EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0057-20080321

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács 96/57/EK irányelve (1996. szeptember 3.) a háztartási elektromos hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiahatékonysági követelményeiről

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/57/2008-03-21

1996L0057 — HU — 21.03.2008 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 96/57/EK IRÁNYELVE

(1996. szeptember 3.)

a háztartási elektromos hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiahatékonysági követelményeiről

(HL L 236, 18.9.1996, p.36)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.)

  L 191

29

22.7.2005

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/28/EK IRÁNYELVE (2008. március 11.)

  L 81

48

20.3.2008
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 96/57/EK IRÁNYELVE

(1996. szeptember 3.)

a háztartási elektromos hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiahatékonysági követelményeirőlAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

mivel fontos a belső piac megfelelő működésére irányuló intézkedések elősegítése;

(2)

mivel a tagállami energiamegtakarítási programok javításáról szóló, 1985. január 15-i tanácsi határozat ( 4 ) felhívta a tagállamokat, hogy törekedjenek, és ahol szükséges növeljék erőfeszítéseiket az ésszerűbb energiafelhasználás elősegítésére az integrált energiamegtakarítási politika továbbfejlesztésével;

(3)

mivel a háztartási hűtőszekrények és fagyasztók fogyasztása képviseli a háztartási villamosenergia-fogyasztás jelentős részét a Közösségben, és így a teljes villamosenergia-fogyasztás jelentős részét; mivel a Közösség piacán rendelkezésre álló hűtőszekrények és fagyasztók különböző típusai adott térfogaton és hasonló jellemzők mellett nagyon különböző fogyasztási szinttel és így rendkívül eltérő energiahatékonysággal rendelkeznek;

(4)

mivel néhány tagállam a háztartási hűtőszekrények és fagyasztók hatékonysága tekintetében olyan rendelkezések elfogadására készül, amelyek a Közösségen belül kereskedelmi akadályokat teremthetnek;

(5)

mivel a tagállamoknak az egészségről, biztonságról, valamint a környezetvédelemről és a fogyasztóvédelemről szóló törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítését célzó javaslatokban a védelem magas szintjének biztosítását szükséges alapul venni; mivel ezen irányelv az ilyen készülékek energiahatékonyságának jelentős mértékű javításával magas szintű védelmet biztosít a környezet és a fogyasztó számára egyaránt;

(6)

mivel az ilyen intézkedések elfogadása a Közösség hatáskörébe tartozik; mivel ennek az irányelvnek a követelményei a céljához szükséges mértéken belül maradnak, és így összhangban állnak a Szerződés 3b. cikkében megállapított követelményekkel;

(7)

mivel továbbá a Szerződés 130r. cikke felhív a környezet védelmére és minőségének javítására, valamint a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítására, ez a két célkitűzés a Közösség környezetpolitikájának célkitűzései között szerepel; mivel a villamos energia termelésére és fogyasztására vezethető vissza az emberi tevékenység által kibocsátott széndioxid (CO2) 30 %-a és a közösségi primerenergia-fogyasztás mintegy 35 %-a; mivel ezek az arányok növekednek;

(8)

mivel a villamosenergia-felhasználás hatékonyságának javítására szolgáló közösségi cselekvési programról szóló, 1989. június 5-i 89/364/EGK tanácsi határozatnak ( 5 ) kettős célja a fogyasztók ösztönzése a nagy elektromos hatékonyságú készülékek és berendezések előnyben részesítésére és a készülékek és berendezések hatékonyságának javítására;

(9)

mivel a 1990. október 29-i tanácsi határozat célul tűzte ki a Közösségben 2 000-re a széndioxid (CO2) kibocsátásoknak az 1990-es szinten történő megőrzését; mivel e cél eléréséhez erőteljesebb intézkedések szükségesek a Közösségen belüli CO2-kibocsátások stabilizálása érdekében;

(10)

mivel a 91/565/EGK ( 6 ) határozat létrehozta a Közösségen belül az energiahatékonyság előmozdításának programját (SAVE program);

(11)

mivel a forgalomban lévő legújabb típusú hűtőszekrények és fagyasztók esetében tett energiahatékonysági intézkedések nem növelik meg túlságosan a gyártási költségeket, és a villamosenergia-megtakarításon keresztül néhány éven belül vagy még gyorsabban megtérülhet az induló költségük; mivel e számítások nem veszik figyelembe a villamosenergia-termelés külső költségeinek ily módon történő elkerüléséből, mint például a széndioxid (CO2) és más szennyezőanyagok kibocsátásának csökkenéséből származó hasznot;

