EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0097

Javaslat a Tanács rendelete az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

/* COM/2006/0097 végleges - CNS 2006/0029 */

52006PC0097

Javaslat a Tanács rendelete az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről /* COM/2006/0097 végleges - CNS 2006/0029 */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 6.3.2006

COM(2006) 97 végleges

2006/0029 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKOLÁS

A halászati partnerségi megállapodásokra vonatkozó, 2004. júliusi tanácsi következtetések elfogadása után a Közösség újratárgyalja valamennyi meglévő keretmegállapodást, amelyek helyébe az új keretmegállapodás fog lépni.

A Közösség és a Seychelle-szigetek 2005 márciusában parafálta a halászati ágazatban kialakítandó új partnerségről szóló megállapodást. A felek ezáltal egy új keretmegállapodásban és halászati jegyzőkönyvben állapodtak meg.

Az új halászati partnerségi megállapodás és az új jegyzőkönyv a halászati ágazatban gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködést ír elő az erőforrások védelmének és fenntartható kiaknázásának, valamint a vállalkozások között a halászati ágazatban közös érdeket képviselő gazdasági tevékenységek, és az ehhez kapcsolódó tevékenységek kifejlesztését célzó partnerségek kialakításának biztosítására.

A felek megállapodtak abban, hogy hatóságaiknak javasolni fogják a meglévő keretmegállapodás új partnerségi megállapodással és új halászati jegyzőkönyvvel való felváltását (a jegyzőkönyv külön eljárás keretében kerül elfogadásra).

A fentiek tükrében elmondható, hogy ez az új megállapodás a Közösség és a Seychelle Köztársaság kölcsönös hasznára ösztönözni fogja az erőforrások felelősségteljes és fenntartható kiaknázását.

Ezek alapján a Bizottság javasolja, hogy a Tanács fogadja el az EK és a Seychelle-szigetek között létrejött új halászati megállapodás megkötését.

2006/0029 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésével és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[2],

mivel:

(1) A Közösség az 1708/87/EGK tanácsi rendelettel a jóváhagyta a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodást[3]. Az említett megállapodás keretében a két fél tárgyalásokat folytatott a megállapodás új halászati partnerségi megállapodással való felváltásáról.

(2) E tárgyalások után a felek 2005 márciusában parafáltak egy halászati partnerségi megállapodást.

(3) A halászati partnerségi megállapodás a halászati ágazatban gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködést ír elő az erőforrások védelmének és fenntartható kiaknázásának, valamint a vállalkozások között a halászati ágazatban közös érdeket képviselő gazdasági tevékenységek és az ehhez kapcsolódó tevékenységek kifejlesztését célzó partnerségek kialakításának biztosítására.

(4) E megállapodást jóvá kell hagyni.

(5) Az új megállapodás hatálybalépésének következményeként a 1708/87/EGK rendelet tárgytalanná válik, ezért azt az egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodást (a továbbiakban: „a megállapodás”) a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e rendelethez.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személyeket.

3. cikk

Az 1708/87/EGK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én

a Tanács részéről

az elnök

Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: „a Közösség”, és

A Seychelle Köztársaság, a továbbiakban: „Seychelle-szigetek”, a továbbiakban együtt: „a felek”,

FIGYELEMMEL a Közösség és a Seychelle-szigetek között különösen a Cotonou-i Megállapodás keretében megvalósuló szoros munkakapcsolatra, és e munkakapcsolat elmélyítésére irányuló kölcsönös óhajukra,

TEKINTETTEL az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményére,

TUDATÁBAN a felelősségteljes halászat vonatkozásában a FAO 1995. évi konferenciáján elfogadott magatartási kódexben megállapított elvek fontosságának,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, HOGY az élő tengeri erőforrások hosszú távú védelme és fenntartható kiaknázásának biztosítására kölcsönös érdekükben együttműködjenek a felelősségteljes halászat bevezetésének előmozdításában,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy ezen együttműködésnek olyan kezdeményezések és intézkedések formájában kell megvalósulnia, amelyek – akár, együttesen, akár külön-külön – kiegészítik a szakpolitikát és összhangban állnak azzal, valamint biztosítják az erőfeszítések szinergiáját,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a felek e célokból párbeszédet kezdjenek a Seychelle-szigetek halászati ágazati politikájának meghatározása érdekében, gondoskodjanak az e politika hatékony végrehajtását biztosító megfelelő eszközök azonosításáról, illetve arról, hogy a gazdasági szereplők és a civil társadalom a folyamat részese legyen,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy meghatározzák a közösségi hajók által a Seychelle-szigetek vizein végzett halászati tevékenységek, valamint az e vizeken a felelősségteljes halászat bevezetése érdekében nyújtott közösségi támogatás irányadó feltételeit,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a halászati iparban és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekben szorosabb gazdasági együttműködést érjenek el olyan közös vállalkozások létrehozásával és fejlesztésével, amelyekben mindkét fél társaságai érdekeltséggel rendelkeznek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODOTT MEG:

