EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az (EU) 2020/265 határozatnak a Rugalmassági Eszközből 2020-ban igénybe vett, a migrációra, a menekültáradatra és a biztonsági fenyegetésekre, a COVID-19-járvánnyal összefüggő azonnali intézkedésekre, valamint az Európai Ügyészség megerősítésére fordítandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról

COM/2020/171 final

Brüsszel, 2020.4.2.

COM(2020) 171 final

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az (EU) 2020/265 határozatnak a Rugalmassági Eszközből 2020-ban igénybe vett, a migrációra, a menekültáradatra és a biztonsági fenyegetésekre, a COVID-19-járvánnyal összefüggő azonnali intézkedésekre, valamint az Európai Ügyészség megerősítésére fordítandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról


INDOKOLÁS

Az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-én úgy határozott, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően 778,1 millió EUR összegben igénybe veszi a Rugalmassági Eszközt a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) céljaira ((EU) 2020/265 határozat 1 ).

A Bizottság 2020. március 27-én benyújtotta az 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet 2 . Ez többek között magában foglalta a 3. fejezetben a kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 423,3 millió EUR összegű emelését a Görögországban megnövekedett migrációs nyomás miatt felmerült szükségletek fedezésére, a COVID-19-járvánnyal összefüggésben szükséges azonnali intézkedések (a rescEU keretében az orvostechnikai felszerelések vadonatúj készlete) finanszírozására, valamint az Európai Ügyészség költségvetésének növelésére. A Bizottság az 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben azt javasolta, hogy a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 2018-ból rendelkezésre álló összegéből használjanak fel 350,0 millió EUR-t az emelés migrációhoz kapcsolódó részének fedezésére. A Bizottság javasolta továbbá, hogy az emelés fennmaradó részét (73,3 millió EUR) a Rugalmassági Eszközből igénybe vett összeg megfelelő kiigazítása révén finanszírozzák, és terjesszék ki az (EU) 2020/265 határozat célját 3 .

A Bizottság a mai napon benyújtja a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet 4 , amely a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak további, 3 000,0 millió EUR összegű emelését tartalmazza, hogy fedezze az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszköze annak érdekében történő újbóli működésbe léptetését, hogy segítse a tagállamokat a COVID-19-járvány következményeinek kezelésében, valamint tovább erősítse az uniós polgári védelmi mechanizmust/rescEU-t az alapvető erőforrások Európa-szerte történő szélesebb körű felhalmozásának és elosztásuk összehangolásának megkönnyítése céljából. Tekintettel arra, hogy a 3. fejezeten belül nincs lehetőség átcsoportosításra, és összhangban a szintén ma benyújtott, a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet módosítására irányuló azon javaslattal, amely megszünteti az ezen eszköz alkalmazási körére vonatkozó korlátozásokat 5 , a Bizottság ezen emelés fedezésére a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben javasolja a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék igénybevételét az e speciális eszköz keretében rendelkezésre álló 2 042,4 millió EUR-s 6 teljes összeg tekintetében.

A Rugalmassági Eszköz igénybevételére vonatkozó határozatjavaslat ezenfelül módosítja a 2019. november 27-i (EU) 2020/265 határozatot, és felváltja az 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt előterjesztett módosítást. Ez az új javaslat ezért a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak az 1/2020. és 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő összesített emelésére vonatkozik, az igénybe veendő teljes összeget 1 094,4 millió EUR-ra 7 emeli, valamint kimeríti az ezen eszköz keretében 2020-ra rendelkezésre álló összeget.

Mivel a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartaléknak a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben való felhasználása és a Rugalmassági Eszköz igénybevételére vonatkozó határozatjavaslat nem elegendő az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszköze finanszírozási szükségleteinek fedezésére, a Bizottság a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt külön javaslatot 8 tesz a rendkívüli tartalék 2020-ra vonatkozó 714,6 millió EUR összegű igénybevételére.

A Rugalmassági Eszköz naprakésszé tett igénybevételének megfelelő indikatív kifizetési előirányzatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

(millió EUR-ban, folyó árakon)

Év

A Rugalmassági Eszköz 2020-as igénybevételéhez kapcsolódó kifizetési előirányzatok

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Összesen

1 094,4

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az (EU) 2020/265 határozatnak a Rugalmassági Eszközből 2020-ban igénybe vett, a migrációra, a menekültáradatra és a biztonsági fenyegetésekre, a COVID-19-járvánnyal összefüggő azonnali intézkedésekre, valamint az Európai Ügyészség megerősítésére fordítandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra 9 és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)A Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket az Unió általános költségvetése egy vagy több más fejezetének felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

(2)Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 10 11. cikke értelmében a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa (2011-es árakon) 600 000 000 EUR, amelyet adott esetben az említett cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott, megszűnt összegek növelnek.