(12)

mivel a piaci nyomás és a fejlettebb termelési folyamatok által létrejött „természetes” energiahatékonyság-növekedés, amely becslés szerint körülbelül 2 % évente, hozzá fog járulni a szigorúbb energiafogyasztási szabványok bevezetéséhez;

(13)

mivel a 92/75/EGK ( 7 ) irányelv (keretirányelv) és a 92/75/EGK irányelv végrehajtásáról szóló 94/2/EK ( 8 ) bizottsági irányelv, amely megköveteli a készülékek kötelező címkézését és az energiafogyasztás más formákban történő feltüntetését, növelni fogja a fogyasztók tudatosságát a háztartási hűtőszekrények és fagyasztók energiahatékonysága területén; mivel ez az intézkedés arra is ösztönözni fogja a különböző versenytársakat, hogy az ezen irányelv által megkövetelt szabványnál magasabb energiahatékonyságú készülékekkel jelenjenek meg a piacon; mivel azonban a fogyasztók tájékoztatását a szabvány megjelölésének kell kísérnie, a teljes jótékony hatás elérése és annak érdekében, hogy valóban javulás következzen be az eladott készülékek összes átlagos hatékonyságában;

(14)

mivel ennek az irányelvnek, amelynek célja a háztartási hűtőszekrények és fagyasztók energiahatékonyságának javítására vonatkozó technikai akadályok megszüntetése, követnie kell a műszaki harmonizáció és a szabványok új megközelítéséről szóló, 1985. május 7-i tanácsi határozat ( 9 ) által megállapított „új megközelítést”, amely kifejezetten megállapítja, hogy a jogharmonizáció a forgalomba hozott termékekre vonatkozó lényeges követelmények irányelvek útján történő elfogadására korlátozódik;

(15)

mivel hatékony végrehajtási rendszer szükséges az irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítására, a gyártók részére a tisztességes verseny feltételének garantálására, és a fogyasztók jogainak védelmére;

(16)

mivel tekintetbe kell venni a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól, és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozatot ( 10 );

(17)

mivel mindenhol, ahol ez lehetséges a nemzetközi kereskedelem érdekében nemzetközi szabványokat kell használni; mivel a hűtőszekrények és fagyasztók villamosenergia-fogyasztását az Európai Szabványügyi Bizottság nemzetközi szabványon alapuló 1995. júliusi EN 153-as szabványa határozza meg;

(18)

mivel ezen irányelv energiahatékonysági követelményeinek megfelelő háztartási hűtőszekrényeken és fagyasztókon fel kell tüntetni a „CE” jelölést és az ezzel kapcsolatos adatokat annak érdekében, hogy az alkalmassá váljon a szabad mozgásra;

(19)

mivel ez az irányelv a hálózatról üzemelő, élelmiszerek tárolására szolgáló háztartási hűtőszekrényekre és fagyasztókra vonatkozik, nem az egyedi alapon gyártott készülékekre; mivel a kereskedelmi használatra szánt hűtőberendezések változatosabbak és nem foglalhatók bele ezen irányelvbe,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

Ezt az irányelvet az I. mellékletben meghatározott új, hálózatról üzemelő háztartási hűtőszekrényekre, mélyhűtőkre, fagyasztókra és ezek kombinációira (továbbiakban: hűtőszekrények és fagyasztók) kell alkalmazni. Azon készülékek, amelyek más energiaforrásokat, különösen akkumulátorokat is használnak, továbbá az abszorpciós elven működő háztartási hűtőszekrények és fagyasztók és az egyedi előírások alapján gyártott készülékek nem tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe.

2. cikk

(1)  A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó hűtőszekrényeket és fagyasztókat csak akkor hozhassák forgalomba a Közösségben, ha a kérdéses készülék villamosenergia-fogyasztása kisebb vagy egyenlő, mint az adott kategóriához tartozó, az I. mellékletben meghatározott eljárások szerint kiszámított megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztási érték.