1. cikk – Hatály

E megállapodás az alábbiakra irányadó elveket, szabályokat és eljárásokat határozza meg:

- gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködés a halászati ágazatban a Seychelle-szigetek vizein a felelősségteljes halászat bevezetése, a halászati erőforrások védelmének és fenntartható kiaknázásának biztosítása, valamint a Seychelle-szigetek halászati ágazatának fejlesztése céljából;

- a közösségi halászhajóknak a Seychelle-szigetek vizeire történő bejutására irányadó feltételek;

- az Seychelle-szigetek vizeiben folytatott halászat ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések, a fenti szabályok és feltételek betartásának, a halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó intézkedések hatékonyságának, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megakadályozásának biztosítására;

- a társaságok közötti partnerségek, amelyek célja a halászati ágazatban a gazdasági tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek közös érdekből történő fejlesztése.

2. cikk – Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a) „Seychelle-szigeteki hatóságok”: a Seychelle-szigetek halászati hatósága;

b) „közösségi hatóságok”: az Európai Bizottság;

c) „közösségi hajó”: a Közösség valamely tagállamának lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajó;

d) „közös vállalkozás”: halászati vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységek végzése céljából a felek hajótulajdonosai vagy nemzeti vállalkozásai által a Seychelle-szigeteken létrehozott kereskedelmi társaság;

e) „vegyes bizottság”: a Közösség és a Seychelle-szigetek képviselőiből álló bizottság, amelynek feladatait a megállapodás 9. cikke ismerteti.

3. cikk – A megállapodás végrehajtásának elvei és célkitűzései

(1) A felek vállalják, hogy az övezetben halászó különböző flották közötti megkülönböztetésmentesség elve alapján a Seychelle-szigeteki vizeken előmozdítják a felelősségteljes halászatot, a földrajzi régióban lévő fejlődő országok között megkötött megállapodások sérelme nélkül, a kölcsönös halászati megállapodásokat is beleértve.

(2) A felek együttműködnek a Seychelle-szigeteki halászati övezet ágazati halászati politikájának meghatározása és végrehajtása érdekében, és e célból a szükséges reformokról politikai párbeszédet kezdeményeznek. Vállalják, hogy e területen nem fogadnak el intézkedéseket anélkül, hogy egymással konzultáltak volna.

(3) A felek az e megállapodás alapján – akár közösen, akár egyoldalúan – végrehajtott intézkedések, programok és fellépések előzetes, folyamatban lévő és utólagos értékeléseinek elvégzésében is együttműködnek.

(4) A felek vállalják, hogy e megállapodást a felelősségteljes gazdasági és társadalmi kormányzás elveivel összhangban hajtják végre.

(5) A Seychelle-szigeteki tengerészeknek a közösségi hajókon történő alkalmazására a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozata az irányadó, amely alkalmazandó a megfelelő szerződésekhez való jog, és a munkavégzés általános feltételei vonatkozásában. Ez különösen az egyesülési szabadságra, és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében a megkülönböztetés kizárására vonatkozik.

4. cikk – Együttműködés a statisztika terén

(1) A megállapodás hatályának időszakában a Közösség és a Seychelle-szigetek ellenőrzi a Seychelle-szigeteki halászati övezet erőforrásainak állapotát; e célból évente – a Közösségben, illetve a Seychelle-szigeteken felváltva – közös tudományos ülést tartanak.

(2) Az éves tudományos ülés következtetései és a legjobb, rendelkezésre álló tudományos vélemény alapján a felek a 9. cikkben előírt vegyes bizottságon belül konzultálnak egymással, és – amennyiben szükséges – közös megállapodással intézkedéseket hoznak a halászati erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására.

(3) A felek akár közvetlenül, akár az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) keretében konzultációt folytatnak az Indiai-óceán élő erőforrásainak kezelése és védelme, illetve az idevágó tudományos kutatásban való együttműködés céljából.

