EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01973R0706-19860424

Consolidated text: A Tanács 706/73/EGK rendelete ( 1973. március 12. ) a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/706/1986-04-24

1973R0706 — HU — 24.04.1986 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 706/73/EGK RENDELETE

(1973. március 12.)

a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról

(HL L 068, 15.3.1973, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 1174/86/EGK RENDELETE (1986. április 21.)

  L 107

1

24.4.1986
▼B

A TANÁCS 706/73/EGK RENDELETE

(1973. március 12.)

a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokrólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az új tagállamoknak az Európai Gazdasági Közösséghez és az Európai Atomenergia-közösséghez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben 1972. január 22-én aláírt szerződésre ( 1 ) és különösen az ahhoz csatolt okmány 3. jegyzőkönyve 1. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a fent említett jegyzőkönyv 1. cikkének (2) bekezdése alapján azokat az Egyesült Királyságra alkalmazott közösségi rendelkezéseket kell alkalmazni a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten (a továbbiakban:„szigetek” szigetek), amelyek az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkoznak, valamint amelyek az 1081/71/EGK rendelettel ( 2 ) módosított, az ovalbumin és a lactalbumin kereskedelméről szóló, 1967. június 27-i 170/67/EGK tanácsi rendelet ( 3 ), valamint a legutóbb a 609/72/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, az egyes, mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított árukra alkalmazható kereskedelmi rendszer megállapításáról szóló, 1969. május 28-i 1059/69/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) hatálya alá tartoznak; mivel az áruk szabad mozgása és a piaci verseny feltételei betartásának megteremtése érdekében más közösségi szabályok rendelkezéseit is alkalmazni kell; mivel a Bizottság javaslata alapján a Tanács feladata a fent említett rendelkezések alkalmazási szabályainak megállapítása ezeken a területeken;

mivel a fent említett árucikkek szabad mozgásának biztosítása érdekében az Egyesült Királyságban alkalmazott kereskedelmi intézkedéseket általános szabályokként alkalmazni kell úgy, hogy az Egyesült Királyságot és a szigeteket e szabályok alkalmazása érdekében egyetlen tagállamnak tekintik;

mivel az e szigeteken vámok, díjak, lefölözések vagy más összegek címén beszedett összegek nem képezik a közösségi költségvetés részét; mivel ezért a közös agrárpolitika közösségi finanszírozását nem lehet alkalmazni; mivel a kivitel elősegítését célzó szabályokat nem lehet alkalmazni, és a Közösség által biztosított összegek a szigetek által biztosított támogatások maximumaként szolgálnak;

mivel lépéseket kell tenni annak megelőzése érdekében, hogy ezekről a szigetekről származó termékeket egy tagállam harmadik országokba exportálja a közösségi költségvetésből finanszírozott visszatérítésekből való részesedés céljából;

mivel egyes esetekben a közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó közösségi szabályok rendelkeznek az Egyesült Királyságból más tagállamokba irányuló kivitelekre nyújtott összegekről; mivel ezek az összegek a szigetek által biztosított támogatások maximumaként szolgálnak; mivel a többi kereskedelmi támogatást illetően a Közösségi szabályok alkalmazása az értesítési rendelkezésekre korlátozódik, és a Bizottság észrevételek megtételére jogosult;

mivel az említett termékek szabad mozgásának biztosítása érdekében az állat- és növényegészségüggyel kapcsolatos jogszabályokra, a vetőmagvak és szaporítóanyagok értékesítésére, az élelmiszerre és takarmányra vonatkozó jogszabályokra, a minőségi és forgalmazási előírásokra vonatkozóan más szabályokat kell alkalmazni, de csak olyan mértékben, amennyiben azok a kereskedelmet érintik;

mivel ezeken a szigeteken az állategészségügy terén a helyzet az észak-írországihoz hasonló; mivel ezért engedélyezni kell a szigeteknek, hogy e tekintetben az Észak-Írországban alkalmazott rendelkezéseket kövessék a kereskedelem akadályozása nélkül;

mivel a fent említett jegyzőkönyvben meghatározott célkitűzések elérése érdekében az így meghatározott intézkedések elégségeseknek tűnnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

(1)  Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, valamint a 170/67/EGK és az 1059/69/EGK rendelet hatálya alá tartozó áruk kereskedelmére vonatkozó, az Egyesült Királyságra alkalmazandó közösségi szabályokat alkalmazni kell a szigetekre, kivéve az Egyesült Királyságból származó kivitelhez nyújtott visszatérítésekre és kompenzációs összegekre vonatkozó szabályokat.