(2)  Az irányelv alkalmazási körébe tartozó hűtőszekrények és fagyasztók gyártói, a gyártó Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a készüléket a Közösségben forgalomba hozó személy felelős annak biztosításáért, hogy minden egyes forgalomba hozott készülék megfelel az (1) bekezdésben említett követelménynek.

3. cikk

(1)  A tagállamok nem tiltják, nem korlátozzák vagy nem akadályozzák területükön azoknak a hűtőszekrényeknek és fagyasztóknak a forgalomba hozatalát, amelyeket a „CE” jelöléssel láttak el, amely azt tanúsítja, hogy azok megfelelnek ezen irányelv minden rendelkezésének.

(2)  Ellenkező bizonyításig a tagállamok vélelmezik, hogy az 5. cikkben előírt „CE” jelöléssel ellátott hűtőszekrények és fagyasztók megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek.

(3)  

a) Amennyiben a hűtőszekrények és fagyasztók más szempontokat érintő olyan irányelvek alkalmazási körébe is tartoznak, amelyek szintén rendelkeznek a „CE” jelölés feltüntetéséről, az utóbbi jelzi, hogy a hűtőszekrények és fagyasztók, ellenkező bizonyításig, vélhetően megfelelnek az egyéb irányelvek rendelkezéseinek is.

b) Amikor azonban az irányelvek közül egy vagy több lehetővé teszi a gyártó számára egy átmeneti időszakban, hogy döntsön arról milyen szabályokat alkalmaz, a „CE” jelölés kizárólag a gyártó által alkalmazott irányelveknek való megfelelőséget jelzi. Ebben az esetben az alkalmazott irányelvek hivatkozási számát, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdetettnek megfelelően, fel kell tüntetni a hűtőszekrényeket és fagyasztókat kísérő dokumentumokban, ismertetésekben vagy utasításokban.

4. cikk

A hűtőszekrények és fagyasztók megfelelőségértékelési eljárásait, és a „CE” jelöléssel kapcsolatos kötelezettségeket a II. melléklet tartalmazza.

5. cikk

(1)  A készülékek forgalomba hozatalakor ezeken fel kell tüntetni a „CE” jelölést, ami a „CE” kezdőbetűkből áll. A használandó jelölés formáját a III. melléklet tartalmazza. A „CE” jelölést a hűtőszekrényeken és fagyasztókon, illetve ha lehetséges, a csomagoláson látható helyre, olvashatóan és letörölhetetlenül kell elhelyezni.

(2)  A hűtőszekrényeken és fagyasztókon minden olyan jelölés elhelyezése tilos, ami a „CE” jelölés jelentését és formáját tekintve harmadik személyek számára félrevezető lehet. Bármilyen más jelölés elhelyezhető a készüléken, a csomagoláson, a használati utasításon vagy más dokumentumon, feltéve hogy a „CE” jelölés látható és olvasható marad.

6. cikk

(1)  Amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy a „CE” jelölést nem megfelelően helyezték el, a gyártónak vagy a gyártó Közösségben letelepedett megbízott képviselőjének a kötelessége a termék megfelelővé tétele, valamint a jogsértés megszüntetése a tagállamok által megszabott feltételekkel összhangban. Amennyiben sem a gyártó, sem a gyártó képviselője nem telepedett le a Közösség területén, az a személy teljesíti a kötelezettségeket, aki a hűtőszekrényeket és fagyasztókat a Közösségben forgalomba hozza.

(2)  Amennyiben a termék továbbra sem felel meg az előírásoknak, a tagállam a 7. cikk rendelkezéseinek megfelelően megtesz minden szükséges intézkedést az érintett termék forgalomba hozatalának korlátozása vagy megtiltása érdekében, vagy annak biztosítására, hogy a terméket kivonják a piacról.

7. cikk

(1)  Ezen irányelvnek megfelelően hozott minden, a hűtőszekrények és fagyasztók forgalomba hozatalának korlátozásával kapcsolatos határozat ismerteti a határozat alapjául szolgáló pontos okokat. Az érintett felet haladéktalanul értesíteni kell a határozatról, és ezzel egyidejűleg tájékoztatni kell az érintett tagállamban hatályos jogszabályok alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és az azokra nyitva álló határidőkről.

(2)  A tagállam minden ilyen intézkedésről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a határozat okainak feltüntetésével. A Bizottságnak ezt az információt a többi tagállam tudomására kell hoznia.

