét eredményezi és a tagállamok részéről vonakodás tapasztalható annak elfogadására nézve, hogy a lobogójukat viselő hajók további ellenőrzés végrehajtása nélkül más tagállamok által jóváhagyott felszerelésekkel rendelkezzenek;

(5)

mivel a nemzetközi követelmények végrehajtásában fennálló különbségek felszámolása céljából közös szabályokat kell előírni; mivel az ilyen közös szabályok eredményeképpen megszűnnek a felszerelések jóváhagyásával kapcsolatos szükségtelen költségek és hivatali eljárás, javulnak az üzemeltetési feltételek és a Közösség hajózásának versenyképessége, és a megfelelőségi jelölésnek a felszerelésekre történő elhelyezése megszünteti a kereskedelmet akadályozó korlátokat;

(6)

mivel a Tanács a tengerek biztonságáról ( 4 ) szóló 1993. június 8-i állásfoglalásában szorgalmazta, hogy a Bizottság terjesszen elő javaslatot az IMO követelmények bevezetésének és a tengerészeti felszerelések jóváhagyási eljárásainak a harmonizációjához;

(7)

mivel az ilyen harmonizáció eléréséhez a közösségi szintű intézkedés jelentheti az egyetlen lehetséges módszert, mert az egymástól függetlenül vagy nemzetközi szervezetek bevonásával intézkedő tagállamok nem képesek a felszerelések ugyanolyan szintű biztonsági teljesítményeit megvalósítani;

(8)

mivel a megfelelő jogi eszköz egy tanácsi irányelv, mert ez szolgáltatja a nemzetközi tesztelési követelmények tagállamok általi egységes és kötelező alkalmazásához a kereteket;

(9)

mivel helyénvaló az az álláspont, hogy elsősorban a hajók fedélzetén elhelyezendő és a nemzeti igazgatás által a főbb nemzetközi egyezmények értelmében, illetve a nemzetközi egyezményekben vagy határozatokban előírt biztonsági követelményeknek megfelelően kötelezően jóváhagyandó felszereléseket kell érinteni;

(10)

mivel vannak olyan különféle irányelvek, amelyek biztosítják bizonyos olyan termékek szabad mozgását, amelyek többek között a hajók fedélzetén elhelyezett felszerelésként használhatók, de nem tartoznak a tagállamok bizonyítványkiadási kötelezettsége alá eső felszerelések közé, a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek megfelelően; mivel a hajók fedélzetén elhelyezendő felszereléseket ezért kizárólagosan az új közös előírásokkal kell szabályozni;

(11)

mivel új tesztelési követelményeket kell előírni, lehetőleg nemzetközi szinten, az olyan felszerelések esetében, amelyekre még nem léteznek követelmények vagy amelyeknek követelményei még nem kielégítően részletesek;

(12)

mivel a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a felszerelések tesztelési követelményeknek való megfelelése értékeléséért felelős kijelölt testületek független, hatékony és feladataik ellátásához szakmailag alkalmas testületek legyenek;

(13)

mivel a nemzetközi tesztelési követelményeknek való megfelelőség a legjobban a Tanács 1993. július 22-i, a megfelelőségi vizsgálat különféle szakaszainak a moduljaira és az EK megfelelőségi jelöléseknek az elhelyezésére és használatára vonatkozó szabályokról szóló 93/465/EGK irányelvében előírt megfelelőségi vizsgálati eljárásokkal bizonyítható, amelyeket a műszaki harmonizációs irányelvekben ( 5 ) történő használatra szántak;

(14)

mivel ebben az irányelvben semmiféle rendelkezés nem korlátozza egy lobogó szerinti állam igazgatásának nemzetközi egyezmények hatálya alatt meglévő jogosultságát arra vonatkozóan, hogy olyan hajók fedélzetén, amelyek számára biztonsági bizonyítványt bocsát ki, működésiteljesítmény-tesztelést hajtson végre, amennyiben az ilyen tesztelések nem jelentik a megfelelőségi vizsgálati eljárások megkettőzését;

(15)

mivel az ebben az irányelvben érintett felszereléseken általános érvényű szabályként el kell helyezni egy olyan jelölést, amely az ebben az irányelvben előírt elvárásoknak való megfelelőséget jelzi;

(16)

mivel a tagállamok bizonyos esetekben a megfelelőségi jelöléssel ellátott felszerelések használatát jogosultak átmeneti intézkedésekkel korlátozni vagy megtiltani;

(17)

mivel kivételes körülmények között megfelelőségi jelöléssel el nem látott felszerelések használata engedélyezhető;

(18)

mivel ennek az irányelvnek a módosításához egy szabályozó bizottság bevonásával lebonyolítandó egyszerűsített eljárás lefolytatása szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy fokozza a tengerek biztonságát és a tengerek szennyezésének megakadályozását az A mellékletben felsorolt, a hajók fedélzetén elhelyezendő, nemzetközi egyezmények alapján a tagállamok által vagy nevében kibocsátott biztonsági bizonyítványokkal ellátott felszerelésekre vonatkozó nemzetközi jogi eszközök egységes alkalmazásán keresztül, valamint hogy biztosítsa az ilyen felszerelések Közösségen belüli szabad mozgását.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) „megfelelőségi vizsgálati eljárások” a 10. cikk és a B mellékletben előírt eljárásokat jelentik;

b) „felszerelés” az A.1 és A.2 mellékletekben felsorolt, a nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek kielégítése céljából a hajó fedélzetén használatra elhelyezendő felszereléseket jelenti, illetve azokat a felszereléseket, amelyeket a hajó fedélzetén használat céljából önkéntesen helyeznek el, és amelyeket a nemzetközi jogi eszközök értelmében a lobogó szerinti állam igazgatásának kell jóváhagyatni;

▼M1

c) „rádiókommunikációs berendezés”: az 1974. évi SOLAS-egyezmény IV. fejezetének ►M4  mindenkor hatályos változatában ◄ előírt felszerelések, valamint az egyezmény III./6.2.1 szabályában túlélési vízijárművek számára előírt kétirányú URH adó-vevő készülék;

▼B

d) „nemzetközi egyezmények” az alábbiakat jelentik:

 a Merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezményt (LL66),

 a Tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezményt (COLREG),

 a Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezményt (MARPOL),

 és

 az Életbiztonság a tengeren tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezményt (SOLAS),

azok jegyzőkönyveivel és ►M4  a mindenkor hatályos változat ◄ módosításaival együtt;

e) „nemzetközi jogi eszközök” a vonatkozó nemzetközi egyezményeket, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) vonatkozó határozatait és körözvényeit, valamint a vonatkozó nemzetközi tesztelési követelményeket jelentik;

f) „jelölés” a 11. cikkben említett és a D mellékletben bemutatott jelölést jelenti;

g) „kijelölt testület” egy tagállam illetékes nemzeti igazgatása által a 9. cikknek megfelelően kijelölt szervezetet jelenti;

h) „fedélzeten elhelyezett” a hajó fedélzetére telepítést vagy helyezést jelenti;

i) „biztonsági bizonyítványok” a tagállamok által vagy nevében a nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek megfelelően kiállított bizonyítványokat jelentik;

j) „hajó” a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajókat jelenti, a hadihajókra ez a meghatározás nem vonatkozik;

k) „közösségi hajó” olyan hajót jelent, amelynek biztonsági bizonyítványai nemzetközi egyezmények alapján egy tagállam által vagy nevében lettek kiállítva. Ez a meghatározás nem vonatkozik arra az esetre, amikor egy tagállam igazgatása egy hajó számára harmadik ország igazgatásának a felkérésére állít ki bizonyítványt;

l) „új hajó” olyan hajót jelent, amelynek a gerincét ennek az irányelvnek a hatálybalépésének napján vagy azt követően fektették, illetve amely az említett időben hasonló építési szakaszban volt. Ennek a meghatározásnak az alkalmazásában „hasonló építési szakasz” olyan szakaszt jelent, amelynek során:

(i) egy meghatározott hajótípussal azonosítható hajóépítés elkezdődik;

és

(ii) az ilyen hajónak legalább 50 tonna súlyt vagy a felhasználandó szerkezeti anyagok becsült tömegének 1 %-át kitevő összeszerelése elkezdődött, attól függően, hogy melyik adat a kisebb;

m) „meglévő hajó” minden olyan hajót jelent, amely nem új hajó;

n) „tesztelési követelmények” azokat a követelményeket jelenti, amelyeket

 a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO),

 a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO),

 a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC),

 az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN),

 az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC),

 és

 az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI)

írt elő, ►M4  mindenkor hatályosak ◄ , és amelyeket a vonatkozó nemzetközi egyezmények és az IMO vonatkozó határozatainak és körözvényeinek megfelelően dolgoztak ki a tesztelési módszerek és tesztelési eredmények meghatározásához, de kizárólag az A mellékletben említett formában;

o) „típusjóváhagyás” a megfelelő tesztelési követelmények szerint elkészített felszerelések értékelési eljárásait, valamint a megfelelő bizonyítványok kibocsátását jelenti.

3. cikk

(1)  Ennek az irányelvnek a rendelkezései az alábbi hajók fedélzetén használatos felszerelések vonatkozásában alkalmazandók:

a) új közösségi hajó, függetlenül attól, hogy az építés ideje alatt a hajó a Közösség területén tartózkodott-e, vagy sem;

b) meglévő közösségi hajó,

 amelynek fedélzetén korábban ilyen felszerelés nem volt elhelyezve,

 vagy

 ha a korábban a fedélzeten elhelyezett felszerelést kicserélték, kivéve ha nemzetközi egyezmények ettől eltérően rendelkeznek,

függetlenül attól, hogy abban az időpontban, amikor a felszereléseket a hajó fedélzetén elhelyezték, a hajó a Közösség területén tartózkodott-e vagy sem.

(2)  Ez az irányelv nem alkalmazható olyan felszerelések vonatkozásában, amelyeket ennek az irányelvnek a hatálybalépésének napja előtt már a hajó fedélzetén elhelyeztek.

(3)  Függetlenül attól a ténytől, hogy az (1) bekezdésben említett felszerelések a szabad mozgás tekintetében ezen az irányelven kívül más irányelvek, különösen a tagállamok elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1989. május 3-i 89/336/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) és a személyi védőfelszerelésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1989. december 21-i, 89/686/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) hatálya alá tartozhatnak, a felszerelések csak ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozónak tekintendők az összes többi azt a célt szolgáló irányelv kizárásával.

4. cikk

Minden egyes tagállam vagy tagállam nevében eljáró szervezet köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó biztonsági bizonyítványok kibocsátásakor vagy megújításakor az olyan közösségi hajók fedélzetén, amelyek számára a bizonyítványokat kiállítják, a felszerelések kielégítsék az ebben az irányelvben foglalt követelményeket.

5. cikk

(1)  Azoknak a felszereléseknek, amelyek egy közösségi hajó fedélzetén kerülnek elhelyezésre a 20. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett napon vagy azt követően és amelyek az A.1 melléklet felsorolásában szerepelnek, ki kell elégíteniük az említett mellékletnek a rendelkezéseiben említett nemzetközi jogi eszközökben előírt elvárásokat.

(2)  A felszereléseknek a nemzetközi egyezményekben és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) vonatkozó határozataiban és körözvényeiben előírt elvárásoknak való megfelelősége kizárólag a vonatkozó tesztelési követelmények és az A.1 mellékletben említett megfelelőségi vizsgálati eljárások szerint bizonyítható. Az A.1 mellékletben felsorolt minden olyan felszerelés esetében, ahol mind a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), mind pedig az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) követelményeit megadják, az ilyen követelményeket alternatív követelményeknek kell tekinteni, és a gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselője jogosult annak meghatározására, hogy melyik követelményt kell használni.

(3)  Az A.1 melléklet rendelkezéseiben felsorolt és az (1) bekezdésben említett napot megelőzően gyártott olyan felszerelések szintén piacra bocsáthatók és közösségi hajó fedélzetén elhelyezhetők, amelyek számára egy tagállam vagy a tagállam nevében eljáró igazgatás az említett naptól számított kétéves időszak folyamán nemzetközi egyezmények alapján bizonyítványt állított ki, ha az ilyen felszereléseket a tagállamban már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárásoknak megfelelően gyártották, ennek az irányelvnek az elfogadási napját megelőzően.

6. cikk

(1)  Egyetlen tagállam sem tiltja meg az A.1 mellékletben említett olyan felszerelések piacra bocsátását vagy közösségi hajó fedélzetén történő elhelyezését, amelyeken feltüntetik a jelölést, vagy amelyek egyéb szempontok szerint kielégítik ennek az irányelvnek az elvárásait, és nem tagadhatja meg a vonatkozó biztonsági bizonyítványok kibocsátását vagy megújítását.

(2)  A biztonsági bizonyítvány kibocsátását megelőzően az illetékes igazgatásnak ki kell bocsátania a nemzetközi rádiószabályzatokban előírtnak megfelelő rádióhasználati engedélyt.

7. cikk

(1)  Ennek az irányelvnek a hatálybalépési napját követően a Közösség felkéri a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet (IMO) vagy az európai szabványügyi szervezeteket a megfelelő követelmények kidolgozására az A.2 mellékletben felsorolt felszerelések számára, beleértve a részletes tesztelési követelmények kidolgozását is.

(2)  Az (1) bekezdésben említett felkérést az alábbiak teszik meg:

 a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) számára benyújtandó felkérés esetében a Tanács elnöksége és a Bizottság,

 az európai szabványügyi szervezetek számára benyújtandó felkérés esetében a Tanács 1983. március 28-i, a műszaki követelményekkel és szabályzatokkal kapcsolatos információnyújtási eljárásokról szóló 83/189/EGK irányelvében ( 8 ) előírt rendelkezések szerint a Bizottság. A Bizottság által kibocsátott megbízásoknak az európai testületek és azok nemzetközi megfelelői közötti együttműködésen keresztül nemzetközi követelmények kidolgozását kell célul kitűzniük.

