EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1942

A Bizottság (EU) 2022/1942 végrehajtási rendelete (2022. október 13.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Jasminum polyanthum Franchet egyes, Ugandából származó, ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról, az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek az említett, ültetésre szánt növényeknek az Unió területére történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek a Jasminum polyanthum Franchet Izraelből származó, ültetésre szánt egyes növényeinek az Unió területére történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő helyesbítéséről

C/2022/7176

OJ L 268, 14.10.2022, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1942/oj

2022.10.14.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1942 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. október 13.)

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Jasminum polyanthum Franchet egyes, Ugandából származó, ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról, az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek az említett, ültetésre szánt növényeknek az Unió területére történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek a Jasminum polyanthum Franchet Izraelből származó, ültetésre szánt egyes növényeinek az Unió területére történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet (2) előzetes kockázatértékelés alapján megállapítja a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét.

(2)

Az (EU) 2018/2018 bizottsági végrehajtási rendelet (3) különös szabályokat állapít meg a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok tekintetében az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikkének (4) bekezdésében említett kockázatértékelés elvégzése érdekében követendő eljárásra vonatkozóan.

(3)

Előzetes kockázatértékelést követően a harmadik országokból származó ültetésre szánt növények 34 nemzetségét és egy faját magas kockázatú növényként felvették az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletébe. A melléklet tartalmazza a Jasminum L. nemzetséget is.

(4)

Az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendelet (4) rendelkezik az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt azon növények, növényi termékek és egyéb áruk jegyzékéről, amelyek csak különleges követelmények teljesülése esetén hozhatók be az Unió területére vagy szállíthatók azon belül.

(5)

2019. december 4-én Uganda kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a Jasminum polyanthum Franchet növényeinek nem gyökeres dugványai Unióba történő kivitele iránt. A kérelemhez csatolták a vonatkozó technikai dokumentációt.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2022. március 31-én tudományos szakvéleményt fogadott el az Ugandából származó Jasminum polyanthum Franchet nem gyökeres dugványai árukockázatának értékeléséről (5). A Hatóság megállapította, hogy a Bemisia tabaci (nem uniós populációk), a Coccus viridis, a Diaphania indica, a Pulvinaria psidii, a Scirtothrips dorsalis és a Selenaspidus articulatus a szóban forgó, ültetésre szánt növények releváns károsítói.

(7)

A Hatóság értékelte a dokumentációban a Bemisia tabaci (nem uniós populációk), a Coccus viridis, a Diaphania indica, a Pulvinaria psidii, a Scirtothrips dorsalis és a Selenaspidus articulatus károsítókra vonatkozóan leírt kockázatcsökkentő intézkedéseket, és megbecsülte az árunak az említett károsítóktól való mentessége valószínűségét.

(8)

E szakvélemény alapján úgy tekinthető, hogy a Jasminum polyanthum Franchet növényeinek az Ugandából származó, nem gyökeres dugványai Unióba történő behozatalából eredő növényegészségügyi kockázat elfogadható szintre csökken, amennyiben megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket alkalmaznak az említett, ültetésre szánt növényekhez kapcsolódó károsítók jelentette kockázat kezelésére. Következésképpen az Ugandából származó Jasminum polyanthum Franchet növényeinek nem gyökeres dugványai a továbbiakban nem tekinthetők magas kockázatú növénynek.

(9)

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az Uganda által a dokumentációban leírt intézkedések elégségesnek tekinthetők ahhoz, hogy elfogadható szintre csökkentsék az árunak az Unió területére történő behozatalából eredő kockázatot. Az említett intézkedéseket ezért növényegészségügyi behozatali követelményekként kell meghatározni annak érdekében, hogy az említett áru behozatala esetén az Unió területének növényegészségügyi védelme biztosított legyen.

(11)

Az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (6) II. melléklete az uniós zárlati károsítók között felsorolja a Bemisia tabaci (nem uniós populációk) és a Scirtothrips dorsalis károsítókat. A Coccus viridis, a Pulvinaria psidii és a Selenaspidus articulatus még nem szerepel az uniós zárlati károsítók jegyzékében, de a teljeskörű kockázatértékelés rámutathat, hogy teljesítik a jegyzékbe foglalás követelményeit.

(12)

Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

A Hatóság véleménye szerint eddig nem állnak rendelkezésre adatok a Jasminum polyanthum Franchet gazdaszervezethez kapcsolódó Diaphania indica károsítóról. Következésképpen e károsító tekintetében nem szükséges megállapítani behozatali követelményeket.

(14)

Az (EU) 2021/419 végrehajtási rendelet (7) módosította az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletet, megállapítva, hogy a Jasminum L. ültetésre szánt növényei nem hozhatók be az Unióba, a Jasminum polyanthum Franchet növényeinek az Izraelből származó, ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai kivételével. Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet melléklete módosításra került annak érdekében, hogy tartalmazza azokat a növényegészségügyi behozatali követelményeket, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy az említett, ültetésre szánt növényeknek Izraelből az Unióba történő behozatalából eredő kockázat elfogadható legyen. Ezek a növényegészségügyi követelmények tévesen tartalmaztak a Scirtothrips dorsalis uniós zárlati károsítóra vonatkozó intézkedéseket. Mivel az (EU) 2016/2031 rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében tilos az uniós zárlati károsítóknak az Unió területére történő behozatala és az Unió területén belüli szállítása, tartása, szaporítása vagy kiengedése, nem volt szükség a Scirtothrips dorsalis tekintetében intézkedéseket megállapítani az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet mellékletében.