8. cikk

Az irányelv elfogadásától számított 4 év eltelte előtt a Bizottság összehasonlítja az elért és a várt eredményeket. Az energiahatékonyság javítása második szakaszába való lépés érdekében a Bizottság az érdekelt felekkel konzultálva mérlegeli a háztartási hűtőszekrények és fagyasztók energiahatékonyságnak jelentős mértékű növeléséhez szükséges megfelelő intézkedések második csomagja elfogadásának szükségességét. Ebben az esetben minden egyes energiahatékonysági intézkedés és annak hatálybalépési időpontja azokon az energiahatékonysági szinteken fog alapulni, amelyek a kérdéses időpontban fennálló körülmények fényében gazdaságilag és műszakilag indokolhatóak. A háztartási hűtőszekrények és fagyasztók hatékonyságának javítására megfelelőnek ítélt minden más intézkedést is figyelembe vesznek.

9. cikk

(1)  A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetésétől számított 1 éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok ezen irányelv elfogadásának napjától számított 3 évig alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3)  Ezen irányelv elfogadását követő 3 évig a tagállamok engedélyezik az olyan hűtőszekrények és fagyasztók forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek ugyanazoknak a feltételeknek, amelyeket az ezen irányelv elfogadásának időpontjában a területükön alkalmaznak.

▼M1

9a. cikk

Ez az irányelv a használat alatti energiahatékonyság tekintetében az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) 15. cikke szerinti, az említett irányelvvel összhangban álló végrehajtási intézkedés, és  ►M2  a 2005/32/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban ◄ lehet módosítani vagy hatályon kívül helyezni.

▼B

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

A HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK MEGENGEDHETŐ LEGNAGYOBB VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁSÁNAKKISZÁMÍTÁSI MÓDSZERE ÉS MEGFELELŐSÉG-ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSA

A hűtőszekrények és fagyasztók villamosenergia-fogyasztása (amely kWh/24 órában fejezhető ki) a készülékek kategóriájának (pl. 1 csillagos hűtőszekrény, fagyasztóláda stb.), térfogatának, felépítése energiahatékonyságának (hőszigetelés vastagsága, kompresszor hatékonysága stb.), valamint a környezeti hőmérséklet és a készüléken belüli hőmérséklet közötti különbségnek a függvénye. Ezért az energiahatékonysági szabványok meghatározásakor figyelembe kell venni az energiafogyasztást befolyásoló fő endogén tényezőket (vagyis a készülék kategóriáját és térfogatát). Ezért a hűtőszekrények és fagyasztók megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztását egy lineáris egyenlet írja le, ami a készülék térfogatának függvénye; minden egyes készülékkategóriához más és más egyenlet került meghatározásra.

Egy adott készülék megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztásának kiszámításához a készüléket be kell sorolni a következő lista megfelelő kategóriáiba:Kategória

Meghatározás

1

Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű tér nélkül (1)

2

Hűtőszekrény/fagyasztó 5 °C és/vagy 12 °C térrel

3

Hűtőszekrény csillag nélküli alacsony hőmérsékletű térrel

4

Hűtőszekrény egycsillagos (*) alacsony hőmérsékletű térrel

5

Hűtőszekrény kétcsillagos (**) alacsony hőmérsékletű térrel

6

Hűtőszekrény háromcsillagos (***) alacsony hőmérsékletű térrel

7

Hűtőszekrény/fagyasztó négycsillagos (****) fagyasztótérrel

8

Fagyasztószekrény

9

Fagyasztóláda

10

Hűtőszekrény/fagyasztó kettőnél több ajtóval vagy a fentiekhez nem tartozó egyéb készülékek

(1)   Bármely, –6 vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű térrel.

mivel a hűtőszekrények és fagyasztók különböző hőmérsékleteken tartott különböző tereket tartalmaznak (ami jelentős hatással van a villamosenergia-fogyasztásra), a gyakorlatban a megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztást az egyenértékű térfogat függvényében határozzák meg, amely a különböző terek térfogatainak súlyozott összege.