(3)  A tagállamok a legnagyobb igyekezettel szorgalmazzák, hogy a nemzetközi szervezetek, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet (IMO) is beleértve, az ilyen követelményeket minél hamarabb kidolgozzák.

(4)  A Bizottság rendszeresen ellenőrzi a tesztelési követelmények kidolgozásának menetét.

▼M7

(5)  Ha a nemzetközi szervezetek, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet (IMO) is beleértve, nem képesek megállapodni egy bizonyos felszerelés megfelelő tesztelési követelményeinek elfogadásában indokolt határidőn belül, vagy azt megtagadják, az európai szabványügyi szervezetek által végzett munka eredményein alapuló követelmények válnak elfogadhatóvá. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(6)  Amennyiben egy bizonyos felszerelésre nézve az (1) vagy (5) bekezdésben említett tesztelési követelményeket megfelelően elfogadják vagy hatályba léptetik, az ilyen felszerelés áthelyezhető az A.2 mellékletből az A.1 mellékletbe. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az áthelyezés időpontjától kezdődően az 5. cikk rendelkezései vonatkoznak az adott felszerelésre.

▼B

8. cikk

(1)  Olyan új hajó, amely lobogójától függetlenül nem a tagállamok valamelyikében került lajstromozásra, de amelyet átvezetnek egy tagállam lajstromába, az átlajstromozással a befogadó tagállam felügyelete alá kerül annak ellenőrzése vonatkozásában, hogy a hajó felszereléseinek tényleges állapota megfelel-e a biztonsági bizonyítványokban foglaltaknak, a felszerelések kielégítik-e ennek az irányelvnek az elvárásait és el vannak-e látva a jelöléssel, vagy megfelelnek-e a felszerelések a tagállam felelős igazgatásait kielégítő és az irányelvnek megfelelő típusjóváhagyásnak.

(2)  Olyan esetekben, amikor a felszerelésen a jelölés nincs feltüntetve vagy az igazgatás a feltüntetett jelölést nem tekinti egyenértékűnek, a felszerelést ki kell cserélni.

(3)  Az ennek a cikknek a rendelkezései szerint egyenértékűnek tekintendő felszereléseket el kell látni az adott tagállam bizonyítványával, amelyet mindig a felszereléssel együtt a fedélzeten kell tartani és amely engedélyezi a lobogó szerinti állam nevében a felszerelésnek a hajó fedélzeten történő elhelyezését és előírja a korlátozásokat, illetve különleges feltételeket a felszerelés használatával kapcsolatosan.

(4)  Rádiókommunikációs felszerelések esetében a lobogó szerinti állam igazgatása előírja, hogy az ilyen felszerelések a rádiófrekvencia-spektrum túlzott befolyásolását nem idézhetik elő.

9. cikk

(1)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a 10. cikkben előírt eljárások elvégzésével megbízott kijelölt testületeikről, a kijelölt testületekre bízott feladatok és a Bizottság által számukra korábban kiutalt azonosítási számok feltüntetésével együtt. Minden egyes szervezet köteles annak a tagállamnak, amely a szervezetet ki kívánja jelölni, előterjeszteni a C mellékletben előírt kritériumokkal kapcsolatos hiánytalan információt, a teljesítést igazoló megfelelő bizonyítékokkal együtt.

(2)  Legalább kétévenként egyszer minden egyes tagállam ellenőrizteti kijelölt testületeinek a feladatait az igazgatással vagy az igazgatás által kijelölt külső szervezettel. Az ellenőrzésnek biztosítania kell, hogy minden egyes kijelölt testület folyamatosan eleget tegyen a C mellékletben előírt elvárásoknak.

(3)  Az a tagállam, amely kijelölt egy testületet, visszavonja a kijelölést abban az esetben, ha megállapítja, hogy az adott testület a továbbiakban már nem tesz eleget a C mellékletben előírt elvárásoknak. Erről mind a Bizottságot, mind a többi tagállamot tájékoztatja.

10. cikk

(1)  A B mellékletben részletesen leírt megfelelőségi vizsgálati eljárást az alábbiak szerint kell lefolytatni:

(i) EK típusmegfelelőségi vizsgálat lefolytatása (B modul) és a felszerelés piacra bocsátását megelőzően a gyártó vagy a gyártónak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője által, az A.1 mellékletben felsorolt lehetőségekből történt választása szerinti minden felszerelésnek az alábbiakat kell kielégítenie:

a) EK típusmegfelelőségi nyilatkozat (C modul);

b) EK típusmegfelelőségi nyilatkozat (termék-minőségbiztosítás) (D modul);

c) EK típusmegfelelőségi nyilatkozat (termék-minőségbiztosítás) (E modul);

d) EK típusmegfelelőségi nyilatkozat (termékellenőrzés) (F modul); vagy

(ii) EK teljes körű minőségbiztosítás (H modul).

(2)  Az EK típusmegfelelőségi nyilatkozatot írásban kell elkészíteni, és annak tartalmaznia kell a B mellékletben előírt minden információt.

(3)  Ha a felszereléskészleteket egyedileg vagy kis mennyiségben gyártják le, nem pedig sorozatgyártási vagy tömeggyártási eljárással, megfelelőségi vizsgálati eljárásként alkalmazható az EK egyedi termékellenőrző eljárás (G modul).

(4)  A Bizottság köteles a jóváhagyott felszerelésekről és a visszavont vagy elutasított kérelmekről naprakész nyilvántartást vezetni és azt az érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

11. cikk

(1)  Az A.1 mellékletben említett, a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök előírásait kielégítő és a megfelelőségi vizsgálati eljárásoknak megfelelően gyártott felszereléseket el kell látni a gyártó vagy a gyártó Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselője által elhelyezendő jelöléssel.

(2)  A jelölés után fel kell tüntetni a megfelelőségi vizsgálati eljárást lefolytató kijelölt igazgatás azonosító számát, ha a testület részt vett a termék-ellenőrzési szakasz lefolytatásában, valamint annak az évnek az utolsó két számjegyét, amelyben a jelölést a felszerelésen elhelyezték. A kijelölt testület azonosító számát vagy a testület saját maga helyezi el, vagy pedig a gyártó vagy a gyártó Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselője.

(3)  A jelölésnek formailag meg kell egyezni a D mellékletben feltüntetett jelöléssel.

(4)  A jelölést a felszerelésre vagy a felszerelés adattáblájára kell jól látható, olvasható és a felszerelés várható hasznos élettartama folyamán letörölhetetlen módon rögzíteni. Ha azonban a jelölés az adott felszerelés esetében ilyen módon nem rögzíthető vagy a rögzítés tartóssága nem garantálható, a jelölést a termék csomagolásán címke vagy biléta alkalmazásával kell elhelyezni.

(5)  Semmiféle olyan jelölést vagy feliratot nem szabad elhelyezni, amelynek jelentése vagy az ebben az irányelvben említett grafikus jelölése kívülállók számára valószínűsíthetően félrevezető.

(6)  A jelölést a gyártási szakasz befejezésekor kell elhelyezni.

12. cikk

(1)  A 6. cikk ellenére minden egyes tagállam jogosult megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa mintavételi ellenőrzések végrehajtását a saját piacain jelen lévő, jelöléssel ellátott, de hajók fedélzetén még el nem helyezett termékeken az irányelvnek való megfelelés biztosítása céljából. A B melléklet megfelelőségi vizsgálati moduljaiban nem említett mintavételi ellenőrzéseket a tagállam saját költségére hajtja végre.

(2)  A 6. cikk ellenére az ennek az irányelvnek megfelelő felszereléseknek egy közösségi hajó fedélzetére történő helyezését követően az adott felszerelés vonatkozásában a hajó lobogó szerinti államának illetékes igazgatása számára lehetővé kell tenni a biztonsági és/vagy szennyezés megelőzési célokat szolgáló, nemzetközi jogi eszközök által előírt, működés közbeni fedélzeti teljesítmény tesztelések végrehajtását, amennyiben azok nem jelentik a már végrehajtott megfelelőségi vizsgálati eljárások megismétlését. A lobogó szerinti állam illetékes igazgatása elvárhatja a gyártótól vagy a gyártó Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselőjétől vagy a felszerelés Közösségen belüli piacra bocsátásáért felelős személytől ellenőrzési/tesztelési jelentések bemutatását.

13. cikk

(1)  Ha egy tagállam ellenőrzés végrehajtása útján vagy egyéb módon megbizonyosodik arról, hogy a felhelyezett jelölés ellenére az A.1 mellékletben említett, előírásosan telepített, karbantartott és rendeltetésszerűen használt felszerelések valamelyike veszélyeztetheti a személyzet, az utasok vagy az esetnek megfelelően egyéb személyek egészségét és/vagy biztonságát, vagy károsan befolyásolhatja a tengeri környezetet, a tagállamnak meg kell tennie minden megfelelő ideiglenes intézkedést annak érdekében, hogy kivonja a kérdéses felszerelést a piacról, vagy megtilthatja vagy korlátozhatja a piacra bocsátását, illetve olyan hajón történő használatát, amely hajó számára biztonsági bizonyítványokat bocsátott ki. Az ilyen tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésről és feltünteti meghozott döntéseinek indokolását, különösen azt a tényt, hogy az ennek az irányelvnek való meg nem felelésnek az előidéző oka:

a) az 5. cikk (1) és (2) bekezdéseinek be nem tartása;

b) az 5. cikk (1) és (2) bekezdéseiben említett tesztelési követelmények helytelen alkalmazása; vagy

c) magukban a tesztelési követelményekben meglévő hiányosság.

(2)  A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül konzultációt kezdeményez az érintett felekkel. Ha a Bizottság a konzultáció lefolytatását követően arra a megállapításra jut, hogy:

▼M7

 a meghozott intézkedések indokoltak, haladéktalanul tájékoztatja mind a kezdeményező tagállamot, mind a többi tagállamot; ha az (1) bekezdésben említett döntés előidéző oka a tesztelési követelményekben meglévő hiányosság, a Bizottság az érintett felekkel lefolytatott konzultációt követően köteles az ügyet két hónapon belül a 18. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé terjeszteni abban az esetben, ha a döntést meghozó tagállam döntését fenn kívánja tartani, és a 18. cikk (2) bekezdésében előírt szabályozási bizottsági eljárás megindítását kezdeményezi;

▼B

 a meghozott intézkedések nem indokoltak, haladéktalanul tájékoztatja a kezdeményező tagállamot, valamint a gyártót vagy annak a Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselőjét.

(3)  Ha nem megfelelőnek minősülő felszerelésen helyezték el a jelölést, a megfelelő intézkedést annak a tagállamnak kell megtennie, amely a jelölést elhelyezőre nézve hatáskörrel rendelkezik; az ilyen tagállam a meghozott intézkedéseiről mind a Bizottságot, mind a többi tagállamot tájékoztatja.

(4)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamok ennek az eljárásnak mind a folyamatáról, mind a kimeneteléről tájékoztatást kapjanak.

14. cikk

(1)  Az 5. cikk rendelkezései ellenére innovatív műszaki megoldások különleges eseteiben a lobogó szerinti tagállam engedélyezheti olyan felszereléseknek közösségi hajók fedélzetén történő elhelyezését, amelyek nem elégítik ki a megfelelőségi vizsgálattal kapcsolatos elvárásokat, ha a lobogó szerinti tagállam igazgatása bevizsgálás alkalmazásával vagy egyéb módon meggyőződött arról, hogy az ilyen felszerelések legalább olyan mértékben hatékonynak bizonyulnak, mint a megfelelőségi vizsgálati eljárásokat kielégítő felszerelések.

Rádiókommunikációs felszerelések esetében a lobogó szerinti tagállam írja elő, hogy az ilyen felszerelések a rádiófrekvenciás sávtartomány indokolatlan befolyásolását nem idézhetik elő.

(2)  Az ilyen bevizsgálási eljárások semmiféle körülmények között sem idézhetnek elő hátrányos megkülönböztetést a lobogó szerinti tagállamban és más államokban gyártott felszerelések között.

(3)  Az ebben a cikkben említett felszereléseket a lobogó szerinti tagállam bizonyítványával kell ellátni, amelyet mindig a felszereléssel együtt a hajó fedélzetén kell tartani, és amely megadja a lobogó szerinti tagállam engedélyét a felszereléseknek a hajó fedélzetén történő elhelyezéséhez és a felszerelések használatával kapcsolatosan korlátozásokat szab ki vagy szabályokat ír elő.

(4)  Ha egy tagállam engedélyezi az ebben a cikkben említett felszereléseknek közösségi hajó fedélzetén történő elhelyezését, az engedélyező tagállam az engedélyezéssel, a bevizsgálásokkal és a megfelelőségi vizsgálati eljárásokkal kapcsolatos összes vonatkozó információról tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

▼M7

(5)  Az (1) bekezdésben említett felszerelésekkel ki kell egészíteni az A.2 melléklet tartalmát képező felsorolást. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(6)  Ha egy, az (1) bekezdésben említett felszerelésekkel ellátott hajót másik tagállamnak adnak át, a befogadó tagállam annak biztosítása céljából, hogy a felszerelések legalább annyira hatékonyak legyenek, mint a megfelelőségi vizsgálati eljárásokat kielégítő felszerelések, vállalhatja a szükséges intézkedések megtételét, amely intézkedések kiterjedhetnek tesztelések és gyakorlati szemléltető bemutatók végrehajtására.