5. cikk – A közösségi hajók hozzáférése a Seychelle-szigeteki vizeken lévő halászterületekhez

(1) A Seychelle-szigetek vállalja, hogy e megállapodással – beleértve annak jegyzőkönyvét és mellékletét – összhangban halászati övezeteiben engedélyezi a közösségi hajók számára halászati tevékenységek folytatását.

(2) Az e megállapodás hatálya alá tartozó halászati tevékenységekre a Seychelle-szigetek törvényei és rendeletei vonatkoznak. A Seychelle-szigetek hatóságai értesítik a Bizottságot e jogszabályok bármilyen módosításáról.

(3) Seychelle-szigetek felelősséget vállal a jegyzőkönyvben szereplő, a halászatra vonatkozó ellenőrzési rendelkezések hathatós alkalmazásáért. A közösségi hajók együttműködnek az ilyen ellenőrzések elvégzéséért felelős Seychelle-szigeteki hatóságokkal.

(4) A Közösség megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy hajói megfeleljenek e megállapodásnak és a Seychelle-szigetek joghatósága alá tartozó vizeken folytatott halászatra irányadó jogszabályoknak.

6. cikk – Engedélyek

(1) A közösségi hajók csak az e megállapodás alapján kiállított halászati engedély birtokában halászhatnak a Seychelle-szigetek halászati övezetében.

(2) A hajók halászati engedélyének megszerzésére vonatkozó eljárást, a hajótulajdonosok által fizetendő díjakat és a fizetési módokat a jegyzőkönyv melléklete határozza meg.

7. cikk – Pénzügyi hozzájárulás

(1) A Közösség a Seychelle-szigeteknek pénzügyi hozzájárulást nyújt a jegyzőkönyvben és a mellékletekben megállapított feltételekkel összhangban. Ez az egyszeri hozzájárulás két kapcsolódó elemből tevődik össze, nevezetesen:

a) a közösségi hajók hozzáférése a Seychelle-szigetek halászterületeihez;

b) a Seychelle-szigeteki vizeken a felelősségteljes halászat bevezetésére és a halászati erőforrások fenntartható kiaknázására a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatás.

(2) A pénzügyi hozzájárulásnak az (1) bekezdés b) pontjában említett elemét a felek közötti, a jegyzőkönyvvel összhangban történt közös megegyezéssel azonosított, a Seychelle-szigeteki ágazati halászati politikával összefüggésben elérendő célkitűzések tükrében, valamint a halászati politika végrehajtására vonatkozó éves és többéves programmal összhangban határozzák meg és kezelik.

(3) A Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulást minden évben a jegyzőkönyvvel összhangban, valamint a hozzájárulás összegében bekövetkező bármilyen változás esetén a megállapodásban és a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint fizetik, amely változások az alábbiak eredményeképpen jelentkeznek:

a) a Seychelle-szigeteki vizeken a halászati tevékenységeket megakadályozó, a természeti jelenségeken kívüli súlyos körülmények;

b) a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségeknek a felek közös megegyezéssel, az érintett állományok kezelésének céljából történő csökkentése, amennyiben ezt – a legjobb, rendelkezésre álló tudományos vélemény alapján – szükségesnek tartják az erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása végett;

c) a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségeknek a felek közös megegyezéssel történő növelése, amennyiben a legjobb, rendelkezésre álló tudományos vélemény egyetért azzal, hogy az erőforrások állapota ezt lehetővé teszi;

d) a Seychelle-szigetek részére az ágazati halászati politika végrehajtására nyújtott közösségi pénzügyi támogatás feltételeinek újraértékelése, amennyiben ezt az éves és többéves programozás mindkét fél által megfigyelt eredményei indokolják;

e) e megállapodásnak a 12. cikk szerinti megszüntetése;

f) e megállapodás alkalmazásának a 13. cikk szerinti felfüggesztése.

8. cikk – Az együttműködés előmozdítása a gazdasági szereplők között és a civil társadalomban

(1) A felek ösztönzik a gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködést a halászati ágazatban és a kapcsolódó ágazatokban. Az e célból esetlegesen meghozható különböző intézkedések összehangolása érdekében konzultálnak egymással.

(2) A felek ösztönzik a halászati technikákra és a halászeszközökre, a halászati termékek tartósítására és ipari feldolgozására vonatkozó információk cseréjét.