Így ezen irányelv alkalmazásában egy hűtőszekrény egyenértékű térfogata (Ve.) az alábbiak szerint határozható meg:

Ve = Σ Vc × Wc × Fc × Cc

Wc = (25 – Tc) / 20

ahol Tc az egyes terek tervezési hőmérséklete (°C-ban),

Vc a készülékben egy adott típusú tér nettó térfogata és Fc 1,2-vel egyenlő jégmentes terek, és 1-gyel egyenlő más terek esetén,Cc = 1

a normál (N) és szokásosnál alacsonyabb hőmérsékletű (SN) klímaosztályokhoz tartozó hűtőszekrények és fagyasztók esetén,

Cc = Xc

a szubtrópusi (ST) klímaosztályhoz tartozó hűtőszekrények és fagyasztók esetén,

Cc = Yc

a trópusi (T) klímaosztályhoz tartozó hűtőszekrények és fagyasztók esetén.

A különböző tértípusokhoz tartozó Xc és Yc súlyozási együtthatók értékei:A tér hőmérsékletének megfelelően az Xc és Yc súlyozási együtthatók táblázata

 

Xc

Yc

Pincehőmérsékletű tér

1,25

1,35

Hűtőtér

1,20

1,30

0 °C hőmérsékletű tér

1,15

1,25

Csillag nélküli tér

1,15

1,25

1 csillagos (*) tér

1,12

1,20

2 csillagos (**) tér

1,08

1,15

3 (***) és 4 csillagos (****) terek

1,05

1,10

Mind az egyenértékű térfogat, mind a nettó térfogat literben van kifejezve.

A megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztást (Emax kWh/24 órában kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal kiszámítva), Ve. egyenértékű térfogattal rendelkező készüléktípus esetében a következő egyenletek fejezik ki az egyes készülékkategóriákban:Kategória

Meghatározás

Emax (kWh/24 h)

1

Hűtőszekrény alacsony hőmérsékletű terek nélkül

(0,207 × Ve. + 218) / 365

2

Hűtőszekrények 5 °C és/vagy 12 °C h terekkel

(0,207 × Ve. + 218) / 365

3

Hűtőszekrény csillag nélküli alacsony hőmérsékletű térrel

(0,207 × Ve. + 218) / 365

4

Hűtőszekrény, egycsillagos (*) alacsony hőmérsékletű terekkel

(0,557 × Ve. + 166) / 365

5

Hűtőszekrény, kétcsillagos (**) alacsony hőmérsékletű terekkel

(0,402 × Ve. + 219) / 365

6

Hűtőszekrény, háromcsillagos (***) alacsony hőmérsékletű terekkel

(0,573 × Ve. + 206) / 365

7

Hűtő/fagyasztó, négycsillagos (****) fagyasztó terekkel

(0,697 × Ve. + 272) / 365

8

Fagyasztószekrény

(0,434 × Ve. + 262) / 365

9

Fagyasztóláda

(0,480 × Ve. + 195) / 365

Kettőnél több ajtós hűtőszekrény/fagyasztó esetén, vagy a fent nem említett egyéb készülékek esetén a megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztást (Emax) a legalacsonyabb hőmérsékletű tér hőmérséklete és csillag szerinti besorolása határozza meg a következőképpen:A leghidegebb tér hőmérséklete

Kategória

Emax (kWh/24 óra)

> – 6 °C

1/2/3

(0,207 × Ve. + 218) / 365

≤ – 6 °C (*)

4

(0,557 × Ve. + 166) / 365

≤ – 12 °C (**)

5

(0,402 × Ve. + 219) / 365

≤ – 18 °C (***)

6

(0,573 × Ve. + 206) / 365

≤ – 18 °C (****)

7

(0,697 × Ve. + 272) / 365

Vizsgálati eljárások a készülékek ezen irányelv villamosenergia-fogyasztási követelményeinek való megfelelőségének ellenőrzésére

Ha egy ellenőrzésre átadott készülék villamosenergia-fogyasztása kisebb, vagy egyenlő mint Emax (a kategóriájában megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztási érték, a fenti meghatározás szerint), + 15 %, a készülék igazolást kap arról, hogy megfelel az ezen irányelv villamosenergia-fogyasztási követelményeinek. Amennyiben a készülék villamosenergia-fogyasztása nagyobb, mint Emax + 15 %, meg kell mérni további három készülék villamosenergia-fogyasztását. Amennyiben a három készülék villamosenergia-fogyasztásainak számtani közepe kisebb, vagy egyenlő mint Emax + 10 %, a készülék igazolást kap arról, hogy megfelel az ezen irányelv villamosenergia-fogyasztási követelményeinek. Ha a számtani közép túllépi az Emax + 10 % értéket, a készülék nem felel meg az ezen irányelv villamosenergia-fogyasztási követelményeinek.