15. cikk

(1)  Az 5. cikk ellenére, egy lobogó szerinti tagállam tesztelés vagy kiértékelés céljából engedélyezheti olyan felszerelések közösségi hajók fedélzetén történő elhelyezését, amelyek nem elégítik ki a megfelelőségi vizsgálatokkal kapcsolatos elvárásokat, vagy amelyekre a 14. cikk nem vonatkozik, de csak abban az esetben, ha az alábbi feltételeket kielégítik:

a) a felszereléseket el kell látni az adott tagállam bizonyítványával, amelyet a felszereléssel együtt mindig a fedélzeten kell tartani, és amely engedélyezi a lobogó szerinti állam nevében a felszerelés hajón történő elhelyezését és előírja a korlátozásokat, illetve különleges feltételeket a felszerelés használatával kapcsolatosan;

b) az engedély érvényességét rövid időtartamra kell korlátozni;

c) nem szabad az ilyen felszerelésre olyan módon támaszkodni, mintha az az ennek az irányelvnek a rendelkezéseit kielégítő felszerelés helyettesítésére alkalmas lenne és a hajó fedélzetén tartandó, azonnali használatra kész állapotú ilyen felszerelés helyettesítésére nem használható.

(2)  Rádiókommunikációs felszerelések esetében a lobogó szerinti tagállam igazgatása előírja, hogy az ilyen felszerelések a rádiófrekvencia-spektrum túlzott befolyásolását nem idézhetik elő.

16. cikk

(1)  Abban az esetben, ha a felszereléseket Közösségen kívüli kikötőben és olyan, a lobogó szerinti tagállam igazgatása számára hivatalosan megindokolt kivételes körülmények között ki kell cserélni, amikor az idő, késedelem és költség figyelembevételével EK típusjóváhagyással rendelkező felszereléseknek a hajó fedélzetén történő elhelyezése nem valósítható meg, az alábbi eljárás szerint másféle felszerelés is elhelyezhető:

a) a felszerelésekhez egy kijelölt testülettel egyenértékű elismert szervezet által kibocsátott dokumentációt kell csatolni, amennyiben a Közösség és a harmadik állam között megállapodást írtak alá az ilyen szervezetek kölcsönös elismeréséről;

b) ha az a) bekezdés rendelkezéseinek a betartása nem lehetséges, az IMO egy olyan tagállamának a dokumentációjával ellátott felszereléseket kell a (2) és (3) bekezdések függvényében a hajó fedélzetén elhelyezni, amely tagállam részese a vonatkozó egyezményeknek, és amely dokumentáció igazolja a vonatkozó IMO-előírások betartását.

(2)  Az ilyen másféle felszereléseknek a természetéről és jellemzőiről a lobogó szerinti tagállamot haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3)  A lobogó szerinti tagállam igazgatása a lehető legrövidebb időn belül köteles gondoskodni arról, hogy az 1. bekezdésben említett felszerelés a tesztelési dokumentációval együtt kielégítse a nemzetközi jogi eszközökben és ebben az irányelvben előírt vonatkozó elvárásokat.

(4)  Rádiókommunikációs felszerelések esetében a lobogó szerinti tagállam igazgatása köteles előírni, hogy az ilyen felszerelések a rádiófrekvenciás sávtartomány indokolatlan befolyásolását nem idézhetik elő.

▼M4

17. cikk

▼M7

Ez az irányelv módosítható annak érdekében, hogy:

a) a nemzetközi eszközök legutóbbi módosításait ezen irányelv céljaira alkalmazzák;

b) az A. melléklet frissítése új felszerelések bevezetésével és az A.1 mellékletben szereplő felszerelés A.2 mellékletbe történő áthelyezésével vagy fordítva megtörténjen;

c) lehetővé váljon a B + C és H modulok használata az A.1 mellékletben szereplő felszerelések esetében, valamint a megfelelőségi értékelés moduljait érintő oszlopok módosítása;

d) más szabványügyi testületek is szerepeljenek a 2. cikk szerinti „tesztelési követelmények” meghatározásban.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼M4

A 2. cikk c), d) és n) pontjában említett egyezmények és vizsgálati követelmények a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) 5. cikke értelmében hozott intézkedések sérelme nélkül értendőek.

▼M7

18. cikk

(1)  A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 11 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő két hónap.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

▼B

19. cikk

A tagállamok ennek az irányelvnek a hatékony végrehajtása és hatálybaléptetése céljából kötelesek egymás számára kölcsönösen segítséget nyújtani.

20. cikk

(1)  A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1998. június 30-ig megfeleljenek.

Ezeket az intézkedéseket 1999. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják az első albekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz kihirdetésükkor ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

21. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

▼M11
A. MELLÉKLET

Általános megjegyzés az A. melléklethez: SOLAS-előírásokon a SOLAS egységes szerkezetbe foglalt szövege (2009) szerinti előírások értendők.

Általános megjegyzés az A. melléklethez: Egyes tételeknél ugyanazon megnevezés alatt néhány lehetséges termékvariáns szerepel az 5. oszlopban. A termékvariánsok egymástól függetlenül kezelendők, őket szaggatott vonal választja el egymástól. Tanúsítási célra csak az adott esetnek megfelelő variáns választandó ki (példa: A.1/3.3).

Betűszavak és rövidítések

A.1. – az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás

A.2. – az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás

AC – az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés

CAT – az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória

Circ. – körlevél

COLREG – tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

COMSAR – az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

EN – európai szabvány

ETSI – Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

FSS – tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

FTP – tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

HSC – nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

IBC – vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

ICAO – Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC – Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IGC – a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat

IMO – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

ISO – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU – Nemzetközi Távközlési Unió

LSA – életmentő eszköz

MARPOL – hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

MEPC – Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

MSC – Tengerészeti Biztonsági Bizottság

NOx – nitrogén-oxidok

O2/HC rendszerek: oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek

SOLAS – „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény

SOx – kén-oxidok

Reg. – előírás

Res. – határozat
A.1. MELLÉKLET

FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI JOGI ESZKÖZÖK MÁR TARTALMAZNAK RÉSZLETES TESZTELÉSI KÖVETELMÉNYEKET

Az A.1. melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a) Általában: a kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett számos rendelkezés, amelyeket – amint arra a B. melléklet megfelelőségértékelési moduljai utalnak – ellenőrizni kell a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) során, megtalálható a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeiben, valamint az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben.

b) 1. oszlop: a 2011/75/EU bizottsági irányelv ( 12 ) 2. cikke alkalmazható (a tengeri felszerelésekről szóló irányelv A. mellékletének 7. módosítása).

c) 1. oszlop: a 2012/32/EU bizottsági irányelv ( 13 ) 2. cikke alkalmazható (a tengeri felszerelésekről szóló irányelv A. mellékletének 8. módosítása).

d) 5. oszlop: ahol az IMO határozataira utaló hivatkozások szerepelnek, ott csak a határozatok mellékleteinek vonatkozó részeiben lévő tesztelési követelmények alkalmazandók, így azok kizárják maguknak a határozatoknak a rendelkezéseit.

e) 5. oszlop: a nemzetközi egyezmények és tesztelési követelmények naprakész változata alkalmazandó. A vonatkozó követelmények pontos meghatározhatósága érdekében a tesztelési jelentések, megfelelőségi tanúsítványok és megfelelőségi nyilatkozatok határozzák meg az alkalmazott tesztelési követelményt és annak változatát.

f) 5. oszlop: ahol két különböző, „vagy” kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának. Ezért csupán az egyikre vonatkozó tesztelés is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett tesztelés alkalmazandó.

g) Az ebben a mellékletben meghatározott követelmények nem érintik a nemzetközi egyezményekben előírt felszerelésszállítási követelményeket.

1.    Életmentő eszközök

4. oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a 4. oszlopban említett különös utasítások felülírják.Sorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Mentőgyűrűk

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

a)  túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

b)  mentőgyűrűkhöz

c)  mentőmellényekhez

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/26,

— Reg III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Mentőmellények

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.922,

— IMO MSC.1/Circ.1304.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Nem mentőmellényként besorolt, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

— szigetelt vagy nem szigetelt

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Mentőmellényként besorolt, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

— szigetelt vagy nem szigetelt

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Kihűlés elleni védőeszköz

— Reg. III/4,

— Reg. X/3

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/6,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Kézi jelzőfény (pirotechnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Kötélkilövő készülékek

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/18,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Felfújható mentőtutajok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Önbeálló mentőtutajok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Átfordítható fedett mentőtutajok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezetek)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Mentőcsónakok:

a)  csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

— részben zárt terű

— teljesen zárt terű

b)  szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC.1/Circ.1423

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Felfújható mentőcsónakok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

a)  felfújható

b)  merev szerkezetű

c)  merev szerkezetű, felfújható

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,V,

— IMO MSC/Circ.1016,

— IMO MSC/Circ.1094.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Csigás vízrebocsátó berendezések (csónakdaru)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez

Áthelyezve: A.2/1.3

A.1/1.23

Gravitációs rendszerű vízre bocsátó berendezések mentőcsónakokhoz

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Vízre bocsátó berendezés mentőtutajokhoz (csónakdaruk)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/12,

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Vízre bocsátó berendezések nagy sebességű készenléti mentőcsónakokhoz (csónakdaruk)

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Kioldószerkezet

a)  mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás)

b)  mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC.1/Circ.1419.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Tengeri evakuálást szolgáló rendszerek

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/15,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mentésre szolgáló eszközök

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Beszállóhágcsók

— Reg. III/4,

— Reg. III/11,

— Reg. X/3.

— Reg. III/11,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC.1/Circ.1285.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Fényvisszaverő anyagok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

URH adó-vevő készülék túlélési járművekhez

Áthelyezve: A.1/5.17 és A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART)

Áthelyezve: A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

(passzív)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.164(78).

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002) benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— EN ISO 8729 (1998),

— IEC 60945 (2002) benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Tájoló mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz

Áthelyezve: A.1/4.23

A.1/1.35

Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Áthelyezve: A.1/3.38

A.1/1.36

Mentőcsónak és készenléti mentőcsónak hajtómotorja

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, csónakmotor

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Átfordítható nyitott mentőtutajok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 10. melléklet,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 11. melléklet.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), 10. melléklet,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), 11. melléklet

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet

Áthelyezve: A.1/4.48

A.1/1.41

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

a)  csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok

b)  szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok

c)  mentőtutajok

d)  készenléti mentőcsónakok

e)  nagy sebességű készenléti mentőcsónakok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/17,

— Reg. III/23,

— Reg. III/24,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Révkalauzhágcsó

Áthelyezve: A.1/4.49

A.1/1.43

Merev szerkezetű/felfújható készenléti mentőcsónakok

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Tengerszennyezés megelőzéseSorszám

Megnevezés

Módosított MARPOL 73/78 előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított MARPOL 73/78 előírások, valamint vonatkozó IMO határozatok és körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

—  I. melléklet, Reg 14.

I. melléklet, Reg. 14.,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Olaj/víz-határfelület-érzékelők

—  I. melléklet, Reg. 32.

—  I.melléklet, Reg. 32.

—  IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Olajtartalom-mérő műszerek

—  I. melléklet, Reg. 14.

I. melléklet, Reg. 14.,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Meglévő olajosvíz-leválasztó berendezéshez kapcsolódó feldolgozó készülékek (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

Szándékosan üresen hagyva

A.1/2.5

Olajkibocsátás-ellenőrző és -szabályozó rendszer olajszállító tartályhajókhoz

—  I. melléklet, Reg. 31.

—  I. melléklet, Reg. 31.

—  IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

—  IV. melléklet, Reg. 9.

—  IV. melléklet, Reg. 9.

—  IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Hajófedélzeti hulladékégetők

—  VI. melléklet, Reg. 16.

—  VI. melléklet, Reg. 16.

—  IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Kemilumineszcens detektoros (CLD) vagy fűtött kemilumineszcens detektoros (HLCD) típusú NOx-elemző készülék közvetlen fedélzeti mérésekhez

—  IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13)

— IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13.),

— IMO Res. MEPC.177(58)-(NOx műszaki előírás 2008),

— IMO Res. MEPC.198(62),

— IMO MEPC.1/Circ.638.

— IMO Res. IMO Res. MEPC.177(58)-(NOx műszaki előírás 2008),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— IMO Res. MEPC.177(58)-(NOx műszaki előírás 2008),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

A SOx-kibocsátás korlátozására egyéb technológiai megoldást alkalmazó berendezések

Áthelyezve: A.2/2.4

A.1/2.10

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó b) megjegyzést

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

— IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4)

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4)

—  IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.    Tűzvédelmi berendezésekSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Fedélzetek elsődleges burkolatai

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 HSC Code)..

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Hordozható tűzoltó készülékek

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/18,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC/Circ.1239,

— IMO MSC/Circ.1275.

— EN 3-7 (2004), benne: A1 (2007),

— EN 3-8 (2006), benne: AC (2007),

— EN 3-9 (2006), benne: AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Védőöltözet tűzoltáshoz:

— EN 469 (2005), benne: A1 (2006) és AC (2006).

Védőöltözet tűzoltáshoz – Hővisszaverő öltözet különleges tűzoltáshoz:

— EN 1486 (2007).

Védőöltözet tűzoltáshoz – Védőöltözet külső fényvisszaverő felülettel:

— ISO 15538 (2001) 2. szint.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Tűzoltó felszerelés: lábbeli

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

—  EN 15090 (2012),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Tűzoltó felszerelés: kesztyű

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

—  EN 659 (2003), benne: A1 (2008) és AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Tűzoltó felszerelés: sisak

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonóm túlnyomásos légzőkészülék

Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14.

— EN 136 (1998), benne: AC (2003),

— EN 137 (2006).

A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:

— ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Megjegyzés: Ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.

—  IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005), benne: AC (2005),

— EN 14594 (2005), benne: AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Permetező rendszereknek a SOLAS 74 II-2/12 előírásban említettekkel egyenértékű, lakóterekben, szolgálati tereken és vezérlőállásokon használt részei (szórófejekre és azok teljesítményére korlátozva).

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit.)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/9,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

—  IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165, A. függelék.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak

a)  „A” osztályú válaszfalak

b)  „B” osztályú válaszfalak

„A” osztály:

— Reg. II-2/3.2.