(3) A felek törekednek arra, hogy az üzlet- és a beruházásfejlesztés számára kedvező környezet kialakításának ösztönzésével műszaki, gazdasági és kereskedelmi téren kedvező feltételeket teremtsenek a felek vállalkozásai közötti kapcsolatok előmozdításához.

(4) A felek különösen a közös vállalkozások létrehozását ösztönzik, ami közös érdekük. A közös vállalkozások Seychelle-szigeteken való létrehozásakor, és a közösségi hajóknak a közös vállalkozásokra történő átruházásakor a Seychelle-szigeteki és közösségi jogszabályokat szigorúan be kell tartani.

9. cikk – Vegyes bizottság

(1) E megállapodás alkalmazásának ellenőrzése érdekében vegyes bizottság jön létre. A vegyes bizottság a következő feladatokat látja el:

a) a megállapodás eredményeinek, értelmezésének és alkalmazásának ellenőrzése, és különösen a jegyzőkönyv 7. cikkének (2) bekezdésében említett éves és többéves programozás meghatározása, illetve végrehajtásának értékelése;

b) a kölcsönös érdekbe tartozó, halászattal kapcsolatos kérdések megválaszolásához szükséges kapcsolatok biztosítása;

c) fórumként való eljárás a megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő viták békés rendezéséhez;

d) szükség esetén a halászati lehetőségek és következésképpen a pénzügyi hozzájárulás szintjének újraértékelése;

e) bármely más, a felek által kölcsönösen megállapított feladat.

(2) A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik – Közösségben és a Seychelle-szigeteken felváltva –, és az üléseken az ülésnek otthont adó fél elnököl. Bármelyik fél kérésére rendkívüli ülést tartanak.

10. cikk – A megállapodás hatálya alá tartozó földrajzi terület

Ezt a megállapodást egyrészt azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés – az említett Szerződésben meghatározott feltételekkel – alkalmazandó, másrészt a Seychelle-szigetek területén.

11. cikk – Időtartam

E megállapodást a hatálybalépésének napjától számított hat évig kell alkalmazni; a megállapodás további hatéves időszakokra megújítható, kivéve a 12. cikkel összhangban történő felmondási értesítés esetén.

12. cikk – Felmondás

(1) E megállapodást bármelyik fél felmondhatja olyan súlyos körülmények esetén, mint például az érintett állományok leépülése, annak felfedezése, hogy a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségek kiaknázása alacsonyabb szinten valósítható meg, vagy a felek által a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászat elleni küzdelem tekintetében tett kötelezettségvállalások betartásának elmulasztása.

(2) Az érintett fél a kezdeti időszak, vagy minden további időszak lejárati időpontja előtt legalább hat hónappal írásban értesíti a másik felet a megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról.

(3) Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a felek konzultációt kezdenek.

(4) A 7. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás a felmondás hatályba lépésének évében arányosan és időarányosan csökken.

13. cikk – Felfüggesztés

(1) E megállapodás alkalmazása a felek bármelyikének kezdeményezésére felfüggeszthető a megállapodásban megállapított rendelkezések alkalmazása tekintetében meglévő súlyos nézeteltérés esetén. A felfüggesztéshez az érintett fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal írásbeli értesítést küld szándékáról. Ezen értesítés kézhezvétele után a felek konzultációt kezdenek a nézeteltérések békés rendezése érdekében.

(2) A 7. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás a felfüggesztés időtartamának megfelelően arányosan és időarányosan csökken.

14. cikk – Jegyzőkönyv és melléklet

A jegyzőkönyv és a melléklet a megállapodás szerves részét képezi.

15. cikk – Hatályon kívül helyezés és ideiglenes rendelkezések

(1) Ez a megállapodás hatálybalépésének napján hatályon kívül helyezi és felváltja az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló, 1987. évi megállapodást.

(2) Az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi hozzájárulásnak a 2005. január 18. és 2011. január 17. közötti időszakra történő meghatározásáról szóló jegyzőkönyv azonban a jegyzőkönyv 1. cikkében feltüntetett időszak alatt hatályban marad, és e megállapodás szerves részévé válik.

16. cikk – Hatálybalépés

Ez a megállapodás, amely két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, azon a napon lép hatályba, amelyen a felek értesítik egymást az elfogadásához szükséges eljárásuk befejezéséről.

****

[1] HL L […]., […]., […]. o.

[2] HL L […]., […]., […]. o.

[3] HL L 119., 1987.5.7., 26. o.

Top