Meghatározások

Az ebben a mellékletben használt kifejezések megegyeznek az Európai Szabványügyi Bizottság 1995. júliusi EN 153 európai szabványban megadott meghatározásokkal.
II. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS (A MODUL)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett, a 2. pontban megállapított kötelezettségeket teljesítő megbízott képviselője biztosítja, hogy a hűtőszekrények és fagyasztók megfelelnek az ezen irányelvben említett követelményeknek, és erről nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó minden általa gyártott készüléket ellát a „CE” jelöléssel, és elkészít egy írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot.

2.

A gyártó elkészíti a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt, és a gyártó, vagy annak Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles azt az utolsó készülék legyártásának időpontjától számított legalább hároméves időszakon keresztül a megfelelő nemzeti hatóságok vizsgálatához megőrizni.

Ha sem a gyártó, sem annak megbízott képviselője nem telepedett le a Közösségben, a műszaki dokumentáció elérhetőségét az a személy köteles biztosítani, aki a hűtőszekrényt a Közösségben forgalomba hozza.

3.

A műszaki dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a hűtőszekrények és fagyasztók megfelelnek-e ezen irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentáció tartalmazza a hűtőszekrény tervezését, gyártását és üzemelését a kiértékeléshez szükséges mértékben, valamint a következőket:

i. gyártó neve és címe;

ii. a típus egyértelmű azonosításához szükséges általános leírás;

iii. a típus fő tervezési jellemzőivel kapcsolatos információk, szükség szerint rajzokat is beleértve, és különösen azokra a tételekre vonatkozó információk, amelyek várhatóan kihatnak a villamosenergia-fogyasztására, mint pl. a méretek, térfogat, kompresszorjellemzők, sajátos jellemzők, stb.;

iv. használati utasítás, ha van;

v. az 5. pont alapján végrehajtott villamosenergia-fogyasztási mérések eredményei;

vi. a mérések megfelelőségének részletei az I. mellékletben meghatározott energiafogyasztási követelményekkel összehasonlítva.

4.

Egyéb közösségi jogszabály céljára létrehozott műszaki dokumentáció is használható, amennyiben megfelel e melléklet követelményeinek.

5.

A hűtőszekrények és fagyasztók gyártói felelősek ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó minden készülék villamosenergia-fogyasztásának meghatározásáért az EN 153 európai szabványban meghatározott eljárásoknak megfelelően, valamint a készüléknek a 2. cikk követelményeinek való megfeleléséért.

6.

A gyártó vagy képviselője megőrzi a megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát a műszaki dokumentációval együtt.

7.

A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy a gyártási folyamat biztosítsa, hogy a legyártott hűtőszekrények és fagyasztók megfeleljenek a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és ezen irányelv követelményeinek.
III. MELLÉKLET

„CE” MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS

A megfelelőségi jelölés „CE” kezdőbetűkből áll, megjelenése a következő:

image

Ha a „CE” jelölés méretét csökkentik vagy növelik, a fenti beosztásos rajzon megadott arányokat be kell tartani.

A „CE” jelölés különböző alkotóelemeinek lényegében azonos magasságúnak kell lenniük, amely magasság nem lehet 5 mm-nél kisebb.( 1 ) HL C 390., 1994.12.31., 30. o. és HL C 49., 1996.2.20., 10. o.

( 2 ) HL C 155., 1995.6.21., 18. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1995. október 26-i véleménye (HL C 308., 1995.11.20., 134. o.), a Tanács 1996 március 11-i közös álláspontja (HL C 120., 1996.4.24., 10. o.), és az Európai Parlament 1996. június 18-i határozata (HL C 198. 1996.7.8.)

( 4 ) HL C 20., 1985.1.22., 1. o.

( 5 ) HL L 157., 1989.6.9., 32. o.

( 6 ) HL L 307., 1991.11.8., 34. o.

( 7 ) HL L 297., 1992.10.3., 16. o.

( 8 ) HL L 45., 1994.2.17., 1. o.

( 9 ) HL C 136., 1985.6.4., 1. o.

( 10 ) HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

( 11 ) HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

Top