„B” osztály:

— Reg. II-2/3.4.

— Reg. II-2/9, és

„A” osztály:

— Reg. II-2/3.2.

— IMO MSC/Circ. 1120

— IMO MSC.1/Circ.1435

„B” osztály:

— Reg. II-2/3.4.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/16.

— Reg II-2/4,

— Reg II-2/16

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— IMO MSC/Circ.677.

Szelepektől eltérő berendezések:

B + D

B + E

B + F

Szelepek:

B + F

A.1/3.13

Nem éghető anyagok

— Reg. II-2/3,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

„A” vagy „B” osztályú válaszfalon átvezetett, nem acélból készült csövek anyaga

Az A.1/3.26 és A.1/3.27 sorszám alatt szerepel.

A.1/3.15

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

a)  műanyag csövek és illesztések

b)  szelepek

c)  rugalmas csőszerelvények

d)  rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek

— Reg. II-2/4,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

— IMO MSC/Circ.1120.

Csövek és illesztések:

— IMO Res. A.753(18).

Szelepek:

— ISO 10497 (2010).

Rugalmas csőszerelvények:

— EN ISO 15540 (2001)

— EN ISO 15541 (2001).

Rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek:

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Tűzvédelmi ajtók

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

— IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Tűzálló ajtók vezérlő rendszerének részei.

Megjegyzés: ahol a 2. oszlopban a „rendszerek részei” kifejezés szerepel, ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját, vagy az egész rendszert kell vizsgálni a nemzetközi előírások teljesítésének biztosítása érdekében.

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

a)  díszburkolatok

b)  festési rendszerek

c)  padlóburkolatok

d)  csőszigetelések burkolatai

e)  „A”, „B” és „C” osztályú válaszfalak kialakítása során használt ragasztóanyagok

f)  éghető csövek membránja

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6 az a), b) és c) pont esetében,

— Reg. II-2/9 az e) és f) pont esetében,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Kárpitok, függönyök, más függesztett textilanyagok és fóliák

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Kárpitozott bútorok

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Reg.X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Ágynemű

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Tűzvédelmi csappantyúk

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nem éghető csőátvezetések „A” osztályú válaszfalakon

Áthelyezve: A.1/3.26

A.1/3.24

Elektromos kábelátvezetések „A” osztályú válaszfalakon

Áthelyezve: A.1/3.26 a)

A.1/3.25

„A” és „B” tűzállósági osztályú ablakok és oldalablakok

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Átvezetések „A” osztályú válaszfalon:

a)  elektromos kábelátvezetések

b)  csövek, csatornák stb. átvezetései

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC.1/Circ.1276 (csak a b) pont esetében alkalmazandó).

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Átvezetések „B” osztályú válaszfalon:

a)  elektromos kábelátvezetések

b)  csövek, csatornák stb. átvezetései

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Permetező rendszerek (a szórófejekre korlátozva)

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

— ISO 6182-1 (2004),

— vagy:

— EN 12259-1 (1999), benne: A1 (2001), A2 (2004) és A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Tűzoltó tömlők

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  EN 14540 (2004), benne: A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Hordozható oxigénelemző és gázérzékelő berendezés

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008) vagy IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

— IEC 60533 (1999),

illetve alkalmazhatóság szerint:

a)  1. kategória: (biztonságos terület)

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007).

b)  2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek)

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-1 (2007), benne: IEC 60079-1 1. helyesbítés (2008),

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejei

Törölve – az A.1/3.9 és A.1/3.28 sorszám alatt szerepel.

A.1/3.32

Tűzgátló anyagok (bútorok kivételével) nagy sebességű vízi járműveken

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Tűzgátló anyagok bútorokhoz nagy sebességű vízi járműveken

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Tűzgátló válaszfalak nagy sebességű vízi járműveken

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Tűzálló ajtók nagy sebességű vízi járműveken

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Tűzvédelmi csappantyúk nagy sebességű vízi járműveken

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Átvezetések nagy sebességű vízi járművek tűzgátló válaszfalain:

a)  elektromos kábelátvezetések

b)  csövek, csatornák stb. átvezetései

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

— Reg. III/34,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— EN 3-7 (2004), benne: A1 (2007),

— EN 3-8 (2006), benne: AC (2007),

— EN 3-9 (2006), benne: AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, vízköddel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek (csak részek)

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. A.752(18),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

— IMO Res. A.752(18),

— Vagy:

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Vészhelyzeti mentő légzőkészülékek (EEBD)

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

— IMO MSC/Circ.849.

— ISO 23269-1 (2008), illetve alternatívaként:

— Autonóm nyílt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék teljes álarccal, félálarccal vagy szájcsutorakészlettel:

— EN 402(2003).

— Autonóm nyílt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék kámzsával:

— EN 1146(2005).

— Autonóm zárt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék:

— EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inert gázzal oltó rendszerek részei

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. A.567(14),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

— IMO MSC/Circ.353,

— IMO MSC/Circ.485,

— IMO MSC/Circ.731,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Olajsütő (automatikus vagy kézi) tűzoltó rendszerének szórófejei

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Tűzoltó felszerelés – mentőkötél

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszereinek részei (oltószer, főszelepek és szórófejek)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Gépterek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerei (aeroszolos rendszerek)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1270,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ.1270, benne: 1. helyesbítés.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrátum gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszereihez.

Megjegyzés: a gépterekben és a rakományszivattyú-terekben alkalmazott beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszert (ideértve azon rendszereket is, amelyek rendeltetésszerű működéséhez üzemtérből származó belső levegőt használnak) a jóváhagyott koncentrátummal kell tesztelni a hatósági előírásnak megfelelően.

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

—  IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

„A” osztályú gépterek beépített, vízzel oltó helyi tűzoltó rendszereinek részei

(szórófejek és teljesítménytesztek)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Ro-ro terek és különleges kategóriájú terek beépített, vízsugárral oltó tűzoltó rendszerek

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.123(V),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1430.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Vegyi hatásnak ellenálló védőöltözet

Áthelyezve: A.2/3.9

A.1/3.51

Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei

a)  Ellenőrző és jelző berendezés

b)  Energiaellátó berendezés

c)  Hőérzékelők – pontszerű érzékelők

d)  Füstérzékelők: pontszerű szórt fényes, áteső fényes vagy ionizációs érzékelők

e)  Lángérzékelők: pontszerű érzékelők

f)  Kézi tűzjelzők

g)  Zárlatszakaszolók

h)  Bemeneti/kimeneti készülékek

i)  Kábelek

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1242,

Ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon:

— EN 54-2 (1997), benne: AC(1999) és A1 (2006).

Energiaellátó berendezés:

— EN 54-4 (1997), benne: AC (1999), A1 (2002) és A2 (2006).

Hőérzékelők – pontszerű érzékelők:

— EN 54-5 (2000), benne: A1 (2002).

Füstérzékelők – pontszerű szórt fényes, áteső fényes vagy ionizációs érzékelők:

— EN 54-7 (2000), benne: A1 (2002) és A2 (2006).

Lángérzékelők – pontszerű érzékelők:

— EN 54-10 (2000), benne: A1 (2005).

Kézi tűzjelzők:

— EN 54-11 (2001), benne: A1 (2005).

Izolátorok (zárlatszakaszoló):

— EN 54-17 (2007), benne: AC (2007).

Bemeneti/kimeneti készülékek:

— EN 54-18 (2005), benne: AC (2007).

Kábelek:

— EN 60332-1-1 (2004).

Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint:

— IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nem hordozható és nem szállítható tűzoltó készülékek

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— EN 1866-1 (2007).

— Vagy:

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Tűzriasztó berendezések – Akusztikus jelzőkészülékek

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

Akusztikus jelzőkészülékek

— EN 54-3 (2001), benne: A1 (2002) és A2 (2006),

— IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Beépített oxigénelemző és gázérzékelő berendezések

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

Kombinált O2/CH rendszerek esetében továbbá:

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

— IEC 60533 (1999),

illetve alkalmazhatóság szerint:

a)  4. kategória: (biztonságos terület)

— EN 50104 (2010).

b)  3. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek)

— EN 50104 (2010),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007).

Kombinált O2/CH rendszerek esetében továbbá:

— IMO MSC.1/Circ.1370.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Kettős rendeltetésű szórófejek (permet/sugár)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

Kézi tűzoltó sugárcsövek – Kombinált sugárcsövek PN 16:

— EN 15182-1 (2007), benne: A1 (2009),

— EN 15182-2 (2007), benne: A1 (2009).

Kézi tűzoltó sugárcsövek – Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú sugárcsövek PN 16:

— EN 15182-1 (2007), benne: A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Tűzoltó tömlők (csévélhető)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  EN 671-1 (2001), benne: AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Középhabbal oltó tűzoltó rendszerek részei – tartályhajók beépített fedélzeti haboltói

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10.8.1,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

—  IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Gépterek és tartályhajó-fedélzetek beépített, nehézhabbal oltó tűzoltó rendszereinek részei

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ.1312 1. helyesbítés.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Oltóhab vegyianyag-szállító tartályhajók beépített tűzoltó rendszereihez

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

— IMO MSC/Circ.553.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ.1312 1. helyesbítés.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Kabinerkélyek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

a)  Gépterek és rakományszivattyú-terek belső levegővel működő, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszerei

b)  Gépterek és rakományszivattyú-terek külső levegővel működő, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszerei

Megjegyzés: a gépterekben és a rakományszivattyú-terekben alkalmazott beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszert a jóváhagyott koncentrátummal kell tesztelni a hatósági előírásnak megfelelően

—  Reg. II-2/10.

—  Reg. II-2/10.

—  IMO MSC.1/Circ.1384.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó b) megjegyzést

Száraz vegyi porral oltó tűzoltó rendszerek

—  Reg. II-2/1.

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code).

—  IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó c) megjegyzést

Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10,

valamint:

Ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon:

— EN 54-2 (1997), benne: AC (1999) és A1 (2006).

Energiaellátó berendezés:

— EN 54-4 (1997), benne: AC (1999), A1 (2002) és A2 (2006).

Aspirációs füstérzékelők:

— EN 54-20 (2006), benne: AC (2008).

Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint:

— IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

— IEC 60533 (1999).

Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint:

— EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó c) megjegyzést

„C” osztályú válaszfalak

—  Reg. II-2/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó c) megjegyzést

Rögzített szénhidrogén-gázérzékelő rendszer

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IMO MSC.1/Circ.1370,

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó c) megjegyzést

Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek helyett alkalmazható evakuációirányító rendszerek

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO MSC.1/Circ.1168.

—  IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

Korábbi A.2/3.23

Helikopterek habbal oltó tűzoltó készülékei

—  Reg. II-2/18.

— Reg. II-2/18,

— IMO MSC.1/Circ.1431.

—  EN 13565-1 (2003), benne: A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

4.    Navigációs berendezések

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigációs berendezések.

5. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. és 1. módosítása (2010-11) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

2. EN 61162-2 (1998) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

3. EN 61162-3 (2008) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

4. EN 61162-400 (2002) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

 EN 61162-401 (2002) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

 EN 61162-402 (2005) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

 EN 61162-410 (2002) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

 EN 61162-420 (2002) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

 EN 61162-450 (2011) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolatSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Mágneses tájoló

a)  „A” osztály: hajókhoz

b)  „B” osztály: mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (mágneses módszer)

— Reg. V/18,

— Reg. V/19,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ISO 22090-2 (2004), benne: helyesbítés 2005,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— ISO 22090-2 (2004), benne: helyesbítés 2005,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Pörgettyűs tájoló

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.424(XI),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarberendezés

Áthelyezve: A.1/4.34, A.1/4.35 és A.1/4.36

A.1/4.5

Automatikus forgalmihelyzet-értékelő radarkészülék (ARPA)

Áthelyezve: A.1/4.34

A.1/4.6

Ultrahangos mélységmérő berendezés

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.224(VII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.74(69) 4. melléklet,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001), benne: ISO 1. technikai helyesbítés: 2006,

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— ISO 9875 (2000), benne: ISO 1. technikai helyesbítés: 2006,

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Menetsebességet és megtett távolságot mérő készülék (SDME)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.824(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.96(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61023 (2007),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61023 (2007),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Kormányhelyzet-, fordulatszám- és hajócsavarállásszög-jelző

Áthelyezve: A.1/4.20, A.1/4.21 és A.1/4.22

A.1/4.9

Fordulásisebesség-kijelző

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.526(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Rádió iránymérő

Szándékosan üresen hagyva

A.1/4.11

Loran-C berendezés

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.818(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka berendezés

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. A.818 (19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca navigátor berendezés

Szándékosan üresen hagyva

A.1/4.14

GPS berendezés

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS berendezés

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Iránytartást ellenőrző rendszer (HCS)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.342(IX),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.64(67) 3. melléklet,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet

Áthelyezve: A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART)

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14,

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.530(13),

— IMO Res. A.802(19),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— ITU-R M.628-3(11/93).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61097-1 (2007).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarberendezés nagy sebességű vízi járművekhez

Áthelyezve: A.1/4.37

A.1/4.20

Kormányhelyzetjelző

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Hajócsavarfordulatszám-jelző

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Hajócsavarállásszög-jelző

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Tájoló mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 13.

—  ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatikus forgalmihelyzet-értékelő radarkészülék (ARPA) nagy sebességű vízi járművekhez

Áthelyezve: A.1/4.37

A.1/4.25

Automata célkövető segédeszköz (ATA)

Áthelyezve: A.1/4.35

A.1/4.26

Automata célkövető segédeszköz (ATA) nagy sebességű vízi járművekhez

Áthelyezve: A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronikus forgalmihelyzet-értékelő segédeszköz (EPA)

Áthelyezve: A.1/4.36

A.1/4.28

Integrált hídrendszer

Áthelyezve: A.2/4.30

A.1/4.29

Útiadat-rögzítő (VDR)

— Reg. V/18,

— Reg. V/20,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.333(90).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektronikus térkép és információs rendszer (ECDIS) biztonsági másolattal és raszteres térképmegjelenítő rendszer (RCDS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.232(82),

— IMO SN.1/Circ.266.