(2)  Az (1) bekezdésben említett szabályok alkalmazásának céljából az Egyesült Királyságot és a szigeteket egyetlen tagállamnak kell tekinteni.

(3)  Nem nyújtható visszatérítés vagy kompenzációs összeg az (1) bekezdésben említett olyan termékek tekintetében, amelyek e szigetekről származnak, vagy érkeznek, és amelyekre vonatkozóan a vámalakiságok elvégzése egy tagállamban történik.

(4)  Ha az (1) bekezdésben említett termékeket harmadik országokba exportálják, a szigetek nem nyújthatnak az Egyesült Királyság által, a közösségi szabályoknak megfelelően, a harmadik országokba történő kivitelre nyújtható visszatérítést vagy kompenzációs összeget meghaladó támogatást.

(5)  Ha az (1) bekezdésben említett termékeket a tagállamokba exportálják, a szigetek nem nyújthatnak az Egyesült Királyság által, a közösségi szabályoknak megfelelően, a másik tagállamba történő kivitelre nyújtható visszatérítést vagy kompenzációs összeget meghaladó támogatást.

2. cikk

Az (1) bekezdésben említett támogatásoktól eltérő támogatásokat illetően az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 93. cikke (1) bekezdésének és 93. cikke (3) bekezdése első mondatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Tanács, a Bizottság javaslatára, a Szerződés 92., 93. és 94. cikke más intézkedéseinek alkalmazásáról minősített többséggel eljárva határoz, amennyiben ez szükségesnek bizonyul.

▼M1

3. cikk

1973. szeptember 1-jétől a következő területekre vonatkozó közösségi rendelkezéseket az Egyesült Királyságban alkalmazott feltételek szerint kell alkalmazni a szigetekre történő behozatal vagy a szigetekről a Közösségbe történő kivitel esetén az 1. cikkben említett termékek tekintetében:

 az állategészségügyre vonatkozó jogszabályok,

 az állattenyésztésre vonatkozó jogszabályok,

 a növényegészségügyre vonatkozó jogszabályok,

 magok és magról nevelt növények értékesítése,

 élelmiszerre vonatkozó jogszabályok,

 takarmányra vonatkozó jogszabályok,

 minőségi és forgalmazási előírások.

A Csatorna-szigetek és a Man-sziget azonban fenntarthatja a behozatalra alkalmazott, a ragadós száj- és körömfájás betegségre vonatkozó különleges rendelkezéseket az élő állatok, a friss hús és a húsalapú termékek kereskedelme tekintetében. Az ilyen rendelkezések nem lehetnek korlátozóbbak az 1985. szeptember 15-én hatályban lévőknél.

▼B

4. cikk

Az 1. cikk részletes alkalmazási szabályait, különösen a kereskedelem eltérülését megelőző szabályokat a legutóbb a közös piacszervezésére vonatkozó rendelkezések megfelelő cikkeivel és a csatlakozási okmánnyal megfelelően módosított, a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1967. június 13-i 120/67/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) 26. cikkében meghatározott eljárás szerint kell elfogadni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL L 73., 1972.3.27., 5. o.

( 2 ) HL L 116., 1971.5.28., 9. o.

( 3 ) HL L 130., 1967.6.28., 2596/67. o.

( 4 ) HL L 75., 1972.3.23., 6. o.

( 5 ) HL L 141., 1969.6.12., 1. o.

( 6 ) HL L 117., 1967.6.19., 2269/67. o.

Top