EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

2. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamok számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás érdekében

COM/2020/170 final

Brüsszel, 2020.4.2.

COM(2020) 170 final

2. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamok számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás érdekében


Tekintettel:

az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (...) szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 44. cikkére,

az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó, 2019. november 27-én elfogadott általános költségvetésére 2 ,

a 2020. március 27-én elfogadott 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetre 3 ,

az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2020. évi költségvetés 2. számú költségvetés-módosítási tervezetét.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

A szakaszonkénti bontású bevételi kimutatás és a III. szakasz változásai elérhetők az EUR-Lexen ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm ).

Tartalomjegyzék

1.    Bevezetés    

2.    Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamok számára az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszközének újbóli működésbe léptetése révén            

2.1.    Háttér    

2.2.    A Szükséghelyzeti Támogatási Eszközön keresztül finanszírozandó intézkedések    

3.    Az uniós polgári védelmi mechanizmus további megerősítése (az Unión belül)    

4.    Finanszírozás    

5.    Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban    

INDOKOLÁS

1.    Bevezetés

A 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy a 3. fejezeten (Biztonság és uniós polgárság) belül 3 000,0 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 1 530,0 millió EUR kifizetési előirányzatot biztosítson az Unión belüli szükséghelyzeti támogatás nyújtásának finanszírozására a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközön keresztül, amelynek újbóli működésbe léptetését javasolja a Bizottság a COVID-19-járvány következményeinek kezelése érdekében, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítésére, hogy lehetővé váljon az alapvető erőforrások Európa-szerte történő szélesebb körű felhalmozása és elosztásának koordinálása 4 .

2.    Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamok számára az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszközének újbóli működésbe léptetése révén

2.1.    Háttér

Tekintettel a COVID-19-járvány miatt kialakult válság mélységére, valamint a közeljövőben az uniós költségvetésből támogatást igénylő szükségletek mértékére és jellegére, a Bizottság e költségvetés-módosítási tervezettel párhuzamosan azt javasolja, hogy a Tanács léptesse újból működésbe és módosítsa az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról szóló (EU) 2016/369 tanácsi rendeletet 5 annak érdekében, hogy az EU a jelenlegi COVID-19-világjárvány kiterjedtségével arányos, szélesebb eszköztárral rendelkezzen.

A Szükséghelyzeti Támogatási Eszközt 2016 márciusában hozták létre és egy hároméves időszakra léptették működésbe a menekültek Görögországba való tömeges beáramlását követően kialakult szükséghelyzet kezelésére. Az eszközt úgy alakították ki, hogy az EU-n belüli válságok elleni küzdelem általános eszközévé váljon, és csak súlyos nehézségek okozta rendkívüli körülmények esetén alkalmazzák. Bármely, humanitárius segítségnyújtást igénylő válság kezelésére igénybe vehető, és a támogatható intézkedések széles körét fedi le: A [...]szükséghelyzeti támogatás magában foglalhatja a [...] humanitárius segítségnyújtási intézkedések bármelyikét, és következésképpen kiterjedhet segítségnyújtási, mentési és szükség esetén védelmi műveletekre a katasztrófák vagy azok közvetlen utóhatásai esetén az élet megmentése és megóvása céljából 6 .

Az uniós polgári védelmi mechanizmus (rescEU), a polgári védelmi mechanizmus, valamint a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés keretében az európai strukturális és beruházási alapok és más uniós eszközök alkalmazására előirányzott intézkedések részben hozzájárulnak a jelenlegi népegészségügyi vészhelyzet kezeléséhez. A kihívás nagyságrendje és hatóköre azonban a járvány népegészségügyi vonatkozású humanitárius következményeinek az Unión belüli hatékony kezelését igényli. A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében nyújtott szükséghelyzeti támogatás előmozdítja az érintett tagállamok intézkedéseivel való kiegészítő jelleget és összhangot, valamint az uniós szinten más alapok és eszközök keretében finanszírozott intézkedésekkel való szinergiákat.

A fentiekre tekintettel a Bizottság javasolja a szükséghelyzeti támogatásról szóló (EU) 2016/369 rendelet szerinti támogatás mielőbbi működésbe léptetését és a szükséges erőforrások nyújtását. Ez lehetővé teszi az Unió számára, hogy intézkedéseket hozzon a súlyos következmények megelőzésére és enyhítésére egy vagy több tagállamban, és összehangolt módon kezelje a COVID-19-katasztrófához kapcsolódó szükségleteket, kiegészítve az egyéb uniós eszközök keretében nyújtott bármilyen támogatást.