[Az ECDIS biztonsági másolat és az RCDS csak akkor alkalmazhatók, ha az ECDIS rendelkezik ezekkel a funkciókkal. A B modul tanúsítványán fel kell tüntetni, hogy ezen opciók tesztelése megtörtént-e.]

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Pörgettyűs tájoló nagy sebességű vízi járművekhez

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.821(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Nemzetközi automatikus hajóazonosítási rendszer (AIS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

Megjegyzés: az ITU-R M. 1371-4(2010) csupán az IMO Res. MSC.74 (69) követelményeivel összhangban alkalmazandó.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Útvonal-ellenőrző rendszer (a minimális manőverezési sebesség és a 30 csomó közötti tartományban)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

CAT 1 radarberendezés

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.823(19),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

CAT 2 radarberendezés

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

CAT 3 radarberendezés

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarberendezés nagy sebességű vízi járművekhez (CAT 1H és CAT 2H)

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Térképészeti beállítással jóváhagyott radarberendezés:

a)  CAT 1C

b)  CAT 2C,

c)  CAT 1HC nagy sebességű vízi járművekhez

d)  CAT 2HC nagy sebességű vízi járművekhez

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarreflektor – passzív

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.164(78).

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Iránytartást ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.822(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (GNSS-módszer)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-3 (2004), benne: ISO 1. helyesbítés (2005),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— ISO 22090-3 (2004), benne: ISO 1. helyesbítés (2005),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Kereső fényszóró nagy sebességű vízi járművekhez

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Éjjellátó berendezés nagy sebességű vízi járművekhez

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.94(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44

Differenciál irányadóvevő DGPS és DGLONASS berendezéshez

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.114(73).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— EN 61162 sorozatok.

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 sorozatok.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45

Térképészeti eszközök hajóradarhoz

Törölve – az A.1/4.38 sorszám alatt szerepel.

A.1/4.46

Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (pörgettyűs módszer)

— Reg. V/18.

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-1 (2002), benne: 1. helyesbítés (2005),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— ISO 22090-1 (2002), benne: 1. helyesbítés (2005),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Egyszerűsített útiadat-rögzítő (S-VDR)

—  Reg. V/20.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.163(78),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet

Szándékosan üresen hagyva (mivel a 2012. július 1-jétől hatályba lépő IMO Res. MSC.308(88) értelmében „mechanikus révkalauz-beemelő szerkezetek nem alkalmazhatók”)

A.1/4.49

Révkalauzhágcsó

— Reg. V/23,

— Reg. X/3.

— Reg. V/23

— IMO Res. A.1045(27),

— IMO MSC/Circ.773.

— IMO Res. A.1045(27),

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50

DGPS berendezés

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

DGLONASS berendezés

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Nappali jelzőlámpa

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.95(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ISO 25861 (2007).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó b) megjegyzést

Aktív radarreflektor

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.164(78),

— ITU-R M 1176 (10/95)

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— vagy:

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó b) megjegyzést

Iránymérő

—  Reg. V/18.

—  Reg. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó b) megjegyzést

AIS SART berendezés

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. MSC.246(83),

— IMO Res. MSC.247(83),

— IMO Res. MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61097-14 (2010).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó b) megjegyzést

Galileo-vevő

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.233(82).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó b) megjegyzést

Hídi navigációs őrszolgálati riasztórendszer (BNWAS)

—  Reg. V/18.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.128(75),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616(2010), benne: IEC 62616 1. helyesbítés (2012).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62616(2010), benne: IEC 62616 1. helyesbítés (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

Korábbi A.2/4.18

Hangvevő rendszer

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.86(70),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Rádió-hírközlési berendezések

Megjegyzések a 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések.

5. oszlop: ha az IMO MSC/862. körlevél követelményei és a termék tesztelési követelményei ellentétesek egymással, akkor az IMO MSC/862. körlevél követelményeit kell alkalmazni.

5. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. és 1. módosítása (2010-11) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

2. EN 61162-2 (1998) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

3. EN 61162-3 (2008) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

4. EN 61162-400 (2002) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

 EN 61162-401 (2002) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

 EN 61162-402 (2005) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

 EN 61162-410 (2002) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

 EN 61162-420 (2002) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

 EN 61162-450 (2011) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolatSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH-rádiókészülék

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.385(X),

— IMO Res. A.524(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.689-2 (09/94).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-09).

— Vagy:

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— IEC 61162 sorozatok.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

URH DSC őrszolgálati vevőkészülék

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 sorozatok.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

NAVTEX vevőkészülék

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.148(77),

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),

— vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-6 (2005-12).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

EGC vevőkészülék

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.306(87),

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-4 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

Nagyfrekvenciás tengerészeti biztonsági közlemények (MSI) vételére szolgáló vevőkészülék (HF NBDP)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.699(17),

— IMO Res. A.700(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

406 MHz-es EPIRB (COSPAS-SARSAT)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.696(17),

— IMO Res. A.810(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.633-3 (05/04),

— ITU-R M.690-1 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).

— Vagy:

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-2 (2008).

Megjegyzés: az IMO MSC/862. körlevél csak az esetleges távirányításos készülékre alkalmazható, az EPIRB-re magára nem.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

Hosszúhullámú EPIRB (INMARSAT)

Szándékosan üresen hagyva

A.1/5.8

2 182 kHz-es őrszolgálati vevőkészülék

Szándékosan üresen hagyva

A.1/5.9

Kéthangú riasztójel-generátor

Szándékosan üresen hagyva

A.1/5.10

DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas középfrekvenciás rádióberendezés

Megjegyzés: Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és a H3E-átvitelre vonatkozó követelmények a tesztelés tekintetében már nem érvényesek.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Vagy:

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162 sorozatok.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

Középfrekvenciás DSC őrszolgálati vevőkészülék

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 sorozatok.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.808(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ 862,

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— IMO MSC/Circ 862,

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat-C SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.664 (16) (csak akkor alkalmazandó, ha az Inmarsat-C SES rendelkezik EGC-funkcióval),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.807(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-4 (2007),

— IEC 61162 sorozatok.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép/nagyfrekvenciás rádiókészülék

Megjegyzés: az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és a A3H-átvitelre vonatkozó követelmények a tesztelés tekintetében már nem érvényesek.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Vagy:

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162 sorozatok.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

Közép/nagyfrekvenciás DSC pásztázó őrszolgálati vevőkészülék

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M. 541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 sorozatok.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Légiforgalmi URH adó-vevő készülék

Áthelyezve: A.2/5.8

A.1/5.17

Hordozható URH adó-vevő készülék túlélési vízi járművekhez

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.149(77),

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Beépített URH adó-vevő készülék túlélési vízi járművekhez

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/5.19

Inmarsat-F77

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— IMO Res. A.570 (14),

— IMO Res. A.808 (19),

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

— Vagy:

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    A COLREG 72-ben előírt berendezésekSorszám

Megnevezés

COLREG 72-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

COLREG-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigációs jelzőfények

—  COLREG Annex I/14.

— COLREG I/14. melléklet,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.253(83).

— EN 14744 (2005), benne: AC (2006),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— EN 14744 (2005), benne: AC (2006),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

7.    Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági berendezései

Az A.1. mellékletben nem szerepelnek tételek.

8.    A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések. Hajóépítés – szerkezet, térbeosztás és stabilitás, gépi és villamos berendezésekSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Vízszintérzékelők

— Reg. II-1/22-1,

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12.

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12,

— IMO Res.A.1021(26),

— IMO Res. MSC.188(79).

— IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

— IEC 60529 (2011), benne:

— 1. helyesbítés (2003), 2. helyesbítés (2007), 3. helyesbítés (2009),

— IMO Res. MSC.188(79),

— IMO MSC.1/Circ. 1291.

B + D

B + E

B + F
A.2. MELLÉKLET

FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK NEM TARTALMAZNAK RÉSZLETES TESZTELÉSI KÖVETELMÉNYEKET

1.    Életmentő eszközök

4. oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a 4. oszlopban említett különös utasítások felülírják.Sorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Radarreflektor mentőtutajokhoz

— Reg. III/4,

— Reg. III/34,

— Reg. X/3.

—  IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code).

 
 

A.2/1.2

Vízbe merülésre alkalmas ruházat anyagai

Szándékosan üresen hagyva

A.2/1.3

Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez

— Reg. III/4,

— Reg. III/34.

— Reg. III/13,

— Reg. III/16,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

 
 

A.2/1.4

Beszállóhágcsók

Áthelyezve: A.1/1.29

A.2/1.5

Hangosbemondó és általános vészjelző rendszer (tűzjelző készülékként való használata esetén az A.1/3.53 alkalmazandó)

—  Reg. III/6.

— IMO Res. A.1021(26),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ.808.

—  ISO 27991 (2008)

 

2.    Tengerszennyezés megelőzéseSorszám

Megnevezés

Módosított MARPOL 73/78 előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított MARPOL 73/78 előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Kemilumineszcens detektoros (CLD) vagy fűtött kemilumineszcens detektoros (HLCD) típusú NOx-elemző készülék közvetlen fedélzeti mérésekhez

Áthelyezve: A.1/2.8

A.2/2.2

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

Áthelyezve: A.1/2.10

A.2/2.3

A NOx-kibocsátás csökkentésére egyéb egyenértékű módszereket alkalmazó berendezések

—  VI. melléklet, Reg. 4.

—  VI. melléklet, Reg. 4.

 
 

A.2/2.4

A SOx-kibocsátás korlátozására egyéb technológiai megoldásokat alkalmazó berendezések

— IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4)

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4)

 
 

A.2/2.5

Fedélzeti NOx-elemző készülékek

a NOx műszaki előírás 2008 közvetlen mérési és ellenőrzési módszerétől eltérő mérési módszert alkalmazó készülékek

—  IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4)

—  IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4).

 
 

3.    Tűzvédelmi berendezésSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Nem hordozható és nem szállítható tűzoltó készülékek

Áthelyezve: A.1/3.52

A.2/3.2

Különleges kategóriájú terek, ro-ro rakományterek, ro-ro terek és járműterek vízpermettel oltó beépített tűzoltó rendszereinek szórófejei

Áthelyezve: A.1/3.49

A.2/3.3

Generátorok hidegindítása (indítóberendezések)

Áthelyezve: A.2/8.1

A.2/3.4

Kettős rendeltetésű szórófejek (permet/sugár)

Áthelyezve: A.1/3.55

A.2/3.5

Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei

Áthelyezve: A.1/3.51

A.2/3.6

Füstérzékelők

Áthelyezve: A.1/3.51

A.2/3.7

Hőérzékelők

Áthelyezve: A.1/3.51

A.2/3.8

Elektromos biztonsági lámpa

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code), 3.

—  IEC 60079 sorozatok.

 

A.2/3.9

Vegyi hatásnak ellenálló védőöltözet

—  Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— EN 943-1 (2002), benne: AC (2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005), benne: A1 (2009),

— IMO MSC/Circ.1120.

 

A.2/3.10

Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek

Áthelyezve: A.1/3.40

A.2/3.11

Gépterek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

Áthelyezve: A.1/3.10

A.2/3.12

Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerei

Áthelyezve: A.1/3.45

A.2/3.13

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék (nagy sebességű vízi jármű)

Törölve

A.2/3.14

Tűzoltó tömlők (csévélhető)

Áthelyezve: A.1/3.56

A.2/3.15

Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei

Áthelyezve: A.1/3.63

A.2/3.16

Lángérzékelők

Áthelyezve: A.1/3.51

A.2/3.17

Kézi tűzjelző

Áthelyezve: A.1/3.51

A.2/3.18

Riasztóberendezések

Áthelyezve: A.1/3.53

A.2/3.19

„A” osztályú gépterek beépített, vízzel oltó helyi tűzoltó rendszereinek részei

Áthelyezve: A.1/3.48

A.2/3.20

Kárpitozott bútorok

Áthelyezve: A.1/3.20

A.2/3.21

Festéktároló kamrák és gyúlékony folyadékokat tároló kamrák tűzoltó rendszereinek részei

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO MSC.1/Circ.1239.

 
 

A.2/3.22

Konyhai páraelszívó beépített tűzoltó rendszerének részei

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

 
 

A.2/3.23

Helikopterfedélzet tűzoltó rendszerének részei

Áthelyezve: A.1/3.67

A.2/3.24

Hordozható, habbal oltó készülékek

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

 
 

A.2/3.25

„C” osztályú válaszfalak

Áthelyezve: A.1/3.64

A.2/3.26

Gázhalmazállapotú-tüzelőanyag rendszerek (részei) háztartási célra

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

 
 

A.2/3.27

Beépített, gázzal (CO2) oltó tűzoltó rendszerek részei

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1318.

Elektromos automatikus vezérlő- és késleltetőberendezések:

— EN 12094-1 (2003).

Nem elektromos automatikus vezérlő- és késleltetőberendezések:

— EN 12094-2 (2003).

Kézi indító- és leállítóberendezések:

— EN 12094-3 (2003).

Tartályok szelepszerelvényei és azok azok indítószerkezetei:

— EN 12094-4 (2004).

Nagy és kis nyomást elválasztó szelepek és azok indítószerkezetei:

— EN 12094-5 (2006).

Nem elektromos kikapcsolókészülékek:

— EN 12094-6 (2006).

CO2-rendszerek szórófejei:

— EN 12094-7 (2000), benne: A1 (2005).

Csatlakozók:

— EN 12094-8 (2006).

Nyomásmérők és nyomáskapcsolók:

— EN 12094-10 (2003).

Mechanikus súlymérő eszközök:

— EN 12094-11 (2003).

Nyomáshatároló és visszacsapó szelepek:

— EN 12094-13 (2001), benne: AC (2002).