(3)Az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-én elfogadta a Rugalmassági Eszköz igénybevételére vonatkozó (EU) 2020/265 határozatot 11 , hogy a 2020-as pénzügyi évre 778 074 489 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot biztosítson a 3. fejezetben (Biztonság és uniós polgárság) a migráció, a menekültügy és a biztonság területén hozott intézkedések finanszírozására.

(4)Az 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet 12 többek között a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak 423 300 000 EUR összegű emelését tartalmazza a Görögországban megnövekedett migrációs nyomásból eredő szükségletek kielégítése, a COVID-19-járvánnyal összefüggésben szükséges azonnali intézkedések finanszírozása, valamint az Európai Ügyészség költségvetése növelésének fedezése érdekében. Ebből az átfogó emelésből 350 000 000 EUR-t az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott, kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék, 73 300 000 EUR-t pedig a Rugalmassági Eszköz 2020-ra vonatkozó további igénybevétele fedez. Ki kell igazítani az indikatív kifizetési profilt is.

(5)A 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet 13 a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak további, 3 000 000 000 EUR összegű emelését tartalmazza, hogy fedezze az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszköze annak érdekében történő újbóli működésbe léptetését, hogy segítse a tagállamokat a COVID-19-járvány következményeinek kezelésében, valamint tovább erősítse az uniós polgári védelmi mechanizmust/rescEU-t az alapvető erőforrások Európa-szerte történő szélesebb körű felhalmozásának és elosztásuk összehangolásának megkönnyítése céljából. Ebből az emelésből 2 042 402 163 EUR-t az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott, kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék, 243 039 699 EUR-t pedig a Rugalmassági Eszköz 2020-ra vonatkozó további igénybevétele fedez. Ki kell igazítani az indikatív kifizetési profilt is.

(6)Az (EU) 2020/265 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)Ennek a határozatnak a 2020. évi költségvetés módosításával egy napon kell hatályba lépnie, mivel a Rugalmassági Eszköz teszi lehetővé néhány intézkedésnek a többéves pénzügyi keretben 2020-ra vonatkozóan meghatározott felső határt meghaladó finanszírozását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/265 határozat 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdése a következőképpen módosul: a „778 074 489 EUR” szövegrész helyébe az „1 094 414 188 EUR” szövegrész lép.

Az (1) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép: „Az első albekezdésben említett összegeket a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak, valamint a COVID-19-járvány miatt az Európai Unióban kialakult egészségügyi válságnak és az Európai Ügyészség megnövekedett szükségleteinek a kezelésére szolgáló intézkedések finanszírozásának céljára kell felhasználni.”

A (2) bekezdés első albekezdésének a)–d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)    574 652 355 EUR 2020-ban;

b)    413 658 806 EUR 2021-ben;

c)    66 154 477 EUR 2022-ben;

d)    39 948 550 EUR 2023-ban.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    HL L 58., 2020.2.27., 51. o.
(2)    COM(2020) 145, 2020.3.27.
(3)    COM(2020) 140, 2020.3.27.
(4)    COM(2020) 170, 2020.4.2.
(5)    COM(2020) 174, 2020.4.2.
(6)    Ez az összeg figyelembe veszi a Bizottság által ma elfogadott „Technikai kiigazítás a speciális eszközök tekintetében” című dokumentumban (COM(2020) 173, 2020.4.2.) 2020-ra rendelkezésre bocsátott, 2019-ből fennmaradó mozgásteret (1 316,9 millió EUR).
(7)    Ez az összeg figyelembe veszi az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 2019-ben megszűnt 175 millió EUR-t, amelyet a Bizottság által ma elfogadott „Technikai kiigazítás a speciális eszközök tekintetében” című dokumentumban (COM(2020) 173, 2020.4.2.) hozzáadtak a Rugalmassági Eszközhöz.
(8)    COM(2020) 172, 2020.4.2.
(9)    HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(10)    A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
(11)

   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/265 határozata (2019. november 27.) a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről (HL L 58., 2020.2.27., 51. o.).

(12)    COM(2020) 145, 2020.3.27.
(13)    COM(2020) 170, 2020.4.2.
Top