2.2.    A Szükséghelyzeti Támogatási Eszközön keresztül finanszírozandó intézkedések

Tekintettel a helyzet sürgősségére, valamint a minden tagállamban tapasztalható, a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos népegészségügyi válsághelyzet súlyos jellegére, a Bizottság 2 700,0 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 1 380,0 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot javasol a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz számára.

A támogatás többek között a következő intézkedések finanszírozására használható fel:

az alapvető erőforrások szélesebb körű és gyorsabb felhalmozása és az elosztás koordinálása Európa-szerte,

a nemzetközi partnerektől behozandó védőfelszerelésekkel kapcsolatos szállítási igények kielégítése, valamint az EU-n belüli szállítás biztosítása,

a rászoruló betegek átszállítása szabad kapacitással rendelkező határon túli kórházakba,

határokon átnyúló együttműködés a leginkább érintett uniós régiók egészségügyi rendszereire nehezedő nyomás enyhítése érdekében,

az alapvető orvosi felszerelések központi beszerzése és kiosztása a kórházak számára, valamint a kórházi személyzet sürgősségi ellátása védőeszközökkel, például légzőkészülékekkel, lélegeztetőgépekkel, egyéni védőeszközökkel, többször használatos maszkokkal, gyógyszerekkel, terápiás készítményekkel, laboratóriumi felszerelésekkel és fertőtlenítőszerekkel,

az uniós vállalkozások gyártási kapacitásainak növelése és átalakítása az alapvető termékek és gyógyszerek ellátási hiányának sürgős kezeléséhez szükséges berendezések és anyagok gyors előállításának és alkalmazásának biztosítása érdekében,

a gondozási létesítmények számának növelése és az erőforrások gyarapítása, beleértve az ideiglenes és a félig állandó tábori kórházakat és az átalakított létesítmények támogatását,

a tesztkészletek gyártásának fokozása és a kulcsfontosságú alapanyagok beszerzésének támogatása,

a gyógyszerek és a tesztelési módszerek gyors fejlesztésének ösztönzése,

tesztelési eszközök (tesztkészletek, reagensek, hardverek) fejlesztése, beszerzése és elosztása.

A Bizottság teljes körű koordinációt biztosít annak érdekében, hogy a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében finanszírozott intézkedések bizonyos területeken (például a migránsok fogadására szolgáló létesítményekben) kiegészítsék az egyéb meglévő eszközöket, például a rescEU-t vagy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot. Az alkalmazást a járvány alakulásához igazítják, és a hatás maximalizálása érdekében összehangolják a tagállamok által hozott intézkedésekkel.

EUR

Költségvetési sor

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

III. szakasz – Bizottság

18 01 04 05

Unión belüli szükséghelyzeti támogatáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Unión belüli szükséghelyzeti támogatás

2 646 000 000

1 326 000 000

Összesen    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Az uniós polgári védelmi mechanizmus további megerősítése (az Unión belül)

A COVID-19-járvánnyal kapcsolatos uniós válaszintézkedések részeként az uniós polgári védelmi mechanizmus elősegíti a tagállamok közötti együttműködést. A közös közbeszerzés mellett és további biztonsági hálóként a Bizottság a rescEU/uniós polgári védelmi mechanizmus keretében új végrehajtási jogi aktust fogadott el annak érdekében, hogy támogassa a tagállamokat a szükséges felszerelések némelyikének beszerzésében (többek között terápiás készítmények, orvostechnikai felszerelések, egyéni védőeszközök, laboratóriumi felszerelések), és így növelje a közös közbeszerzés keretében beszerzett kiemelt termékek volumenét, valamint kiegészítse és kibővítse azok körét. A rescEU közvetlen támogatás 100 %-os finanszírozást biztosít az uniós költségvetésből, többek között e kapacitások fejlesztésének és az alkalmazásnak a teljes körű finanszírozására. A beszerzett felszerelések egy vagy több tagállamban kerülnek elhelyezésre, míg a döntéshozatalt uniós szinten szervezik, és a nemzeti készleteken felül biztosítanak szükséghelyzeti felszerelést. A felszerelések valamennyi tagállam számára elérhetők lesznek, és akkor kerülnek felhasználásra, ha nincs elegendő nemzeti kapacitás.

Az 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezettel 7 együtt bejelentettek szerint a Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU 2020. évi meglévő költségvetéséből (megelőzés és felkészültség az Unióban) 10,0 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot csoportosított át a COVID-19-járvány miatti egészségügyi ellenintézkedések és felszerelések támogatására, valamint javasolta a kötelezettségvállalási előirányzatok 70,0 millió EUR összegű és a kifizetési előirányzatok 40,0 millió EUR összegű emelését.