Szagosítóberendezések kisnyomású CO2-rendszerekhez:

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Középhabbal oltó tűzoltó rendszerek részei – tartályhajók beépített fedélzeti haboltói

Áthelyezve: A.1/3.57

A.2/3.29

Gépterek és tartályhajó-fedélzetek beépített, nehézhabbal oltó tűzoltó rendszereinek részei

Áthelyezve: A.1/3.58

A.2/3.30

Oltóhab vegyianyag-szállító tartályhajók beépített tűzoltó rendszereihez

Áthelyezve: A.1/3.59

A.2/3.31

Vízpermetező kézikészülék

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Száraz vegyi porral oltó tűzoltó rendszerek

Áthelyezve: A.1/3.62

4.    Navigációs berendezések

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigációs berendezések

3. és 4. oszlop: a SOLAS V. fejezetére vonatkozó hivatkozások alatt az MSC 73 által módosított SOLAS 1974-et kell érteni, amely 2002. július 1-jén lépett hatályba.

5. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. és 1. módosítása (2010-11) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

2. EN 61162-2 (1998) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

3. EN 61162-3 (2008) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

4. EN 61162-400 (2002) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

 EN 61162-401 (2002) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

 EN 61162-402 (2005) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

 EN 61162-410 (2002) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

 EN 61162-420 (2002) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

 EN 61162-450 (2011) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolatSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Pörgettyűs tájoló nagy sebességű vízi járművekhez

Áthelyezve: A.1/4.31

A.2/4.2

Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés nagy sebességű vízi járművekhez (korábban automata kormány)

Áthelyezve: A.1/4.40

A.2/4.3

Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (GNSS-módszer)

Áthelyezve: A.1/4.41

A.2/4.4

Nappali jelzőlámpa

Áthelyezve: A.1/4.52

A.2/4.5

Kereső fényszóró nagy sebességű vízi járművekhez

Áthelyezve: A.1/4.42

A.2/4.6

Éjjellátó berendezés nagy sebességű vízi járművekhez

Áthelyezve: A.1/4.43

A.2/4.7

Útvonal-ellenőrző rendszer

Áthelyezve: A.1/4.33

A.2/4.8

Elektronikus térkép és információs rendszer (ECDIS)

Áthelyezve: A.1/4.30

A.2/4.9

Elektronikus térkép és információs rendszer (ECDIS) biztonsági másolattal

Áthelyezve: A.1/4.30

A.2/4.10

Raszteres térképmegjelenítő rendszer (RCDS)

Áthelyezve: A.1/4.30

A.2/4.11

Kombinált GPS/GLONASS berendezés

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.115(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.12

DPGS, DGLONASS berendezés

Áthelyezve: A.1/4.44, A.1/4.50 és A.1/4.51

A.2/4.13

Pörgettyűs tájoló nagy sebességű vízi járművekhez

Áthelyezve: A.1/4.31

A.2/4.14

Útiadat-rögzítő (VDR)

Áthelyezve: A.1/4.29

A.2/4.15

Integrált navigációs rendszer

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.252(83).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.16

Hajóhíd teljes felszerelése

Szándékosan üresen hagyva

A.2/4.17

Aktív radarreflektor

Áthelyezve: A.1/4.53

A.2/4.18

Hangvevő rendszer

Áthelyezve: A.1/4.58

A.2/4.19

Mágneses tájoló nagy sebességű vízi járművekhez

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

 

A.2/4.20

Útvonal-ellenőrző rendszer

— nagy sebességű vízi járművekhez

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.21

Térképészeti eszközök hajóradarhoz

Áthelyezve: A.1/4.45

A.2/4.22

Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (pörgettyűs módszer)

Áthelyezve: A.1/4.46

A.2/4.23

Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (mágneses módszer)

Áthelyezve: A.1/4.2

A.2/4.24

Tolóerő-kijelző

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.25

Oldalirányú tolóerő-, hajócsavarállásszög- és üzemmódkijelző

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.26

Fordulásisebesség-kijelző

Áthelyezve: A.1/4.9

A.2/4.27

Kormányhelyzetjelző

Áthelyezve: A.1/4.20

A.2/4.28

Hajócsavarfordulatszám-jelző

Áthelyezve: A.1/4.21

A.2/4.29

Hajócsavarállásszög-jelző

Áthelyezve: A.1/4.22

A.2/4.30

Hajóhíd teljes felszerelése

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 15,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 15,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO SN.1/Circ.288.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.31

Iránymérő

Áthelyezve: A.1/4.54

A.2/4.32

Hídi navigációs őrszolgálati riasztórendszer (BNWAS)

Áthelyezve: A.1/4.57

A.2/4.33

Útvonal-ellenőrző rendszer

(a 30 csomó feletti tartományban)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok,

— EN 62288 (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.34

Nagy hatótávolságú azonosító és nyomonkövető (LRIT) berendezés

—  Reg. V/19-1.

— Reg. V/19-1,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.202(81),

— IMO Res. MSC.211(81),

— IMO Res. MSC.263(84),

— IMO MSC.1/Circ 1307.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok.

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok.

 

A.2/4.35

Galileo-vevő

Áthelyezve: A.1/4.56

A.2/4.36

AIS SART berendezés

Áthelyezve: A.1/4.55

5.    Rádió-hírközlési berendezések

Megjegyzések a 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések.

5. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. és 1. módosítása (2010-11) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

2. EN 61162-2 (1998) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

3. EN 61162-3 (2008) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

 EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

4. EN 61162-400 (2002) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

 EN 61162-401 (2002) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

 EN 61162-402 (2005) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

 EN 61162-410 (2002) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

 EN 61162-420 (2002) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

 EN 61162-450 (2011) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolatSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

URH EPIRB

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg.IV/8,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.805(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

 

A.2/5.2

Tartalék energiaforrás rádióberendezésekhez

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. IV/13,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO COMSAR Circ.16,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES

Áthelyezve: A.1/5.19.

A.2/5.4

Vészjelző kapcsolótábla

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. IV/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ. 862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

 

A.2/5.5

Vészjelző vagy riasztó-kapcsolótábla

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. IV/6,

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

 

A.2/5.6

Hosszúhullámú EPIRB (INMARSAT)

Szándékosan üresen hagyva

A.2/5.7

A hajó védelmi riasztórendszere

 

— Reg. XI-2/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.147(77),

— IMO MSC/Circ.1072.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— EN 61162 sorozatok.

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— IEC 61162 sorozatok.

 

A.2/5.8

Korábbi A.2/5.16

Légiforgalmi URH adó-vevő készülék

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.80(70),

— IMO COMSAR Circ.32,

— ICAO-egyezmény, 10. melléklet, rádióelőírások.

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    A COLREG 72-ben előírt berendezésekSorszám

Megnevezés

COLREG 72-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

COLREG-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigációs jelzőfények

Áthelyezve: A.1/6.1.

A.2/6.2

Hangjelző berendezések

—  COLREG 72 III/3. melléklet.

— COLREG 72 III/3. melléklet,

— IMO Res. A.694(17).

— EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— Sípjelek – COLREG 72 III/1. melléklet (Teljesítmény),

— Harang- vagy gongjelek – COLREG 72 III/2. melléklet (Teljesítmény).

— Vagy:

— IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

— Sípjelek – COLREG 72 III/1. melléklet (Teljesítmény),

— Harang- vagy gongjelek – COLREG 72 III/2. melléklet (Teljesítmény).

 

7.    Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági berendezéseiSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Rakodóberendezés

— Reg. XII/11,

— 1997 SOLAS-konferencia, Res. 5.

— Reg. XII/11,

— 1997 SOLAS-konferencia, Res. 5.

—  IMO MSC.1/Circ 1229.

 

A.2/7.2

Ömlesztettáru-szállító hajók vízszintérzékelői

Törölve

8.    A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezésekSorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Generátorcsoport hideg időjárási körülmények között történő indítására szolgáló berendezések

— Reg. II-1/44,

— Reg. X/3.

— Reg. II-1/44,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12.

 
 

▼B
B. MELLÉKLET

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

EK TÍPUSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS (B MODUL)

1.

Egy kijelölt testületnek meg kell győződnie arról és tanúsítania kell, hogy a vizsgált gyártási folyamatból vett reprezentatív minta megfelel-e a vonatkozó nemzetközi okmány rendelkezéseiben előírt elvárásoknak.

2.

Az EK típusvizsgálati eljárás lefolytatását a gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselője köteles kérelmezni a választása szerinti kijelölt testületnél.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 a gyártó nevét és címét, illetve ha a kérelmet a gyártó meghatalmazott képviselője nyújtja be, annak a nevét és címét is,

 egy írásos nyilatkozatot arról, hogy ugyanazon kérelmet egyidejűleg nem nyújtották be másik kijelölt testületnél,

 a 3. pontban leírtak szerinti műszaki dokumentációt.

A kérelmező köteles a kijelölt testület rendelkezésére bocsátani a vizsgált gyártási folyamatból vett reprezentatív mintát, a továbbiakban „típust” ( 14 ). A kijelölt testület szükség esetén tesztelés lefolytatásához további mintákra is igényt tarthat.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak vizsgálatát, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök elvárásainak. Addig a mértékig, amíg az a vizsgálat céljait szolgálja, a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a tervezési és építési követelményeket, a termék gyártásának, telepítésének és működésének a leírását ennek a mellékletnek a függelékében előírt leírásnak megfelelően.

4.

A kijelölt testület köteles:

4.1.

megvizsgálni a műszaki dokumentációt és ellenőrizni, hogy a típus gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történik-e;

4.2.

végrehajtani a megfelelő vizsgálatokat és lefolytatni vagy lefolytattatni a teszteléseket annak ellenőrzése céljából, hogy a termékek a vonatkozó nemzetközi jogi eszközökben előírt elvárásoknak ténylegesen megfelelnek-e;

4.3.

megállapodni a kérelmezővel a vizsgálatok és tesztelések lefolytatásának a színhelyéről.

5.

Ha a megvizsgált típus megfelel a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök rendelkezéseiben előírt elvárásoknak, a kijelölt testület köteles a kérelmező részére kibocsátani az EK típusvizsgálati bizonyítványt. A bizonyítványban fel kell tüntetni a gyártó nevét és címét, a megvizsgált felszerelés adatait, a vizsgálat elvégzésének az eredményét, a bizonyítvány érvényességi feltételeit, valamint a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A műszaki dokumentáció vonatkozó részeit a bizonyítványhoz mellékelni kell és a bizonyítvány egy példányát a kijelölt testület köteles megtartani.

Ha elutasítják a gyártó részére a típusvizsgálati bizonyítvány kiadását, a kijelölt testület köteles az elutasítás okát részletesen megindokolni.

Ha a gyártó ismételt típusvizsgálati kérelmet nyújt be olyan esetben, amikor típusvizsgálati bizonyítvány kiadását korábban elutasították, a kijelölt testülethez benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell az összes vonatkozó dokumentációt, beleértve az eredeti tesztelésről készített jelentést, továbbá a korábbi megtagadás részletes indokolását és a felszerelésen végrehajtott minden módosítás adatait is.

6.

A kérelmező a jóváhagyott terméken végrehajtott minden módosításról köteles tájékoztatni azt a kijelölt testületet, amelynek az EK típusvizsgálati bizonyítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentáció a birtokában van, és a termékhez további jóváhagyás megszerzése szükséges abban az esetben, ha a végrehajtott módosítások az elvárások kielégítését vagy a termék használatának az előírt körülményeit befolyásolják. A további jóváhagyást az eredeti EK típusvizsgálati bizonyítvány kiegészítése formájában kell megadni.

7.

Minden kijelölt testület köteles felkérésre a lobogó szerinti tagállam igazgatásainak és a többi kijelölt testületnek a rendelkezésére bocsátani a kibocsátott és visszavont EK típusvizsgálati bizonyítványokkal és azok kiegészítéseivel kapcsolatos információkat.

8.

Más kijelölt testületek jogosultak megkapni az EK típusvizsgálati bizonyítványoknak és/vagy azok kiegészítéseinek a másolatát. A bizonyítványok mellékleteit a többi kijelölt testület számára hozzáférhető módon kell tartani.

9.

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációval együtt az EK típusvizsgálati bizonyítványoknak és azok kiegészítéseinek a másolatait az utolsó termék legyártásától számított tíz éven keresztül megőrizni.

TÍPUSMEGFELELŐSÉG (C MODUL)

1.

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó termékek megfeleljenek a megvizsgált típusnak, az EK típusvizsgálati bizonyítványban előírtaknak megfelelően, és kielégítik a vonatkozó hatályos nemzetközi jogi eszközökben előírt elvárásokat, továbbá köteles erről nyilatkozatot tenni. A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.

2.

A gyártó köteles minden szükséges intézkedés megtételével gondoskodni arról, hogy a gyártott termékek megfeleljenek a megvizsgált típusnak, az EK típusvizsgálati bizonyítványban előírtaknak megfelelően, és kielégítsék a vonatkozó hatályos nemzetközi jogi eszközökben előírt elvárásokat.

3.

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles a típusmegfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az utolsó termék legyártásától számított tíz éven keresztül megőrizni.

TERMÉK-MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (D MODUL)

1.

A 2. pontban előírt kötelezettségeket teljesítő gyártó köteles gondoskodni arról, hogy a termékek megfeleljenek a típusmegfelelőségi elvárásoknak, az EK típusvizsgálati bizonyítványokban leírtaknak megfelelően, és köteles erről nyilatkozatot tenni. A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont szerinti felügyelet ellátásáért felelős kijelölt szervezet azonosító jelét.

2.

A gyártó a gyártási folyamathoz, az utolsó termékellenőrzéshez és a 3. pont szerinti teszteléshez köteles jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtetni és köteles alávetni magát a 4. pontban előírt felügyeleti eljárásoknak.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1.

