EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1941

A Bizottság (EU) 2022/1941 végrehajtási rendelete (2022. október 13.) egyes károsítók behozatalának, szállításának, tartásának, szaporításának vagy kiengedésének az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalmáról

C/2022/7195

OJ L 268, 14.10.2022, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1941/oj

2022.10.14.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1941 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. október 13.)

egyes károsítók behozatalának, szállításának, tartásának, szaporításának vagy kiengedésének az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2021-ben több tagállam is értesítette a Bizottságot arról, hogy a harmadik országokból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok szállítmányaiban hatóságilag igazoltan jelen vannak olyan károsítók, amelyek nem kerültek jegyzékbe vételre sem az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (2) szerinti uniós zárlati károsítóként, sem védett zónás zárlati károsítóként, sem pedig uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóként, és amelyeket nem szabályoz az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikkének (1) bekezdése.

(2)

Az illetékes hatóságok és szervezetek által eddig elvégzett előzetes kockázatértékelések vagy kockázatelemzések adatai alapján a Bizottság megállapítja, hogy a szóban forgó károsítók megfelelnek az (EU) 2016/2031 rendelet I. melléklete 3. szakaszának 2. alszakaszában meghatározott kritériumoknak.

(3)

A Chloridea virescens, a Leucinodes orbonalis, a Leucinodes pseudorbonalis, a Resseliella citrifrugis és a Spodoptera ornithogalli azon károsítók közé tartoznak, amelyek tekintetében az illetékes hatóságok az (EU) 2016/2031 rendelet 29. cikkének (1) bekezdése szerinti intézkedéseket hoztak. Ezeket a károsítókat a hatóságok több alkalommal is észlelték az Unió határainál, és tudomásuk szerint nincsenek jelen az Unió területén.

(4)

Hollandia az Unió területét érintően elvégezte a Chloridea virescens (3) előzetes kockázatértékelését és az amerikai Spodoptera fajok – köztük a Spodoptera ornithogalli (4) – mint károsítók kockázatelemzését. Mindkét vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az említett károsítók az Unió területe tekintetében megfelelnek az (EU) 2016/2031 rendelet I. mellékletének 1. szakaszában a zárlati károsítókra vonatkozóan meghatározott kritériumoknak. Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet II. mellékletébe történő felvételük alátámasztásához azonban további kockázatértékelés szükséges.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) által a Leucinodes orbonalis (5) és a Leucinodes pseudorbonalis (6) tekintetében végzett kártevő-osztályozás alapján az említett károsítók az Unió területét érintően megfelelnek az (EU) 2016/2031 rendelet I. mellékletének 1. szakaszában a zárlati károsítókra vonatkozóan meghatározott kritériumoknak. A Hatóság ugyanakkor rámutatott arra, hogy a szóban forgó károsítók hatása az éghajlat alkalmassága miatt bizonytalan. Az éghajlat alkalmasságának további értékelése jelenleg is folyamatban van, mint ahogy a károsítók Unión belüli megtelepedésére gyakorolt éghajlatváltozási hatásnak és a károsítók jelenlétéből fakadó későbbi hatásoknak az értékelése is.

(6)

A Hatóság által végzett kártevő-osztályozás alapján a Resseliella citrifrugis (7) az Unió területét érintően megfelel az (EU) 2016/2031 rendelet I. mellékletének 1. szakaszában a zárlati károsítókra vonatkozóan meghatározott kritériumoknak. Jelenleg további kockázatértékelés folyik e károsító bejutási és terjedési útvonalaira vonatkozóan.

(7)

Ezeket a károsítókat a hatóságok több alkalommal is észlelték az Unió határainál, és annak ellenére, hogy nagy növényegészségügyi kockázatot jelentenek az Unió területére nézve, gazdanövényeik továbbra is nagy mennyiségben behozatalra kerülnek olyan országokból, ahol jelenlétükről a Hatóságnak tudomása van. Ezért megállapítható, hogy fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy e károsítók bejutnak az Unió területére. Helyénvaló tehát az Unióba való bejutásuk ideiglenes megtiltására irányuló intézkedést foganatosítani mindaddig, amíg a kockázatelemzés teljes egészében el nem készül. A nevezett károsítók tekintetében indokolt elvégezni az (EU) 2016/2031 rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a jeleikre vagy tüneteikre irányuló kockázatalapú felderítéseket is.

(8)

Ezt a rendeletet elegendő ideig kell alkalmazni ahhoz, hogy az említett kockázatértékeléseket és -elemzéseket el lehessen végezni.

(9)

A rendelkezések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A károsítókra vonatkozó tilalom

A mellékletben felsorolt károsítók nem hozhatók be az Unió területére, ott nem szállíthatók, nem tarthatók, nem szaporíthatók és nem engedhetők ki.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2027. május 31-ig alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. október 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o).

(2)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 1. o).

(3)  Quickscan Chloridea virescens | Publication | NVWA-English

(4)  American Spodoptera species risk assessment | Publication | NVWA-English

(5)  EFSA PLH Panel (az EFSA növényegészségügyi tudományos testülete). Scientific Opinion on the pest categorisation of Leucinodes orbonalis. (Tudományos szakvélemény a Leucinodes orbonalis károsítókategóriájáról.) EFSA Journal 2021;19(11):6890, 28. o., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6890

(6)  EFSA PLH Panel (az EFSA növényegészségügyi tudományos testülete). Scientific Opinion on the pest categorisation of Leucinodes pseudorbonalis. (Tudományos szakvélemény a Leucinodes pseudorbonalis károsítókategóriájáról.) EFSA Journal 2021;19(11):6889, 21. o., https://doi.org/ 10.2903/j.efsa.2021.6889

(7)  EFSA PLH Panel (az EFSA növényegészségügyi tudományos testülete). Scientific Opinion on the pestcategorisation of Resseliella citrifrugis. (Tudományos szakvélemény a Resseliella citrifrugis károsítókategóriájáról.) EFSA Journal 2021;19(8):6802, 19 o., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6802


MELLÉKLET

A károsítók jegyzéke és az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) által hozzájuk rendelt kódok

1.

Chloridea virescens Fabricius [HELIVI]

2.

Leucinodes orbonalis Guenée [LEUIOR]

3.

Leucinodes pseudorbonalis Mally et al. [LEUIPS]

4.

Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI]

5.

Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR]


Top