Tekintettel a válság gyors alakulására és a tagállamok kapcsolódó szükségleteire, a felhalmozásra irányuló erőfeszítésekhez további forrásokra van szükség. A rescEU hozzá tud járulni az olyan alapvető orvosi felszerelések – többek között a kórházi személyzet szempontjából a hatékony válaszadáshoz szükséges védőeszközök (maszkok, védőszemüvegek, overálok, gyógyászati célú nanoanyagok, fertőtlenítőszerek), valamint (invazív és nem invazív) lélegeztetőgépek – szélesebb körű felhalmozásához és elosztásának koordinálásához, amelyek iránt a kórházak tekintetében nagy a kereslet. A készleteket arra kell használni, hogy a szükséges orvostechnikai felszereléseket mindig a járvány és a fertőzés tetőzése által leginkább sújtott tagállamokba és régiókba juttassák el rövid időn belül, hogy az újrafelhasználható felszereléseket hatékonyan és eredményesen alkalmazhassák ott, ahol azokra éppen a legnagyobb szükség van.

A Bizottság ezért kötelezettségvállalási előirányzatokban 300,0 millió EUR, kifizetési előirányzatokban pedig 150,0 millió EUR összegű további emelést javasol.

A megerősített rescEU és az újból működésbe léptetett Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz egymást kiegészítik, és biztosítják a szükséges orvostechnikai felszerelések leghatékonyabb rendelkezésre bocsátását.

EUR

Költségvetési sor

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

III. szakasz – Bizottság

23 03 01 01

Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelmi felkészültség az Unióban

300 000 000

150 000 000

Összesen    

300 000 000

150 000 000

4.    Finanszírozás

Tekintettel arra, hogy a többéves pénzügyi keret 3. fejezetén belül nincs mozgástér és átcsoportosítási lehetőség, a Bizottság a következő speciális eszközök igénybevételét javasolja összesen 3 000,0 millió EUR összegben:

·a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék fennmaradó része 2 042,4 millió EUR összegben 8 . A Bizottság e költségvetés-módosítással párhuzamosan javasolja a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet módosítását, amely megszünteti az ezen eszköz alkalmazási körére vonatkozó korlátozásokat 9 ,

·a Rugalmassági Eszköz 243,0 millió EUR összegben 10 , valamint

·a rendkívüli tartalék az egyenlegre vonatkozóan (714,6 millió EUR), amelyet az 5. fejezeten (Igazgatás) belül 2020-ban rendelkezésre álló mozgástérből ellentételeznek 11 .

5.    Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban

EUR-ban

Fejezet

2020. évi költségvetés

2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet

2020. évi költségvetés

(az 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt)

(az 1–2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt)

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Felső határ

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Mozgástér

 

 

 

 

1a.

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Felső határ

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Mozgástér

 

 

 

 

1b.

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Felső határ

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Mozgástér

 

 

 

 

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Felső határ

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Mozgástér

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Részleges felső határ

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

A mozgástér kiszámítása során figyelembe nem vett, kerekítésből adódó különbözet

888 000

 

 

 

888 000

 

EMGA-mozgástér

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Biztonság és uniós polgárság

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

ebből: a rendkívüli tartalék keretében

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Felső határ

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Mozgástér

 

 

 

 

4.

Globális Európa

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Felső határ

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Mozgástér

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Igazgatás

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Felső határ

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Mozgástér

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

ebből: az intézmények igazgatási kiadásai

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Részleges felső határ

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Mozgástér

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Összesen

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

ebből: a rendkívüli tartalék keretében

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Felső határ

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Mozgástér

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Egyéb speciális eszközök

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Mindösszesen

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)    HL L 193., 2018.7.30.
(2)    HL L 57., 2020.2.27.
(3)    COM(2020) 145, 2020.3.27.
(4)    Az 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő emelésen felül (80,0 millió EUR, ebből 10,0 millió EUR az uniós polgári védelmi mechanizmuson belüli átcsoportosítással) (COM(2020) 145, 2020.3.27.).
(5)    COM(2020) 175, 2020.4.2.
(6)    (EU) 2016/369 tanácsi rendelet, 3. cikk, (2) bekezdés.
(7)    COM(2020) 145 final, 2020.3.27.
(8)    Ez az összeg figyelembe veszi a „Technikai kiigazítás a speciális eszközök tekintetében” című dokumentumban (COM(2020) 173, 2020.4.2.) 2020-ra rendelkezésre bocsátott, 2019-ből fennmaradó mozgásteret (1 316,9 millió EUR).
(9)    COM(2020) 174, 2020.4.2. Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet e módosításának legkésőbb e költségvetés-módosítási tervezet végleges elfogadásának napján hatályba kell lépnie.
(10)    COM(2020) 171, 2020.4.2.
(11)    COM(2020) 172, 2020.4.2.
Top