(15)

Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(16)

Az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló WTO-megállapodásból (8) eredő uniós kötelezettségeknek való megfelelés érdekében az Ugandából származó Jasminum polyanthum Franchet növényei nem gyökeres dugványainak behozatalát a lehető legrövidebb időn belül folytatni kell. Ezért ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon kell hatályba lépnie.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet III. mellékletének megfelelően helyesbítésre kerül.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. október 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról (HL L 323., 2018.12.19., 10. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/2018 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkének (1) bekezdése szerinti, a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó kockázatértékelés elvégzése érdekében követendő eljárásra vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (HL L 323., 2018.12.19., 7. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 21.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről (HL L 275., 2020.8.24., 5. o.).

(5)  EFSA PLH Panel (az EFSA növényegészségügyi tudományos testülete), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Jasminum polyanthum unrooted cuttings from Uganda (Tudományos szakvélemény az Ugandából származó Jasminum polyanthum nem gyökeres dugványai árukockázatának értékeléséről). EFSA Journal 2022;20(5):7300, 83. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7300.

(6)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2021/419 végrehajtási rendelete (2021. március 9.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Jasminum polyanthum Franchet egyes Izraelből származó, ültetésre szánt növényei és az Ullucus tuberosus-ra vonatkozó Kombinált Nómenkaltúra-kódok kiigazítása, valamint az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek az említett ültetésre szánt növények Unióba való behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 83., 2021.3.10., 6. o.)

(8)  Az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló WTO-megállapodás (SPS-megállapodás), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletének 1. pontjában a táblázat második oszlopában („Leírás”) a „Jasminum L., a Jasminum polyanthum Franchet növények Izraelből származó, ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai kivételével” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Jasminum L., a Jasminum polyanthum Franchet növények Izraelből és Ugandából származó, ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai kivételével”.


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet mellékletében szereplő táblázat a „Jasminum polyanthum Franchet növényeinek ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai” után a következő bejegyzéssel egészül ki:

Növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok

KN-kód

Származási harmadik országok

Intézkedések

„A Jasminum polyanthum Franchet növényeinek ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai

ex 0602 10 90

Uganda

a)

Hatósági nyilatkozat arról, hogy

i.

a növények mentesek a Coccus viridis, a Pulvinaria psidii és a Selenaspidus articulatus károsítótól;

ii.

a növényeket a Coccus viridis, a Pulvinaria psidii és a Selenaspidus articulatus behurcolása ellen fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették;

iii.

a termesztési helyet a Coccus viridis, a Pulvinaria psidii és a Selenaspidus articulatus jelenlétének kimutatása céljából legalább havonta egyszer elvégzett hatósági vizsgálat során az említett károsítóktól mentesnek találták;

iv.

a növények szállítmányain közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek a Coccus viridis, a Pulvinaria psidii és a Selenaspidus articulatus jelenlétének kimutatása céljából, és a vizsgált minta mérete lehetővé tette a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség 99 %-os megbízhatósággal történő kimutatását minden egyes károsító esetében;

b)

az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a »Kiegészítő nyilatkozat« rovatban a következőket tartalmazzák:

i.

a következő nyilatkozat: »A szállítmány megfelel az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendeletnek.«; valamint

ii.

a nyilvántartásba vett termesztési helyek megnevezése.”


III. MELLÉKLET

Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet helyesbítése

Az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelet mellékletében szereplő táblázatban az Izraelből származó „Jasminum polyanthum Franchet növényeinek ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok

KN-kód

Származási harmadik országok

Intézkedések

„A Jasminum polyanthum Franchet növényeinek ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai

ex 0602 10 90

Izrael

a)

Hatósági nyilatkozat arról, hogy

i.

a növények mentesek az Aonidiella orientalis, a Milviscutulus mangiferae, a Paracoccus marginatus, a Pulvinaria psidii és a Colletotrichum siamense károsítóktól;

ii.

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet – az annak részét képező termesztési helyekkel együtt – a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel;

iii.

a növényeket az Aonidiella orientalis, a Milviscutulus mangiferae, a Paracoccus marginatus, a Pulvinaria psidiibehurcolása ellen fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették;

iv.

a termesztési helyet a háromhetente elvégzett hatósági vizsgálatok során az Aonidiella orientalis, a Milviscutulus mangiferae, a Paracoccus marginatus, a Pulvinaria psidiiés a Colletotrichum siamense károsítótól mentesnek találták;

v.

a növények szállítmányain közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek az Aonidiella orientalis, a Milviscutulus mangiferae, a Paracoccus marginatus és a Pulvinaria psidii jelenlétének kimutatása céljából, és a vizsgált minta mérete lehetővé tette a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség 99 %-os megbízhatósággal történő kimutatását, valamint a Colletotrichum siamense jelenlétének kimutatása céljából a tüneteket mutató növények vizsgálatát is magában foglaló hatósági vizsgálatot végeztek;

b)

az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a »Kiegészítő nyilatkozat« rovatban a következőket tartalmazzák:

i.

a következő nyilatkozat: »A szállítmány megfelel az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendeletnek.«; valamint

ii.

a nyilvántartásba vett termesztési helyek megnevezése.”


Top