A gyártó köteles az érintett termékekhez saját választása szerinti kijelölt testületet felkérni minőségbiztosítási rendszerének a kiértékelése céljából.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 a megvizsgálandó termékkategóriával kapcsolatos összes információt,

 a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt,

 a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK típusvizsgálati bizonyítvány egy példányát.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek megfeleljenek az EK típusvizsgálati bizonyítványokban leírtak szerinti típusnak.

A minőségbiztosítási rendszer gyártó által alkalmazott minden elemét, elvárását és rendelkezését szisztematikus és rendezett módon, írásos irányvonalak, eljárások és utasítások formájában dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszerről készített dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetesen egyértelmű értelmezését.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak leírását kell tartalmaznia:

 a minőségbiztosítási rendszer célkitűzéseit és szervezeti felépítését, a vezetőség termékminőséggel kapcsolatos feladatait és hatásköreit,

 a gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat, eljárásokat és alkalmazandó intézkedéseket,

 a gyártás előtt, folyamán és után végrehajtandó vizsgálatokat és lefolytatandó teszteléseket, valamint a végrehajtás gyakoriságát,

 a minőségbiztosítási adatok nyilvántartását, tehát az ellenőrzésekről készített jelentéseket és tesztelési adatokat, kalibrációs adatokat, a foglalkoztatott személyzet minősítéseiről készített jelentéseket stb.,

 az elvárt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer működési hatékonyságának a nyomon követéséhez használt eszközöket.

3.3.

A kijelölt testületnek fel kell mérnie a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározásához, hogy kielégíti-e a 3.2. pontban előírt elvárásokat. A minőségbiztosítási rendszerek vonatkozásában az elvárások kielégítésének teljesítését akkor kell vélelmeznie, ha azok a vonatkozó összehangolt követelményeknek megfelelnek.

Az ellenőrzést végző munkacsoport legalább egy olyan taggal kell, hogy rendelkezzen, aki tapasztalatokkal rendelkezik a vizsgált gyártástechnológia értékelésével kapcsolatosan. Az ellenőrzési eljárásnak ki kell terjednie a gyártó telephelyén végrehajtandó helyszíni bejárásra is.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és az értékelés eredményeként meghozott indokolt döntést.

3.4.

A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer működtetéséből származó kötelezettségeinek a teljesítését és köteles a minőségbiztosítási rendszer megfelelőségét és hatékonyságát fenntartani.

A gyártó vagy annak a Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselője az általa alkalmazott minőségbiztosítási rendszer minden szándékozott frissítéséről köteles a jóváhagyó kijelölt testületet tájékoztatni.

A kijelölt testület köteles felmérni a javasolt módosításokat és eldönteni, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer ki fogja-e elégíteni a 3.2. pontban előírt elvárásokat, vagy újabb vizsgálat szükséges.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és az értékelés eredményeként meghozott indokolt döntést.

4.

A kijelölt testület felelősségi körébe tartozó felügyeleti tevékenység

4.1.

A felügyelet gyakorlásának célja annak ellenőrzése, hogy a gyártó gondosan teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeit.

4.2.

A gyártó köteles a kijelölt testület számára engedélyezni a belépést vizsgálat végrehajtása céljából a gyártási, ellenőrző, tesztelő- és raktárhelyiségekbe, és köteles a rendelkezésére bocsátani minden szükséges információt, különösen:

 a minőségbiztosítási rendszer dokumentációjával,

 minőségbiztosítási nyilvántartások, úgymint a vizsgálatokról készített jelentések és tesztelési adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről készített jelentések stb.

4.3.

A kijelölt testület köteles rendszeres ellenőrzéseket végrehajtani annak biztosítása céljából, hogy a gyártó tartsa fenn és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert és az ellenőrzésekről készített jelentéseket köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

4.4.

A kijelölt testület továbbá bejelentés nélküli látogatásokat is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt testület szükség szerint lefolytathat vagy lefolytattathat teszteléseket annak ellenőrzése céljából, hogy a minőségbiztosítási rendszer helyesen működik-e. A kijelölt testület a látogatásokról látogatási jelentést, a tesztelésekről pedig tesztelési jelentést köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

5.

A gyártó köteles az utolsó termék gyártásától számított legalább 10 éven keresztül megőrizni a nemzeti hatóságok számára:

 a 3.1. pont második bekezdés második fordulatában említett dokumentációt,

 a 3.4. pont második bekezdésében említett frissítéseket,

 a kijelölt testületnek a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontokban említett döntéseit és jelentéseit.

6.

Minden kijelölt testület köteles felkérésre a lobogó szerinti tagállam igazgatásainak és a többi kijelölt testületnek a rendelkezésére bocsátani a kibocsátott és visszavont minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásokkal kapcsolatos információit.

TERMÉKMINŐSÉG-BIZTOSÍTÁS (E MODUL)

1.

A 2. pontban előírt kötelezettségeit teljesítő gyártó köteles gondoskodni arról, hogy a termékek megfeleljenek az EK típusvizsgálati bizonyítványokban leírtak szerint a típusmegfelelőségi elvárásoknak, és köteles erről nyilatkozatot tenni. A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont szerinti felügyelet ellátásáért felelős kijelölt szervezet azonosító jelét.

2.

A gyártó az utolsó termékellenőrzéshez és a 3. pont szerinti teszteléshez köteles jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtetni és köteles alávetni magát a 4. pontban előírt felügyeleti eljárásoknak.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1.

A gyártó köteles az érintett termékekhez saját választása szerinti kijelölt testületet felkérni minőségbiztosítási rendszerének értékelése céljából.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 a megvizsgálandó termékkategóriával kapcsolatos összes információt,

 a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt,

 a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK típusvizsgálati bizonyítvány egy példányát.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszerben minden egyes terméket meg kell vizsgálni és megfelelő teszteléseket kell lefolytatni annak biztosítása céljából, hogy a vonatkozó elvárásoknak és a nemzetközi jogi eszközökben előírt rendelkezéseknek való megfelelésük biztosított legyen. A minőségbiztosítási rendszer gyártó által alkalmazott minden elemét, elvárását és rendelkezését szisztematikus és rendezett módon írásos irányelvek, eljárások és utasítások formájában dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszerről készített dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások kölcsönös értelmezhetőségét.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak leírását kell tartalmaznia:

 a minőségbiztosítási rendszer célkitűzéseit és szervezeti felépítését, a vezetőség termékminőséggel kapcsolatos feladatait és hatásköreit,

 a gyártás után lefolytatandó vizsgálatok és tesztelések,

 a minőségbiztosítási rendszer működési hatékonyságának a nyomon követéséhez használt eszközök,

 a minőségbiztosítási nyilvántartások, úgymint az ellenőrzésekről készített jelentések és tesztelési adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről készített jelentések stb.

3.3.

A kijelölt testületnek értékelnie kell a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározásához, hogy kielégíti-e a 3.2. pontban előírt elvárásokat. A minőségbiztosítási rendszerek vonatkozásában az elvárásoknak való megfelelést teljesítését akkor kell vélelmeznie, ha azok a vonatkozó összehangolt követelményeknek megfelelnek.

Az ellenőrzést végző munkacsoport legalább egy olyan taggal kell, hogy rendelkezzen, aki tapasztalatokkal rendelkezik a vizsgált termelési technológia értékelésével kapcsolatosan. Az ellenőrzési eljárásnak ki kell terjednie a gyártó telephelyén végrehajtandó helyszíni bejárásra is.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és az értékelés eredményeként meghozott indokolt döntést.

3.4.

A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer működtetéséből származó kötelezettségeinek a teljesítését és köteles a minőségbiztosítási rendszer megfelelőségét és hatékonyságát fenntartani.

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője az általa alkalmazott minőségbiztosítási rendszer minden szándékozott frissítéséről köteles a jóváhagyó kijelölt testületet tájékoztatni.

A kijelölt testület köteles felmérni a javasolt módosításokat és eldönteni, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer ki fogja-e elégíteni a 3.2. pontban előírt elvárásokat, vagy újabb vizsgálat szükséges.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és az értékelés eredményeként meghozott indokolt döntést.

4.

A kijelölt testület felelősségi körébe tartozó felügyeleti tevékenység

4.1.

A felügyelet gyakorlásának célja annak ellenőrzése, hogy a gyártó gondosan teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeit.

4.2.

A gyártó köteles a kijelölt testület számára engedélyezni a belépést ellenőrzés végrehajtása céljából a gyártási, ellenőrző, tesztelő- és raktárhelyiségekbe és köteles a rendelkezésére bocsátani minden szükséges információt, különösen:

 a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

 a műszaki dokumentációt,

 minőségbiztosítási nyilvántartásokat, úgymint az ellenőrzésekről készített jelentéseket és tesztelési adatokat, kalibrációs adatokat, az érintett személyzet képesítéseiről készített jelentésekkel stb.

4.3.

A kijelölt testület köteles rendszeres ellenőrzéseket végrehajtani annak biztosítása céljából, hogy a gyártó tartsa fenn és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert és az ellenőrzésekről készített jelentéseket köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

4.4.

A kijelölt testület továbbá bejelentés nélküli látogatásokat is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt testület szükség szerint lefolytathat vagy lefolytattathat teszteléseket annak ellenőrzése céljából, hogy a minőségbiztosítási rendszer helyesen működik-e. A kijelölt testület a látogatásokról látogatási jelentést, a tesztelésekről pedig tesztelési jelentést köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

5.

A gyártó köteles az utolsó termék gyártásától számított legalább 10 éven keresztül megőrizni a nemzeti igazgatások számára:

 a 3.1. pont második bekezdés harmadik fordulatában említett dokumentációt,

 a 3.4. pont második bekezdésében említett frissítéseket,

 a kijelölt testületnek a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontokban említett döntéseit és jelentéseit.

6.

Minden kijelölt testület köteles felkérésre a lobogó szerinti tagállam igazgatásainak és a többi kijelölt testületnek a rendelkezésére bocsátani a kibocsátott és visszavont minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásokkal kapcsolatos információit.

TERMÉKELLENŐRZÉS (F MODUL)

1.

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles ellenőrizni és tanúsítani, hogy a 3. pont alá tartozó termékek megfelelnek az EK típusvizsgálati bizonyítványban leírtak szerinti típusnak.

2.

A gyártó köteles minden szükséges intézkedés megtételével gondoskodni arról, hogy a gyártási folyamat biztosítsa azt, hogy a gyártott termékek megfeleljenek a típusnak az EK típusvizsgálati bizonyítványban leírtak szerint. A gyártó köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos megfelelőségi nyilatkozatot tenni.

3.

A gyártó választása szerinti kijelölt testület köteles vagy a 4. pontban meghatározott módon minden egyes termék megvizsgálásával és tesztelésével, vagy az 5. pontban meghatározott módon statisztikai alapon végrehajtani a megfelelő vizsgálatokat és lefolytatni a teszteléseket annak ellenőrzése céljából, hogy a termékek megfelelnek-e a nemzetközi jogi eszközökben előírt elvárásoknak.

3.a

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles az utolsó termék gyártásától számított legalább 10 éven keresztül megőrizni a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

4.

Minden egyes termék ellenőrzése vizsgálattal és teszteléssel

4.1.

Az EK típusvizsgálati bizonyítványban előírt módon a típusmegfelelőség ellenőrzése céljából minden terméket egyenként meg kell vizsgálni és a megfelelő teszteléseket le kell folytatni.

4.2.

A kijelölt testület köteles elhelyezni vagy elhelyeztetni azonosító jelét minden egyes jóváhagyott terméken és írásos megfelelőségi bizonyítványt készíteni a lefolytatott tesztelésekkel kapcsolatosan.

4.3.

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a lobogó szerinti állam igazgatásának felkérésére képes legyen a kijelölt testület által kibocsátott megfelelőségi bizonyítványt átadni.

5.

Statisztikai ellenőrzés

5.1.

A gyártó köteles termékeit homogén sorozatok formájában bemutatni és köteles minden szükséges intézkedést megtenni abból a célból, hogy minden egyes terméksorozatban a homogén jelleg biztosított legyen.

5.2.

Minden terméket homogén sorozatok formájában kell ellenőrzésre bocsátani. Minden egyes sorozatból véletlenszerű kiválasztással vesznek mintát. Egy mintán belül az összes terméket meg kell vizsgálni és azokon a megfelelő teszteléseket le kell folytatni annak biztosítása céljából, hogy a termékek mindegyike feleljen meg a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök elvárásainak, illetve annak meghatározásához, hogy a sorozathoz tartozó termékeket elfogadják-e vagy elutasítják.

5.3.

Az elfogadott sorozatok esetében a kijelölt testület köteles elhelyezni vagy elhelyeztetni azonosító jelét minden egyes jóváhagyott termékre és írásos megfelelőségi bizonyítványt készíteni a lefolytatott tesztelésekkel kapcsolatosan. A mintavételben nem megfelelőnek bizonyult termékek kivételével a sorozatot alkotó minden egyes termék piacra bocsátható.

Ha egy sorozatot elutasítanak, a kijelölt testületnek vagy az illetékes igazgatásnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, hogy a sorozat ne kerülhessen a piacra. Ha sorozatok elutasítása gyakori jelenség, a kijelölt testület felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzés alkalmazását.

A gyártó a kijelölt testület helyett a gyártási folyamat során felhelyezheti a kijelölt testület azonosító jelét.

5.4.

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a lobogó szerinti állam igazgatásának felkérésére képes legyen a kijelölt testület által kibocsátott megfelelőségi bizonyítványokat átadni.

EGYEDI TERMÉKELLENŐRZŐ ELJÁRÁS (G MODUL)

1.

A gyártó köteles gondoskodni, illetve nyilatkozni arról, hogy a vonatkozó, a 2. pontban említett bizonyítvánnyal ellátott termék kielégítse a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök elvárásait. A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles a terméket jelöléssel ellátni és a termékhez megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.

2.

A kijelölt testület köteles megvizsgálni az egyedi terméket és lefolytatni a megfelelő teszteléseket annak ellenőrzése céljából, hogy a termék kielégíti-e a nemzetközi jogi eszközök elvárásait.

A kijelölt testület köteles a jóváhagyott terméken azonosító jelét elhelyezni vagy elhelyeztetni, és köteles kiállítani a lefolytatott tesztelésekről a megfelelőségi bizonyítványt.

3.

A műszaki dokumentáció célja, hogy lehetővé tegye a termék nemzetközi jogi eszközök elvárásainak való megfelelésének értékelését, valamint a termék tervezésének, gyártásának és működésének a megértését.

EK TELJES KÖRŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (H MODUL)

1.

A 2. pontban előírt kötelezettségeit teljesítő gyártó köteles gondoskodni arról, hogy a termékek megfeleljenek a rájuk vonatkozó nemzetközi jogi eszközök elvárásainak, és köteles erről nyilatkozatot tenni. A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont szerinti felügyelet ellátásáért felelős kijelölt szervezet azonosító jelét.

2.

A gyártó a gyártási folyamathoz, az utolsó termékellenőrzéshez és a 3. pont szerinti teszteléshez köteles jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtetni, és köteles alávetni magát a 4. pontban előírt felügyeleti eljárásoknak.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1.

A gyártó köteles egy kijelölt testületet felkérni minőségbiztosítási rendszerének az értékelése céljából.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 a megvizsgálandó termékkategóriával kapcsolatos összes információt,

 a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek megfeleljenek a rájuk vonatkozó nemzetközi jogi eszközökben leírt elvárásoknak.

A minőségbiztosítási rendszer gyártó által alkalmazott minden elemét, elvárását és rendelkezését szisztematikus és rendezett módon írásos irányelvek, eljárások és utasítások formájában dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetesen egyértelmű értelmezését.

A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának különösen az alábbiak leírását kell tartalmaznia:

 a minőségbiztosítási rendszer célkitűzéseit és szervezeti felépítését, a vezetőség termékminőséggel kapcsolatos feladatait és hatásköreit,

 a műszaki tervezési leírásokat az alkalmazásra kerülő követelményeket is beleértve, valamint annak a biztosítékát, hogy a termékekre vonatkozó nemzetközi jogi eszközökben előírt lényegesebb elvárások ki lesznek elégítve,

 az érintett termékkategóriához tartozó termékek tervezésirányítását és tervezés-ellenőrzését, a tervezésben felhasználásra kerülő eljárásokat és szisztematikus intézkedéseket,

 a felhasználásra kerülő megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat, eljárásokat és szisztematikus intézkedéseket,

 a gyártás előtt, folyamán és után végrehajtandó vizsgálatokat és lefolytatandó teszteléseket, valamint a végrehajtás gyakoriságát,

 a minőségbiztosítási nyilvántartásokat, úgymint az ellenőrzésekről készített jelentéseket és tesztelési adatokat, kalibrációs adatokat, az érintett személyzet képesítéseiről készített jelentéseket stb.,

 az elvárt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer működési hatékonyságának a nyomon követéséhez használt eszközöket.

3.3.

A kijelölt testületnek fel kell mérnie a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározásához, hogy kielégíti-e a 3.2. pontban előírt elvárásokat. A minőségbiztosítási rendszerek vonatkozásában az elvárások kielégítésének teljesítését akkor kell vélelmeznie, ha azok a vonatkozó összehangolt követelményeknek megfelelnek.

Az ellenőrzést végző munkacsoport legalább egy olyan taggal kell, hogy rendelkezzen, aki tapasztalatokkal rendelkezik a vizsgált termelési technológia értékelésével kapcsolatosan. Az ellenőrzési eljárásnak ki kell terjednie a gyártó telephelyén végrehajtandó helyszíni bejárásra is.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és az értékelés eredményeként meghozott indokolt döntést.

3.4.

A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer működtetéséből származó kötelezettségeinek a teljesítését és köteles a minőségbiztosítási rendszer megfelelőségét és hatékonyságát fenntartani.

A gyártó, vagy annak a Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője az általa alkalmazott minőségbiztosítási rendszer minden szándékozott frissítéséről köteles a jóváhagyó kijelölt testületet tájékoztatni.

A kijelölt testület köteles felmérni a javasolt módosításokat és eldönteni, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer ki fogja-e elégíteni a 3.2. pontban előírt elvárásokat, vagy újabb vizsgálat szükséges.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményei alapján megállapított következtetéseket és az ellenőrzés eredményeként meghozott indokokkal alátámasztott döntéseket.

4.

A kijelölt testület felelősségi körébe tartozó EK felügyeleti tevékenység

4.1.

A felügyelet gyakorlásának célja annak ellenőrzése, hogy a gyártó gondosan teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeit.

4.2.

A gyártó köteles a kijelölt testület számára engedélyezni a belépést ellenőrzés végrehajtása céljából a tervező-, gyártó-, ellenőrző, tesztelő- és raktárhelyiségekbe és köteles a rendelkezésére bocsátani minden szükséges információt, különösen:

 a minőségbiztosítási rendszer dokumentációjával,

 a minőségbiztosítási rendszer tervezési szakaszához készített adatok nyilvántartásait, például az elemzések, számítások, tesztek stb. eredményeit,

 a minőségbiztosítási rendszer gyártási szakaszához készített adatok nyilvántartásait, úgymint az ellenőrzésekről készített jelentéseket és tesztelési adatokat, kalibrációs adatokat, az érintett személyzet képesítéseiről készített jelentéseket stb.

4.3.

A kijelölt testület köteles időszakonként ellenőrzéseket végrehajtani annak biztosítása céljából, hogy a gyártó tartsa fenn és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert és az ellenőrzésekről készített jelentéseket köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

4.4.

A kijelölt testület továbbá bejelentés nélküli látogatásokat is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt testület szükség szerint lefolytathat vagy lefolytattathat teszteléseket annak ellenőrzése céljából, hogy a minőségbiztosítási rendszer helyesen működik-e. A kijelölt testület a látogatásokról látogatási jelentést, a tesztelésekről pedig tesztelési jelentést köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

5.

A gyártó köteles az utolsó termék gyártásától számított legalább 10 éven keresztül megőrizni a nemzeti igazgatások számára:

 a 3.1. pont második bekezdés második fordulatának rendelkezéseiben említett dokumentációt,

 a 3.4. pont második bekezdésében említett frissítéseket,

 a kijelölt testületnek a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontokban említett döntéseit és jelentéseit.

6.

Minden kijelölt testület köteles felkérésre a lobogó szerinti tagállam igazgatásainak és a többi kijelölt testületnek a rendelkezésére bocsátani a kibocsátott és visszavont minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásokkal kapcsolatos információit.

7.

Tervvizsgálat

7.1.

A gyártó köteles tervvizsgálat végrehajtása céljából egy kijelölt testületet felkérni.

7.2.

A kérelmet olyan formában kell elkészíteni, hogy az tegye lehetővé a termék tervezésének, gyártásának és működésének a megértését és annak a vizsgálatát, hogy a termék kielégíti-e a nemzetközi jogi eszközök elvárásait.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 a műszaki tervezési leírásokat az alkalmazott követelményeket is beleértve,

 a megfelelőséget alátámasztó bizonyítékokat, különösen abban az esetben, ha az 5. cikkben meghatározott követelményeket nem teljes mértékben alkalmazzák. Az ilyen alátámasztó bizonyítékok között fel kell tüntetni a gyártó saját laboratóriumában, vagy általa megbízott laboratóriumban lefolytatott tesztelések eredményeit is.

7.3.

A kijelölt testület köteles megvizsgálni a kérelmet és, ha a terv megfelel a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök elvárásainak, kibocsátani a kérelmező számára az EK tervvizsgálati bizonyítványt. A bizonyítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényességi feltételeket, a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat, és ha szükséges, a termék működési leírását.

7.4.

A kérelmező a jóváhagyott terveken végrehajtott minden módosításról köteles azt a kijelölt testületet tájékoztatni, amely az EK tervvizsgálati bizonyítványt kibocsátotta. A jóváhagyott terveken végrehajtott módosításokhoz az EK tervvizsgálatot kibocsátó kijelölt testület további jóváhagyásának a megszerzése szükséges abban az esetben, ha a végrehajtott módosítások a nemzetközi jogi eszközök elvárásainak kielégítését vagy a termék rendeltetésszerű használatának a körülményeit befolyásolják. Az ilyen további jóváhagyást az eredeti EK tervvizsgálati bizonyítvány kiegészítése formájában kell megadni.

7.5.

A kijelölt testület felkérésre köteles a lobogó szerinti tagállamot és a többi kijelölt testületet tájékoztatni:

 a kibocsátott EK tervvizsgálati bizonyítványokról és azok kiegészítéseiről,

 a visszavont EK tervjóváhagyásokról és kiegészítő jóváhagyásokról.
Függelék a B. melléklethez

A gyártó által a kijelölt testület rendelkezésére bocsátandó műszaki dokumentáció

Az ebben a függelékben előírt rendelkezések a B melléklet összes moduljára vonatkoznak.

A B mellékletben említett műszaki dokumentációnak minden vonatkozó adatot és a gyártó által igénybe vett eszközt tartalmaznia kell, amely biztosítja, hogy a termék megfelel a lényeges vonatkozó elvárásoknak.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a termék tervezésének, gyártásának és működésének a megértését, továbbá lehetővé kell tennie a nemzetközi jogi eszközökben előírt megfelelőségi elvárások felmérését.

A dokumentációnak, a vizsgálat elvégzéséhez szükséges mértékben, tartalmaznia kell:

 a típus általános leírását,

 az összeállítási rajzot, építési szabványt és műhelyrajzokat, valamint az alkatrészek, szerelvények, áramkörök stb. rajzait,

 ezeknek a rajzoknak és vázlatoknak a megértéséhez szükséges leírásokat és szöveges magyarázatokat, beleértve a termék működését,

 a tervezési számítások eredményeit, független vizsgálatok eredményeit,

 független tesztelések eredményeit,

 telepítési, használati és karbantartási utasításokat.

Amennyiben szükséges, a tervdokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 a berendezésbe foglalt felszerelésre vonatkozó,

 a felszerelés gyártásával és/vagy ellenőrzésével és/vagy nyomon követésével kapcsolatos tanúsítványokat és bizonyítványokat,

 minden olyan egyéb dokumentumot, amelynek segítségével a kijelölt testület jobb vizsgálat végezhet.
C. MELLÉKLET

A tagállamok által a testületek kijelölésekor figyelembe veendő minimális elvárások

1. A kijelölt testületeknek ki kell elégíteniük az EN 45000 szabványsorozatban előírt elvárásokat.

2. A kijelölt testületnek függetlennek kell lennie és nem állhat a gyártók vagy szállítók ellenőrzése alatt.

3. A kijelölt testületnek a Közösség területén letelepedett testületnek kell lennie.

4. Ha a kijelölt testület típusjóváhagyásokat bocsát ki egy tagállam helyett és nevében, a tagállam köteles gondoskodni arról, hogy a kijelölt testület képesítései, műszaki szakértelme és személyzete megfelelő és alkalmas legyen az ebben az irányelvben előírt elvárások kielégítésére és magas szintű biztonság elérését garantálják.

5. A kijelölt testületnek rendelkeznie kell tengerészeti szakismeretekkel.

A kijelölt testület jogosult megfelelőségi vizsgálati eljárást lefolytatni mind a Közösségen belül, mind a Közösségen kívül letelepedett gazdálkodó szervezetek számára.

A kijelölt testület jogosult megfelelőségi vizsgálati eljárást lefolytatni mind a Közösség tagállamai, mind a Közösség területén kívüli államok számára mind otthoni székhelyű eszközeivel, mind külföldi leányvállalatai személyzetének foglalkoztatásával.

Ha a kijelölt testület leányvállalata folytat le megfelelőségi vizsgálati eljárásokat, a megfelelőségi vizsgálati eljárások okmányait a kijelölt testület által és nevében kell kiállítani, nem pedig a leányvállalat nevében.

Másik tagállamban letelepedett kijelölt testület leányvállalata ugyanakkor kibocsáthat megfelelőségi vizsgálati eljárással kapcsolatos dokumentumokat abban az esetben, ha azt az a másik tagállam jelölte ki.
D. MELLÉKLET

Megfelelőségi jelölés

A megfelelőségi jelölést az alábbi formában kell elkészíteni:

image

A jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell tartani.

A jelölés különféle elemeinek lényegileg ugyanolyan függőleges méretezésűnek kell lenniük, a minimális engedélyezett méret 5 mm.

Kisméretű felszerelések esetében a minimális méretkorlátozástól el lehet tekinteni.( 1 ) HL C 218., 1995.8.23., 9. o.

( 2 ) HL C 101., 1996.4.3., 3. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1995. november 29-i véleménye (HL C 339., 1995.12.18., 21. o.), a Tanács 1996. június 18-i közös álláspontja (HL C 248., 1996.8.26., 10. o.) és az Európai Parlament 1996. október 24-i határozata (HL C 347., 1996.11.18.).

( 4 ) HL C 271., 1993.10.7., 1. o.

( 5 ) HL C 220., 1993.8.30., 23. o.

( 6 ) HL L 139., 1989.5.23., 19. o. A legutóbb a 93/68/EGK irányelvvel (HL L 220., 1993.8.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 399., 1989.12.30., 18. o. A legutóbb a 93/95/EGK irányelvvel (HL L 276., 1993.11.9., 11. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 9 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

( 10 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

( 11 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 12 ) HL L 239., 2011.9.15., 1. o.

( 13 ) HL L 312., 2012.11.10., 1. o.

( 14 ) A típus a termék különféle változatait magában foglalhatja, amennyiben a változatok közötti eltérések nem befolyásolják a termék biztonságosságát és egyéb, a termék teljesítményével kapcsolatos elvárásokat.

Top